PVV-leider Geert Wilders is een verzetstrijder tegen de verschrikkelijke islam en islamisering van Nederland

Europa en haar bevolking worden al jaren ernstig bedreigd door:de massa-immigratie,de islamisering,jihad-terreur en de sluipende machtsovername door de EU(SSR) dictatuur.De EU zich met alle vlakken van het leven  bemoeien,door de import van de islam, waarvoor de Europese leiders op het zwakste moment de deur wagenwijd hebben opengezet.Zij importeren al jaren de islam ,die een strikte migratiedoctrine hanteert, Al-Hijra geheten. Het voorbeeld van Mohammed die migreerde naar Jathrub, ook wel bekend als Medina en later terug migreerde naar Mekka. In de gastomgeving stelde hij zich met zijn volgelingen eerst beschaafd en meewerkend op, totdat hij in een aantal wijken een meerderheid van de bevolking achter zich had.Vanaf dat moment werd met geweld de rest van de inwoners gedwongen tot bekering, onderworpen of vermoord…

Dit patroon te volgen vanuit de Hadith of de soenna, is de opdracht van iedere mohammedaan en we zien het overal terug.Het begint met immigratie naar het voorbeeld van Mohammed. Daarna komt het gebruiken van de vrijheden van de gastnatie om instituties te stichten, zoals moskeeën en culturele centra. Daarvanuit worden op een vriendelijke manier de harten van de mensen in de gastnatie veroverd. Dan wordt die situatie geconsolideerd. Vervolgens worden er eisen gesteld. Heel simpel gaat het om een hoofddoekje in een sportschool, waar in de reglementen staat dat het eigenlijk niet mag. Vervolgens wordt dat geconsolideerd en uiteindelijk wordt de boel overgenomen. Zo ging het overal waar het mohammedanisme uiteindelijk leidend werd. En dit is precies wat er met Europa op dit moment gebeurt. Het mohammedaanse denken loopt niet langs landsgrenzen of bestuurlijke eenheden. Dat is een westerse misvatting waar we met z’n allen te veel inzitten. Het gaat uit van veroverde en nog niet veroverde gebieden. Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk,vervolgens de stad en vervolgens het hele land.Oost-Europa is op de hoogte van deze jihad-hoax en daarom toelaten geen islamitische migranten op zijn grondgebied…

PVV-leider Geert Wilders beschouwt de islam als ‘de meest gewelddadige politieke ideologie die er bestaat’.William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: ‘Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt’.Wilders wil moskeeën,islamitische scholen sluiten en de Koran verbieden,want vandaar komt niet-integratie,haat en geweld tegen niet-moslims.‘De moskeeën spelen een centrale rol in de islamisering van Nederland. Moskeeën staan symbool voor de aanwezigheid van de islam en voor de verovering door de islam.De moskee is ook een symbool van een ideologie van haat, geweld en onderdrukking. Die moeten we bestrijden.Daarom moeten alle moskeeën dicht en moet het afgelopen zijn met het ‘gekrijs van de barbaarse sharia’ dat uit de luidsprekers schalt in talloze moskeeën in Nederland.Voor altijd.Voordat het te laat is.Dat is ons doel: de islamisering stoppen, de verdere verspreiding van die haatzaaiende, levensgevaarlijke ideologie in Nederland tegengaan. Ik wil niet dat kinderen met een hoofddoekje om of in een boerka moeten lopen. En ik wil niet dat op iedere hoek van de straat een moskee hebben staan.Ik wil dat Nederland een vrij land blijft…

De Koran-die erger is dan Hitlers Mein Kampf- aanzet tot haat en oproept tot moord en doodslag en dat de verspreiding van dergelijke teksten door artikel 137e strafbaar is gesteld.En ik doe dat niet op een strafrechtelijke manier, maar op een parlementaire manier.Dat is mijn keuze en ik heb het recht om daar voorstellen voor te doen.Joden, christenen en alle niet-moslims dienen gehaat te worden en worden in de Koran beschreven als apen en varkens (soera’s 2:63-65, 5:59-60, 7:166), als smerig (9:28) en als lieden die door moslims niet als vrienden genomen mogen worden (5:51).Door apologeten van de islam wordt vaak verwezen naar vredelievende koranverzen. Deze verzen, die in tegenspraak zijn met de jihadistische verzen, bestaan inderdaad, maar dateren allemaal uit de beginperiode van de islam toen Mohammed nog machteloos was en hoopte christenen en joden tot bondgenoten te kunnen maken. Toen de joden en de christenen Mohammed niet erkenden als de nieuwe profeet, begon de Koran hen te bedreigen en riep moslims op met hen de oorlog aan te gaan…

De islamitische ideologie staat haaks op alles wat met vrijheid, democratie en de rechtsstaat te maken heeft.Kijkt u naar de wereld waar de islam heerst,het zijn onvrije landen, dictaturen, waar mensenrechten met voeten worden getreden. Dat wil ik tegengaan.Ik wil niet dat wij onze rechten van gelijkheid en vrijheid, die wij nu inderdaad in de Grondwet hebben staan, te grabbel gooien.De massa-immigratie, de islamisering is een existentieel probleem. Nederland bestaat dadelijk niet meer als we zo doorgaan.Daarom willen wij van de PVV de islamisering van Nederland stoppen.Politiek correct partijen maken heel Nederland helemaal kapot en ik vecht daar juist tegen.Mijn loyaliteit ligt niet bij de politiek-correcte elites in binnen- en buitenland, maar bij de gewone Nederlander, de gewone, fatsoenlijke, nette Nederlander die ook zijn buik vol heeft van de islamisering van ons land. Ik ben er trots op om voor die Nederlanders op te komen’,zegt Wilders.De vrijheid van godsdienst wordt als wapen tegen ons gebruikt.Art. 23 is het duidelijkste voorbeeld hoe onze wetten uitgewoond worden door vullis met een haaks staande ideologie die Europa eerst glimlachend en binnenkort met kromzwaard aan het veroveren zijn .Wat men hier in het Westen moet gaan beseffen is dat de islam als zodanig geen “gewone” godsdienst is, maar een totalitaire ideologie(80%) met religieuze componenten(20%). De religieuze zijde is de baard waaraan de rest wordt opgehangen…

Het bekritiseren en bestrijden van islamofascisme is geen extremisme, racisme, fascisme of nazisme.Het verzet tijdens WO2 is ook niet de geschiedenisboeken ingegaan als ‘gevaarlijk’.Kunnen we de PVV voortaan gewoon verzetsstrijders tegen de islam en islamisering gaan noemen? Links demoniseert iedereen die niet denkt zoals zij de extreem-rechtse hoek in.Er is geen enkele reden om de PVV te vergelijken met het vooroorlogse fascisme of nationaalsocialisme. Alle ingrediënten die de bewegingen van toen hun specifieke karakter gaven – de strijd tegen de democratie, nationalisme, imperialisme, rassenbeginsel, verheerlijking van strijd en geweld – ontbreken in het programma van Wilders.Hij heeft ook geen ordetroepen op straat.Extremisme: actief nastreven/ondersteunen van diepingrijpende veranderingen in de samenleving, die een gevaar kunnen opleveren voor (het voortbestaan van) de democratische rechtsorde, eventueel met het hanteren van ondemocratische methodes, die afbreuk kunnen doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde…

Extreem-rechts bestaat niet. Wat ze extreem-rechts noemen, is gewoon een vorm van socialisme.De term ‘extreem rechts’ is afkomstig van de Sovjet Unie en diende als propaganda middel om de infameuze nazi ideologie niet negatief op het communisme te laten afstalen.In kenmerken vertonen zowel het communisme/marxisme/socialisme en het nazisme/fascisme veel overeenkomsten. Beiden zouden daarom gezien kunnen worden als extreem linkse ideologieën.Beiden plaatsen de staat boven het individu en verheerlijken een krachtig leidersfiguur. Beiden zijn totalitair van karakter, anti-democratisch en dulden geen anders denkenden.Rechtse opvattingen kenmerken zich door vrijheid van het individu boven de belangen van de staat te plaatsen.Mussolini en Hitler waren socialisten…

In 1912 werd Benito Mussolini  hoofdredacteur van het marxistische tijdschrift Avanti!Adolf Hitler noemde zich ‘socialist’ en zag communisme als grote concurrent van het socialisme. Het rood in de nazivlag was het rood van het socialisme. Hitler noemde zich niet alleen socialist, de nazi’s streefden ook net als de sociaal-democraten de uitbouw van de verzorgingsstaat na.De nazi’s waren bloedserieus als ze zichzelf socialisten noemden. Zo schreef propagandachef Goebbels in zijn dagboek op 16 juni 1941, vijf dagen voor de aanval van nazi-Duitsland op de Sovjet-Unie, dat met die aanval het tijdperk zou aanbreken van het ware socialisme: “Der echte Sozialismus”.Het basisprogramma van de NSDAP uit 1920, dat later als definitief en onveranderbaar werd aangemerkt, ademde in onderdelen een socialistische en in zijn geheel anti-kapitalistische geest.Dus,Hitler en nazi’s passen in het rijtje linkse monsters…

In feite heeft de mensheid alleen maar een probleem met de linkse fascistische ideologie, die zich vakkundig – als een kameleon – vermomt als antifascisme en democratie. Het kwaad dat linkse ideologen de mensheid de afgelopen honderd jaar hebben aangedaan, kan alleen maar vergeleken worden met islamofascisme.Extreem-rechts misinterpretatie komt linkse politici en opiniemakers vandaag de dag nog altijd goed uit om kritische geluiden onschadelijk te maken middels valse fascisme/nazisme verwijten.Het enige wat Wilders wil is Nederland herstellen en als politiek correcte partijen en hun kiezers geen chaotische situatie hebben veroorzaakt in Nederland met massa-immigratie en islamisering, dan had vrijwel niemand geweten wie Wilders is, en zou de PVV vermoedelijk niet eens bestaan.Stem op PVV, de enige partij in het land die de islamisering bestrijdt, alle anderen hebben dit land al lang verraden.NEXIT!

Alle landen die ooit geprobeerd hebben de islam succesvol te integreren in de eigen samenleving zijn ten onder gegaan.Afghanistan was ooit 100% boeddhistisch, Iran zoroastrisch. Pakistan was ooit gewoon een gedeelte van India.

