Mark Rutte verraadt Nederland voor Klaus Schwab (WEF)

Nederland wordt verkocht aan het World Economic Forum en politieke banden met het WEF is er sprake van LANDVERRAAD!De regering in Den Haag onderhoudt innige banden met het World Economic Forum. Uit de zogenaamde WEF-papers blijkt dat Nederlandse politici aan het handje lopen van het WEF.Het is een publiek geheim dat minister-president Mark Rutte en diverse ministers nauwe banden hebben met het World Economic Forum(bron). De agenda van het WEF is ronduit zorgwekkend. Nederland moet als soevereine staat verdwijnen en moet gaan worden geregeerd door een wereldregering.Er wordt dus gestreefd naar een omwenteling in Nederland door een buitenlandse organisatie en onze bewindslieden werken daaraan mee.Onze hele manier van leven zal moeten veranderen als het aan Schwab en zijn volgers ligt.De mensheid mag niet langer bestaan uit sociale wezens, maar moeten worden omgevormd, omgesmolten met de laatste technieken… De mens als aangesloten robot. En die vervolgens in de gaten worden gehouden door hun regering. De Great Reset is niets meer of minder dan globalistisch communisme.Het eigendomsrecht moet gaan verdwijnen. “You will own nothing and you will be happy”, zo luidt het credo van het WEF…

Nederland wordt niet geregeerd door gekozen politici, maar door machten buiten onze grenzen.Mark Rutte en zijn handlangers hebben Nederland verraden.Deze overheid luistert niet naar ‘we the people’, maar naar buitenlandse niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) van particuliere miljardairs. Deze globalisten zijn bezig met het leggen van hun ‘één-wereldregering’ puzzel.Het puzzelstukje waar ‘Nederland’ op staat ligt op zijn plek en past precies dankzij het brave en volgzame Rutte/Kaag team. Het WEF is een verkapte wereld regering aan het vormen!Het WEF is niet door het volk gekozen. Het is een ondemocratische entiteit, een collectief van de Elite die decennialang de geesten van politici heeft weten te corrumperen en middels NGO’s enorm machtige posities hebben weten in te nemen.Enkele machtige figuren die over heel veel geld beschikken zouden via allerlei kanalen de wereld in een door hen gewenste richting willen duwen.Die richting is gekend: een wereldregering, afschaffing van de nationale soevereiniteit, algehele controle op de bevolkingsmassa en gebruikmaking van biologische processen om de verdere ontwikkeling van de mensheid te sturen, inclusief het verminderen van de omvang van de wereldbevolking.Het scenario doet meteen denken aan science-fiction en aan de boeken van mensen zoals Aldous Huxley en George Orwell…

In het Coviv-19 schandaal staat het World Economic Forum (WEF) centraal. Het heeft een hecht netwerk opgebouwd, waaraan tientallen jaren is gewerkt. Het overtreft alles in omvang en betekenis, nu in de Covid19 zaak blijkt dat alle 190 regeringen in de wereld dezelfde kant op gaan. De leiders hanteren sinds 2020 dezelfde uitdrukkingen, zoals ‘Build Back Better’, of ‘het Nieuwe Normaal’. Hun beslissingen zijn identiek, zoals de zinloze lockdowns en de verplichte ‘sociale’ afstand. Het is één geheel van hardvochtige maatregelen, waarmee zo’n beetje de gehele wereldbevolking wordt gekweld.Dit resultaat kan alleen worden bereikt als er een gigantisch netwerk achter zit.Nooit eerder werd de mensheid geconfronteerd met een aanval die beter, langduriger en doordachter gepland was dan deze. Een aanval waaraan een stille, geleidelijke en verborgen, maar wereldomvattende machtsgreep voorafging. Een machtsgreep die door de meeste mensen nooit is opgemerkt maar die de agressor controle gegeven heeft over alle systemen waarvan de wereldbevolking afhankelijk is voor haar overleven…

In stilte bouwde Europa de afgelopen jaren aan een infrastructuur die leidt naar een totalitaire surveillancestaat.De opeenvolgende Rutte-kabinetten bouwden in de jaren voorafgaand aan de coronacrisis al gestaag aan de introductie van dit Europese digitale paspoort. Van 2016 tot 2018 leidde dit tot het pilotproject Idensys, voor toegang tot digitale dienstverlening en uitwisseling van persoonlijke informatie met de overheid en het bedrijfsleven als middel tot identificatie en authentificatie.Op 3 juni 2020 kwam de Europese Commissie met een aanbeveling om te komen tot een Europees kader voor digitale identiteit. Dit vormde het startschot voor invoering van het Europese digitale paspoort. Een jaar later volgde de verordening om het digitale Europese Covid-19-certificaat in te voeren,die in werkelijkheid een experiment voor de ontwikkeling van een Europees digitaal paspoort.Tegen december 2023 worden de basisregisters en andere belangrijke gegevensbronnen van elke lidstaat in ‘realtime’ grensoverschrijdend gedeeld. De voltooiing komt daarmee in zicht.Het uitoefenen van onze grondrechten en vrijheden wordt voorwaardelijk gemaakt. En dat betekent het einde van de rechtsstaat…

Het Rutte en Kaag team is druk bezig met het uitrollen van de VN 2030 agenda, die uiteindelijk zal leiden naar een vorm van wereldwijde slavernij voor onze kinderen en kleinkinderen waar Keti Koti bij in het niets zal vallen.De VN streeft naar een geglobaliseerde wereldorde geleid door een elite, weg van het democratisch draagvlak en met China als stichtend voorbeeld.Vanuit de VN worden beslissingen rond het klimaat en de wereldgezondheid op wetenschappelijke basis aangestuurd. Klimaatverandering en de 30 jaar jongere COVID pandemie zijn dominant aanwezig. In deze beide probleemkringen zien we treffende gelijkenisseninzake modus operandi en manipulatie.Dat is geen toeval, maar een gevolg van de gemeenschappelijke onderliggende strategie. Die is nefast en haar uitwerkingen zijn tegengesteld aan de beoogde doelstellingen. Wetenschapsmanipulatie en fraude zijn massaal en lonend. Ze zijn crimineel en worden buiten de rechtbanken gehouden, waardoor deze welig kunnen blijven tieren…

De VN is een transnationale organisatie die voor haar beleidsondersteuning gebruik maakt van wetenschappelijke afdelingen zoals het IPCC voor het klimaat en de WHO voor gezondheidszorg. Deze wetenschappelijke organisaties zijn verworden tot een machtsinstrumentarium richting globalisering, aangestuurd door een elite die manipuleert.Het is van belang te weten dat de Verenigde Naties een niet verkozen gesloten organisatie is.Ze is onaantastbaar omdat ze een diplomatiek statuut heeft en zelfs een eigen interne rechtspraak. Statushouders kunnen dus niet aangeklaagd worden voor misdrijven en benadeelde burgers hebben geen verhaal tegen de VN. Dit is één van de problemen die VN-klokkenluiders ervaren.Daardoor blijven corruptie en misdrijven binnenshuis toegedekt.Weg ermee!Het is een voorproefje van de technocratische tirannie die ons te wachten staat.De Great Reset verandert niet wat we doen, maar wie we zijn. Dat alles als gevolg van de nanotechnologie die via het transhumanisme van Klaus Schwab(WEF) in het menselijk lichaam terecht zal komen, zodat mensen als het ware op afstand kunnen worden bestuurd door degenen die daarvoor zijn getraind.Nexit!

Klaus Svab zei dat het maximaal 10 jaar zal duren om zijn de Great Reset plan volledig uit te voeren.We hadden de eerste fase twee jaar geleden, dus de tweede, derde enzovoort zullen snel volgen…

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Er is een “omvolking”, een bevolkingsvervanging gaande in West-Europa

Omvolking is de etnoculturele samenstelling van een samenleving veranderen via massamigratie. Daar zijn cultuurmarxisten en liberalen doelbewust al jaren mee bezig in Europa.Europeanen zijn het slachtoffer van een vervanging, een etnische zuivering, als het al geen genocide is, een complot van cultuurmarxisten:de culturele oorlog van links tegen Europese bevolking, door geforceerde massamigratie.Het wil doelbewust een monoculturele samenleving transformeren in een multiculturele samenleving. De homogene meerderheid vervangen door een heterogene groep minderheden. Zo hoopt men via het multiculturalisme een utopia te kunnen construeren.Decennialang al is de essentie van het linkse beleid daarop gericht. Het wil letterlijk zoveel mogelijk vreemdelingen importeren.Europa is al jaren overvallen door een grote stroom gelukzoekers.Elke dag zien we in de media dat deze migratiestromen in veel Europese landen voor chaotische toestanden zorgen…

Politiek correcten noemen omvolking agenda:‘multiculturalisme’, ‘mondialisering’ of ‘superdiversiteit’.De lugubere diversiteitagenda is een voorwaarde voor de omvolkingsagenda. Een volk dat niet meer weet dat het uniek is, is rijp voor de sloop, voor omvolking. Het grootkapitaal en het multiculturalisme hebben elkaar gevonden. De linkerzijde en al wat progressief is, streven naar gelijkheid op mondiaal vlak. Bijgevolg moeten ook culturen, waarden, normen en alles wat ons onderscheidt van andere volken en beschavingen verdwijnen. Er moet er een soort nieuwe mens gecreëerd worden die gelijk is op alle vlakken.Van “omvolking” is sprake als de bevolking van een land gestaag verdwijnt en wordt vervangen door een andere bevolking.En de mensen die nu woord “omvolking” gebruiken zijn niet degenen die naar andere gebieden trekken om daar de bevolking te vervangen – zoals de nazi’s en Sovjet Unie wilden doen – zij zijn ZELF degenen die uit hun gebieden verdreven worden, degenen die vervangen (dreigen te) worden.En als u de omvolking wil vaststellen: open u ogen.Loop maar eens rond de steden van West-Europa. Daar zal je zien wat de omvolking betekent…

Er zijn wijken in Nederland waar 90% van de inwoners een niet-westerse migratieachtergrond heeft.Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia omvolking-enclaves. Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk, de sharia-driehoek.Een wijk waar het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden geïntimideerd, vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de jihad actief zijn en waar figuren als Samir A. en Mohammed B. samenkwamen en waar zelfs een islamitische ordedienst om hulp wordt gevraagd door de politie, is een sharia omvolking-enclave.Daar woonden vroeger blanke Hagenezen. Die zijn allemaal verdreven. Daar wonen nu moslims.En dat noemen we omvolking.De oorspronkelijke bewoners van deze wijk waren letterlijk vervangen door nieuwkomers.In 1965 woonden er een paar honderd ‘buitenlanders’ in de Haagse Schilderswijk en ruim vijftigduizend blanke Nederlanders; dertig jaar later waren de autochtonen een minderheid geworden en dat was niet gebeurd omdat alle bewoners dit wilden.Het bestaan van dit soort buurten beperkt zich echter niet tot één wijk in Den Haag.Ook in Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia en omvolking heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims en jihadgangers…

De islam die een strikte migratiedoctrine hanteert, Al-Hijra geheten. Het voorbeeld van Mohammed die migreerde naar Jathrub, ook wel bekend als Medina en later terug migreerde naar Mekka. In de gastomgeving stelde hij zich met zijn volgelingen eerst beschaafd en meewerkend op, totdat hij in een aantal wijken een meerderheid van de bevolking achter zich had. Vanaf dat moment werd met geweld de rest van de inwoners gedwongen tot bekering, onderworpen of vermoord. Dit patroon te volgen vanuit de Hadith of de soenna, is de opdracht van iedere mohammedaan en we zien het overal terug. Het begint met immigratie naar het voorbeeld van Mohammed. Daarna komt het gebruiken van de vrijheden van de gastnatie om instituties te stichten, zoals moskeeën en culturele centra. Daarvanuit worden op een vriendelijke manier de harten van de mensen in de gastnatie veroverd. Dan wordt die situatie geconsolideerd. Vervolgens worden er eisen gesteld. Heel simpel gaat het om een hoofddoekje in een sportschool, waar in de reglementen staat dat het eigenlijk niet mag. Vervolgens wordt dat geconsolideerd en uiteindelijk wordt de boel overgenomen. Zo ging het overal waar het mohammedanisme uiteindelijk leidend werd. En dit is precies wat er met Europa op dit moment gebeurt…

