De islam en linkse landverraders dreigen de westerse maatschappij te vernietigen

2105514_6ppcyt----------------------------------- (5)

Een multicultureel Europa haalt onze beschaving naar beneden.Linkse(communistische) partijen hebben het pad geplaveid voor de ISLAM,die Europa uiteindelijk wil overheersen en veroveren en daarvoor gebruiken ze de tactiek van de massa-immigratie en baarmoeder, zoals voorgeschreven in de Koran…Veel socialistische(communistische) partijen in West-Europa probeerden de afgelopen dertig  jaar de ‘moslimstem’ voor zich te winnen, maar hadden te weinig oog voor sociaal-culturele gevolgen en radicalisering binnen de islam. Islamisering van stadsenclaves, compleet met shariarecht, werd vergoelijkt.De hoofddoek wordt omgetoverd tot symbool van vrijheid en het terrorisme tot wanhoopsdaad tegen de kapitalistische vergrijpen van het Westen. Grondwettelijke rechten werden gerelativeerd, want de stemmen waren onmisbaar geworden…

De Islam is een etnisch-demografisch sociaal en politiek expansionisme, met een uitgeschreven strategie en veroveringstactiek. Het is een geopolitiek en geo-etnisch neokolonialisme met paupers.Het verdeelt de wereld in tweeën: tegenover de islamitische gemeenschap (Umma) staat het vijandelijke gebied der ongelovigen (Dar el-Harb). Er is slecht solidariteit met medegelovigen (Dar el-Islam) en om tactische redenen een tijdelijke samenwerking met ongelovigen mogelijk, zolang die nog in de meerderheid zijn of over meer machtsmiddelen beschikken.En elke islamiet weet dat hij in Europa, woont in een huis van oorlog(Dar el-Harb), dat eerst een huis van vrede zal zijn als de Sharia, de islamitische wetgeving, een feit is. Tot die dag moet hij zien te overleven in compromissen en in aanpassing, maar daar nimmer vrede mee hebben.Het was ons in de jaren ’80 al duidelijk geworden dat de zogenaamde “tijdelijke” gastarbeiders nooit naar hun landen van herkomst zouden terugkeren…

Islamisering dreigt de westerse maatschappij te vernietigen.De hele Islam draait letterlijk om het vernietigen van alles wat niet islam is,al 1400 jaar!Nederland word meer en meer een moslim enclave in Europa.We zijn nu al hele wijken kwijt aan islamisering.Overal verspreiden zich moskeeën, islamitische centra en halalwinkels. In elke grote stad komt men vrouwen in hoofddoeken en boerka’s tegen. De nationale politie begeeft zich niet eens binnen deze getto’s. Er zijn daar geen nationale rechters, noch niet-moslim faciliteiten en geen niet-moslim religieuze voorzieningen. Deze moslims hebben zichzelf opgesloten en leven binnen een muur. Alle anderen daarbuiten zijn volgens hen slechte mensen.En als je die mensen op dat moment een wapen in handen zou geven, zijn ze er klaar voor…

Onze kinderen gaan naar school in angst te worden aangevallen en gedood. Dit is de wereld waarin we leven in West-Europa.Elke keer wanneer er op aarde een islamitische terroristische aanslag wordt gepleegd, roepen ze in koor ‘dat is geen Islam’.In de islamitische bronnen behoorlijk wat gewelddadige passages te vinden zijn. Koranverzen als ‘houwt dan in op de nekken en houwt hen op al hun vingers’ (soera 8 : 12) en ‘strijdt tegen hen tot er geen verzoeking meer is en de gehele godsdienst alleen Allah toebehoort’ (soera 8 : 39) lijken te suggereren dat de Koran oproept een oorlog te voeren totdat iedereen moslim is. Het zijn ook dit soort verzen die geciteerd worden door radicaal-islamistische denkers en leiders om hun acties te legitimeren….

Volgens de Koran zijn moslims die slechts een deel van de Koran geloven in feite afvalligen en we weten wat er volgens de Koran met afvalligen moet gebeuren. Zij moeten worden gedood:„Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86)…Dus,de gewelddadige delen van de Koran moeten ook worden gebruikt! De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard.En de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu:‘De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld’(Koran 4:76, 60:4)…

Decennia lang probeert links van andere meningen een gedachtenmisdaad te maken. Zodra de term “racisme” valt denken mensen niet meer na en ontstaat er een heksenjacht op degenen die beschuldigd worden. Uitgangspunt van die linkse ratten is dat als zij iemand als racist kwalificeren, het wel een nazi moet zijn(Churchill zei eens:
de nieuwe fascisten zullen de anti-fascisten zijn).Dus,iemand die een fascistische “religie” wil bestrijden is een fascist?… Ayaan Hirsi Ali, politica, feministe wordt met de dood bedreigd vanwege haar islamkritiek en haar afvalligheid. Politicus Geert Wilders,die vecht met democratische middelen, staat al meer dan tien jaar onder permanente bewaking omdat zijn leven niet veilig is door dreiging van moslims vanwege zijn kritiek op de islam. In 2004 werd filmmaker Theo van Gogh door een moslim op een gruwelijke wijze vermoord.Pim had het zelfde probleem. En dan wordt er opgemerkt dat deze criticasters extreem zijn. Dat is de wereld op zijn kop!…Rechts beperkt zich tot de kracht van het woord: links steekt meteen auto’s in de brand, kraakt panden die van anderen zijn en legt tegenstanders om met een kogel door het hoofd…

We hebben geen hekel aan allochtonen, maar we hebben een hekel aan het feit dat de aanwezigheid van grote groepen allochtonen onze cultuur en ras bedreigt. Stelt u zich eens voor dat we in een typisch moslimland miljoenen christenen en atheïsten zouden willen huisvesten, die allemaal onze manier van leven gaan opdringen. Dan wordt er ook niet gesproken over racisme, maar over het vernietigen van een cultuur en een volk.Je moet wel stekeblind, doof en verbijsterd zijn van verstand om niet te zien welk gevaar de ISLAM voor Europa betekent.De Syrisch-Duitse hoogleraar internationale politiek Bassam Tibi maakt duidelijk dat de ISLAM zelf het probleem is. ,,Voor moslims betekent ‘vrede’ niets anders dan de overheersing van de Islam en onder ‘tolerantie’ verstaan ze het dulden van joden en christenen als tweederangs burgers.”…

De Islam en de westerse cultuur niet kunnen samengaan.In islamitische landen wordt een strijd op leven en dood geleverd, vrouwen worden schromelijk onderdrukt, jonge meisjes worden kermend van pijn besneden en daarna uitgehuwelijkt, afvalligheid of keuze voor een andere religie wordt met de dood bestraft, kritisch denken wordt vanaf de eerste levensjaren in de kiem gesmoord, waardoor die landen geen beschavingsontwikkeling kennen.Zo’n levensbeschouwing is niet verenigbaar met het cultuur van westerse samenlevingen…En als de overheid niet snel keihard gaat handhaven, zal een burgeroorlog onvermijdelijk zijn. De bespuwde, uitgeklede burger zal op den duur het recht in eigen hand nemen en dan is er sprake van een burgeroorlog.Deze oorlog zal erger worden dan alle oorlogen in de geschiedenis van de mens bij elkaar.

Politieke correctheid moet dringend een halt toegeroepen worden, als het zo verder gaat zal er binnen kort niets meer overblijven van onze ‘Westerse beschaving’….

