De islam is de enige ‘religie’ die zijn gelovigen opdracht geeft niet-gelovigen te doden!

https://ejbron.files.wordpress.com/2015/06/screenshot_297.png?w=668&h=473 Islam is onderweg naar een wereldheerschappij en het is tijd dat de wereld wakker wordt om de realiteit onder ogen te zien, voordat het te laat is!De gebeurtenissen in Parijs en van de afgelopen jaren hebben Wilders gesterkt in zijn mening dat meer islam in Nederland betekent dat we ook meer aanslagen en doden te verwerken zullen krijgen. De oplossing is daarom volgens hem eenvoudig: de islam moet niet behandeld worden als godsdient, maar als politieke veroveringsideologie die actief moet worden tegengewerkt.Volgens PVV-leider, bewijzen de aanslagen in Parijs een paar dingen. Eén: de islam past hier niet. Twee: Nederland moet z’n grenzen sluiten.Het net doen alsof de Islam een godsdienst van vrede en liefde is, is ons zelf misleiden.Als we daarmee doorgaan zullen we deze tragedie nooit leren begrijpen, islam betekent ‘onderwerping’, onderwerping aan de wil van God, is godsdienst van overwinningdaad geweest. BEKEER OF STERF! Om te zeggen dat dit alleen maar bij extremisten voorkomt die zich daaraan schuldig maken is het zelfde dat alleen maar een paar Duitsers aan de Jodenvervolging schuldig waren, niet het Nazisme zelf! Als we naar de cijfers kijken, zien we dat er wereldwijd 1.2 miljard moslims zijn. Ongeveer 15 tot 25% daarvan is radicaal, minimaal 75% is dus vreedzaam. Toch betekent 15 tot 25% dat er ongeveer 180 tot 300 miljoen geradicaliseerde moslims, jihadisten, zijn. Dat zijn heel veel strijders die bereid zijn om te doden en gedood te worden in de naam van Allah. Als al deze jihadisten aan het moorden slaan, doet de vreedzame meerderheid er dan toe? Los van het feit dat de geschiedenis niet wordt bepaald door de zogenaamde ‘gematigde meerderheid’ – die doorgaans laf, bang en stil is – tonen onderzoeken steeds opnieuw aan dat het dogma ‘gematigde moslimmeerderheid’ op zijn minst kort door de bocht is. Men kan moslims niet simplistisch indelen in ‘gematigd’ en ‘niet-gematigd’.Moslims, ongeacht radicaal of niet-radicaal willen dat de hele wereld zich onderwerpt aan de islam en wetten van de sharia.Hun religie is één en dezelfde: islam. En die kent enkel één Allah, één profeet, één Koran, één Hadith, één Sharia. En daar schuilt het probleem.Binnen de moslimwereld is er ook geen plaats voor andere religies. De grote meerderheid van de moslims heeft dezelfde dromen als niet-moslims: een gezin, een huis, een baan.De meeste nazi’s en communisten droomden ook van een huis en een tuin en een vaste job.Het punt is dat ze in extreme situaties voor hun ideologie kozen.Moslims zijn net hetzelfde.Ze zullen altijd voor elkaar kiezen. Hun loyauteit ligt bij de islam.Het punt is echter dat moslims als groep een collectieve ideologie hebben, die individualiteit en vrije wil verbiedt. In tijd van de Tweede Wereldoorlog,het waren ook overwegend keurige nette en buitengewoon aardige mensen,net als ‘gematigde’ moslims,die deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en 50 miljoen mensen werden vermoord! Er is geen meerderheid voor nodig om een enorme ramp aan te richten.De vredevolle meerderheid is irrelevant! En alles wat nodig is om het kwaad te doen groeien zijn mensen die niets doen.De zwijgende meerderheid zijn degenen die in veel opzichten het geweld mogelijk maken.Stilte is een vorm van goedkeuring. De islamitische verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis der mensheid.Voorzichtige schattingen spreken van om en de nabij 80 miljoen dode Indiërs.Afghanistan was boeddhistisch, Iran was zoroastrians en Pakistan was Hindoestaans voordat de islam hun beschavingen en culturen verzwelgden.De islam was nooit een religie van de vrede. Jihad en doden zijn het hoofd van de islam. Neem ze weg, dan neem je het hoofd van de islam weg.Vrede in de islam bestaat wanneer iedereen van de Dar-al-Harb (wereld der ongelovigen) zijn bekeerd – goedschiks of kwaadschiks – naar de Dar-al-Islam (de wereld van de islam).Deze ideologie is dus in een permanente staat van oorlog met de ongelovigen, totdat het uiteindelijk over de gehele wereld zal heersen. Wanneer men de Afrikaanse christenen meerekent die in de 20e eeuw werden gedood, dan hebben we:60 miljoen christenen!Noord-Afrika, Midden Oosten en Turkije waren van de 2e / 3e eeuw tot de 7e eeuw christelijk (allerlei denominaties). Ook in de huidige tijd hebben de christelijke, hindoestaanse en boeddhistische bevolkingsgroepen te lijden van enorme aantallen gewelddadige acties van moslims tegen de ‘ongelovigen’. Dit soort berichten worden zelden door de westelijke media overgenomen.De islam heeft in 1400 jaar nog nooit iets anders gedaan dan dood en verderf zaaien!Deze totalitaire ideologie is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!Zolang er islam op deze wereld bestaat zal er geen vrede zijn.…Wijlen Mustafa Kemal Atatürk („Vader van Turkije“) zei over de islam: „Deze absurde theologie van een immorele bedoeïen is een rottend lijk dat onze maatschappij vergiftigt“..…. Brigitte Gabriel gaat helemaal los op vraag uit het publiek waarom alle moslims als “slecht” gezien worden.” ….

Posted in Uncategorized | Leave a comment

De islamofobie is een ander woord voor ‘houd je mond over de islam’…

https://ejbron.files.wordpress.com/2016/02/screenshot_21.png?w=637&h=413We leven in een tijd waarin we in West-Europa meer met de islam te maken hebben dan ooit. Het islamitisch terrorisme is een groeiend probleem dat steeds dichter bij huis komt.Wie de afgelopen jaren bedenkingen formuleerde over de sluipende radicalisering in Europa werd meteen weggezet als racistische islamofoob.Moslims nemen massaal deel aan de vrije kritiek tegen het westen, tegen de Nederlandse cultuur, maar ze eisen respect voor hun godsdienst: wie daarover iets zegt, wordt beschuldigd van islamofobie, racisme, xenofobie.Kritisch nadenken over het geloof is verboden in de islam.Wanneer wij het woord ‘Islam’ uitspreken, antwoordt men alsof wij het woord ‘moslims’ gebruikten.Kritiek op de islam niet betekent dat men automatisch iets heeft tegen de mensen die deze religie volgen.Maar als Islamkritiek niet meer mag, omdat het moslims kan kwetsen, dan mag kritiek op het Christendom ook niet meer omdat het christenen kan kwetsen.In Nederland zijn er alleen al talloze Islamitische websites opgericht, die zich volledig richten op het weerleggen van het Christelijk geloof.Een Christen is eigenlijk des doods schuldig, omdat hij gelooft in de godheid van Vader, Zoon en Geest. Dat is de ernstigste zonde volgens de islam.Zelfs verplicht de Koran haar volgelingen ertoe alle vriendschappelijke contact met andersdenkenden te vermijden. In Nederland is de vrijheid van godsdienst gewaarborgd, maar dit betekent daarmee niet dat de “godsdienst” zelf beschermd is tegen elke kritiek.Dat een grote groep mensen een uitzonderlijk vuige, haatdragende ideologie aanhangen, maakt die ideologie nog niet juist.Iedereen heeft het recht de godsdiensten te bekritiseren, te haten, te minachten, en ze leugenachtig, reactionair, belachelijk, onnozel of gevaarlijk te vinden. De islam heeft sinds Mohammed stand gehouden door tegenstanders en critici te vermoorden, en uitsluitend lofzangen toe te staan. Dat maakt duidelijk hoe bang de islam is voor het vrije woord. En wie kritiek heeft op de koran of de islam, wordt met de dood bedreigd, zoals Ayaan Hirsi Ali, Salman Rushie, Ibn Warraq, Talisma Nasreen. Zij worden als afvalligen beschouwd, en apostasie, afvalligheid, is levensgevaarlijk voor een moslim. Maar ook niet-moslims, worden bedreigd, zoals professoren en politici (Robert Redeker, Geert Wilders,enz…), of gedood zoals Theo Van Gogh.De kritiek van Geert Wilders op de radicale islam is niet bedoeld om moslims te vervolgen omdat ze moslims zijn, maar om te wijzen op de gevaren van de islamitische terreur. Dat gevaar is reëel en moet onder ogen dienen te worden gezien. Aanslagen en dreigingen zijn inmiddels geen incidenten meer, maar de realiteit van alledag. Wie een niet-racistische islam-criticus desondanks als “racist” bestempelt, is een smerige demagoog.Het scheldwoord dat tegen islamcritici wordt gebruikt om hen als haatzaaiers zwart te maken is niet moslimofoob maar islamofoob. Dus geen angst van mensen, maar angst van een religie. De politiek correcte uitvinders van dit lelijke woord nemen dus niet mensen in bescherming, maar wel een ideologie,zo lezen we.West-Europese ‘intellectuelen’ hebben een traditie van collaboratie met totalitaire systemen. Al decennia lang wordt er door linkse ‘intellectuelen’ gepalaverd over een zgn. ‘Europese’ islam. Die blijkt uitsluitend te bestaan in de hoofden van naïeve, multiculturele ideologen.De islam kan zich door de fundamenten van haar leer niet aanpassen aan een democratie.Rechten van de mens gelden in de islam niet.Uw weten, regels, vrijheid en democratie zijn in de ogen van moslims namelijk totaal niets waard. Het enige dat voor moslims telt is de islam en haar wetten e.d.. En u heeft zich daar maar naar te schikken! Europa heeft geen islam nodig.Op 1400 jaar is geen enkel moslimland erin geslaagd op eigen kracht een democratie te vestigen, een rechtssysteem uit te schrijven, of een wetenschap die naam waardig te doen ontstaan. Trouw aan de clan, een tribale houding die rechtstreeks teruggaat tot de woestijnen waarin de islam is ontstaan, is de regel.Welkom in Europa! En als we naar islamitische wereld kijken, zien we vooralsnog alleen maar armoede, analfabetisme, onwetendheid en onvrijheid, met steeds meer invloed van de radicale islam, waardoor deze landen steeds meer achterblijven en richting duistere middeleeuwen gaan.De islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd.Wij capituleren niet. Democratie en vrijheid van meningsuiting zijn niet te koop.We willen hier geen achtelijke middeleeuwse sharia, waarbij we moeten vrezen voor ons leven!Een wereld zonder islam is een betere wereld….. …Is het racistisch om kritiek te hebben op de islam?