De immigratie-omvolking groeit West-Europa in sneltempo boven het hoofd. Het Europese continent multiculturaliseert en islamiseert.Nederland wordt sluipenderwijs omgevolkt.Volgens prognoses van het CBS heeft op dit moment al 25% van de Nederlanders een migratieachtergrond en zal dit in het jaar 2070 42% zijn. Dit is dus omvolking pur sang.En wat mij opvalt is dat de VVD-fractie nooit meer over de partner- en gezinsmigratie praat. En dat is sinds jaar en dag de werkelijke motor achter de massa-immigratie.De VVD-fractie verschuilt zich achter het EVRM, maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Europese richtlijnen zijn ook niet het hele verhaal, want zelfs binnen die strenge Europese richtlijnen kun je de partner- en gezinsmigratie beperken. Je kunt die bijvoorbeeld limiteren tot alleen gehuwde partners en geen ongehuwde partners meer toelaten. Je kunt meerderjarige kinderen stoppen.Je kunt zelfs de soepele nareisregelingen die we voor asielzoekers hebben, voor heel veel asielzoekers niet toepassen. Dat kan allemaal binnen de huidige kaders.Toch doet de VVD-fractie helemaal niets meer op dit punt,omdat ze moeten luisteren naar bevelen uit Brussel.Het CBS heeft het nog steeds over 50.000 per jaar in de afgelopen jaren.Vorig jaar(2022) zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek meer dan 233.000 migranten tot Nederland toegelaten. Daarmee is helaas een absoluut record neergezet. De asielinstroom is allesbehalve opgedroogd…

Volgens prognoses van het CBS stijgt de bevolking tot het jaar 2030 met nog eens rond de 100.000 personen per jaar tot 18,4 miljoen mensen, uitsluitend door immigratie.Bij de huidige lage geboortecijfers van de autochtone Nederlanders en bij de huidige aantallen immigranten, zullen Nederlanders waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren tussen 2050 en 2060 een minderheid vormen. Dan vormen dus mensen met een migratieachtergrond de meerderheid. Dat is uiteraard vooral een gevolg van migratie.Binnenkort zal het Nederlandse volk ophouden te bestaan.Dat is een keihard feit.Dit probleem los je alleen op door de Nederlandse grenzen te sluiten voor alle asielzoekers.Vrijwel alle asielzoekers in Nederland komen louter op grond van economische motieven binnen.Van de EU(SSR) hoeven we echt niets te verwachten, die altijd alleen maar meer immigratie wil.Wij zien het ook in de praktijk dat de massa-immigratie niet wordt bestreden door de EU, maar door individuele Oost-Europese landen, die zich juist tegen die EU keren.En nu verzetten ook de Italianen zich tegen de EU door af te stappen van de vanzelfsprekendheid dat migranten automatisch in Europa of in Italië aan land worden gezet.Het Migratie en Asielpact, voorgesteld door de Europese Commissie op 23 september 2020, heeft duidelijk tot doel een beleid van massa-immigratie in Europa in te voeren.En in plaats van in te zetten op een gezinsvriendelijke omgeving en dus gezonde geboortecijfers in Europese landen, is de Commissie klaar om de bevolking te vervangen…

Immigratie is volgens de Hongaarse president Viktor Orbán niet het antwoord op dalende geboortecijfers in Europa, maar meer eigen kinderen.“Hongaarse gezinnen met een groter aantal kinderen een beter alternatief dan de inwijking van grote groepen migranten uit moslimlanden.We hebben Hongaarse kinderen nodig.Toegeven aan migratie is een capitulatie”,zei Orbán.Met financiële stimulatie probeert de Hongaarse premier vrouwen te overhalen meer kinderen te krijgen.In Hongarije hoeven vrouwen met vier of meer kinderen geen inkomstenbelasting meer te betalen.Gezinnen met drie of meer kinderen zouden ook bij de aankoop van een auto op subsidies kunnen rekenen. Daarnaast gaf Orban aan ook kinderdagverblijven en kleuterscholen financieel sterker te zullen ondersteunen.De Verenigde Naties publiceerde meer dan twintig jaar geleden al een rapport over deze materie. De VN ging na wat er zou gebeuren als de vergrijzende bevolkingen van Europa en Japan vervangen zouden worden door migranten. De VN noemde dat “replacement migration” dat vrij te vertalen is als “omvolking door migratie”.Hoog tijd om de grenzen te sluiten, voor het te laat is.NEXIT!

Het vluchtelingenakkoord met Turkije is geen deal die namens Nederland is gesloten, maar een deel die namens de Europese Unie is gesloten. Dat was een slechte deal.Denemarken is een EU-land, die besloten heeft dat er geen enkele asielzoeker meer in Denemarken wordt opgevangen,omdat het land afspraken heeft gemaakt met andere landen waar die asielzoekers worden opgevangen.Nederland moet ook pleiten voor opvang naar Deens model. Nederland kan ook gewoon zelf als soeverein land, verdragen sluiten met andere landen. Denemarken doet dat bijvoorbeeld met Tunesië,Egypte en andere landen. Denemarken spreekt met hen af dat als asielzoekers zich melden aan de Deense grens, zij op het vliegtuig naar een van die landen worden gezet waar zij worden opgevangen.Wat ook zo goed is aan dat Deense model is, dat asielzoekers op een gegeven moment niet meer naar Denemarken zullen komen als ze weten dat dat betekent dat ze direct op het vliegtuig naar een land in bijvoorbeeld Afrika worden gezet. Dat zorgt er dus voor dat die enorme asielstroom, die voor een belangrijk deel over de Middellandse Zee komt, in ieder geval richting Nederland zal opdrogen.Stem dus niet op partijen die migranten importeren.

De EU is een marxistisch 4e Rijk in wording.

Posted in Uncategorized | 10 Comments

In West-Europa is “omvolking” al jaren aan de gang

Europa is de erfvijand van de islam,die probeert al meer dan 14 eeuwen Europa met geweld onder de voet te lopen.Het terrorisme, maar ook en vooral immigratie en demografie zijn de nieuwe strijdwapens van de islam om van Europa Eurabia te maken. De massa-immigratie leidt immers tot islamisering en de islamisering leidt tot culturele genocide-“OMVOLKING”.Door het EU toelatingsbeleid zijn de aantallen migranten(met een vijandige houding tegenover westerse cultuur) zo groot, dat in wijken of steden de oorspronkelijke bevolking wordt vervangen.Denk bijvoorbeeld aan de wijk Molenbeek in Brussel en nog tientallen andere wijken in West-Europa, waar de oorspronkelijke bevolking zich door veel immigratie niet meer thuis voelt.Blanke bewoners van West-Europese banlieues worden met de nek aangekeken door allochtone en islamitische bewoners.Vrouwen vermijden deze wijken en straten uit angst om voor hoer te worden uitgemaakt of te worden aangerand, homo’s worden in elkaar geslagen en Joden durven niet meer met een keppeltje over straat.De bevolking in bepaalde wijken leeft meer en meer naast elkaar en straks tegenover elkaar.West-Europese landverraders en de islamknuffelaars drijven Europa richting Sharia – de islamitische wet – of in een burgeroorlog…

Wat is dat toch, die “omvolking”?De argumenten tegen de term “omvolking” hebben voornamelijk te maken met het feit dat omvolking een naziterm zou zijn, en met de verdenking dat deze term aanleiding zou kunnen zijn voor racistisch geweld. Het klopt dat de nazi’s in veroverde gebieden etnische zuiveringen wilden doorvoeren.Ook Stalin deed aan grootschalige omvolkingprogramma’s.Vandaag de dag is omvolkingprogramma’s weer terug gekomen in Europa. We zien nu door de massamigratie en de multi etniciteit dezelfde politiek als onder Hitler en Stalin. Maar dan omgekeerd.Omvolking is nu een feit West-Europa, loop gewoon rond in onze grootsteden.De Haagse Schilderswijk of Molenbeek in Brussel staat bekend als ‘omgevolkte’ wijken. De oorspronkelijke bewoners van deze wijken zijn letterlijk vervangen door nieuwkomers en dat is niet gebeurd omdat alle bewoners dit wilden.Mag iedereen dit omvolking noemen?Zelfs de Links progressieve journalist Wierd Duk is het er over eens:“Omvolking is een feit”!Franse schrijver Renaud Camus,Thilo Sarrazin, Alexandre Del Valle, Patrick Buchanan, Eric Zemmour, Eric Kaufmann en Douglas Murray zijn ook degenen die hun rug recht houden en die met de omvolkingsgedachte in verband kunnen worden gebracht…

Wie dit omvolkingsdiscours wil ontzenuwen, moet eerst erkennen dat niet elk aspect ervan even irrationeel of ongegrond is. Dat Europese samenlevingen steeds meer kleur krijgen, dat het aantal mensen met een migratieachtergrond sterk toeneemt, dat de islam in de lift zit – dat zijn allemaal aantoonbare demografische feiten.Omvolking heeft meerdere betekenissen:vervanging van de oorspronkelijke bevolking van een land of gebied en planmatige vervanging van de autochtone bevolking door nieuwe bewoners,bijvoorbeeld door massa-immigratie,wat er nu gebeurt in West-Europa.Er komen recordaantallen immigranten naar Nederland,asilzoekers krijgen vorrang op huurwoningen en arbeidsmigranten krijgen significante belastingvoordelen.Er is dus zeker sprake van het stimuleren van massa-immigratie.De Nederlandse bevolking is in het jaar 2022 bijna twee keer zo snel gegroeid als het voorgaande jaar, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in hun nieuwe jaarcijfers. De nummer een reden van deze explosieve groei is de immigratie, aldus het CBS.Dit kabinet in Den Haag doet helemaal niets om te zorgen dat er minder mensen binnenkomen voor asiel. Sterker nog,dit kabinet gaat de bed-bad-broodregeling, de opvang voor illegalen, uitbreiden. En u gaat ook nog een nationale opvang voor illegalen regelen.Dat trekt natuurlijk alleen maar meer asielzoekers en meer illegalen aan…

Elk jaar komt er zo in Nederland een aantal inwoners bij ten grootte van een middelgrote stad.,,Asielzoekers overstromen Nederland en de politiek blijft maar wegkijken.Onbegrijpelijk.Ons huidige systeem zakt compleet door z’n hoeven.Vang die mensen op in de eigen regio, zoals de Denen doen,” zegt Wierd Duk.Nergens in internationale verdragen staat beschreven dat asielzoekers zich hier voorgoed mogen vestigen.Het gaat om het herzien van het Vluchtelingenverdrag van begin jaren 50 dat bedoeld was voor een paar dissidenten uit het Oostblok.De linkse naoorlogse elite is reeds 75 jaar bezig met een sluipende aanval op de natiestaat.De soevereiniteit van de nationale parlementen en de invloed daarvan op het leven van de burgers is ondergraven en de nationale identiteit verwatert.Migratiepact of omvolkingspact van de Europese Commissie is een pact dat erop toeziet dat er meer migranten naar Europa en daarmee ook naar Nederland zullen komen. De grenzen moeten worden wagenwijd opengezet.Voor EU(SSR) machtsovername noodzakelijke verzwakking van nationale identiteit en cultuur door massale immigratie van niet westers volk.Nationale soevereiniteit geeft volkeren de kans om zichzelf te besturen in overeenstemming met hun eigen waarden en opvattingen.De natiestaat houdt voor zoveel als mogelijk een nationaal rechtssysteem in stand en dat contrasteert met het beleid van vandaag en zeker in de toekomst, dat de burger opscheept met een veelvoud van gezagsstructuren boven zijn hoofd. Een natiestaat is overzichtelijk, heeft een mensenmaat en is een goed huis…

De soevereiniteit van Nederland is allang dood.De regerende partijen hebben ze overgegeven en dienen nu een zeer vreemde mogendheid in Brussel.We worden geregeerd door een zooitje landverraders die middels massa-immigratie bewust de Nederlandse samenleving aan het ontwrichten zijn.Sinds Nederland onder de druk van de EU(SSR) aan het begin van deze eeuw een toevluchtsoord zijn geworden voor allerlei buitenlands gelukzoekers, zijn de probleemwijken en incidenten met allochtonen niet meer te tellen.De massa-immigratie kost Nederland minstens 8 miljard per jaar.En cijfers laten zien dat slechts een piepklein gedeelte bestaat uit echte vluchtelingen. De rest zijn alleen maar profiteurs.Met massa-immigratie importeerde Europa ook islamitisch terrorisme.De islam inspireert terroristen wereldwijd.Bekend is dat de islam al zijn vijanden wil vernietigen.Bij ongeveer alle terroristische aanslagen in Europa de afgelopen jaren, de daders roepen: dat ze dat voor Allah doen, dat ze dat voor Mohammed doen.Herinnert u zich Lee Rigby, de Britse soldaat die in Londen door twee zwarte jihadi’s werd neergestoken en met een vleesbijl doodgehakt? Hij was toen buiten dienst en ongewapend…

Sinds Mohamed Merah, een zelfverklaarde jihadist, in maart 2012 zeven mensen, waaronder drie joodse kinderen, vermoordde tijdens verschillende schietpartijen in het zuidwesten van Frankrijk, zijn er in het land meer dan 260 doden gevallen door moslimterrorisme.De bloedbaden op Charlie Hebdo begin 2015 en de Bataclan later dat jaar liggen nog vers in het geheugen. De andere kleinere steek en moordpartijen worden sneller vergeten.In andere West-Europese landen is de situatie hetzelfde(voor elk slachtoffer van een aanslag moeten de West-Europese leiders en hun kiezers verantwoordelijk worden gesteld).Na de aanslagen op politiepersoneel en hulpdiensten in Duitsland tijdens oudejaarsnacht 2022 lijkt een taboe te worden doorbroken: journalisten en politici benoemen inmiddels de achtergrond van de daders: meest jongemannen met een ‘Migrationshintergurnd’. ,,Die culturele factor erbij te slepen was tot nog toe not done”, zegt verslaggever Wierd Duk.Momenteel is het Westen als een kikker in een pot water, die traag maar zeker aan het opwarmen is. Als dat water straks plots het kookpunt bereikt, is het te laat: dan leven we in een kalifaat, een gevoel dat men nu al heeft wanneer men door bepaalde West-Europese wijken loopt waar moslims, moskeeën, halalwinkels en hoofddoeken de toon zetten.Nexit!