Advertisements
Image | Posted on by | 2 Comments

Ik was heel verbaasd dat Nederlanders de Islam zoveel ruimte geven

De Islam is bezig met een offensief tegen onze democratie. De westerse waarden en normen worden als slecht gezien. De waarden en normen van de Koran zullen leidend moeten worden.Met de Sharia, islamitische recht gebaseerd op de Koran, als scherprechter.West-Europa islamiseert in rap tempo.We stevenen af op het einde van de Europese samenleving zoals we die nu nog kennen.BEDANKT:landveraders,de elite, universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici en wegkijkers.De toekomst van jullie kinderen is leven onder fascistische Sharia,of jaren in een burgeroorlog zijn!…

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving

William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: “Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt.”…De ISLAM is geen religie van vrede zoals sommigen beweren, maar een ideologie(tachtig procent van de islam is politiek,twintig procent valt onder godsdienst) van geweld, die de strijd aangaat met iedereen die geen moslim is, de zogenaamde ‘ongelovigen’.Jezus leert dat het belangrijkste is om God lief te hebben, en om je medemens lief te hebben (Matteüs 22:37-39).In zijn onderwijs, te lezen in de Koran, leert Mohammed dat iedereen zich moet onderwerpen aan Allah, en Mohammed moet aannemen als zijn profeet. Degenen die dat weigeren moeten worden bestreden (Koran-soera 9)…

Wie wil weten waarom deze ideologie  levensgevaarlijk is, moet niet alleen kijken naar de Koran, maar ook oog hebben voor het karakter van Mohammed,die was een krijgsheer, met in zijn linkerhand een afgehakt hoofd en in zijn rechterhand een zwaard.Mohammed voerde oorlogen, dwong mensen hun vroegere geloof te laten vallen en liet gevangenen onthoofden.Wanneer we de brondocumenten van de Islam lezen – de Koran,de Soenna, de Hadith, de biografieën, en de geschiedenissen – worden we overvallen door de onverschillige en afstandelijke manier waarop Mohammed en zijn moslims handelde in geweld en bloedvergieten. Ik citeer een dialoog uit 1341 tussen keizer Manuel II Paleologos en een Perzische moslim. Daarin zei de keizer: „Laat mij dan zien wat Mohammed voor nieuws heeft gebracht en je zult er alleen slechte en onmenselijke dingen vinden, zoals zijn gebod om het geloof dat hij predikte te verspreiden met het zwaard.” …

‘In de Islam is geen dwang’, heeft Mohammed gezegd volgens de Koran 2:256. “Geen dwang” betekent dat je vrij bent om te geloven of niet en dat de ongelovigen in de hel branden. Wie de Koran doorleest zal zien dat de bedreiging met de hel een eindeloos wederkerend thema is.In tientallen verzen worden moslims opgeroepen de strijd aan te gaan met alle niet-moslims (ongelovigen), hen te onderwerpen of te doden.…In vers 9:5 van de Koran zegt Mohammed:‘Slacht ongelovigen af, om het even waar je hen vindt, neem hen gevangen en beleger hen, belaag hen door hinderlagen.’… ‘Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen’(Koran-vers 8:12)…De Mohamed heeft gezegd dat gelovigen jihad voeren met de tong en het zwaard.Hij heeft ook gezegd:‘Weet dat het paradijs onder de schaduw van het zwaard ligt’(Bukhari: V4B51N73).De vlag van Saoedi-Arabië toont niet voor niets het zwaard van de islam, een groot zwaard in een groen veld.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard…

Door Mohammed-goedgekeurde geweld,functioneren als een soort drug op het geweten van de gewelddadige radicalen.Tijdens het proces tegen de Hofstadgroep merkte Mohammed Bouyeri op: ‘De islam en de profeet Mohammed prediken het gebruikvan geweld tegen ongelovigen. Degenendie beweren dat Mohammed een pacifist is, zijn leugenaars enonwetend. De profeet heeft opdracht gegeven heidenen te doden.’…Mohammeds woorden en daden in het verleden, het perfecte model zijn voor vandaag en morgen en voor eeuwig.En in de Koran wordt 91 keer genoemd dat zijn woorden en daden worden beschouwd als het goddelijke patroon voor de mensheid…Moslims beweren dat Mohammed alleen zijn vijanden doodde als hij werd aangevallen, maar de geschiedenis leert dat Mohammed tal van mensen vermoordde wiens enige misdaad was het schrijven van kritische gedichten.In de geautoriseerde biografie van Mohammed door Ibn Ishaq, kunnen we op pagina 676 over de moord lezen op Asmaa Marwan. Zij werd in opdracht van Mohammed gedood nadat zij de moord op de oude man Abu Afak bekritiseerde, die op zijn beurt was gedood voor het bekritiseren van Mohammed.Zo liet hij ook de Joodse dichter Ka”b ibn Asjraf vermoorden, omdat hij spotdichten op Mohammed had gemaakt.En Asjraf was niet de enige die Mohammed uit de weg liet ruimen…

‘Alles wat Mohammed gedaan heeft, is heel goed’, zeggen veel moslims.Maar,weten zij wel waar zij het over hebben?Is het beroven van karavanen heel goed? Is het (laten) vermoorden van je tegenstanders heel goed? Is het (laten) vermoorden van je bespotters heel goed? Is het verbreken van verdragen heel goed? Is het plegen van genocide heel goed?Is het trouwen met een negenjarig meisje  of de vrouwen tot (sex) slavin gemaakt heel goed?Over afvallen van de Islam heeft Mohammed gezegd: “wie zijn godsdienst verandert, dood hem” (Bukhari 9.84.57)…Mohammed trouwde als 52-jarige met een kind (de 9-jarige Aisha/hij trouwt ook met zijn nichten- Koran, hoofdstuk 33 vers 50-53.), bezat meer dan een dozijn vrouwen, die hij ten dele van zijn rooftochten tegen andere stammen als oorlogsbuit had meegenomen. Nadat hun families vermoord waren, nam hij ze als vrouw of slavin in zijn harem op…

Voor de komst van Mohammed woonden er in de stad Medina twee Arabische stammen, te weten Aws en Khazraj, en drie Joodse, te weten Banu Qurayza, Banu al-Nadir en Banu Qaynuqa.Deze drie stammen werden uitgemoord.Uit het verslag van de gerenommeerde islamitische historicus Muhammad ibn Jarir at-Tabari (838-923)  over de moord op 700 tot 900 gevangenen van de joodse stam Banu Qurayza in het jaar 627: “De profeet liet een grote kuil graven op de marktplaats van Medina en ging aan de rand zitten. Hij gaf het bevel om alle joden te kelen. Ook de jongens die tekenen van puberteit vertoonden.”…En door Mohammeds jihad-ideologie is in de afgelopen 1400 jaar ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims gedood! De grootste genocide tijdens mijn leven was waarschijnlijk die in Oost-Pakistan (1971, officieel 3 miljoen doden), een jihad, die vooral de hindoe-minderheid viseerde(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)…Alexis de Tocqueville (Frans publicist, politicus en historicus. Grondlegger van de vergelijkende politieke wetenschap):‘Ik heb de Koran intensief bestudeerd, mijn studies overtuigden me ervan, dat er weinig religies in de wereld hebben bestaan die voor de mensheid zo dodelijk waren als die van Mohammed’…

We zien dus het samengaan van de wrede cultuur waarin Mohammed leefde en zijn eigen wrede praktijken, in tegenstelling tot Jezus die, ondanks dat hij ook in een wrede cultuur leefde, er geen wrede praktijken op nahield.Jezus predikte liefde jegens alle mensen, Mohammed eiste onderwerping van alle mensen. Jezus onderwees een liefhebbende God, Mohammed vooral een straffende Allah. Jezus genas duizenden mensen, Mohammed vermoordde er duizenden. Jezus bad voor zijn vijanden, Mohammed vervloekte ze. Jezus gaf zijn eigen leven om vele mensen te redden, Mohammed nam het leven van vele mensen om zijn eigen heerschappij te vestigen.Het is duidelijk dat Jezus en Mohammed tegenstrijdige voorbeelden aan de mensheid hebben nagelaten…

Het christendom wordt verspreidt:vreedzaam, zonder dwang en zonder het doden uit naam van God.Jezus verbood expliciet het zwaard te gebruiken als een manier om zijn Koninkrijk te bevorderen. We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld (2Ko 10:3). Het gaat om een geestelijke wapenrusting (Ef 6:10-20)…‘Dat Mohammeds daden en woorden, vereeuwigd zijn in de Koran, en opgenomen in de tradities, is eerlijk gezegd schokkend voor de normen van onze tijd — en strafbaar voor onze wetten; ze variëren van oorlogsmisdaden en moord tot aan verkrachting en molestering van kinderen — het spreekt bijna voor zich’,zei historicus Dr. Srdja Trifkovic…Het gezicht van ISLAM draagt een permanente grijns, en zijn ogen twinkelen. Zijn linkerhand biedt snoep aan de ongeïnformeerde. Dit is de verleidende kant van de islam. Maar zijn rechterhand verbergt een zwaard achter zijn rug, klaar om het hoofd af te hakken van iedereen, die het bekritiseert, het verlaat of wil niet onderverpen aan de Islam/=Sharia.Overal waar de ISLAM de baas is, is het gewoon verschrikkelijk!…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!….

Voltaire(pseudoniem van François Marie Arouet,was een Frans schrijver, essayist, filosoof en vrijdenker) zei ooit:‘De Koran onderwijst angst, haat, verachting voor anderen, moord als legitiem middel ter verbreiding en tot het behoud van deze satansleer, hij praat slecht over vrouwen, deelt mensen in klassen in, eist bloed en steeds opnieuw bloed’… De Islam is geen godsdienst, maar een sociaal politieke totalitaire ideologie, vermomt als godsdienst, die net als het nazisme en het communisme absoluut, antidemocratisch, crimineel, gewelddadig en volledig inhumaan zijn.Deze politieke totalitaire ideologie is onverenigbaar met Europese Westerse waarde en dient daarom wat mij betreft verboden te worden.

