Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen!

screen-shot-2016-06-14-at-09-41-17Islam beveelt zijn volgelingen om een wereldwijde islamitische staat te stichten, waarin iedereen heeft te leven volgens de Sharia(’De heerschappij is alleen voor Allah’-Koran:12:40…en ’Hij (Allah) duldt niemand in het delen van zijn heerschappij.’-Koran:18:26)…Alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(Dar al-Islam), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd(Dar al-Harb), dat moet worden veroverd/onderworpen(’Overwin en onderwerp de ongelovigen’-Koran 61:9, 48:28, 9:33)…”In het islamitische wereldbeeld is er meer dan 1400 jaar oorlog, omdat de niet-moslims nog steeds bestaan.Je beledigt de Islam al als je geen moslim wordt.En wil je weten wat de Islam van je wil, wil je de aspiraties van de Islam leren kennen, dan moet je allereerst de Sharia bestuderen.De Sharia leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen/niet-moslims een plicht is, waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden. Vrede is alleen mogelijk in de vorm van een tijdelijke wapenstilstand: de plicht tot strijd blijft onverminderd bestaan,”zei de bekende arabist Hans Jansen…

Kan iemand mij vertellen, hoeveel niet-moslims er in de afgelopen 1400 jaar tijdens de Jihad zijn gedood?…Effen kijken:de islamitische verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis der mensheid.In deze land alleen al zijn tussen de zestig en tachtig miljoen hindoes ter dood gebracht gedurende de eeuwen van invasies door islamitische legers.De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt ook in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen die door de Turken werden gedood tijdens WW-I…Volgens Bill Warner(directeur van het Center for the Study of Political Islam -CSPI) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam.Een ideologie die in 1400 jaren tijd zo’n 250 – 300 miljoen mensen heeft vermoord, is geen religie…

”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4). Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de Islam.”Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah”(Koran: 8:39)…Het islamitische terrorisme de directe toepassing is van de Koran, de Sunna Hadith en de Sharia.Jihad, strijd tegen het ongeloof en de ongelovigen, wordt sinds Wenens ontzet van 1683 niet meer door staten beoefend, maar door ongrijpbare particuliere organisaties, want een staat die jihad gaat voeren zou door de Westerse militaire overmacht vernietigd worden. Gemaskerde individuen daarentegen die vanuit een hinderlaag schieten, zijn lastiger te bestrijden.De wereldwijde Jihad of de heilige oorlog die door het IS,Boko Haram,Hezbollah,Hamas,Al Shabab,Taliban en Moslimbroederschap wortel schiet, poogt om alle volkeren uit te roeien of de niet-moslim te onderwerpen, en te vernietigen en niet alleen maar alle niet moslimoverheden te verwijderen, maar alle maatschappijen en culturen die niet Islamitisch zijn(“Bestrijdt hen, totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt,”Koran -8:39) …De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (cf. Koran 4, vers 95)…Dus de moordenaar van zieken, oudjes en kinderen komt in de hemel, degene die een goed leven heeft geleid eindigt mogelijk in de hel…Wij moeten erkennen dat de echte vijand niet de terroristen zijn. Eerder is het de Islam. Zolang de wereld zich niet deze waarheid eigen maakt en gaat begrijpen, en zolang het verkeerde politiek correcte beleid zal worden nagestreefd, zal deze oorlog blijven, en de nederlaag van de niet-gelovigen is gegarandeerd…

Jezus en Mohammed zijn elkaars tegenpolen.Mohammed was een legerleider, hij ging voor in de strijd, doodde zijn tegenstanders/onsculdige mensen.Jezus is daarentegen de verpersoonlijking van geweldloosheid. Als Hij wordt aangevallen en vermoord verzet Hij zich niet. Niemand denkt aan Jezus als een strijder of een moordenaar.Als christenen Jezus willen navolgen, dan zien zij een Jezus die geweld liefhebbend ondergaat.Jezus verbood het gebruik van geweld en zei dat iemand die het zwaard hanteert, door het zwaard zal omkomen. Hij doodde nooit iemand, maar wekte integendeel mensen op uit de dood.Gedwongen bekeringen wilde Jezus niet. Geloof is een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde.Het christendom heeft zich verspreid zonder gebruik van geweld…

De Kruistochten kwamen er pas, nadat er 400 jaar van islamitische bezetting van christelijk en joods grondgebied had plaatsgevonden. Het was dan ook een rechtvaardige strijd, met het terugkrijgen van het thuisland bezet door de islamitische doodscultus, als inzet.Iedereen die onderzoek doet naar het islamitisch-christelijk conflict vanaf het ontstaan van de Islam, ontdekt dat er al vele grote veldslagen plaats hadden gevonden tijdens de 500 jaar, die voorafging aan de val van Jeruzalem in 1099 door de Kruisvaarders. En dat al deze veldslagen het gevolg waren van de islamitische “Blitzkrieg” vanuit Arabië die, hoewel het Midden Oosten en Noord-Afrika, het hart van de christelijke nederzettingen waren, de gehele wereld trachtte te onderwerpen aan de Islam, zowel naar het noorden, oosten en westen,waar de bevolking werd gedwongen zich te bekeren tot de Islam, of als dhimmi/niet-moslims/ te leven onder de moslims, met alle discriminerende regels die hen werden opgelegd.De Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben, dat de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht en gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed, tot op de dag van vandaag…

In de laatste decennia is het hard gegaan met een nieuwe poging van de Islam om het  Westen/Europa te onderwerpen/veroveren.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad,immigratie en terreur.De massa-immigratie altijd al een bewuste strategie van de Islam is geweest om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de Islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen.Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie werden geïslamiseerd.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie. Of Al-Hijra, zoals dat heet in de Islam.De geschiedenis van de Islam vanaf het begin een geschiedenis van kolonisering is.Met kolonisatie en jihad, heeft de Islam 57 staten gekoloniseerd,veroverd!…

In Europese steden,bestaan nu enclaves , waar de sharia in feite is ingevoerd en waar de politie zich niet of nauwelijks durft te vertonen.Met die aparte kledij,de hoofddoek en de djelleba, wilden ze tonen dat ze zich niet wilden integreren, zo werden ze een staat binnen de staat, die de staat uiteindelijk uitholde.In oktober 2011 verscheen de omvangrijke studie ‘Banlieue de la Republique’, waarin werd geconstateerd dat de Franse voorsteden zich tot aparte islamitische entiteiten ontwikkelen die zijn afgesneden van de Franse staat en waar de sharia in hoog tempo wordt ingevoerd.Ook andere West-Europese landen kennen zulke getto’s.Zulke wijken/getto’s bestaan voornamelijk uit werkenloze uitkeringstrekkers, armoedige vroegtijdige schoolverlaters met buitenproportioneel hoge misdaadcijfers en geweldsdelicten…

Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!…Door de Islam toe te laten hier wortel te schieten en zich hier te ontwikkelen, heeft Europa de grootste fout in haar geschiedenis gemaakt. Europa graaft zo haar eigen graf.De islamisering van Europa denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord…

csm_kies_voor_jezus_zwerver_utrecht_vooroordelen_christendom_54b03e3818Het Christendom is een religie, gebaseerd op het evangelie en leven van Jezus Christus, zoals beschreven in het Nieuwe Testament. Jezus aanvaarden als jouw persoonlijke Redder(niet de paus,omdat hij kan niet Jezus vervangen), betekent dat je jouw eigen persoonlijke geloof in Hem stelt en op Hem vertrouwt. Niemand wordt gered door het geloof van andere mensen. Niemand wordt vergeven door bepaalde dingen te doen of te laten. De enige manier om gered of verlost te worden is om persoonlijk Jezus te aanvaarden als jouw Redder, door erop te vertrouwen dat Zijn dood heeft betaald voor jouw zonden en dat Zijn opstanding de garantie is voor een eeuwig leven (Johannes 3:16)…

In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament(in die tijd kende niet geordende juridische verbanden, die wij tegenwoordig hebben). We moeten hierbij opmerken dat dit woord van God dateert uit de periode voor Christus. Met de komst van Christus werd de leer op essentiële punten aangevuld of gewijzigd zoals Christus heeft gezegd: »Ik ben gekomen om de wet te vervolmaken.« De vorming van christenen is dan ook gebaseerd op het Nieuwe Testament, in het bijzonder de vier Evangeliën, die het leven en de leer van Jezus beschrijven. In de nieuwe aanvullende leer stelt God de liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid centraal.De strijd waartoe wordt opgeroepen (Ef. 6: 10-20) in het Nieuwe Testament is een geestelijke strijd, met geestelijke wapens.De Bijbelteksten kennen veel invloeden van vroegere culturen en bijbehorende wereldbeelden.En we de Bijbel dus niet zomaar kunnen oppakken met een: “zie je wel, het staat zo in de Bijbel”…En de teksten in de Bijbel zijn juist geformuleerd als historische verhalen, waarbij de gebeurtenissen in een ver verleden zijn geplaatst.Maar,de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu….

De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen/niet-moslims/, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend…”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.” (Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)…”O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54)….”God heeft van joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.”(Koran 5:60.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn doof, stom en blind.”(Koran 2:171.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) ..”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…”De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man.” (Koran 4, 176)…. ”De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid.” (Koran 4, 34)…. Overspel wordt volgens de Sharia op veel plaatsen gestraft met steniging…En afvallige moslims moeten gedood worden….Brrrr!!!…

Het is onmogelijk om CHRISTENDOM en ISLAM,de Bijbel en de Koran met elkaar te vergelijken.De Islam en het Christendom/de Bijbel en de Koran verschillen als dag en nacht van elkaar!Het zijn twee totaal verschillende werelden!Het imago van de Islam is niet alleen terreur en geweld, de Islam staat ook bekend als vrouwonvriendelijk, homo-onvriendelijk, slecht geïntegreerd, overlast gevend, cultureel achterlopend en ondemocratisch. Landen die grotendeels door moslims worden bevolkt worden geleid door dictators, zijn voortdurend in oorlog, de mensenrechten worden er massaal geschonden…“Aan de naïeve Westerling de Islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven.”…Wanneer wordt het Westen wakker?Zijn we ons nog steeds niet bewust van het feit dat de wereld de facto in oorlog is met de Islam,al 1400 jaar, die met een global jihad een wereldkalifaat poogt te installeren?Open je ogen,voor de ISLAM ze sluit!…Leve de Westerse beschaving (met judeo-christelijke roots)!…

“Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…” (KORAN-3: 28) ….

In elk van Europeese steden is er een tweede stad, een staat in de staat, een regering binnen de regering. Een moslimstad, een stad die wordt beheerst door de Koran …

Europa staat aan de vooravond van een grote oorlog, zoveel is inmiddels wel duidelijk…

De laffe politieke elite willen door middel van miljoenen islamitische migranten de westerse samenleving stap voor stap van binnenuit te ondermijnen en uiteindelijk te laten islamiseren.Media en politici blijven het maar over vluchtelingen hebben, terwijl het feitelijk over migranten gaat.Vluchtelingen die werkelijk alles hebben verloren, bereiken onze kusten überhaupt niet. Want vluchten kost van oudsher geld, veel geld…De schatting is dat er over twintig jaar, tussen de dertig en veertig miljoen moslims in de Europese Unie zullen leven…

Is een moslim terrorist een slechte islamiet of geld dat juist voor de ‘gematigde moslim’? Deze video is er zeer duidelijk over. Jihadisten zijn betere moslims, omdat ze nauwkeuriger uitvoeren wat de Koran opdraagt…..

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Donald Trump versus The New World Order

a_ov_winter_trump_bankrupt2_160624Donald Trump is gekozen als nieuwe president van de Verenigde Staten.De meer dan 60 miljoen Amerikanen die op Trump stemden deden dit onder meer, omdat ze geen vertrouwen hebben in de politieke en economische elite van hun land. Ze willen weer gehoord worden. Iedere politicus, iedere krant(nog roder dan Marx in zijn tijd), iedere professor en iedere andere opiniemaker van de elite, steunde Clinton en waarschuwde kiezers dat zij vooral niet op Trump moeten stemmen. Ze hebben er alles aan gedaan om Trump zwart te maken, maar de kiezer geloofde hen niet meer en stak op 8 november een middelvinger op.Dat er heel veel verstandige, normale, hoogopgeleide mensen op Trump hebben gestemd om redenen van wereldvrede, binnenlandse werkgelegenheid, de criminele corruptie van de Clintons en het serieus nemen van het wereldwijde gevaar van islamitisch jihadisme, dat wil er bij de linksmensen met hun gigantische blinde vlek niet in…

Meteen na de overwinning van Trump waren er in Amerika demonstraties.Volgens de media, ook hier in Europa, gaat het om een spontane afwijzing van Trump en zijn plannen. Niets is minder waar. Veel van de acties worden georganiseerd door stichtingen en groeperingen die van fondsen worden voorzien door George Soros, de uitvinder van de kleurenrevoluties.Wie enkel de reacties in de mainstreammedia leest, krijgt de indruk dat we nu reeds in een moslimland wonen: medelijden met de ‘arme’ moslims die tijdelijk niet naar de VS mogen, en grote haat tegen de VS zélf. Nooit wordt natuurlijk de vraag gesteld waarom deze arme moslims eigenlijk hun islamitische paradijzen verlaten om naar het land van de Grote Satan te vliegen.George Soros, de meest smerige, achterbakse, links-liberale activist en opportunist die met zijn media en donaties er buitengewoon veel baat bij heeft dat het neo-liberale globalisme in tact blijft en buitengewoon groot voorstander is van keiharde bestrijding en ondermijning van populistische politieke partijen en bewegingen.Zijn Washington Post, NYT, Business Insider,CNN, en alle Europese RTL-TVzenders geven hem hiervoor geniepig een breed platform dag – in – dag- uit. Hij wordt ook vaak genoemd als een van de drijvende krachten van een geheimzinnige Nieuwe Wereld Orde en in Europa de Bilderberggroep, Duitsland en EUcommissie…

Het omstreden inreisverbod van de Amerikaanse president Donald Trump krijgt forse kritiek van Westerse bondgenoten en islamitische landen. Ook Nederlandse politici zijn furieus over het presidentieel decreet,waardoor inwoners uit 7 islamitische landen geen visum/3 manden/ meer kunnen krijgen.Maaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrr,…mooiste is nog dat Trump een actie van Obama herhaalt.Hij kondigde in 2011 een tijdelijk inreisverbod af voor Iraakse vluchtelingen. Die kregen toen zes maanden geen visum.Dat gold ook voor mensen die de Amerikaanse troepen in Irak hadden bijgestaan als bijvoorbeeld tolk.Obama’s maatregel kwam er nadat in 2009 werd ontdekt dat twee Al-Qa’ida-terroristen uit Irak als vluchteling Amerika waren binnengekomen. Omdat het vermoeden bestond dat nog meer terroristen zich op deze manier toegang hadden verschaft tot het land, moesten honderden experts tal van gegevens onderzoeken, zoals vingerafdrukken. Maar toen Obama het deed, hoorde je er niks over en bij Trump allemaal huilen.Met een Israëlisch paspoort, bent u in 16 moslimlanden niet welkom, maar dat vindt niemand erg…

Trump wil ook  de ongebreidelde instroom van moslims voorlopig verminderen. Hij wil eerst meer inzicht in de precieze achtergronden van die opmerkelijke instroom en de mate waarin die moslims zich aanpassen aan de modernere Amerikaanse samenleving. In het bijzonder of zij die modernere waarden, vrijheden en verantwoordelijkheden duurzaam willen aannemen en niet, zoals overal elders op de wereld, terugvallen (zelfs in de vierde generatie nog, zie Nederland) op klassieke islamitische thema’s als vijandigheid tegen westerse vrijheden. Dus: eerst gegarandeerde loyaliteit en dan pas naar Amerika komen.“Een groot deel van de moslims Amerika haten.Vluchtelingen zijn alleen welkom, als zij van Amerika houden.Immigratie is een privilege, en we moeten niemand in ons land binnenlaten, die onze gemeenschappen niet ondersteunt,” zei Trump.