Posted in Uncategorized | 9 Comments

Europa en haar bevolking worden al jaren ernstig bedreigd door:de massa-immigratie,de islamisering en de sluipende machtsovername door de EU(SSR) dictatuur

De Europese Unie is een cultuurmarxistisch project, dat tot doel heeft de vernietiging van de Europese beschaving.Zij laten miljoenen moslims Europa binnen om deze beschaving te vernietigen.Het EU-migratiepact is een pact om Europa te omvolken(niet alleen middels volksverhuizingen, maar zeker ook door rassenvermenging) en het verdwijnen van de Europese naties.Verschrikkelijke Migratie en Asielpact is niets meer en niets minder dan een open uitnodiging aan heel Afrika en het Midden-Oosten om vooral een kans te wagen naar de EU te komen. Een levensgevaarlijk plan, zeker als je bedenkt dat de omvang van de bevolking van Afrika deze eeuw op het punt staat te exploderen van 1 naar 4 miljard.En het EU-omvolkingspact heeft nog steeds tot doel om bootjes met gelukszoekers uit Afrika hierheen te halen. Het is nog steeds: halen of betalen. Of je haalt asielzoekers naar Nederland of je betaalt voor bootjes om asielzoekers vanuit Afrika op te halen. Meer smaken zijn er niet! En mocht de Europese Commissie dan besluiten dat je niet genoeg hebt betaald, dan moet je alsnog asielzoekers en/of illegalen in Nederland gaan opvangen. Ook staat er nog steeds in dat de EU van plan is om meer legale wegen te openen voor laaggeschoolde migranten uit Afrika. Ngo’s die als laatste schakel in de mensensmokkelketen hun brood verdienen, worden ongemoeid gelaten. Sterker nog, ze worden juist aangemoedigd om gelukszoekers te gaan ophalen. Verder staat er niets maar dan ook niets concreets in over opvang in de regio. Het is glashelder: het enige doel is om massa-immigratie naar het Westen in een stroomversnelling te brengen…

Onze grenzen staan wagenwijd open en aan de buitengrenzen van de EU wordt helemaal niemand tegengehouden. Alles en iedereen mag binnenkomen en kan vervolgens het land uitkiezen dat hen het beste uitkomt. Het is faal op faal op faal sinds de VVD aan de knoppen zit op migratie.Deze anti-Nederlandse partij gooide illegaliteit van tafel, haalde 750.000 niet-Westerse migranten binnen. Iedereen die uitgeprocedeerd is, mag hier blijven. Criminele asielzoekers worden bed, bad en brood aangeboden. Er wordt er niet één het land uitgegooid.De massa-immigratie en de (doorgeslagen) zieligheidsindustrie hebben de afgelopen jaren voor enorme problemen gezorgd en een dieptepunt bereikt: politici deugen erop los en geven economische gelukszoekers en kansloze migranten voorrang op (gratis) huizen en sociale voorzieningen zoals (alweer gratis) zorg en uitkeringen.Op en rondom bijna elk azc in heel Nederland zijn er wel problemen door  geweldsuitbarstingen, overlast,christelijke asielzoekers intimideren door geweld,criminaliteit en intimidatie van vrouwen…

PVV-raadslid Willie Dille (53) heeft zelfmoord gepleegd.Ze laat vier kinderen achter. Dille pleegde zelfmoord nadat zij een filmpje op Facebook had geplaatst waarin ze zegt te zijn verkracht door moslims.Uit onderzoek van de Zweedse publieke omroep blijkt dat 58% van de daders in verkrachtingszaken “in het buitenland geboren is.” Zelfs de BBC geeft dat toe.Laten we ook niet vergeten de dramatische gebeurtenissen rond de jaarwisseling in Keulen, waarbij tientallen vrouwen werden aangerand.Darya Safai, een Iraans-Belgische tandarts, zegt dat seksueel geweld tegen vrouwen zijn oorsprong vindt in de islamitische cultuur. De daders in Keulen zijn “het slachtoffer van een religieus wereldbeeld dat vrouwen beschouwt als minderwaardige wezens.” Ze verklaren de Westerse vrouw vogelvrij. Omdat veel moslims ‘onbedekte’ vrouwen als hoeren beschouwen.Opvallend is dat de massale verkrachtingen in Duitsland op meerdere plaatsen tegelijkertijd plaatsvonden.Dat de Europese immigratiepolitiek een catastrofe is, staat boven alle twijfelverheven. Van dit falende beleid is Brexit het gevolg…

Massa-immigratie kost Nederland 7 miljard euro per jaar, zoals onderzoeksbureau Nyfer berekende.NYFER concludeert dat de bijdrage van niet-westerse allochtonen aan de publieke financiën negatief is. Ik zal daarvan een paar voorbeelden geven. 23% van de Afghanen in ons land, 30% van de Irakezen en 36% van de Somaliërs in ons land krijgen een bijstandsuitkering.,,Stop massa-immigratie om verzorgingsstaat betaalbaar te houden.Uit mijn onderzoek blijkt dat niet-westerse asielzoekers heel vaak in de bijstand zitten en economisch nauwelijks bijdragen.Er zijn ruim 2 miljoen niet-westerlingen en ruim 13 miljoen autochtonen in Nederland en nu al zijn er meer niet-westerse bijstandsgerechtigden. Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse.Nederland moet vluchtelingenverdragen opzeggen.We moeten heel beperkt vluchtelingen binnenlaten: bijvoorbeeld alleen christenen en jezidi’s, die massaal worden afgeslacht.Desnoods leasen we gebieden buiten Europa waar we oorlogsvluchtelingen onderbrengen en bescherming bieden. We moeten vluchtelingenverdragen opzeggen en duidelijk maken aan de migranten uit die regio’s: ga terug, je komt er niet in.Politici als Mark Rutte geen kennis willen nemen van dit soort berekeningen. Want dan moeten ze met een oplossing komen en in Brussel pleiten voor een permanente stop. Kennelijk vinden ze dat te moeilijk,’’zegt Van de Beek,die doet al jaren onderzoek naar de kosten van de immigratie…

Mark Rutte verraadt het Nederlandse volk omdat hij geen maatregelen neemt tegen jihadisme.Vrijheid van godsdienst is ingesteld zodat mensen elkaar de hersens niet inslaan.En omdat er zoveel islam is geïmporteerd, hebben wij geen vrijheid van godsdienst meer. Wij zijn niet vrij van de islam.Nederland is nu een land waar “dood aan de joden” op straat wordt geschreeuwd.Waar homo’s niet meer veilig op straat kunnen lopen, vrouwen als minderwaardig worden gezien, en gewelddadige jihadstrijders als helden worden bejubeld.En de islamiseringsramp blijft zich voltrekken.Wijk na wijk,straat na straat, school na school wordt geïslamiseerd.Een samenleving waar de islam wortel kan schieten en moslims demografisch blijven groeien, uiteindelijk nog slechts de keuze zal hebben tussen de pest en de cholera. Namelijk: ofwel wordt de islam totale vrijheid gegund, waardoor de samenleving islamiseert tot een sharia-model, een kalifaat, ofwel wordt de islam met harde hand onderdrukt om een min of meer seculier, vrij samenlevingsmodel te behouden. Heel de islamitische wereld wordt gekarakteriseerd door deze tweestrijd. Er bestaan daar slechts islamitische theocratieën en min of meer seculiere dictaturen en tirannieën, en uiteraard vooral mengvormen van beide.En vaak wordt gezegd door degenen die dit islamitische gif importeren: het is maar 0.1 % dat gewelddadig is. Dat klopt, hetzelfde was dat bij het Nationaal -Socialisme in de dertiger en veertiger jaren: de gemiddelde Duitser was ook niet gewelddadig en deed ook niks met de gaskamers etc- maar die gemiddelde stond het wel toe, in naam van de socialistische leer…

Er werd ontkend dat islam een misdadige politieke doctrine zou zijn.Gewelddadige jihad beslaat 24% van alle woorden van de latere Koran geopenbaard in Medina, 21% van alle woorden in de overleveringen over wat de zelfverklaarde profeet Mohammed tijdens zijn leven allemaal gezegd en gedaan had volgens de gezaghebbende Al Bukhari, en 67 % van alle woorden van de biografie van Mohammed geschreven door de mohammedaan Ibn Ishaak. Geen wonder dat “de elites” dit alles wegens politieke correctheid onder de mat wilden vegen.Hierin kwam een klein beetje verandering op 11 september 2001,toen de moderne wereld op zijn tv-schermen getuige was van een dubbele massamoord toen twee gigantische en vol kerosine geladen passagiersvliegtuigen zich boorden in de twee torens van het World Trade Center in New-York. Deze aanslagen werden onmiddellijk opgeëist door mohammedanen wat het oorzakelijk verband tussen deze terroristische aanslagen en islam bewees(deze islamitische aanslagen zijn de moderne versie van de oorlogen en veldslagen die in het verleden werden gevoerd om de islam te verspreiden).De censuur was eindelijk doorbroken. En daardoor groeide de populariteit van de politici die het voordien al hadden aangedurfd islam te bekritiseren. Voordien werden ze afgeschilderd als extreemrechts, islamofoob en onverdraagzaam terwijl ze in feite alleen objectief waren geweest…

De EU is een communistische fascistische dictatuur ,die ons verarmt, die ons mooie sociale verzekeringsstelsel uitwoont, die onze woningvoorraad opvreet, die onze gemeenschappen verziekt door islamisering, criminaliteit, sociale ellende in de straten en de wijken en niet te vergeten door bloedige terreuraanslagen. En wat krijgen wij ervoor terug? Niet eens een resultaatverplichting over toestroom van asielzoekers.De landen in het oosten van de EU doen het anders. Zij hebben hun grenzen gesloten. Zij bouwen hekken. Zij zetten het leger in om hun grenzen te bewaken. Zij hebben kennelijk wel oog voor wat voor een gekozen politicus heilig zou moeten zijn, namelijk het belang van de eigen kiezers, de eigen burgers.De Hongaarse regering voert een wet in die het helpen van illegale migranten die in Hongarije verblijven strafbaar maakt.De wet heet “Stop Soros”. Orbán beschuldigt de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros ervan dat hij massa-immigratie stimuleert om Europa te ondermijnen…

Deze EUSSR-omvolkingsstrategie moet koste wat het kost worden voorkomen willen we onze eigen identiteit, cultuur, normen en waarden kunnen behouden.De EU is volledig mislukt. Zij brengt geen vrede en voorspoed, maar chaos en conflict.De toekomst van de EU wordt namelijk overschaduwd door terreur, geweld, oorlog, verdere sociale ontwrichting en afbrokkeling van het draagvlak door heel Europa.Nederland moet er zo snel mogelijk uit deze verschrikkelijke EU dictatuur,liever gisteren dan vandaag.Voor de EU waren we al een handelsland, daar hebben we Brussel niet voor nodig.NEXIT!Stem PVV,de enige partij in het land die de islamisering bestrijdt,andere partijen en haar kiezers hebben de staat al lang verraden.

Er wordt volop gecapituleerd voor de vijanden van de democratische rechtsstaat en de vrije samenleving.Neergaande geboortecijfers, massa-immigratie, en het gecultiveerde zelfwantrouwen en zelfhaat hebben er samen voor gezorgd dat Europeanen niet meer voor zichzelf opkomen.De PVV slechts drie punten nodig heeft om deze probleem op te lossen. Daar komt-ie. Een. Grenzen dicht. Twee. Lastpakken en illegalen oppakken, vastzetten en uitzetten. Drie. Alle gelukzoekers terug naar het land van herkomst dan wel de eigen regio.