 

Posted in Uncategorized | 4 Comments

De Islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!

https://i2.wp.com/devrijegedachte.nl/wp-content/uploads/niet-mijn-islam.jpgVan Rooy;‘De islam doet altijd hetzelfde: ze ent zich op een bestaande beschaving, zuigt die uit, gebruikt wat er gebruikt kan worden, neemt de overhand. Vervolgens valt die beschaving stil.’…Om islamkritiek te ontzenuwen, wijzen islamapologeten graag op het bestaan van “gematigde moslims”. Die omgorden zich niet met bommen, trekken niet als heilige strijders naar frontlijnstaten en hebben alleen maar last van de reputatie die hun militantere geloofsgenoten de moslimgemeenschap bezorgen.In de Islam wordt de term ‘gematigde moslim’ niet genoemd. Vanwaar deze term dan? Want de Islam vertelt ons ook niet dat wanneer je geloof in Allah vermindert, dat je dan voor een paar dagen een gematigde moslim bent. Ook wordt niet verteld wanneer je geloof toeneemt dat je dan opeens een extremist bent.Ik heb nog nooit van een ‘gematigde christen’ of ‘gematigde nazi’ gehoord.Hij mag zich van mij moslim noemen en kan weliswaar een gematigde man zijn, maar volgens de Koran is hij dan geen moslim meer.Je bent moslim of je bent het niet. Je kunt ook niet ‘een beetje’ in Allah geloven.Wie gelooft in Allah is moslim en helaas voor de moslims die niet per se voorstander zijn van random onthoofdingen op straat of andere vormen van de jihad is daarin geen nuance mogelijk.Zogenaamde ‘gematigde’ (lees: zwijgende) ‘meerderheid’ dezelfde religieuze ambities en dromen over een wereldwijd kalifaat koesteren, als de zogenaamde ‘radicale’ varianten. En in dat licht zullen zij zich nooit verzetten tegen de zogenaamde ‘extremisten’ als deze de kafirs (niet-moslims) ‘een lesje buigen voor de enige ware religie’, ofwel in hun ogen de islam, geven en u wel fysiek onderwerpen aan de islamitische regels en wetten. Een meerderheid van moslims vanwege een belediging cartoon zou gaan niet doden.Maar het betekent wel dat een meerderheid van de moslims een collega moslim niet zal stoppen om het te doen, en misschien zelfs het gevoel zal hebben van gedrongen te zijn om te helpen of hen te ondersteunen, hetzij financieel, hetzij via hun zwijgen. Dit concept is de brug van deze religie naar wreedheid. Als een moslim geweld accepteert vanwege een belediging, als rechtvaardiging, dan wordt het mogelijk voor hen om verder te gaan naar de volgende fase: eer-moord, vermoorden van afvalligen en ongelovigen, enz…De ‘gematigde’ en extremistische moslims baseren zich op hetzelfde boek en dezelfde traditie.Als je met gematigd bedoelt dat mensen weigeren zich met terroristische acties in te laten, dan is de meerderheid van de moslims gematigd. Maar als je met gematigd mensen bedoelt die geen terrorisme plegen én ook actie ondernemen om het te stoppen, dan slinkt die meerderheid snel en wordt het een heel kleine minderheid.Er zijn uiteraard moslims die het minder strikt zien en hun religieuze overtuiging combineren met een modern leven, maar als puntje bij paaltje komt, buigen zij toch voor de druk van de extremisten, al is het maar om geen ‘slechte’ moslim te worden genoemd.Het enige dat voor moslims telt is de islam en haar wetten e.d… Elke islamiet weet dat hij in Europa, woont in een huis van oorlog dat eerst een huis van vrede zal zijn als de sharia, de islamitische wetgeving, een feit is.Omdat moslims op dit ogenblik nog niet sterk genoeg zijn om de strijd te winnen, kiezen velen voor een tijdelijke pragmatische opstelling. Zij werken daarom samen met de democratische rechtsstaat.Moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de islam.De moslims moeten, hoe dan ook, de democratische wetten goedgekeurd in een land ondergeschikt maken aan de wil van Allah, zoals letterlijk neergeschreven in de Koran.In Nederland ,70% van de  ‘gematigde’ moslims vindt de regels van de Koran belangrijker dan de Nederlandse wetten, democratie en rechtsstaat. Alle moslims dromen van een islamitische staat. Ze geloven dat de moslims de hele wereld zullen veroveren. Ze geloven dat hun moment zal komen, het moment waarop de niet- moslims de strijd tegen de islam zullen verliezen. De waarheid is dat moslims de niet-moslims haten; “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.” Soera 5:51… Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd!De geschiedenis en het heden leren ons, dat overal waar de islam zich in een bestaande cultuur vestigt, het vroeg of laat tot een burgeroorlog komt.We moeten goed beseffen dat, waar de islam gezaaid wordt, de sharia wordt geoogst.We hebben geen gematigde moslims nodig, maar afvallige moslims,die niks van de Koran, de Sunnah of de Islamitische geleerden aantrekt. Hoe meer afvalligen hoe meer de basis van de islam gaat wankelen. En als je niet meer in Allah gelooft, laat dat dan horen.De laatste tijd zien we de termen ‘moslimhaat’ en ‘islamofobie’ in de kranten opduiken. Dat zijn misleidende kreten, bedoeld om een inhoudelijk debat over de islam te voorkomen.Zo’n debat mag altijd gehouden worden.Na de islamitische terreuraanslagen in Europa,hebben we zeker het recht om de vraag te stellen of de gedachten die de islam uitdraagt door de beugel kunnen.Door onze beugel, wel te verstaan. Dat is geen haat. Dat is geen fobie. Dat is zorg.Respect hebben voor een beweging die het vrouwenhaat, terreur en massamoord in het vaandel heeft staan is absoluut uitgesloten.De Islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen! … De grote meerderheid van de moslims heeft dezelfde dromen als niet-moslims: een gezin, een huis, een baan.Maar,de meeste nazi’s en communisten droomden ook van een huis en een tuin en een vaste job. Het punt is dat ze in extreme situaties voor hun ideologie kozen.De islam is geen religie, maar een totalitaire veroveringsideologie, die uit is op wereldheerschappij. Het is naïef om te veronderstellen dat de islam een godsdienst is zoals alle andere.In tijd van de Tweede Wereldoorlog,het waren ook overwegend  keurige nette en buitengewoon aardige mensen,net als ‘gematigde’ moslims,die deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en 50 miljoen mensen werden vermoord!…            https://thenypost.files.wordpress.com/2014/06/15ps-maponly.jpg?w=1034&h=482 De Islam ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de islam.Maak je geen enkele illusie! Europa behoort tot de dar al-harb en moet worden onderworpen.Tweemaal heeft de islam geprobeerd Europa militair te veroveren. De eerste poging strandde in de slag van Poitiers (732). De tweede poging, via het Ottomaanse Turkse Rijk, kwam tot stilstand voor de poorten van Wenen (1683). En nu verloopt het via een oude beproefde weg: het vestigen van moslimgemeenschappen op basis van economische belangen.Door je niet te onderwerpen aan de islam en moslims ben je als niet-moslims niets meer dan de vijand van deze politieke ideologie.Vrede zal er pas zijn als de hele wereld onderworğpen is aan hun interpretatie van de Islam. Je hoeft geen groot arabist te zijn om te weten dat het woord ISLAM ‘onderwerping’ betekent.En onderwerping zonder terreur is onmogelijk.Jihad en doden zijn het hoofd van de islam. Neem ze weg, dan neem je het hoofd van de islam weg.Het is de goddelijke missie van de islam om de strijd aan te gaan met alle waarden van een ‘ongelovig volk’.Allah accepteert geen andere religie dan de Islam. De Koran is een soort van militair handboek waarin het scenario ter vernietiging van de Kafir – wij, de ongelovigen – staat neergeschreven.Deze boek beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de islam als enige echte religie in de wereld overblijft; ”Bestrijd iedereen op de weg van Allah en doodt degenen die niet in Allah geloven.”…‘Te strijden is u voorgeschreven’ (2:216), zijn gericht tot alle moslims… Heeft u in Europa wel eens gehoord van een conflict met de hier wonende aanhangers van andere godsdiensten zoals het boeddhisme, shintoïsme of hindoeïsme? Nee.Deze godsdiensten zijn niet agressief.De islam heeft in 1400 jaar nog nooit iets anders gedaan dan dood en verderf zaaien! .. De islam in Europa zal als een brand om zich heen slaan als zij eenmaal voldoende macht in handen heeft gekregen. De West-Europese grote steden kennen al complete moslim vrijstaten. Overal gedragen de islamitische immigranten zich als bezetters…