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Islamgeweld en islamhaat drijven moslims massaal naar Jezus Christus

Islam en christendom zijn niet met elkaar te vergelijken. Christenen Jezus volgen, die liefde en barmhartigheid predikte, zelfs aan zijn vijanden; en anderen behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Ondertussen doet de Islam, en vooral de islamitische staat, precies wat Mohammed deed… Jezus leert ons lief te hebben, Mohammed(die met een minderjarig meisje was gehuwd) leert ons te haten.Jezus geloofde in geweldloosheid, Mohammed alleen in geweld.Jezus verbood zijn leerlingen om geweld te gebruiken. Zelfs toen hij werd aangevallen en Petrus hem met zijn zwaard te hulp schoot stopte Jezus hem en beval hem de strijd te staken. Tegen Pilatus zegt hij dan ook: “Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben.”(Johannes 18:36)…

Christus reageerde met woorden en onderging vrijwillig de dood aan het kruis. Deze geweldloosheid zag je ook terug bij de eerste christenen die in het Colosseum voor de leeuwen werden geworpen. Door zich niet te verzetten maar door zich als martelaren te laten offeren voor hun geloof meenden ze toegang te krijgen tot de hemel. Pas veel later werden christenen assertiever en agressiever.Bij de moslims gebeurde dat al tijdens het leven van Mohammed.Nadat hij vanwege zijn prediking van Mekka naar Medina was gevlucht ,veroverde hij Mekka in 630 met een leger van 10.000 man. Met het kromzwaard in de hand ,heeft Mohammed het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was.Hij liet krijgsgevangenen, die zich hadden overgegeven executeren.Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld. En als je de Koran echter naast het leven van Mohammed legt, bijvoorbeeld de strijd tegen de stam Banu Qurayza, dan zie je dat het leven van Mohammed een letterlijke uitvoering is van Soera 9(“Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen en u tot een overwinning over hen helpen en het gemoed van een volk dat gelooft, verlichten”). En er is weinig fantasie nodig voor kwaadwillende moslims om er een dubbele aansporing in te zien om soera 9 ook in onze tijd letterlijk uit te voeren. De mannen van IS doen dingen die daad kopiëren, onderwijl zeggen ze woorden, die Mohammed overleverde via de Koran…

Je kunt ook de Koran en de Bijbel niet met elkaar vergelijken. De Koran evolueert van vrede naar strijd. De Bijbel gaat de andere kant op, van het geweld in het Oude Testament, naar de liefde en vergeving in het Nieuwe Testament. Dus,de verhaallijn van de één gaat van ellende naar vrede en verlossing, die van de ander is het begin van een langdurende oorlog.Dat is de tragiek van Mohammed,omdat de Medinaanse Mohammed volgde op de Mekkaanse Mohammed blijft de Islam voor veel moslims in het teken van de strijd staan. Voor moslims zal Mohammed altijd de politiek, religieus en militair leider zijn waar ze tegen op kijken…De historie van de ISLAM is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Het is van belang te weten dat nergens in de Bijbel oorlogen voorkomen om het geloof in God te verbreiden.“Mijn koninkrijk is niet van deze wereld”, zei Jezus.In de Koran is het steeds God/Allah die spreekt, in de Bijbel is het de mens die vertelt over God. Mensen die vertellen kunnen zich vergissen, God/Allah maakt daarentegen geen fouten.Dus,de inhoud van de Koran staat daardoor niet ter discussie en hervorming van de Koran/Islam is principieel onmogelijk!De leer van de ISLAM ligt namelijk vast. Daar mag niet aan getornd worden. Wie dat probeert kan in veel islamitische landen zelfs lange gevangenisstraf (gepaard aan lijfelijke straffen) tegemoet zien of de doodstraf. Dus,een andere vorm van Islam,een moderne Islam of een Europese Islam,kan simpelweg niet bestaan…

We kunnen deze twee werelden niet met elkaar vergelijken.En een groeiend aantal moslims keert de ISLAM de rug toe en wordt christen. De reden: het geweld in naam van de ISLAM.Duane Miller, onderzoeker aan St. Mary’s University in het Amerikaanse San Antonio, zegt dat in de periode 1960-2010 10 miljoen Indonesische ex-moslims christen zijn geworden. Ook zouden wereldwijd 400.000 moslims zich tot het christendom hebben bekeerd in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001…Maar,de jihad-ideologie houdt niet van overlopers.In Soedan en Jemen eist het wetboek van strafrecht de doodstraf voor het verlaten van de islam, in Mauretanië staat dat in de Grondwet, in Saoedie-Arabië en Iran geldt de doodstraf voor het verlaten van de islam krachtens de sharia. In landen als Egypte, Pakistan, Irak en Koeweit geldt geen wettelijk verbod maar is een afvallige vogelvrij. In zekere mate geldt dit laatste in alle overwegend islamitische landen, ook in Turkije. In sommige deelstaten van Maleisië worden openlijke islamverlaters veroordeeld tot een paar jaar heropvoedingskamp.In de fatwa die Imam Khomeini in 1989 uitvaardigde tegen Salman Rushdie werd benadrukt dat Rushdie afvallig was en dus ter dood gebracht mocht worden…De ISLAM is geen godsdienst, maar een verderfelijke politieke veroveringsideologie zoals het nazisme en stalinisme. Het is een denktank van terreur en geweld en mag niet worden vergeleken met de liefde en barmhartigheid van het Christendom…

Ex-moslims ons vertellen dat ze eigenlijk niet op de hoogte waren van de verschrikkingen van hun eigen “godsdienst”/ideologie/. Ze voelen zich verraden en diep gekwetst door de leugens van de ISLAM…Mannen als Jozef Stalin, Mao Zedong en Pol Pot wilden God uitbannen en hebben verschrikkelijk huisgehouden.De atheïst Jozef Stalin is verantwoordelijk voor de moord op zeker 20 miljoen medemensen. De communist Mao Zedong liet 40 tot 60 miljoen mensen uit de weg ruimen.De 60 miljoen slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog hebben ook niets met God/religie te maken.Voor de nazi’s,Jezus was een jood...Moslims dienen Allah meestal niet uit vrije wil, maar uit angst of dwang. Op afval van de islam staat de doodstraf. Laten wij de moslims Jezus voorhouden en voorleven, die niet de doodstraf uitdeelde aan degenen die Hem verwierpen, maar die zijn leven gaf voor degenen die Hem liefhebben, en die het eeuwige leven geeft aan wie op Hem vertrouwen. Helaas hebben de moslims die vrijheid niet, anders konden zij kiezen wie zij volgen willen, Mohammed of Jezus. Ik maak me sterk dat miljoenen voor Jezus zouden kiezen, als ze maar mochten of durfden….https://zlj13051967.wordpress.com/2017/06/11/zonder-het-christendom-zou-europa-vandaag-niet-bestaan-zoals-het-nu-is/

Posted in Uncategorized | 3 Comments

De toekomst van Nederland zal islamitisch zijn

De jihad-volksverhuizing van Afrika en Azië naar Europa is een soort ramp! De eerste gastarbeiders die deze kant uitkwamen, vrijheid zochten – zonder ‘godsdienst’ ervoor. Geld wilden verdienen. Ooit terug wilden gaan. Dat het allemaal op niets is uitgelopen, is toch echt te danken aan “onze” politici, die tot op de dag van vandaag betuttelend optreden tegen alles wat niet Nederlands, niet westers en wel anders is.Men zegt dat het contact tussen verschillende beschavingen een verrijking voor allebei is.Maar,als er wederzijds respect is en de wil om samen te leven, dan wel. Anders is er geen verrijking, maar oorlog.Een jihad-oorlog, waarin het machtigste wapen het demografische is, dat geheel in hun voordeel is…

Nu wonen er op West-Europees grondgebied meer moslims dan ooit tevoren. Zonder dat er oorlog voor is gevoerd.Ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen,die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen.Diverse steden in West-Europa kennen inmiddels no-go areas. Daar heerst de ISLAM en de SHARIA. Die wijken zijn niet meer voor iedereen. Wie zich er niet houdt aan de islamitische voorschriften, wordt aangesproken en weggejaagd of erger, in elkaar geslagen.De bedoeling is om in elk land geleidelijk een parallelle islamitische samenleving te laten ontstaan, die in de toekomst soepel de plaats in kan nemen van de democratische samenleving…