Feit is dat de terreurdreiging steeds groter wordt in Amerika:Op 15 april 2013,twee bommen ontploffen tijdens de Marathon van Boston. Er vallen drie doden en meer dan 260 gewonden. Twee Tsjetsjeense broers zitten achter de aanslag. In het Amerikaanse San Bernardino,de twee islamitische schutters veertien mensen hadden doodschoten. Een van de daders had zich voor de aanslag als een aanhanger van de terroristische organisatie Islamitische Staat bekendgemaakt.Een schutter in Chattanooga, Tennessee, vermoordde vier Amerikaanse mariniers en een marineofficier. De moordenaar, Mohammed Youssef Abdulazeez, was een immigrant uit Koeweit.Op 7 januari 2016,in de Amerikaanse stad Philadelphia wordt een agent beschoten, er valt 1 gewonde. IS eist deze aanslag op…

De VS ontsnapten ook aan een reeks islamitische terreuraanslagen. Er was de bekeerling Richard Reid die in 2001 een verkeersvliegtuig probeerde op te blazen met een bom in zijn schoen. De Pakistaanse Amerikaan Faisal Shazhad parkeerde in 2010 een bomauto op Times Square in New York. Die ging gelukkig niet af. Legerpsychiater Nidal Malik Hasan trof wel doel toen hij in 2009 dertien mensen doodschoot op de militaire basis Fort Hood in Texas. Ook op de waslijst van tientallen verijdelde aanslagen van _would be-_terroristen stonden Amerikaanse moslims.Trump wil nieuwe controlemechanismen inbouwen, om te voorkomen dat moslimterroristen de Verenigde Staten binnen kunnen. …De waarheid over de Islam moet verspreid worden, het is te ernstig voor woorden dat men nog steeds wegkijkt voor het feit dat de Islam met ons in oorlog is, al 1400 jaar!Onschuldigen mensen worden vermoord, vrouwen worden belaagd,Joden en homo’s worden gehaat en belaagd in Nederland en heel veel andere landen en dat is al jaren aan de gang…

Men heeft door de propaganda heen gekeken en gezien dat de zogenaamde dreiging van Rusland een fabricatie is van Obama, Clinton en de neo-cons die wereldheerschappij nastreven.Trump heeft meerdere malen aangegeven de banden tussen Amerika en Rusland te verbeteren.Hij wil zich vooral op Amerika richten en daarom is de wereld juist verder verwijderd van een Derde Wereldoorlog.De meeste Amerikaanse agressie tegenover de rest van de mensheid is historisch altijd gekomen van links-liberale regeringen,zoals die van Obama.Alleen al de uitgaven voor kernkoppen stegen meer onder Obama, dan onder welke andere president dan ook…

Geen enkele president voor Obama heeft beide volledige ambtstermijnen meerdere oorlogen tegelijk gevoerd en dat terwijl Obama “no more war” riep als verkiezingsbelofte, net als “close Guantanamo” en “hope” en “change”.De meeste Amerikaanse agressie tegenover de rest van de mensheid is historisch altijd gekomen van links-liberale regeringen,zoals die van Obama.Guantanamo is nog altijd open en er kwamen nog oorlogen bij. Obama erfde Irak en Afghanistan.Daarnaast startte Obama proxy-oorlogen in Syrië, Libië, Somalië, Oekraïne(destabiliseerde Europa) en Jemen. Hij bombardeerde met drone-vluchten:Obama zou er 503 hebben laten uitvoeren, tegen 52 voor Bush. Duizenden onschuldige mensen zijn vermoordt.Obama wordt ook wel de president van de drone-oorlog genoemd…In de laatste acht jaar heeft Obama de spanningen tussen Rusland en het westen tot een riskante hoogte laten oplopen.Het risico dat er een kernoorlog uitbreekt is groter dan ooit tevoren in de geschiedenis.Veel Trumpsupporters hebben heel goed begrepen, dat de huidige hetze tegen Rusland en Poetin maar een sluitstuk kan hebben; een oorlog met Rusland die heel makkelijk tot een Derde Wereld oorlog kan leiden.Iedere stem tegen Clinton was daarom gelijk een stem tegen een Derde Wereldoorlog.Trump heeft meerdere malen aangegeven de banden tussen Amerika en Rusland te verbeteren. ..

In de afgelopen twee jaar, zagen we onder leiding van Obama de grootste troepenopbouw sinds de Tweede Wereldoorlog, die zich voltrekt langs de Westelijke grens met Rusland.Sinds Hitler de Sovjet-Unie binnenviel hebben buitenlandse troepen niet meer zo’n dreiging tentoongesteld als nu. Oekraïne, ooit onderdeel van de Sovjet-Unie, is een attractiepark van de CIA/Obama geworden. Na het orkestreren van een staatsgreep in Kiev controleert Washington in feite een regime, dat zeer vijandig staat tegenover Rusland. Een regime dat letterlijk verrot is van de nazi’s. In 2013 startte de CIA(Barack Obama en Hillary Clinton) ook een geheime operatie, waarbij terroristen werden bewapend, gefinancierd en getraind om de Syrische regering omver te werpen. In dit land is meer dan 400.000 mensen vermoord! De samenwerking tussen Islamitische fundamentalisten en de Verenigde Staten is namelijk al decennia oud…

Trump is de enige die bereid is om te proberen om de dreiging van het huidig soort globalisme van bankiers en corporaties, dat alle landen destabiliseert en hun soevereniteit afneemt, een halt toe te roepen.Met Trump, krijgt Amerika eindelijk een niet-politicus aan de leiding, iemand die niet gekocht kan worden, zich niet aan allerlei speciale belangengroepen heeft laten binden, zoals in het geval van Hillary Clinton.Zij is gekocht en wordt volledig gestuurd door de Wall Street oligarchen, de megabanken, het militair industrieel complex en door buitenlandse beleggers. Bewijs hiervoor is het $120 miljoen persoonlijke vermogen van de Clintons en de $ 1,6 miljard in hun Stichting.De laatste jaren ontzettend veel negatieve verhalen naar buiten zijn gekomen, die Clinton neerzetten als een onbetrouwbaar lid van de politieke elite.Obama beloofde hoop en verandering, maar als president zette hij het globalistisch beleid uit het verleden voort…

Dankzij de winst van Trump, gloort er na de jarenlange ellende die Amerika over de hele wereld heeft veroorzaakt, eindelijk weer wat hoop.De EU zelf interesseert Trump niet zoveel, die is immers niet meer dan een vehikel voor het machtigste land van Europa: Duitsland.Hij noemt het ruimhartige migratiebeleid van bondskanselier Merkel “catastrofaal” en hij sluit niet uit dat meer lidstaten de EU gaan verlaten de komende tijd. “Mensen houden er niet van als vreemdelingen hun land binnenstromen en kapot maken,” zei Trump in een interview met de Duitse krant Bild en de Britse krant The Times.Hij denkt ook dat dit de hoofdreden is voor de Brexit. “Mensen willen hun eigen identiteit behouden en de Britten dus ook. De massale toestroom van vreemdelingen was de laatste druppel, ik denk dat ook anderen zullen vertrekken,”zei Trump…

Ook in Europa willen steeds meer kiezers (echte) verandering, hun lot in eigen handen nemen en opnieuw baas worden in hun eigen land.Mensen pikken leugens van de extreemlinkse globalistische Nieuwe Wereld Orde elite niet meer, die onze grenzen, culturen en welvaart met islamitische massa immigratie wil uitwissen.Voor de architecten van de Nieuwe Wereld Orde (NWO), ook globalisten genoemd, mogen er geen traditionele nationaliteiten meer zijn. Er mag nog maar 1 regering heersen over de hele wereld. Elk traditioneel nationaliteitsbesef wordt tot vijand in het licht van zo’n ideologie en tot hindernis voor het “globale heilsidee”.Net als in 1683, bij het beleg van Wenen door Ottomaanse Turken, loopt de Westerse beschaving een serieus risico om onder de voet gelopen te worden door de Islam.Omdat dit met militaire middelen keer op keer mislukte, gooide de Islam het zo’n 50 jaar geleden over een andere boeg, namelijk om door middel van miljoenen migranten de westerse samenleving stap voor stap van binnenuit te ondermijnen en uiteindelijk over te nemen…

In elke stad van West Europa dreigt een Gazastrook te ontstaan.Moslims, ongeacht radicaal of niet-radicaal willen dat de hele wereld zich onderwerpt aan de Islam en wetten van de Sharia(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40).Geloven in de Islam, is het geloof te hebben dat de hele wereld veroverd en onderworpen moet worden. En om een echte moslim te zijn, moet men zich geroepen voelen om te helpen bij de wereldwijde verovering, of dat nu is door het verstrekken van geld en middelen aan de jihadisten of om zelf jihadist te zijn.Elke dag wordt de situatie erger, terwijl “onze” regerende elites hun kop in het zand steken.De spanningen in de samenleving stijgen, en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer.Wie kritiek heeft en de islamisering als probleem durft te benoemen, noemen ze(linkse debielen/marxisten) extreemrechts, of tokkies, populisten of nazi’s…Beste mensen, u heeft de sleutel in handen, u mag 15 maart 2017 een historische keuze maken, het is aan u!…SHARIA of VRIJHED?…EUROPA of Eurabia?….Stem voor de PvdA,SP, Groenlinks,CDA en D66 is stem voor Sharia,voor Eurabia.Dus,stem voor PVV,…voor vrijed,…voor Europa!…


Posted in Uncategorized | 3 Comments

Geert Wilders wordt Minister-President van Nederland

60dd5-1De Nederlandse samenleving kent veel voorbeelden van geslaagde integratie: Portugese joden, Franse Hugenoten, Chinezen, Molukkers, Surinamers enz. Maar met mensen afkomstig uit moslimlanden die de wetten van de islam blijven volgen, blijkt de integratie onmogelijk!Zij vinden dat Nederland/Europa deel moet worden van de islamitische wereld.Moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de Islam.In Europese steden,bestaan nu enclaves , waar de sharia in feite is ingevoerd en waar de politie zich niet of nauwelijks durft te vertonen.Met die aparte kledij,de hoofddoek en de djelleba, wilden ze tonen dat ze zich niet wilden integreren, zo werden ze een staat binnen de staat, die de staat uiteindelijk uitholde…

Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen.Al Hijra beschrijft hoe de massa-immigratie altijd al een bewuste strategie van de Islam is geweest om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad. Ter illustratie de vraag hoe de Schilderswijk er 35 jaar geleden uitzag. Zagen we daar veroveringssymbolen zoals moskeeën, hoofddoekjes, minaretten, islamitische slagerijen, burqa’s, islamitische scholen en djellaba’s? Neen. En nu?…Zulke wijken laten een buitenproportioneel hoog aantal werkelozen en ontvangers van uitkeringen, van armoede en voortijdige schoolverlaters zien met buitenproportioneel hoge misdaadcijfers en geweldsdelicten…

Het grootste probleem in Europa is de islamisering.Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet.Heel Europa lijdt onder de Islam en het wordt steeds erger. Het gaat niet goed met Nederland. Een instortende economie, massa-immigratie, islamisering, criminaliteit, overlast, slechte zorg en zo kan ik nog wel even doorgaan.Het vrije, veilige Europa gaat kapot.Moord en doodslag door terroristen of lone wolves hebben Europa in zijn greep gekregen.Nu iedereen zomaar slachtoffer van een aanslag lijkt te kunnen worden, is de angst groot.De aanslagplegers zijn helemaal niet geradicaliseerd, ze voeren gewoon uit wat er in de Koran staat.De slachtoffers,die gevallen zijn van vele jihadistische aanslagen in Europa, zijn in eerste instantie het slachtoffer van het lakse overheidsbeleid; van decennialange immigratie en de multicultuur. De moordenaars die in Europa bloedbaden hebben aangericht, waren aanhangers van de meest gewelddadige ideologie van onze tijd: de politieke Islam. Een ideologie die gericht is op de letterlijke vernietiging en uitroeiing van alles dat anders is, met als einddoel een mondiale heerschappij van de Islam.De links-liberale schrijver György Konrád ziet de Islam als een bedreiging voor de mensheid. ‘Na het nazisme en het communisme is de Islam de derde totalitaire ideologie, die de mensheid bedreigt’, aldus de Hongaarse intellectueel.Vanaf het leven van Mogammed is de Islam altijd in oorlog geweest met de beschaving:met het hindoeïsme, met christenen, met joden, met boeddhisten en met ongelovigen/niet-moslims.Deze politieke religie/ideologie brengt niets goeds.Deze politieke religie/ideologie brengt alleen maar dood, ellende, angst, ongelijkheid, wreedheid, chaos en culturele afbraak.De negatieve kantjes zien we dagelijks om ons heen, maar je mag er niets van zeggen. Omdat het niet politiek correct is,omdat het (partijen als die van) Geert Wilders in de kaart zou spelen…

Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht. Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient…Nu wonen er op West-Europees grondgebied meer moslims dan ooit tevoren. Zonder dat er oorlog voor is gevoerd.De islamitische machthebbers willen Europa zonder slag of stoot veroveren en proberen dit te bewerkstelligen door zoveel mogelijk supporters richting Europa te sturen. Deze supporters moeten uiteindelijk het fundament gaan vormen waarop de veroveraars hun macht verder uit kunnen breiden.Media en politici blijven het maar over vluchtelingen hebben, terwijl het feitelijk over migranten gaat.Vluchtelingen die werkelijk alles hebben verloren, bereiken onze kusten überhaupt niet.Want vluchten kost van oudsher geld, veel geld.In de media worden vaak alle vreemdelingen op één hoop gegooid en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen (illegale) migranten en vluchtelingen.De massa-immigratie altijd al een bewuste strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Moslims, ongeacht radicaal of niet-radicaal willen dat de hele wereld zich onderwerpt aan de Islam en wetten van de sharia;zonder onderscheid tussen moskee en staat, tussen godsdienst en burgerlijke vrijheden…

