„Bestrijd degenen die niet in Allah geloven”(Koran 9:29)

Islamic State Militants Patrol Syrian BorderDe Islam is permanent in oorlog met de niet islamitische wereld,al 1400 jaar!…Volgens de Islam is de wereld verdeeld in dar al-Islam (‘Huis van de Islam’) en dal al-Harb (‘Huis van de Oorlog’). Het eerste is het gebied waar de Islam regeert, het tweede heet ook wel dal al-Koefr (‘huis van de ongelovigen/niet-moslims’), dat is het gebied dat nog niet aan de Islam onderworpen is. Het kan voor moslims in Nederland pas ‘vrede’ zijn als heel Nederland aan de Sharia onderworpen is.Het woord ‘Islam’ betekent niet ‘vrede’, zoals vaak beweerd wordt, maar ‘onderwerping’….Geloven in de Islam, is het geloof te hebben dat de hele wereld veroverd en onderworpen moet worden. En om een echte moslim te zijn, moet men zich geroepen voelen om te helpen bij de wereldwijde verovering, of dat nu is door het verstrekken van geld en middelen aan de jihadisten of om zelf jihadist te zijn.Dus,moslims over de hele wereld zijn verplicht om de ongelovigen/niet-moslims te bevechten, totdat enkel en alleen de Islam de wereld regeert.Zij hebben de opdracht gekregen van Allah om de mensheid te bevrijden uit ongeloof, uit slavernij – slavernij van je begeerte, van een ander mens, van een afgodsbeeld.Dus,de plicht van Jihad bestaat, zolang de universele dominantie van de Islam niet is bereikt(„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4.).Dus,ook vandaag!..

Vrede met niet-moslimlanden en niet-moslims is slechts een tijdelijke verhouding….„Vijandschap en haat zullen ALTIJD tussen ons(moslims) staan, totdat jullie(niet-moslims) alleen in Allah geloven”(Koran 60:4). Op die manier is er een vijandschap die alle kenmerken heeft van een diep gewortelde haat. En deze hevige haat -dus gevecht- stopt enkel als de ongelovigen/niet-moslims zich onderwerpen aan het gezag van de Islam,of als moslims op dat moment zwak en onbekwaam zijn.En als de haat op een bepaald moment het hart verlaat, dan is dat afvalligheid! Dat is de basis van de relatie tussen de ongelovige en de moslim. Geweld, vijandschap en haat -gericht van de moslim op de ongelovige- is het grondbeginsel van deze politieke religie/ideologie.Moslims worden opgevoed met het idee dat alle andere religies fout zitten.Zij zeggen dat christenen en joden de heilige boeken van God de Bijbel en Thora vervalst en verminkt hebben. Daarom zijn ze ongelovigen en verdienen de dood en gaan naar de hel. Zo wordt aan de eigen identiteit gewerkt: zij zijn zelf de beste en de andere mensen slecht.En als je die mensen op dat moment een wapen in handen zou geven, zijn ze er klaar voor…

„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun politieke godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de Islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden.Ik vind dus niet dat de Islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie, die haat verkondigt,”zegt ex moslima Wafa Sultan(een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst)….„Islam is terreur.In de landen waar de roots van Nederlandse moslims liggen, wordt alle terreur uit naam van de Islam gepredikt. De Islam is de reden waarom die moslim hier woont, in plaats van in het land waar zijn roots liggen.In Nederland heeft namelijk iedereen de vrijheid om te zijn wie hij wil zijn. Man – vrouw, jong – oud, wit – zwart, gelovig – atheïst. Ook die moslim. In Nederland heeft iedereen de kans op opleiding en ontwikkeling. Man – vrouw, jong – oud, wit – zwart, gelovig of atheïst. Ook die moslim. In islamitische landen, de Arabische voorop, is dat een utopie. Want de terreur die Islam heet bestaat niet alleen uit bommen en granaten, maar ook uit discriminatie en onderdrukking: van vrouwen, homo’s en minderheden. In de landen waar de roots van Nederlandse moslims liggen, heb je als vrouw, homo of andere minderheid een zwaar bestaan,” zei Ebru Umar,een dappere en eerlijke Nederlandse columniste van Turkse afkomst…

De meeste mensen denken dat de Islam een godsdienst is zoals elke andere, met vooral een spirituele boodschap, die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar….“Aan de naïeve Westerling de Islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven.”….Islam is een gewelddadige religieuze-politieke-culturele ideologie, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40)….

De Koran spoort de moslims aan om uit te halen naar niet-moslims,om hen te bevechten en uit te moorden.Volgens Bill Warner(directeur van het Center for the Study of Political Islam -CSPI) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam.De Koran afgeschilderd niet-moslims als minderwaardige, tweederangs burgers, die eigenlijk geen enkel recht hebben.Door intense haat en onwankelbare overtuiging, worden de gelovigen hersenloze machines, klaar om te moorden en te sterven.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend…”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voer oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8,39)… .De inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu.En degenen die de Koran en Hadiths (Mohammeds daden en tradities) leest en deze wil nastreven kan alleen maar een terrorist zijn. Zij moeten de niet-moslims haten, hen vernederen en hen wantrouwen, hen bedriegen bij elke gelegenheid, en hen doden wanneer de situatie het nodig maakt. Dit is vastgelegd, en het is de centrale doctrine van de islam. Een moslim die deze stelling van de Islam niet nastreeft, is helemaal geen moslim.En als mensen ‘aardige’ moslims ontmoeten, denken zij dat de Islam aardig is en dat Jihad geen Islam is…

Om de Islam niet te hoeven betichten van geweld en terreur, hebben niet-islamitische westerlingen en sommige verwesterde moslims de term ’islamisme’ bedacht. Hiermee bedoelen zij een politieke, oorlogszuchtige ideologie, die niets te maken zou hebben met de ware Islam. Voor hen zijn er twee islams. De ene is verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde, tolerantie en vrede – en dit zou de godsdienst zijn zoals die door een overgrote meerderheid in alle rust wordt beleden.De tweede Islam, het islamisme, is obscuur en in zichzelf gekeerd, sektarisch, fanatiek en oorlogszuchtig; een politieke, ontspoorde en zieke Islam dus die niet te vergelijken is met de eerste, de ware, goede, gematigde, mystieke Islam.De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de Islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één Islam is. Eén Islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten.Tussen Islam en islamisme bestaat geen wezenlijk, maar slechts een gradueel verschil. Het islamisme is aanwezig in de Islam als het kuiken in het ei.En de waarheid is dat er maar één Islam is, en dat in die Islam het beeld van de jood, de atheïst en de christen verbroedering tussen hen en moslims onmogelijk maakt…

De enige manier om de Islam te reformeren is door de Sharia af te schaffen en de Koran te zuiveren van een enorm aantal soera’s, die niet alleen opzichtelijk vals zijn, maar tevens totaal tegenstrijdig met de beschaafde menselijkheid.Maar dat zal nooit gebeuren!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient…En het is de hoogste tijd, dat de Westerlingen van hun regeringen gaan eisen, dat de gevaren van de Islam voor onze samenleving, in kaart worden gebracht……

Posted in Uncategorized | 17 Comments

Sluipend JIHAD verovert West-Europa

https://ejbron.files.wordpress.com/2013/05/screenshot_386.png?w=640&h=452Volgens de Koran,heel de wereld moet onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van de Islam(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)…Vandaag de dag heeft de Islam met z’n universele Jihad,over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen.De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten het Westen op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.De massa-immigratie is altijd al een bewuste strategie van de Islam geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.Tientallen landen zijn zo veroverd!Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!…

Twee maal trachtte de Islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam.Omdat dit met militaire middelen keer op keer mislukte, gooide de Islam het zo’n 50 jaar geleden over een andere broeg, namelijk door middel van miljoenen migranten de Westerse samenleving, stap voor stap van binnenuit te ondermijnen en uiteindelijk over te nemen.Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Deze gebouwen(kazernes,zei Erdoğan) worden gebruikt om de Islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo.Het investeren in gebedshuizen en islamitische onderwijsinstellingen heeft ook te maken met de veroveringsstrategie.Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast.Er bestaan tot op de dag van vandaag geen moskeeën, waar niet gepredikt wordt dat de Jihad een islamitische plicht is(Allah roept in 480 gevallen in de Koran moslims op tot Jihad).Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de Sharia en Jihad wordt afgewezen, dan horen we dat graag…  

In West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones(parallel samenlevingen; een staat in een staat).In Frankrijk bericht de regering nu op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen.Langzaam maar zeker worden deze wijken omgevormd tot buurten waar andere regels gelden dan in de rest van de samenleving. De democratische rechtsorde wordt er vervangen door een islamitische rechtsorde, gebaseerd op de Sharia. Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone.”Vandaag in Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken, in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.Veel mensen de term islamisering niet helemaal begrijpen.Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld.Islamisering is een proces waarbij de religie sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaat domineren, waarbij de evolutie steeds meer facetten aan geeft van onze samenleving of cultuur worden beïnvloed en gedomineerd door de wetten en gebruiken van de Islam.En als moslims ergens in de minderheid zijn, houden ze zich rustig en werken aan de ‘stille jihad’, een langzaam en rustig werken naar de overheersing in een land...