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Duitsland: De Verkrachtingsepidemie door Migranten uit het Midden Oosten en Noord-Afrika(Marokko en Algerije)

Nieuwjaar aanrandingenDe door Samuel Huntington voorspelde botsing der beschavingen vindt dus nu plaats in de straten van de Europese steden.Je kunt het Midden-Oosten niet naar Europa halen, zonder de vrouwenhaat en het seksueel geweld erbij te importeren,zegt sociologe Brenda Stoter,die bereist voor o.a. Al Jazeera en De Groene het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Georganiseerde groepsaanrandingen tijdens grote evenementen zijn in Arabische landen al langer een bekend probleem.We kennen de methode bovendien al van het Egyptische Tahrir plein.In 2011 werd de Amerikaanse televisiejournaliste Lara Logan op het Tahrirplein in Cairo de kleren van het lijf gerukt en “met de handen verkracht” door een groep van 200 mannen.Tijdens protesten in 2012 en 2013 op het Tahrirplein in Caïro,ruim 169 vrouwen zijn verkracht.Het geweld tegen vrouwen en meisjes vindt plaats volgens een vast patroon, zo schrijft Amnesty-onderzoekster Diana Eltahawy vanuit Caïro: ‘Tientallen of honderden mannen omsingelen hun slachtoffer, rukken haar de kleren van het lijf, ritsen broeken open, betasten borsten en billen. Zij gebruiken vaak knuppels, messen en andere wapens.’ Vrijwilligers die de aanvallen in kaart proberen te brengen, hebben tegenover de Christian Science Monitor verklaard dat het geweld gepland lijkt. „Het is ons opgevallen dat er vaak meerdere aanvallen op exact hetzelfde moment beginnen, op verschillende locaties op het plein, wat verdacht is.” Daders werden niet vervolgd. Ook deed de regering niets om het diepgewortelde vooroordeel dat de vrouwen de aanvallen aan zichzelf te danken hebben aan te pakken.Een vrouw hoort niet op straat, leert de Islam. De aanrander heeft geen schuld; de schuldige is per definitie de vrouw.Daarom worden vrouwen, die na verkrachting in verwachting raken, door shariabanken ter dood veroordeeld.Moslims beschouwen elke vrouw die niet volgens hun maatstaven is gekleed, als een hoer.Maar,het Tahrirplein ligt nu in Keulen…In verschillende Duitse steden werden in de nacht van Oud en Nieuw vrouwen lastig gevallen, beroofd of verkracht. In Keulen kwamen de eerste berichten over de aanrandingen naar buiten.Het aantal aangiftes van diefstal of aanranding in Keulen is gestegen tot boven de duizend.Volgens Ralf Jäger, de Duitse mininster van Binnenlandse Zaken, zou het gaan om in totaal 1049 aangiftes, waarvan 821 gevallen te maken hebben met diefstal en 359 met aanrandingen.Het aantal aangiftes van aanrandingen tijdens nieuwjaarsnacht in de Duitse stad Hamburg is gestegen naar 195.Politiebronnen melden: ‘Meeste daders Keulen waren asielzoekers uit Syrië,die nog maar kort in Duitsland verbleven’.Geen van de verdachten woont in Keulen. De bende in Keulen was wel goed voorbereid. Sommigen hadden zelfs briefjes bij zich om ranzige zinnen in het Duits te kunnen uitspreken: ik wil seks met je hebben en: trek je kleren uit, wat erop duidt dat de daders vooraf al van plan waren toe te slaan.Groepjes mannen doelbewust rondliepen en de vrouwen grepen, terwijl anderen de politie op een afstand hielden met vuurwerk.Volgens minister van Justitie Heiko Maas zijn de berovingen en aanrandingen met Oud en Nieuw afgesproken werk geweest; “Zoiets gebeurt niet uit het niets, daar moet iemand achter zitten”.Wie organiseerde de massaverkrachtingen/seks jihad/ in Keulen en andere Europese steden? Het is een nieuwe vorm van geweld tegen vrouwen, die Europa tot nu toe niet kende.Darya Safai, een Iraans-Belgische tandarts, zegt dat seksueel geweld tegen vrouwen zijn oorsprong vindt in de islamitische cultuur. De daders in Keulen zijn „het slachtoffer van een religieus wereldbeeld dat vrouwen beschouwt als minderwaardige wezens.“…Volgens de “Keulse” imam Sami Abu Yusuf is het de schuld van de dames in Keulen zelf.We moeten ophouden naïef te zijn, zegt Hafid Bouazza; ‘ De aanrandingen in Keulen hebben wél alles met de islam te maken.Want dat is niet alleen een religie, maar ook een cultuur, een geheel van opvattingen en gedragingen. En volgens de islam is de vrouw het bezit van de man’. Een cultuur waarin vrouwen niet als individuen met een eigen, gelijke waarde worden gezien maar als voorwerpen die lijdzaam moeten ondergaan wat anderen – in dit geval mannen – voorschrijven, creëert als het ware een sfeer waarin aanrandingen en verkrachtingen gedijen.De gelijkwaardigheid van man en vrouw in het Westen is de uitkomst van een ontwikkeling die hier eeuwen heeft gevergd. Opvallend is dat het nieuws over het aanvallen van vrouwen in Keulen pas dagen na oudjaar in de kranten verscheen.Duitsland en Zweden de ‘autoriteiten’ eerst de misdaden zelf en vervolgens de achtergrond van de daders hebben proberen te verdonkeremanen. Zij hebben daarmee het vertrouwen in de rechtsstaat ernstig beschaamd.De linkse politici en publicisten meer compassie opbrengen voor daders, dan voor slachtoffers.Men wilde extreem-rechts niet in de kaart spelen, want de daders hadden een islamitische achtergond.De islam, een uiterst primitieve ideologie, die vooral in het Midden-Oosten en Afrika moet blijven… In de islam is een vrouw in bezit van de man en een man kan met haar doen wat hij wil.Deze citaten zijn geen verzameling geïsoleerde, excentrieke of ongewone voorbeelden, maar zij zijn een weerspiegeling van de hoofdstroom van een coherente consistente zienswijze over de plaats van vrouwen in de islam ;http://www.answering-islam.org/Dutch/newton/vrouweninpureislam.htm  …. IS-strijders ‘beschouwen verkrachting als eredienst, met gebed voor en na’…;http://www.knack.be/nieuws/wereld/is-strijders-beschouwen-verkrachting-als-eredienst-met-gebed-voor-en-na/article-normal-593983.html

Posted in Uncategorized | 1 Comment

De Islam haat vrouwen,maar ook niet-moslims!

shariaDe vrouw is een bezit van de man en een man kan met haar doen wat hij wil. Zij worden als een soort minderjarigen beschouwd, die altijd van een man afhangen.Volgens de Koran is de vrouw moreel, mentaal en fysiek de absolute mindere van de man.Thuis is er een dominante rol toebedeeld aan de vader, de echtgenoot en de broers. Vrouwen worden strikt gecontroleerd en kunnen het huis niet verlaten zonder toestemming of begeleiding van een mannelijk familielid.Een vrouw aan haar man moet gehoorzamen,omgekeerd geldt dit niet.Een vrouw die iets wil doen zonder toestemming van haar man, mag door haar man worden geslagen, tot ze haar verzet opgeeft en weet wat haar plaats is’’-Koran 4:34.De man is verantwoordelijk voor alles, de vrouw voor niets. Dit geldt zowel op financieel vlak als wat de beslissingen in verband met de familie betreft, zowel over de kinderen als over de vrouw zelf.De koran bepaalt dat een man tweemaal zo veel erft als een vrouw (soera 4:11).De getuigenis van een man staat gelijk aan de getuigenis van twee vrouwen.Moslima’s worden door hun man en familie onderdrukt, hebben geen recht op een eigen mening en moeten een hoofddoek dragen.Zij mogen zelfs niet eens meer zelf kiezen hoe ze gekleed gaan. Meisjes en vrouwen kunnen daarmee aan mannen het krachtige signaal afgeven dat ze vasthouden aan de islamitische normen en leefwijze. Daarmee verdienen ze het om met rust gelaten te worden en gevrijwaard te blijven van agressie. Daarom legitimeert het dragen van een hoofddoek in wezen ook het onbeschofte gedrag, het geringe respect en zelfs de agressie van jongens en mannen jegens vrouwen die géén hoofddoek dragen.Sommige islamitische vrouwen praten de hoofddoek goed, door erop te wijzen dat zij “als een kostbaar juweel” worden beschouwd, dat je uit het zicht of in een doosje bewaart. Die vergelijking is helemaal niet vleiend. Het ontmenselijkt een vrouw, en het levert het bewijs dat zij als een voorwerp wordt gezien.De hoofddoek is geen religieus symbool, maar een gewoon kledingstuk zoals een pet of hoed. Die mogen ook niet gedragen worden in scholen, op gemeentelijke diensten, enzovoort.De geheime agenda achter de hoofddoek leidt naar segregatie, naar een cultureel, maatschappelijk en religieus apartheidsregime waarbij de islam onze beschaving wil controleren en uiteindelijk overheersen.Voor een moslimvrouw is het verboden om te trouwen met een niet-moslim. Dit verbod geldt niet voor een moslimman.In moslimlanden worden dochters getrouwd met neven of nichten.Een man heeft het recht op 4 vrouwen, een vrouw slechts op 1 man.In de Koran, vers 65:4, staat dat een man met een vrouw in het huwelijk kan treden als ze ‘nog niet menstrueert’. Met andere woorden: kinderhuwelijken worden in de Koran goedgekeurd.Kort na Ayatollah Khomeini’s revolutie in Iran (1979), verlaagde hij de huwleeftijd voor meisje van 18 naar negen jaar oud.Hij huwde een meisje van tien jaar, en moedigde andere mannen aan om dit ook te doen.Volgens de Iraanse website Tabnak zijn er in 2010 zo’n 42.000 kinderen tussen de 10 en 14 jaar getrouwd. Als islam ooit geheel over de wereld verspreid, moet niemand verbaasd zijn als korangelovende moslims de huwleeftijd van meisjes willen verlagen naar negen jaar.In Irak,Afghanistan,Saudi-Arabië,Turkije steken vrouwen zichzelf in brand om aan een slecht huwelijk te ontsnappen.Is het een “gelijk” recht als vrouwen het hoederecht over hun kinderen na een echtscheiding moeten opgeven totdat ze kunnen hertrouwen, terwijl mannen dit recht kunnen behouden zelfs na de hertrouw? In islamitische landen waar de sjaria geldt, verkrachte vrouwen worden gestraft vanwege hun zogenaamde overspeligheid (gestenigd als ze getrouwd zijn) of hun ontucht (honderd zweepslagen als ze nog niet getrouwd zijn), terwijl de verkrachter vrijwel altijd vrijuit gaat wegens gebrek aan het vereiste bewijs, dat moet worden geleverd door vier getuigen die de seksuele daad met eigen ogen gezien hebben.Verkrachte meisjes worden ook vaak vermoord, om de eer te redden van de familie.Seks hebben met niet-islamitische meisjes is geen zonde volgens de islam. Niet-islamitische vrouwen zijn immers (een soort van) slaven. En een slavin mag je gebruiken zoals je dit wil. Ook seksueel. Ik kan op grond van mijn onderzoek niet meer beweren dat de islam een geloof is, omdat het teveel kapot maakt in mensen en tot teveel ellende leidt in onze wereld.De islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd. Dat is een veroveringsgodsdienst, die onze democratie wil vernietigen en die een islamitische dictatuur wil vestigen gebaseerd op de sharia, wereldwijd. De Islamitische Wet (shari’a) leert echter dat de niet-moslims in deze wereld moeten worden onderworpen of gedood.Koran: 8:39, ”bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.” De islamitische geschriften roepen de moslims op om oorlog te voeren met andere religies om ze tot onderwerping te brengen aan de islam.Mohammed, de stichter van de islam, zei dat hem was “opgedragen door Allah tegen de mensen te vechten totdat ze zouden getuigen dat er geen andere god dan Allah is en dat Mohammed zijn boodschapper is.”Deze discriminerende, onderdrukkende en mensvijandige ideologie verpakt in cultuur en religie is het ergste wat ooit is uitgevonden om mensen te knevelen. In Europa is geen plaats voor de islamitische wetgeving, ofwel de Shari’a. In Nederland 70% van de Nederlandse moslims meent dat de regels van de Koran belangrijker zijn dan de Nederlandse wetten, of 75% meent dat er maar één interpretatie van de islam mogelijk is waar elke moslims zich aan moet houden. Deze mensen zou ik aanraden om naar de streng islamitische landen te verhuizen.EUROPA moet Europa blijven, en geen kalifaat van Eurabië...http://www.answering-islam.org/Dutch/newton/vrouweninpureislam.htm.