De West-Europese samenlevingen islamiseren zo snel, die ontwikkeling lijkt mij niet meer te stoppen.We zijn getuige van het langzame stervensproces van de eigen beschaving.De Europese Unie beschermt de volkeren niet meer, zij beschermt de banken…Volgens de wereldberoemde Hongaarse schrijver György Konrád,grote aantallen moslims immigranten integreren niet. ‘Mijn vrouw en ik hebben vrienden in Amsterdam en Rotterdam. Bij die in Amsterdam kwam jaren terug een Marokkaans gezin in het gebouw wonen. Eerst waren ze heel vriendelijk, tot hun aantal sterk toenam. Toen bleken ze te onderschrijven wat een Duitse imam laatst antwoordde op de vraag: wat is hoger, de Duitse grondwet of de Sharia? Hij zei: “Als we een minderheid zijn de Duitse grondwet. Als we in de meerderheid zijn de Sharia.”…Deze Sharia voorziet niet enkel in rituele regels, maar in een compleet rechtssysteem, dat alle domeinen van het maatschappelijk leven beslaat. …

Ik heb veel respect voor iedereen, die vanuit een ander land, een andere cultuur hier naar toe kwam, zich aanpaste en Nederlander werd (ongeacht huidskleur of culturele achtergrond). Maar niet voor mensen die hier naar toe komen, om en masse te profiteren van onze sociale voorzieningen en als dank uitblinken in criminaliteit en de complete samenleving ontwrichten door hun agressieve totalitaire ideologie op te dringen…

Verovering is integraal onderdeel van de sharia  ideologie. Goedschiks of kwaadschiks.Ein Volk, ein Reich, ein Führer is 1:1 toepasbaar op ISLAM…Het achterliggende probleem voor het Westen is niet het islamitische fundamentalisme.Het is de ISLAM, een andere beschaving, wier volkeren overtuigd zijn van de superioriteit van hun cultuur en die geobsedeerd zijn door de inferioriteit van hun macht.De Koran:‘Jullie zijn de beste gemeenschap die ooit voor de mensheid is voortgebracht.Wij moeten het Westen overwinnen, zodat wij Gods opdracht vervullen’.En hier begint het fascisme, de vervloeking en demonisering der ‘ongelovigen’/niet-moslims/, waarbij hun bestaansrecht in twijfel wordt getrokken. Wanneer ‘ongelovigen’ als smerig of als varkens of apen gelden, zoals letterlijk in de Koran staat, dan is het moeilijk voor een ‘gelovige’ om normaal met deze ‘ongelovigen’ om te gaan….

De “vriendelijke” gedeelten van de Koran uit de vroege periode van Mohammed komen, toen hij nog in Mekka woonde en geen macht had. En mensen zonder macht zijn vaak vredelievende mensen. De gewelddadige passages uit de Koran stammen uit de latere tijd, toen Mohammed(Aïsha was de favoriete vrouw van hem, hoewel zij pas negen jaar oud was toen zij met hem trouwde) zich een stevige machtsbasis in Medina had verworven.Mohammed was een krijgsheer, met in zijn linkerhand een afgehakt hoofd en in zijn rechterhand een zwaard.Hij heeft persoonlijk zijn tegenstanders uit de weg laten ruimen.De verderfelijke doctrine van deze vreselijke man zorgt al eeuwen en nog steeds voor veel ellende, onvrijheid, geweld en moord.En het wordt toch in elke moskee geleerd dat Mohammed het goede voorbeeld heeftgegeven?…De macht van de ISLAM werd gevestigd met het zwaard, maar niet het geloof zelf.En overal ter wereld, waar de islamitische ideologie massaal is verspreid, zijn de toen bestaande godsdiensten, levensbeschouwingen en culturen vrijwel volledig uitgeroeid of onderworpen.Tot op heden heeft de ISLAM over nagenoeg vijftig landen in de wereld de controle gekregen…

William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: “Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt.”…Mensen zijn totaal blind voor de kern van de totalitaire islamitische ideologie, namelijk dat de Koran het letterlijke woord van Allah is, geldig voor alle moslims en voor alle tijden.In de Koran is het steeds God/Allah die spreekt, in de Bijbel is het de mens die vertelt over God. Mensen die vertellen kunnen zich vergissen, God/Allah maakt daarentegen geen fouten.Dus,de inhoud van de Koran staat daardoor niet ter discussie en hervorming van de Koran/Islam is principieel onmogelijk!Een andere vorm van Islam,een moderne islam of een Europese islam,kan simpelweg niet bestaan…

De Franse oud-president François Mitterand zegt dat de massa-immigratie erop gericht is de Europese volken te vernietigen.De immigratie/volksverhuizing van Afrika en Azië is het gevolg van Marxistisch New Age denken, van utopieën uit de jaren 1960, en daarvoor. Zij past in het bredere kader van de mondialisering, en het multicultiralisme. Dit kent geen onderscheid, omdat alles in alles is, en de mens is niets meer dan een economische nutfactor, zonder godsdienst, zonder ziel, zonder identiteit, zonder wortels, zonder geschiedenis en cultuur.Ongeacht de herkomst zijn ze in te ruilen, de één tegen de ander. Dit holistische kernpunt is het credo van de kosmopolieten in de universiteiten, de media en op de hoogste niveaus in de politiek, de internationale organisaties, de banken en de grote multi-nationals. Zij gaan er van uit dat er geen grenzen zijn omdat de wereld van iedereen is. Iedereen mag zich overal vestigen. Dat is het uitgangspunt. En tussen 1990 en 1999, liet de Nederlandse socialist en vrijmetselaar, tevens (vice) premier, Wim Kok, meer dan een miljoen immigranten binnen…Maar,wij zijn een land met Joods-christelijke en humanistische wortels.De westerse cultuur en rechtsstaat hebben diepe culturele wortels. Bij die traditie denken we allereerst aan Jeruzalem, Athene en Rome, niet aan Mekka of Medina. De waarden van deze cultuur zijn in hoge mate schatplichtig aan de Bijbel, niet aan de Koran,globalisme of zombisme…

Veel westerlingen zijn vreemdelingen in hun eigen cultuur.Voor hun is het christendom een onbekend fenomeen geworden.Christelijke waarden vormen de basis voor de Europese beschaving.Als we naar de geschiedenis kijken, zien we dat het Christendom meer dan 1700 jaar een belangrijke rol speelde in Europa. Het Christendom heeft in Europa enorme invloed op de samenleving als geheel, kunst, taal, politiek, recht, het gezinsleven, onze tijdsrekening, muziek, en zelfs de manier waarop we denken. Dit alles is gekleurd door de christelijke invloed van bijna twee millennia.Nederland(die door de christelijke identiteit in een eeuwenlang proces gevormd is) was nog tot aan het begin van de tweede helft van de vorige eeuw één van de meest christelijke landen van Europa.Ook nationale staten als Engeland, Duitsland en Italië hebben hun bestaan aan religieuze inspiratie te danken.Pas zo rond 1500 begint het proces van natievorming in Europa…

We laten ons een beetje in slaap sussen door de hardnekkige gedachte dat alle waarden die voor ons essentieel zijn – gelijkheid en individuele vrijheid bijvoorbeeld – wortelen in de Renaissance en de Verlichting, niets met het christendom te maken hebben en dus in de kern seculier-humanistisch zijn.Maar, als we beter kijken, blijkt dat het humanisme ideeën als de waardigheid van het individu en de daaraan gekoppelde vrijheidsrechten heeft ontleend aan het Christendom.De vrouw werd in Jezus’ dagen als minderwaardig en zo’n beetje als een niet-persoon beschouwd.Zo heeft de welbekende filosoof Aristoteles (384-322 v.Chr.), die als vader der filosofen wordt beschouwd, gezegd: “De vrouw voor een man is te verglijken met slavin en haar meester, en is te verglijken met handwerk en rationeel werk, en met een barbaar en een Griek. De vrouw is een minderwaardige man die is achtergebleven op de tree van ontwikkeling.”De Spartanen hun “onvolmaakte” baby’s lieten sterven en hun kinderen trainden om bepaalde mensen te doden.In de middeleeuwen,in heel Europa,kloosters werden centra van productiviteit, studie en kennis.De oudste universiteiten in Europa zijn begonnen als christelijke instelling.In die tijd, vind je ook overal in Europa ziekenhuizen, vaak verbonden aan kloosters.Bijna alles waar we trots op zijn in onze cultuur, heeft wortels in het Nieuwe Testament/Bijbel…

Maar,in Oost-Europa, willen ze hun christelijke waarden niet verloren zien gaan.Het christendom leeft nog in het voormalig Oostblok en dat zal ook zo blijven. De hele maatschappij leeft ernaar en de kerk heeft een centrale rol in het leven. De geschiedenis heeft al aangetoond dat zelfs oorlog, misère en armoede (of rijkdom) mensen niet weghoudt bij de kerk.Het is een wereld, waar wij in het westen nog veel van kunnen leren.En wat ze missen, Oost-Europeanen in West-Europa? Vaderlandsliefde, trots op de eigen geschiedenis, de wil om nationale tradities te verdedigen.En indien u verzaakt aan uw identiteit, indien u verdrinkt in een bevolking, die uw waarden niet deelt, loopt u een groot risico, dat uw Christelijke waarden en uw identiteit verdwijnen. Het is juist zoals het Oude Rome veroverd door de barbaren.En indien u niet terugvindt wie u bent, zal u verdwijnen…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!…Stop de islamisering van West-Europa!