Onder het mom van de verdraagzaamheid, het antiracisme en de godsdienstvrijheid worden we opgezadeld met een politieke ideologie, de Islam, die een omgekeerde kolonisatie bewerkstelligt.De oliecrisis van de jaren zeventig was het kantelpunt voor de knieval van de Europese politieke elites voor de Arabische wereld. In ruil voor toegang tot Arabische olie en afzetmark-ten in het Midden-Oosten stemden de Europese politieke elites in het geheim in met de sluipende islamisering van Europa.De EEG belooft om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen en de moslims de ruimte te geven om hun cultuur naar Europa te brengen.Van achterkamertjesresolutie 1743, waarmee in Europa de Islam versterkt en de islamisering versneld wordt, heeft bijna geen Europeaan ooit gehoord. De Islam krijgt daarin een speciale status aangemeten waarmee moslims alle ruimte en middelen krijgen om met hun religie, cultuur en tradities Europa diepgaand om te vormen. Deze resolutie is officieel bekrachtigd en nationale regeringen maken daar beleid op.Wat simpelweg neerkomt op het ontkennen en verliezen van onze eigen cultuur en identiteit in ruil voor meer Islam.Het hele establishment, de elite – universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici – zet onze zwaar bevochten vrijheden op het spel.Liever een minaret in de tuin, dan een kruisbeeld aan de keukenmuur is vandaag hun parool.De dhimmi-mentaliteit hebben zij al.Identiteit is in hun optiek een zonde.Met massa immigratie willen ze eigen cultuur vernietigen.En als u niet open staat om meer Jihad(een instrument voor zowel de wereldwijde verbreiding van de godsdienst en de oprichting van een keizerlijke wereld staat) en Sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi of racist... 

De Europese Islam is echter een fata morgana dat geen rekening houdt met de ware aard van de Islam.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient...Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.En als dit in 57 landen niet gelukt is, waarom dan ineens in Europa wel?...Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.

Het grootste probleem in Europa is de islamisering. Dat is een existentieel probleem.Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de islam hier binnen te halen.En als explosieve en noodlottige cocktail van islamisering, massa-immigratie en geweld niet kan gestopt worden, dreigt in Europa een burgeroorlog.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk…De islamisering van West-Europa denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord… …https://zlj13051967.wordpress.com/

http://xandernieuws.punt.nl/_files/2012-04-20/upload02-belgie-sharia-zone-02a.jpg

Posted in Uncategorized | 7 Comments

ISLAM is de bron van terrorisme

FRANCE-ATTACKS-MEDIADe Islam is geen godsdienst van vrede en verdraagzaamheid, maar een intolerante en gewelddadige politieke ideologie die wil heersen en overheersen. Het doel van zowel heel wat gematigde als radicale moslims is hetzelfde: de hele samenleving onderwerpen aan de Islam en de Sharia invoeren(dat is ook de reden waarom de integratie van moslims misgegaan is). Deze islamitische ideologie roept de mensen op tot geweld. Ze roept de mensen ertoe op terroristen te zijn. De Koran laat daarover geen twijfel bestaan.De teksten van deze boek zijn een oorlogsverklaring aan alles wat niet islamitisch is.De Koran is een strijdplan van Mohammed, die een krijgsheer was:„Ik heb de opdracht gekregen de mensen te bestrijden totdat ze getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is”(Hadith/Citaat van Mohammed, overgeleverd door de negende-eeuwse Hadithverzamelaars Buchari en muslim.)…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”-Koran 4:101…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”-Koran 60.4…„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”-Koran 9:29…„Bevecht hen (de ongelovigen/niet-moslim) totdat er geen fitna (beproeving) meer is en de godsdienst geheel voor Allah is”-Koran 8:39… „De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40…„Ongelovigen zijn doof, stom en blind”-Koran 2:171…enz,enz…Verschrikkelijk!Bah!…

In het islamitisch wereldbeeld ontstaat oorlog, omdat niet-moslims bestaan.Het gebruik van geweld om de Islam te verspreiden is in de ogen van moslims geen oorlog (‘Harb’), maar het ‘brengen van moslims in het huis van vrede’, het ‘openen’ van de wereld voor ‘de vrede van de Islam’.Voor westerlingen betekent vrede(naast elkaar) samenleven.Maar voor moslims betekent vrede het einde van uw bestaan. Het westerse idee van vrede is volledig vreemd aan de Islam. In de Islam komt er geen vrede, omdat mannen hun verschillen overstijgen, maar er komt vrede door het vernietigen van mensen die anders denken en leven.De islamitische vrede komt niet voort uit diversiteit, uit het aanvaarden van het bestaan van andere naties, religies en volkeren, maar uit eenheid door de Islam en het elimineren van zoveel mogelijk verschillen.En een vredesbestand in de Islam betekent niet wat we ons daarbij doorgaans voorstellen, met een blijvende vrede als doel. Neen, het betekent gewoon het onderbreken van de vijandelijkheden om terug op krachten te komen en zich voor te bereiden op de volgende faze van de strijd…”Als zij de overhand over u krijgen zullen zij als vijanden tegenover u handelen, en zij zullen hun handen en tong naar u uitsteken om u kwaad te berokkenen, en zij wensen vurig dat gij ongelovigen zult worden.”(Koran-60.2.).Dus,geen blijvende vrede als gelijken naast elkaar…De Bijbel waarschuwt ons dat de Antichrist door ‘vrede’ velen zal vernietigen. Klinkt dat bekend?…Moslims zijn verplicht het geloof van de Islam/vrede/ over de hele wereld te verspreiden.De hele aarde hoort Allah toe.”Islam is gezonden voor de hele mensheid”(Koran 34:28).Dus wie zich weigert te onderwerpen(het woord ‘Islam’ betekent ‘onderwerping’, namelijk onderwerping aan Allah), is de veroorzaker van oorlog. Niemand is onschuldig…Dames en heren:het is een oorlog van uitroeiing van alles wat onislamitisch is,al 1400 jaar!…Islam: Oorlog = vrede!…

We zijn in oorlog met het ‘terrorisme’, hoor ik overal zeggen. Neen, we zijn in oorlog met de ISLAM. Of beter nog: de ISLAM is in oorlog met het Vrije Westen en dat al 1400 jaar.Vraag ik me af, waardoor mensen terroristen worden. Ze worden niet als terrorist geboren, maar tot terrorist gemaakt.Mensen radicaliseren niet plotseling, de Islam radicaliseert ze, omdat de Islam zelf radicaal is.” Allah roept in 480 gevallen in de Koran moslims op tot Jihad. Wij voeren slechts gods opdrachten uit. Alleen jihad kan vrede in de wereld brengen,”zei Taliban terrorist Baitullah Mehsud.Degenen die de Koran en Hadiths leest en deze wil nastreven, kan alleen maar een terrorist zijn. Zij moeten de niet-moslims haten, hen vernederen en hen wantrouwen, hen bedriegen bij elke gelegenheid, en hen doden wanneer de situatie het nodig maakt. Dit is vastgelegd, en het is de centrale doctrine van de Islam. Een moslim die deze stelling van de Islam niet nastreeft, is helemaal geen moslim.De gewelddadige JIHAD(een militaire missie,kolonisatie) en het zaaien van islamitische terreur zijn inherent aan de islamitische leer, en een doeltreffend middel om te islamiseren.Wat is de JIHAD, van een innerlijke, geestelijke worsteling of de jihad van de strijd? Laten we kijken naar Bukhari (de Hadith) voor een antwoord, omdat hier keer op keer wordt gesproken over jihad. In Bukhari gaat 97% van de verwijzingen naar de jihad over strijd en 3% over innerlijke worsteling. Het statistische antwoord luidt dus dat jihad is 97% strijd en 3% innerlijke worsteling. Is Jihad strijd? Ja – 97%. Is jihad innerlijke worsteling? Ja – 3%….De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de Islam.De laatste veertig jaar is concept de jihad gewijzigd. In plaats van de traditionele collectieve verplichting die de moslim heeft jegens de umma(islamitische gemeenschap), is nu geïndividualiseerd. In afwachting van de hele umma(islamitische gemeenschap) om het werk te verrichten, voeren veel moslims de strijd nu op eigen initiatief. Ook dit wordt gemotiveerd door een koranvers, dat zegt dat iedereen moet vechten voor de zaak van Allah, en dat iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf.Terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de Jihad, de kernideologie van de Islam…

Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef;”De Islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam.”…De wereldwijde Jihad is al aan de gang, zonder aanmerkelijke onderbreking sinds de 7e eeuw.Sinds de dag dat Mohammed zijn eerste openbaring kreeg, is het oorlog in de wereld met niet-moslims…De oorlog tegen Israël niets anders is en ook nooit iets anders geweest is, dan een klassieke Jihad. De Jihad tegen Israël wordt geëffectueerd door conventionele oorlogsvoering, en ook door terrorisme, evenals door diplomatieke en economische druk, en uiteraard ook propaganda. De hele rataplan. Er kunnen verschillen zijn in timing en tactiek tussen de snelle jihadisten van Hamas en de langzame Jihadisten van Fatah, maar er is geen enkel verschil in het uiteindelijke doel: Israël moet ophouden te bestaan als plaats waar Joden, en dan niet als dhimmis, kunnen leven op land dat eens islamitisch bezit was. Dit is alles. Geen enkel ander doel is acceptabel voor islamitische Arabieren, hooguit met uitzondering van een handjevol van de intellectueel en moreel meest geavanceerde moslims.Als je leest wat Hamas en ook Fatah in hun ideologische geschriften zeggen, begrijp je dat die bewegingen de strijd tegen de Joden beschouwen als een fase in de jihad. Nadat ze Israël verslagen hebben, is de rest van de wereld aan de beurt.De Islam heeft een sterk territoriale traditie: eenmaal veroverd gebied, blijft ten eeuwigen dage islamitisch…