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Europa wacht op bekering tot de Islam

https://ejbron.files.wordpress.com/2013/05/screenshot_386.png?w=643&h=455In 1975 zei de voormalig Algerijns president Houari Boumedienne voor de Verenigde Naties het volgende: ,,Miljoenen mannen en vrouwen zullen van het zuidelijk, naar het noordelijk halfrond komen. En ze zullen niet komen als vrienden, maar wel om te veroveren.”.…Na het nazisme en communisme is de islam de derde totalitaire ideologie die ons bedreigt.Deze ideologie staat niet meer aan de poorten van Europa, maar is al volop bezig de Europese beschaving van binnenuit op te vreten;via massa-immigratie, bekering en gezinsuitbreiding.In landen waar moslims met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie.Zeventig jaar geleden, waren er in Europa minder dan 1 miljoen moslims, nu zijn dat er al meer dan 30 miljoen!Zolang onze zwakke leiders weigeren de demografische metamorfose van Europa een halt toe te roepen, zal een burgeroorlog onvermijdelijk zijn. In de islam migreren betekent het volgende; een instrument van islamitisch expansionisme, gebruik makend van religieus en etnisch separatisme met als doel een aparte status met privileges, om achtereenvolgens niet-islamitische samenlevingen te ondermijnen, te onderdrukken, te veroveren/transformeren naar een islamitische staat inclusief shari’a wetgeving.  Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd.Mohammed zei: ‘Migratie moet doorgaan zolang er ongelovigen of vijanden zijn die zich verzetten.’Overal zien we de afwijzing van het Europese cultuur en identiteit. In de grote steden wonen nu al meer moslims dan praktiserende christenen. Over een of twee generaties zullen zij in de meeste plaatsen de meerderheid vormen. De grote steden lijken inmiddels bijna islamitische enclaves, waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.De segregatie gaat onverminderd door en de verhouding moslim/niet-moslim wordt steeds groter. En moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de islam. Integreren betekent dat je aflegt wat niet te verenigen is met de cultuur van het land waar je gaat wonen. Elke islamiet weet dat hij in Europa, woont in een huis van oorlog dat eerst een huis van vrede zal zijn als de sharia, de islamitische wetgeving, een feit is. Tot die dag moet hij zien te overleven in compromissen en in aanpassing, maar daar nimmer vrede mee hebben.Het onderscheid tussen vriend en vijand is de kern van de islam, daaruit vloeien alle anderen politieke onderscheidingen voort: dar al-islam en dar al-harb; dar al-islam en dar al-kufr.Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan.Een vredig samengaan van diverse religies zoals wij dat in Europa kennen is in feite bij de Islam niet mogelijk.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd! Wie islam zaait, zal jihad oogsten!Een goed voorbeeld van een land wat geislamiseert is, is Indonesie. 50 jaargeleden was Indonesie voornamelijk Hindoestaans, Boedhistisch, Christelijk. Nu is het land het grootste Islamitische land ter wereld.Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?De islam doet altijd hetzelfde: ze ent zich op een bestaande beschaving, zuigt die uit, gebruikt wat er gebruikt kan worden, neemt de overhand. Vervolgens valt die beschaving stil.We zijn in tijden beland dat regeringen niet meer bestaan uit volksvertegenwoordigers, maar uit volksvijanden, die Europa aan het herkaarten zijn.De Britse socialistische minister Shalid Malik in oktober 2006 zei: “In 1997 hadden we onze eerste moslim-kamerlid. In 2001 hadden we twee moslim-kamerleden. In 2005 hadden we vier moslim-kamerleden. InshaAllah (Bij Gods wil) zullen we acht of tien moslim-kamerleden hebben in 2009 of 2010. In 2014 zullen we zestien moslim-kamerleden hebben. Op deze manier zal het volledige parlement ooit moslim zijn. Ik vertrouw erop dat, InshaAllah, we binnen minstens dertig jaar een premier hebben die mijn godsdienst deelt.” Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland):‘Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen. Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen’.De vlag van de politieke islam waait steeds harder en de strijd tegen de Nederlanders wordt op alle fronten uitgevoerd,(zie: georganiseerde politieke groeperingen die zich binnen de grote politieke partijen schuilen en opeens zeggen, “ja, we zijn Turken en we willen nu anders!).Vandaag kunnen we alleen maar vaststellen – net zoals Angela Merkel dat onlangs deed – dat die multiculturele samenleving totaal mislukt is.Die sluipende islamisering die het Westen nog altijd niet wil zien, is volgens mij ook te wijten aan de oliecrisis van de jaren 70. Het Westen had toen dringend olie nodig en al die regimes in het Midden-Oosten – Saoedi-Arabië, Iran, Irak – hebben daarop ingespeeld. Er zijn daar documenten over en Bath Ye’Or schrijft er ook over. Er zijn toen kwalijke deals gesloten met de Europese Gemeenschap: ‘jullie krijgen de olie – aan een fatsoenlijke prijs – maar dan moeten jullie de islam faciliteren in Europa’ en zo is het begonnen.Moamer Kadafi,de dictator van Libië, zei eens op TV dat ze de wereld veroveren zonder oorlog te voeren en dat is wat er nu massaal bezig is...Europa of Eurabia?