Twee keer zijn eerder de poorten van Europa gered. Doen we dit keer niet, dan vallen we ten prooi aan de wrede dominantie van de Islam, zoals in het huidige IS-gebied.Door de Islam toe te laten hier wortel te schieten en zich hier te ontwikkelen, heeft Europa de grootste fout in haar geschiedenis gemaakt. Europa graaft zo haar eigen graf.En als explosieve en noodlottige cocktail van islamisering, massa-immigratie en geweld niet kan gestopt worden, dreigt in Europa een burgeroorlog.De islamisering van de Nederlandse samenleving denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord…,,Miljoenen Nederlanders hebben de afgelopen decennia gezien hoe hun land voor hun ogen gekaapt werd. Je hoefde geen genie te zijn om te weten dat dit slecht zou aflopen. De onophoudelijke soevereiniteitsoverdrachten aan de EU, de euro die meer schaadt dan baat, de eindeloze stroom weggegooid geld naar de Grieken, de gevaren van de islam , de open grenzen en de massa-immigratie, de groeiende terreurdreiging, de asieltsunami, de belastingverhogingen en, last but not least, de bezuinigingen in de ouderen- en gehandicaptenzorg die de zwaksten in de samenleving kopje onder hebben geduwd.Dit prachtige land, ons eigen land, is nog lang niet verloren. Sterker nog, we hebben de mooiste jaren nog voor ons.Laten we ons land samen terugveroveren. Te beginnen op 15 maart 2017,”zei Wilders… De enige manier om als gewoon burger nog iets te doen aan de ondergang van Nederland, en om de toekomst van je kinderen te redden, is het stemmen op de PVV.Stem voor de PvdA,SP, Groenlinks,CDA,VVD en D66 is stem voor Sharia,voor parallel islamitische enclaves,terreur,open grenzen,voor de burka’s, hoofddoekjes, moskeeën,gescheiden zwemmen, gescheiden klassen en ga maar door…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

16388410_311266809271593_3857881139426243981_n

EU is niets meer dan poging om Vierde Rijk te stichten.Officiële documenten van het Amerikaanse Congres en het Neu-remberg Oorlogsmisdadigers Tribunaal laten onweerlegbaar zien,dat WO II niet alleen was voorbereid, maar ook op logistiek en technisch gebied mogelijk werd gemaakt door het grootste en be-ruchtste olie en farmacie kartel in die tijd, namelijk: het IG Farben kartel, bestaande uit Bayer, BASF, Hoechst en andere chemische bedrijven. De samenvatting van de aanklacht in Neuremberg geeft aan, dat zonder IG Farben de Tweede Wereldoorlog nooit plaats gehad zou hebben.De tienduizenden documenten die het archief bevat,stellen op ondubbelzinnige wijze vast, dat WO II – een oorlog die meer dan 60 miljoen mensenlevens kostte – werd bedacht en gefi- nancierd door het IG Farben kartel, dat in die tijd bestond uit Bayer, BASF, Hoechst en anderen…

Militair zou het rijk verslagen zijn maar na de oorlog, schrijft de Daily Mail op 9 mei 2009, zouden machtige nazi-tijd bankiers, industriëlen als staal- en kolenmagnaten, en ambtenaren, rijk geworden door de strijd en herboren als democraten, zich inzetten voor een nieuwe zaak: de politieke en economische integratie van Europa. De krant beroept zich op een onlangs opgedoken geheim document gelabeld “EW-PA 128” van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst, beter bekend als het “Red House Report.” …Amerika’s gezant in Duitsland, John Mc Coy verleent in 1957 amnestie aan nazi-industriëlen die zijn veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Papieren worden vervalst, misdadigers gedenazificeerd, de herkomst van de werknemers geheim gehouden. Velen belanden op topposities bij de overheid, NASA, de CIA en diverse corporaties. Sommigen blijven in Europa.Op 25 maart 1957 werd Walter Hallstein één van de twaalf mede-ondertekenaars , die de basis legden voor de EU.Hij was lid van het beruchte genootschap van Nazi “Wetsbeschermers”, de organisatie die de wettelijke steunpilaar werd voor een Eu- ropa onder toezicht van de Nazi/kartel sa- menwerking. Hallstein werd tot eerste president van de zogenaamde “Europese Commissie” benoemd. Hij bouwde de EU Brussel op en regeerde over Europa tien jaren vanuit dit gigantische gebouw met de hulp van duizenden niet gekozen bureaucraten – ten faveure van kartel belangen.Voor veel toonaangevende industriële figuren, dicht bij het nazi-regime, Europa werd een dekmantel voor het nastreven van de Duitse nationale belangen.Veel oud nazi’s, nazi bankiers (Herman Abs: Deutsche Bank), industriëlen (Krupp, Flick, IG Farben, BMW, Siemens, Volkswagen, BASF, Bayer) en talrijke hoge nazi-ambtenaren kregen na de oorlog hun baantjes terug.Helmut Kohl, een vroegere werknemer van BASF, werd gepromo-veerd tot Duitse Kanselier – een positie die hij 16 jaar lang be-kleedde. Gedurende die tijd spendeerde hij miljarden dollars aan belastinggeld om de opbouw van de Eu in Brussel te financieren. Angela Merkel, zijn politieke protégé, bezet heden deze positie…

De samenwerking van Haj Amin Al-Husseini,de Palestijnse grootmoefti van Jeruzalem, en de Arabische-Nazi’s is een onderwerp waar een taboe op staat in het westen.De Moefti had nauwe banden met Heinrich Himmler en ontving ook nazi-fondsen.In dienst van het Derde Rijk, recruteerde de Moefti/Hitlers persoonlijke gast/ duizenden moslims voor de Waffen SS.Deze Bosnische SS-divisie pleegde ernstige oorlogsmisdrijven tegen Serviërs en joden op de Balkan.De Palestijnse leider in oorlogstijd,een van de ergste en fanatieke fascisten en antisemieten was geweest.In het Midden Oosten waren de nazi’s niet alleen populair tijdens de oorlog, maar ook na de oorlog. Een aantal van hen van hen vonden hun toevlucht in de Arabische wereld, met inbegrip van Eichman en Alois Brunner, die naar Damascus ontsnapten. De Duitse oorlogsmisdadigers werden vertrouwde militaire en veiligheid adviseurs in de regio, met name van nazi-sympathisant Gamal Nasser, in die tijd president van Egypte.Ten tijde van het nazi-regime, onderhield Duitsland ook nauwe diplomatieke en economische banden met Turkije.Deze staatwas ook een Duitse bondgenoot in de Eerste Wereldoorlog.Twee weken nadat het Osmaanse Rijk zich aansloot bij de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog, riep de Osmaanse sultan Mehmet V (1844-1918) de jihad uit tegen de Entente-landen. Een fatwa werd op 11 november 1914 door de Sheikh al-Islam ondertekend en drie dagen later in het gehele rijk afgekondigd. In deze fatwa werden koranteksten aangehaald waarin moslims aangemoedigd werden uit te rukken en te strijden tegen de ongelovigen (bijvoorbeeld Koran 9:41). De jihad tegen Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland werd in de fatwa benadrukt als een individuele plicht (fard al-ayn) van elke moslim…

De Verenigde Staten van Europa zijn slechts een stap naar een verenigde wereldgemeenschap, waarin niet langer de volken, maar de financiële elite het voor het zeggen heeft.De EU lijkt op een dictatuur, daar leiders niet afgezet kunnen worden en niet door u en mij gekozen zijn.De macht van het volk om te beslissen is verplaatst naar de belangen van grote bedrijven.Achter gesloten deuren worden de zaken bedisseld, waarop de burger geen enkele invloed heeft maar wel de gevolgen van ondervindt. Niemand kan de plannen controleren of enige invloed erop uitoefenen, zo volgt de ene ondemocratische overeenkomst op de andere.Jean Claude Juncker, de nieuw designate Commissie President van de EU, legde in 1999 de EU democratie als volgt uit: “Wij nemen een besluit, maken dat bekend en wachten dan af wat er gebeurt. Wanneer er geen noemenswaardige tegenstand volgt, omdat de meeste mensen toch niet begrijpen waarover het gaat, gaan we stap voor stap verder, totdat er geen weg terug meer is(Der Spiegel 52/1999).” Echte democratieën zoals Zwitserland en Noorwegen zeiden daarom terecht NEE tegen het EU-imperium.Het echte gevaar voor de democratie komt echter niet van eurosceptici en anti-EU partijen, maar juist van de mensen die achter de knoppen van de macht zitten, en daarmee het eurosysteem in stand houden…

De reguliere media zouden in theorie een tegengeluid kunnen laten horen, maar feit is dat de meesten van hen in de tas zitten van de heersende gevestigde orde.Anti-EU politici, zoals Geert Wilders, worden dan ook vrijwel uitsluitend zwartgemaakt, veelal met verdraaide en leugenachtige ‘feiten’…Nederland is het volgende land dat de EU gaat verlaten.We moeten terug naar soevereine landen, zonder de vlag van de EU erboven.Kijk eens naar Zwitserland en Noorwegen – die buiten de EU zijn gebleven en het uitstekend doen.Meer dan 50 jaar van EEG en EU heeft de burger weinig goeds opgeleverd: meer armoede, werkloosheid.Een op de vier Europeanen leeft in armoede…De uitslag van de komende verkiezingen in Europa lijkt me helder.Exit Merkel vanwege Wir schaffen das , Exit Hollande vanwege de laagste waarderingcijfer voor een Franse president ooit , Exit Rutte vanwege niet nakomen van verkiezingsbelofte m.b.t. EU.Dus stem in mei op de PVV…WAKKER WORDEN NEDERLAND!

Er is in Nederland sprake van een witte vlucht, maar die gaat heel stilletjes….

Het stichten van islamitische enclaves is een oude tactiek waar Nederland nu voor het eerst mee geconfronteerd wordt.Wegjagen en het gebruik van geweld kan te veel weerstand oproepen en is ook niet vaak nodig. Het is al meer dan voldoende om het gebied onaantrekkelijk te maken voor wie geen moslim is. Die zullen zich er niet langer gaan vestigen. Op de lange duur wordt de gehele enclave dan ten slotte uitsluitend door moslims bewoond…

Door de massa-immigratie ontstaan er overal in Nederland moslimenclaves die ontaarden in no-go areas waar geen blanke meer durft te komen.Veel Nederlanders zullen zeggen dat ze persoonlijk niets tegen Marokkanen of Turken hebben, maar in de praktijk wonen ze liever niet in hun buurt, en als ze de kans hebben dan emigreren ze naar het buitenland…..

Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone”: Hardcore-islamieten leggen er in sommige buurten hun wetten op.In deze stedensharia-gecontroleerde zones, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”….Sinds september 2008 is in Engeland officieel de Sharia (islamitische wetgeving) ingevoerd.Ook andere West-Europese landen kennen zulke steden en getto’s.In oktober 2011 verscheen de omvangrijke studie ‘Banlieue de la Republique’, waarin werd geconstateerd dat de Franse voorsteden zich tot aparte islamitische entiteiten ontwikkelen die zijn afgesneden van de Franse staat en waar de sharia in hoog tempo wordt ingevoerd…

“Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…” (KORAN-3: 28) …

Ik ken geen gematigde moslims. Jij wel?In de Islam wordt de term gematigde moslim niet genoemd. Vanwaar deze term dan? Want de Islam vertelt ons ook niet dat wanneer je geloof in Allah vermindert, dat je dan voor een paar dagen een gematigde moslim bent. Ook wordt niet verteld wanneer je geloof toeneemt dat je dan opeens een extremist bent. Nee. Je bent moslim of moslim. Dat is het.Wie gelooft in Allah is moslim en helaas voor de moslims die niet per se voorstander zijn van random onthoofdingen op straat of andere vormen van de jihad is daarin geen nuance mogelijk. …c3a9wpfwyaadkqs-jpg-largeFOTO:Ebru Umar met Wilders….Weer een bewijs dat Geert  niks tegen mensen heeft met een Islamitische achtergrond …

Posted in Uncategorized | 8 Comments

Niet het Rusland van Poetin,maar ‘Nieuwe Wereld Orde’ en de ISLAM zijn het grootste gevaar voor de mensheid!

https://i0.wp.com/media.vanityfair.com/photos/553e4307db753b82389c725f/master/pass/vladimir-putin-dog-george-w-bush.jpgJames Paul Warburg (1896-1969, topbankier en lid van de CFR in een toespraak voor de Senaat van de VS, 7 februari 1950:‘We zullen een wereldregering krijgen, of we het willen of niet.De enige kwestie is om te weten of de wereldregering met toestemming of door strijd geïnstalleerd zal worden.’…Wij worden opgevoed om onze regeringen te vertrouwen en geloven dat deze zich om ons lot bekommeren. Dit is echter een grote misvatting. Onze politieke leiders zijn niet meer dan marionetten gedirigeerd door een geopolitieke supranationale kracht. Deze bestaat uit de rijkste families op onze planeet en de machtigste multinationals. Zij worden door niemand gecontroleerd of ter verantwoording geroepen. Het doel van deze elitaire heersende klasse is de oprichting van een technocratische werelddictatuur. Het zal een dictatuur zijn die erger is dan alle voorgaande dictaturen…

Regeringen die zich niet willen inlaten met de Nieuwe Wereldorde en opkomen voor hun eigen soevereiniteit, worden eenvoudig weggepoetst. Als voorbeeld noem ik het voormalige Joegoslavië. De Balkan vormt een sleutelpositie in de politiek van de Nieuwe Wereldorde.Slobodan Milošević weigerde een ‘akkoord’ te ondertekenen, dat de bezetting van Servië en de omschakeling naar een markteconomie inhield. Zijn volk werd gebombardeerd en hij werd vervolgd in Den Haag. Dit soort onafhankelijkheid was ontoelaatbaar.Het Internationale Joegoslaviëtribunaal (ICTY) in Den Haag heeft in alle stilte voormalig Servisch president, wijlen Slobodan Milošević, vrijgesproken van oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Oorlog van 1992-95 en ook van de slachting in Srebrenica, waarmee het centrale argument voor de NAVO-oorlog tegen Servië wegvalt. Het werd zo goed als volledig verzwegen door de media.Het onschuldig verklaren van een man die werd beschuldigd van de ergste misdaad, genocide, heeft de krantenkoppen niet gehaald.Noch de BBC noch CNN brachten er verslag van uit…Maar,het kleine Servië heeft laten zien dat verzet mogelijk is…

De VS is bereid complete -verre- volkeren aan chaos en genocide bloot te stellen om in haar gevaarlijke zucht naar wereldalmacht te voorzien.Deze staat heeft,met hulp van EU, NAVO en VN na WWII meer dan 80 landen aangevallen met de meest vreselijke bommen en munitie.Ontelbare regeringen zijn omvergeworpen om er Amerikaanse muppets te plaatsen.Onder geen enkele Amerikaanse president is zo lang oorlog gevoerd, als onder Barack Obama.Hij heeft militaire acties in Libië, Pakistan, Somalië, Jemen, Kameroen en Oeganda.Daarnaast startte Obama proxy-oorlogen in Syrië en Oekraïne.De oorlog met drones is onder Obama toegenomen: Bush lanceerde 51 aanvallen met een drone, bij Obama staat de teller al op 330…Nobelprijs Vrede winnaar Obama vermoord 470.000 mensen in Syrië, 360.000 in Irak, 30.000 in Libië…Hij beloofde om samen met Rusland in Syrië de door Amerika getrainde en gefinancierde terroristen te vernietigen, maar in plaats daarvan blijft hij hen ondersteunen.Obama weigerde ook christenen te helpen in Midden-Oosten, die met genocide en uitroeiing bedreigd werden…