Minstens 80% van alle terroristische aanslagen in de wereld worden uitgevoerd in de naam van de Islam.De terroristen die duizenden onschuldige slachtoffers de dood injoegen, komen als martelaren in het paradijs.De terroristen die bij de aanslagen het leven lieten, zijn in de ogen van moslims geen zelfmoordenaars,omdat zelfmoord verboden is in de Islam. Dit is voor hun strijd voor Gods zaak…IS,Hezbollah, Boko Haran,Moslim Broederschap,Hamas, al die organisaties komen voort uit de Islam.Alle leden zijn moslim. Zij volgen de Koran tot op de letter, ze roepen Allahu Akbar, voordat ze zichzelf opblazen, ze zijn bereid te sterven in naam van de Islam. Ze bidden vijf keer per dag, zoals een moslim hoort te doen.En ze doet netjes, wat er in de Koran wordt opgedragen.Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van de Koran…„IS toont het ware gezicht van de Islam, betoogt arabist Hans Jansen. „Want,IS brengt de Sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haran verricht, die niet in overeenstemming is met de Sharia,”zei Jansen.En moslims, ongeacht radicaal of niet-radicaal willen dat de hele wereld zich onderwerpt aan de Islam en wetten van de Sharia;zonder onderscheid tussen moskee en staat, tussen godsdienst en burgerlijke vrijheden…De Islam motiveert moslims om de Allah uit de Koran tevreden te stellen.Als een moslim slaagt, komt dit door de wil van Allah,die koopt hun leven in ruil voor het islamitisch paradijs.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (cf. Koran 4, vers 95)…Dus de moordenaar van zieken, oudjes en kinderen komt in de hemel, degene die een goed leven heeft geleid eindigt mogelijk in de hel.Zolang de moslims hun energie en motivatie halen en geïnstrueerd worden volgens de kerngeschriften van de Islam, zal er geen einde komen aan het moslimterrorisme…

Islam terrorisme kan alleen geëlimineerd worden als Islam zelf uitgeschakeld wordt.Om het terrorisme te bestrijden moet je hun doctrine bestrijden.Terrorisme bestrijden is een ding, de ideologie daarachter aanpakken is iets helemaal anders.We snoeien hier en daar een tak van de boom, maar de wortels blijven onaangeroerd.Om het terrorisme te bestrijden, moeten we de ideologie die erachter zit bestrijden.We moeten de militante Islam militair bevechten en haar ideologie ideologisch! En het ideologische gevecht is veel belangrijker, dan het militaire gevecht. We gaan en kunnen het militaire gevecht niet winnen. Denk eens na. Er waren maar 19 terroristen nodig om 3000 mensen te doden op 9/11. Er waren er maar 4 nodig om 52 mensen in Londen te doden en om 700 mensen te verwonden. Deze operaties kosten hen niets terwijl het ons massas geld kost. En er staan wereldwijd miljoenen terroristen klaar om toe te slaan.Als je terrorisme wilt bestrijden in Europa, begint met de islamitische websites, die soms financieel worden ondersteund door Westerse regering, begin in de moskeeën en op de islamitische scholen en sluit de grenzen nu!Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast en waar geen Jihad wordt gepredikt. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de Sharia en Jihad wordt afgewezen, dan horen we dat graag…

„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun politieke godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de Islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden,”zegt ex moslima Wafa Sultan(een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst).We moeten de ISLAM blootleggen aan de wereld.Bestrijd de ideologie van het terrorisme,de Islam. Vernietig deze verschikkelijke ideologie door onderwijs/opvoeding. Dwangmatig en agressief. Steun schrijvers die deze oorlog voeren. Produceer en vertaal anti islamitische lektuur en verspreid het ver en wijd. Start een radio en TV programma voor het bediscussieren van de Islam, Mohammed en de Koran in alle talen en zend het wereldwijd uit. Dit is cruciaal.Internet opent de hele wereld zodat we onderscheid tussen slecht en goed kunnen maken. En als je de moslims de vrijheid gunt, stort de Islam in een klap in!…

Wij hier zijn slechts een handvol schrijvers en gewone burgers, met niets anders dan de wil om haat te overwinnen en van de Aarde een vredevolle planeet te maken. Maar wij zullen winnen want liefde heeft meer kracht dan haat en waarheid is sterker dan alle leugens…Er is geen tijd meer voor politieke correctheid of bezwerend gedoe. Niet alleenons eigen bestaan, maar ook dat van onze beschaving is in gevaar.Nog langer zwijgen speelt enkel in de kaart van de fundamentalisten, die de moslimgemeenschappen in Europa vandaag bijna volledig in hun greep hebben.En mensen die het gevaar van de Islam niet kennen en die weigeren te luisteren, spelen in de kaart van de JIHAD/SHARIA…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!….https://zlj13051967.wordpress.com/2017/03/04/sluipend-jihad-veroverd-west-europa/

BudLzqnIMAA0Zd3.jpg-large

Yazidi executions taken from Isis Twitter account https://twitter.com/w_elkher

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen!

screen-shot-2016-06-14-at-09-41-17Islam beveelt zijn volgelingen om een wereldwijde islamitische staat te stichten, waarin iedereen heeft te leven volgens de Sharia(’De heerschappij is alleen voor Allah’-Koran:12:40…en ’Hij (Allah) duldt niemand in het delen van zijn heerschappij.’-Koran:18:26)…Alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(Dar al-Islam), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd(Dar al-Harb), dat moet worden veroverd/onderworpen(’Overwin en onderwerp de ongelovigen’-Koran 61:9, 48:28, 9:33)…”In het islamitische wereldbeeld is er meer dan 1400 jaar oorlog, omdat de niet-moslims nog steeds bestaan.Je beledigt de Islam al als je geen moslim wordt.En wil je weten wat de Islam van je wil, wil je de aspiraties van de Islam leren kennen, dan moet je allereerst de Sharia bestuderen.De Sharia leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen/niet-moslims een plicht is, waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden. Vrede is alleen mogelijk in de vorm van een tijdelijke wapenstilstand: de plicht tot strijd blijft onverminderd bestaan,”zei de bekende arabist Hans Jansen…

Kan iemand mij vertellen, hoeveel niet-moslims er in de afgelopen 1400 jaar tijdens de Jihad zijn gedood?…Effen kijken:de islamitische verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis der mensheid.In deze land alleen al zijn tussen de zestig en tachtig miljoen hindoes ter dood gebracht gedurende de eeuwen van invasies door islamitische legers.De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt ook in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen die door de Turken werden gedood tijdens WW-I…Volgens Bill Warner(directeur van het Center for the Study of Political Islam -CSPI) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam.Een ideologie die in 1400 jaren tijd zo’n 250 – 300 miljoen mensen heeft vermoord, is geen religie…

”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4). Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de Islam.”Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah”(Koran: 8:39)…Het islamitische terrorisme de directe toepassing is van de Koran, de Sunna Hadith en de Sharia.Jihad, strijd tegen het ongeloof en de ongelovigen, wordt sinds Wenens ontzet van 1683 niet meer door staten beoefend, maar door ongrijpbare particuliere organisaties, want een staat die jihad gaat voeren zou door de Westerse militaire overmacht vernietigd worden. Gemaskerde individuen daarentegen die vanuit een hinderlaag schieten, zijn lastiger te bestrijden.De wereldwijde Jihad of de heilige oorlog die door het IS,Boko Haram,Hezbollah,Hamas,Al Shabab,Taliban en Moslimbroederschap wortel schiet, poogt om alle volkeren uit te roeien of de niet-moslim te onderwerpen, en te vernietigen en niet alleen maar alle niet moslimoverheden te verwijderen, maar alle maatschappijen en culturen die niet Islamitisch zijn(“Bestrijdt hen, totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt,”Koran -8:39) …De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (cf. Koran 4, vers 95)…Dus de moordenaar van zieken, oudjes en kinderen komt in de hemel, degene die een goed leven heeft geleid eindigt mogelijk in de hel…Wij moeten erkennen dat de echte vijand niet de terroristen zijn. Eerder is het de Islam. Zolang de wereld zich niet deze waarheid eigen maakt en gaat begrijpen, en zolang het verkeerde politiek correcte beleid zal worden nagestreefd, zal deze oorlog blijven, en de nederlaag van de niet-gelovigen is gegarandeerd…

Jezus en Mohammed zijn elkaars tegenpolen.Mohammed was een legerleider, hij ging voor in de strijd, doodde zijn tegenstanders/onsculdige mensen.Jezus is daarentegen de verpersoonlijking van geweldloosheid. Als Hij wordt aangevallen en vermoord verzet Hij zich niet. Niemand denkt aan Jezus als een strijder of een moordenaar.Als christenen Jezus willen navolgen, dan zien zij een Jezus die geweld liefhebbend ondergaat.Jezus verbood het gebruik van geweld en zei dat iemand die het zwaard hanteert, door het zwaard zal omkomen. Hij doodde nooit iemand, maar wekte integendeel mensen op uit de dood.Gedwongen bekeringen wilde Jezus niet. Geloof is een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde.Het christendom heeft zich verspreid zonder gebruik van geweld…