zombie-apocalypse-is-possible-1De Islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen!Deze totalitaire politieke ideologie is primair een veroveringsdoctrine,godsdienstige elementen in de Islam zijn secundair, met als doel de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen.Iedere leer die ertoe oproept diegenen te doden die er niet in geloven, is geen religie.De Islam ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de islam.Maak je geen enkele illusie! Europa behoort tot de dar al-harb en moet worden onderworpen.Door je niet te onderwerpen aan de islam en moslims ben je als niet-moslims niets meer dan de vijand van deze politieke ideologie.ELKE moslim is per definities in de Koran een zelf-verklaarde vijand van elke Jood en Christen.Islam betekent letterlijk “onderwerping” en onderwerping zonder terreur is onmogelijk.Jihad en doden zijn het hoofd van de islam. Neem ze weg, dan neem je het hoofd van de islam weg.De jihad is de strijd tegen de ongelovigen met de bedoeling hen tot de islam over te halen en de verspreiding en de triomf van de islam over alle godsdiensten te bewerkstelligen. Wanneer de ongelovigen weigeren moslim te worden, moeten zij worden onderworpen of vernietigd. De jihad is een goddelijk bevel en wordt als een heilige plicht voor de moslims beschouwd.De Koran is een soort van militair handboek waarin het scenario ter vernietiging van de Kafir – wij, de ongelovigen – staat neergeschreven.Deze boek beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de islam als enige echte religie in de wereld overblijft; ”Bestrijd iedereen op de weg van Allah en doodt degenen die niet in Allah geloven.” De Koran predikt wel verdraagzaamheid ten opzichte van joden en christenen, maar alleen als die belasting betalen en zich onderwerpen.En deze boek is een leidraad voor alle tijden en plaatsen! De uitbreiding van de Islam, gebeurde bijna uitsluitend door oorlogen, moord en terreur.In India alleen al zijn tussen de zestig en tachtig miljoen hindoes ter dood gebracht gedurende de eeuwen van invasies door islamitische legers.Vandaag de dag heeft de islam met z’n universele Jihad, over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen.Noord-Afrika, Midden Oosten en Turkije waren van de 2e / 3e eeuw tot de 7e eeuw christelijk (allerlei denominaties).De historie van de islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting. In de Islam kan vrede alleen bestaan ​​binnen de islamitische wereld; alleen tussen moslim en moslim.In de hele islam is er zonder uitzondering enkel sprake van ‘vrede’ als een land en een volk volledig onderworpen is aan de islam.Zolang daar nog geen sprake van is, zolang dit nog niet is bereikt, is er een permanente staat van oorlog met alle ‘ongelovigen’. Het westerse idee van vrede[leven naast elkaar] is volledig vreemd aan de islam.De terreur die islam heet bestaat niet alleen uit bommen en granaten maar ook uit discriminatie en onderdrukking: van vrouwen, homo’s en minderheden. Feit is en blijft dat de Islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze terreurgroeperingen die overal ter wereld dood en verderf zaaien.Terroristen die anderen aanvallen, de ware Islam toepassen, die al werd gepraktiseerd door Mohammed…”Wij hebben de opdracht gekregen van Allah om de mensheid te bevrijden uit ongeloof, uit slavernij – slavernij van je begeerte, van een ander mens, van een afgodsbeeld”-jihadist Shabir Burhani.Dus,onze vijanden zijn niet terroristen,maar de Islam.Terrorisme is een middel, niet de bron van de strijd. Het terrorisme is de modus operandus, de jihad de strategie en de islam de ideologie. Terrorisme is een instrument van degenen die oorlog voeren en onze echte vijand is de Islam. En Erdogan bevestigde niet zo lang geleden tegen Westerse journalisten, dat er maar één islam bestaat. De islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd…12022513_804002236413018_6293243149745579439_oDe verschillen tussen Jezus en Mohammed zijn zo groot, dat je ze onmogelijk beiden als ware profeet kunt zien.Mohammed beveelt zijn gelovigen om ongelovigen met een fysiek zwaard te doden, terwijl Jezus Petrus opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid.Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden komt in de Bijbel niet voor.In de Koran wordt wel opgeroepen om met geweld tegen niet-gelovigen te strijden en zo de Dar al-Islam uit te breiden.Toen mensen Jezus uitdaagden, maakte hij dat ze op water liepen, wekte hen op uit de doden, en genas hen van ziekten om te bewijzen ‘wie Hij is’… Maar wanneer mensen Mohammed uitdaagden, hakte hij hun hoofden af om zijn macht te bewijzen als een profeet. Mohammed vocht in veldslagen, liet talloze vijanden vermoorden (soms door sluipmoord) en liet ook krijgsgevangenen die zich hadden overgegeven executeren. Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld.Het Christendom heeft in de eerste 3 eeuwen van haar bestaan op een vreedzame wijze het Christendom verspreid.De kruistochten vonden plaats van circa 1095 tot 1230 na Christus en hadden tot doel de heilige plaatsen van het Christendom te heroveren op de moslims, die er kort na de dood van Mohammed binnengevallen waren.Sindsdien heeft een kruistocht echter enkel een spirituele betekenis en enkel voor Christenen.De Romeinse keizer Constantijn, de middeleeuwse kruisvaarders, de protestanten en de katholieken het zwaard tegen ongelovigen en tegen elkaar hebben gebruikt. Geen van hen is echter de fundering van het christendom – alleen Jezus is dat.Dus,de kruistochten waren niet in de geest van hun leider Jezus Christus.Het grote verschil is dat Christenen de bijbel niet letterlijk nemen en moslims de koran wel.De Bijbel is  niet het letterlijke woord van God…Onze Europese (Westerse) culturen dragen het stempel van een joods-christelijk en humanistisch erfgoed, waar beide elkaar aanvullen en zonodig een eenzijdige interpretatie ervan (door de Kerk of de politiek) corrigeren.Of men het nu wil erkennen of niet, het is een feit dat de bronnen van onze gemeenschappelijke Europese cultuur (mede) zijn verankerd in de joods-christelijke ethiek.Als er een cultuur moet worden behouden, is het wel de Westerse cultuur. Dankzij deze cultuur ​​hebben we de Verlichting, Renaissance en democratie. Zonder deze bronnen is het niet eens mogelijk om de grote producten uit onze cultuur, zoals de schilderkunst, de muziek en de literatuur, op hun waarde te schatten. Dit zijn de fundamenten van onze moderne wereld. Het zou een verschrikkelijke vergissing zijn om deze cultuur niet te behouden.Islamitische waarden onverenigbaar zijn met Westerse waarden.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.De islam is geen cultuur. Het is het tegenovergestelde van beschaving.De islam heeft in 1400 jaar nog nooit iets anders gedaan dan dood en verderf zaaien!…


Posted in Uncategorized | 3 Comments

Nederland woord ook een sharia land!

rd_geen_haatimams_250814 Europa wordt door de ‘vredelievende’ jihad opgevreten.Waren er in 1945 nog in totaal 600.000 moslims in Europa, nu zijn dat er al meer dan 50 miljoen! In alle steden van West-Europa er zijn islamitische enclaves ontstaan waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.De Europese hoofdstad Brussel is over een generatie een tweede Constantinopel -excuseer- Istambul zal zijn geworden.In twee wijken in Brussel komt al geen Belgische politie meer. De orde wordt daar gehandhaafd door moslim ordetroepen.“Vroeger woonden hier veel Belgen, maar we hebben ze allemaal weggejaagd“, zegt een Marokaan.Sinds jaar en dag is de hoofdstad van Europa een bolwerk van moslimextremisten. Alleen al in Frankrijk zijn er vele honderden door moslims beheerste no-go zones.Kreuzberg, een wijk in Berlijn, staat bekend als „Little Istanbul“, omdat het lijkt op een Oosterse stad. Andere grote steden, zoals Hamburg, München, Keulen en Frankfurt-am-Main hebben een vergelijkbare situatie. In elke stad van West Europa dreigt een Gazastrook te ontstaan.In de immigrantenwijken zijn de fundamentalisten actief. Ze stellen onomwonden dat Europa moet worden overgenomen en zijn bereid daartoe geweld te gebruiken.In de Koran leest men dat de ongelovigen onze vijanden zijn.En deze boek wil geen integratie: ‘Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.’ Als er één land klaar is voor de sharia, is het Nederland.Delen van onze steden zijn niet meer Europees. Ze zien eruit als voorsteden van Cairo, Rabat, Algiers, Damascus of Mekka. Alles wat Nederlands is verdwijnt en vervangen wordt door elementen uit de culturen die moslims hier naartoe brengen.Meer dan een MILJOEN moslims  zijn in Nederland.Nederland kent bijna 500 moskeeën en jaarlijks komen er diversen bij! Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves. Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk.Een buurt, waar op straat het nuttigen van alcohol of varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden bedreigd, vrouwen met een luchtig truitje worden geïntimideerd, ronselaars voor de jihad actief zijn en er zelfs een islamitische ordedienst om hulp wordt gevraagd door de politie is een sharia-enclave.Wanneer een (deel)staat wordt geregeerd volgens de sjaria, geldt die deelstaat als Dar al- Islam(land van vrede, geregeerd door moslims).Deze moslimenclaves worden door de moslimradicalen beschouwd als de bruggenhoofden voor de verdere islamisering van de stad of een land.De gemeenten Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Delft, Zoetermeer, Gouda en Arnhem zijn bestempeld als de zogenaamde ‘jihadconcentratiegebieden’ van Nederland. Sommige wijken in deze gemeenten komen regelmatig voorbij in de media als broeiplekken voor jihadisme, zoals het Delftse Buitenhof en de Haagse Schilderswijk, waar afgelopen juli de omstreden IS-demonstratie plaatsvond.Europeanen, zowel burgers als het handhavende personeel mogen zeker gespannen zijn over de vraag wat straks de duizenden jonge moslim mannen en vrouwen gaan doen, die hun land van herkomst hebben verlaten om zich aan te sluiten bij de Islamistische terroristische organisaties in Irak, Syrië, Jemen en Afrika, want, zodra zij terugkomen hebben Europeanen reden om bezorgd te zijn: veel van de terugkerende jihadisten zijn getraind om burgers te vermoorden.AIVD-baas Rob Bertholee stelt dat er inmiddels 750 Syrische jihadstrijders rondzwerven over Europese bodem.Nog even en we durven niet meer op straat te vertonen.De geschiedenis leert dat islamieten, zolang ze in de minderheid zijn, heel tolerant zijn, maar eenmaal aan de macht vijanden van de democratie zijn.Voor de islam is de democratie duivelachtig. Alleen Allah decreteert en niet het volk. Het volk moet zich onderwerpen aan de islam.En scheiding van moskee en staat bestaat niet.Overal waar de islam de baas is, is het gewoon verschrikkelijk! Politici en kerkelijke leiders kunnen wel dromen over een goede samenwerking met de moslims door ver doorgevoerde integratie, maar de imams in de moskeeën laten in het algemeen geen aanpassing toe aan andere vormen van politieke en religieuze cultuur, tenzij het een tijdelijk karakter heeft om het uiteindelijke doel te bereiken: onderwerping aan de Islam.Politici heeft het volk verraden en hebben blootgesteld aan een van de gevaarlijkste ideologieën die ooit door de mens is bedacht.We zitten dicht tegen een burgeroorlog aan in Europa, en toch blijft een groot deel van de bevolking volhouden dat er geen enkel inherent probleem met immigratie of islamisering is.Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.Een goed voorbeeld van een land wat geislamiseert is, is Indonesie. 50 jaargeleden was Indonesie voornamelijk Hindoestaans, Boedhistisch, Christelijk. Nu is het land het grootste Islamitische land ter wereld…WAKKER WORDEN NEDERLAND!78f24-liveleak-dot-com-b7c_1410603761-100guldenwilders_1410604354De Islam is geen godsdienst, maar een totalitaire politieke ideologie met hier en daar een religieus tintje.Deze totalitaire politieke ideologie is primair een veroveringsdoctrine,godsdienstige elementen in de Islam zijn secundair, met als doel de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen.Islam betekent letterlijk “onderwerping” en onderwerping zonder terreur is onmogelijk.De uitbreiding van de Islam, gebeurde bijna uitsluitend door oorlogen, moord en terreur.Politieke islam ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de islam.Maak je geen enkele illusie! Nederland behoort net als andere Europese landen tot de dar al-harb en moet worden onderworpen.Door je niet te onderwerpen aan de islam en moslims ben je als niet-moslims niets meer dan de vijand van de islam.De Koran geeft opdracht aan zijn volgelingen alle natiën te bevechten, totdat ze óf er in geloven, óf de djizja betalen óf de dood in ogen zien:“Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.” Soera At-Tauba 9:29…De meeste moslims en westerlingen willen vrede. Maar voor westerlingen betekent vrede [naast elkaar] samenleven. Voor moslims betekent vrede het einde van uw bestaan.Het westerse idee van vrede is volledig vreemd aan de islam.De islamitische vrede komt niet voort uit diversiteit, uit het aanvaarden van het bestaan van andere naties, religies en volkeren, maar uit eenheid door de islam en het elimineren van zoveel mogelijk verschillen.Vrede met ongelovigen betekent in de Islam dat de Ummah, het islamitische rijk of  gebied  of  volk, nog te zwak is om de overhand te krijgen. Zodra de moslims echter een sterke macht worden schakelen ze onmiddellijk in de hoogste versnelling over in oorlogsmodus.De Islam kent eigenlijk geen aparte staten, alleen maar één (moslim-)rijk, dat uiteindelijk de hele aarde omvat. En pas dan is het vrede, salaam.De Islam heeft in 14o0 jaar nog nooit iets anders gedaan dan dood en verderf zaaien.Feit is en blijft dat de Islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze terreurgroeperingen die overal ter wereld dood en verderf zaaien.De Islam kan niet van binnenuit worden gemoderniseerd. Je kan de Islam NOOIT hervormen aangezien Mohammed, de stichter van deze doodscultus, alle hervormingsuitwegen heeft geblokkeerd vanaf het prille begin. Hij benadrukte met klem dat “geen woord in de Koran zou kunnen worden veranderd tot op de dag des oordeels.” Dus je kan zelfs niet proberen te islam te hervormen zonder je schuldig te maken aan afvalligheid en op afvalligheid staat de doodstraf binnen de Islam.Onze voornaamste vijand zijn niet “ extreme moslims”, maar de Islam zelf. ...