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Het nieuwe linkse fascisme wordt vandaag de dag ontwikkeld onder het mom van mondiaal bestuur, bio-veiligheid, het ‘Nieuwe Normaal’, de ‘New Deal for Nature’ en de ‘Vierde Industriële Revolutie’

“Als je een beeld van de toekomst wilt, stel je dan een laars voor die voor altijd op een menselijk gezicht drukt”, zei George Orwell ooit. Hij schetst in het boek “1984” een mondiale samenleving van totale controle, waarin mensen geen gedachten mogen hebben die op enigerlei wijze niet in overeenstemming zijn met de staat van het bedrijfsleven. Er is geen persoonlijke vrijheid en geavanceerde technologie is de drijvende kracht geworden achter een door surveillance gedreven samenleving. De regering, of “Partij”, wordt geleid door Big Brother, snitches en camera’s zijn overal en mensen zijn onderworpen aan de Denkpolitie. Na Donald Trump bestaat er in het Westen niet zoiets als een regering die is georganiseerd voor het welzijn van de mensen. We liggen nu ver voor op schema, aangekomen in de dystopische toekomst, die niet alleen door Orwell is bedacht…

Net als Orwell’s Big Brother in 1984, de regering en haar bedrijfsspionnen letten nu op elke onze beweging. Zij bouwen een samenleving op,waar vrijheden worden ontnomen,waar in toenemende mate wordt geregeerd door meerdere bedrijven, die aan de politiestaat zijn verbonden.Verschillende ontluikende technologieën worden gebruikt en gedeeld door de overheid en bedrijven – gezichtsherkenning, irisscanners, enorme databases, software voor het voorspellen van gedrag, enzovoort – zijn opgenomen in een complex, verweven cybernetwerk gericht op het volgen van onze bewegingen, het voorspellen van onze gedachten en het beheersen van ons gedrag.Politieke correctheid – een filosofie die diversiteit ontmoedigt – is een leidend principe van de moderne samenleving geworden.We zitten nu gevangen in een wereld waarin de overheid alziend, alwetend en almachtig is, en als je uit de lijn durft te stappen, zullen in het donker geklede SWAT-teams en pre-crime-eenheden van de politie er een paar kraken schedels om de bevolking onder controle te krijgen.Het is niet moeilijk voor te stellen dat dit beleid wordt ook gebruikt om de politieke oppositie het zwijgen op te leggen, simpelweg door iedereen die het niet eens is met de regering te bestempelen als een binnenlandse terrorist en hen te beschuldigen van een haatmisdaad.Wat ooit futuristisch leek, beslaat niet langer het domein van sciencefiction…

Staatsgrepen over de hele wereld van Schwab, Gates, Rockefeller,Soros en de rest van de elites is in volle gang,met een plan om de wereld in een dictatuur te veranderen, waar elk mens van wieg tot wieg zal worden gevolgd, gecontroleerd en beheerd.Als regeringen en hun technische partners erin slagen the Great Reset systeem te implementeren en het publiek geconditioneerd te krijgen om het te accepteren, is de volgende stap, al voorzien door het World Economic Forum, om de QR-code van de smartphone naar het daadwerkelijke lichaam van de persoon te verplaatsen.Klaus Schwab, directeur en oprichter van het World Economic Forum voorspelt, dat mensen tegen 2026 een chip in hun huid of hersenen zullen hebben die hen met internet zal verbinden(https://www.youtube.com/watch?v=UmQNA0HL1pw).En Gates heeft al een project bij MIT om precies dat te doen(https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218)…

Het WHO-document vermeldt dat zodra deze digitale certificaten zijn opgesteld, deze kunnen worden geladen met gegevens die niet alleen de Covid-vaccinstatus omvatten, maar alle vaccins en gezondheidsdossiers. Het uiteindelijke doel is om een ​​wereldwijd identificatiesysteem te hebben dat is gekoppeld aan iemands vaccinstatus, een droom die de Gates- en Rockefeller-stichtingen hebben nagestreefd sinds de lancering van het ID2020-initiatief in 2019, voordat Covid iets was.In feite wordt de glibberige helling om van elke man, vrouw en kind een wandelende QR-code te maken al wereldwijd afgelegd.Scanbare QR-codes waarmee werkgevers, bedrijven en andere organisaties uw vaccinatiestatus kunnen zien en kunnen beslissen(discrimineren op basis van uw zogenaamde “vaccinstatus”, die heeft helemaal niets te maken met of je wel of niet gezond bent of een gevaar voor anderen) of ze u op hun eigendom toelaten, vinden al hun weg naar verschillende staten en steden in de VS en in heel Europa.Vreselijk!…

De COVID-19 “pandemie” heeft de bevolking gemuilkorfd met bankovervallers maskers(ooit was het dragen van een verhullend masker praktisch prima facie bewijs van criminele bedoelingen), gezinnen uit elkaar gedreven, oudere echtparen gedwongen uit elkaar te sterven, schoolkinderen gestraft met de valse belofte van ‘leren op afstand’,zorgden ervoor dat Europeanen elkaar met argwaan aankeken en wegkwijnen, en creëerden een bijna-Stasi-niveau van ratten en snitches die maar al te graag informeren over hun medeburgers.Het heeft ook de horeca, luchtvaartmaatschappijen en commercieel onroerend goed gedood,allemaal in schaamteloze schending van de Grondwet’s.Het eisen van een vaccin of een negatief testresultaat is een schending van fundamentele mensenrechten en bevordert segregatie op basis van onbewezen en experimenteel medische interventies…

IBM spande samen met Hitler, leidt nu bij het maken van vaccinpaspoorten.In 1932 deelden IBM en de Technocracy-beweging de kelder van Hamilton Hall, waar de Hollerith-tabulator werd ontwikkeld. Zowel IBM als Technocracy speelden een rol in nazi-Duitsland.IBM(ontkende nooit de meest belastende details van zijn betrokkenheid bij de holocaust) hielp het naziregime bij zijn pogingen om Joden uit te roeien.IBM’s centrale rol in de Holocaust: identificatie, verdrijving uit de samenleving, confiscatie, gettovorming, deportatie en zelfs uitroeiing.Zonder zijn informatietechnologie zou Hitler deze genocide niet hebben kunnen volbrengen op de schaal die hij kon.Op het moment dat Hitler aan de macht kwam, was de wereld zich er niet van bewust dat massaal georganiseerde informatiemogelijkheden waren ontstaan ​​om een ​​middel van sociale controle en oorlogswapen te worden. IBM is nu de leider in het promoten en ontwikkelen van vaccinpaspoorten!..

Het is meer dan een vaccinpas.Het zou naïef zijn om te denken dat digitale vaccincertificaten, gekoppeld aan onze biometrische ID’s, bank-, kredietgeschiedenissen, gezondheids- en voedseltoewijzingsgegevens uiteindelijk niet zouden kunnen worden gebruikt als een instrument voor sociale controle en de vernietiging van bepaalde groepen mensen.Hoewel het moeilijk te begrijpen is hoe een bedrijf dat zo’n integrale rol in genocide speelde, na het einde van de oorlog kon overleven, is het nog moeilijker te doorgronden waarom het decennia later zou worden toevertrouwd om hetzelfde soort systeem te creëren.Je hebt geen aluminiumfoliehoed nodig om je af te vragen of IBM met opzet is gekozen voor de taak om een ​​”gezondheidspas” -systeem te creëren, om de eenvoudige reden dat het doel van het systeem zelf bijna identiek is aan dat van nazi-Duitsland.Vaccinpaspoorten maken ook de sociale verdeeldheid, waar ze worden gebruikt. Degenen die toegang hebben tot vaccins, kunnen terugkeren naar een of andere schijn van normaal leven, terwijl degenen die niet nog verder in de kou komen te staan. En dit zal niet alleen binnen landen gebeuren, maar ook tussen landen…

Het argument dat we vaccinpaspoorten nodig hebben om te bewijzen dat we ‘schoon’ genoeg zijn om deel te nemen aan de samenleving meteen uit elkaar valt als je bedenkt dat de COVID-injecties geen immuniteit bieden.Je kunt nog steeds besmet zijn, het virus bij je dragen en verspreiden naar anderen.We hebben al verschillende voorbeelden gezien van situaties waarin 100% van de mensen volledig was “gevaccineerd” tegen COVID-19 en toch een uitbraak plaatsvond.Meest recentelijk hebben cruisemaatschappijen van Carnival een uitbraak meegemaakt ondanks het feit dat elke laatste persoon op dat schip bewijs had van COVID-“vaccinatie”. Het cruiseschip had zelfs opzettelijk de capaciteit teruggebracht van 4,000 naar 2,800 om voldoende sociale afstand mogelijk te maken. Geen van de maatregelen werkte. Mensen werden hoe dan ook ziek, wat volkomen logisch is als je bedenkt dat de injectie geen immuniteit biedt, alleen symptoomvermindering(maximaal 10 uur)…

COVID geïnjecteerde mensen sterven ook aan COVID-19,er zijn nu vele duizenden volledig ‘gevaccineerd’ ,die aan COVID zijn overleden.Dames en heren,het is duidelijk:COVID cicus(eigenlijk de Grote Rust) het heeft niets te maken met gezondheid en alles met het opzetten van de structuren van een nieuwe dictatorialesstaat, waar elk mens 24/7 in realtime zal worden gevolgd en getraceerd,net als nu in communistisch fascistisch China.Mensen zullen worden teruggebracht tot het niveau van hersenloze drones en hun dagen besteden aan het uitvoeren van taken die automatisch worden uitgedeeld door bijvoorbeeld een mobiele app, in ruil voor een cryptocurrency “award.” Dit soort versmelting van digitale en biologische systemen is uiteindelijk waar het bij “de vierde industriële revolutie” om draait.En wees niet verbaasd als je hoort praten over iedereen voorzien van een basisinkomen – een stap in de richting van de 2030 geldloze “utopie” waarin je niets bezit – en universele schuldkwijtschelding in ruil voor de verbeurdverklaring van alle rechten op privé-eigendom in de toekomst …

Dames en heren: STOP stemmen op de verkeerde partijen,die ons leiden in een Big Broter communistische dictatuur en ook tot islamisering of in een burgeroorlog.In de Tweede Wereldoorlog wilden burgers niet luisteren naar waarschuwingen voor de nazi’s gevaar, en we zagen het resultaat.Maar,ik hoop dat Europeanen dit keer anders zullen reageren en Europa van de ondergang zullen redden.Stem dus op PVV, de enige partij in Nederland die vecht tegen deze kwaden.NEXIT!

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Racisme kwam eerst uit de islamitische hoek

Racisme en discriminatie is niet een Europese uitvinding,maar een islamitische.“Therefore, the Negro nations are, as a rule, submissive to slavery, because [Negroes] have little [that is essentially] human and have attributes that are quite similar to those of dumb animals, as we have stated.”Dit zijn citaten uit 980-1037 van islamgeleerden Ibn Khaldun en Ibn Sina (https://books.google.nl/books?)Het moge duidelijk zijn dat racisme niet een Europese uitvinding is.Na de dood van Mohammed(stichter van de islam) vielen veel leden van de islamitische geloofsgemeenschap terug in racisme.Mevlana Jalal-uddin Rumi, wereldberoemd en geliefd om zijn poëzie, deed onder andere de volgende uitspraken over zwarte mensen: “In zo’n (verachtelijke) staat (als beschreven is) zou u het leven veinzen en herinnerd worden: in de zwartheid van uw gezicht (schaamte en schande) verblijdt u zich, als een neger. De neger is tevreden met zijn zwartheid, omdat hij altijd een neger is geweest. Maar hij die ook maar één dag geliefd en mooi is, zal, als hij zwart zou worden, zijn ongeluk proberen op te lossen.” -Masnavi 5:817-18…

Sommige islamitische geleerden gingen zo ver in hun racisme, dat ze vonden dat een moslim die geloofde dat Mohammed zwart was, een afvallige was die ter dood veroordeeld en terechtgesteld moest worden.Niet-zwarte moslims, en met name Arabieren, Imazighen, Turken, Perzen en Indo-Pakistanen, maakten met name West- en Oost-Afrikanen in enorme aantallen tot slaaf. De gruwelen van de Trans-Saharaanse slavernij, die bijvoorbeeld in Mauritanië, Libië, Sudan en de Golf nog geenszins volledig voorbij is, bewijzen dit.Zwarte moslims hebben wereldwijd te maken met structureel, geïnstitutionaliseerd racisme van hun niet-zwarte “broeders”. Zo worden witte bekeerlingen veel meer geprezen, gewaardeerd en in niet-zwarte moslimgemeenschappen geïntegreerd dan hun zwarte mede-bekeerlingen. Witte bekeerlingen hebben meer toegang tot hulpbronnen, zoals leiderschapsfuncties en zelfs potentiële huwelijkspartners.Zo worden ze dikwijls naar voren gehaald als een soort bevestiging voor niet-zwarte moslims van kleur.Zelfs de moskee is niet vrij van racisme.Zwarte moslims worden  uitgesloten van functies in moskeebesturen.Ze bestaan ​​uitsluitend uit Arabieren en Turken.De beroemde Tunesische geleerde Ibn Khaldun (1332-1406), die wel beschouwd wordt als de vader van de geschiedfilosofie en de sociologie, schreef in zijn hoofdwerk, de Moekkadima:Negers zijn, over het algemeen, onderworpen aan slavernij, omdat ze weinig menselijks hebben en eigenschappen bezitten gelijk aan die van stomme dieren.’..