De Kruistochten kwamen er pas, nadat er 400 jaar van islamitische bezetting van christelijk en joods grondgebied had plaatsgevonden. Het was dan ook een rechtvaardige strijd, met het terugkrijgen van het thuisland bezet door de islamitische doodscultus, als inzet.Ze hadden dus geen universele missie en de heilige oorlog was voor hen geen religieuze plicht, maar enkel een middel om zich te verdedigen.Iedereen die onderzoek doet naar het islamitisch-christelijk conflict vanaf het ontstaan van de Islam, ontdekt dat er al vele grote veldslagen plaats hadden gevonden tijdens de 500 jaar, die voorafging aan de val van Jeruzalem in 1099 door de Kruisvaarders. En dat al deze veldslagen het gevolg waren van de islamitische “Blitzkrieg” vanuit Arabië die, hoewel het Midden Oosten en Noord-Afrika, het hart van de christelijke nederzettingen waren, de gehele wereld trachtte te onderwerpen aan de Islam, zowel naar het noorden, oosten en westen,waar de bevolking werd gedwongen zich te bekeren tot de Islam, of als dhimmi/niet-moslims/ te leven onder de moslims, met alle discriminerende regels die hen werden opgelegd.De Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben, dat de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht en gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed, tot op de dag van vandaag.Westerse militaire acties worden gevoerd in opdracht van een regering, niet in opdracht van een kerk…

In de laatste decennia is het hard gegaan met een nieuwe poging van de Islam om het  Westen/Europa te onderwerpen/veroveren.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad,immigratie en terreur.De massa-immigratie altijd al een bewuste strategie van de Islam is geweest om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de Islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen.Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie werden geïslamiseerd.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie. Of Al-Hijra, zoals dat heet in de Islam.De geschiedenis van de Islam vanaf het begin een geschiedenis van kolonisering is.Met kolonisatie en jihad, heeft de Islam 57 staten gekoloniseerd,veroverd!…

In Europese steden,bestaan nu enclaves , waar de sharia in feite is ingevoerd en waar de politie zich niet of nauwelijks durft te vertonen.Met die aparte kledij,de hoofddoek en de djelleba, wilden ze tonen dat ze zich niet wilden integreren, zo werden ze een staat binnen de staat, die de staat uiteindelijk uitholde.In oktober 2011 verscheen de omvangrijke studie ‘Banlieue de la Republique’, waarin werd geconstateerd dat de Franse voorsteden zich tot aparte islamitische entiteiten ontwikkelen die zijn afgesneden van de Franse staat en waar de sharia in hoog tempo wordt ingevoerd.Ook andere West-Europese landen kennen zulke getto’s.Zulke wijken/getto’s bestaan voornamelijk uit werkenloze uitkeringstrekkers, armoedige vroegtijdige schoolverlaters met buitenproportioneel hoge misdaadcijfers en geweldsdelicten…

Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!…Door de Islam toe te laten hier wortel te schieten en zich hier te ontwikkelen, heeft Europa de grootste fout in haar geschiedenis gemaakt. Europa graaft zo haar eigen graf.De islamisering van Europa denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord…

csm_kies_voor_jezus_zwerver_utrecht_vooroordelen_christendom_54b03e3818 Het Christendom ligt aan de wortels van onze beschaving en verdient een bevoorrechte positie. Dat is een religie, gebaseerd op het evangelie en leven van Jezus Christus, zoals beschreven in het Nieuwe Testament. Jezus aanvaarden als jouw persoonlijke Redder(niet de paus,omdat hij kan niet Jezus vervangen), betekent dat je jouw eigen persoonlijke geloof in Hem stelt en op Hem vertrouwt. Niemand wordt gered door het geloof van andere mensen. Niemand wordt vergeven door bepaalde dingen te doen of te laten. De enige manier om gered of verlost te worden is om persoonlijk Jezus te aanvaarden als jouw Redder, door erop te vertrouwen dat Zijn dood heeft betaald voor jouw zonden en dat Zijn opstanding de garantie is voor een eeuwig leven (Johannes 3:16)…

In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament(in die tijd kende niet geordende juridische verbanden, die wij tegenwoordig hebben). We moeten hierbij opmerken dat dit woord van God dateert uit de periode voor Christus. Met de komst van Christus werd de leer op essentiële punten aangevuld of gewijzigd zoals Christus heeft gezegd: »Ik ben gekomen om de wet te vervolmaken.« De vorming van christenen is dan ook gebaseerd op het Nieuwe Testament, in het bijzonder de vier Evangeliën, die het leven en de leer van Jezus beschrijven. In de nieuwe aanvullende leer stelt God de liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid centraal.Het Nieuwe Testament zegt in:Mattheus 5.44: “hou van je vijanden en bid voor degenen die je vervolgen”.De strijd waartoe wordt opgeroepen (Ef. 6: 10-20) in het Nieuwe Testament is een geestelijke strijd, met geestelijke wapens.De Bijbelteksten kennen veel invloeden van vroegere culturen en bijbehorende wereldbeelden.En we de Bijbel dus niet zomaar kunnen oppakken met een: “zie je wel, het staat zo in de Bijbel”…En de teksten in de Bijbel zijn juist geformuleerd als historische verhalen, waarbij de gebeurtenissen in een ver verleden zijn geplaatst.Maar,de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu….

De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen/niet-moslims/, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend…”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.” (Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)…”O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54)….”God heeft van joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.”(Koran 5:60.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn doof, stom en blind.”(Koran 2:171.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) ..”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…”De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man.” (Koran 4, 176)…. ”De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid.” (Koran 4, 34)…. Overspel wordt volgens de Sharia op veel plaatsen gestraft met steniging…En afvallige moslims moeten gedood worden….Brrrr!!!…

Het is onmogelijk om CHRISTENDOM en ISLAM,de Bijbel en de Koran met elkaar te vergelijken.De Islam en het Christendom/de Bijbel en de Koran verschillen als dag en nacht van elkaar!Het zijn twee totaal verschillende werelden!Het imago van de Islam is niet alleen terreur en geweld, de Islam staat ook bekend als vrouwonvriendelijk, homo-onvriendelijk, slecht geïntegreerd, overlast gevend, cultureel achterlopend en ondemocratisch. Landen die grotendeels door moslims worden bevolkt worden geleid door dictators, zijn voortdurend in oorlog, de mensenrechten worden er massaal geschonden…“Aan de naïeve Westerling de Islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven.”…Wanneer wordt het Westen wakker?Zijn we ons nog steeds niet bewust van het feit dat de wereld de facto in oorlog is met de Islam,al 1400 jaar, die met een global jihad een wereldkalifaat poogt te installeren?Open je ogen,voor de ISLAM ze sluit!…Leve de Westerse beschaving (met judeo-christelijke roots)!…

“Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…” (KORAN-3: 28) ….

In elk van Europeese steden is er een tweede stad, een staat in de staat, een regering binnen de regering. Een moslimstad, een stad die wordt beheerst door de Koran …

Europa staat aan de vooravond van een grote oorlog, zoveel is inmiddels wel duidelijk…

Is een moslim terrorist een slechte islamiet of geld dat juist voor de ‘gematigde moslim’? Deze video is er zeer duidelijk over. Jihadisten zijn betere moslims, omdat ze nauwkeuriger uitvoeren wat de Koran opdraagt…..

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Niet het Rusland van Poetin,maar ‘Nieuwe Wereld Orde’ en de ISLAM zijn het grootste gevaar voor de mensheid!

https://i0.wp.com/media.vanityfair.com/photos/553e4307db753b82389c725f/master/pass/vladimir-putin-dog-george-w-bush.jpgJames Paul Warburg (1896-1969, topbankier en lid van de CFR in een toespraak voor de Senaat van de VS, 7 februari 1950:‘We zullen een wereldregering krijgen, of we het willen of niet.De enige kwestie is om te weten of de wereldregering met toestemming of door strijd geïnstalleerd zal worden.’…Wij worden opgevoed om onze regeringen te vertrouwen en geloven dat deze zich om ons lot bekommeren. Dit is echter een grote misvatting. Onze politieke leiders zijn niet meer dan marionetten gedirigeerd door een geopolitieke supranationale kracht. Deze bestaat uit de rijkste families op onze planeet en de machtigste multinationals. Zij worden door niemand gecontroleerd of ter verantwoording geroepen. Het doel van deze elitaire heersende klasse is de oprichting van een technocratische werelddictatuur. Het zal een dictatuur zijn die erger is dan alle voorgaande dictaturen…

Regeringen die zich niet willen inlaten met de Nieuwe Wereldorde en opkomen voor hun eigen soevereiniteit, worden eenvoudig weggepoetst. Als voorbeeld noem ik het voormalige Joegoslavië. De Balkan vormt een sleutelpositie in de politiek van de Nieuwe Wereldorde.Slobodan Milošević weigerde een ‘akkoord’ te ondertekenen, dat de bezetting van Servië en de omschakeling naar een markteconomie inhield. Zijn volk werd gebombardeerd en hij werd vervolgd in Den Haag. Dit soort onafhankelijkheid was ontoelaatbaar.Het Internationale Joegoslaviëtribunaal (ICTY) in Den Haag heeft in alle stilte voormalig Servisch president, wijlen Slobodan Milošević, vrijgesproken van oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Oorlog van 1992-95 en ook van de slachting in Srebrenica, waarmee het centrale argument voor de NAVO-oorlog tegen Servië wegvalt. Het werd zo goed als volledig verzwegen door de media.Het onschuldig verklaren van een man die werd beschuldigd van de ergste misdaad, genocide, heeft de krantenkoppen niet gehaald.Noch de BBC noch CNN brachten er verslag van uit…Maar,het kleine Servië heeft laten zien dat verzet mogelijk is…