Posted in Uncategorized | 6 Comments

De Islam heeft 1400 jaar geleden, de oorlog verklaard aan alles wat niet-islam is!

https://i0.wp.com/media.cagle.com/238/2015/12/09/172734_600.jpgIn het islamitische wereldbeeld is er meer dan 1400 jaar oorlog, omdat de niet-moslims nog steeds bestaan.Deze imperialistische, racistische, totalitaire, discriminerende  ideologie streeft, met alle middelen, naar wereldheerschappij. Ongelovigen moeten verdreven of vermoord worden. Daar bestaat geen twijfel over.De moslims doen alsof ze gewoon moslims zijn die niet in de gewone islam zonder het geweld en de lastige regels geloven. Maar dat hangt samen met de positie die ze binnen de maatschappij innemen. Als ze nog geen macht hebben, dan laten ze zien dat ze ook tolerant zijn. Maar als ze de macht hebben, worden ze opeens dominant, radicaal ,extremistisch, en laten ze aan iedereen hun echte gezicht en tanden zien.Moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de islam.De meeste Westerlingen slikken de islamitische misleiding nog steeds voor zoete koek. Degenen die wel de waarheid over de ware aard van de islam durven te spreken worden onmiddellijk verketterd als intolerante, racistische islamofoben.De islam moet niet behandeld worden als godsdienst, maar als politieke veroveringsideologie die actief moet worden tegengewerkt.De islam is gekomen, zodat de mens zijn leven volgens de islam zou gaan organiseren, met een eigen sociaal en economisch systeem.In die zin is de islam een volledige ideologie, gericht op aardse macht…De islam staat niet meer aan de poorten van Europa, maar is al volop bezig de Europese beschaving van binnenuit op te vreten. Leefden er in 1945 nog maar 600.000 moslims in heel Europa, nu zijn dat  al meer dan 50 miljoen! Houari Boumédienne, president van Algerije, een voormalige Franse kolonie had in 1975 een visioen op de tribune van de Verenigde Naties: “Miljoenen mannen zullen van het zuidelijk, naar het noordelijk halfrond komen en ze zullen niet komen als vrienden, maar wel om te veroveren.” Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd. Immigratie naar andere landen die nog niet onderworpen zijn, staat centraal in de Islam. Volgens de islam is migratie geen liberaal westerse romantiek waar nieuwkomers, dankbaar voor de nieuwe mogelijkheden in hun leven, in vrijheid hun talenten en loyaliteit kunnen aanbieden ten voordele van hun nieuwe thuisland.In de islam betekent migreren het volgende; een instrument van islamitisch expansionisme, gebruik makend van religieus en etnisch separatisme met als doel een aparte status met privileges, om achtereenvolgens niet-islamitische samenlevingen te ondermijnen, te onderdrukken, te veroveren/transformeren naar een islamitische staat inclusief shari’a wetgeving.Omdat moslims volgens hun religieuze politiek zich niet mogen mengen met de westerse culturen, is integratie per definitie onmogelijk. In de grote steden  van Europa zijn islamitische getto’s ontstaan,bruggenhoofden van waaruit het enige ware geloof wordt gepredikt en verspreid.Delen van Nederland, zoals de Schilderswijk, gaan verloren voor ons land. Het zijn enclaves van de islamitische staat.De segregatie in NL steden breidt zich steeds verder uit. Het doet me allemaal steeds meer denken aan de Balkan. Zou Den Haag ooit een Mostar (Bosnië) kunnen worden? Bosnische stad Mostar is verdeeld in twee etnisch zuivere getto’s ,moslims in het oosten, Kroaten in het westen.Of Culemborg een Kosovaars Mitrovica (Servische enclave in Kosovo, getto)? Waarom eigenlijk niet? De culturele verschillen in Nederland zijn schriller dan op de Balkan. Ook daar ging het goed, en toen ging het fout. Je kunt je, nee, je moet je afvragen of ons land ook zo`n lot is beschoren…De radicale islam vertoont dezelfde trekken als de nazi-ideologie.Europa moet weer eens Jodenvrij worden. Door moslimimmigratie is ook het nieuwe antisemitisme als antizionisme mee-geëmigreerd naar Europa.De jaren ’30 van de vorige eeuw zijn weer helemaal terug.In Toulouse en Brussel zijn joden doodgeschoten, gewoon omdat het joden waren.De enige reden dat er niet veel meer vermoord zijn is vanwege de strenge veiligheidsmaatregelen.In Groot Brittannië moet de 260.000 leden tellende Joodse gemeenschap vanwege het toenemende antisemitisme extra worden beschermd.In Frankrijk is de situatie dermate ernstig dat de regering extra veiligheidsmaatregelen voor synagogen en Joodse gebouwen heeft genomen.Sinds 2013 vluchtten er ruim 100.000 Joden weg voor het toenemende moslimgeweld in Frankrijk.In Amsterdam kun je met een keppeltje niet meer over straat. Stenen vliegen door joodse ruiten. Jihadvlaggen en hakenkruizen wapperen in het centrum van Den Haag.In Amsterdam wordt een islamitische haatorgie gehouden op de Dam, met de Hitlergroet, geschreeuw over ‘zionistische honden’ en ‘fuck the talmoed’. De politie kijkt de andere kant op.De rentree van de islam in Europa, betekent de rentree van het antisemitisme.De Tweede Wereldoorlog mag 70 jaar voorbij zijn, maar Hitlers droom van een ‘Jodenvrij Europa’ begint steeds sneller vorm te krijgen.Joden zijn de eerste slachtoffers, maar nooit de laatste, vroeg of laat is het de beurt aan anderen.Aanslag in Parijs is oorlogsverklaring aan ganse westerse samenleving.Wat 9/11 was voor de Amerikanen en wat de kindermoord in Beslan was voor de Russen, is Bataclan voor de Fransen. Dit is geen aanslag meer op de rechtstreekse verdedigers van de vrije meningsuiting zoals op de cartoonisten van Charlie Hebdo, of een overval op een joodse supermarkt. Dit is een oorlogsverklaring aan de Franse – en bij uitbreiding – de ganse Europese bevolking.Zijn alle moslims terroristen?Het antwoord is neen.De meeste Duitsers deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en 60 miljoen mensen werden vermoord!https://i1.wp.com/sheikyermami.com/wp-content/uploads/2015/08/quote-islam-this-absurd-theology-of-an-immoral-bedouin-is-a-rotting-corpse-which-poisons-our-mustafa-kemal-ataturk-72-65-66.jpg

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Islamitische terreur in Europa