 

 

Posted in Uncategorized | 10 Comments

Nederland wordt binnenkort een ‘Islamitische staat’, waar de Sharia geldt!

De ISLAM was volgens Pim Fortuyn “de grootste bedreiging voor de vrede in West-Europa!”Hij schreef in 1997 een boek met de niets verhullende titel ‘Tegen de islamisering van onze cultuur’. Dit boek veroorzaakte aardig wat ophef in Nederland. Zo waarschuwde hij dat de islam, met name via de in Nederland wonende moslims, een bedreiging vormt voor essentiële Nederlandse normen en waarden…”De islam stelt zich zo vijandig tegen de westerse, en in feite tegen elke beschaving op, dat culturele, politieke en militaire conflicten onvermijdelijk zijn. Het is oog om oog, tand om tand,”waarschuwde Fortuyn.En dat hij gelijk had, bleek ook uit de resultaten van de kamerverkiezingen, die enkele dagen na de moord plaatsvonden. De partij van Fortuyn won met een enorme zetelwinst. Het was het ultieme bewijs dat de kiezers genoeg hadden van de achterkamerpolitiek van onze hypocriete regeerders. Helaas was dit eclatante succes een eenmalige vertoning…

Natuurlijk weet bijna heel Nederland en vele Europianen dat de Islamisering in volle gang is.Inmiddels hebben we in Nederland al Sharia rechtbanken, die wel het kopvod maar niet het kruis accepteren. Of een Sharia advocaat, die niet meer hoeft op te staat voor rechters.Of islamitische vrouwelijke verdachten,die hoeven in de rechtszaal hun allesbedekkende boerka niet meer af te leggen.Of schoolkinderen,die moeten ‘bidden’ in de moskee.Dit allemaal noemen we in het kort “islamisering”. En het is alleen jammer dat de linkse kliek in West-Europa nog teveel macht heeft ,die dit mogelijk maken.Zij zijn het die de weg effenen voor de islam, dat deed de NSB voor de toenmalige vijand ook…

Nederland islamiseert in rap tempo. Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves. Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk, de sharia-driehoek.Een wijk waar het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden geïntimideerd, vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de jihad actief zijn en waar zelfs een islamitische ordedienst om hulp wordt gevraagd door de politie, is een sharia-enclave.Ook in Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims en jihadgangers. En laat ik een paar voorbeelden noemen,waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn:Den Haag, de Schilderswijk: 85%. Transvaal: 78%. Rotterdam, de wijk Feijenoord: 58%. Delfshaven: 58%. Amsterdam, Nieuw-West: 51%. Zaandam, Poelenburg: 61%. De wijk Nieuwland in Schiedam: 55%. Oosterwei in Gouda: 55%. Kanaleneiland, Utrecht: 68%. En hoe groter de islamitische gemeenschap in een land, hoe groter haar invloed…En we zien deze islamisering momenteel in steden door heel West-Europa!..

Afkeer van de Nederlandse samenleving is een onvermijdelijk gevolg van de islamisering van de samenleving. De Turk of Marokkaan, die net binnen komt kan zich buiten de islamitische gemeenschap nergens mee identificeren. Ze gaan meteen naar de moskee voor een grondige hersenspoeling met alle negatieve informatie over de Nederlanders. Daar reciteren zij weer de Koran ,met alle verboden om te integreren in onze maatschappij. Zij worden vanaf het begin gedesintegreerdEn moskeeën en islamitische scholen zijn de basis van de islamitische infrastructuur en cruciaal in de verspreiding van de islam. In en door moskeeën, alsmede op islamitische scholen, wordt de islamitische ideologie onderwezen, verspreid en in de praktijk gebracht…

De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!En over 10 jaar hebben we in Nederland Koning Abdullah aan de macht. Dragen we allemaal een hoofddoek en moeten we allemaal naar de moskee. Dank je wel links…De ISLAM schrijft voor dat de samenleving in haar geheel beheerst moet worden door de islamitische wet ,waaraan de seculiere wet ondergeschikt behoort te zijn.Deze gevaarlijke veroveringsideologie, die een ondergeschikte rol toedient aan de seculiere wet en die er ondubbelzinnig op uit is om de staat over te nemen en vervolgens alle andere religies en levensbeschouwingen te onderdrukken en de islamitische voorschriften als verplichting aan iedereen op te leggen, is een gevaar voor onze samenleving en dient als dusdanig behandeld te worden…

Bovendien zijn diverse aspecten van de islamitische regels fundamenteel in strijd met de mensenrechten. Deze regels, de SHARIA/=ISLAM in uitvoering/, zijn een monolithisch geheel waarvan discriminatie, lijfstraffen en doodstraffen voor opiniedelicten integraal deel uitmaken.Het hoeft dan ook niet te verbazen dat geen enkel islamitisch land een echt democratisch systeem kent. Overal worden mensenrechten met de voeten getreden, overal ontbreekt het aan een goed ontwikkelde civil society als tegengewicht tegen de despotische regimes…

Christenen,Joden, en alle niet-moslims dienen gehaat te worden en worden in de Koran beschreven als apen en varkens (soera’s 2:63–65, 5:59–60, 7:166), als smerig (9:28) en als lieden die door moslims niet als vrienden genomen mogen worden (5:51)…En in landen waar de ISLAM een minderheid vormt, staat de ISLAM tijdelijk toe dat haar aanhangers een schijnvriendschap onderhouden met hun niet-islamitische buren.Deze Koranvers moslims oproept pas de ongelovigen/niet-moslims/ aan te vallen en openlijk te haten, wanneer de ISLAM groot genoeg is om de ongelovigen te verslaan (47:35).Het aantal passages dat haatdragend is jegens anders-gelovigen nog veel groter…

De Apostel/Mohammed/ zei;‘Weet dat het paradijs onder de schaduw van het zwaard ligt’(Bukhari: V4B51N73).Hij zelf heeft verklaard, dat de ISLAM door middel van TERREUR en plundering zal zegevieren (zie Bukhari Hadis, 1.7.331). De stichter van de ISLAM was echter een moordlustige krijgsheer, die verwikkeld was in 33 gewapende conflicten in zijn leven.En de plicht van gelovigen om de woorden en gedragingen van Mohammed op te volgen (8:20, 24:56)…De oproepen in de Koran zijn algemeen en eeuwigdurend geldig en vormen daarom een onmiddellijk gevaar voor Nederland en haar inwoners…‘Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan’(Koran-2:85)…‘Wat de huichelaars betreft, indien zij zich afwenden van de weg Allah’s, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen aantreft’(Koran- 4:89)…

Een godsdienst of levensbeschouwing die alle aspecten van het leven beheerst, iedere gedraging van de onderworpene voorschrijft en als kenmerk heeft dat uittreding met de dood moet worden bestraft, is geen godsdienst of levensbeschouwing, maar een totalitaire ideologie. De ISLAM is vergelijkbaar met andere totalitaire ideologieën zoals het nazisme of communisme.Overal ter wereld waar de islamitische ideologie massaal is verspreid, zijn de toen bestaande godsdiensten, levensbeschouwingen en culturen vrijwel volledig uitgeroeid of onderworpen.Tot op heden heeft de ISLAM over nagenoeg vijftig landen in de wereld de controle gekregen.En deze vijandige ideologie uitnodigen en faciliteren betekent het stap voor stap vernietigen van de Nederlandse cultuur/onze beschaving.En als we niets tegen doen, wordt Nederland een islamitische Sharia staat,HOLLANDISTAN!De ISLAM had nooit geïmporteerd mogen worden, had nooit gefaciliteerd mogen worden. Die fouten moeten we herstellen. We moeten de-islamiseren…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Overal waar de ISLAM de baas is, is het gewoon verschrikkelijk!