In het Rusland van Poetin zijn ze uiteindelijk tegen een muur gebotst.De Amerikanen dachten dat ze al in het bezit waren van de wereldheerschappij en dat ze voor eigen belangen in ieder land konden ingrijpen zonder zich wat aan te trekken van andere volkeren en andere regeringen.Transformatie van Rusland van een westerse Jeltsin vazalstaat naar een soevereine onafhankelijke Poetin staat, veroorzaakte een agressief tegenoffensief door de VS en haar marionet de EU.De grote internationale spanningen zijn uitsluitend aan de globalisten in Washington en Brussel te wijten, die een neonazistische staatsgreep in Oekraïne op touw zetten, een false-flag aanslag op een passagiersvliegtuig uit Amsterdam aangrepen om Rusland zwart te maken, tegen alle eerdere beloften en verdragen in steeds meer troepen, tanks en vliegtuigen naar het voormalige Oostblok sturen, agressieve militaire manoeuvres bij de Russische grenzen en kust uitvoeren, en in Syrië diverse islamitische terreurorganisaties steunen en bewapenen, om de legitieme regering van president Assad, bondgenoot van Rusland, omver te werpen…

De Russische President Poetin wil een andere wereld, waarin er sprake is van echte samenwerking en partnerschap zonder dwang. Hij wil dat er rekening wordt gehouden met de wensen van de volkeren en dat hun soevereiniteit wordt gerespecteerd.Rusland is niet onze vijand, Rusland is onze bevrijding!We hebben onze vrijheid aan de Russen te danken.Het doet Russen pijn dat het Westen hun rol tijdens de Tweede Wereldoorlog vergeet. Terwijl de Slag om Stalingrad, die vandaag zeventig jaar geleden eindigde in een zege voor de Russen, wordt gezien als een van de keerpunten van de oorlog.Na Stalingrad hebben ze Boedapest en Warschau bevrijd. Uiteindelijk zaten Russen in Berlijn.Het Russische volk heeft al vaak genoeg offers gebracht, om de mensheid te redden en vrede af te dwingen.In de tweede wereldoorlog zijn het wel de Russen geweest die de meeste doden te betreuren hadden tov andere landen.De gehele tweede wereldoorlog, de Amerikanen hebben niets gedaan,ze hebben rustig gekeken hoe wij in Europa elkaar vermoorden…

Er zijn meer dan genoeg bronnen te vinden, tot in de rooms-katholieke kerk toe, waaruit blijkt hoezeer de elite Hitler als een ideale dictator zag, ja, zelfs als een messias, die de Nieuwe Wereld Orde zou creëren.We denken dat we de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen, maar we hebben verloren en leven nu allemaal in het Vierde Rijk.Die hele oorlog is nooit gestopt! Alleen verplaatst en andere strategie.De zelfde mensen (families) trekken nog steeds aan de touwtjes en de zelfde leiden er nog elke dag onder.Ze gebruiken het geldsysteem en handelsverdragen om landen te vernietigen in plaats van legers.Nazi-Duitsland enorme geldbedragen exporteerde naar neutrale landen met de bedoeling en ook met de hoop dit na de oorlog weer te kunnen gebruiken voor economische wederopbouw, maar dan op nazi/NWO/ voorwaarden.Voor veel toonaangevende industriële figuren, dicht bij het nazi-regime, Europa werd een dekmantel voor het nastreven van de Duitse nationale belangen.Veel oud nazi’s, nazi bankiers (Herman Abs: Deutsche Bank), industriëlen (Krupp, Flick, IG Farben, BMW, Siemens, Volkswagen, BASF, Bayer) en talrijke hoge nazi-ambtenaren kregen na de oorlog hun baantjes terug.Krupp werd na de oorlog een van de belangrijkste bedrijven in Duitsland.Het Marshallplan is feite het Duitse/nazi economische herstel.Slechts weinig politici weten waar het concept van het verenigde Europa oorspronkelijk vandaan kwam.Ligt de toekomst niet in een groot en sterk Europa op de manier zoals Hitler wilde?Nu Europa later de wereld…

Terwijl de wereld in de richting van een nieuwe ‘Koude Oorlog’ lijkt te razen, met zelfs een mogelijke nucleaire confrontatie, speelt de Westerse zogenaamde ‘vrije pers’ weer de rol van de gehoorzame propagandamachine.De media spelen een uiterst belangrijke sleutelrol in het doen slikken door de publieke opinie van de NWO-politiek.John Swainton, gedurende vele jaren uitgever van de New York Times, deelde in zijn afscheidsrede de volgende onthullende uitspraak aan zijn medewerkers mee: “Er bestaat geen vrije pers. Jullie, lieve vrienden, weten dat, net als ik. Niemand van jullie zou het ook maar durven zijn eigen mening eerlijk weer te geven. Wij zijn allemaal instrumenten en horigen in dienst van de financiële machthebbers achter de coulissen. Wij zijn marionetten die dansen en springen, wanneer aan het touwtje getrokken wordt. Onze kennis, onze vaardigheden en zelfs ons leven behoort aan deze mannen toe. We zijn niets meer en niets minder dan intellectuele prostituees.”...Udo Ulfkotte is een duitse journalist, die in 2014 uit de school klapte en naar buiten bracht dat in Duitsland bijna de gehele reguliere media was omgekocht door de geheime diensten uit eigen land, maar ook door de CIA.De Duitser was één van de eersten die op grond van zijn talrijke bronnen en insiders openlijk waarschuwde voor de plannen van de Europese elite om onze landen met miljoenen moslimmigranten te islamiseren, waardoor het defintief gedaan zal zijn met onze welvaart, vrijheid en veiligheid.Udo Ulfkotte was een grote bedreiging voor de NWO elite en hij werd geëlimineerd....

VS vormt bedreiging voor de hele wereld, net als Duitsland onder Hitler.Tijdens de Internationale Veiligheidsconferentie in Munchen in 2007, waarschuwde Vladimir Poetin de Westelijke leiders al, dat de wereldwijde Amerikaanse bemoeizucht en agressieve expansie, de wereld dichterbij de Derde Wereldoorlog heeft gebracht dan ooit tevoren. Deze oorlog zal mogelijk de meest verwoestende in de menselijke geschiedenis zijn en leiden tot de inzet van kernwapens.Onlangs de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu vertelt in een gesprek met het Russische persbureau Sputnik, dat Rusland bewijzen heeft dat Amerika bezig is om in Europa en Turkije een kleine 200 kernbommen te plaatsten.Dit gaat absoluut leiden tot een nog verder verslechterende militaire situatie in de wereld.In 2002 heeft de Amerikaanse Senaat het groene licht gegeven voor de inzet van nucleaire wapens in het geval van oorlog. Atoombommen zijn onderdeel geworden van de “militaire gereedschapskist”, ze kunnen naast conventionele wapens worden gebruikt.Dus,kernwapens worden door Washington bestempeld als “instrumenten van de vrede”…Brrr…En dames en heren:zijn jullie klaar voor de volgende/laatste/ nucleaire oorlog?De mensen die waarschuwen voor een komend Armageddon zijn als een roepende in de woestijn. Zelfs een Vladimir Poetin die van de daken schreeuwt hoe gevaarlijk men bezig is, wordt niet gehoord. De bevolking van Nederland zou nu toch echt wakker moeten schrikken, maar zal dat ongetwijfeld niet doen. De meeste oorlogen beginnen zonder dat de grote massa dit weet, pas op het moment dat hij daadwerkelijk uitbreekt, weten ze dit….

Tegen alle verwachtingen in, werd Trump de overwinnaar voor de macht, hij wordt gezien als hun laatste hoop om de eeuwenoude missie van de globalisten voor de invoering van de Nieuwe wereldorder af te weren, dat voor de mensheid slavernij en ontvolking betekent.Het Amerikaanse volk heeft het ESTABLISHMENT (de gevestigde politieke orde) weggestemd.We zien dit soort bewegingen overal.De VS geeft duizenden miljarden uit aan conflicten en oorlogen over de hele wereld, terwijl thuis 50 miljoen mensen in armoede leven. Wegen en bruggen zijn kapot en binnensteden verpauperd, lijkt wel een derde wereld land.De aanhangers van Trump werden afgeschilderd als racisten, seksisten, masochisten, terwijl het in feite mensen waren die werden GEMARGINALISEERD door de media en zich NIET door de media laten vertellen wat ze moeten voelen en denken.De komst van Trump in het Witte Huis met zijn America first-agenda voor het buitenlandse beleid, markeert een fundamentele verandering van de politieke wereldorde.De zogenoemde Wilson-doctrine van een wereldorde, gebaseerd internationale instituties en allianties- zoals het IMF, de NATO en de Europese Unie – staat op het spel.Als Amerika zich als grootste financier terugtrekt uit het praat- en borrelclubje zoals Trump dat omschrijft, zal de VN heel wat beter op zijn centjes moeten gaan letten. Het praat- en borrelclubje in Brussel staat hetzelfde te wachten ….

Links in Amerika heeft verloren en we kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat dat gevolgen zal hebben voor het politieke landschap van Europa en voor de mondiale verhoudingen.Het geduld bij burgers van eurolanden raakt ook op, nu men eindelijk lijkt in te zien dat het beleid van pappen en nathouden geen verbetering van de leefomstandigheden met zich mee heeft gebracht. In de eigen natie waar de gekozen regering meer met de EU bezig lijkt te zijn, dan met het eigen binnenlandse beleid is men het zat om te zien hoeveel contributie er moet worden afgedragen aan die bodemloze put in Brussel.We moeten de Europese Unie hervormen naar een nieuw samenwerkingsverband van souvereine staten, met eigen valuta’s en bilaterale handelsverdragen met Rusland….Met Trump als president, kunnen de betrekkingen tussen de VS en Rusland aanzienlijk verbeteren. Dit zou niet alleen goed zijn voor de VS en Rusland, maar ook voor de rest van de wereld.Door verkiezing van Donald Trump,is de wereld maar net ontsnapt aan een derde wereldoorlog!…https://www.youtube.com/watch?v=RV2nUfgkPLk&feature=youtu.be

 

Posted in Uncategorized | 4 Comments

OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

https://zlj13051967.files.wordpress.com/2013/09/zombie-apocalypse-is-possible-1.jpg?w=788&h=546Na het nazisme en communisme is de ISLAM de derde totalitaire ideologie die ons bedreigt.Voor de Islam(de meest intolerante cultuur op aarde) is de hele wereld wakf, gebied van Allah(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40).En alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(Dar al-Islam), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd(Dar al-Harb), dat moet worden veroverd/onderworpen(’Allah duldt niemand in het delen van zijn heerschappij’-Koran:18:26)…Dus,er kan geen vrede bestaan tussen het Islamitische geloof en een niet-islamitische samenleving. De Islam sluit alles wat niet-moslim is uit van zijn eigen leefgebied.”Eerste 500 jaar, na het ontstaan van de Islam, een constante dreiging uitgegaan van deze nieuwe politieke religie/ideologie en gaandeweg alle christelijke, joodse en traditionele gemeenschappen van het Midden Oosten, Arabië en Noord Afrika(een belangrijk bolwerk van de Christenheid), door middel van islamitische Jihad veroverd is!…

In 711 staken de moslims de Straat van Gibraltar over.In 732 werd de uitbreiding in Europa gestopt door de nederlaag bij Poitiers. In Azië vonden in die jaren uitbreidingen plaats naar Turkestan en Noord-India.De historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam…

De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar! Het zijn twee totaal verschillende werelden.De verschillen tussen Jezus en Mohammed zijn zo groot, dat je ze onmogelijk beiden als ware profeet kunt zien.Mohammed beveelt zijn gelovigen om ongelovigen met een fysiek zwaard te doden, terwijl Jezus Petrus opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid.“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld en onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de kwade geesten”, zegt Jezus.De Islam wil de wereld veroveren en strijden tegen de ongelovigen.Het Christendom heeft in minder dan vier eeuwen het Romeinse rijk voor zich weten te winnen. Dat is van onder op gebeurd, zonder dwang of geweld, zonder overheidsingrijpen of -steun.De Kruistochten(waren niet in de geest van hun leider Jezus Christus) waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren.De Kruistochten(na ruim 4 eeuwen van nederlaag op nederlaag, eindelijk terugsloegen) waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was…

Op de ranglijst van christenvervolging van Open Doors, die de 50 ergste vervolgerlanden van christenen bijhoudt, bezetten Islamitische landen alleen al 40 plaatsen – bovenaan de ranglijst.De helft tot twee derde van de christenen in het Midden-Oosten zijn in de vorige eeuw gevlucht of vermoord. Minder dan vijf procent van de totale bevolking noemt zich vandaag de dag christen; de enige reden dat dit aantal niet nóg sneller daalt, is de grote groep koptische christenen in Egypte, die tot nu toe vastbesloten zijn hun land ondanks de vervolging niet te verlaten.Het Christendom in Irak dreigt te verdwijnen.Vanwege de onderdrukking vertrekken christenen massaal uit het land en uit Syrië ook.Vandaag is er maar één land in het Midden-Oosten waar het aantal christenen toeneemt: Israël. Deze staat is het enige land in het Midden-Oosten waar Joden en christenen vrij zijn om hun godsdienst uit te oefenen, zonder vermoord te worden.En SHARIA verdrijft christenen niet alleen uit het Midden-Oosten, maar ook uit delen van Afrika en uit andere delen van de wereld. In Europa wordt iedereen die de opkomst van de politieke Islam verbindt aan de toenemende christenvervolging weggezet als racist…

ISLAM:Geloven in de Islam, is het geloof te hebben dat de hele wereld veroverd en onderworpen moet worden. En om een echte moslim te zijn, moet men zich geroepen voelen om te helpen bij de wereldwijde verovering, of dat nu is door het verstrekken van geld en middelen aan de jihadisten of om zelf jihadist te zijn….Islam is een religieuze-politieke-culturele ideologie/maatschappelijke orde, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Minstens 75% van de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de Jihad. Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische stichtingsteksten.En deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…Als de meest vooraanstaande imams, mullahs en sheiks uit alle windstreken van Dar ul Islam ZELF onderstrepen dat de Islam VEEL MEER is dan een RELIGIE, met name een MANIER VAN LEVEN (lees ideologie), wie zijn wij dan om dat allemaal in twijfel te trekken?…

DE KORAN: In talloze passages lijkt de Koran eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie, dan op een religieus boek. De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen/niet-moslims/, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend…”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.” (Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)…”O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54)….”God heeft van joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.”(Koran 5:60.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn doof, stom en blind.”(Koran 2:171.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) ..”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…”De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man.” (Koran 4, 176)…. ”De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid.” (Koran 4, 34)…. Overspel wordt volgens de Sharia op veel plaatsen gestraft met steniging…En afvallige moslims moeten gedood worden….Brrrrrr!…

De inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu.Wanneer we een eenvoudige blik werpen op deze passages uit de Koran, wordt duidelijk hoe gemakkelijk het is voor veel moslims om haat en vijandigheid te voelen jegens joden, christenen en andere niet-moslims.Beroemde Syrisch-Amerikaanse ex-moslima Wafa Sultan, schrijft in haar recente boek/ -‘A God Who Hates’-:..’Vertel mij nu eens wat de Islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we (de moslims, red.) gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de Islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de Islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie, die haat verkondigt.’….