De VS is bereid complete -verre- volkeren aan chaos en genocide bloot te stellen om in haar gevaarlijke zucht naar wereldalmacht te voorzien.Deze staat heeft,met hulp van EU, NAVO en VN na WWII meer dan 80 landen aangevallen met de meest vreselijke bommen en munitie.Ontelbare regeringen zijn omvergeworpen om er Amerikaanse muppets te plaatsen.Onder geen enkele Amerikaanse president is zo lang oorlog gevoerd, als onder Barack Obama.Hij heeft militaire acties in Libië, Pakistan, Somalië, Jemen, Kameroen en Oeganda.Daarnaast startte Obama proxy-oorlogen in Syrië en Oekraïne.De oorlog met drones is onder Obama toegenomen: Bush lanceerde 51 aanvallen met een drone, bij Obama staat de teller al op 330…Nobelprijs Vrede winnaar Obama vermoord 470.000 mensen in Syrië, 360.000 in Irak, 30.000 in Libië…Hij beloofde om samen met Rusland in Syrië de door Amerika getrainde en gefinancierde terroristen te vernietigen, maar in plaats daarvan blijft hij hen ondersteunen.Obama weigerde ook christenen te helpen in Midden-Oosten, die met genocide en uitroeiing bedreigd werden…

In het Rusland van Poetin zijn ze uiteindelijk tegen een muur gebotst.De Amerikanen dachten dat ze al in het bezit waren van de wereldheerschappij en dat ze voor eigen belangen in ieder land konden ingrijpen zonder zich wat aan te trekken van andere volkeren en andere regeringen.Transformatie van Rusland van een westerse Jeltsin vazalstaat naar een soevereine onafhankelijke Poetin staat, veroorzaakte een agressief tegenoffensief door de VS en haar marionet de EU.De grote internationale spanningen zijn uitsluitend aan de globalisten in Washington en Brussel te wijten, die een neonazistische staatsgreep in Oekraïne op touw zetten, een false-flag aanslag op een passagiersvliegtuig uit Amsterdam aangrepen om Rusland zwart te maken, tegen alle eerdere beloften en verdragen in steeds meer troepen, tanks en vliegtuigen naar het voormalige Oostblok sturen, agressieve militaire manoeuvres bij de Russische grenzen en kust uitvoeren, en in Syrië diverse islamitische terreurorganisaties steunen en bewapenen, om de legitieme regering van president Assad, bondgenoot van Rusland, omver te werpen…

De Russische President Poetin wil een andere wereld, waarin er sprake is van echte samenwerking en partnerschap zonder dwang. Hij wil dat er rekening wordt gehouden met de wensen van de volkeren en dat hun soevereiniteit wordt gerespecteerd.Rusland is niet onze vijand, Rusland is onze bevrijding!We hebben onze vrijheid aan de Russen te danken.Het doet Russen pijn dat het Westen hun rol tijdens de Tweede Wereldoorlog vergeet. Terwijl de Slag om Stalingrad, die vandaag zeventig jaar geleden eindigde in een zege voor de Russen, wordt gezien als een van de keerpunten van de oorlog.Na Stalingrad hebben ze Boedapest en Warschau bevrijd. Uiteindelijk zaten Russen in Berlijn.Het Russische volk heeft al vaak genoeg offers gebracht, om de mensheid te redden en vrede af te dwingen.In de tweede wereldoorlog zijn het wel de Russen geweest die de meeste doden te betreuren hadden tov andere landen.De gehele tweede wereldoorlog, de Amerikanen hebben niets gedaan,ze hebben rustig gekeken hoe wij in Europa elkaar vermoorden…

Er zijn meer dan genoeg bronnen te vinden, tot in de rooms-katholieke kerk toe, waaruit blijkt hoezeer de elite Hitler als een ideale dictator zag, ja, zelfs als een messias, die de Nieuwe Wereld Orde zou creëren.We denken dat we de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen, maar we hebben verloren en leven nu allemaal in het Vierde Rijk.Die hele oorlog is nooit gestopt! Alleen verplaatst en andere strategie.De zelfde mensen (families) trekken nog steeds aan de touwtjes en de zelfde leiden er nog elke dag onder.Ze gebruiken het geldsysteem en handelsverdragen om landen te vernietigen in plaats van legers.Nazi-Duitsland enorme geldbedragen exporteerde naar neutrale landen met de bedoeling en ook met de hoop dit na de oorlog weer te kunnen gebruiken voor economische wederopbouw, maar dan op nazi/NWO/ voorwaarden.Voor veel toonaangevende industriële figuren, dicht bij het nazi-regime, Europa werd een dekmantel voor het nastreven van de Duitse nationale belangen.Veel oud nazi’s, nazi bankiers (Herman Abs: Deutsche Bank), industriëlen (Krupp, Flick, IG Farben, BMW, Siemens, Volkswagen, BASF, Bayer) en talrijke hoge nazi-ambtenaren kregen na de oorlog hun baantjes terug.Krupp werd na de oorlog een van de belangrijkste bedrijven in Duitsland.Het Marshallplan is feite het Duitse/nazi economische herstel.Slechts weinig politici weten waar het concept van het verenigde Europa oorspronkelijk vandaan kwam.Ligt de toekomst niet in een groot en sterk Europa op de manier zoals Hitler wilde?Nu Europa later de wereld…

Terwijl de wereld in de richting van een nieuwe ‘Koude Oorlog’ lijkt te razen, met zelfs een mogelijke nucleaire confrontatie, speelt de Westerse zogenaamde ‘vrije pers’ weer de rol van de gehoorzame propagandamachine.De media spelen een uiterst belangrijke sleutelrol in het doen slikken door de publieke opinie van de NWO-politiek.John Swainton, gedurende vele jaren uitgever van de New York Times, deelde in zijn afscheidsrede de volgende onthullende uitspraak aan zijn medewerkers mee: “Er bestaat geen vrije pers. Jullie, lieve vrienden, weten dat, net als ik. Niemand van jullie zou het ook maar durven zijn eigen mening eerlijk weer te geven. Wij zijn allemaal instrumenten en horigen in dienst van de financiële machthebbers achter de coulissen. Wij zijn marionetten die dansen en springen, wanneer aan het touwtje getrokken wordt. Onze kennis, onze vaardigheden en zelfs ons leven behoort aan deze mannen toe. We zijn niets meer en niets minder dan intellectuele prostituees.”...Udo Ulfkotte is een duitse journalist, die in 2014 uit de school klapte en naar buiten bracht dat in Duitsland bijna de gehele reguliere media was omgekocht door de geheime diensten uit eigen land, maar ook door de CIA.De Duitser was één van de eersten die op grond van zijn talrijke bronnen en insiders openlijk waarschuwde voor de plannen van de Europese elite om onze landen met miljoenen moslimmigranten te islamiseren, waardoor het defintief gedaan zal zijn met onze welvaart, vrijheid en veiligheid.Udo Ulfkotte was een grote bedreiging voor de NWO elite en hij werd geëlimineerd....

VS vormt bedreiging voor de hele wereld, net als Duitsland onder Hitler.Tijdens de Internationale Veiligheidsconferentie in Munchen in 2007, waarschuwde Vladimir Poetin de Westelijke leiders al, dat de wereldwijde Amerikaanse bemoeizucht en agressieve expansie, de wereld dichterbij de Derde Wereldoorlog heeft gebracht dan ooit tevoren. Deze oorlog zal mogelijk de meest verwoestende in de menselijke geschiedenis zijn en leiden tot de inzet van kernwapens.Onlangs de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu vertelt in een gesprek met het Russische persbureau Sputnik, dat Rusland bewijzen heeft dat Amerika bezig is om in Europa en Turkije een kleine 200 kernbommen te plaatsten.Dit gaat absoluut leiden tot een nog verder verslechterende militaire situatie in de wereld.In 2002 heeft de Amerikaanse Senaat het groene licht gegeven voor de inzet van nucleaire wapens in het geval van oorlog. Atoombommen zijn onderdeel geworden van de “militaire gereedschapskist”, ze kunnen naast conventionele wapens worden gebruikt.Dus,kernwapens worden door Washington bestempeld als “instrumenten van de vrede”…Brrr…En dames en heren:zijn jullie klaar voor de volgende/laatste/ nucleaire oorlog?De mensen die waarschuwen voor een komend Armageddon zijn als een roepende in de woestijn. Zelfs een Vladimir Poetin die van de daken schreeuwt hoe gevaarlijk men bezig is, wordt niet gehoord. De bevolking van Nederland zou nu toch echt wakker moeten schrikken, maar zal dat ongetwijfeld niet doen. De meeste oorlogen beginnen zonder dat de grote massa dit weet, pas op het moment dat hij daadwerkelijk uitbreekt, weten ze dit….

Tegen alle verwachtingen in, werd Trump de overwinnaar voor de macht, hij wordt gezien als hun laatste hoop om de eeuwenoude missie van de globalisten voor de invoering van de Nieuwe wereldorder af te weren, dat voor de mensheid slavernij en ontvolking betekent.Het Amerikaanse volk heeft het ESTABLISHMENT (de gevestigde politieke orde) weggestemd.We zien dit soort bewegingen overal.De VS geeft duizenden miljarden uit aan conflicten en oorlogen over de hele wereld, terwijl thuis 50 miljoen mensen in armoede leven. Wegen en bruggen zijn kapot en binnensteden verpauperd, lijkt wel een derde wereld land.De aanhangers van Trump werden afgeschilderd als racisten, seksisten, masochisten, terwijl het in feite mensen waren die werden GEMARGINALISEERD door de media en zich NIET door de media laten vertellen wat ze moeten voelen en denken.De komst van Trump in het Witte Huis met zijn America first-agenda voor het buitenlandse beleid, markeert een fundamentele verandering van de politieke wereldorde.De zogenoemde Wilson-doctrine van een wereldorde, gebaseerd internationale instituties en allianties- zoals het IMF, de NATO en de Europese Unie – staat op het spel.Als Amerika zich als grootste financier terugtrekt uit het praat- en borrelclubje zoals Trump dat omschrijft, zal de VN heel wat beter op zijn centjes moeten gaan letten. Het praat- en borrelclubje in Brussel staat hetzelfde te wachten ….