Vierhonderd jaar later zouden ‘verlichte’ Europese filosofen dezelfde redeneringen opschrijven.De zwarte kleur was dus niet meer dan een gemakkelijk signaal met de beteknis ‘dom’ en ‘wild’.En het is niet verwonderlijk dat de Koran geen aandacht besteedt aan de waarde van rassen. Ten eerste omdat het begrip ras toen nog niet bestond. Die totaalvisie op de mensheid moest nog komen.De Koran was in principe bestemd voor drie ‘volken’:de Joden, de Christenen en de Arabieren. Ze heeft letterlijk geen boodschap aan andere volken, zoals de Perzen, Indiërs, en de Afrikanen. Die worden dus ook nergens genoemd.De Romeinen en de Byzantijnen discrimineerden nog niet op huidskleur. Dat alles hebben de Arabieren pas ingevoerd, in het kader van de islamisering…

‘Er is een anti-blank racisme aan het ontstaan in de buitenwijken van onze steden waar de (allochtone) bewoners de (autochtone) Fransen minachtend behandelen omdat die niet dezelfde religie, niet dezelfde huidskleur of niet dezelfde afkomst hebben,’zei Jean Francois Cope(Frans politicus en de  burgemester van een Parijse voorstad).In 2002 moesten joden in Amsterdam vluchten voor fysieke bedreiging en werd het ‘joodse’ hotel Krasnapolsky belaagd met stenen, flessen en fietsen. Voor het eerst sinds de oorlog werd opgeroepen om joden te vergassen, anders dan op voetbaltribunes. Dit keer was de jihad-kreet gericht aan het adres van echte joden.‘Mensen verbergen weer hun Mageen David, hun davidsster, orthodoxe Joden dragen een pet over hun keppel en sommigen hebben zelfs de mezoezah van hun buitendeur gehaald. Joden duiken weer een beetje onder, willen opnieuw niet meer zo opvallen,’ zei Hans Vuijsje bij zijn afscheid als directeur van Joods Maatschappelijk Werk.En alleen door de immigratiekraan dicht te draaien, de multicultuur af te wijzen, de islam in Europa te bannen en onze Europese identiteit centraal te stellen, kunnen we een einde maken aan de opmars van het ‘jihad-racisme’…

De dood van George Floyd wordt door de marxisten gebruikt, om het Westen kapot te maken.Met racisme had de dood van Floyd niks te maken.De 45-jarige Derek Chauvin werd door een burgerjury schuldig  aan moord en doodslag,maar niet vanwege racisme.Floyd was een crimineel,die een paar keer opgepakt was voor bezit van cocaïne en voor gewapende overvallen, waaronder die op een zwangere vrouw in haar huis(tijdens de overval hield Floyd het pistool op haar buik-bah!).Links en de media(die allemaal links zijn) maakten van deze crimineel Floyd een martelaar.Er worden jaarlijks veel meer witte mensen doodgeschoten door de politie, dan zwarte mensen(https://www.statista.com/statistics/585152/people-shot-to-death-by-us-police-by-race/).En blanke/witte politiemannen in de Verenigde Staten gebruiken niet significant meer geweld tegen zwarten, dan andere politiemannen. Dat zeggen onderzoekers van Rutgers University-Newark in een nieuwe studie…

’Het is altijd mogelijk dat er een paar rotte appels zijn binnen het nationale politiekorps, maar blanke agenten gebruiken niet meer geweld tegen minderhedengroepen dan hun niet-blanke collega’s’, zegt Charles Menifield, de hoofdauteur van de studie en decaan van SPAA.Het beeld dat ‘blanke cops’ niets liever doen dan op zwarte schieten is onzin.Van alle moorden op zwarte Amerikanen worden door zwarte Amerikanen gepleegd(93%). Slechts 4% van de zwarte slachtoffers komen voor rekening van blanken, de resterende 3% worden door Aziaten, Native-Americans of Zuidamerikanen gedood.Er is dus geen institutioneel racisme in de VS…

Als zwarte levens tellen,waarom lijkt dan niemand zich druk te maken over het geweld en de vele brandhaarden in Afrika?Onder het motto Black Lives Matter wordt het Westen gekuist van alles wat ook maar ríekt naar racisme. Diversiteit en inclusie zijn omarmd als de dogma’s op weg naar een betere wereld, maar terwijl hier de activistische stofkam niemand ontziet, tot bordspellen en gebakjes aan toe, rept de geëngageerde gemeenschap intussen met geen woord over het gruwelijke geweld waaronder black lives in Afrika gebukt gaan. Het continent is uitgegroeid tot de brandhaard van het islamitisch terrorisme-met bloedbad in Burkina Faso,Mozambique, Niger en Tanzania.Er gaat op het continent tegenwoordig geen dag voorbij zonder terreuraanslagen. Afrika zucht onder wat wel een jihadistische geweldsexplosie is genoemd.Waarom horen we er hier dan niemand over?Waar blijven de demonstraties?  Tellen deze levens niet? Of ageert men enkel tegen het Westen ?…

Het vernietigen van de westerse, christelijke  beschaving is het einddoel van Black Lives Matter,die veel meer is dan een spontane beweging van verontwaardigde burgers. Het is een georganiseerd marxistisch netwerk met een miljoenenbudget dat tot doel heeft de westerse cultuur te vernietigen. Bewijzen daarvoor zijn niet moeilijk te vinden. Patrisse Cullors, een van de drie oprichters van BLM, zei in een video-interview: “We hebben een ideologisch kader. We zijn getrainde organisatoren. We zijn getrainde marxisten.”Black Lives Matter schuwt ook geweld(terroristisch) niet. De vernielingen, plunderingen en brandstichtingen in steden, de mishandeling van winkeleigenaars die hun zaak proberen te beschermen, het geweld tegen de politie, dat alles is geen uitwas van een verder vreedzame ideologie. Integendeel, het is een inherent onderdeel en actief doel van deze communistische beweging.Zij gebruiken  geweld als middel om omverwerping van de westerse, christelijke beschaving, die moet vervangen worden voor een marxistische staat. Het neerhalen van standbeelden van belangrijke figuren uit de geschiedenis van onze beschaving is een stap in dit proces.Black Lives Matter beweging stellen de belangen van “mensen van kleur” onvoorwaardelijk boven die van “witte mensen”. Dat is inherent racistisch en iedereen die deze organisatie steunt is in principe dus een racist.De meest gewiekste racisten lopen in alle anti-racisme-demonstraties voorop…

Er worden dagelijks blanke boeren in Zuid-Afrika vermoord door zwarten, alleen omdat ze blank zijn.Zuid-Afrikaanse journalisten spreken over omgekeerde apartheid, of anders gezegd: een op racistische en etnische gronden gebaseerde criminaliteit.Blanken boeren in Zuid Afrika leven zwaar bewapend achter sterke omheiningen, want ze lopen de kans op beestachtige wijze vermoord te worden.De Zuid-Afrikaanse politie noteerde dat er tussen 1994 en 2007 1.437 Boeren werden vermoord.Geschat wordt dat sinds het einde van de apartheid in Zuid-Afrika,3.600 witte boeren zijn vermoord.Jacob Zuma heeft meer dan 114 racistische wetten ingesteld, terwijl onder apartheid er maar 7 wetten bestonden.Een land als Liberia heeft zelfs in zijn grondwet staan dat je alleen een burger van het land kunt worden als je een zwarte huid hebt.Niemand komt voor deze blanken op,niemand staat op de barricaden…

Ook in Nederland is er racisme tegen blanken.PVV-kamerlid Martin Bosma toonde mooi de cognitieve dissonantie aan die ontstaat wanneer je “racisme!”-roepers aanpakt met hun eigen racisme. Op basis van de uitspraak van een D66-kamerlid die vond dat er “teveel blanken” bij de overheid werkte toonde hij in de Tweede Kamer episch aan hoe racistisch D66 is. Kunt u zich voorstellen dat iemand weg zou kunnen komen met zo’n uitspraak als je “blanken” door “zwarten” vervangt? Natuurlijk niet. Maar onder de noemer van “diversiteit” is alles geoorloofd, en aangezien de gemiddelde Nederlander zich bij voorkeur niet in de slachtofferpositie opstelt blijft het vaak stil  bij dit soort uitspraken.De NPO noemt blanken tegenwoordig «witten», een racistische en neerbuigende term voor blanken.En de universiteiten hebben zich bekeerd tot een racistische critical race theory die stelt dat elke blanke een racist is. Gloria Wekker zegt: witte onschuld bestaat niet. Oftewel: elke blanke is schuldig. Elk museum moet een slavernijtentoonstelling brengen, zo niet, dan komt de subsidie in gevaar. Zijn ze daar ook geïnteresseerd in de Barbarijse slavernij, dus van blanke Europeanen die tot slaaf gemaakt zijn door moslims? Nee,natuurlijk niet, ze zijn alleen gekwetst door slavernij als het past binnen hun links-racistische agenda…

Links heeft bondgenoot gevonden in de islam. Ze zijn verenigd in haat jegens onze superieure Westerse beschaving. Die beschaving moet kapot, want als de Nederlandse onderdrukker een kopje kleiner is gemaakt, is iedereen gelijk, of zoiets. Als er een kracht in onze maatschappij te noemen is die discriminatie als handelsmerk draagt, dan is dat de islam,die streeft overal waar ze aanwezig is naar overheersing en naar onderwerping. Alles moet ondergeschikt gemaakt worden aan de islam en onderdrukking van alles en iedereen die anders denkt, is standaard het gevolg. Waar de islam overheerst -kijk de geschiedenis erop na- daar kun je als jood, christen of homoseksueel hooguit overleven door meer belasting te betalen en je te voegen naar de regels van de islam. Of je geeft jezelf over en je bekeert je. Andere smaken zijn er niet.Als discriminatie al een probleem is in Nederland, dan is het discriminatie vanuit de islam.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

‘Sluit de islamtische haatscholen’, zei PVV leider Geert Wilders


Wil Nederland op middellange termijn geen moslimstaat worden, zal er radicaal ingegrepen moeten worden.Het is wij of zij en een tussenweg is niet mogelijk.Geert Wilders is de enige die de dreiging van de islam(momenteel de grootste bedreiging voor de westerse beschaving) serieus neemt en benoemt. Andere politicussen en partijen (en hun kiezers) laten Nederland gewoon islamiseren.Stem voor de PVV is stem voor Nederland,niet stemmen voor deze partij is ondergang van Nederland.De heer Geert Wilders vecht als enige politicus echt tegen het gevaar van de islam en de islamisering van Nederland.De rest kan het geen zak schelen wat er met Nederland en zijn inwoners gebeurt.En als u toch wilt dat uw kinderen op den duur islamitisch worden etc, stem dan gerust op D66, SP, GroenLinks, PVDA,CDA,FvD,VVD…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Het coronavirus is een hoax om de “Great Reset” uit te voeren en de mensheid in een communistische dictatuur te leiden