ISLAMITISCHE TERROR:”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)….Feit is en blijft dat de Islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze jihad terreurgroeperingen, die overal ter wereld dood en verderf zaaien.ISIS-jihadisten ware moslims zijn die de voorschriften van de islam nauwgezet volgen en dat de ‘haatpredikers’ ware moslims zijn die Allahs verlangens goed onder woorden brengen.Uit de Koran blijkt het volgende: ISIS is volledig islamitisch.De Jihad is een plicht en door Allah zijn verschillende manieren aangewezen om in de Jihad te doden en te martelen: kruisigen, met zwaarden houwen op de nekken, onthoofden, afhakken van vingers en ledematen.De Jihad is heilig voor gelovigen en strijders. De Jihad is de kern van de Islam.De profeet heeft gezegd dat gelovigen Jihad voeren met de tong en het zwaard. Maar van de verschillende vormen van Jihad is die met het zwaard de beste, want dan wordt de Islam het best verspreid en kan een islamitische staat worden gecreëerd. De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard. Ook hier volgt IS het geloof op de voet.”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (cf. Koran 4, vers 95)…IS=Boko Haram=Hezbollah=Hamas= Al Shabab=Taliban=Islam!…Zo’n 80 procent van alle aanslagen wereldwijd, wordt gepleegd door mensen van een islamitische achtergrond…

De Islam staat volledig haaks op alles waar Europa voor staat.Deze polititieke religie/ideologie is verantwoordelijk voor het klimaat van haat, religieuze confrontatie en geweld in Europa.Ons continent is afgelopen jaren regelmatig opgeschrikt door terreuraanslagen. Denk bijvoorbeeld aan de bomaanslagen in Madrid, in Londen en de aanslag op een Joods museum in Brussel. In 2015 volgden meerdere aanslagen in Parijs. Eerst was er een aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo. In hetzelfde jaar volgde een reeks aanslagen in een tijdsbestek van enkele uren middels bomgordels, gijzeling en het gebruik van automatische wapens.Brussel is ook onlangs opgeschrikt door meerdere bomaanslagen op de luchthaven en in de metro. Daarbij zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen en 230 gewond geraakt.Hierbij leek het doel van de terroristen zoveel mogelijk burgers te doden en verwonden, en angst te zaaien.In Duitsland zijn er 9 aanslagen in 12 dagen gepleegd, maar Europese politiek blijft islamitische terreurgolf ontkennen.De aanslag in Berlijn doet denken aan de aanslag op de boulevard van Nice op 14 juli. Toen reed een een Tunesiër met een Franse verblijfsvergunning met een vrachtwagen door een menigte heen, die naar vuurwerk aan het kijken was. Hierbij vielen 86 doden…De moslims onder ons willen leven volgens hun eigen waarden en de terreur is een weg om dit te bereiken.De tactiek is de niet-islamitische meerderheid van de bevolking zo sterk onder druk te zetten en angst in hun harten te zaaien, opdat alle eisen worden ingewilligd…

DE OVERNAME VAN EUROPA, maakt deel uit van de globale strijd(Jihad) van de Islam, om de wereldheerschappij te bereiken.Europa wordt vandaag getroffen door islamisering via een niet-gewelddadige en ‘sluipende’ Jihad(kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is en ‘Al–Hijra’/migratie of kolonisatie/ ook een).Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw wil de Islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar deze keer radicale moslims gebruiken het voorbeeld van Al-Hijra – de emigratie van Mohammed en zijn volgelingen naar de stad Medina – als het model voor de vestiging van de islamitische heerschappij over Europa.Migratie is een religieus gebod,met het uiteindelijke doel de overwinning voor de Islam: ‘En wie van u emigreert voor de zaak van Allah zal op de wereld veel plaatsen en overvloed vinden. En wie van u als emigrant zijn huis verlaat voor Allah en zijn boodschapper (Mohammed) en hij vindt daarbij de dood, dan ligt zijn beloning al klaar bij Allah.’(Koran-4:100)…Indonesië, met meer dan 200 miljoen moslims, relatief vreedzaam is veroverd,waarom dan ook niet Europa? Door de massa immigratie, in alle steden van West-Europa er zijn islamitische enclaves ontstaan waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.De democratische rechtsorde wordt er vervangen door een islamitische rechtsorde, gebaseerd op de sharia.Islamisering(‘stealth jihad’) is een sluipenderwijs proces,waarbij steeds meer facetten van onze samenleving of cultuur worden beïnvloed en gedomineerd door de wetten en gebruiken van de Islam.In Europa hebben we al sharia testamenten, sharia scholen, sharia banken,sharia rechtbanken en sharia wijken.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing: “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone”!Straat voor straat, wijk voor wijk is er een etnische zuivering aan de gang. In Frankrijk bericht de regering nu op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones. Deze moslimenclaves worden door de moslimradicalen beschouwd als de bruggenhoofden voor de verdere islamisering van de stad of een land.In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd

Sinds 1990 is 90% van alle naar Europa stromende vluchtelingen, asielzoekers en immigranten mensen met het islamitisch geloof.Media en politici blijven het maar over vluchtelingen hebben, terwijl het feitelijk over migranten gaat.Vluchtelingen die werkelijk alles hebben verloren, bereiken onze kusten überhaupt niet. Want vluchten kost van oudsher geld, veel geld.In de media worden vaak alle vreemdelingen op één hoop gegooid en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen (illegale) migranten en vluchtelingen. Vluchtelingen zijn mensen die vluchten omdat ze in eigen land vervolgd worden of omdat ze moeten vluchten voor een oorlog of natuurramp. Armoede wordt niet erkend als een geldige reden om te vluchten.Deze migranten misbruiken de regelingen die in het leven zijn geroepen om daadwerkelijke vluchtelingen op te vangen. Dat is een grove aantasting van de humanitaire grondslag van de vluchtelingenregelingen, want daarmee verdringen ze talrijke echte vluchtelingen, zodat die niet in Europa geraken. En daarmee verhinderen ze dat we mensen in nood onderdak kunnen verlenen.Velen hebben hun paspoort weggegooid omdát ze niet uit Syrië komen.Ze vertonen gedrag dat niet past bij vluchtelingen (allerlei eisen stellen, klagen over de voorzieningen in plaats van dolblij zijn dat ze in veiligheid zijn, vechten, aanranding van vrouwen in opvangcentra), etc…Echte vluchtelingen zouden vooral dankbaarheid tonen voor hun veiligheid, hoe sober hun onderkomen en levensstijl ook is…. “Nieuwe islamitische migrant” op zijn beurt betekent ook het vergroting van huidige anti- Europeese parallel infrastructuur van de islamieten…

Net zoals bij Hitler’s beginnende greep naar Europa ten tijde van de Republiek van Weimar falen, ook nu grote delen van de intellectuelen in Europa met het oog op de veel grotere bedreiging van de vrije wereld door de Islam.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in Europa binnen te halen!Door de Islam toe te laten hier wortel te schieten en zich hier te ontwikkelen, heeft Europa misschien wel de grootste fout in haar geschiedenis gemaakt. Europa graaft zo haar eigen graf.Kritische stemmen betreffende het multiculturalisme en de Islam worden zoveel mogelijk gesmoord. Elke kritiek ten aanzien van de Islam wordt beschouwd als een uiting van islamofobie, waarbij islamofobie dan geheel ten onrechte wordt gelijkgesteld met racisme(moslims/Islam geen ras zijn)…Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.Maar,hoezo, zou de Islam in Europa wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?Als dit in 57 landen niet gelukt is – geen enkele is een democratie naar Europese normen – waarom dan ineens in Europa wel?…

Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht. Er komt geen Europese Islam; het enige wat uiteindelijke zal overblijven, is een geïslamiseerd Europa.De enige manier om de Islam te reformeren is door de Sharia af te schaffen en de Koran te zuiveren van een enorm aantal soera’s,die totaal tegenstrijdig met de beschaafde menselijkheid is.Maar,dat zal nooit gebeuren!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient.Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd....

Posted in Uncategorized | 8 Comments

De demografische, culturele en militaire jihad moeten van Europa Eurabia maken!

https://i.ytimg.com/vi/qj5n3963Glc/maxresdefault.jpgHeel de wereld moet onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van de Islam(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)…En alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(Dar al-Islam), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd(Dar al-Harb), dat moet worden veroverd/onderworpen(’Allah duldt niemand in het delen van zijn heerschappij’-Koran:18:26)…Vrede met de Islam is onmogelijk totdat ofwel de hele wereld met JIHAD(harde en zachte) tot de Islam is bekeerd, ofwel de islamitische bedreiging volledig is weggevaagd.Geloven in de Islam, is het geloof te hebben dat de hele wereld veroverd en onderworpen moet worden. En om een echte moslim te zijn, moet men zich geroepen voelen om te helpen bij de wereldwijde verovering, of dat nu is door het verstrekken van geld en middelen aan de jihadisten of om zelf jihadist te zijn…

Twee maal trachtte de Islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam.Omdat dit met militaire middelen keer op keer mislukte, gooide de Islam het zo’n 50 jaar geleden over een andere boeg, namelijk door middel van miljoenen migranten de Westerse samenleving, stap voor stap van binnenuit te ondermijnen en uiteindelijk over te nemen.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie.Media en politici blijven het maar over vluchtelingen hebben, terwijl het feitelijk over migranten gaat.Vluchtelingen die werkelijk alles hebben verloren, bereiken onze kusten überhaupt niet. Want vluchten kost van oudsher geld, veel geld.In de media worden vaak alle vreemdelingen op één hoop gegooid en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen (illegale) migranten en vluchtelingen…Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Nederland, dat in de jaren zestig slechts enkele duizenden moslims telde, heeft er thans meer dan een miljoen…

De massa-immigratie/Al-Hijra/ altijd al een bewuste strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad. Tientallen landen zijn zo veroverd!Dankzij migratie/Al-Hijra/, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd! Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie/Al-Hijra/.Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.De snelle toename van de moslimbevolking in de meeste Europese landen is niets meer of niets minder dan de derde islamitische verovering van Europa.De geschiedenis van de islamitische veroveringen vanaf de zevende eeuw vertoont grote gelijkenissen met de groeiende islamitische invloeden binnen het moderne Europa. Langzaamaan verspreidt de Islam zijn macht, zij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is…

Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben. “Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)…“Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims”(Koran 4:101.)…“God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)…“Wie vrienden wordt met ongelovigen is God ongehoorzaam”(Koran 5:81.)…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen! (Koran 60.4)”….Europese volkeren vluchten uit hun wijken en komen er nog meer straten en wijken onder moslim controle.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze steden, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”In Frankrijk bericht de regering op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones…In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd….

Veel mensen de term islamisering niet helemaal begrijpen.Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld.Islamisering is een proces waarbij de religie sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaat domineren, waarbij de evolutie steeds meer facetten aan geeft van onze samenleving of cultuur worden beïnvloed en gedomineerd door de wetten en gebruiken van de Islam.In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken, in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.Het investeren in gebedshuizen en islamitische onderwijsinstellingen heeft ook te maken met de veroveringsstrategie. Moskeeën zijn er tegenwoordig overal in Nederland/Europa. Vroeger waren zij zeldzaam.Deze gebouwen/ kazernes(zei Erdoğan) worden gebruikt om de Islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo…

In moskeeën het handhaven van de sharia wordt gepromoot.Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast.Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag. Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee, dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds. De moslimbevolking in Europa wordt ook vanuit islamitische staten gestimuleerd om op partijen te stemmen, die de Islam zoveel mogelijk ruimte geven.Het gescheiden zwemmen van mannen en vrouwen, de gescheiden loketten bij gemeentelijke diensten en het halal voedsel voor gedetineerden zijn ook voorbeelden van die islamisering.Vergelijk West-Europa in de jaren 70 met nu.Dan zie je de toegenomen invloed van de Islam overal.En hoe de Schilderswijk er 35 jaar geleden uitzag? Zagen we daar veroveringssymbolen zoals moskeeën, hoofddoekjes, minaretten, islamitische slagerijen, burqa’s, islamitische scholen en djellaba’s? Neen. En nu?…Het verloopt allemaal volgens islamitisch plan, en iedereen die daar wat van vind en het een gevaar voor Nederland vind moet zijn muil houden en is een racist….

Het grootste probleem in Europa is de islamisering.Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier binnen te halen! Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht. Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!…“Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”(Koran 2:85)…Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient.En “een afvallige zal branden in de hel”(Koran2:217)…Als explosieve en noodlottige cocktail van islamisering, massa-immigratie en geweld/aanslagen niet kan gestopt worden, dreigt in Europa een burgeroorlog.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk.Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig. Helaas leven wij in een maatschappij waarin we eerst wachten tot het huis goed in brand staat, en dan pas gaan blussen….