De ISLAM is een verschrikkelijk systeem(tachtig procent van de Islam is politiek,twintig procent valt onder godsdienst),waar de Sharia(islamitische wetgeving) centraal staat in deze systeem.En deze verschrikkelijk systeem wil een islamitische staat vestigen en uitbreiden totdat hij de hele wereld omvat.Deze verschrikkelijk systeem werd opgebouwd en uitgebreid middels plunderingen, verwoestingen en bloederige oorlogen – niet gebouwd met vrede en lifde. Historie van de ISLAM is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM!…

De Koran roept al 1400 jaar op tot moord, strijd en geweld tegen niet-moslims:‘De heerschappij is alleen voor Allah’(Koran-12:40) …‘Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is’(Koran-2:98)…‘Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims’(Koran -4:101.)…‘Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard’(Koran- 9:29)… ‘En doodt hen, waar je hen ook ontmoet’(Koran-soera 2, vers 191)…‘Een Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden’(Koran 47:4)…‘Een Kafir mag geterroriseerd worden’(Koran: 8:12)…‘Strijd tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen’(Koran-9: 14)…‘Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen dan vast’ (Koran-soera 47, vers 4-5)…‘Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn’(Koran 2.193)…‘Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen’(Koran 60.4) …‘De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld’(Koran 4:76, 60:4)…‘De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM’(Koran- 2, vers 216)…‘Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan’(Koran-2:85)…

Deze Medina geweldsverzen in de Koran/meer dan 100/ zijn van latere datum en hebben zogenaamde vredelievende verzen uit de Mekkaanse periode vervangen.De doctrine van herroeping van bepaalde zogenaamde vredelievende koranverzen (abrogatie of in het Arabisch naskh genoemd) is gebaseerd op soera 2:106 en soera 16:101…Tijdens zijn periode in Mekka was Mohammed een spirituele leider en de geopenbaarde verzen zijn dan ook van een eerder spirituele aard. Mohammed was een “waarschuwer”. Hij riep de mensen op om in Allah als enige God en in hemzelf als laatste Profeet te geloven anders gingen ze naar de hel. De boodschap van Mohammed sloeg niet echt aan en hij had weinig volgelingen, vooral marginalen. Uiteindelijk is hij uitgeweken naar Medina…

Tijdens zijn periode in Medina ontpopte Mohammed zich tot politiek en militair leider, maar ook tot wetgever. De verzen die toen geopenbaard zijn, zijn wetgevend van karakter en roepen de gelovigen op om voor hun geloof te vechten, zowel defensief als offensief. De ongelovigen worden onophoudelijk naar de hel verwenst.Mohammed(die met een minderjarig meisje was gehuwd) was de laatste 10 jaar van zijn leven permanent in oorlog.Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was.Hij liet mensen vermoorden, zoals de joden van de Qurayza-clan.De mannen van de stam werden gedood, de vrouwen en kinderen als slaaf verkocht. Dat kan je in de Hadith teruglezen.Mohammed zelf heeft verklaard, dat de ISLAM door middel van terreur en plundering zal zegevieren (zie Bukhari Hadis, 1.7.331)…

De Islam gaat uit van de fundamentele ongelijkheid van mensen. Het ziet twee cate­gorieën: moslims en kaffirs (niet-moslims). De een is superieur, de ander minderwaardig.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de Islam.Voor de Islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Het is Allah en niet de mens die bepaald.Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen…

Een ware moslim kan niet in een democratische rechtsstaat te leven, want in een democratie worden de wetten door de mensen gemaakt. De ware moslim erkent slechts de wet van Sharia/Allah. Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer!…“Er is geen moslim op aarde, die de democratie niet verwerpt. Ik weet dat dat straffe uitspraken zijn, maar de democratie is radicaal tegen Islam. Het is gebaseerd op de mensen die de wetten bepalen. Maar Allah bepaalt de wetten, niet de mensen”,zei Abu Imran, woordvoerder van Sharia4Belgium en Sharia4Holland.En de geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!…

De grootste slachtoffers van de ISLAM zijn vrouwen.De terreur, die ISLAM heet, bestaat niet alleen uit bommen en granaten, maar verder uit discriminatie en onderdruking van vrouwen. Kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking:grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken.…‘De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid’(Koran- 4, 34)…’Moslim-vrouwen mogen nooit met niet-moslims trouwen'(Koran-2:221)…“Een man kan huwen met een meisje dat niet geslachtsrijp is'(Koran- 65, 4) …Verkrachting binnen het huwelijk wordt toegestaan: ’Jullie vrouwen zijn jullie een braakliggende akker die jullie naar believen moeten beploegen’(Koran- 2,223). Vrouwen die in Iran en Arabische landen aangifte doen van een verkrachting, worden door de Sharia veelal nog gestenigd wegens seks voor het huwelijk of, getrouwde vrouwen, wegens overspel.De verkrachter vrijwel altijd vrijuit gaat wegens gebrek aan het vereiste bewijs, dat moet worden geleverd door vier getuigen, die de seksuele daad met eigen ogen gezien hebben.Vrouwen zijn niet meer waard in de ISLAM,dan een lolly, die op de grond is gevallen…

Kemal Atatürk, politicus en grondlegger van de republiek Turkije zei:“Islam – deze onbegrijpelijke theologie van een immorele Bedoeïen, is een rottend kadaver, dat ons lichaam vergiftigt”…“Islam is geen religie, maar een politieke, haatdragende ideologie. Noem een islamitisch land en vertel wat je ziet. Achterlijkheid. Armoede. Dictatoriaal bestuur. Onwetendheid”,zei ex-moslima Syrisch-Amerikaanse psychiater Wafa Sultan…Volgens de Amerikaanse uit Egypte afkomstige ex-moslima Nonie Darwish “onderscheidt de Islam zich van echte religies omdat de Islam de «gouden regel» niet kent. Deze regel houdt in dat men zich tegenover anderen moet gedragen zoals men zelf wil dat deze anderen zich tegenover ons zouden gedragen. Deze «gouden regel» ligt aan de basis van onze Westerse beschaving. De Islam kan bijgevolg niet de rechten en vrijheden claimen, die andere religies toekomen, omdat de Islam de kern van onze beschaving afwijst en aantast.”…Deze vier kenmerken zijn van een religie:1. Het behoren tot een religie moet een persoonlijke keuze zijn; 2. Geen enkele religie mag eisen dat diegenen die de religie verlaten gedood moeten worden; 3. Een religie mag nooit bevelen om diegenen die niet tot de eigen religie behoren te doden of te onderwerpen; 4. Een religie moet in overeenstemming zijn met de fundamentele mensenrechten. Aangezien de ISLAM strijdig is met elk van deze vier karakteristieken, kan de ISLAM niet als een religie worden beschouwd…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Geert Wilders vindt de Koran een fascistisch boek

 

ISLAM is de meest bloeddorstige en gewelddadige leer, die de mensheid ooit gekend heeft.Het ware gezicht van ISLAM zie je niet door te kijken naar de brave moslims, die eigenlijk ongehoorzaam zijn aan de Koran. Het ware gezicht van de ISLAM zie je als je de verschrikkelijke Koran leest, als je kijkt naar het leven van Mohammed, als je ziet wat de IS(islam in uitvoering) doet…

Na iedere aanslag in de naam van ISLAM hoor je het volgende: “Die terroristen zijn geen moslims want in de Koran staat letterlijk dat als je één mens hebt gedood, dan is het alsof je de hele mensheid hebt gedood.”Maar,er iets anders staat in de Koran:“Derhalve hebben Wij aan de Israëlieten voorgeschreven dat wie een ziel doodt, anders dan voor (het doden van) een ziel of wegens verderf zaaien op de aarde, is alsof hij de mensen gezamenlijk heeft gedood”(Soerat al Maida, vers 32)…Er staat namelijk duidelijk dat je mensen wel mag doden als vergelding voor moord en het zaaien van verderf op de aarde. Is het dan toeval dat IS eveneens beweert dat zij mensen doden, die zich verzetten tegen hun Kalifaat en dat de moslims die zij doden zich schuldig maakten aan ongeloof?…

Meermalen komt men tegen in de Koran dat mensen mogen worden gedood. Zie sura 80, pagina 712, vers 17:“Gedood moge worden de mens. Hoe ondankbaar is hij!” Zie ook sura 85, pagina 721, vers 4:“Gedood mogen worden de lieden van de groeve van het met brandstof gevoede vuur (…)“.God beraamt ook aanslagen, een militaire term. Zie onder meer sura 86, pagina 723, vers 16 en 17:“En Ik beraam een aanslag. Geef dus uitstel aan de ongelovigen. Verleen hun nog uitstel voor een korte poos”.Bij voortduring wordt een straffende God opgevoerd. Zie sura 88, pagina 725, vers 23 en 24:“Maar wie zich afwenden en ongelovig zijn, dié zal God straffen met de grootste bestraffing. Tot Ons is hun wederkomst en daarna rust op Ons hun afrekening”.Met andere woorden, wie zoekt naar een spoor van vrede of menslievendheid, komt in de Koran dergelijke passages niet tegen…