We zitten in het midden van een wereldwijde misdaad. Covid-19 is een toneelstuk, een bedrog, een zwendel, een hoax, een oplichting. Het gaat hier om een communistische werelddictatuur, met een sanitair excuus.De auteur en onderzoeker Robin de Ruiter voorspelde in 2008 dat er een wereldwijde lockdown zou komen. Hij zei dat het doel hiervan zou zijn om een nieuwe wereld van autoritaire controle te creëren.In 2014 voorspelde de onderzoeksjournalist Harry Vox een geplande wereldwijde pandemie en zei waarom de heersende klasse zoiets zou doen: Ze zullen nergens voor terugdeinzen om hun instrumententas van controle te vervolledigen. Een van de dingen die in hun tas ontbraken, zijn quarantaines en uitgaansverboden. Het plan is om mensen met een virus te laten infecteren en de volgende fase van de controle te creëren.Harry Vox verwijst ook naar een beroemd document van de Rockefeller Foundation, waarin alles wat we nu zien gebeuren, letterlijk tot in detail wordt voorspeld: de wereldwijde pandemie, de lock-downs, de ineenstorting van de economie en het opleggen van autoritaire controle.Enkele maanden voor de coronavirus “pandemie”, organiseerde Bill Gates een evenement(Event201 pandemieoefening-oktober 2019) in New York City.Het doel van Event201 was om de wereld voor te bereiden op een coronavirus pandemie, die direct na de gebeurtenis plaatsvond…

De media speelden en spelen nog steeds de belangrijkste rol in deze corona-zwendel.Ze verdraaien informatie en jagen de angst aan.In China is de media staatseigendom en in het Westen zijn het enkele multi-miljardairs die het circus runnen.Begin Januari 2020,de WHO(een corrupte organisatie gecontroleerd door Bill Gates) verklaard heeft dat het nieuwe coronavirus niet van mens tot mens overdraagbaar is, waardoor er geen maatregelen genomen werden en de mensheid erdoor besmet raakte.Deze organisatie heeft corona (een verkoudheidsvirus) ook op de A-1 lijst met zeer gevaarlijke besmettelijke ziektes zoals tyfus, polio, pest, pokken, embola enz. toegevoegd(Covid-19 heeft een mortaliteit van 0,15%,embola van 80%). Bij een uitbraak van een A-1 ziekte dient direct groot pandemie alarm geslagen te worden.En onder leiding van Dr. Christiaan Drosten(die een van de hoofdspelers was bij de Mexicaanse-griep fraude) werd in allerijl een PCR test ontwikkelt (21 jan. al klaar) op basis van Sars RNA uit databanken, maar werd niet het geïsoleerde virus uit patiënt zero gebruikt. Een lab reconstructie, dus die uiterst dubieus is.Hoe kan je testen op een virus als je niet precies weet uit welk genetisch materiaal het virus bestaat? Wat er nu gebruikt wordt in de RT-PCR testen is een benadering van Sars-cov-2 die een computer heeft berekend. Er is geen enkele manier om te weten of de test in staat is het echte virus aan te tonen bij mensen zolang het virus niet correct geïsoleerd is.Om echt te kunnen testen is er een ‘Gouden Standaard’ nodig en die is er niet. (https://www.youtube.com/watch?v=CZbnvWaEvYY)…

We als samenleving zijn misleid met ons huidige medische systeem. Een systeem dat niet de volksgezondheid dient, maar de belangen van het farmaceutische kartel en de angstaanjagende agenda van de duistere machten daarboven. Reguliere allopathische zorgsysteem ,met de focus op farmaceutische middelen, niet het resultaat is van een natuurlijke ontwikkeling, maar van een gigantische samenzwering door de beruchte oliemagnaat John D. Rockefeller en consorten, ten bate van Big Pharma en Big Oil, die in wezen één zijn.Honderden artsen,  wetenschappers en vaccinontwikkelaars wereldwijd waarschuwen voor de gigantische risico’s van de genetische modificatie technologie waarmee de corona injecties worden gemaakt, zij worden echter structureel gecensureerd. Evenals de duizenden vaccinslachtoffers, die met hun verhaal naar buiten komen. De bevolking mag namelijk maar één ding horen: dat deze corona injecties veilig zijn. De farmaceuten hebben het ondertussen ook zo geregeld, dat ze bij vaccinschade juridisch niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. ..

Voor het eerst in ruim 75 jaar,werd socialistische tirannie opnieuw geïntroduceerd in Nederland.Er vindt nu een ‘staatsgreep’ plaats door de Staat, een ongekende verruiming van de greep van de overheid op de samenleving. Het beleid wordt in achterkamertjes bepaald en het parlement is niet veel meer dan een ‘showtje voor de bühne’.Echt invloed uitoefenen op het beleid, vanuit de kamer, is een illusie.Nederland afglijdt naar een land waarin de overheid instrumenten van het totalitarisme ten behoeve van sociale controle en gedragsbeïnvloeding inzet tegen zijn eigen burgers,vergelijkbaar met de wijze waarop dat in communistische China gebeurt.Bij goed gedrag wordt men beloond en bij slecht gedrag bestraft-als je bijvoorbeeld kritiek hebt op de politiek.De Chinese overheid heeft in 2018 in totaal 23 miljoen burgers verboden een trein- of vliegticket te kopen. Deze Chinezen hadden een te lage score in het ‘sociaal kredietsysteem’.Het is net alsof we teruggaan naar de collectieve straffen uit de middeleeuwen…

De anderhalve meter-samenleving is een fascistische samenleving zonder cafés, terrassen of restaurants. Zonder bioscopen, musea, theaters. Zonder festivals en popconcerten. Zonder markten en evenementen. Zonder vakanties en bruiloften. Zonder voetbalwedstrijden en andere grote sportevenementen. Een samenleving met een economische depressie die zijn weerga niet kent, met miljoenen werklozen en duizenden failliete bedrijven.En we hebben gezien dat er geen verschil na het begin van een lockdown, of na een opheffing. Dat zag je in alle landen, herhaaldelijk, in het afgelopen jaar. De besmettingen daalden en stegen overal in Europa op dezelfde manier, en zelfs bijna op hetzelfde moment, onafhankelijk van allerlei maatregelen. De maatregelen hebben dus geen effect…

Een vaccinatiepaspoort is nu overal in Europa verplicht.Een Covid-19 tracking-app die precies bijhoudt waar je geweest bent en met wie je in contact bent gekomen, zou zo uit het – de laatste tijd veel aangehaalde – boek 1984 van George Orwell kunnen komen. Big Brother in optima forma. Geen fictie, maar werkelijkheid.De staatsgreep van Technocracy, in volle gang, is volledig van plan om de wereld in een wetenschappelijke dictatuur te veranderen waar elk mens van wieg tot wieg zal worden gevolgd, gecontroleerd en beheerd.Technocraten zijn vastbesloten om elk mens terug te brengen tot een QR-code.Uitsluiting op basis van een QR code is een onzinnig en fascistisch idee.Nu behandelen we ongevaccineerden als Joden in de Tweede Wereldoorlog.Vanaf 1941 waren alle Nederlanders vanaf 15 jaar, zowel joden als niet-joden, verplicht een identiteitsbewijs bij zich te dragen. Op het document van joden stond aan beide kanten een zwarte hoofdletter ‘J’, waardoor ze makkelijk te herkennen waren.Daar waar de coronapas anno 2021, symbool staat voor de ideologische totalitaire dictatuur ten tijde van de tweede wereldoorlog, staan de ongevaccineerden en ongeteste mensen anno 2021, symbool voor de rode driehoek (de politieke gevangenen)…

Professor Dr. Theo Schetters is al 40 jaar actief in de vaccin industrie en heeft zelfs enkele patenten op zijn naam staan. Hij zegt:“massa mRNA Vaccinatie is roekeloos en onnodig”.Het mRNA-vaccin is een type vaccin dat nu pas voor het eerst is gemaakt. En je kunt nooit weten wat het coronavaccin over vijf jaar nog in je lichaam doet. Dat is gewoon onmogelijk en dat zeggen medische experts zelf ook.,,Het coronavirus kunt u nog steeds  overdragen, ook al ben je gevaccineerd”, vertelt specialist ouderengeneeskunde Marco Repko.In Engeland was 75 procent van de bevolking gevaccineerd, toen begin juni 2021 plotseling het aantal besmettingen de grootste stijging doormaakte.Volgens de wereldberoemde vaccinontwikkelaar Geert Vanden Bossche muteren alle virussen in ongeveer 10 uur.En hoe kunnen we in hemelsnaam vaccins blijven maken om dat niveau van mutaties bij te houden?…

‘De vaccins stoppen het virus niet’, betoogt de prominente Franse viroloog Luc Montagnier(ontvanger van de Nobelprijs), ‘ze doen het tegenovergestelde – ze voeden het virus en vergemakkelijken de ontwikkeling ervan tot sterkere en meer overdraagbare varianten. Deze nieuwe virusvarianten zullen resistenter zijn tegen vaccinatie en kunnen meer gevolgen voor de gezondheid hebben dan hun “oorspronkelijke” versies’.Professor Montagnier noemde het vaccinprogramma voor het coronavirus een “onaanvaardbare fout”. Massale vaccinaties zijn zowel een “wetenschappelijke fout als een medische fout”, zei hij.Volgens Dr Carrie Madej(leidde twee grote klinieken in de Amerikaanse staat Georgia) zal het doel van deze nieuwe corona vaccins drievoudig zijn: 1) het herprogrammeren van ons DNA, zodat we in feite hybriden zijn die makkelijker te controleren zijn. 2) ons verbinden met kunstmatige intelligentie door middel van een digitaal vaccin-id, wat een heel nieuwe dimensie van controle zal openen. 3) grote aantallen mensen na verloop van tijd laten sterven, zodat de wereldbevolking afneemt.Bill Gates heeft zich vele malen uitgesproken voor het verminderen van de bevolking(grui),omdat dit de welvaart en het welzijn verhoogt.In een interview met CNN(30 sep. 2013) Bill zegt :’vaccins moeten wereldbevolking uitdunnen en als we niets doen stijgt de bevolking van nu 6.8 miljard naar ongeveer 9 miljard’… 

De Grote Reset zal een planeet van neo-feodalisme creëren, waar enkelen alles beheersen en de rest weinig meer is dan chattel die nauwelijks in staat is om de kost te verdienen. Privé-eigendom moet worden geëlimineerd. Alle beslissingen moeten worden genomen door technocratmanagers.En als je denkt dat gedachten in strijd zijn met hun gedachten, word je gestraft. Alle persoonlijke privacy moet worden afgeschaft.Een nieuw soort collectivisme staat op het punt te ontstaan. Net als het communisme uit het verleden, spreekt het nieuwe project het publiek aan met de zekerheid van technologische vooruitgang en sociale inclusie.Dr. John Coleman is een beroemde inlichtingenofficier van de CIA die een boek heeft geschreven met de titel: ‘The Committee of 300’. Daarin legt hij uit hoe geheime genootschappen in feite de baas zijn over regeringen, gezondheidszorg, voedingsindustrieën en de media. Dit boek is te vinden op de website van de CIA…

Er wordt al meer dan 50 jaar concreet aan specifieke plan dat nu uitgerold wordt gewerkt, maar is het verlangen naar macht en het toe-eigenen van mensen en het ontnemen van vrijheden iets wat al honderden jaren wordt gedaan. Iedereen die een paar geschiedenislessen heeft gehad weet dat onze geschiedenis een aaneenschakeling is van machtsmisbruik, genocide en vervolging. Hoe meer je hebt, hoe meer je wil en hieraan zal kunnen komen. Maar wat wil de absolute top dan precies? Zij wil de wereld zo inrichten, dat deze makkelijker te besturen is. Het systeem waarin zij zich letterlijk en figuurlijk rijk kon rekenen is een cyclus die aan haar eind is gekomen. De digitale technocratie waar we op afstevenen is de natte droom van elke dictator die we in de geschiedenis zijn tegengekomen, nu zijn hier echter ook de middelen voor.STOP NWO fascistische dictatuur!