De islamisering van de Nederlandse samenleving denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord.Men spreekt over een kleine minderheid (fundamentalisten, wahabisten, salafisten…) maar het is altijd een minderheid die de toon bepaalt. Lenin en de Leninisten waren ook een minderheid. Dat had je ook in nazi-Duitsland. In tijd van de Tweede Wereldoorlog,het waren ook overwegend keurige nette en buitengewoon aardige mensen,net als ‘gematigde’ moslims,die deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en 50 miljoen mensen werden vermoord!De meerderheid leunde achterover en liet het allemaal gebeuren.Het is een hard meetbaar feit dat de vredelievende meerderheid, de ‘’zwijgende meerderheid’’ bang is en onbelangrijk.Communistisch Rusland bestond uit Russen die alleen maar in vrede wilden leven, toch waren de Russische communisten verantwoordelijk voor de moord op ongeveer 20 miljoen mensen.De vredelievende meerderheid was irrelevant.China’s gigantische bevolking was ook vredelievend, maar Chinese communisten slaagden erin om het duizelingwekkende aantal van 70 miljoen mensen te vermoorden.…

De moslimwereld bestaat uit twee groepen. 1) De extremisten 2) De zwijgende meerderheid. De zwijgende moslim meerderheid zijn degenen, die in veel opzichten het geweld mogelijk maken.Stilte is een vorm van goedkeuring. Zogenaamde ‘gematigde’ (lees: zwijgende moslims) ‘meerderheid’ dezelfde religieuze ambities en dromen over een wereldwijd kalifaat koesteren, als de zogenaamde ‘radicale’ varianten. En in dat licht zullen zij zich nooit verzetten tegen de zogenaamde ‘extremisten’ als deze de kafirs (niet-moslims) ‘een lesje buigen voor de enige ware religie’, ofwel in hun ogen de Islam, geven en u wel fysiek onderwerpen aan de islamitische regels en wetten.De boodschap van de Koran is duidelijk: met alle middelen proberen om de hele wereldbevolking het islamitisch geloof op te dringen!En zolang er Islam-terrorisme is, zal het Islam-vrees zijn….De enige manier om als gewoon burger nog iets te doen aan de ondergang van Nederland, en om de toekomst van je kinderen te redden, is het stemmen op de PVV…
https://i0.wp.com/static.businessinsider.com/image/5405daf7ecad04673e44e2f6/image.jpgDe Islam heeft 1400 jaar geleden, de oorlog verklaard aan alles wat niet-islam is(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)!…En ”bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)… De dreiging van het islamitisch radicalisme was nooit groter dan vandaag.Bijna overal in onze wereld waar zich grote geweldsproblemen voordoen, is de Islam betrokken.Zo’n 70 procent van alle aanslagen wereldwijd wordt gepleegd door mensen met een religieuze en met name islamitische achtergrond…Europa is al heel lang in oorlog met het jihadisme. En die strijd gaat zeker escaleren omdat de islamistische koorts nu overal is uitgebroken. Het betreft niet meer slechts één gebied of land. Jihadi’s zijn overal: op straat, in restaurants, vliegvelden en in de metro.Er bestaat ook nog de serieuze mogelijkheid dat de jihadistische groepen chemische, biologische of nucleaire aanslagen plegen. Zie daarvoor de rapporten van de inlichtingendiensten…

We zijn in oorlog met het ‘terrorisme’, hoor ik overal zeggen. Neen, we zijn in oorlog met de Islam. Of beter nog: de Islam is in oorlog met het Vrije Westen en dat al 1400 jaar.Terrorisme is een middel, niet de bron van de strijd. Het terrorisme is de modus operandus, de jihad de strategie en de Islam de ideologie.De Koran beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de Islam als enige echte religie in de wereld overblijft; ”Bestrijd iedereen op de weg van Allah en doodt degenen die niet in Allah geloven.” …Terroristen die anderen aanvallen, de ware Islam toepassen, die al werd gepraktiseerd door Mohammed:”Wij hebben de opdracht gekregen van Allah om de mensheid te bevrijden uit ongeloof, uit slavernij – slavernij van je begeerte, van een ander mens, van een afgodsbeeld”-zei jihadist Shabir Burhani.De tienduizenden mensen zijn het afgelopen jaaren afgeslacht door Boko Haram, Al Shabaab, ISIS, Al Quaida,Hezbollah,Hamas, Al Nusra en tientallen andere bewegingen, die islamitisch heten.Hun hoofddoel is, wereldheerschappij en dat zullen ze met alle middelen proberen te bereiken.Jihad en doden zijn het hoofd van de Islam. Neem ze weg, dan neem je het hoofd van de Islam weg…

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Geen enkele oorlog heeft zo lang geduurd als de Jihad-oorlog(die nog lang niet afgelopen is) tegen Joden en Israël

jihad-aivd-den-haag.jpgIslam is onderweg naar wereldheerschappij,al 1400 jaar, en het is tijd dat de wereld wakker wordt om de realiteit onder ogen te zien, voordat het te laat is!Voor de Islam is de hele wereld wakf, gebied van Allah…’De heerschappij is alleen voor Allah.'(Koran:12:40)…Deze idelogie is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen!..’Hij (Allah) duldt niemand in het delen van zijn heerschappij.'(Koran:18:26)…Alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(gekoloniseerd), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd,dat moet worden veroverd.En het gebied, dat volgens de Koran moet weer worden veroverd/gekoloniseerd is Israël.Deze staat,net als Europa,is belangrijke doelwit in al 1400 jaar durende oorlog tegen mensheid en beschaving…

De terreur gericht tegen de Joodse staat heeft niets te maken gehad met door “Israël bezet gebied”,maar met Jihad en kolonisatie.Jihad is gewoon ‘kolonialisme’ in het Arabisch.Islam zou niet hebben bestaan zonder het kolonialisme/Jihad.En nog steeds bestaat het niet zonder dat.Dat is de reden waarom het geweld blijft.Jihad(kolonisatie) bestaat ook uit demografische oorlogsvoering, met de volgende elementen: migratie en de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied.Door de massa immigratie in West-Europa, bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones parallelle wereld, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben,waar de sharia,islamitisch recht heerst.Deze landen in West-Europa begrijpen het onderliggende doel niet van deze massale instroom en nemen daardoor onvoldoende maatregelen om het af te stoppen.Met kolonisatie en jihad heeft de Islam 57 staten gekoloniseerd,veroverd!Islamitisch kolonialisme/Jihad is altijd verslagen geweest, of aan de poorten van Wenen, of in de Sinaï-woestijn. Joden hebben de langste geschiedenis van verzet tegen de islamitische staat(kolonisatie), onder haar verschillende kaliefen door de geschiedenis heen en Israël is nog steeds in verzet, tegen de koloniale jihadistische plannen voor de restauratie van het kalifaat.Het Israëlisch-Arabisch conflict is in feite een gepolitiseerde versie van de eeuwenoude haat van de Islam tegenover het jodendom.Als morgen de Arabieren de wapens neerleggen is er vrede,als Israel morgen de wapens neerlegt is er overmorgen geen Israël meer…

Het gevecht om het bezit van de kleine landstrook, tussen de Jordaan en de Middellandse Zee, dat wij kennen als Israël, stamt van ver voor onze jaartelling. In de oudheid vochten Joden en Romeinen erom, daarna Byzantijnen en moslims, later kruisvaarders en Mameluken, daarna Turken en Britten en nu Palestijnen en Israël.Wie de geschiedenis een beetje kent, weet dat Jeruzalem al in 1004 v.Chr. door koning David werd gesticht als hoofdstad van Israël. Deze stad werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg,die in Al-Aksa moskee veranderd(een bewijs van islamitische kolonisatie).De moslims dachten dat ze zo alle herinnering van het joodse bestaan hadden gewist.Terwijl Jeruzalem 700 maal in de Bijbel wordt genoemd, bestaat hierover geen enkele passage in de Koran. In Judea en Samaria,de Joodse aanwezigheid duizenden jaren bestaan (de moslims hebben feitelijk Bethlehem overgenomen/gekoloniseerd)!Israël heeft de Westelijke Jordaanoever op Jordanië veroverd, die geen internationaal erkende soevereiniteit over het gebied had.De Britten hadden het land vrijwillig verlaten. Er was dus geen regering en geen staat.Voor 1967 bestonden er geen Palestijnen die opkwamen voor een thuisland, alhoewel ze daarentegen wel eisten dat de Joodse staat werd ontmanteld.Volgens Palestijnse logica zouden de Indianen het recht hebben om de Europeanen te verdrijven uit Noord- en Zuid-Amerika.Volgens Palestijnse logica zouden de Kopten het recht hebben om moslims te verdrijven uit Egypte.Volgens de Palestijnse logica zijn gebieden als Spanje, Sicilië en Griekenland bezet islamitisch gebied, want in het verleden vielen ze onder islamitisch bestuur…

Er is nooit een land geweest die bekend staat als Palestina bestuurd door Palestijnen.Er bestaat niet zoiets als een Palestijns-Arabische natie.Het gebruik van de term Palestijnen voor een Arabis-che etnische groep, is een moderne politieke creatie, die geen basis heeft in feiten.En heeft nooit een internationaal of academische geloofwaardigheid gehad vóór 1967… Wat men heden ten dage het Palestijnse volk noemt is niets anders dan een verzameling Arabieren uit verschillende Arabische landen.De meeste leiders van de PLO waren afkomstig uit de regio; Arafat was bijvoorbeeld een Egyptenaar, Faizal Husseini (rechterhand van Arafat) kwam uit Irak. De grootste fout is daarom geweest, dat deze mensen erkend werden als de vertegenwoordigers van de lokale Arabische bevolking.In zijn geautoriseerde biografie zegt Arafat letterlijk: “Het Palestijnse volk heeft geen nationale identiteit.Ik, Yasser Arafat, een man gekozen door het lot, zal ze die identiteit schenken door het conflict met Israël.”… Palestijnen beschouwden hun als Jordaniërs, totdat de Joden naar Jeruzalem terugkeerden.Toen waren ze plotseling Palestijnen.Ze verwijderden de ster van de Jordaanse vlag en heel plotseling hadden ze een eigen Palestijnse vlag.Welke nationaliteit stond er bij de meeste ‘Palestijnen’ 70 jaar geleden in hun paspoort?En welke taal spraken en spreken de Palestijnen? Palestijns? Welke muntsoort hadden ze? Noem eens een president voordat Jasser Arafat aan de macht kwam…

Zoals het doel van Adolf Hitler en de nazi’s de vernietiging van het Joodse volk in Mein Kampf was vastgelegd, is het uiteindelijk doel van fascistische organisatie Hamas de GEWELDDADIGE VERNIETIGING VAN DE STAAT ISRAËL en de vestiging van een islamitische staat in het gehele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Het doel wordt uiteen gezet in haar handvast uit 1988…Diverse terreurorganisaties, zoals de PLO,Hamas, Hezbollah, komen er openlijk voor uit dat de vernietiging van Israël hun hoofddoel is.Deze terreurorganisaties zijn geen bevrijdingsorganisaties, maar religieuze fascisten.Wie uit opportunistische redenen weigert glashelder afstand te nemen van deze fascisten en hun misdadige methoden, legitimeert antisemitisme,net als vroeger HITLER!Reeds lang voor de stichting van de staat Israël werden Joden in de Arabische landen onderdrukt, vernederd en vermoord.Joden hebben geen geschiedenis van meer dan 1000 jaren gewapende aanvallen/genocide/ op Europa, India, Afrika, Oost- en Centraal Azië.Moslims wel.Joden zijn in het westen nooit een terroristische, noch andere bedreiging geweest. Vroeger niet en nu ook niet.Moslims wel…

De linkse islamitische media:NOS, NRC, Volkskrant en NU.nl, die door veel Nederlanders als ‘objectief’ worden beschouwd,staan al jaren vol met éénzijdige anti-Israël propaganda en pro-Palestijnse nieuwsberichten.In Darfur verdrijven en vermoorden islamitische milities miljoenen mensen,niemand en niet een moslim doet zijn mond open.Als Palestijnen worden afgeslacht door Libanezen of Jordanezen hoor je ze ook niet.Israël heeft Gaza opgegeven voor vrede en kreeg raketten terug.Er zijn vele duizenden raketten afgeschoten.Dus,Hamas kies  bewust voor het doden van burgers en oorlog! De ellende die deze beschietingen in Israël hebben aangericht hebben nauwelijks enige aandacht gekregen.De raketten die Hamas op Israël afschiet, worden vaak doelbewust vanaf huizen en openbare gebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen, afgevuurd, in de hoop, dat deze vervolgens worden geraakt door een Israëlische bom of granaat, zodat de Palestijnen zich tegenover de internationale camera’s kunnen voordoen als ‘weerloze’ slachtoffers.Voor fascistische Hamas is een Palestijns leven als “martelaar” meer waard; een dood kind is een grotere blijdschap, dan een levend kind.De Palestijnse kinderen zijn als willoze slachtoffers in de handen van schurken. Internationale mensenrechten organisaties en Wereldleiders bekommeren zich niet om het lot van deze kinderen. Op YouTube zijn heel wat filmpjes te zien hoe Palestijnen hun kinderen misbruiken in de strijd tegen Israël.Ze worden gebruikt als menselijk schild en  als  zelfmoordterroristen.Waarom besteden de media daar nauwelijks aandacht aan?…DAMES en HEREN(Israel en Joden haters):jullie zijn medeplichtigen aan de moord op deze kinderen!..BAH!…

Geen enkel land ter wereld zou toestaan dat raketten naar haar grondgebied zouden worden afgeschoten.Ieder land zal z’n leger inzetten om deze terreur met militaire middelen te bestrijden.Door elke aanval direct in de kiem te smoren, laat Israël duidelijk zien, dat aanvallen volstrekt niet getolereerd worden.Bombardeert Israël lukraak op burgers zoals de Britten deden (Dresden,meer dan 60.000 doden!) tijdens de Tweede Wereldoorlog? Ik dacht het niet.Als een Hamasterrorist in zijn spijkerbroek staat te schieten, dan is hij burger. En zo krijg je dan enorme hoeveelheden burgerslachtoffers.Net zoals vroeger de Europeanen de Joden verjaagden en uitmoorden, zo doen nu de Palestijnen dat. Gelukkig heeft Israël een leger zodat niet meer ongestraft Joden vermoord kunnen worden zoals in Europa gebeurde. Dat is moeilijk voor de Palestijnen te accepteren, want ze dachten net zoals de Europeanen ongestraft Joden te kunnen vermoorden. Helaas voor hen is, dat dus nu niet meer mogelijk. Wie wil vechten kan klappen terug verwachten….

Hoe kan Israël ooit vrede sluiten met een vijand, die kinderen al van jongs af aan leert dat het vermoorden van Joden de garantie is om toegelaten te worden tot het paradijs? Palestijnen zijn schlahtovers van hun leiders,niet van Israël!…Waarom is Gaza geen Singapore?Deze stad was een straatarm moerassig landje. De Palestijnen kregen miljarden ontwikkelingshulp uit de hele wereld. Van Gaza hadden ze makkelijk een tweede Singapore kunnen maken.Singapore zicht tot een van de 15 rijkste landen in de wereld. Gaza had dus het Singapore-model kunnen volgen. Maar dat gebeurde niet,ze kiezen teror,criminaliteit en corruptie.De boeken van de PA leken een zwart gat met miljarden dollars aan hulp uit westerse en islamitische landen, aan steekpenningen, tot aan een netwerk van geheime bankrekeningen en beleggingsportefeuilles, dat niet alleen terrorisme financierde, maar ook de levensstijl van de mensen aan de top. In een onderzoek, uitgevoerd door Amerikaanse accountants met toestemming van de Palestijnse Autoriteit (PA),het eigen vermogen van Arafat is op 1.3 miljard dollar geschat! En niet vergeten,dat Mahmoud Abbas, de opvolger van Arafat, werd beschuldigd van het hamsteren van een fortuin van 100 miljoen dollar en van het bezit van paleizen en landerijen, verspreid over het gehele Midden-Oosten. Die beschuldigingen komen van Mohammed Rashid, de voormalige financieel adviseur van Arafat. Hamas leiders zijn ook mulitmiljonairs geworden!In recente interviews met de media heeft prof Achmed Karima van de Al-Azhar Universiteit in Egypte er op gewezen, dat Hamas in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een beweging van miljonairs. Volgens Karima telt Hamas niet minder dan 1.200 miljonairs bij zijn leiders en het middenkader.Deze bewering werd gesteund door de Palestijnse leider Machmoud Abbas, die in 2012 het aantal miljonairs in Gaza op 800 schatte…