De islam is aan een opmars bezig en zal op termijn ons en onze cultuur vervangen. Dat is de “omvolking”.Het plan van de Europese Commissie staat vol met de verheerlijking van de massa-immigratie en wordt ondersteund met voorstellen voor het actief binnenhalen van bootmigranten, het doorlaten van massa’s asielzoekers met vrijwel geen perspectief op een vluchtelingenstatus en het verplicht herverdelen van asielzoekers, migranten en illegale vreemdelingen op basis van de door de Europese Commissie opgelegde migrantenquota en het biedt, uiteraard, de garantie dat iedereen die dat wil, overal in de EU gewoon asiel kan blijven aanvragen. Met dergelijke voorstellen is het natuurlijk vragen om problemen. Dit omvolkingspact is niets meer en niets minder dan een open uitnodiging aan heel Afrika en het Midden-Oosten om vooral een kans te wagen naar de EU te komen. Een levensgevaarlijk plan, zeker als je bedenkt dat de omvang van de bevolking van Afrika deze eeuw op het punt staat te exploderen van 1 naar 4 miljard.Nederland gaat helemaal kapot aan miljarden klimaatonzininvesteringen, miljarden aan migranten opvang, miljarden aan huisvesting voor migranten, miljarden aan de EU. Er gaat helemaal niets naar de hardwerkende autochtone Nederlander.

De Hongaarse premier Viktor Orbán waarschuwde in 2019 dat de witte Europeaan door immigratie ten onder gaat: “Immigratie zal een einde aan Europa maken.De landen houden op te bestaan,het Westen valt, terwijl Europa niet eens merkt dat het bezet wordt. De witte Europeaan zal door immigratie (omvolking) ten onder gaan.Dat gevaar brengen de politici in Brussel, Berlijn en Parijs naar ons.”…

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Niet Poetin, maar VS is begonnen met nucleair bedreigen

De oorlog in Oekraïne is een onderdeel van de mondiale strategie van Washington ten aanzien van de wereldhegemonie-om de baas van de wereld te zijn.Dat is de reden waarom de VS het vuur van het conflict aanwakkeren door zowel politieke als economische instrumenten in te zetten.De oorlog in Oekraïne is niet op 24 februari 2022 begonnen, maar in het voorjaar van 2014 toen het Oosten van het land in opstand kwam tegen een regering die met Amerikaanse en Europese steun in Kiev tot stand was gekomen.Die schafte de taalrechten van de Russisch sprekende bevolking af en verheerlijkte Oekraiense oorlogsmisdadigers als de beruchte nazi-collaborateur Stepan Bandera.Kort daarna startte de oorlog in Donbass tegen de bevolking die de CIA-coup niet wenste te erkennen.Oekraïne wordt door de VS gebruikt voor agressie tegen Rusland, om zowel Oekraïne als Rusland opnieuw tot slaaf te maken met militaire en financiële middelen.Amerikanen willen Rusland vernietigen en een pro-westers marionettenregime installeren, net zoals het had onder het ambt van Jeltsin, zodat Amerikaanse bedrijven de rijkdom en natuurlijke hulpbronnen kunnen stelen die het Russische volk toebehoren…

Op 14 december 2021 schrijft John Deni van de US Army College en medewerker van de Atlantic Council een opiniestuk in de Washington Post met als insteek: ‘Waarom de VS een oorlog in Oekraïne moet riskeren’. In de VS stippelen het Witte Huis en het Pentagon (ministerie van Defensie) het buitenlands- en defensiebeleid uit met behulp van grote denktanks. De meest invloedrijke denktank is de Council On Foreign Relations (CFR), gefinancierd door Wall Street en gespecialiseerd in het aanleveren van politiek personeel. Meer dan de helft van de ministers en medewerkers in de Biden-administratie is lid van de CFR, waaronder vice-president Kamala Harris en minister van buitenlandse zaken Antony Blinken. Een andere machtige denktank is de Atlantic Council, onderdeel van de NAVO en gefinancierd door het Amerikaans militair-industrieel complex, maar ook door Mark Zuckerberg’s Meta (Facebook) en de Britse overheid.Beide denktanks kwamen in 2021 al tot de conclusie dat een oorlog in Oekraïne de gelegenheid kan zijn om het regime van Vladimir Poetin te doen wankelen en de VS-bondgenoten op één lijn te krijgen voor een economische oorlog tegen Rusland. De strategie berust op twee pijlers: militaire hulp aan Oekraïne en economische sancties tegen Rusland…

De VS hebben de afgelopen 20 jaar minstens 17 geheime oorlogen gevoerd die het nieuws nooit hebben gehaald(Bron).In de criminele westerse media horen we al een tijdje dat Poetin de hele wereld bedreigt met kernwapens,maar ze zeggen niet dat de NAVO-landen de eersten waren die Rusland begonnen te bedreigen met atoomaanvallen.De Amerikaanse senator Roger Wicker vertelde al 7 december- 2021 aan presentator Neil Cavuto op Fox News, dat “Amerika een plotselinge nucleaire aanval op Rusland moet uitvoeren.”De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Liz Truss, werd in de aanloop naar haar verkiezing in een televisie-interview van 24 augustus gevraagd of zij de bereidheid had het Britse kernwapenarsenaal in te zetten. Zonder te aarzelen antwoordde zij: “Het is een belangrijke taak van de premier, ik ben ertoe bereid.”Deze gekke opmerkingen uit het Westen kregen geen aandacht in de criminele westerse pers.Wie gooit er als eerste een kernbom?In augustus 1945 laat de voormalige kruidenier Harry S. Truman twee atoombommen exploderen boven Japan.De explosies leiden direct tot de dood van zo’n 140.000 mensen. Hulpverleners konden er niet eens komen, ook vanwege radioactieve straling.Dood en verderf op ongekende schaal, onbeschrijfelijk lijden, wanstaltige genetische verminkingen.Zelfs nu worden nog slachtoffers verpleegd.Truman zegt nooit spijt te hebben gehad van zijn beslissing…

Amerika heeft geen atoombommen op Japan laten vallen om de Tweede Wereldoorlog te beëindigen.Uit archieven van de toenmalige keizer en de Japanse generale staf blijkt, dat ze na ‘Hiroshima’ niet eens bijeenkwamen. Pas nadat Rusland Japan aanviel, concludeerde men dat de oorlog verloren was. Die atoomaanval was een onvergeeflijke oorlogsmisdaad tegen de burgerbevolking van Hiroshima en Nagasaki.De Cubaanse rakettencrisis wordt eenzijdig gepresenteerd.Het begon namelijk met de plaatsing van Amerikaanse kernraketten in Turkije (vlakbij de Soviet-Unie). De Soviet-poging om kernwapens in Cuba te zetten was voornamelijk een reactie daarop.Amerika had al kernwapens in Italië gezet voor dat de Sovjets dat in Cuba deden. De winnaars bepalen hoe de geschiedenis wordt geschreven(globalisme is nog erger dan communisme).De Amerikaanse kernwapenexpert Daniël Ellsberg onthulde dat “er in Amerika veel meer mensen bij de rode knop kunnen, dan alleen de president en dat Amerika zo’n 25 keer andere landen gedreigd heeft met kernwapens om zijn zin te krijgen.”Washington plaatste atoombommen in Nederland, zonder dit land te vragen of het dat kon.Het gaat om 22 Amerikaanse atoombommen,die worden onder meer geplaatst op de Noord-Brabantse vliegbasis Volkel.De Nederlandse regering heeft geen zeggenschap over deze wapens.De atoomwapens staan onder Amerikaans bevel. De inzet ervan, met hulp van Nederlandse vliegers, wordt ook in Washington bepaald en niet in Den Haag.Het wordt tijd de Amerikaanse kernwapens op Europees grondgebied (onder meer in het Nederlandse Volkel, het Belgiese Kleine Brogel en het Duitse Büchel) te verwijderen en te ontmantelen…

De wereld heeft sinds 1945 al meermaals– hetzij door een conflict, hetzij door een misverstand, beoordelingsfouten,valse alarmen, technische storingen – op het randje van een kernoorlog gebalanceerd.We moeten nooit vergeten groot alarm bij een waarnemingspost nabij Moskou in september 1983: Amerikaanse kernraketten onderweg. Commandant Stanislav Petrov, ingevallen vanwege een ziekmelding, bleef kalm. Hij vertrouwde zijn nieuwe computer niet helemaal. Eerst de 30 checks nalopen. Allemaal positief, behalve ‘visuele waarneming’… ‘Waarschuw de baas!’… ‘Nee, we wachten of ze op onze radar verschijnen’. ‘Dan is het te laat voor de tegenaanval.’… ‘Maar als het vals alarm is, veroorzaken wij een kernoorlog!’ Na 15 zenuwslopende minuten blijft het radarscherm leeg, en omhelzen de militairen elkaar, met uitroepen als ‘Ik voel me herboren!’ (Geëmotioneerd). Heel aangrijpend. Maar Petrov werd ontslagen wegens het niet nakomen van richtlijnen.Een ander incident gebeurde ook in Rusland,toen een Noorse onderzoeksraket in 1995 een loos alarm veroorzaakte, begon de Russische president de procedure voor het lanceren van kernraketten in gang te zetten. President Boris Jeltsin activeerde zijn ‘football’ – het apparaat waarmee hij een tegenaanval autoriseerde. Net op het laatste moment kwam het bericht binnen dat het geen Amerikaanse aanval was, maar een Noorse onderzoeksraket…

Nucleaire wapens, niet epidemieën, zijn de grote bedreiging voor de mensheid.Deze wapens hebben het potentieel om onze planeet volledig te verwoesten.Die ontploffingen in Tsjernobyl of die in Fukushima zijn kinderspel vergeleken bij een kernbom. Je hoeft je weinig illusies te maken van de verwoestende medische en humanitaire effecten van een kernbom op korte, middellange en lange termijn. Dat zijn de lessen van Hiroshima en Nagasaki. Voor medici is geen substantiële vorm van hulp aan slachtoffers mogelijk. Hulpverleners ter plekke zijn dood of gewond en andere kunnen er niet naartoe, vanwege de radioactiviteit en omdat de infrastructuur is weggevaagd. Mocht er een regionaal nucleair conflict uitbreken, dan blijven de effecten niet alleen lokaal. Naast tientallen miljoenen directe slachtoffers, vallen er 1 tot 2 miljard hongerdoden, doordat er zoveel troep in de atmosfeer komt dat het zonlicht de aarde minder goed bereikt en op grote schaal misoogsten zullen ontstaan.Zelfs de ontploffing van een nucleaire bom met de kleinst mogelijke lading in stedelijke gebied zal leiden tot de besmetting van een groot gebied met dodelijke radioactieve straling dat zal resulteren in vele burgerslachtoffers en negatieve gezondheids en milieuschade op de lange termijn.Een zeer krachtige Russische kernexplosie op de bodem van de oceaan creëert een vloedgolf, tot 500 meter hoog. De kust van de VS is kwetsbaar, het VK en het laag gelegen Nederland ook.Russische ‘Tsirkon’ raket bereikt snelheden tot 2-3 kilometer per seconde en is hiermee twee keer zo snel als de projectielen van westerse luchtafweersystemen.De Tsirkon is niet te stoppen met conventionele systemen. Als deze raket wordt geladen met een nucleaire lading, betekent dat einde oefening voor een niet nucleair gehard doel…

Veel domme en criminele politici, mediaredacteuren en andere idioten nemen vandaag de dag deel aan het aanwakkeren van een nucleaire derde wereldoorlog.Deze idioten steunen vandaag de oorlog in Oekraïne door hen wapens te sturen.De speciale militaire operatie in Oekraïne is een reactie op de verwerping van de vraag van Rusland om de NAVO niet uit te breiden naar het Oosten.Vladimir Poetin implementeert nu waar hij ons al minstens 15 jaar voor waarschuwt. Dat hij de inzet van Amerikaanse troepen of raketsystemen nabij de grenzen van Rusland niet zal tolereren.Dat de situatie identiek is aan die tijdens de Cuba crisis wordt door de media verzwegen in hun poging ‘Poetin’ te demoniseren. Wat de VS mag, mag Rusland niet.George Kennan (1904-2005), voormalig ambassadeur in de Sovjet-Unie en de belangrijkste 20e -eeuwse Amerikaanse Sovjet- en Rusland deskundige, sprak dertig jaar geleden al, in de jaren negentig, dat er oorlog van zou komen als Oekraïne NAVO-lid zou worden. De “uitbreiding van de NAVO is de meest noodlottige fout in het hele post-Koude-Oorlog tijdperk”.Deze oorlog in Oekraïne bewijst dat Rusland geen shit meer pikt van de NAVO/VS.De NAVO is een oorlogsmachine die niets dan dood-massamoorden,vernieling en chaos brengt, wat mede mogelijk gemaakt wordt door westerse politici en de westerse criminele mainstream media.Ze breidt zich uit met massavernietigingswapens over heel Europa en andere continenten. Dit vormt een bedreiging voor het leven, de soevereiniteit van volkeren en de wereldvrede.