Links in Amerika heeft verloren en we kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat dat gevolgen zal hebben voor het politieke landschap van Europa en voor de mondiale verhoudingen.Het geduld bij burgers van eurolanden raakt ook op, nu men eindelijk lijkt in te zien dat het beleid van pappen en nathouden geen verbetering van de leefomstandigheden met zich mee heeft gebracht. In de eigen natie waar de gekozen regering meer met de EU bezig lijkt te zijn, dan met het eigen binnenlandse beleid is men het zat om te zien hoeveel contributie er moet worden afgedragen aan die bodemloze put in Brussel.We moeten de Europese Unie hervormen naar een nieuw samenwerkingsverband van souvereine staten, met eigen valuta’s en bilaterale handelsverdragen met Rusland….Met Trump als president, kunnen de betrekkingen tussen de VS en Rusland aanzienlijk verbeteren. Dit zou niet alleen goed zijn voor de VS en Rusland, maar ook voor de rest van de wereld.Door verkiezing van Donald Trump,is de wereld maar net ontsnapt aan een derde wereldoorlog!…https://www.youtube.com/watch?v=RV2nUfgkPLk&feature=youtu.be

 

Posted in Uncategorized | 4 Comments

OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

https://zlj13051967.files.wordpress.com/2013/09/zombie-apocalypse-is-possible-1.jpg?w=788&h=546Na het nazisme en communisme is de ISLAM de derde totalitaire ideologie die ons bedreigt.Voor de Islam(de meest intolerante cultuur op aarde) is de hele wereld wakf, gebied van Allah(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40).En alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(Dar al-Islam), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd(Dar al-Harb), dat moet worden veroverd/onderworpen(’Allah duldt niemand in het delen van zijn heerschappij’-Koran:18:26)…Moslims, ongeacht radicaal of niet-radicaal willen dat de hele wereld zich onderwerpt aan de Islam en wetten van de Sharia.Door je niet te onderwerpen aan de Islam, ben je als niet-moslims niets meer dan de vijand van deze politieke ideologie….

De uitbreiding van de Islam heeft tot de vernietiging van tientallen hoge beschavingen en niet-islamitische culturen geleid. De meest verwoestende genocide uit de wereldgeschiedenis was de aanval van Turkmeense en Arabische islamlegers op India in de 10e eeuw. Als gevolg daarvan werden in India meer dan 80 miljoen Hindoes afgeslacht en werd het boeddhisme uitgeroeid, omdat deze laatste zich niet verdedigde tegen een uitroeiing, vanwege een algemeen religieus verbod op geweld.De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen die door de Turken werden gedood tijdens WW-I…Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam.De grootste genocide tijdens mijn leven was waarschijnlijk die in Oost-Pakistan (1971, officieel 3 miljoen doden), een jihad, die vooral de hindoe-minderheid viseerde(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)…

Overal op deze aarde, waar islamitisch geloof een andere godsdienst raakt, is oorlog. Zelfs onderlinge islamitische stromingen moorden elkaar uit.De wereldwijde Jihad of de heilige oorlog die door het IS,Boko Haram,Hezbollah,Hamas,Al Shabab,Taliban en Moslimbroederschap wortel schiet, poogt om alle volkeren uit te roeien of de niet-moslim te onderwerpen, en te vernietigen en niet alleen maar alle niet moslimoverheden te verwijderen, maar alle maatschappijen en culturen die niet Islamitisch zijn(“Bestrijdt hen, totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt,”-Koran -8:39) …Zo’n 80 procent van alle aanslagen wereldwijd, wordt gepleegd door mensen van een islamitische achtergrond.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard. Ook hier volgt IS,Boko Haram,Hezbollah,Hamas,Al Shabab,Taliban en Moslimbroederschap het geloof op de voet(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95)….

In talloze passages lijkt de Koran eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie, dan op een religieus boek. De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen/niet-moslims/, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend…”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.” (Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)…”O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54)…”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn doof, stom en blind.”(Koran 2:171.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) ..”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…”De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man.” (Koran 4, 176)…. ”De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid.” (Koran 4, 34)…Op zeker 23 plaatsen in de Koran, worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen/niet-moslims...Brrrrrr!…

De inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu.En wanneer we een eenvoudige blik werpen op deze passages uit de Koran, wordt duidelijk hoe gemakkelijk het is voor veel moslims om haat en vijandigheid te voelen jegens joden, christenen en andere niet-moslims….’Vertel mij nu eens wat de Islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we (de moslims, red.) gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de Islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de Islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie, die haat verkondigt,’zei beroemde Syrisch-Amerikaanse ex-moslima Wafa Sultan…„Islam is terreur. De Islam is de reden waarom die moslim hier woont, in plaats van in het land waar zijn roots liggen,” zei Ebru Umar,een dappere en eerlijke Nederlandse columniste van Turkse afkomst…Mustafa Kemal Atatürk, politicus en grondlegger van de republiek Turkije zei:“Islam – deze onbegrijpelijke theologie van een immorele Bedoeïen, is een rottend kadaver, dat ons lichaam vergiftigt”…

Islam is een religieuze-politieke-culturele ideologie/maatschappelijke orde, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Minstens 75% van de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de Jihad. Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische stichtingsteksten.En deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…En als de meest vooraanstaande imams, mullahs en sheiks uit alle windstreken van Dar ul Islam ZELF onderstrepen dat de Islam VEEL MEER is dan een RELIGIE, met name een MANIER VAN LEVEN (lees ideologie), wie zijn wij dan om dat allemaal in twijfel te trekken?…Spreken of schrijven over de Islam is al jaren klompendansen op een tafel vol met eieren. Door de multiculti ‘s word je al vlug als islamofoob(een term in het leven geroepen om een islamitische slachtofferrol te claimen die niet bestaat), racist – of erger nog- als extreemrechts gestigmatiseerd…Aan de naïeve Westerling de Islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven.

Het is naïef om te veronderstellen dat de Islam een godsdienst is zoals alle andere.De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar! Het zijn twee totaal verschillende werelden.Het Christendom is een religie, gebaseerd op het evangelie en leven van Jezus Christus, zoals beschreven in het Nieuwe Testament.Het Oude Testament(waarin tot geweld wordt opgeroepen,omdat in die tijd kende niet geordende juridische verbanden, die wij tegenwoordig hebben) is überhaupt niet wetgevend voor Christenen.Deze Testament is geschreven tussen ongeveer 1500 en 400 voor Christus!De strijd waartoe wordt opgeroepen (Ef. 6: 10-20) in het Nieuwe Testament is een geestelijke strijd met geestelijke wapens.“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld en onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de kwade geesten”, zei Jezus...De verschillen tussen Jezus en Mohammed zijn zo groot, dat je ze onmogelijk beiden als ware profeet kunt zien.Mohammed beveelt zijn gelovigen om ongelovigen met een fysiek zwaard te doden, terwijl Jezus Petrus opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid.“Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Jezus.De Bijbel predikt niet een oproep tot geweldadige verovering van de wereld,net als de Koran.De weg die Christus aangeeft leidt naar leven en licht; die van Mohammed leidt naar dood en duisternis.Mohammed legde de fundering van de Islam, en was direct en indirect betrokken bij vierenzeventig overvallen, expedities of volledige oorlogen,om andere landen te veroveren.Jezus zegt dat je van je naaste moet houden en zelfs van je vijanden. Dat zul je niet tegen komen in de Koran.God wil geen dood, God wil leven. Hij is de uitvinder, de grondlegger van leven. God ís leven.Geloof is een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde

De Kruistochten(waren niet in de geest van hun leider Jezus Christus) waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren.De Kruistochten(na ruim 4 eeuwen van nederlaag op nederlaag, eindelijk terugsloegen) waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was.De Kruisvaarders zagen zichzelf als pelgrims die probeerden christelijke gebieden te heroveren en te bevrijden van de wrede indringers.Ze begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen.Maar,de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben dat de expansionistische en imperialistische Islam een gevoelige slag werd toegebracht en de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht. Gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed tot op de dag van vandaag.De oorlog tussen protestanten en katholieken was een conflict binnen een en dezelfde familie, aangaande de heerschappij van bepaalde dogma’s.De Katholieke Kerk haar oorsprong niet heeft in de leer van Jezus of van Zijn apostelen,zoals beschreven in het Nieuwe Testament.Deze kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar Christendom verkwanselt.De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn.…

Miljoenen zielen zitten op dit moment verstrikt in de leugen van de Islam en er is maar een ding nodig en dat is dat deze ideologie ontmaskerd wordt.Ook het nazisme en het communisme waren misleidingen, die ten val gebracht en ontmaskerd moesten worden. Deze tijd vraagt van ons om de Islam te ontmaskeren en te bidden dat nog veel zielen gered mogen worden uit de leugen.Verschillende dissidente allochtonen uit de islamitische wereld ons waarschuwen voor de Islam, zoals Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian,Hafid Bouaza en veel ex-moslims,die ons vertellen dat ze eigenlijk niet op de hoogte waren van de verschrikkingen van hun eigen godsdienst/ideologie.Ze voelen zich verraden en diep gekwetst door de leugens van de Islam….De wereld zal niet vergaan door de slechten, maar wel door de goeden die aan de kant staan en niets doen!…….