Door apologeten van de Islam, wordt vaak verwezen naar zogenaamde vredelievende de Mekkaanse koranverzen(ze zijn slechts minder gewelddadig, maar bijzonder vijandig). Deze zogenaamde vredelievende verzen uit de Koran zijn uit de Mekkaanse periode, toen Mohammed nog weinig aanhangers had en zijn macht beperkt was. De gewelddadige verzen daarentegen stammen uit de periode dat hij in Medina verbleef, waar Mohammed veel aanhangers verwierf.Nu hij een machtsbasis had gevestigd, kon hij tegen zijn vijanden ten strijde trekken.De meer dan 100 geweldsverzen in de Koran zijn dus van latere datum en hebben zogenaamde vredelievende verzen vervangen.De doctrine van herroeping van bepaalde zogenaamde vredelievende koranverzen (abrogatie of in het Arabisch naskh genoemd) is gebaseerd op soera 2:106 en soera 16:101…‘Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard’(Koran 9:29)…‘Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is’(Koran2:98)…‘En doodt hen, waar je hen ook ontmoet’(Koran-soera 2, vers 191)…‘Strijd tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen’(Koran-9: 14)… ‘Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen dan vast’ (Koran-soera 47, vers 4-5)…‘Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn’(Koran 2.193)…‘ Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen’(Koran 60.4) …‘Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan’(Koran-2:85)…VERSCHRIKKELIJK!…

Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de ISLAM.Mohammed zelf heeft verklaard, dat de islam door middel van terreur en plundering zal zegevieren (zie Bukhari Hadis, 1.7.331).Hij was een woestijnrover, die een ideologie creëerde, die zijn rooftochten legitimeerde en daardoor roofzuchtige bedoeïenen aantrok voor een veroveringsoorlog, die geheel de toenmalige wereld overspoelde.Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was.Hij liet mensen vermoorden, zoals de joden van de Qurayza-clan.De mannen van de stam werden gedood, de vrouwen en kinderen als slaaf verkocht. Dat kan je in de Hadith teruglezen.Iraanse bronnen spreken van 80 oorlogen in 23 jaar tijd. ..

De Koran spoort de moslims aan om te blijven vechten (met zwaarden, niet geestelijk) totdat ze de wereld perfect gemaakt hebben door islamitische zuivering en overheersing (Koran 9:5, 9:29, en 9:33). Het islamitische terrorisme is de directe toepassing van de Koran, de Sunna Hadith en de Sharia.Degenen die de Koran en Hadiths (Mohammeds daden en tradities) leest en deze wil nastreven kan alleen maar een terrorist zijn. Zij moeten de niet-moslims haten, hen vernederen en hen wantrouwen, hen bedriegen bij elke gelegenheid, en hen doden wanneer de situatie het nodig maakt. Dit is vastgelegd, en het is de centrale doctrine van de Islam. Een moslim die deze stelling van de islam niet nastreeft, is helemaal geen moslim.Dus, de echte vijand niet de terroristen zijn. Eerder is het de ISLAM…

De Koran deelt de mensen in twee klassen in: de klasse van de gelovigen en die van de ”ongelovigen”. De eerste zijn de moslims en zij komen in het paradijs. De tweede zijn de niet-moslims, daarmee waardeloze mensen.Dat is pure klassenhaat en racisme.Wie zoekt naar mensenrechten in Koran, ziet dat ongelovigen ook als dieren worden beschreven. Zij zijn geen mensen.Het begrip “mensenrechten” past niet bij islam. Zie ook onder meer sura 8, pagina 201, vers 21 en 22…. Het is een utopie om te denken dat we de Islam in Europa kunnen verlichten,omdat er geen Europese Koran/ ook Europese profeet Mohammed/ kan bestaan. Er is maar één Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen! Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan…

In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft.Altijd lachen als islam-goedpraters de Bijbel en Koran willen vergelijken.Men verwijst altijd naar het Oude Testament(dateert uit de periode voor Jezus Christus,alleen het Nieuwe Testament is wetgevend voor Christenen en dat verkondigt de liefde), waarin oproept tot geweld.Maar die teksten hadden betrekking op specifieke gebeurtenissen.Het waren opdrachten, geen voorschriften die tot op de dag van vandaag gelden.Dus om te zeggen dat ‘er in de Bijbel ook geweld voorkomt’ is schandalig banaal en misleidend…In het Nieuwe Testament zijn er de leerstellingen om de andere wang toe te keren, om te bidden voor degenen die je vervolgen, om het kwaad niet met kwaad te bestrijden en om in vrede met alle mensen te leven (Romeinen 12). Zulke leerstellingen vind je niet in de Koran. Daarin wordt de woede opgebouwd, pagina na pagina, tot de frustratie op gewelddadige wijze uitbarst.Wie woorden aanstreept als “gelovigen, ongelovigen, leugenaars, satan, hel, hellevuur, aanslag/aanslagen, overgeven, onderwerpen, leugenaars, huichelaars, vernietiging, verdelging”, kan op elke pagina deze woorden gemiddeld zes tot acht keer etc. aanstrepen…

Religies zoals het Christendom en het Jodendom hanteren geschriften die zijn opgeschreven door apostelen of betrokkenen, deze teksten kun je plaatsen in een specifieke locatie en tijd, en deze hoef je dus ook niet letterlijk op te volgen. Dit verklaart waarom het Christendom of Jodendom prima kunnen samengaan met een moderne rechtstaat, terwijl dat bij de Islam is dat onmogelijk.Binnen de islam is de Koranische plicht tot strijd tegen de ongelovigen/niet-moslims eeuwenlang:„De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)…En Joods-Christelijke, scenario’s en scripts vanaf het begin van de middeleeuwen de vooruitgang van techniek en wetenschap in het Westen bevorderd hebben. Aan die Westerse, vaak door de bijbeltekst geïnspireerde dromen en ideale scenario’s voor de ontwikkeling van een betere wereld, waarin steeds minder plaats zou zijn voor lijden en kwaad, heeft de wereld van de islam niet meegedaan. In de wereld van de Islam werd (en wordt) daarentegen vooral gedroomd over het herstel van de Allah wereldorde door een overwinning van de islam op de niet-moslims…

Het gezicht van ISLAM draagt een permanente grijns, en zijn ogen twinkelen. Zijn linkerhand biedt snoep aan de ongeïnformeerde. Dit is de verleidende kant van de islam. Maar zijn rechterhand verbergt een zwaard achter zijn rug, klaar om het hoofd af te hakken van iedereen, die het bekritiseert, het verlaat of wil niet onderverpen aan de Sharia(islam in uitvoering).En als we met de Islam niet om gaan zoals met het fascisme, dan zal de Islam ons verdelgen.

In haar nieuwe boek ‘Vernietig het islamitisch fascisme’ beschrijft de Frans-Marokkaanse journaliste Zineb el-Rhazoui de islam als een fascistische ideologie. Zij ziet parallellen tussen islamisten en fascisten en de manier waarop ze trachten aan de macht te komen en de mensen te beheersen. Niet alleen het islamisme zou de westerse samenleving bedreigen, maar ook gematigde moslims.’ ….”Gematigde” moslims en de jihadisten (extremisten) zijn slechts de twee gezichten van dezelfde medaille. Ze zijn hetzelfde — één groep is in zwijgende acties, de andere groep is in gewelddadige acties…

‘Anti-fascisme’ is het fascisme van deze tijd.‘Anti-fascisten’ die claimen het fascisme te bestrijden, gebruik maken van dezelfde methoden die ooit het fascisme kenmerkten. Het aantal incidenten in Nederland waarbij ‘anti-fascisten’ laten zien gebruik te maken van ondemocratische middelen om hun doelen te bereiken, stapelt zich op, in zoverre dat het inmiddels een trend is geworden. De bekladding van de huizen van PVV’ers in verkiezingstijd. De intimidatie van IND-medewerkers. Gewelddadige acties bij demonstraties van “extreem”-rechts. De bekladding van het huis van Thierry Baudet. Het huisbezoek aan activist Anne Fleur Dekker door mensen uit haar vroegere extreem-linkse milieu. Het ingooien van de ruiten en het bekladden van de deuren van de Rode Hoed. Het is maar een greep uit de activiteiten van ‘anti-fascisten’ van de laatste tijd waarbij men door middel van geweld, bedreiging, intimidatie, bekladding en vernieling probeert tegenstanders te intimideren, het zwijgen op te leggen, het functioneren te beletten of in hun veiligheidsgevoel aan te tasten…

 

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Nederland wordt door de SHARIA opgevreten

 

.