De islam heeft vanaf haar oorsprong de wereld willen onderwerpen aan de islam, aan Allah en aan Mohammed. En dit hebben ze vanaf haar oorsprong gedaan door middel van jihad.Zonder grof geweld,zou de islam zich nooit en te nimmer hebben kunnen verspreiden in de wereld. Al meer dan 13 eeuwen is de Islam in oorlog met het Christelijke Europa.Twee grote aanvallen heeft Europa op het nippertje overleefd.Momenteel maken we de derde, de meest succesrijke (voor de Islam!) mee.Omdat dit met militaire middelen keer op keer mislukte, gooide de islam het zo’n 40 jaar geleden over een andere boeg, namelijk door middel van miljoenen migranten de Westerse samenleving stap voor stap van binnenuit te ondermijnen en uiteindelijk over te nemen.Voor de Islam is elk land, waar de Islam niet heerst, een Dar al-Harb, een huis van oorlog.Oorlog met de “kaffirs”, de ongelovigen.Met ons dus…Er is nu een echte oorlog bezig te ontbranden in het hart van Europa.In juli 2005 werd Londen opgeschrikt door aanslagen in een metro en in een bus, hierbij vielen 56 doden.Vorig jaar verklaarde de Britse minister van Binnenlandse Zaken Theresa May dat de veiligheidsdiensten maar liefst 40 terroristische aanslagen hebben weten te voorkomen sinds de aanslagen van 7 juli 2005 in Londen.Omar El-Hussein, een zoon van Palestijnse ouders, probeerde in Kopenhagen de cartoonist Lars Vilks te vermoorden.Vilks kwam er ongeschonden vanaf, een bezoeker van zijn conferentie niet. Toen El-Hussein besefte dat zijn aanslag niet liep zoals gepland, besloot hij een synagoge aan te vallen.In Zuid-Frankrijk,vermoordde Mohammed Merah zeven mensen, onder wie drie kleine joodse kinderen.We herinneren ons allemaal de aanslagen op Charlie Hebdo,waar werden tien journalisten en twee politieagenten koelbloedig vermoord.In mei 2014 viel een teruggekeerde Syriëganger het Joods Museum van België binnen en schoot daar meerdere mensen dood.Bij een aanslag op een fabriek in Lyon/26 juni 2015/, wordt een onthoofd lichaam gevonden. Het slachtoffer is de bedrijfsleider van een transportbedrijf. Twee vlaggen met Arabische tekens werden gevonden in de buurt van het slachtoffer.De nacht van 13 op 14 november sloeg het reactionaire islamitisch-fundamentalistische terrorisme weer toe. In een gecoördineerde aanval op verschillende plaatsen in Parijs lieten meer dan 128 mensen het leven en werden er meer dan 100 zwaar gewond.Het is de op één na grootste aanslag in Europa gepleegd door islamitische radicalen. Alleen de aanslag in Madrid in 2004 kende meer slachtoffers. Toen vielen er 191 doden bij een aantal bomexplosies in verschillende treinen.Er raakten ook 2.050 mensen gewond.Dankzij de pro-islamisering politiek van Brussel en andere Europese regeringen is het niet langer de vraag of, maar wanneer moslimterroristen ook in Nederland aanslagen gaan plegen, waar enorme aantallen slachtoffers bij zullen vallen…We zijn in oorlog met het ‘terrorisme’, hoor ik overal zeggen. Neen, we zijn in oorlog met de islam. Of beter nog: de islam is in oorlog met het Vrije Westen en dat al 1400 jaar.Terrorisme en islam zijn onvermijdelijk met elkaar verbonden en kunnen niet worden gescheiden.De terroristen die anderen aanvallen, de ware Islam toepassen, die al werd gepraktiseerd door Mohammed.Het terrorisme is de modus operandus, de jihad de strategie en de islam de ideologie. Geweld in de islam, of het nu in de vorm van terrorisme is, of het vervolgen van christenen en andere minderheden in de moslimwereld, of de doodstraf voor iemand die zich afkeert van de islam of de doodsbedreigingen aan het adres van Salman Rushdie voor het vermeende beledigen van de profeet Mohammed, zijn niet simpelweg een aantal geïsoleerde incidenten of afwijkingen van de ware en vredige islam. Zulk geweld gaat in werkelijkheid terug naar de wortels van de islam zoals gevonden wordt in de koran en de daden en leringen van de profeet zelf. Moslims die daden van geweld en terreur plegen in de naam van God, kunnen ruimschoots rechtvaardiging vinden voor hun daden, gebaseerd op de leringen van de koran en de woorden en voorbeelden van Mohammed zelf! Nergens in de koran beschreven staat dat de koranverzen die het vechten steunen, alleen van toepassing zijn in een bepaalde periode of tegen een bepaalde groep mensen.De moslims geloven dat de geboden in de koran universeel zijn en dus toepasbaar zijn voor alle tijden en plaatsen.Geweld is binnen de islam een geoorloofd middel om uiteindelijk de gehele wereld onder mohammedaans gezag te brengen.Het grote verschil met orthodoxe islamieten is dat orthodoxe joden en christenen geen bommen leggen, niet oproepen tot geweld en andersdenkenden niet haten. Terwijl dat bij de islam allemaal wel het geval is.En wie nu nog durft te ontkennen dat er een verband bestaat tussen de terreur en de islam is knettergek.We moeten onze kop uit het zand halen en de realiteit aanvaarden. De oorlog is aan ons verklaard: wij zijn in oorlog met de politieke islam.Een vredig samengaan van diverse religies zoals wij dat in Europa kennen is in feite bij de islam niet mogelijk.Gelijkheid, vrijheid, burgerlijke solidariteit, wetenschappelijke ontwikkelingen, individuele ontplooiing: dat zijn de westerse beginselen waartegen de politieke islam vecht.Parijs is het symbool van een wereld en een levensstijl die alle fanatici haten omdat ze de maatschappij willen onderwerpen aan hun beperkingen, ons hun enige waarheid willen opleggen en ons hun enige religie willen opdringen, die enkel zij mogen interpreteren en als wet dicteren.Ze weten dat niemand in deze wereld hun dogma’s zal accepteren en dat maakt ze boos. Even boos als wanneer ze vrouwen zien die zich kleden zoals ze willen, meisjes die alleen naar school gaan of koppels die elkaars hand vasthouden en kussen.De islam hoort niet in Europa. We willen hier geen achtelijke middeleeuwse sharia, waarbij we moeten vrezen voor ons leven.Terrorisme bestrijden is één ding, de ideologie daarachter aanpakken is iets helemaal anders….. Moslims in Frankrijk maken 10-15% uit van de bevolking, maar in de grote steden is die verhouding al bijna 40 %, en binnen een paar jaar zullen ze er de meerderheid worden.Frankrijk kampt al vele jaren met moslimbendes die nauwelijks nog in de hand te houden zijn. In hun woonwijken zijn geweld en criminaliteit aan de orde van de dag. Ze proberen macht te verkrijgen door geweldpleging en angst te zaaien. De Franse politie durft nauwelijks nog tegen ze op te treden. In oktober 2011 verscheen de omvangrijke studie ‘Banlieue de la Republique’, waarin werd geconstateerd dat deze voorsteden zich tot aparte islamitische entiteiten ontwikkelen die zijn afgesneden van de Franse staat en waar de sharia in hoog tempo wordt ingevoerd. Ex-moslim dr. Patrick Sookhdeo waarschuwt dat de islamisering in Europese steden niet toevallig plaatsvindt. Het “is het gevolg van een zorgvuldige en welbewuste strategie van bepaalde moslimleiders die in 1980 werd gepland toen de Islamitische Raad van Europa een boek publiceerde met de titel Muslim Communities in Non-Muslim States (Moslim Gemeenschappen in Non-moslim Staten, vert.).De instructies die in het boek worden gegeven gaven de moslims opdracht bijeen te komen en zich in levensvatbare moslimgemeenschappen te organiseren. Ze moesten moskeeën, gemeenschapscentra en islamitische scholen stichten. Ze moesten ten koste van alles vermijden zich door de meerderheid te laten assimileren, en om dat tegen te gaan moesten ze zich geografisch groeperen en zones vormen met een hoge moslimdichtheid… Voor linkse partijen in Europa is iedere discussie over deze kwesties een uiting van racisme en voor radicale moslims van stigmatisering….VIDEO; De Fransen werden niet alleen van al hun bezittingen beroofd, maar met een ongekende wreedheid mishandeld…Deze jonge relschoppende bende zijn het “kanonenfleisch” dat wordt uitgestuurd om chaos te creëren, de opdrachtgevers zitten hoog en droog in hun moskeeën…… Als Europa niet heel snel afstand doet van zijn volledig mislukte migratiepolitiek, zijn visie van een ‘multiculturele samenleving’ en van zijn mislukte tolerantie in de omgang met opgehitste islamisten, zal de ‘gebedsmolen-achtige’ oproep tot ‘dialoog’ en ‘tolerantie’ tot ongekende problemen en een nieuwe politiek gemotiveerde religieuze oorlog in onze steden leiden.De imam van Londen, sjeik Omar Bakri Muhammad, liet zich in een interview met het Portugese tijdschrift “Publica” op gelijksoortige wijze uit over het thema van het respect van zijn religie tegenover anders gelovigen:“We maken geen onderscheid tussen burgers en niet-burgers – alleen tussen moslims en ongelovigen. En het leven van een ongelovige is waardeloos!”…“Joden en christenen zijn te vergelijken met de zweetslucht van kamelen en afvalvreters en behoren tot de onreinsten ter wereld… Alle niet-islamitische regeringen zijn creaties van Satan, die vernietigd moeten worden”-ayatollah Khomeini….We zitten dicht tegen een burgeroorlog aan in Europa, en toch blijft een groot deel van de bevolking volhouden dat er geen enkel inherent probleem met immigratie of islamisering is. Alsof men in een kunstmatige coma wordt gehouden. Onbegrijpelijk…