“De Verenigde Staten van Amerika kunnen het conflict in Oekraïne met één telefoontje stoppen”, zei de voormalige adviseur van het hoofd van het Pentagon, de gepensioneerde kolonel Douglas McGregor.

Dankzij de oorlogzuchtige psychopaten wordt de mensheid in Oekraïne binnenkort geconfronteerd met een nucleaire derde wereldoorlog en de vernietiging van deze planeet.Mark Rutte heeft het over ‘onze oorlog’ in in Oekraïne.In Den Haag schijnen ze niet te beseffen dat een Russische raket zo hier is, en dat daar niet zo heel veel aan te doen is. Als het nodig is sturen ze een ballistische raket die met vijf, zes kilometer per seconde naar beneden komt. Wat wil je daar tegen doen? Een Patriot-raket erop afvuren?…

Professor Jeffrey Sachs legt uit hoe WESTELIJKE landen deze oorlog in Oekraïne 30 jaar geleden begonnen…

Posted in Uncategorized | 1 Comment

De “Nederlandse” premier Mark Rutte blijkt het Paard van Troje

Na meer dan 2 jaar Coronaproject-circus, ook wel het Nieuwe Normaal, ook wel Building Back Better of The Great Reset genoemd, is duidelijk dat Nederlandse premier een heilige opdracht heeft aangenomen: Nederland tot gidsland maken voor het omgooien van de Nederlandse economie en samenleving om een technocratische, op global stakeholder capitalisme en transhumanistische visie gebaseerde Nieuw Normaal of beter gezegd New World Order te scheppen. Met Mark Rutte heeft Nederland het Paard van Troje in het torentje.Zijn dienstbaarheid aan veel democratie-vreemde ideologieën en belangen is een bedreiging voor de welvaart en welzijn van de Nederlandse burger.Hoe vreemd het ook moge klinken, de plannen van het WEF en de verwevenheid tussen onze(niet mijn) regering,koningshuis en deze machtige lobbyclub zou bij het dreigingsbeeld van de NCTV moeten worden vermeld. Delen van Nederlandse regering en overheid zijn dienstbaar aan een ‘vreemde mogendheid’. Het is een vorm van ontrouw aan het eigen land en aan haar democratische waarden en staatkundige soeverniteit.Dat is een bedreiging van formaat voor volk en staat…

Vrijwel alle nu zittende regeringsleiders, maar ook veel ministers en anderen op invloedrijke posities zijn door de handen van Klaus Schwab(WEF) gegaan. Al sinds 2004 leidt hij zogenaamde ‘Young Global Leaders‘ op. Die ‘global leaders’ zitten nu wereldwijd op strategische posities (globalleaders).Naast namen als Merkel, Macron, Arden (Nieuw Zeeland), Trudeau (Canada), hebben ook Rutte, Kurz (Oostenrijk), Page en Sergei Brin (Google), Zuckerberg, Cooper (CNN), DiCaprio,Jack Ma (Alibaba) en zo nog 1.300 leerlingen het ‘klasje van Klaus’ met ‘succes’ afgerond en zitten momenteel op de juiste posities om uitvoering te geven aan The ‘Great Reset’.Ook de diverse koningshuizen zijn ruim vertegenwoordigd: denk aan Noorwegen,Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Uit Nederland is Willem-Alexander student van Schwab geweest naast Mabel van Oranje. Koningin Máxima is in 2020 toegetreden tot de bestuurscommissie van WEF’s Digital Currency Consortium, een stuurgroep die ijvert voor afschaffing van het contante geld.The ‘Great Reset’ was-en nog steeds- de ware reden achter (het aanhouden van) de coronacrisis-circus.Het doel ervan is ons huidige systeem om te wentelen naar een wereldwijd systeem,zoals nu in communistisch China.Een van de visies van het WEF voor 2030 is: ‘You’ll own nothing and be happy’…

Een fascistische slavernijsysteem, doordrenkt van de ideologieën van transhumanisme en technocratie, wordt recht voor onze ogen gecreëerd – en de huidige afsluitingen, sluiting van kleine bedrijven en de herdefiniëring van “normaal” maken allemaal deel uit van een gepland wereldwijd bestuurssysteem dat zal eindigen soevereiniteit en individuele rechten.En het corona poppentheater was niet meer dan een breekijzer om de fascistische Grote Reset agenda in alle facetten van ons leven naar binnen te krijgen en het had niets te maken met volksgezondheid of met het redden van de planeet.De zogenaamde ‘maatregelen’ waren een nieuwe vorm van rode socialistische nazi-terreur (lees: corona terreur). Regeringsleiders,de WHO,Klaus Swab,Bill Gates ,Rockefeller en de media moeten opgepakt worden en voor het Neurenberg 2.0 Tribunaal gesleept worden-aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid!In het boek COVID-19 ‘The Great Reset’ van Klaus Schwab en en Thierry Malleret staat:Reizen voor plezier,zoals vakantie, zal worden beperkt-verdwijnen.Samen komen in groepen, en evenementen worden beperkt-niet naar de bios kunnen gaan, naar een stadion of een theater.Mense kunnen niet zomaar familie gaan opzoeken(Netflix vervangt de bios en vakantie destanaties).In de toekomst, luchtvaartmaatschappijen zullen alleen passagiers gaan vervoeren, die een vaccinatie hebben…

Mense kunnen alleen online shoppen,winkels zullen niet bestaan en cashflow zal verdwijnen. Meerderheid mensen zal thuis werken.Onderwijs is online-thuis les,geen scholen meer.Men doet afstand van zijn persoonlijke eigendommen, huis.Niks is meer van jou.Dit zit nu in de “coöperatie”.Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan.Zo niet, dan ben je asociaal en wordt je uit de samenleving gezet,enz,enz…Dit allemaal staat letterlijk in het boek COVID-19 ‘The Great Reset’.In een interview voor het Zwitserse Franstalige netwerk ‘Radio Television Suisse’ verklaarde Klaus Schwab al in 2016 dat ‘binnen 10 jaar’ (dus na 2016) mensen een chip zullen hebben waarop hun medische gegevens staan. Ter voorlopige ‘geruststelling’, eerst in de kleding,maar later in het lichaam(youtube).Ons leven wordt digitaal en bij die digitale wereld hoort een digitale entiteit. En dat niet meer op nationaal niveau, maar op een hoger gelegen centraal niveau.Die identiteit staat centraal in alles wat je doet in het leven. Alles, maar dan ook letterlijk alles wordt daaraan gekoppeld. Globalistische wereldwijde dictatuur die nu wordt uitgerold, begonnen als een utopische beweging aan de Universiteit van Columbia in de jaren ’30 van de vorige eeuw…

Hun totalitaire technocratische ideaal is vervolgens geadopteerd door machtige financiers als David Rockefeller en politici als Henry Kissinger en in de praktijk gebracht via overlegorganen als de Trilaterale Commissie, opgericht door David Rockefeller en de invloedrijke strateeg Zbigniew Brzezinski. De technocraten hebben daarbij de milieu­beweging overgenomen en proberen ­nationale overheden zoveel mogelijk uit te schakelen.Ook massa-immigratie speelt bij de ontmanteling van de nationale staat een belangrijke rol.Dit zorgt voor enorme chaos. Veel immigranten komen uit islamitische landen en over het algemeen willen deze mensen niet assimileren in een nieuwe cultuur.Dat zorgt voor destabilisering.De technocraten wilden politiek en bestuur door de overheid uit de samenleving verwijderen. Aangezien zij met hun ‘wetenschappelijke methode’ de economie zouden besturen, was er eigenlijk geen politiek meer nodig zoals wij die kennen. Wat je ziet is dat de technocratiebeweging heel negatief tegenover de overheid staat. Dat zie je ook in de huidige tijd terug. Ze proberen alles te dereguleren en de activiteiten van de overheid af te bouwen.In deze technocratische beweging zie je een push om van traditionele overheidsstructuren af te komen. De EU is een prachtig voorbeeld daarvan: heel langzaam ontwikkeld, stap voor stap, verspreid over jaren…

De technocratische beweging gebruikt een aantal specifieke methoden om bestaande democratische politieke processen te omzeilen.Devolutie speelt daarin een grote rol.Het is wegstrippen van politieke rechten van een soevereine entiteit en deze toewijzen aan een instituut dat niets met de oorspronkelijke soevereine entiteit te maken heeft. Het is gerelateerd aan regionalisering. In dat geval wordt er regionaal een bestuursmodel opgezet, dat soevereiniteit van natiestaten in de regio wegtrekt en het beleid voor een hele regio bepaalt. Dit gebeurt niet alleen in Europa, het is een wereldwijd probleem.Natuurlijk heeft Europa nog nationale overheden, ze zien eruit als overheden met hun overheidsgebouwen. Burgers denken misschien, daar zitten onze vertegenwoordigers, zij zorgen voor ons. Maar in feite heeft de EU alle belangrijke beleidsfuncties overgenomen en alle macht naar zich toegetrokken.Nu worden mensen bestuurd door anderen die niet eens uit hun eigen land komen.De heersende leiders in de Europese Unie zijn marionetten van de elite en van Brussel.STOP met slaapwandelen in de Nazi-Nieuwe Wereldorde.Nexit!

De belangrijkste groep aanwezig nu in Davos zijn vertegenwoordigers van investeerders, zoals BlackRock en grote bedrijven uit uiteenlopende sectoren.BlackRock is ‘s werelds grootste en machtigste investeerder. Het heeft aandelen in vrijwel elke betekenisvol bedrijf in de wereld.In Nederland beheert BlackRock pensioenfondsen voor 6,5 miljoen Nederlanders.Volgens de organisatie zo’n €315 miljard.Volgens Rebel News is de topman Larry Fink aanwezig in Davos. Fink is CEO van BlackRock en zit in de Raad van toezicht van het World Economic Forum. “Larry Fink is zelf een beetje een ideoloog. Geen model turbokapitalist maar een groot voorstander van cultureel marxisme.Hoewel ze zelf diep geïnvesteerd zijn in militaire bedrijven, promoot hij cultureel marxisme en milieu-extremisme.”Oekraïne staat hoog op de agenda.Het leed van de Oekraïners door de VS uitgelokte oorlog was amper onderwerp van gesprek, alleen handel en kansen waren de belangrijkste onderwerpen.Belangrijke aanwezigen zijn onder andere Oleksiy Chernyshov, CEO, NJSC Naftogaz of Ukraine (energie), Yuliia Svyrydenko, plaatsvervangend Minister-President en tevens minister van economische zaken van Oekraïne.In het gesprek was Oekraïne al lid van de Europese Unie en integratie in de westerse handelszone een feit…

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Complotten zijn er altijd geweest en zullen ook wel altijd blijven bestaan