Posted in Uncategorized | 8 Comments

De demografische, culturele en militaire jihad moeten van Europa Eurabia maken!

https://i.ytimg.com/vi/qj5n3963Glc/maxresdefault.jpgHeel de wereld moet onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van de Islam(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)…En alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(Dar al-Islam), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd(Dar al-Harb), dat moet worden veroverd/onderworpen(’Allah duldt niemand in het delen van zijn heerschappij’-Koran:18:26)…Vrede met de Islam is onmogelijk totdat ofwel de hele wereld met JIHAD(harde en zachte) tot de Islam is bekeerd, ofwel de islamitische bedreiging volledig is weggevaagd.Geloven in de Islam, is het geloof te hebben dat de hele wereld veroverd en onderworpen moet worden. En om een echte moslim te zijn, moet men zich geroepen voelen om te helpen bij de wereldwijde verovering, of dat nu is door het verstrekken van geld en middelen aan de jihadisten of om zelf jihadist te zijn…

Twee maal trachtte de Islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam.Omdat dit met militaire middelen keer op keer mislukte, gooide de Islam het zo’n 50 jaar geleden over een andere boeg, namelijk door middel van miljoenen migranten de Westerse samenleving, stap voor stap van binnenuit te ondermijnen en uiteindelijk over te nemen.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie.Media en politici blijven het maar over vluchtelingen hebben, terwijl het feitelijk over migranten gaat.Vluchtelingen die werkelijk alles hebben verloren, bereiken onze kusten überhaupt niet. Want vluchten kost van oudsher geld, veel geld.In de media worden vaak alle vreemdelingen op één hoop gegooid en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen (illegale) migranten en vluchtelingen…Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Nederland, dat in de jaren zestig slechts enkele duizenden moslims telde, heeft er thans meer dan een miljoen…

De massa-immigratie/Al-Hijra/ altijd al een bewuste strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad. Tientallen landen zijn zo veroverd!Dankzij migratie/Al-Hijra/, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd! Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie/Al-Hijra/.Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.De snelle toename van de moslimbevolking in de meeste Europese landen is niets meer of niets minder dan de derde islamitische verovering van Europa.De geschiedenis van de islamitische veroveringen vanaf de zevende eeuw vertoont grote gelijkenissen met de groeiende islamitische invloeden binnen het moderne Europa. Langzaamaan verspreidt de Islam zijn macht, zij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is…

Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben. “Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)…“Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims”(Koran 4:101.)…“God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)…“Wie vrienden wordt met ongelovigen is God ongehoorzaam”(Koran 5:81.)…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen! (Koran 60.4)”….Europese volkeren vluchten uit hun wijken en komen er nog meer straten en wijken onder moslim controle.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze steden, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”In Frankrijk bericht de regering op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones…In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd….

Veel mensen de term islamisering niet helemaal begrijpen.Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld.Islamisering is een proces waarbij de religie sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaat domineren, waarbij de evolutie steeds meer facetten aan geeft van onze samenleving of cultuur worden beïnvloed en gedomineerd door de wetten en gebruiken van de Islam.In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken, in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.Het investeren in gebedshuizen en islamitische onderwijsinstellingen heeft ook te maken met de veroveringsstrategie. Moskeeën zijn er tegenwoordig overal in Nederland/Europa. Vroeger waren zij zeldzaam.Deze gebouwen/ kazernes(zei Erdoğan) worden gebruikt om de Islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo…

In moskeeën het handhaven van de sharia wordt gepromoot.Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast.Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag. Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee, dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds. De moslimbevolking in Europa wordt ook vanuit islamitische staten gestimuleerd om op partijen te stemmen, die de Islam zoveel mogelijk ruimte geven.Het gescheiden zwemmen van mannen en vrouwen, de gescheiden loketten bij gemeentelijke diensten en het halal voedsel voor gedetineerden zijn ook voorbeelden van die islamisering.Vergelijk West-Europa in de jaren 70 met nu.Dan zie je de toegenomen invloed van de Islam overal.En hoe de Schilderswijk er 35 jaar geleden uitzag? Zagen we daar veroveringssymbolen zoals moskeeën, hoofddoekjes, minaretten, islamitische slagerijen, burqa’s, islamitische scholen en djellaba’s? Neen. En nu?…Het verloopt allemaal volgens islamitisch plan, en iedereen die daar wat van vind en het een gevaar voor Nederland vind moet zijn muil houden en is een racist….

Het grootste probleem in Europa is de islamisering.Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier binnen te halen! Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht. Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!…“Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”(Koran 2:85)…Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient.En “een afvallige zal branden in de hel”(Koran2:217)…Als explosieve en noodlottige cocktail van islamisering, massa-immigratie en geweld/aanslagen niet kan gestopt worden, dreigt in Europa een burgeroorlog.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk.Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig. Helaas leven wij in een maatschappij waarin we eerst wachten tot het huis goed in brand staat, en dan pas gaan blussen….

De islamisering van de Nederlandse samenleving denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord.Men spreekt over een kleine minderheid (fundamentalisten, wahabisten, salafisten…) maar het is altijd een minderheid die de toon bepaalt. Lenin en de Leninisten waren ook een minderheid. Dat had je ook in nazi-Duitsland. In tijd van de Tweede Wereldoorlog,het waren ook overwegend keurige nette en buitengewoon aardige mensen,net als ‘gematigde’ moslims,die deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en 50 miljoen mensen werden vermoord!De meerderheid leunde achterover en liet het allemaal gebeuren.Het is een hard meetbaar feit dat de vredelievende meerderheid, de ‘’zwijgende meerderheid’’ bang is en onbelangrijk.Communistisch Rusland bestond uit Russen die alleen maar in vrede wilden leven, toch waren de Russische communisten verantwoordelijk voor de moord op ongeveer 20 miljoen mensen.De vredelievende meerderheid was irrelevant.China’s gigantische bevolking was ook vredelievend, maar Chinese communisten slaagden erin om het duizelingwekkende aantal van 70 miljoen mensen te vermoorden.…

De moslimwereld bestaat uit twee groepen. 1) De extremisten 2) De zwijgende meerderheid. De zwijgende moslim meerderheid zijn degenen, die in veel opzichten het geweld mogelijk maken.Stilte is een vorm van goedkeuring. Zogenaamde ‘gematigde’ (lees: zwijgende moslims) ‘meerderheid’ dezelfde religieuze ambities en dromen over een wereldwijd kalifaat koesteren, als de zogenaamde ‘radicale’ varianten. En in dat licht zullen zij zich nooit verzetten tegen de zogenaamde ‘extremisten’ als deze de kafirs (niet-moslims) ‘een lesje buigen voor de enige ware religie’, ofwel in hun ogen de Islam, geven en u wel fysiek onderwerpen aan de islamitische regels en wetten.De boodschap van de Koran is duidelijk: met alle middelen proberen om de hele wereldbevolking het islamitisch geloof op te dringen!En zolang er Islam-terrorisme is, zal het Islam-vrees zijn….De enige manier om als gewoon burger nog iets te doen aan de ondergang van Nederland, en om de toekomst van je kinderen te redden, is het stemmen op de PVV…
https://i0.wp.com/static.businessinsider.com/image/5405daf7ecad04673e44e2f6/image.jpgDe Islam heeft 1400 jaar geleden, de oorlog verklaard aan alles wat niet-islam is(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)!…En ”bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)… De dreiging van het islamitisch radicalisme was nooit groter dan vandaag.Bijna overal in onze wereld waar zich grote geweldsproblemen voordoen, is de Islam betrokken.Zo’n 70 procent van alle aanslagen wereldwijd wordt gepleegd door mensen met een religieuze en met name islamitische achtergrond…Europa is al heel lang in oorlog met het jihadisme. En die strijd gaat zeker escaleren omdat de islamistische koorts nu overal is uitgebroken. Het betreft niet meer slechts één gebied of land. Jihadi’s zijn overal: op straat, in restaurants, vliegvelden en in de metro.Er bestaat ook nog de serieuze mogelijkheid dat de jihadistische groepen chemische, biologische of nucleaire aanslagen plegen. Zie daarvoor de rapporten van de inlichtingendiensten…

We zijn in oorlog met het ‘terrorisme’, hoor ik overal zeggen. Neen, we zijn in oorlog met de Islam. Of beter nog: de Islam is in oorlog met het Vrije Westen en dat al 1400 jaar.Terrorisme is een middel, niet de bron van de strijd. Het terrorisme is de modus operandus, de jihad de strategie en de Islam de ideologie.De Koran beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de Islam als enige echte religie in de wereld overblijft; ”Bestrijd iedereen op de weg van Allah en doodt degenen die niet in Allah geloven.” …Terroristen die anderen aanvallen, de ware Islam toepassen, die al werd gepraktiseerd door Mohammed:”Wij hebben de opdracht gekregen van Allah om de mensheid te bevrijden uit ongeloof, uit slavernij – slavernij van je begeerte, van een ander mens, van een afgodsbeeld”-zei jihadist Shabir Burhani.De tienduizenden mensen zijn het afgelopen jaaren afgeslacht door Boko Haram, Al Shabaab, ISIS, Al Quaida,Hezbollah,Hamas, Al Nusra en tientallen andere bewegingen, die islamitisch heten.Hun hoofddoel is, wereldheerschappij en dat zullen ze met alle middelen proberen te bereiken.Jihad en doden zijn het hoofd van de Islam. Neem ze weg, dan neem je het hoofd van de Islam weg…