Regeringen worden aangestuurd door de geheime genootschappen, die achter de schermen hun instructies geven aan praktisch elke regering wereldwijd.De hele mensheid moet zich onderwerpen aan de instanties, die zich over ons allen hebben gepositioneerd, zonder ooit onze mening te vragen of zelfs maar te overleggen met andere medische deskundigen. In feite wordt elke medische deskundige die zich tegen hun beslissingen uitspreekt, het zwijgen opgelegd.Dat betekent volledig verlies van medische vrijheid, verlies van vrijheid van meningsuiting, verlies van ware wetenschap, verlies van ware journalistiek en een opdringen van dictaturen door organisaties waar niemand op heeft gestemd, geleid door mensen die niemand wilde…

Het coronavirus is als het ware de catalysator in vele processen die wereldwijd moeten leiden tot de vestiging van één wereldregering (volgens Chinees model). Tevens wordt het gebruikt om nu al de systemen te testen om de massa in een virtuele digitale gevangenis te zetten (onder het mom van quarantaine en pandemie beheersing)… 

Deze operaties hebben vaak meerdere doelstellingen en één daarvan is de vaccinatie agenda icm nano tech…

Harry Vox in 2014 over nu …

Sinds midden mei 2020 telde de stad Wuhan-China geen enkele coronabesmetting meer.En als het coronavirus in China na een paar maanden is verdwenen, dan is het logisch dat dezelfde virus ook op andere plekken in de wereld na een paar maanden is verdwijnen. Daar wordt niet de Great Reset gebruikt en ook niet de vaccins van Bill Gates, daarom is het corona virus na een paar maanden verdwenen zoals virussen altijde verdwijnen na een seizoen.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

De afgelopen 75 jaar heeft de wereld geen probleem met rechts-extremisme, maar met links-fascistische politiek en met islamofascisme

In een toespraak in Rotterdam kondigde de PVV leider Geert Wilders aan de ‘droom van Fortuyn’ te willen vervullen en Nederland terug te veroveren op die Linkse Kerk en de macht teruggeven aan de burger.‘Door heel Europa vechten de multiculturalistische “elites” een totale oorlog uit tegen hun bevolkingen, met als inzet de voortzetting van de massa-immigratie,uiteindelijk resulterend in een islamitisch Europa -een Europa zonder vrijheid:Eurabië.Islamitische migranten willen hier de sharia invoeren,want ze zijn ervan overtuigd dat slechts een geloof bestaat en dat is de islam,die moet -volgens hen- over de hele wereld heersen.Voor deze islamitische machtsovername zou geen tweederde meerderheid nodig zijn; een kleine, goed gemotiveerde minderheid kan een heel eind komen, zoals de geschiedenis van revoluties vaak zou hebben laten zien.En linkse elite zou op den duur geen weerstand meer bieden aan de moslims, als ze dat al zou willen,’zei Wilders.Voor Kauthar Bouchallikht(GroenLinks),Sigrid Kaag9D66) en andere linkse politici is de Grondwet in Meka,niet hier in Nederland…

Iedere Nederlander die niet op de PVV stemt (de enige partij die strijdt tegen islamisering) is in feite een staatsvijand/landverrader, omdat hij op andere partijen stemt die de islamisering (de verdwijning van Nederland) steunt. Het is hetzelfde alsof de nazi´s het land weer komen bezetten en je vindt bijvoorbeeld een domme en onbelangrijke reden om niet te stemmen op de enige partij die vecht tegen de bezetter die jouw land bezet. Veel joden stemmen ook onbewust op partijen die hun eigen ondergang faciliteren.“Helaas,de Joodse gemeenschap heeft overal buiten het gebied Israël een hele slechte politieke antenne ontwikkeld. In Amerika stemde 80% van de Joden op de Democraten, die zeker de laatste jaren zwaar anti-Israël zijn en antisemitische elementen in zich hebben. En in Nederland stemmen ze op partijen zoals PvdA,GroenLinks, D66,VVD, dat extreme anti-Israëlstandpunten inneemt en dat massa-immigratie uit islamitische landen bevordert.Dat zorgt een-op-een voor meer Jodenhaat.De Joodse gemeenschap heeft dus een verkeerde politieke antenne ontwikkeld. Dat komt niet door henzelf, maar door het verblijf in de diaspora.Tegen al die Joden die aan een Stockholmsyndroom lijden en altijd kiezen voor die partijen die hun eigen ondergang feitelijk faciliteren, zou ik willen zeggen: huil niet mee met de wolven”,zegt Gidi Markuszower (PVV)…

Wie het niet eens is met de islamisering heet: extreem-rechts.Linkse Kerk maakt al decennia succesvol gebruik van het bestaande Holocaust-trauma om andersdenkenden aan het schrikken te maken met nazi-gerelateerde termen:fascist, racist(en vele de schapen geloofden erin).Het politieke correctisme heeft er voor gezorgd, dat kritiek uiten op de islam feitelijk verboden is en als ‘discriminatoir’, als ‘extreemrechts’,als ‘islamofobie’ en dus ‘racisme’ zou gelden. Een volslagen absurditeit.Islamofobie is een door de organisatie van islamitische coöperaties gemunt begrip, dat tot doel heeft om kritiek op de islam gelijk te stellen aan racistische kritiek, of kritiek op rassen. Oftewel, het doel van het munten van de term “islamofobie” is om het in het hoekje van het racisme te krijgen en gelijk te stellen aan antisemitisme,wat een vorm van racisme is.Machtige lobbyorganisaties als het Amerikaanse CAIR en de Organisatie van Islamitische Landen beschuldigen nieuwsmedia van “islamofobie”, als zij artikelen of TV-rapportages over geweld van islamieten tegen niet-islamieten publiceren…

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Latijns-Amerikaanse of de Japanse beschaving, die zelden botsen met de hun omringende culturen, zijn de islamitische en westerse cultuur ALTIJD in conflict. ‘Islam has bloody borders’ schrijft Huntington, verwijzend naar conflicten tussen moslims en Serviërs in de Balkan, tussen moslims en joden in Israël, tussen moslims en katholieken op de Filippijnen, et cetera.De kernwaarden van de westerse – en vooral: Nederlandse – samenleving zijn: de scheiding van kerk en staat, de gelijkheid van mannen, vrouwen en homoseksuelen en de (redelijk) gelijkwaardige verhouding tussen volwassenen en jongeren. Deze kernwaarden, het fundament van de Nederlandse identiteit, botsen met andere culturen en dan met name die van islamitische landen.Wilders wil daarom, om de democratische rechtsstaat te behouden en een goed functionerende multiculturele samenleving te creëren, de Nederlandse waarden verdedigen tegen islamitische invloeden. Alle landen -waar de islam invloed uitoefent- hebben gemeen, dat ze problemen hebben met de handhaving van de mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting, een werkelijke persvrijheid.De westerse waarden worden  gevormd door jodendom, christendom en humanisme, in essentie onverenigbaar zijn met islamitische waarden…

Voor Ayaan Hirsi Ali is de islam volkomen onverenigbaar met de westerse moderne samenleving. Ze  waarschuwde(2005) voortdurend – binnen en buiten het parlement – voor de ‘zuivere islam’, die ‘gelovigen oproept om gewelddadige actie te ondernemen tegenover ongelovigen, afvalligen en bijvoorbeeld homoseksuelen, terwijl een vrouwonvriendelijke houding als standaard wordt aangegeven.’ Haar opvattingen over de achtergebleven cultuur van de islam, de profeet Mohammed (‘naar onze westerse maatstaven een perverse man’) en de ondergeschikte positie van vrouwen binnen de islam leidden onder meer tot het maken van de korte film Submission part 1, geregisseerd door Theo van Gogh. Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Van Gogh, liet op diens lichaam een dreigbrief aan Hirsi Ali achter, ‘insha Allah een poging om uw kwaad voor eens en altijd het zwijgen te doen opleggen’. (Bouyeri 2004) Hirsi Ali moest hierna een tijd onderduiken, waarna ze in 2006 naar de Verenigde Staten verhuisde…

De islam is als volgt te typeren: “Verkrachting, diefstal, afpersing, oplichting, georganiseerde misdaad, pooierij, pedofilie, necrofilie, slavernij, psychologische oorlogvoering, moord, terrorisme en systematische genocide, leidend tot de dood van meer dan 270.000.000 mensen.” J.K. Sheindlin, The people vs. Muhammad. The trial which challenges the founder of islam’s authority over all mankind. Psychological analysis, p. 304….Deze verschrikkelijke islam is onmogelijk te moderniseren-veranderen.Hoe kun je sommige delen van het heilige boek, zoals de Koran, veranderen of ontkennen?En hoe kun je Mohammed(stichter van de islam) moderniseren en veranderen?…Het was een historische fout om de islam hier in West-Europa te introduceren en de Linkse Kerk weet dit nu,daarom noemen ze hun tegenstanders met de slechtste namen, om hun mond te snoeren.Iedereen weet dat moslims verschillende keren hebben geprobeerd Europa te veroveren en dat ze in 1400 jaar nooit en nergens geïntegreerd zijn,omdat islam streeft naar wereldheerschappij(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40).En zolang de hele wereld niet aan Allah is onderworpen, is de strijd niet afgelopen.NEXIT.Stem PVV!