Een complot is een geheime afspraak tussen een aantal personen om iets te ondernemen tegen een andere persoon/groep/land. Bijvoorbeeld aan het plegen van een staatsgreep, het ontketenen van een oorlog of het politiek ten val brengen van iemand.Maar dit soort dingen gebeuren toch?De moord op Julius Caesar in 44 v. Chr. is een specifiek voorbeeld van een complot. Hij werd vermoord door een gerichte actie van 60 senatoren.Een complot is een doodnormaal verschijnsel in de menselijke samenleving.Want er zijn altijd mensen die met elkaar plannen bedenken tegen anderen mensen en/of groepen.Complotten zijn een onderdeel van ons alledaagse leven, mensen die ze niet kunnen doorzien, gaan onbewust in een bubble leven. Regeringen en overheden zijn traditioneel de grootste samenzweerders, zowel oorlogsvoering als geopolitiek zijn bijvoorbeeld gebaseerd op samenzwering. Ze doen dit net als de mainstream media meestal uit naam van de elite die ze dienen.Hand in hand met de gekochte politici komen de gekochte journalisten. De mensen die worden ingehuurd om via de mainstream media de bevolking te doen geloven dat er helemaal niets aan de hand is en dat ze allemaal spoken zien als je ‘complotten’ serieus neemt…

De term complottheorie is in het leven geroepen om mensen die kritisch zijn tegenover het narritief af te schilderen als idioten die een gevaar vormen voor de samenleving. Ieder die deze term gebruikt doet precies dat.Complot theorieën dragen de veronderstelling in zich dat toeval niet bestaat, dat niets is wat het lijkt, en dat alles met elkaar is verbonden.Met andere woorden, ze suggereren dat een groep van kwaadwillende personen, samenzweerders, heimelijk achter de schermen alles wat er gebeurt bestuurt en coördineert.Vaak stellen dit soort theorieën de samenzweerders voor als een soort vijand van de mensheid.Dwight Eisenhower(was de 34e president van de Verenigde Staten) en John F. Kennedy waarschuwden ons al.President John F. Kennedy, niet lang voor de moord op zijn persoon, de wereld waarschuwde voor een WERELDWIJD COMPLOT van manipulatie, onderdrukking en uitbuiting.Hij stond in de weg van plannen om een werelddictatuur te vestigen(youtube).Democratie is een toneelstuk bedacht en geregisseerd door de elite.Iedereen die zich ooit heeft afgevraagd waarom alle Amerikaanse presidenten hetzelfde geopolitieke beleid van oorlog en conflict voeren, ondanks hun mooie praatjes en makkelijke beloftes, stuiten bij onderzoek al snel op het begrip deep-state-gedeelte van het permanente ambtelijk apparaat dat tegen alle democratische principes in de werkelijke macht over een land heeft…

De CIA maakte er in 1967 officieel een ’tactiek’ van en liet een bericht uitgaan waarin de term ‘samenzweringstheorie’ werd geïntroduceerd, plus de aanbevolen methode en tactiek om op gebeurtenissen te reageren(bron). Vooral door het in diskrediet brengen van de bedenkers van de samenzweringstheorieën, de zogenaamde ‘complotdenkers’.New York Times journalist en Pullitzer Prize winnaar Tim Weiner zei dat onder Eisenhower 170 grote geheime CIA operaties plaatsvonden in 8 jaar tijd. Onder JFK waren het er 163 in minder dan drie jaar.Dit is een hele kleine bloemlezing van een paar ordinaire praktijken van de CIA in de jaren vijftig en begin zestig. Dan heb ik het nog niet over de FBI van J. Edgar Hoover, een roemruchte spionnen-club, of de CIA onder Kissinger, of de praktijken van andere geheime diensten in de wereld, die natuurlijk precies hetzelfde deden.De complotten die door de CIA werden gesmeed tijdens de jaren van de Koude Oorlog zijn legendarisch. “Covert action” heette dat en het was officieel beleid, bedacht en uitgevoerd door de Dulles broertjes – John Foster Dulles, minister van Buitenlandse Zaken onder Eisenhower en Allen Dulles, hoofd van de CIA.CIA-directeur DULLES onderhield nauw contact met de mannen van de New York Times, The Washington Post en de toonaangevende weekbladen van het land. Hij kon de telefoon pakken en een brekend verhaal redigeren…

Watergate is het grootste schandaal uit de geschiedenis van de VS. Het verhaal komt aan het licht wanneer een paar inbrekers worden opgepakt aan het Watergate hotel in Washington. Ze willen inbreken bij het Democratische hoofdkantoor voor de presidentiële verkiezingen van 1972. De reden? Om afluisterapparatuur te installeren. De inbrekers bekennen medewerkers te zijn van de Republikeinse herverkiezingscampagne. President Nixon ontkent meteen zijn betrokkenheid bij de feiten en wordt vlot herverkozen. Tot twee jonge journalisten van The Washinton Post, Woodward en Bernstein, stuk voor stuk de waarheid van verdoezelingen, zwijggeld en spionage blootleggen. Dat doen ze met hulp van een geheime bron binnen de FBI, genaamd Deep Throath. Later blijkt deze man Mark Felt te zijn. De twee journalisten leggen het complot zo bloot dat het leidt tot de aftreding van Nixon in 1974. In 2013 onthulde systeembeheerder Edward Snowden dat de Amerikaanse inlichtingen­dienst NSA op gigantische schaal telefoongesprekken afluisterde. Complotgelovers betichten overheden zo’n beetje standaard van stiekeme en illegale spionage om burgers informatie te ontfutselen. Dus ja, soms blijken theorieën over samenzweringen wel degelijk te kloppen…

Denk bijvoorbeeld aan het Libor-schandaal uit 2013, waaruit bleek dat banken (waaronder de Rabobank) jarenlang stiekem afspraken hadden gemaakt over de rente.Zijn er mensen die echt geloven dat Jeffrey Epstein zelfmoord kon plegen omdat de camera’s in zijn cel het toevallig niet deden en de bewakers in slaap waren gevallen in de zwaarst beveiligde gevangenis van de V.S?Het is heel gevaarlijk om gelijk te hebben,wanneer de overheid het bij het verkeerde end heeft.Heeft iemand het filmpje nog van president van Nederland Mark Rutte van pakweg twee jaar geleden, waarin hij liegt dat Klaus Schwab hem niets zegt?WEF is geen complot theorie, maar een gevaarlijke organisatie.Hoe toevallig is het dat in oktober 2019, een paar maanden voor de officiële corona-uitbraak, de Bill en Melinda Gates Foundation, in samenwerking met het John Hopkins instituut en het WEF (World Economic Forum), een bijeenkomst organiseerden in New York, waar het scenario van een pandemie stap voor stap doorgesproken werd?Was dit toeval, of een openlijke demonstratie van een vooropgezet plan?En hoe kan het dat het covid-19 vaccin, alsmede het vermeende virus, al jaren geleden zijn gepatenteerd door de WHO, terwijl het covid-19 virus toen nog niet eens bestond?Waarom wordt er dan toch zo enorm veel druk uitgeoefend op het coronavaccinatie en wordt er gedaan alsof dat onze enige redding is,die later bleken waardeloos en gevaarlijk te zijn?Waarom horen we dat het covid-19 virus afkomstig is van vleermuizen?Maar,Nobelprijswinnaar, prof. dr. Luc Montagnier zegt:“Covid-19 is door de mens gemaakt.”…

Waarom werd covid-19,dat sterftecijfer niet hoger ligt dan dat van wat we de jaarlijkse griepgolf noemen (0,12% wordt nu gezegd), aangegrepen tot het uitroepen van een pandemie en het nemen van groteske maatregelen?Waarom beroept iedere voorstander van de maatregelen zich op het vage begrip ‘de wetenschap’, terwijl juist binnen de onafhankelijke wetenschap de mondkapjes, het afstand houden, de angst en de vaccinatiepraatjes ontkracht worden?Waarom worden politici, artsen, specialisten, journalisten, klokkenluiders gecensureerd en verbannen van social media?Waarom worden onomwonden wetenschappelijk bewezen feiten van tafel geveegd? Bijvoorbeeld het feit dat de PCR-test niet werkt, of dat het bestaan van een covid-19 virus nooit bewezen is.Het COVID bedrog is al lang geen complot theorie meer. Het is realiteit!Corona is bedacht om The Great Reset in gang te zetten.En als Klaus Schwab verkondigt dat China ons rolmodel is, dan weet je dat covid-19 slechts een oefening was.De enige manier waarop de Chinezen kunnen leven is via de QR code. Zonder een geldige QR code kunnen ze echt helemaal niets en zijn ze volkomen afgesloten van de maatschappij(twitter.com/). Schwab wil niets liever dan de Chinese communistische systemen ook bij ons invoeren.Het wachten is nu op een volgende plandemie(youtube). Een pandemie die ervoor moet zorgen dat ook wij net zoals de Chinezen alleen nog met een groene code de straat op mogen(pandemic-scenario)…

Als iemand je uitmaakt voor een complotdenker dan is dat een groot compliment want het betekent dat je zelf denkt.En als meer mensen zouden nadenken, dan hadden we nu niet zo’n WEF puinhoop gehad in Nederland.Wat vandaag een complottheorie is, is morgen de realiteit. Dit is keer op keer bewezen.Het is misverstand dat complottheorieën per definitie een vorm van slechte of gebrekkige waarheidsvinding zijn. Ze zouden bij voorbaat irrationeel zijn. Zeker, er zijn complotdenkers die immuun lijken voor bewijs dat hun overtuigingen tegenspreekt,maar er zijn ook complotdenkers die supergoed onderzoek doen en veel dieper graven dan sommige wetenschappers.En vaak hebben complotdenkers gewoon gelijk, maar krijgen ze dat gelijk pas later.Alle samenzweringstheorieën op een hoop gooien en bespotten is gewoon een poging om de kritiek op mensen met macht af te zwakken.Feitelijk is elke verklaring voor een onopgeloste zaak, die nog niet hard bewezen kan worden, feitelijk een complottheorie.Voor complotdenkers zijn complotten inderdaad feiten.U moet wel gek zijn om niet comlotten te geloven!Sommige claims over samenzweringen zijn onzin en sommigen zijn waar. Maar elke claim voor een samenzwering moet worden beoordeeld op zijn eigen feiten.We moeten iedereen beoordelen op zijn of haar daden en niet door vooropgezette stereotypen. Het zijn niet allemaal heiligen die handelen in ons belang en het zijn niet allemaal sluwe criminelen. De rijken zijn niet per se slechter dan andere mensen, maar ze zijn ook niet per se beter. Krachtige leiders hoeven geen slechte mensen te zijn, maar ze kunnen ook psychopaten zijn.

Edward Snowden werkte voor de CIA toen hij in 2013 duizenden geclassificeerde documenten van de NSA (National Security Agency) lekte aan de pers.Toen hij een complot onderschepte tussen de NSA, telecombedrijven en verschillende Europese overheden trok hij aan de alarmbel. Hij meldde het probleem intern, meerdere malen, maar werd het zwijgen opgelegd.De Amerikaanse geheime dienst NSA had vergevorderde plannen om gebruikers van Android-telefoons te bespioneren door middel van een man-in-the-middle-aanval met Play Store-linkjes. Dat zou blijken uit een document uit de collectie van klokkenluider Snowden.In 2005 werd onthuld dat de Amerikaanse National Security Agency (NSA) telefoongesprekken en internetcommunicatie had onderschept. Veel bedrijven en overheidsinstanties doen dat vandaag nog steeds zonder dat je daar notie van hebt.En er is wetenschappelijk bewijs dat er een elite is in de VS die aan de touwtjes trekt en bepaalt wat er gebeurt. Er is ook wetenschappelijk bewijs dat het land geen democratie is, maar een oligarchie.Dat is geen complottheorie,maar een FEIT!