Israël is een bijzonder land. Het is de enige democratie in het Midden-Oosten.Palestijnen genieten in Israël meer democratische rechten dan hun volksgenoten in Gaza, Jordanië en andere Arabische buurlanden.In het Westen worden de ogen gesloten voor de religieuze dimensie, die echter al duizenden jaren het hart vormt van het conflict tussen de Arabieren en de Joden. Zolang dit niet wordt ingezien zullen de meeste Europeanen de leugens van de anti-Israëlische media blijven slikken, en blind en zonder enig inzicht blijven denken dat als de Palestijnen nu maar hun eigen staat krijgen, alle problemen zullen zijn opgelost…Islam moet de wereld en iedere aspect van de maatschappij besturen. Dat is de wil van Allah, dus veel moslims moeten hun godheid gehoorzamen in het uitvoeren van zijn wil.En elke poging om te vergeven, vermenselijken, of vreedzaam te leven met de Joden wordt gezien als verraad tegen de Islam.Hoe kunnen moslims de joden vergeven en dan terug gaan naar hun moskeeën, om de woorden van hun profeet te lezen, die hen vertelt dat ze de joden moeten vermoorden waar ze die maar vinden? Men kan zoiets niet opperen, als iemand moslim wil blijven… Als Hamas de wapens neerlegt, betekent het vrede.Als Israel de wapens neerlegt, betekent dat het einde van de staat Israel. Zo simpel is het…natanyaDe Koran legitimeerd het doden van niet gelovigen/niet-moslims om de Dar al-Islam uit te breiden, moord dus.Op zeker 23 plaatsen in de Koran worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen;”Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.”(2:193, herhaald in 8:39)…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen! (Koran 60.4)”….en … “Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereidt hun alle soorten hinderlaag.”(Koran- 9:5).Zo is er nog meer te noemen, getuige Soera 4:89, 5:33 en 47:4…enz,enz…Dagelijks worden er Joden vermoorden en doodgestoken of aangevallen met messen door Palestijnse moslims:https://www.youtube.com/watch?v=25bg9CI2ZJ8 …of  deze:https://www.youtube.com/watch?v=aND2FfGe7TY…Een zieke Palestijn rijdt in op Joden en slaat vervolgens met een hakmes op ze in:https://www.youtube.com/watch?v=zAjkP19JxKU…..Hoe een Palestijns-Arabische man, probeert zijn peuter-zoon voor propaganda doeleinden te ‘offeren’..:https://www.youtube.com/watch?v=JJXAwohdBZE#t=74800px-beersheva_kindergarten_after_rocket_attack_from_gaza_2Zo veel doden vielen door terroristische/islamitische aanslagen in 2016:….https://www.youtube.com/watch?v=qL51JAKurX0

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Zijn politici die asielzoekers toelaten, medeplichtig aan de moorden in Madrid,Londen,Parijs,Brussel,Nice en Berlijn?

https://i0.wp.com/media.nu.nl/m/m1oxl0ja2f8k_wd1280.jpg In 1848 begon Karl Marx zijn Communistische Manifest met de beroemde woorden: ”Er waart een spook door Europa – het spook van het communisme”. Nu waart er een ander spook door Europa. Het is het spook van de ISLAM! Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de islam hier binnen te halen.We zijn vandaag de dag getuige van de herleving van de meest destructieve en intolerante ideologie in de wereldgeschiedenis, die duizend jaar geleden al vocht om de westerse beschaving te vernietigen, en die dit in de eenentwintigste eeuw opnieuw dreigt te gaan doen. Sinds de jaren zestig. De linkse elite heeft de macht gegrepen en is schuldig aan de uitverkoop van Europa, wat uiteindelijk wel eens zou kunnen leiden tot de invoering van de sharia op hele continent.In Europa hebben we al sharia testamenten, sharia scholen, sharia banken en  sharia rechtbanken…

De meeste mensen denken dat de Islam een godsdienst is zoals elke andere, met vooral een spirituele boodschap, die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar.Islam is een gewelddadige religieuze-politieke-culturele ideologie, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen.Jezus dwong mensen niet om zich te onderwerpen aan enig drievoudig religieus-politiek-cultureel systeem. Zowel veel moslims, als niet-moslims, realiseren  dat de ISLAM GEEN RELIGIE IS op dezelfde manier als “religie” in het Westen wordt begrepen.En als de meest vooraanstaande imams, mullahs en sheiks uit alle windstreken van Dar ul Islam ZELF onderstrepen dat de islam VEEL MEER is dan een RELIGIE, met name een MANIER VAN LEVEN (lees ideologie), wie zijn wij dan om dat allemaal in twijfel te trekken?Deze ideologie krijgt alle ruimte om de westerse wereld te veroveren, dankzij de juridische vrijheid van godsdienst en dankzij de collaborerende elite…

De terreurdreiging in Europa is groter dan ooit.Na elke aanslag – Parijs,Londen,Brussel,Nice,Berlijn, maar ook Fortuyn, Van Gogh, – spreekt elke partij mooie woorden in de Tweede Kamer. Iedereen is ‘geschokt’ maar er verandert niets. En bij iedere vreselijke daad, die plaatsvindt in naam van de islam, stormen Barack Obama, David Cameron, Angela Merkel,Mark Rutte voor de tv-camera´s om de wereld te vertellen dat de daden niets met de ISLAM te maken hebben. De duizenden terroristische aanslagen die sedert de jaren ’90 gepleegd werden in naam van de Islam, worden afgedaan als het werk van “enkele extremisten”.Westerse leiders durven juiste diagnose over moslimterrorisme niet te stellen.De SHARIA leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen/niet-moslims een plicht is waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden…

Sommige passages in de Koran lijken eerder afkomstig uit het reglement voor de krijgstucht van een opmarcherend leger, dan uit een heilig boek.De salafisten, de extremisten, de radicalisten en de fundamentalisten zijn echte gezicht van de Koran:…”Strijdt tegen hen/niet-moslims/ tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.”(Koran- 2:193, 8:39)…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… “Gij doodde hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde.”(Koran-8.17.).Het gevaarlijke karakter van deze tekst(die eeuwig geld voor alle moslims!) werd gedemonstreerd door de ouders van de moordenaar die in Venlo Renée Steegman dood sloeg…

Islam is ALTIJD in de oorlog, al 1400 jaar! De historie van de ISLAM is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting. Vrede met de Islam is onmogelijk, totdat ofwel de hele wereld onder de SHARIA komt, ofwel de islamitische bedreiging volledig is weggevaagd.Het is onvoorstelbaar dat moderne academici de Islam blijven propageren, als een zachtmoedige en vredelievende godsdienst.Moslims die denken dat Islam een godsdienst van vrede is, gaan regelrecht in tegen de woorden van Mohammed:”Laat hen die hun aardse leven verkopen voor het hiernamaals, VECHTEN voor de zaak van Allah. En hij die vecht in de zaak van Allah en zelf gedood wordt of overwinnaar is – we zullen hem rijkelijk belonen.”(Koran 4:74)…

https://i1.wp.com/media.nu.nl/m/lu4x7feacif9_wd1280.jpg/angst-aanslag-in-nederland-wel-terecht.jpgDe heilige oorlog(Jihad) tegen het Westen bestaat ook uit demografische oorlogsvoering met de volgende elementen: migratie en de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied; Het huwen met meerdere vrouwen, waar toegestaan; gezinsvorming d.w.z. migratie van vrouwen, gezinshereniging d.w.z. vervolgmigratie van verwanten en het verwekken van veel kinderen. Migratie is een veelvuldig herhaald gebod, zoals ook het verwekken van talrijk nageslacht om zoals de hadith stelt: 11.2045: Huw vrouwen die liefhebben en zeer vruchtbaar zijn, want door jullie zal ik alle volkeren in aantal overtreffen.Volgens UN,in de afgelopen halve eeuw, de moslims zijn met 235 procent toegenomen,de Christenen slechts met 47 procent!Van alle immigratiestromen die de wereld ooit gekend heeft, is de huidige islamitische in Europa de meest verwende geweest.Ze begrijpen niet in het minst dat de islamitische migranten niet zomaar een minderheid vormen, maar een deel van de volksverhuizing vanuit de islamwereld, die onvermijdelijk moet volgen op de huidige decennia van bevolkingsexplosie in dat gebied.Vandaag zijn het er al meer dan 40 miljoen moslims in Europa! …

Wie kritiek heeft en de islamisering als probleem durft te benoemen noemen ze extreemrechts, of tokkies, populisten of nazi’s. De criticasters worden bedreigd, verketterd en als het even kan ook voor de rechter gebracht.Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost ook tientallen miljarden Euro’s per jaar. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, BIJSTAND, AOW), kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies, benodigde infrastructuur voor een nieuwe grote stad per jaar en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen.Als we de massa-immigratie aanpakken, dan kunnen we de komende decennia miljarden en miljarden besparen,die we kunnen gebruiken om weer uit de economische crisis te komen…

Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben,waar de sharia,islamitisch recht heerst.Vergelijk Nederland in de jaren 70 met nu,dan zie je de toegenomen invloed van de islam overal,op weg naar een shariastaat.Moskeeën, hoofddoekjes en minaretten domineren in steeds meer wijken het straatbeeld. Velen voelen zich hierdoor beperkt in hun vrijheid en een vreemdeling in eigen land.Een vredig samengaan van diverse religies zoals wij dat in Europa kennen is in feite bij de islam niet mogelijk.Een samenleving van moslims en niet-moslims zal nooit iets worden. Helaas dit hebben de moslims niet zelf bedacht, maar de ISLAM zelf is de oorzaak.Deze ideologie integratie in een Westerse samenleving onvoorwaardelijk verbiedt!…Het hoogtepunt van de Islamitische samenlevingen: De Koran is de enige Grondwet. De Shari’a is de enige wet.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd…

Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht. Er komt geen Europese Islam; het enige wat uiteindelijke zal overblijven, is een geïslamiseerd Europa.De enige manier om de Islam te reformeren is door de sharia af te schaffen en de Koran te zuiveren van een enorm aantal soera’s,die totaal tegenstrijdig met de beschaafde menselijkheid is.Maar,dat zal nooit gebeuren!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient…

»Elke dag horen wij westerse politici zeggen hoe vredelievend de Islam wel niet is, en elke dag weer worden wij met de echte feiten op de neus gedrukt als er weer eens ergens een bom ontploft en vrouwen/kinderen worden vermoord uit naam van de Islam.Al twaalf jaar lang verkondig ik op de algemene beschouwingen, en tevens in vrijwel elk debat, buiten dit parlement en eigenlijk over de hele wereld dat het geïmporteerde probleem Islam heet. En dat die Islam door de massa-immigratie binnen onze poorten is gebracht. En dat de Westerse regeringen waaronder ook de onze daar de afgelopen decennia medeplichtig aan zijn geweest, met hun weerzinwekkende ideologie van open grenzen…Ik droom van een Nederland waar schoolkinderen niet de Islam door de strot wordt geduwd. Ik droom van een Nederland waar vrouwen zelf hun kleding kunnen uitkiezen, zonder zich te moeten bedenken wat intolerante moslims daarvan vinden. Ik droom van een Nederland waar homo’s hand in hand kunnen lopen door de Schilderswijk, waar joden met een keppeltje op door Kanaleneiland zullen lopen.Ik droom van een Nederland waar Poelenburg, Tarwewijk, Oosterwei, noem maar op die wijken, dat die weer veilig zijn. Waar Zwarte Piet nog gevierd mag worden.Ik droom van een Nederland waar de ISLAM niets meer is dan een nachtmerrie die voorbijging,« zei Wilders.We raken ons Europa/Nederland  kwijt.Voorgoed, als we niet heel snel wakker worden.De spanningen in de samenleving stijgen, en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer.Het enige alternatief om slavernij en een tweede holocaust te voorkomen,is het te stemmen op de PVV.Thuisblijver bepaalt 15 maart de uitslag van de verkiezingen60dd5-1

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Ik sterf liever rechtop dan dat ik moet leven op mijn knieën als dhimmi!

https://i0.wp.com/www.sitnews.us/Cartoonists/072705/lane.gifWe zijn in oorlog met het ‘terrorisme’, hoor ik overal zeggen. Neen, we zijn in oorlog met de ISLAM. Of beter nog: de ISLAM is in oorlog met het Vrije Westen en dat al 1400 jaar.”Strijdt tegen hen/niet-moslims/ tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.”(sura:2:193 en  8:39) … “Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(sura:8:12)…Terrorisme bestrijden is één ding, de ideologie daarachter aanpakken is iets helemaal anders.We snoeien hier en daar een tak van de boom, maar de wortels blijven onaangeroerd.En zolang we voor deze ongemakkelijke waarheid de kop in het zand blijven steken, komt er geen einde aan het bloedvergieten, de aanslagen en de ellende. ..

Westerse leiders durven juiste diagnose over moslimterrorisme niet te stellen.Obama spreekt van “violent extremism” en Clinton noemde IS “neither islamic nor a state”.VVD’ers zijn anno 2016 zo geseculariseerd, dat ze zich niet meer kunnen voorstellen dat de islam van invloed kan zijn op iemands leven. Als VVD’ers horen wat Syriëgangers door ronselaars wordt voorgehouden, denken ze: deze redengeving is zo gek, er moet iets anders aan de hand zijn. Het ligt vast aan ons of het gaat gewoon niet goed op school. Nou, koppensneller Mohammed Emwazi, alias Jihadi John, studeerde business management.Geen van hen zegt in zijn afscheidsvideo: “Ik doe dit omdat mijn kansen op de arbeidsmarkt niet goed zijn.”…

Europa is regelmatig opgeschrikt door terreuraanslagen. Denk bijvoorbeeld aan de bomaanslagen in Madrid (2004), in Londen (2005) en de aanslag op een Joods museum in Brussel (2014). In 2015 volgden meerdere aanslagen in Parijs. Eerst was er een aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo. In hetzelfde jaar volgde een reeks aanslagen in een tijdsbestek van enkele uren middels bomgordels, gijzeling en het gebruik van automatische wapens.Brussel is ook onlangs opgeschrikt door meerdere bomaanslagen op de luchthaven en in de metro. Daarbij zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen en 230 gewond geraakt.Hierbij leek het doel van de terroristen zoveel mogelijk burgers te doden en verwonden, en angst te zaaien.In Duitsland zijn er 9 aanslagen in 12 dagen gepleegd, maar Europese politiek blijft islamitische terreurgolf ontkennen.De aanslag in Berlijn doet denken aan de aanslag op de boulevard van Nice op 14 juli. Toen reed een een Tunesiër met een Franse verblijfsvergunning met een vrachtwagen door een menigte heen, die naar vuurwerk aan het kijken was. Hierbij vielen 86 doden. Het Al Qaida-tijdschrift ‘Inspire’ publiceerde reeds in 2010 een uitvoerige handleiding met technische details en een modus operandi voor een ‘Truck-jihad’ aanslag. Daarin wordt de ‘Ultimate Mowing Machine’ aangeprezen als het ultieme wapen om dood en terreur te zaaien en zoveel mogelijk slachtoffers te maken…

Ook Nederland ziet zich geconfronteerd met de dreiging van terreur. In 2004 is Theo van Gogh vermoord door een extremistische moslim. In diezelfde periode volgde de opkomst van islamitische jongeren die sterk radicaliseerden. Sommigen van hen vormden netwerken die plannen voorbereidden voor aanslagen in Nederland. Een voorbeeld hiervan is de Hofstadgroep (2003/2004), een groep radicale islamitische jongeren die verdacht werd van het beramen van terroristische daden. Hun ideologie was om te strijden tegen tegenstanders van de islam. Ze wilden daarmee de Nederlandse samenleving ontwrichten.Geweld in de Islam, of het nu in de vorm van terrorisme is, of het vervolgen van christenen en andere minderheden in de moslimwereld, of de doodstraf voor iemand die zich afkeert van de islam of de doodsbedreigingen aan het adres van Salman Rushdie voor het vermeende beledigen van de profeet Mohammed, zijn niet simpelweg een aantal geïsoleerde incidenten of afwijkingen van de ware en vredige islam. Zulk geweld gaat in werkelijkheid terug naar de wortels van de ISLAM, zoals gevonden wordt in de Koran en de daden en leringen van de profeet zelf! Wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen “dit is niet mijn Islam”, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft. Afstand doen van het fundament van de islam. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn…