Posted in Uncategorized | 6 Comments

PVV-leider Geert Wilders zegt dat de islam de ‘grootste ziekte is die Nederland de laatste 100 jaar getroffen heeft’…

“Wij erkennen de islam niet als een godsdienst. Het is een ideologie, net als nazisme. Wij zijn tegen moskeeën, islamitische scholen en vinden dat die allemaal moeten sluiten en de koran moeten we verbieden. Dit is een boek, waarin nog veel meer antisemitisme staat dan in ´Mein Kampf’. Het mohammedanisme en nazisme zijn zeer vergelijkbaar: Jodenhaat, imperialisme, slachtoffergedrag, Führerprinzip, Über/Untermensch (mohammedaan-kafir), fascisme, gericht op werelddominantie en oorlog, homofobie, indoctrinatie, totalitair, etc. En Van Rooy (een groot kenner van de islam) blijft er ook bij dat ‘de islam in essentie een ziekte is’. Hij geeft daarvoor verschillende argumenten, onder andere verwijzend naar het bloedige heden en verleden van de islam, die veroorzaakt wereldwijd al 1400 jaar alleen maar ellende…”…

“Islam is de grootste bedreiging voor onze vrijheid.Ik heb de Koran en de Hadith ( het leven en de woorden van Mohammed, red. ) gelezen, ik weet wat daarin staat. De leerstellingen van de islam staan haaks op de waarden van onze vrije samenleving.De islam is een totalitaire ideologie met een religieus randje, en valt niet onder vrijheid van religie. Ik vergelijk het met het nazisme en het communisme. Alle openbare uitingen van de islam moeten verboden worden. Dat betekent: geen subsidies, geen moskeeën, geen Koranscholen, geen hoofddoeken,”zegt Sam van Rooy.Vrijheid eindigt waar islam begint en onze vrijheid is al jaren terug ritueel geslacht door de Linkse Kerk.Mensen die kritiek durven te hebben op de islam worden vermoord, of ze krijgen honderdduizenden doodsbedreigingen per jaar. En degenen die dat niet doen, die knuffelen met de islam, die kunnen van hun vrijheid genieten.Pim Fortuyn werd indirect vermoord door de politieke, culturele en media-elites, waar Theo van Gogh vermoord werd door moslims. Ayaan Hirsi Ali is verdreven uit het land. Het islamkritische parlementslid Geert Wilders is er nog, maar hij wordt net als Pim Fortuyn een racist en fascist genoemd, ontvangt dagelijks bedreigingen van moslims en krijgt niet subtiele hints van de gevestigde orde dat hij zijn kritiek over moslimimmigratie moet afzwakken…

,,Mensen(vooral politici) mogen zeggen wat ze willen. Alleen wordt het bij mij zó persoonlijk gespeeld. Vergelijkingen met de NSB, het nazisme, walgelijk. Kennelijk wint men het inhoudelijk niet.Die tunnelvisie, die tegenstanders gebruiken om me de mond te snoeren, is complete onzin.In Den Haag moet je een steen, soms een rotsblok in de Hofvijver gooien. Anders verandert er in dit land helemaal niksen blijf je steken de gezapigheid van het eeuwige overlegmodel.Het is mijn recht en plicht te waarschuwen voor een gevaarlijke, totalitaire ideologie.Wie komt er nog op voor onze cultuur als ik moet zwijgen?Niemand!Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven.En het is voor Nederlanders onvoorstelbaar dat ze de sleutel van hun voordeur moeten inleveren en zelf niet meer mogen bepalen wie ze binnenlaten? Die sleutel hebben wij aan Brussel gegeven en die wil ik terug,” zegt PVV leider.Hij is nationale Messias, die de ‘tsunami van islamerisering’ wil keren…

William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: “Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt.”Islam is de erfvijand van Europa.Al 14 eeuwen probeert de islam Europa onder de voet te lopen en te onderwerpen. Het mohammedaans terrorisme maar ook en vooral de immigratie en demografie zijn de nieuwe strijdwapens van de islam om van Europa Eurabië te maken.De massa-immigratie leidt immers tot islamisering en de islamisering leidt tot culturele genocide.Islam is voor 90  procent een misdadige, totalitaire, roofzuchtige, imperialistische ideologie met een wreedaardig en moordzuchtig karakter, en dus helemaal géén godsdienst of religie. Dat laatste dient gewoon als alibi, vaartuig of voertuig om andersgezinden te onderwerpen en te misbruiken als slaaf, slavin of minstens ophoester van belastingen en taksen op zogenaamd ongelovigen…

Het is duidelijk dat door de massale import van mohammedanen en de hoge geboortecijfers in hun minikalifaatjes(in steden) zonder daadkrachtig en tijdig ingrijpen vroeg of laat de demografische meerderheid van 50 procent plus een mohammedaan zal worden bereikt. Daarna is het, zelfs volgens de democratische regels van onze rechtsstaat, onvermijdelijk dat onze seculiere wetgeving zal vervangen worden door islamitische wetgeving en dat onze seculiere rechtspraak zal vervangen worden door sharia rechtspraak gegrondvest op islamitische rechtsleer en wetgeving.Over een tijdje als er genoeg moslims zijn dan is het te laat.En de joodse gemeenschap is een van de grootste slachtoffers van de islamisering.Zij overwegen al jaren te verhuizen naar Israël, omdat ze bang zijn van het islamitisch antisemitisme en de terreur.ISLAM is georganiseerde misdaad tegen de mensenlijkheid en de wereld moest allang de ISLAM officieel verklaren als de grootste bedreiging voor de mensheid! NEXIT! Stem PVV,de enige partij die strijdt tegen de islamisering van Nederland!!

‘Net zoals met het nazisme kun je met de islam geen vrede sluiten, tenzij tijdelijk wanneer de islam zich niet sterk genoeg acht, zoals met het Verdrag van Hudaybiyyah in de zevende eeuw. Het is vijf na twaalf,zoals Geert Wilders ook opmerkte, gaat de strijd over het voortbestaan van onze cultuur.Het politiek correcte en ook luie denken van de elite brengt ons naar de afgrond.Het is net zoals in de Sovjet-Unie: toen werd men met de communistische idee geïndoctrineerd, nu met de multiculturalistische idee, terwijl iedereen op het veld ziet dat het tegenovergestelde waar is’,zegt Wim van Rooy…

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Een vaccinatie-paspoort is een nazi-methode uit de Tweede Wereldoorlog

Wie vanaf begin augustus 2021 in Frankrijk(nu ook in veel Europese landen) een café, bioscoop of andere openbare gelegenheid bezoekt, moet bewijzen dat hij volledig gevaccineerd is.Het doet me denken aan de behandeling van de Joden voor en tijdens WOII.Ongevaccineerde werden-net als joden in de Tweede Wereldoorlog uitgesloten van de maatschappij,wat leidde tot de Holocaust.Dit is apartheid als met de Jodenster.En zoals Duitsland in 1933 begon met machtigingswet, heeft de 2e Kamer zich nu ook buiten spel laten zetten met Noodwet, beperking mensenrechten, aanpassing allerlei wetten en aftuigen van democratisch bestel. Herhaling van toen!Er waren ook mensen in 1933, die de nazi’s al zagen aankomen, maar die mochten niet demonstreren van de politie en werden in elkaar geslagen door de politie en weg gezet als gekken, dit zien wij nu weer gebeuren. Alleen nu onder het mom volksgezondheid(Covid 19).Onder het nazisme gold het principe van ‘de wil van de Führer is de hoogste wet’ en onder het communisme trad men op tegen de ‘vijanden van het volk’. Het gevolg was regelrechte willekeur waarbij mensen werden opgepakt en vermoord, omdat ze in de ogen van de lokale machthebbers ageerden in strijd met wat zij als ‘wettelijk’ zagen…

Al lang bestaan overheiden in het Westen niet meer, het zijn ‘kleptocratieen’ (regeringen door dieven) geleid door lobby’s en de farmaceutische industrie is de machtigste van allemaal. Het besteedt twee keer zoveel aan beïnvloeding van beleidsmakers dan die van de oliesector en vier keer meer dan de oorlogsindustrie of ruimtevaart. Big Pharma besteedt 50 tot 80% van hun inkomen aan de media.En de invloed van de media-imperiums is overal ter wereld bepalend.De hele berichtgeving rond COVID-19 niets meer is dan megamarketing, één van de onderwerpen die in het boek ‘Dodelijke Leugens – Artsen en patiënten misleid’ zijn beschreven.De rol van de media in deze Great Reset plandemie is allesbepalend. Maandenlang worden we bang gemaakt. Maandenlang krijgen politici en pro-vaccinatoren onbeperkt platform in de media om ons eindeloos toe te spreken, bang te maken, gerust te stellen. Maar de wetenschap ontbreekt, de cijfers ontbreken – de “voorlichting” is gedegradeerd tot propaganda en censuur. Er is sprake van een goed georganiseerde lobby van de farmaceutische industrie-maffia, die haar invloed uitoefent in bijna alle disciplines die (wereldwijd) verantwoordelijk zijn voor het ‘aansturen en uitvoeren’ van vaccinatieprogramma’s…

Nooit eerder in de moderne of zelfs de oude geschiedenis hebben regeringen over de hele wereld eensgezind gehandeld om een medische procedure aan hun bevolking op te dringen en alle tegenstanders die alarm proberen te slaan, onder wie tienduizenden artsen en wetenschappers, het zwijgen op te leggen.Het promoten van verplichte vaccinatie voor hele populaties met producten die in essentie gebaseerd zijn op gegevens van de fabrikant over de veiligheid en werkzaamheid, is een duidelijke tekortkoming van het voorzorgsbeginsel en wordt dus een gedwongen medisch experiment.We zijn getuige van een wereldwijde genocide en de uitvoering van een plan om de wereldbevolking te doen krimpen.Bill Gates heeft zich vele malen uitgesproken voor het verminderen van de bevolking(grui),omdat dit de welvaart en het welzijn verhoogt.In 2006 al sprak Bill Gates over een vaccin waarmee hij de bevolking van Afrika wilde uitdunnen.En in een interview met CNN(30 sep. 2013) Bill zegt :’vaccins moeten wereldbevolking uitdunnen en als we niets doen stijgt de bevolking van nu 6.8 miljard naar ongeveer 9 miljard. Bij dat aantal zal de bevolking niet meer groeien’.Vervolgens zegt Bill dat ‘door vaccinatie, gezondheidszorg en reproductive health services die 9 miljard wel eens 10 tot 15% lager kan zijn. Dus bij 10% maar ongeveer 8.1 miljard mensen en bij 15% wel 7.65 miljard mensen i.p.v. die 9 miljard’…

Voor elke idioot is het duidelijk dat het vaccin niet helpt tegen het virus.Al duizenden mensen hebben na de vaccinatie, weer het corona virus gekregen.Volgens Diederik Gommers, heeft een vaccinatie(met een experimenteel vaccin) bewijs maar weinig zin:’Niet terecht dat gevaccineerden bang zijn voor ongevaccineerden, want gevaccineerden kunnen het virus net zo goed bij zich dragen en verspreiden.’Niet alleen blijft het virus (zoals alle virussen) muteren, maar volgens de wereldberoemde vaccinontwikkelaar Geert Vanden Bossche,muteert het ongeveer elke 10 uur.Op 18 augustus 2021 bracht de CDC drie rapporten uit,17,18,19 waaruit blijkt dat de bescherming die je krijgt van de COVID-prik snel afneemt.Hoe kunnen we in hemelsnaam vaccins blijven maken om dat niveau van mutaties bij te houden?…”Een vaccinatiebewijs is misschien niet voldoende om je veilig op een festival te begeven.De kans om het virus door te geven is groter bij iemand die gevaccineerd is, dan bij iemand die negatief getest is,” zegt Andreas Voss, hoogleraar Infectiepreventie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoofdonderzoeker van de Fieldlab-evenementen.Steeds meer internationale en nationale wetenschappers en immunilogen geven aan dat er sprake is van schijnveiligheid…

Elke dag overlijden er mensen na vaccinatie en lopen er mensen ernstige gezondheidsschade op na vaccinatie.Op 11-08-21 heeft de BPOC2020(een commissie opgezet door burgers en staat volledig los van de overheid, bedrijfsleven en politiek) op uitnodiging van het ministerie van VWS een gesprek gehad op het ministerie van VWS in Den Haag met de directeur COVID-19 vaccinaties, de heer Victor Sannes en een vertegenwoordiging van de juridische afdeling van het ministerie van VWS.In dit gesprek hebben zij de meldingen overlegd die zij hebben binnengekregen op het meldpunt vaccinatie van de Stichting BPOC2020 – meer dan twaalfhonderd overlijdensgevallen opgetreden kort na vaccinatie en meer dan elfhonderd gezondheidsklachten opgetreden kort na vaccinatie(https://www.youtube.com/watch?v=iEQNEHMDrSU).En de BPOC heeft het ministerie gevraagd om de vaccinatiecampagne te schorsen, zodat er onderzoek kan worden gedaan of er een causaal verband is tussen de meldingen en de vaccinaties.Het ministerie was daar niet toe bereid.Maar,Buitenparlementaire onderzoekscommissie stapt nu naar de rechter(https://stichtingvaccinvrij.nl/wp-content/uploads/2021/08/20210805_Min.-VWS_uit.pdf.pdf) …Merendeels van het volk kent deze organisatie niet en waarschijnlijk is het dodenaantal veel hoger dan 1200…