 

Image | Posted on by | 1 Comment

Sharia moeten we hier natuurlijk al helemáál niet hebben

De islamitische leer geeft moslims de opdracht om niet-moslims en niet-islamitische beschavingen te onderwerpen aan de Sharia/=islam/ of islamitische wet.Dat gebeurt al 14 eeuwen, sinds het ontstaan van de ISLAM in de 7e eeuw .Laten we niet vergeten dat het Midden-Oosten, Afrika en Azië ooit niet-islamitisch waren…„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40 …„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”-Koran 4:101 /Koran 2:98…„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen”-Koran 60.4…„ De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran/soera 2, vers 216…En na twee mislukte veroveringspogingen is de ‘religie van vrede’ deels veranderd van tactiek. Europa wordt door middel van massa immigratie van binnenuit belegerd….

Deze strategie werkt duidelijk beter. Eerst onopvallend, en later steeds meer open is de islam ingetreden in het leven van de tolerante Westerling. De cultuur en religie, inclusief de uitingen daarvan, worden door steeds meer mensen geaccepteerd als behorende bij ons multiculturele landschap. Het wordt steeds meer een normaal onderdeel van de samenleving, mede doordat de overgrote meerderheid van de in het Westen levende moslim zich gematigd en doorgaans vredelievend opstelt. Een soort “vrede, vrede, geen gevaar”. Mohammed deed dat in zijn beginperiode ook, maar met het groeien van zijn macht, groeide de onverdraagzaamheid en werd onderwerping door geweld een normaal onderdeel van de uitbreidingsstrategie. Zodra het kon verliet hij het vredelievende pad en de gevolgen daarvan zijn bekend…

„ Strijd om islamisering Europa is in volle gang,” schrijft ds. Eberhard Troeger, bestuurslid van het Duitse Instituut voor Islamvraagstukken, in het jongste nummer van het tijdschrift Diakrisis…‘Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen.Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen,’ zei Ibrahim El-Zayat(President van de islamitische gemeenschap in Duitsland). Op het islamcongres in Amsterdam wordt gezegt, niet door één, maar door meerdere sprekers: ‘Wij zijn hier om te blijven en de overwinning te behalen voor de Islam!’…De moslimleiders erkennen OPENLIJK dat het hun strategie is om miljoenen moslims binnen te brengen in westerse landen, en zodra hun aantallen groot genoeg zijn de macht over te nemen en iedereen tot slaven te maken(tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims in West-Europa te vinden,vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen en hun aantal groeit nog steeds)…

En de verovering van het Westen van binnenuit/met DAWA/ krijgt steeds meer vorm. Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: héél de wereld moet onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de Koran, de hadieth en de SHARIA /islamitische wetgeving…“In elk van onze steden”, schreef de Italiaanse journalist Oriana Fallaci kort voor haar dood in 2006, “is er een tweede stad, een staat in de staat, een regering binnen de regering. Een moslimstad, een stad die wordt beheerst door de Koran“… En in grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen,Hamburg,enz,enz, zijn al wijken, waar de Sharia wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.Deze steden zal voor niet zo lang overwegend Islamitisch zijn.De betekenis van de term ‘ISLAM’: onderwerping (en dus islamisering)…

Een ware moslim kan niet in een democratische rechtsstaat te leven, want in een democratie worden de wetten door de mensen gemaakt. De ware moslim erkent slechts de wet van Sharia/Allah. Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer!…“Er is geen moslim op aarde, die de democratie niet verwerpt. Ik weet dat dat straffe uitspraken zijn, maar de democratie is radicaal tegen Islam. Het is gebaseerd op de mensen die de wetten bepalen. Maar Allah bepaalt de wetten, niet de mensen”,zei Abu Imran, woordvoerder van Sharia4Belgium en Sharia4Holland.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!…

Het grote probleem bij het aanpakken van dawa-activiteiten is dat ze zich doorgaans binnen de grenzen van de wet afspelen.Als je daar wat tegen probeert te ondernemen, krijg je direct het verwijt dat je de vrijheid van meningsuiting beperkt of tot haat aanzet.Uiteindelijk ontstaat er een klimaat, waarin openlijk tot actie kan worden opgeroepen. En wat begint als dawa(een soft, niet-gewelddadig instrument om de wereldwijde vestiging van een islamitische maatschappij mogelijk te maken, eindigt bovendien vaak in  gewelddadige JIHAD, bijvoorbeeld in de vorm van aanslagen, zoals die op Theo van Gogh,omdat ze als minderheid geen andere keus hebben…Terrorisme is een poging om de samenleving te ontwrichten, om de politiek op andere ideeën te brengen.Veel moslims terreur afzweren,maar vinden dat de verschrikkelijke Koran boven onze wet staat en blijven ze trouw aan deze politieke religie/ideologie….

En als ik een moslim hoor zeggen dat “ISLAM” vrede betekent, moet ik eerst eens heel hard lachen, maar anderzijds is het wel droevig voor mij, omdat nog steeds veel mensen dit geloven.Het woord ISLAM betekent ‘onderwerping’ en niet ‘vrede’, want vrede is SALAM,niet ISLAM.Het woord ISLAM komt van het Arabische werkwoord ”aslama”, dat zich overgeven en onderwerpen betekent…ISLAM = onderwerping / SALAM = vrede…En wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen/staten/ aan de SHARIA(islamitische wetgeving) en de ISLAM/Allah.De islamitische vrede betekent: oorlog en de verdwijning van niet-moslim beschavingen!… Meer dan 50 moslims staten werden gekoloniseerd/veroverd met geweld,terror,migratie en bedrog,niet met liefde!…

De gematigde Islam bestaat niet. “Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend?De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de Islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één ISLAM is. Eén ISLAM die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran”, zei de Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre…

Volgens de Amerikaanse uit Egypte afkomstige ex-moslima Nonie Darwish “onderscheidt de Islam zich van echte religies omdat de Islam de «gouden regel» niet kent. Deze regel houdt in dat men zich tegenover anderen moet gedragen zoals men zelf wil dat deze anderen zich tegenover ons zouden gedragen. Deze «gouden regel» ligt aan de basis van onze Westerse beschaving. De Islam kan bijgevolg niet de rechten en vrijheden claimen, die andere religies toekomen, omdat de Islam de kern van onze beschaving afwijst en aantast.”…Deze vier kenmerken zijn van een religie:1. Het behoren tot een religie moet een persoonlijke keuze zijn; 2. Geen enkele religie mag eisen dat diegenen die de religie verlaten gedood moeten worden; 3. Een religie mag nooit bevelen om diegenen die niet tot de eigen religie behoren te doden of te onderwerpen; 4. Een religie moet in overeenstemming zijn met de fundamentele mensenrechten. Aangezien de ISLAM strijdig is met elk van deze vier karakteristieken, kan de ISLAM niet als een religie worden beschouwd…“Islam is geen religie, maar een politieke, haatdragende ideologie. Noem een islamitisch land en vertel wat je ziet. Achterlijkheid. Armoede. Dictatoriaal bestuur. Onwetendheid”,zei de Syrisch-Amerikaanse psychiater Wafa Sultan…

Er zijn inderdaad verschillende islamitische stromingen, maar ze baseren zich allemaal op de Koran en die Koran is voor alle moslims hetzelfde en niet veranderlijk. De Koran en profet Mohammed kan je niet hervormen! Mohammed heeft geen gematigde en een gewelddadige biografie. Er bestaat maar één levensverhaal van de islamprofeet, die zowel radicale en gewelddadige als gematigde/in het begin/ delen bevat. En iedere geloofsgenoot die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, is geen echte moslim en feitelijk een afvallige, die de doodstraf verdint(“Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”-Koran 2:85…„Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” -Soerat Al-Bakara, 86)…

De Islam is niets om trots op te zijn; 1400 jaar lang heeft het niets dan ellende en moord gebracht. En het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen…BEDANKT:landveraders,de elite, universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici en wegkijkers.De toekomst van jullie kinderen is leven onder fascistische Sharia,of jaren in een burgeroorlog zijn!…Maar, willen we vermijden dat dit Nederland verder uitgroeit tot het nieuwe kalifaat van Europa, dan dringen drastische maatregelen zich op.Dus stem de PVV.Dit is de enige partij, die weet wat de ISLAM is! Migranten zijn niet het probleem/alleen economisch/, maar de ISLAM!Dus,strijden alleen tegen open grenzen helpt niet.De islamisering/shariaisering is hier in Nederland/West-Europa allang begonnen!…

Honderdduizenden slimme en de dappere moslims hebben al lang deze vreselijke ideologie verlaten…

 

Posted in Uncategorized | 2 Comments