De slachtoffers,die gevallen zijn van vele jihadistische aanslagen in Europa, zijn in eerste instantie het slachtoffer van het lakse overheidsbeleid; van decennialange immigratie.De daders van de aanslagen zijn de kinderen van de massa-immigratie en de multicultuur, die vandaag de aanslagen in de straten van onze Europese steden plegen.We hebben de asielstroom,die wordt ons opgedrongen door Angela Merkel. Die zet de grenzen open, niet alleen van Duitsland, maar van heel Europa.Wat zij doet moeten wij in Nederland volgen.Als Angela Merkel roept: we zetten de grenzen open, dan staan ze dus ook in Nederland open. Eigenlijk is Angela Merkel de dictator van Europa. Zij bepaalt wat er gebeurt. En dan zo’n man als Timmermans, die begrijpt helemaal niet wat er aan de hand is…

De islamisering van Europa is in volle gang.De Islam trekt al 50 jaar een boerka over onze samenleving en katapulteert ons regelrecht terug naar de duistere middeleeuwen.Nederland islamiseert in rap tempo. Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves. Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk, de sharia-driehoek,waar werd door moslims geroepen: “Dood aan de Joden!”. Een wijk waar het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden geïntimideerd, vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de jihad actief zijn en waar figuren als Samir A. en Mohammed B. samenkwamen en waar zelfs een islamitische ordedienst om hulp wordt gevraagd door de politie, is een sharia-enclave.Sharia gaat over alle facetten van het islamitische leven, van kledingvoorschriften, voedselvoorschriften en uithuwelijking tot de oproep en uitvoering van jihad. Sharia is islam in uitvoering.Ook in Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims en jihadgangers. Het is allemaal sharia en allemaal realiteit in Nederlandse wijken.Steeds meer burgers vragen zich af of hun toekomst nog wel in Nederland ligt. Ondertussen bestaat bij velen het gevoel dat we Nederland aan het kwijtraken zijn. Wijk na wijk, straat na straat, school na school.Duizenden Nederlanders verlaten onze steden,duizenden Nederlanders verlaten Nederland….

Door middel van het voeren van een apartheidspolitiek (denken we maar aan de symbolenstrijd rond de chador en de hoofddoek, de discussie over het halalvoedsel en de Christelijke symbolen in de overheidsgebouwen, het gescheiden zwemmen voor mannen en vrouwen in onze openbare zwembaden, het opleggen van een alcoholverbod aan nachtwinkels, snackbars en cafés die zich bevinden in de islamitische wijken…..) wil men de moslimgelovigen bij de les houden en iedere vorm van integratie onmogelijk maken.Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Multicultuur staat in werkelijkheid voor multiconflict.Als explosieve en noodlottige cocktail van islamisering, massa-immigratie en geweld niet kan gestopt worden, dreigt in Europa een burgeroorlog…

Islam is onderweg naar wereldheerschappij en het is tijd dat de wereld wakker wordt om de realiteit onder ogen te zien, voordat het te laat is!De christenen in het Midden-Oosten het zal uiteindelijk uitsterven in het Midden-Oosten, als de beschaafde wereld hen niet helpt.De oorlog tegen Israël niets anders is en ook nooit iets anders geweest is, dan een klassieke Jihad. De Jihad tegen Israël wordt geëffectueerd door conventionele oorlogsvoering, en ook door terrorisme, evenals door diplomatieke en economische druk, en uiteraard ook propaganda. De hele rataplan. Er kunnen verschillen zijn in timing en tactiek tussen de Snelle Jihadisten van Hamas en de Langzame Jihadisten van Fatah, maar er is geen enkel verschil in het uiteindelijke doel: Israël moet ophouden te bestaan als plaats waar Joden, en dan niet als dhimmis, kunnen leven op land dat eens islamitisch bezit was. Dit is alles. Geen enkel ander doel is acceptabel voor islamitische Arabieren, hooguit met uitzondering van een handjevol van de intellectueel en moreel meest geavanceerde moslims.Israel is deel van het Westen, en het Westen zou het Westen niet zijn zonder Israëls bijdrage aan dat Westen….

Kritiek op de Islam en de islamisering van onze samenleving wordt sowieso weggezet als zijnde racistisch en xenofoob. Wie durft te beweren dat de KORAN aanzet tot haat, geweld en onverdraagzaamheid is hoe dan ook een islamofoob die uit het politieke, mediatieke en maatschappelijke debat moet geweerd worden.Het is nooit verkeerd om de waarheid te vertellen. Maar veel politici hebben het daar liever niet over.De huidige politici zijn narcistisch, vooral gericht op de eigen carriere, niemand die opkomt voor het algemeen belang.De politiek weet al jaren, welke grote problemen massa-immigratie met zich meebrengt. Maar de machtigen kijken weg, omdat ze laf zijn, middelmatig of beide.Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet.Wij zullen nooit accepteren om te leven als dhimmis,tweederangsburgers! ‘Ik moet  Nederland te beschermen tegen de islam, tegen het terrorisme.Mensen die me willen stoppen, zullen me eerst moeten vermoorden.Geen rechter of terrorist houdt mij tegen,’zei Wilders.Hij sterft liever rechtop,dan leven als een dhimmi.We leven in een revolutionaire tijd.Overal in Europa is de revolutie gaande.Onlangs was ook een Trump revolutie in Amerika.De Amerikanen pakken hun land terug. En dat gaan wij ook hier doen!..

Hier kunt u een muslimterrorist zien, die gaat bidden tot Allah, nadat hij diverse mensen heeft vermoord.…Deze harde kern van moslims zal inderdaad een kleine groep vormen tussen de vele moslims op deze wereld, alleen deze harde kern wordt wel, op wat voor manier dan ook, gesteund door een hele grote groep moslims – misschien wel 80 procent. Vergelijk het met nazi-Duitsland: de nazi’s (de harde kern) vormden een kleine groep van de Duitse bevolking, maar kregen wel de steun van een groot deel van de bevolking, waardoor zij hun terreurbewind konden uitvoeren.De daders achter de aanslagen in Parijs en Brussel hebben steun gehad van een groot deel van de islamitische populatie binnen Europa, dit kan niet ontkend worden.En de andere kant opkijken en zwijgen is ook al een vorm van steun….

Posted in Uncategorized | 8 Comments

De PVV gaat in 2017 Nederland regeren!

https://zlj13051967.files.wordpress.com/2016/12/9340c-100guldenwilders.jpg?w=640In een interview met Fox zei Donald Trump wat hij van Brussel en Parijs vindt: ”Verschrikkelijk! De hel op aarde, vanwege de enge moslims.” Journaliste Maria Bartiromo van het Fox Business Network ondervroeg Trump over de haalbaarheid van zijn plan om islamitische immigranten de toegang tot de Verenigde Staten te ontzeggen. Ze wees daarbij op de grote omvang van de wereldwijde moslimpopulatie…”Er is iets aan de hand, Maria,” antwoordde Trump. “Ga naar Brussel. Ga naar Parijs. Ga naar verschillende plekken in Europa. Er is iets aan de hand en het is niet goed. Ze willen de shariawet, ze willen dit, ze wilen de dingen zo… Je weet dat er integratie moet zijn. Er is geen integratie. Er is iets ergs aan de hand.”…“Ga naar Brussel,ik was lang geleden in Brussel, 20 jaar geleden, zo mooi, alles is zo mooi – nu is het de hel op aarde”, zo beweerde Trump….

De afgelopen decennia was het multiculturalisme het heersende geloof: de christelijke traditie is slecht, alle andere culturen zijn goed. In deze sfeer werden vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw op grote schaal moslimimmigranten binnengehaald. Werd op de christelijke traditie bijna alleen nog maar afgegeven, de Islam werd als een verrijking voor onze cultuur beschouwd.Vandaag staan Europa op het dek van de Titanic.Het gaat niet goed met Nederland: een instortende economie, massa-immigratie, islamisering, onveiligheid, overlast, slechte zorg, hoge belastingen en zo kan ik nog wel even doorgaan.En ondanks de grote gevolgen van de economische crisis is de ISLAM het grootste probleem van Nederland.Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet.De verovering van het Westen van binnenuit krijgt steeds meer vorm. Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: héél de wereld moet onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de Koran, de hadieth en de sharia (islamitische wetgeving). Gaat het niet goedschiks, dan moet het maar kwaadschiks (jihad) , maar het zal gebeuren zoals de profeet gezegd heeft!…’De heerschappij is alleen voor Allah.'(Koran:12:40)…’En Hij (Allah) duldt niemand in het delen van zijn heerschappij.'(Koran:18:26)…Dames en heren in Brussel en Den Haag, is dat duidelijk? Dus, Europa is alleen voor Allah en Hij duldt niemand in het delen van zijn heerschappij! …

Europa is gedoemd ten onder te gaan, als mensen niet snel genoeg wakker worden.Met de huidige koers stevenen we af op een instabiel en armzalig Eurabië onder het juk van de dictatoriale EU, met burgeroorlogen tot gevolg.Islam streeft er altijd naar om, waar het zich ook maar vastgrijpt, een staat-in-een-staat te worden, met het uiteindelijke doel van volledige vervanging van de wet en beschaving van een land door de sharia, en met de Koran als de enige aanvaardbare Grondwet. In wijken van allerlei grote steden in Europa, waar veel moslims wonen, klinkt al de roep om de invoering van de sharia, wetgeving en rechtspraak op basis van de Koran.Tolerantie voor andere geloofsopvattingen is er niet, laat staan voor niet-Islamitische opvattingen.De oorspronkelijke bewoners zijn hier verdreven door onaangepast gedrag, pesterijen, berovingen en regelrechte intimidatie, bedreigingen en zware mishandeling.Dit gebeurt met de politieke bedoeling om de oorspronkelijke bevolking te verdrijven en te vervangen door huwelijksmigranten en zo de hele wijk te islamiseren.In de traditionele islamdoctrine kunnen moslims en niet-moslims zonder islamitische rechtsregels niet samenleven.Leven volgens de Koran, de tradities van de profeet en de interpretaties ervan, is onverenigbaar met de principes van de Westerse rechtsstaat en het Westers staatsmodel dat op volkssoevereiniteit steunt.Erdoğan noemde integratie zelfs een ‘misdaad tegen de menselijkheid.’ En zolang in de moskee de Koran als heilig en onfeilbaar wordt verkondigd, zal de beoogde integratie een illusie blijven….

De enige manier om de ISLAM te reformeren is door de sharia af te schaffen en de Koran te zuiveren van een enorm aantal soera’s,die totaal tegenstrijdig met de beschaafde menselijkheid is.Maar,dat zal nooit gebeuren! In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament. We moeten hierbij opmerken dat dit woord van God dateert uit de periode voor Christus. Met de komst van Christus werd de leer op essentiële punten aangevuld of gewijzigd zoals Christus heeft gezegd: »Ik ben gekomen om de wet te vervolmaken.« De vorming van christenen is dan ook gebaseerd op het Nieuwe Testament, in het bijzonder de vier Evangeliën, die het leven en de leer van Jezus beschrijven. In de nieuwe aanvullende leer stelt God de liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid centraal.De stichter van het Christendom was principieel geweldloos. De stichter van de Islam heeft geweld gebruikt.Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden komt in de Bijbel niet voor.Dus om te zeggen dat ‘er in de Bijbel ook geweld voorkomt’ is schandalig banaal en misleidend.De kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren. De kruistochten waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was….

Europa wordt de laatste tijd opgeschrikt door veel islamitische aanslagen.De kans dat er op korte termijn een aanslag plaatsvindt in Nederland blijft reëel.Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) in het periodieke Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland.Het dreigingsbeeld is nog steeds “substantieel”, dat is niveau 4 op een schaal van 5…‘Het moet afgelopen zijn met de toenemende invloed van de islam in Europa.Zoals Wenen in 1683 de oprukkende islamitische legers stopte, zo moet dat nu opnieuw gebeuren,’ vindt Wilders.Iedereen die serieus nadenkt over de toekomst van Nederland, moet zich hier grote zorgen over maken.Ik wil dat Nederland weer een soeverein en vrij land wordt met eigen vlag en een eigen munt c.q. eigen monetair beleid. Een land, waar wij als burgers de richting bepalen door middel van vrije verkiezingen en niet de bureaucraten in Brussel.Een land, waar de vrijheid voorop staat en we de intolerante ISLAM een halt toe durven roepen. Een land, waarin we zélf over immigratie gaan en niet de wensen volgen van Angela Merkel of de Europese Commissie in Brussel.Nederland moet weer een vrij land worden en mag nooit een provincie worden van “Brussel”…

We worden weer belazerd door Rutte! Hij gaat het in een referendum afgewezen samenwerkingsverdrag met Oekraïne toch gewoon tekenen.De partijen die bij Rutte op schoot zijn gesprongen, de democratie verraden.Of je nou voor of tegen was, een democratisch besluit negeer je niet(2,5 miljoen nee-stemmers).De bedoeling is dat Oekraïne via dit associatieverdrag zo snel mogelijk lid wordt van de EU en NAVO.Herman van Rompuy, die tijdens de onderhandelingen over dit verdrag in 2013 doodleuk stelde, dat Oekraïne op termijn zal worden zoals de andere nieuwe lidstaten!En volgens EU-voorzitter Barroso ligt de toekomst van Oekraïne in de EU.Bij het vallen van de Berlijnse Muur, de westerse wereld aan Rusland beloofde niet verder uit te breiden naar het Oosten.Zou Amerika het accepteren wanneer Rusland militaire troepen en raketten in Canada en Mexico zou plaatsen? Het verdrag is een provocatie aan het adres van Rusland.En als je een kat (Poetin) maar vaak genoeg met een stokje blijft prikken, heb je onverwacht een kras op je neus. En dat is wat de EU met Poetin doet…De EU heeft maar 1 vijand: de EU.Dat de EU vrede betekent is onzin. Dat nationalisme leidt tot oorlog is onzin. Dat de euro rijkdom brengt is onzin…Beste mensen, u heeft de sleutel in handen, u mag 15 maart 2017 een historische keuze maken, het is aan u!Thuisblijver bepaalt 15 maart de uitslag van de verkiezingenDe Turkse autoriteiten hebben een Duitse school in Istanbul verboden om aandacht te besteden aan Kerst. De schoolleiding heeft een e-mail gekregen waarin staat dat er niets over de tradities rond het christelijke feest mag worden onderwezen.Maar hier is niks beter.Niet alleen Sinterklaas staat ter discussie hier, maar binnenkort worden ook de christelijke feestdagen zoals Kerstmis en Pasen verboden in heel Europa.In Berlin-Kreuzberg, Kerstmis is al verboden!Wilders,red ons!….http://nos.nl/artikel/2148931-duitse-school-in-istanbul-mag-geen-kerst-vieren.html.60dd5-1

Posted in Uncategorized | 5 Comments