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Islam is een totalitaire ideologie,die al 1470 jaar de mensheid bedreigt!

https://i1.wp.com/sheikyermami.com/wp-content/uploads/2015/08/quote-islam-this-absurd-theology-of-an-immoral-bedouin-is-a-rotting-corpse-which-poisons-our-mustafa-kemal-ataturk-72-65-66.jpgWijlen Mustafa Kemal Atatürk (“Vader van Turkije”) zei over de islam: “Deze absurde theologie van een immorele bedoeïen is een rottend lijk dat onze maatschappij vergiftigt”.….Na het nazisme en communisme is de islam de derde totalitaire ideologie die ons bedreigt.Het is een verderfelijke en leugenachtige ideologie, net als nazisme, wat zich vermomt als een “godsdienst”.Politieke islam ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de islam.Maak je geen enkele illusie! Nederland behoort net als andere Europese landen tot de dar al-harb en moet worden onderworpen.De Islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen! De islam heeft in 1470 jaar nog nooit iets anders gedaan dan dood en verderf zaaien!Jihad en doden zijn het hoofd van de islam. Neem ze weg, dan neem je het hoofd van de islam weg.Vrede is in de Islam slechts mogelijk indien de Islam overal verspreid is. Daarom stellen de islamitische wetboeken ook dat Jihad oorlog tegen niet-moslims betekent tot de islamitische wetten overal gelden. Jihad als oorlog om vrede te stichten. De jihadistische beweging vormt de motor achter de huidige wereldwijde terroristische golf die wordt uitgevoerd onder het mom van een religieuze gewapende strijd, de ‘jihad’. Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend.De Koran is een leidraad voor alle tijden en plaatsen!Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw schreef ;”De islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd.Als we een beeld willen krijgen van de manier waarop de eerste jihadisten zich in de zevende eeuw meester maakten van het Arabische schiereiland, dan kunnen we leren van de opmars van ISIS.Alles wat ISIS nu doet tegen onschuldige mensen, hebben de Arabische moslims in het begin van de islam tegen andere onschuldige mensen gedaan.ISIS verspreidt de islam zoals Mohammed het gewild had en zoals Mohammed het zelf uitgedragen heeft.De jihadisten die moorden in naam van islam, rechtvaardigen hun acties door het bestaan van ongelovige kafir’s(vijanden).Vandaag de dag heeft de islam met z’n universele Jihad, over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen.Noord-Afrika, Midden Oosten en Turkije waren van de 2e / 3e eeuw tot de 7e eeuw christelijk (allerlei denominaties).Gelukkig werd de eerste islamitische invasie van Europa in 732 bij Poitiers gestuit en werd de tweede in 1683 bij Wenen gestopt.Vandaag de dag wordt de jihad niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd.De Islam heeft een andere manier gevonden om Europa te koloniseren;middels de baarmoeder, immigratie en het bekeren van ongelovigen. Diverse West-Europese steden kennen al complete moslim vrijstaten waar de islamitische immigranten zich als bezetters gedragen,waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.Overal is de integratiepolitiek mislukt omdat ze niet willen integreren.De Koran wil geen integratie: ‘Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.’ Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan.De geschiedenis leert dat islamieten, zolang ze in de minderheid zijn, heel tolerant zijn, maar eenmaal aan de macht vijanden van de democratie zijn.De spreuk van de islam luidt hoofdzakelijk: “Als je de Kafirs (niet-moslims) niet de hand kunt afslaan bij zwakheid, kus deze dan net zolang totdat jullie sterk genoeg zijn om hem af te slaan.” Moslims in de westerse wereld behoren niet dankbaar te zijn, dat ze verlost zijn van de armoede in hun land van herkomst. Dat geeft hun geloof hen in. Nee, ze zijn vooruitgeschoven strijders in een vijandelijk gebied, het ‘Huis van de oorlog’. Hun nieuwe vaderland is geen vaderland, maar een frontlinie, althans voor het islamitische geloof. Dat wordt elke serieuze moslim ingepompt. Velen verwachten niets goeds van enig Westers land, en wachten op het moment dat er een islamitische meerderheid komt, en het geluk eindelijk kan doorbreken.De Islam kent geen scheiding tussen religie en staat en alles is aan de religie onderworpen.Als men samen wil leven met deze religie dan moet men dit eerste belangrijke fundament van de Islam verwijderen. Maar dan stort meteen de hele zaak in elkaar. Dat is dus onmogelijk.We willen hier geen achtelijke middeleeuwse sharia, waarbij we moeten vrezen voor ons leven.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast.De moskeeën zijn haatpaleizen, het zijn kazernes van waaruit de jihad tegen onze samenleving wordt georganiseerd.Een geestelijke die pleit voor de scheiding van moskee en staat wordt meteen in de ban gedaan. Hij wordt tot ketter verklaard en zijn werk wordt uit de bibliotheken verwijderd.En natuurlijk zijn er vreedzame moslims. Maar er bestaat geen vreedzame islam,die brengt alleen maar dood, ellende, angst, ongelijkheid, wreedheid, chaos en culturele afbraak.Benazir Bhutto heeft een poging gedaan de islam met democratie te verbinden, het kostte haar het leven. Kritische denkers als Rushdie, Salomon, Wafa Sultan en Hirsi Ali krijgen een fatwa en duiken onder in het westen en moeten beveiligd worden.Het is onvoorstelbaar dat moderne academici de islam blijven propageren als een zachtmoedige en vredelievende godsdienst en de westerse democraten moeten eindelijk eens ophouden te doen, alsof de islam een wereldreligie is zoals de andere. Het is de enige “religie” die te pas en te onpas met de dood dreigt, de menselijke vrijheden te grabbel gooit en andersdenkenden de dood injaagt.We zitten nu dicht tegen een burgeroorlog aan in Europa en toch blijft een groot deel van de bevolking volhouden dat er geen enkel inherent probleem met immigratie of islamisering is.Vlak voor de Tweede Wereldoorlog sloten te veel mensen hun ogen voor de gevaren van de Nazi’s. Het is nu onze opdracht om onze ogen niet te sluiten voor de gevaren van de islam.WAKKER WORDEN EUROPA!https://i0.wp.com/www.barenakedislam.com/wp-content/uploads/2013/01/photo-e1359328068790.jpgWie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen….Meedogenloze terreur toegebracht aan de wereld door met haat vervulde islamitische hordes op tragische wijze onderstreept door het feit dat er geen gematigde en geen radicale islam bestaat : er is gewoon islam. Moslims zijn vooral slachtoffer van de islam en slepen ons in hun ellende mee. De gemiddelde moslim de geschiedenis van zijn religie eigenlijk niet kent. Hij kent alleen de propagandistische verhalen en de opleuking van de geschiedenis in het voordeel van de islam.De zogenoemde gematigde moslims, zijn eigenlijk culturele oftewel traditionele moslims, zij zijn moslim vanaf hun geboorte, omdat hun ouders ook moslim waren of zijn. Culturele en traditionele moslims, weten in het algemeen ook niet veel over de inhoud van hun koran, net zomin als een traditionele rooms-katholiek (of protestant, maakt niet uit) weinig of niets weet van zijn/haar bijbel. Zodra een moslim of moslima echter inhoudelijke koran studie gaat doen, dan radicaliseert zo iemand door de tekst al gauw. En dan krijg je dus een islamitische fundamentalist die gevaarlijk wordt voor onze samenleving. Om islamkritiek te ontzenuwen, wijzen islamapologeten graag op het bestaan van “gematigde moslims”. Als je met gematigd bedoelt dat mensen weigeren zich met terroristische acties in te laten, dan is de meerderheid van de moslims gematigd. Maar als je met gematigd mensen bedoelt die geen terrorisme plegen en ook actie ondernemen om het te stoppen, dan slinkt die meerderheid snel en wordt het een heel kleine minderheid.De extremist en de gematigde moslim delen hetzelfde geloof. Het zijn geen andere soorten geloof. Ze hebben dezelfde leer en dezelfde heilige boeken en ze gaan naar dezelfde moskee.Je bent moslim of je bent het niet. Je kunt ook niet ‘een beetje’ in Allah geloven. Het enige verschil tussen een vreedzame moslim en een terroristische moslim is, dat de terroristen openlijk in actie zijn en überhaupt niet bang zijn om hun agenda bekend te maken aan de niet-moslims, terwijl de vreedzame moslims stil en huichelachtig in actie zijn.Waarom protesteren moslims niet in groten getale tegen de activiteiten van ISIS en haar sympathisanten?Waarom beperken moslims zich tot het uiten van een not in my name en verzetten vertegenwoordigers van de moslimgemeenschappen zich tegen het idee dat ze min of meer moreel verplicht zouden zijn zich uit te spreken? Waarom worden niet overal ter wereld imams door gelovigen ter verantwoording geroepen en gedwongen met kracht ISIS-sympathisanten tot de orde te roepen? Moslims kunnen het niet langer maken om vol te houden dat terreur niets met het islamitische geloof te maken heeft.De keiharde realiteit is dat de aanslagplegers hun daden theologisch legitimeren.Horen al die extremisten, jihadisten, salafisten en dergelijke nu wel of niet tot islam? Zo niet, hoe komen ze er dan toe overal de Koran, de islam en Allah bij te noemen?En ze doen dezelfde dingen die Mohammed deed.Kritiek op de islam is van belang om de oplossing te vinden voor zowel het zogenaamde “islamisme” als het jihadisme… ..Meeste Duitsers waren ‘gematigd’, toch hebben de nazi’s 60 miljoen mensen vermoord!

Posted in Uncategorized | 6 Comments