In het verleden zijn er veel pogingen geweest om virale vaccins te maken die allemaal op een volslagen mislukking zijn uitgelopen.Na 2000 hebben wetenschappers vele pogingen ondernomen om vaccins tegen het corona-virus te ontwikkelen. Maar in de afgelopen 20 jaar eindigden alle pogingen op een mislukking, omdat de dieren in de klinische proeven erg ziek werden en velen stierven.Maar aangezien ze miljarden dollars en euro’s aan overheidsfinanciering hebben gekregen, zullen ze dat wel hebben uitgevonden?Mensen over de hele wereld nog steeds totaal niet op de hoogte te zijn van het aantal sterfgevallen na COVID-19 injecties. Dit komt omdat de media over de hele wereld voor het grootste deel niet over de verifieerbare statistieken mogen berichten. Zij zwijgen over de ongekend grote aantallen sterfgevallen en ernstig letsel die optreden na de injecties – die zich nog in een experimentele fase bevinden en zelfs nog niet de fase 3 proeven hebben afgerond.‘De griepprik doet ook niet wat hij zou moeten doen, namelijk de griep voorkomen.En het is zinloos dat de overheid deze griepprik faciliteert en zelfs vergoedt’,zegt oud-huisarts en epidemioloog Dick Bijl.En ik ben benieuwd hoeveel honderdduizenden of miljoenen mensen zijn gedood door het griepvaccin in de 40 jaar sinds deze vaccinatie bestond.We weten allemaal dat bijna alle vaccins verzwakte virussen en zware metalen bevatten en als je zulke vaccins krijgt, is de kans zeer groot, dat je snel in het ziekenhuis of de begraafplaats belandt…

De coronapas(een digitaal ID dat verder uitgebreid kan en zal worden) is het doel van de operatie, het eindpunt van de show waarin we zitten.Vaccinatie paspoorten maken slechts deel uit van een veel groter plan om een ​​sociaal kredietsysteem te implementeren, zoals dat al in China is geïmplementeerd,waar het gedrag elektronisch wordt gecontroleerd om de “betrouwbaarheid” in realtime te beoordelen(alleen met deze pas kun je het ‘social credit system inbrengen).En als je niet luistert, wordt je verbannen.Je krijgt een digitale armband om, die mogelijk op termijn wordt vervangen door een geïmplanteerde chip, die je kan traceren en bij je het gezonde gedrag zal afdwingen dat conform technocratische besluitvorming is vastgesteld.En als het lichaam niet compatibel is met de bestaande technologie word je uit de wereld geëlimineerd. De gezondheidsheilstaat, de Heerlijke Nieuwe Wereld, waar we naartoe worden geleid, zal geen veilige haven zijn voor ouderen en zieken, geen speeltuin voor kinderen, geen festivalterrein voor jongeren, geen gezellig schoolplein voor ouders, geen leuke werkplek, geen fijn vakantieoord, geen spannend sportveld.We koersen af op een kille, virtuele, steriele wereld geregeerd door hooghartige technocraten, machtsbeluste politici, geldbeluste zakenlieden, ideologisch gemotiveerde activisten, arrogante globalisten, bevoorrechte bureaucraten en leugenachtige mediafiguren.Daar zitten we al in. 

Het is bekend dat Mark Rute en Sigrid Kaag voor Klaus Schwab(WEF) werken,niet voor Nederlandse volk…https://rumble.com/vlygen-de-grote-ontmaskering.html En plots heeft het WHO door dat dit virus niet door vaccinatie gestopt kan worden, maar dat immuniteit door natuurlijke infectie nodig is…https://www.hln.be/buitenland/who-uit-twijfels-over-einde-pandemie-door-alleen-coronavaccins~a2c95089/.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Wanneer u volgens politiek-correcte partijen niet openstaat voor de islamisering van Europa, dan bent u een islamofoob, racist, fascist of nazi

Nederland is verwoest. Door wegkijkende politici, door open grenzen en islamisering, door liegend epolitici als Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) en de ondemocratische, marxistische EU-dictatuur.Islamitische immigranten worden door communistische leiders in Brussel bewust naar Europa gehaald, om de nationale identiteit-Joods-Christelijke cultuur vernietigen. In een brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 24 september 2018 eisten Wilders en De Graaf een verbod op bepaalde islamitische uitingen: moskeeën, scholen, het drukken, verkopen en verspreiden van de koran en het dragen van de boerka en de nikab in de openbare ruimte. Moskeeën en islamitische scholen vormen volgens de initiatiefnemers de basisinfrastructuur van de islam,die haar sharia macht hier wilt vestigen. Alle partijen en hun kiezers verrieden de staat en accepteerden de islamisering,maar de PVV en haar kiezers niet!…

De islam kan nooit Europees zijn, omdat de niet-moslim (volgens de islam) slechts een minderwaardig mens is.De islam kan niet bij Europa horen, omdat kritiek op hem verboden is, omdat de afvalligheid van de moslim van zijn “religie” met de dood wordt bestraft.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de islam.De islam kan niet bij Europa horen, omdat deze -als godsdienst vermomde totalitaire,vijandige politieke veroveringsideologie- historisch en mondiaal bewezen heeft slechts een doel te hebben: het islamiseren van de wereld en het onderwerpen van alle volkeren.We zien islamisering en islamitische jihad momenteel in steden door heel West-Europa. Onder invloed van de islam ontstaat een conflicterend waardenstelsel en parallelle rechtssysteem, dat zich kant tegen de waarden van de Westerse beschaving.Via moskeeën, islamitische scholen  en de Koran wordt de gevaarlijke leer van de islam verspreid.We worden door onze eigen wetten en instituties opgegeten.Om haar macht te vestigen, maakt de islam niet alleen gebruik van terreur, geweld en intimidatie, maar misbruikt eveneens onze rechtsstaat, onze wetten, onze democratie en onze vrijheden om juist dit alles omver te werpen en alles te vernietigen…

De islam is een georganiseerde misdaad tegen de mensheid.En de huidige vrije westerse wereld is in staat van rebellie of oorlog, zolang het zich niet overgeeft en onderwerpt aan de islam.In landen waar moslims niet in staat zijn om met oorlogsvoering de sharia dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie of asielrecht.Ze komen hier in Europa om de islam de plicht van het land te maken.Een moslim immigrant zou niet mogen integreren in een westerse samenleving maar als zijn verblijf afhangt van een bepaalde mate van integratie, dan is het tijdelijk toegestaan, zolang de onderwerping en islamisering van het gastland nog geen feit is.Noem een ​​land waar moslims ooit de minderheid vormden dat nog geen moslimland is geworden. Egypte en Libanon waren eens christelijke landen. Bangladesh, Afghanistan, Maleisië, Indonesië, de Maldiven waren boeddhistische landen, maar zijn nu moslim.Wie de islamitische wereld blijft binnenhalen en voor de islam de rode loper uitrolt, zal straks zelf eindigen als de islamitische wereld.Een moslim is een ‘ummahïst.’ Zijn loyaliteit gaat met name uit naar een wereldkalifaat en niet naar zijn land.De primaire plicht van iedere moslim waar ook ter wereld is om de sharia-grondwet te gehoorzamen…

Een islamist met een pak aan en een das om,of een moslima met een sluier, wil op termijn hetzelfde als een jihadist met een bomgordel. Natuurlijk, de methode is anders, het einddoel hetzelfde.De meeste Duitsers deelden het socialistische gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei en 60 miljoen mensen werden vermoord!Draagt een moslima een sluier, dan demonstreert ze daarmee publiekelijk dat voor haar de sharia boven de Nederlandse grondwet staat.Islam laten overheersen is enige wat telt voor deze sharia cultuur.De islamisering gaat al jaren stap voor stap verder in West-Europa, met ongenschijnlijk onschuldige pleitbezorgers als breed lachende vrouwtjes met hoofddoekjes.Wolf in schaapskleren noemen ze dat.Als je een uiting van vrouwenonderdrukking en de sharia symbool draagt(hoofddoekjes), zou je nooit in aanmerking moeten kunnen komen voor een publieke functie. Een gevaar voor onze westerse samenleving en we blijven maar toe kijken!…

Al jaren,overal om ons heen vinden nu de meest afschuwelijke terroristische aanslagen plaats.Het hart van de islam is de Koran,een kwaad boek, dat oproept tot geweld en moord (soera 4, vers 89 en soera 47, vers 4), terrorisme (soera 8, vers 60) en oorlog (soera 8, vers 39).Deze boek roept op tot een eeuwige oorlog tegen niet-gelovigen en is een jachtakte voor miljoenen moslims, een license to kill.Met de belofte van een zinnelijk paradijs, slachten ze onschuldige mensen af over de hele wereld.De moslim die een “ongelovige” doodt wordt door Allah vrijgepleit in  koranvers(S: 8:17-18), omdat hij niet doodt, maar Allah. Hij wordt zelfs beloond.Dus,misdaden pleegd Allah en extremisten voeren zijn bevel uit.Iedereen die van Allah houdt,moet haten wat Allah haat,dus niet-moslims haten en een afkeer hebbenvan onze wetten  en grondwetten.Iedereen die van Allah houdt,moet  haten wat Allah haat,dus niet-moslims haten en een afkeer hebbenvan onze wetten  en grondwetten.Allah haat de Kafir(niet-moslims), daarom moet een moslim dienovereenkomstig handelen.“Een moslim is niet de vriend van een Kafir”( Koran-03:28)…“Een Kafir is slecht”(Koran–23:97)…“Een Kafir kan worden geterroriseerd”(Koran 08:12).„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.’(Koran-2:98).Vriendschap met niet-moslims betekent zijn ongeloof en zelfs afgoderij…

Politici, (verblind door het eigenbelang) op korte termijn, bastions met idiote liberalen en ook universiteiten, zijn bewuste of onbewuste promotors van het jihad-ummahïsme.De Media hebben de leiding in het verspreiden van jihad-extremisme en spelen een sleutelrol bij het ontkennen van een reëel gevaar .Elke keer wanneer er op aarde een islamitische terroristische aanslag wordt gepleegd, roepen ze in koor ‘dat is geen islam’.De waarheid en de daadwerkelijk feiten mogen helaas niet benoemd worden, want dan ben je een rechts-extremist, fascist en nazi.Het binnenhalen van grote groepen uitheemsen die grotendeels uiterst weerspannig staan tegenover integratie is de grootste fout geweest van de twintigste eeuw in West- Europa. En zal uiteindelijk leiden tot de ondergang van de Europese kultuur of we komen terecht in jaren van jihad-burgeroorlogen.Weg met partijen,die die verschrikkelijke islam binnenhaalt en het word hoog tijd dat we de politieke correctheid neerleggen waar ze thuis hoort, in de vuilbak.Stap uit de Europese Unie(EUSSR) dictatuur en kies voor Nederland.NEXIT.Stem PVV!

Posted in Uncategorized | 3 Comments