Posted in Uncategorized | 4 Comments

De islam is een georganiseerde misdaad tegen de mensheid,die al 1400 jaar duurt

De ISLAM is geen godsdienst, maar een sociaal politieke totalitaire ideologie, vermomt als godsdienst, die net als het nazisme en het communisme absoluut, antidemocratisch, crimineel, gewelddadig en volledig inhumaan is en de staat ondergeschikt maakt aan Allah.Deze vier kenmerken zijn van een religie:1)Het behoren tot een religie moet een persoonlijke keuze zijn;2)Geen enkele religie mag eisen dat diegenen die de religie verlaten gedood moeten worden;3)Een religie mag nooit bevelen om diegenen die niet tot de eigen religie behoren te doden of te onderwerpen;4)Een religie moet in overeenstemming zijn met de fundamentele mensenrechten.Aangezien de islam strijdig is met elk van deze vier karakteristieken, kan de islam niet als een religie worden beschouwd. En verder…Minstens 75% van het boek de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de jihad.Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek.Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek.De religie vormt het kleinste deel van de islamitische teksten.Niets in de Koran, in de sharia-wetgeving, Arabische cultuur of islamitische theocratie is spiritueel, religieus, vreedzaam of beschaafd. De bloedige islamitische geschiedenis maakt dit duidelijk.De islam is geen theologie van vrede, liefde en tolerantie, maar een ideologie van oorlogen voeren, intolerantie, fascisme, racisme en overheersingsdrang…

William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: ‘Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt’.Tijdens zijn leven, onderwierp Mohammed gewapenderhand Arabië. Zijn directe opvolgers veroverden met geweld van wapens in de volgende twee eeuwen het gehele Midden-Oosten, het grootste deel van Noord-Afrika, het huidige Irak, Perzië, etc., etc. Ze brachten deze landen, zoals zij dat noemden, “onder het gezag van Allah”.Islam is een kwade cult.De grondlegger van zoveel kwaad,onmogelijk de boodschapper van God kan zijn.De stichter van de islam was de wrede leider van een roversbende uit Medina, die zonder scrupules plunderde, verkrachtte en moordde.De grote Perzische historicus Mohammad ibn Jarir Tabari vertelt in detail over Mohammeds misselijk makende misdaden en beschrijft zijn verraad, berovingen, verkrachtingen, executies, sluipmoorden en genocide.De stichter van de islam heeft zichzelf uitgeroepen tot profeet en wel tot de allergrootste profeet, verheven boven Mozes en Jezus Christus.En omdat christenen in Jezus als Gods Zoon geloven, lasteren ze Allah en worden ze veroordeeld tot de hel (Koran-soera 5:72-72).In de tijd van Mohammed beginnen er spanningen te ontstaan ook tussen Arabieren en Joden,omdat de Joden weigeren hem als nieuwe profeet te erkennen.Nergens bewijst Mohammed zijn profeetschap. Hij getuigt eenvoudig van de waarheid van zijn eigen bewering en verwacht dat iedereen hem gelooft zonder enig bewijs. Zijn bewijs zijn de overwinningen met geweld.Joden, christenen en heidenen moeten uiteraard worden uitgeroeid…

In het jaar 627 belegerden Mohammed en zijn strijders de joodse stam die bekend staat als de “Banu Qoeraiza” in Medina. Ibn Ishaq, de vroegste islam-biograaf van Mohammed beschrijft wat er toen is gebeurd:“Toen gaven zij (Banu Qoeraiza) zich over… daarna zond hij tot hen en sloeg uit hun hoofden af in de loopgraven toen ze tot hen uit werden gebracht in groepen… Ze waren in totaal met 600 of 700, hoewel sommigen deze cijfers zelfs op 800 of 900 stellen… Dit ging door totdat de apostel een einde aan hen maakte.”Mohammed heeft zelfs een soera in de Koran die beschrijft hoe het gestolen bezit verdeeld moet worden.“Ze vragen jou (Mohammed) over de oorlogsbuit. Zeg: De oorlogsbuit behoort toe aan Allah en de boodschapper.”Soera 8 is geschreven na de slag bij Badr.Hier maakt Mohammed van de maker van het universum een ‘​​partner in crime’, maar zelfs iemand met een brein zo groot als een kat weet dat God geen interesse heeft voor de gestolen bezittingen van een stel Arabieren. Al die buit ging naar Mohammed,die geloofde niet in God. Hij gebruikte God als hulpmiddel om mensen voor de gek te houden…

Mohammed moedigde ook zijn mannen aan vrouwen te verkrachten en tot slaaf te maken (Abu Dawood 2150, Koran 4:24).Een van de vrouwen van Mohammed was een Christin (Safiya). Nadat voor haar ogen haar man en vader waren vermoord, werd ze nog diezelfde nacht gedwongen met Mohammed te slapen.Een andere vrouw van Mohammed was Aisha.Hij trouwde met haar toen ze nog maar negen jaar oud was.Volgens de islamitische theologie, mogen moslimmannen met jonge kinderen trouwen en seks hebben(soera 65: 4).En volgens Sura 47:4 beveelt Allah de moslims iedereen die weigert om de leer van de islam te aanvaarden te onthoofden. Sura 2:190-191 zegt dat mensen die niet geloven, gedood moeten worden waar ze ook aangetroffen worden.Mohammed heeft bevolen dat allen die de boodschap van Allah niet aanvaarden, gedood en aan bomen moeten vastgespijkerd worden, of dat hun handen en benen afgehakt worden – Sura 5:33.Elke rationele persoon die de Koran leest, kan zien dat dit boek satanisch is. Allah wordt in de Koran als een harteloze en gewelddadige god voorgesteld die geen genade betoont. Voor hem zijn mensen slechts slaven die geen vrije wil of macht bezitten…

Geen God kan zo kwaadaardig zijn als de Allah van Mohammed.Jezus leidde een leven dat een profeet waardig is. Mohammeds leven was dat van een misdadiger en een straatrover.De vijandschap tegen andersdenkenden is iets wat we vanuit het Jodendom en Christendom niet kennen.Jezus was geweldloos: “Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Jezus. Hij had geen leger en geen wereldlijke macht. “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.”Gedwongen bekeringen wilde Jezus niet.Geloof is een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde.In de Koran-soera 2:193 staat over ons ‘ongelovigen’:“En bestrijdt hen tot er geen beproeving meer is, en de godsdienst aan Allah is.” De islam voert dus oorlog met ons totdat de hele wereld een kalifaat onder Allah is.Dit voorbeeld van Mohammed is een model dat moslims dienen na te volgen.Niet alle moslims zijn terroristen, maar de ideologie beschreven in de Koran is wel de aanleiding voor bijna alle oorlogen die tegenwoordig gevoerd worden. Allemaal uit naam van de islam waarbij moslims de jihad, de heilige oorlog tegen alles en iedereen als uitgangspunt nemen.Wij mogen niet in de val trappen door te denken, dat alle moslims die geen cartoonisten doodschieten, gematigd zijn of geen gevaar inzake de islamisering van onze cultuur vormen.Het is misvatting van de kant van de niet-moslims te geloven dat een moslim gematigd kan zijn, gezien het feit dat de islam radicaal in zijn kern is.Een gematigde moslim is iemand die nadrukkelijk het geweld, het uitsluiten van mensen en de radicale leer van de Koran, afwijst. Een gematigde moslim is enkel van naam een moslim. Een gematigde moslim is geen ware moslim…

De ‘gematigden’ laten zich niet horen omdat ze onderdeel uitmaken van de Oemma.En het verliezen van de Ummah staat gelijk aan Ridda(afvalligheid, het verwerpen van de islam) en we weten allemaal wat daar de consequenties van zijn:de doodstraf! Dus ook die ‘gematigden’ zullen zich uiteindelijk schikken als de tijd daar is.En vergeet nooit dat de aanwezigheid van “gematigden” een sfeer creëert waar de radicalen in kunnen gedijen.De Koran is afschuwelijke waanzin en een van de slechtste, meest herhalende, racistische geschriften ooit geschreven door semi-analfabeten. Met een Arabische ‘God’ als ingenieur en knutselaar, die alles weet en voor altijd en eeuwig alle zaken regelt.De islam ziet zichzelf als het enige ware monotheïstische geloof en het wil zich wereldwijd vestigen. Zij gebruiken elke denkbare methode om hun doel te bereiken. Aan de ene kant zijn er de zachte methodes waarmee geprobeerd wordt om zekere beginselen in Christendom en Judaïsme te vervalsen en ze als ondergeschikt aan de Koran voor te stellen.Aan de andere kant gebruiken zij harde methodes van confrontatie en geweld waardoor tegenstanders gedwongen worden om het gezag van Allah te aanvaarden. De Jihad (heilige oorlog) wordt voor dit doel aangewend.De Jihadisten worden hoe langer hoe meer prominent en militant om hun doel, de oogmerken van de islam in de wereld,te bevorderen en af te dwingen…

We kunnen nooit vrede hebben wanneer een vijfde van de mensheid vasthoudt aan een ideologie van haat.Een ware God zou nooit een groep instrueren om de ander te haten. Haat is de essentie van dit “geloof”, zoals het haten van de niet-gelovigen of het haten van degenen die het mohammedanisme verlaten en ook het haten van vrouwen, homoseksuelen, vrijdenkers, Joden. De lijst gaat maar door, zelfs honden en varkens worden niet gespaard.Op bijna elke pagina van de Koran blijkt Allah afkeer van de ongelovigen.Volgens Allah zijn ongelovigen onbetrouwbaar, huichelaars, onrein, onwetend, hoogmoedig, kwaaddoeners, zondaars, verleiders en willen ze de gelovige van het rechte pad afleiden.Ongelovigheid wordt vereenzelvigd met alles wat slecht is; het zijn “de slechtsten der schepselen” (soera 98:6).De islam roept al haar volgelingen op tot extremisme. Ze matigt de moordlust niet, maar wekt die juist op.Moordpartijen op vreedzame en onschuldige mensen, massamoorden, massale verkrachtingen en berovingen zijn vanaf het allereerste begin een plicht geweest in de islam.Op instructie van Mohammed moe(s)ten tegenstanders van de islam worden gedood-soera 2:216: “u is voorgeschreven te strijden ook al is het met tegenzin” en 2:244:“strijd op de weg Gods”.Een moslim die afstand neemt van de jihad is overigens niet meteen een tolerante moslim, want veel van deze moslims willen wel de inhumane en gewelddadige sharia…

De islam doodt al 1400 jaar de democratie, vrijheid en gelijkheid, vernietigt de multiculturele samenleving, het doodt de religieuze verscheidenheid, het doodt het vieren van het leven, het doodt de mensenrechten, vrouwenrechten, vrijdenken, wetenschap, vooruitgang. Het streeft naar totalitaire macht op aarde,zoals het nazisme ooit wilde en het communisme nog steeds wil. Iedereen moet buigen voor Allah, dat is mondiaal de ideologie van het islamo-fascisme, te lezen in de Koran, een boek waaraan uiteindelijk de mensheid zich dient te onderwerpen.Turkije was eeuwenlang bastion van christenen,de Koptische identiteit van Egypte, de Indiase identiteit van Pakistan, de Assyrische identiteit van Irak, de Perzische identiteit van Iran,werden allemaal uitgewist.Tot op heden heeft de islam over nagenoeg vijftig landen in de wereld de controle gekregen.Het belangrijkste doel van deze verschrikkelijke ideologie is de oprichting van een islamitische wereldheerschappij(„De heerschappij is alleen voor Allah”/Koran-12:40),de globale ‘dar-al-Islam’.Het is moeilijk te berekenen hoeveel Joden en christenen door de Arabieren en Turken in meer dan 14 eeuwen zijn vermoord, maar het aantal loopt zeker in de tientallen miljoenen. Voor degenen die niet werden vermoord bestonden er drie opties; belasting betalen als minderwaardige burger en slaaf, of zich bekeren, of vluchten en alle eigendommen achterlatend voor de heersende Arabieren…

Volgens de Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre(publiceerde diverse boeken over de islam),bestaat de gematigde islam niet:,,Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend?De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de islam. Maar het is ook een grote leugen, omdat er maar één islam is. Eén islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran, opgevat als het Woord van Allah dat zich openbaarde in Mohammed, die voor alle moslims, niemand uitgezonderd, het grote voorbeeld is.De waarheid is dat er één islam is en dat in die islam het beeld van de jood, de atheïst en de christen verbroedering tussen hen en moslims onmogelijk maakt.De Koran is tegen de broederschap tussen moslims en niet-moslims.”Mohamed en de Koran kan je niet hervormen! Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient:“Een afvallige zal branden in de hel”-Koran2:217…“Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”-Koran 2:85.Open u ogen voor de islam ze sluit!

Spreken of schrijven over de islam is al jaren klompendansen op een tafel vol met eieren. Door de multiculti ’s word je al vlug als islamofoob, racist – of erger nog- als extreemrechts gestigmatiseerd.

Verschillende dissidente allochtonen uit de islamitische wereld ons waarschuwen voor de islam, zoals Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian,Hafid Bouaza en veel ex-moslims,die ons vertellen dat ze eigenlijk niet op de hoogte waren van de verschrikkingen van hun eigen “godsdienst”.Ze voelen zich verraden en diep gekwetst door de leugens van de islam…

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Hongaarse premier Viktor Orbán:“Immigratie zal een einde aan Europa maken”

Al 1400 jaar is het doel van de islam om Europa te veroveren.De Hongaarse premier Viktor Orbán waarschuwt voor de ‘zelfmoord’ van Europa, vanwege de islam en de migranten die voor een ‘grote omvolking’ zullen zorgen:“De Europese identiteit is in gevaar door de massale toestroom van migranten naar Europa.We staan in het epicentrum van een beschavingsstrijd.In rijke en zwakke landen als Duitsland en Nederland dreigen ze aan ‘culturele zelfmoord’ ten onder te gaan.En de vraag voor de komende tientallen jaren is of Hongarije het land der Hongaren blijft, Duitsland het land der Duitsers,Nederland het land der Nederlanders, Frankrijk het land der Fransen en Italië het land der Italianen.De witte Europeaan zal door immigratie (omvolking) ten onder gaan.Europese leiders in Brussel willen het Europese continent vullen met – veelal islamitische -migranten.Terreuraanslagen, rellen,geweld,misdaad en etnische en culturele aanvaringen ,die ons allemaal waarschuwen dat degenen die hier naartoe komen niet willen leven op de manier zoals wij dat doen.Zij willen hun eigen leven voortzetten.Moslims integreren niet,integratie moslims is in geen enkel land gelukt.En als het zo verder gaat, zal de meerderheid in de West-Europese grootsteden onmiskenbaar moslim zijn.Doordat er steeds meer moslims in het Westen zijn, zal dit op een conflict uitlopen…

Europees links is de grafdelver van de naties, het gezin en de christelijke manier van leven geworden.De landen houden op te bestaan, het Westen valt, terwijl Europa niet eens merkt dat het bezet wordt.Landen waar Europeanen en niet-Europeanen zich vermengen niet langer naties zijn.Dat gevaar brengen de politici in Brussel, Berlijn en Parijs naar ons. Ze willen namelijk dat ook Hongarije hun beleid overneemt, een beleid dat van westerse landen immigratielanden maakt en de weg naar de teloorgang van de christelijke cultuur en de uitbreiding van de islam voor ogen heeft.Wij zijn geen gemengd ras en we willen ook geen gemengd ras worden.We hebben een land nodig dat trots is op zijn waarden en taal, een hoogstaande cultuur heeft.Wij geloven in de natiestaten die Brussel al heeft opgegeven.Wij Hongaren willen geen samenlevingen waar mensen langs elkaar heen leven.En we zullen de bescherming van de grenzen niet opgeven, we zullen het hek niet afbreken en we zullen geen migranten binnenlaten,om de continuïteit van 1.000 jaar Hongaars leven te behouden.Hongarije is vanuit historisch oogpunt een van de meest gemengde gemeenschappen van Europa, maar we zijn een christelijke natie.En zolang ik leef, zal ik vechten zodat Hongaren nooit hoeven te knielen voor Mark Rutte of een andere kolonisator.Enkel de Hongaren en door hen verkozen personen mogen volgens de Hongaarse grondwet bepalen wie in Hongarije mag verblijven.Volgens het vluchtelingenverdrag van Genève hebben vluchtelingen niet het recht zelf het land uit te kiezen waar ze willen verblijven. Ze hebben wel recht op bescherming, maar daar moeten de buurlanden voor zorgen. De migranten kunnen ergens anders gehuisvest worden,”zei Orbán…

De meeste Europeanen nog steeds geen idee hebben dat ze met een islamitische invasie te maken hebben en niet met een ‘vluchtelingen’ stroom.Immigratie is niet het antwoord op dalende geboortecijfers in Europa, maar meer eigen kinderen.Het populairste beleid van de regering-Orbán is haar gezinsbeleid. De regering stelt het voor als een “gezinsverdedigingsprogramma” dat de bevolkingsafname zou moeten stoppen.De kern van het programma is een nieuwe vorm van kinderbijslag. Dat bestaat uit een mix van subsidies, toeslagen en belastingaftrekken, boven op de bestaande vaste kinderbijslag. Het basisidee: hoe meer kinderen, hoe meer geld voor het gezin.Dit had ook in West-Europa ingevoerd kunnen worden, maar het doel van Brussel is om het blanke ras te vernietigen en van Europa maken een Eurabië.Orbán weet exact wat de elite in de hoge rangen van de EU en op de achtergrond aan het doen is met ons prachtige Europa.De Europese Unie is een instituut, waar de burgers NIETS mee hebben, er wordt voor hen beslist en niet met hen. Dat noemt men een multi-dictatuur, die de elite ons voorschotelt als een democratie, een democratie is een soeverein land, waar de wil van het volk gebeurt.De EU was een mooi project in den beginne, maar is verworden tot een corrupt apparaat, waar alle afgedankte politici worden gedropt om vervolgens te graaien in de EU geldpot.De EU is een clubje uitverkoren politici, die als beloning een zitje hebben in het Europees parlement. We zouden veel beter af zonder dat.Opdoeken dat Europese parlement. Kost hopen geld voor ons als belastinggeld. Dit geld kan beter in eigen land besteed worden…

Jarenlang is er niets gedaan om de islamisering van West-Europa te stoppen.Niemand die er wat aan doet. Er wordt alleen maar, iedere dag opnieuw, meer islam geïmporteerd en verder gefaciliteerd.Er is geen moskee gesloten,waar domineren geweld, haat en politieke agenda’s. Er is geen imam uitgezet. Er is geen buitenlandse financiering gestopt. Er is geen grens gesloten.De islam wordt in Nederland bijvoorbeeld als bij uitstek vredelievend voorgesteld, als middel van integratie, of als een bijdrage aan een veelkleurig Nederland.Een islamitische uiting als de discriminerende hoofddoek voor vrouwen, wordt wel voorgesteld als een teken van emancipatie, of althans als een mogelijkheid voor vrouwen en meisjes voor een vrijer optreden dan zonder hoofddoek.Langs dergelijke lijnen wordt er al decennia meegebogen met moslims. Ongetwijfeld ook uit angst, al wordt dat zelden gezegd.Pim Fortuyn introduceerde twintig jaar geleden het begrip ‘islamisering’ voor het omarmen van de islam, dan wel het nalaten van bieden van weerstand. De arabist Hans Jansen voorzag het begrip islamisering van een zeker ook voor Nederland zeer toepasselijke variant: ‘zelfislamisering’. Nederland buigt zelfs mee met de islam zonder dat moslims daar om hebben gevraagd.Hans Jansen sprak van ‘zelfislamisering’ bij overheden die denken de islam te kunnen assimileren (maar zelf het gevaar lopen geassimileerd te worden) en bij mensen die onkritisch staan ten opzichte van de islam (en juist islamcritici kritiseren)…

Het besluit van West-Europa om de grenzen volledig open te houden voor een onbeperkte stroom moslims, betekent maar één ding: Oorlog!Nederlandse politicus Pim Fortuyn heeft voor de huidige ontwikkelingen volop gewaarschuwd, maar dat was bij de politieke concurrenten aan dovemans oren.Duizenden jihadisten en sympathisanten lopen inmiddels vrij rond in Nederlandse straten.Tienduizenden kunnen door de open grenzen zomaar vanuit andere landen Nederland binnenkomen om hier terreurdaden te plegen.Bijna wekelijks worden in Europa onschuldige mensen neergestoken door moslims. Het aantal aanslagen in Europa door aanhangers van de islam is de afgelopen tien jaar bijna niet meer te tellen, laat staan de vele onschuldige slachtoffers.De kaarsjes, bloemetjes en knuffelbeertjes als reactie op het bloedbad zijn goedbedoeld, maar zij bieden geen antwoord op het islamitisch terrorisme.Terroristen worden niet geraakt door het verdriet van het Westen.Politici die vandaag nog steeds halsstarrig weigeren om hier werk van te maken, zaaien zelf de kiemen van een volgende aanslag…

De mediaboodschap blijft dat we de islamimmigranten,nu meer dan ooit zelfs (!), moeten blijven knuffelen en omarmen.Door de multiculturele waanzin en het daarmee samenhangende immigratiebeleid van de jongste decennia zijn er in al onze grotere steden islamitische getto’s ontstaan waar de islam min of meer heer en meester is. Het islamfundamentalisme vindt er een dankbare voedingsbodem voor zijn verderfelijke boodschap en het biedt een ideale biotoop voor het islamterrorisme.Een groot deel van de moslims heeft niets met terrorisme te maken, maar het is een feit dat de moslimgemeenschap een kweekvijver is voor extremisme.Het gevaar voor de Europeanen komt niet alleen van migranten, maar ook van de miljoenen moslims die hier al jaren wonen en hier geboren en getogen zijn. Bij de aanslagen in Parijs was het immers een mengsel:van buitenaf gekomen daders ondersteunden in Frankrijk geboren terroristen.De meeste politici, journalisten en academici dansen vakkundig rond de essentie van het probleem van terreur:ISLAM!..

Ze hebben boter op het hoofd door jarenlang een opengrenzenbeleid te hebben bepleit waarbij bovendien geen leidcultuur met bepaalde waarden en normen werd afgedwongen: “Zonder massa-immigratie geen islamisering, zonder islamisering geen islamterreur.Het establishment in Nederland wil nog altijd niet inzien dat de strijdbare islam ons de oorlog heeft verklaard en dat we daarmee in staat van oorlog zijn. Dat men in een oorlog niet moet knuffelen, maar zich teweer moet stellen. En dat de strijdbare islam een adder is die we aan onze borst koesteren die ons vroeg of laat zal doodbijten.De islam is geen monotheïsme zoals jodendom en christendom. Het is een totalitair systeem en een krijgersdoctrine. De islam verovert en onderwerpt alles wat niet-islamitisch is.Talloze beschavingen door de islam zijn overheerst.En wat de premier van Hongarije Viktor Orbán en andere Oost-Europese landen doen, het sluiten van hun grenzen,is prima. Het is een gotspe dat die landen in de verdomhoek worden gezet en als slechte Europeaan worden beschouwd.Ze zijn veel betere Europeanen dan de politici hier in West-Europa die de deur wagenwijd openzetten voor de aan gang zijnde volksverhuizing en de islam.Nexit!Stem 15 maart PVV!

Die Oost-Europese landen,die hebben de islam vroeger ondervonden en hebben bovendien bijna een halve eeuw onder een communistisch regime geleefd. Zij willen zich niet opnieuw onderwerpen aan een totalitair systeem, of dat nu Europese Unie of islam heet.

Willen we vermijden dat Nederland verder uitgroeit tot een nieuwe islamitische enclave in het hart van Europa, dan dringen drastische maatregelen zich op.Wat Nederlanders verdienen is dat Nederland Nederland blijft, dat deze mooie land niet wordt weggegeven door de aanhangers van de multiculturele samenleving, dat de islam wordt teruggedrongen, dat ze Nederland niet langer op een dienblad serveren aan profiteurs en iedereen die het maar hebben wil. We zien het iedere dag: dat jarenlange open grenzen zorgen voor meer islamisering, dat Nederlandse  soevereiniteit en  identiteit, te grabbel wordt gegooid.Nederland is Nederland niet meer.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Als je de hel op aarde wilt zien, ga dan naar Iran

Iran is de grootste destabiliserende factor in het Midden-Oosten. Het ondersteunt verschillende terreurgroepen, zoals Hamas en Hezbollah, werkt aan een ballistische raketprogramma en zegt Israel van de kaart te willen vegen.In dit sharia-land wordt gebruik gemaakt van een combinatie van executies, martelingen, onderdrukkende en de sharia(islamitische wet) vervolving, om de idealen van de islamitische revolutie af te dwingen.Martelen aan de orde van de dag in Iran. De gevangenissen van Iran zitten overvol. Een voormalige gevangene vertelde dat een cellenblok voor 150 mensen gevuld was met 700 tot 1000 gevangenen, zodat mensen zelfs in de toiletten moesten slapen. De hygiënische omstandigheden waren verschrikkelijk en veel mensen waren ziek.Discriminerende wetten en beleidsmaatregelen tegen homoseksuelen en andere seksuele minderheden in Iran stellen hen bloot aan intimidatie, geweld en zelfs de dood(volgens Human Rights Watch).Iran heeft wetten,die executies toestaan voor homoseksueel gedrag op basis van wederzijds goedvinden.Volgens onderzoek van de Iraanse mensenrechtenorganisatie Abdorrahman Boroumand Centre for Human Rights en Amnesty International is in Iran een golf aan executies gaande. Tussen 1 januari en 30 juni 2022 zijn ten minste 251 mensen geëxecuteerd…

De Iranse Revolutionaire Garde die veel sectoren van de industrie en de dienstverlening controleert samen met hoge regeringsfunctionarissen is door en door corrupt. Zo verdwijnen miljarden euro’s in de zakken van de machthebbers en naar buitenlandse banken. Religieuze instellingen die miljarden euro’s inkomsten hebben, betalen geen cent belasting.Op de lijst van Transparancy International staat Iran op plaats 131, dus zeer corrupt. Iran is nu al maanden in de greep van grootschalige betogingen tegen het islamo- fascistische regime, nadat een 22-jarig meisje stierf in een politiecel omdat ze haar hoofddoek niet correct droeg.Iraanse vrouwen gooien massaal hun hoofddoek af om zo te protesteren tegen de onderdrukking door het regime, dat vrouwen immers verplicht om een hoofddoek te dragen.Het is een denigrerend kledingstuk dat vrouwen minimaliseert tot eigendom van haar vader, echtgenoot en zelfs ooms, broers en neven.Sinds het protest uitbrak -na de dood in op 16 september 2022 van Mahsa Amini- zijn er volgens mensenrechtenorganisaties al meer dan 18.000 demonstranten aangehouden en meer dan 500 doden gevallen (waaronder meer dan 60 minderjarigen), als gevolg van de zware staatsrepressie(bron).Bij eerdere grote protesten, zoals in 2019, draaide het regime de demonstraties met harde hand de nek om. Daarbij vielen toen liefst 1500 doden…

Iran maakte op 12 december 2022 bekend dat het een tweede executie uitgevoerd heeft in het kader van het aanhoudend volksprotest.De 23-jarige Majidreza Rahnavard werd opgehangen aan een kraan in de noordoostelijke stad Mashhad.Op donderdag 8 december werd de eveneens 23-jarige Mohsen Shekari, het eerste terdoodveroordeelde slachtoffer.Beide mannen werden na korte schijnprocessen veroordeeld voor ‘moharebeh’ (oorlog voeren tegen Allah), een misdaad waarop de doodstraf staat.Deze wrede straf in het openbaar is bedoeld om de mensen bang te maken en te intimideren zodat ze niet zullen protesteren.Sahar Khodayari is niet meer. Ze overleed nadat ze zichzelf in brand stak uit protest tegen de gevangenisstraf die haar te wachten stond…omdat ze als vrouw een voetbalwedstrijd wilde bezoeken. Dat is verboden in de Islamitische Republiek van Iran, waar de geestelijke tirannie der ayatollahs het vrije en vrolijke leven onmogelijk maakt.Meisjes die in Afghanistan op een georganiseerde wijze willen voetballen krijgen op hun weg naar het trainingsveld fluimen, stenen en zelfs bommen over zich heen. Dat is nog klein bier in vergelijking met allerlei naar de naderende dood verwijzende verwensingen of de uitstoting omwille van het krenken van de familiale eer…

Met de cartoons reageert nu Charlie Hebdo op de demonstraties in Iran en in het nummer van Charlie Hebdo wordt de Iraanse dictator Ayatollah Khamenei onder meer afgebeeld met een bom als tulband, hangend aan een galg gemaakt van het haar van Mahsa Amini en staand onder de gespreide blote benen van een vrouw die over hem heen plast(Charlie_Hebdo).Bijna precies acht jaar nadat terroristen de redactie van het satirische weekblad binnendrongen om 12 weerloze medewerkers af te knallen vanwege een Mohammed-cartoon, is nu dus de hoogste Iraanse leider op zijn teentjes getrapt.De Iraanse Sanaz Bagheri (35), die nu vier jaar in Nederland woont, deed mee aan een cartoonwedstrijd van het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo. Haar spotprent van ayatollah Ali Khamenei werd gepubliceerd, samen met andere cartoons over de protesten in Iran.“Vrijheid van meningsuiting bestaat niet in Iran en met name vrouwen worden onderdrukt. Zij moeten de hoofddoek dragen volgens de islamitische wet die daar geldt, ook als ze geen moslim zijn. Ook mogen ze bijvoorbeeld niet zonder toestemming gaan werken.” van hun echtgenoot of voogd,”zei Bagheri(Bron)…

Het Iraanse regime is een Fundamentalistische duivelse club, die de hele wereld als vijand ziet.Ayatollahs voeren een agressief expansionistisch beleid en steunen het internationale terrorisme over de hele wereld en zetten het terrorisme in om hun doelen te bereiken.Er zijn diverse bewijzen dat de Iraanse geheime dienst buiten Iran actief is en regelmatig mensen vermoordt.Duizenden gevallen van bedreiging van Iraanse ballingen zijn al gedocumenteerd in Europa, Canada en de Verenigde Staten.Shapur Bakhtiar(was de laatste premier van het keizerrijk Iran) werd in zijn Parijse appartement vermoord.In september 1992 schoten Hezbollah-terroristen in het Berlijnse restaurant Mykonos acht leiders neer van de Democratische Partij van Iraans Koerdistan.De daders voerden de moorden uit in opdracht van Iraanse diplomaten.In juni 1996 werd dokter Reza Mazloman, een politiek vluchteling en activist, vermoord in Frankrijk.En zoals bekend vaardigde Ayatollah Khomeini op 14 februari 1989 de fatwa (doodvonnis) uit over de Britse schrijver Salman Rushdie, de auteur van het boek “Satanic Verses”. Ook na de zoveelste veroordeling door het Europees Parlement en de Europese Raad bleef de fatwa van kracht. Intussen werd in juli 1991 in Milaan de vertaler van “Satanic Verses” aangevallen en neergestoken. In Japan werd een week later de Japanse vertaler van het boek doodgestoken. En op 11 oktober 1994 kwam de Noorse vertaler van “Satanic Verses” bij zijn woning in Oslo door pistoolschoten om het leven…

De satiricus Fereydoun Farrokhzad (die de islam en Khomeini’s opvattingen vanuit Duitsland en Engeland aan de lopende band belachelijk maakte) werd ook in 1992 in Bonn op gruwelijke wijze vermoord.In 2015 en 2017 werden in respectievelijk Almere en Den Haag twee Iraniërs vermoord, tegenstanders van het regime in Teheran. Inlichtingendienst AIVD heeft “sterke aanwijzingen’’ dat Iran hier achter zat.Beide slachtoffers waren tegenstanders van het Iraanse regime. Het ging hier om democratische tegenstanders van het regime en dus niet om terroristen.In juni 2020 werd Iraanse activist Sadegh Zarza zwaargewond bij een steekincident in in Leeuwarden-Nederland. Zijn familie vermoedt dat de Iraanse geheime dienst erachter zit en vertelt dat Zarza op de executielijst van de Iraanse geheime dienst stond.We moeten beseffen dat Iran onze westerse waarden bedreigt, zowel met haar islamo- fascistische ideologie, als – directer – met haar lange arm.Voor een islamitisch, totalitair regime zoals het Iraanse zou geen plaats moeten zijn in de wereld. De Iraanse bevolking verdient een buitenlands beleid dat gericht is op de beëindiging van de terreur.Islamo- fascisme in Iran verdient geen respect, maar afschuw en bestrijding.

Camerabeelden konden vastleggen hoe de 22-jarige Mahsa Amini in elkaar stortte nadat ze hardhadig werd aangepakt door de politie…

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Mark Rutte,de sloper van Nederland

Nederland dreigt het rotte hart van Europa te worden. Dat zei de Italiaanse maffia-expert Roberto Saviano op 29 augustus 2021 in Buitenhof. En hij heeft gelijk.De puinhopen van Mark Rutte zijn dramatisch:een voedselcrisis, een energiecrisis, een pensioencrisis, een migratiecrisis(islamisering van de staat), een stikstofcrisis, een klimaatcrisis, een coronacrisis, een wooncrisis,een crisis in de jeugdzorg,een ingeperkte vrijheid van meningsuiting,om het parlement buitenspel te zetten, om boeren het ondernemen onmogelijk te maken, om ondernemers het land uit te jagen, om armoede te zaaien, om de Nederlander te breken en om uiteindelijk ons prachtige Nederland kapot te maken en te overhandigen aan de EU(SSR),die ten dienste staat van het bedrijfsleven – niet van de burger. De politiek in Den Haag draait allang niet meer om de Nederlandse burger, maar om Brussel. Ze kijken alleen naar wat de EU(SSR) wil. Dat is voor hen leidend…

Op het gebied van massa-immigratie worden alle records gebroken. Huisvesting en ondersteuning voor Nederlanders lijken op het tweede plan te komen. Er zijn vele miljarden mee gemoeid, in directe zin voor de opvang, maar veel meer in indirecte zin, omdat alle publieke voorzieningen hierdoor enorm worden belast. Dit heeft Nederland in de laatste 25 jaar honderden miljarden gekost. Nu bedragen die kosten naar schatting tientallen miljarden per jaar.Ondertussen zijn en worden er in Nederland honderden islamitische organisaties opgericht, vaak gesubsidieerd met belastinggeld. Meestal begint zo’n organisatie als een culturele stichting, die uitgroeit tot een moskee. Rond de moskee vormt zich een islamitische gemeenschap die steeds meer haar islamitische stempel drukt op de wijk. Autochtonen trekken weg, buurtvaders vervangen de politie en de azan schalt door de wijk. Zo wordt de enclave gevormd: een Gazastrook in wording.Deze enclaves ontwikkelen zich tot een uitvalsbasis van islamitische terreur, waar aanslagen worden beraamd en terroristen worden verborgen. Dit werd al pijnlijk duidelijk in de Brusselse wijk Molenbeek. Ook in Nederland en de rest van West-Europa zijn er honderden van deze enclaves, waar de autoriteiten nauwelijks gezag hebben.Dat is wat de islam doet en dit kabinet In Den Haag heeft daar allemaal lak aan…

De staat van de rechtsstaat, hoe staat het daarmee? Niet goed.Gewetenloze gangsters worden steeds gewelddadiger en hebben inmiddels een eigen thuisland midden in onze rechtsstaat weten te stichten. Dit heeft onder meer geresulteerd in de afschuwelijke liquidaties van advocaat Derk Wiersum, misdaadverslaggever Peter R. de Vries,misdaadblogger Martin Kok en vele misdaadverslaggevers moeten hun vrijheid opofferen aan zware beveiliging.Maar Nederlandse rechtsstaat lijkt ons uit de vingers te glippen. Met een typisch Nederlandse vorm van struisvogelpolitiek proberen de autoriteiten ons gerust te stellen dat het allemaal wel meevalt en dat we in een gaaf land leven, een gaaf land waar alles op zijn pootjes terechtkomt.Was het maar waar. Hoe is dit ontstaan, vragen veel mensen zich af.Het Nederlandse politieke bestel is het afgelopen decennium veranderd in een soort kastensysteem met een ware kastengeest, een zucht om slechts in de beslotenheid van de eigen stand te verkeren, losgezongen van de rest van de samenleving, vaak verblind door opportunisme of wereldvreemd idealisme en een eendimensionale focus op het bemachtigen van prominente posities. In het gave Nederland kan dit allemaal, omdat afrekenbaarheid vaak ontbreekt en het slechte voorbeeld wordt gegeven vanuit het kabinet, waar men met smoesjes en sorry zeggen alle problemen al jaren wegwuift…

De Grondwet is in Nederland een nogal dode letter die niet echt leeft bij de bevolking in tegenstelling tot veel andere landen. Dat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het feit dat de rechterlijke macht in Nederland in tegenstelling tot de rest van de wereld niet mag toetsen aan onze Grondwet.Nu wordt de Grondwet geïnterpreteerd door de Tweede en Eerste Kamer.Neem bijvoorbeeld de tijdelijke wet maatregelen covid-19. Dit juridisch gezien geen goede wet was, maar om politieke redenen werd hij toch aangenomen. De wet was ook in strijd met de Grondwet.Het verplicht stellen van een mondkap is een overtreding van Artikel 10 en 11 de Grondwet, internationals mensenrechten en de Code van Neurenberg.Helaas, ontbreekt in Nederland een instantie zoals in Duitsland de Bundesverfassungsschutz, een instantie die effectief en daadkrachtig kan optreden als de democratische rechtsorde in gevaar komt.Wat ik zal nooit vergeten, is dat dit kabinet in Den Haag met zijn ondeugdelijke en dictatoriale coronabeleid willens en wetens een gruwelijke tweedeling in onze samenleving heeft bewerkstelligd, waarbij miljoenen mensen op basis van medische gronden worden gediscrimineerd.…

Het is een publiek geheim dat minister-president Mark Rutte en diverse ministers nauwe banden hebben met het World Economic Forum.Het WEF is heel open over haar doelen: een wereldregering-Nederland moet als soevereine staat verdwijnen, iedereen moet een chip geïmplanteerd krijgen,het eigendomsrecht moet gaan verdwijnen en geld moet verdwijnen en plaatsmaken voor digitale kredietpunten die je verdient door goed gedrag.We glijden af naar een fascistische dictatuur – een controlestaat à la WEF.Dat weet toch iedereen? Oh nee, alleen de complotdenkers hebben het daarover, dus dat nemen we niet serieus.Maar,e-mails tonen aan, dat het World Economic Forum de Nederlandse regering opdroeg de WEF-agenda uit te voeren, zonder dat het parlement of de kiezer hiervan wisten.En laten we ook niet vergeten de bedankbrief, die Rutte aan Klaus Schwab(WEF) stuurde. Mark Rutte is net als Sigrid Kaag(D66) “Author” bij het World Economic Forum. Dat is het hoogste echelon binnen het WEF. Zij zijn exact op de hoogte van de agenda die wordt uitgevoerd.Politieke banden met het WEF –is er sprake van LANDVERRAAD?Wanneer gaat het Nederlandse leger ingrijpen?…Nexit!Stem 15 maart -2023 PVV!

Posted in Uncategorized | 2 Comments