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Geen enkele oorlog heeft zo lang geduurd als de Jihad-oorlog(die nog lang niet afgelopen is) tegen Joden en Israël

jihad-aivd-den-haag.jpgIslam is onderweg naar wereldheerschappij,al 1400 jaar, en het is tijd dat de wereld wakker wordt om de realiteit onder ogen te zien, voordat het te laat is!Voor de Islam is de hele wereld wakf, gebied van Allah…’De heerschappij is alleen voor Allah.'(Koran:12:40)…Deze idelogie is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen!..’Hij (Allah) duldt niemand in het delen van zijn heerschappij.'(Koran:18:26)…Alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(gekoloniseerd), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd,dat moet worden veroverd.En het gebied, dat volgens de Koran moet weer worden veroverd/gekoloniseerd is Israël.Deze staat,net als Europa,is belangrijke doelwit in al 1400 jaar durende oorlog tegen mensheid en beschaving…

De terreur gericht tegen de Joodse staat heeft niets te maken gehad met door “Israël bezet gebied”,maar met Jihad en kolonisatie.Jihad is gewoon ‘kolonialisme’ in het Arabisch.Islam zou niet hebben bestaan zonder het kolonialisme/Jihad.En nog steeds bestaat het niet zonder dat.Dat is de reden waarom het geweld blijft.Jihad(kolonisatie) bestaat ook uit demografische oorlogsvoering, met de volgende elementen: migratie en de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied.Door de massa immigratie in West-Europa, bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones parallelle wereld, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben,waar de sharia,islamitisch recht heerst.Deze landen in West-Europa begrijpen het onderliggende doel niet van deze massale instroom en nemen daardoor onvoldoende maatregelen om het af te stoppen.Met kolonisatie en jihad heeft de Islam 57 staten gekoloniseerd,veroverd!Islamitisch kolonialisme/Jihad is altijd verslagen geweest, of aan de poorten van Wenen, of in de Sinaï-woestijn. Joden hebben de langste geschiedenis van verzet tegen de islamitische staat(kolonisatie), onder haar verschillende kaliefen door de geschiedenis heen en Israël is nog steeds in verzet, tegen de koloniale jihadistische plannen voor de restauratie van het kalifaat.Het Israëlisch-Arabisch conflict is in feite een gepolitiseerde versie van de eeuwenoude haat van de Islam tegenover het jodendom.Als morgen de Arabieren de wapens neerleggen is er vrede,als Israel morgen de wapens neerlegt is er overmorgen geen Israël meer…

Het gevecht om het bezit van de kleine landstrook, tussen de Jordaan en de Middellandse Zee, dat wij kennen als Israël, stamt van ver voor onze jaartelling. In de oudheid vochten Joden en Romeinen erom, daarna Byzantijnen en moslims, later kruisvaarders en Mameluken, daarna Turken en Britten en nu Palestijnen en Israël.Wie de geschiedenis een beetje kent, weet dat Jeruzalem al in 1004 v.Chr. door koning David werd gesticht als hoofdstad van Israël. Deze stad werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg,die in Al-Aksa moskee veranderd(een bewijs van islamitische kolonisatie).De moslims dachten dat ze zo alle herinnering van het joodse bestaan hadden gewist.Terwijl Jeruzalem 700 maal in de Bijbel wordt genoemd, bestaat hierover geen enkele passage in de Koran. In Judea en Samaria,de Joodse aanwezigheid duizenden jaren bestaan (de moslims hebben feitelijk Bethlehem overgenomen/gekoloniseerd)!Israël heeft de Westelijke Jordaanoever op Jordanië veroverd, die geen internationaal erkende soevereiniteit over het gebied had.De Britten hadden het land vrijwillig verlaten. Er was dus geen regering en geen staat.Voor 1967 bestonden er geen Palestijnen die opkwamen voor een thuisland, alhoewel ze daarentegen wel eisten dat de Joodse staat werd ontmanteld.Volgens Palestijnse logica zouden de Indianen het recht hebben om de Europeanen te verdrijven uit Noord- en Zuid-Amerika.Volgens Palestijnse logica zouden de Kopten het recht hebben om moslims te verdrijven uit Egypte.Volgens de Palestijnse logica zijn gebieden als Spanje, Sicilië en Griekenland bezet islamitisch gebied, want in het verleden vielen ze onder islamitisch bestuur…

Er is nooit een land geweest die bekend staat als Palestina bestuurd door Palestijnen.Er bestaat niet zoiets als een Palestijns-Arabische natie.Het gebruik van de term Palestijnen voor een Arabis-che etnische groep, is een moderne politieke creatie, die geen basis heeft in feiten.En heeft nooit een internationaal of academische geloofwaardigheid gehad vóór 1967… Wat men heden ten dage het Palestijnse volk noemt is niets anders dan een verzameling Arabieren uit verschillende Arabische landen.De meeste leiders van de PLO waren afkomstig uit de regio; Arafat was bijvoorbeeld een Egyptenaar, Faizal Husseini (rechterhand van Arafat) kwam uit Irak. De grootste fout is daarom geweest, dat deze mensen erkend werden als de vertegenwoordigers van de lokale Arabische bevolking.In zijn geautoriseerde biografie zegt Arafat letterlijk: “Het Palestijnse volk heeft geen nationale identiteit.Ik, Yasser Arafat, een man gekozen door het lot, zal ze die identiteit schenken door het conflict met Israël.”… Palestijnen beschouwden hun als Jordaniërs, totdat de Joden naar Jeruzalem terugkeerden.Toen waren ze plotseling Palestijnen.Ze verwijderden de ster van de Jordaanse vlag en heel plotseling hadden ze een eigen Palestijnse vlag.Welke nationaliteit stond er bij de meeste ‘Palestijnen’ 70 jaar geleden in hun paspoort?En welke taal spraken en spreken de Palestijnen? Palestijns? Welke muntsoort hadden ze? Noem eens een president voordat Jasser Arafat aan de macht kwam…

Zoals het doel van Adolf Hitler en de nazi’s de vernietiging van het Joodse volk in Mein Kampf was vastgelegd, is het uiteindelijk doel van fascistische organisatie Hamas de GEWELDDADIGE VERNIETIGING VAN DE STAAT ISRAËL en de vestiging van een islamitische staat in het gehele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Het doel wordt uiteen gezet in haar handvast uit 1988…Diverse terreurorganisaties, zoals de PLO,Hamas, Hezbollah, komen er openlijk voor uit dat de vernietiging van Israël hun hoofddoel is.Deze terreurorganisaties zijn geen bevrijdingsorganisaties, maar religieuze fascisten.Wie uit opportunistische redenen weigert glashelder afstand te nemen van deze fascisten en hun misdadige methoden, legitimeert antisemitisme,net als vroeger HITLER!Reeds lang voor de stichting van de staat Israël werden Joden in de Arabische landen onderdrukt, vernederd en vermoord.Joden hebben geen geschiedenis van meer dan 1000 jaren gewapende aanvallen/genocide/ op Europa, India, Afrika, Oost- en Centraal Azië.Moslims wel.Joden zijn in het westen nooit een terroristische, noch andere bedreiging geweest. Vroeger niet en nu ook niet.Moslims wel…

De linkse islamitische media:NOS, NRC, Volkskrant en NU.nl, die door veel Nederlanders als ‘objectief’ worden beschouwd,staan al jaren vol met éénzijdige anti-Israël propaganda en pro-Palestijnse nieuwsberichten.In Darfur verdrijven en vermoorden islamitische milities miljoenen mensen,niemand en niet een moslim doet zijn mond open.Als Palestijnen worden afgeslacht door Libanezen of Jordanezen hoor je ze ook niet.Israël heeft Gaza opgegeven voor vrede en kreeg raketten terug.Er zijn vele duizenden raketten afgeschoten.Dus,Hamas kies  bewust voor het doden van burgers en oorlog! De ellende die deze beschietingen in Israël hebben aangericht hebben nauwelijks enige aandacht gekregen.De raketten die Hamas op Israël afschiet, worden vaak doelbewust vanaf huizen en openbare gebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen, afgevuurd, in de hoop, dat deze vervolgens worden geraakt door een Israëlische bom of granaat, zodat de Palestijnen zich tegenover de internationale camera’s kunnen voordoen als ‘weerloze’ slachtoffers.Voor fascistische Hamas is een Palestijns leven als “martelaar” meer waard; een dood kind is een grotere blijdschap, dan een levend kind.De Palestijnse kinderen zijn als willoze slachtoffers in de handen van schurken. Internationale mensenrechten organisaties en Wereldleiders bekommeren zich niet om het lot van deze kinderen. Op YouTube zijn heel wat filmpjes te zien hoe Palestijnen hun kinderen misbruiken in de strijd tegen Israël.Ze worden gebruikt als menselijk schild en  als  zelfmoordterroristen.Waarom besteden de media daar nauwelijks aandacht aan?…DAMES en HEREN(Israel en Joden haters):jullie zijn medeplichtigen aan de moord op deze kinderen!..BAH!…

Geen enkel land ter wereld zou toestaan dat raketten naar haar grondgebied zouden worden afgeschoten.Ieder land zal z’n leger inzetten om deze terreur met militaire middelen te bestrijden.Door elke aanval direct in de kiem te smoren, laat Israël duidelijk zien, dat aanvallen volstrekt niet getolereerd worden.Bombardeert Israël lukraak op burgers zoals de Britten deden (Dresden,meer dan 60.000 doden!) tijdens de Tweede Wereldoorlog? Ik dacht het niet.Als een Hamasterrorist in zijn spijkerbroek staat te schieten, dan is hij burger. En zo krijg je dan enorme hoeveelheden burgerslachtoffers.Net zoals vroeger de Europeanen de Joden verjaagden en uitmoorden, zo doen nu de Palestijnen dat. Gelukkig heeft Israël een leger zodat niet meer ongestraft Joden vermoord kunnen worden zoals in Europa gebeurde. Dat is moeilijk voor de Palestijnen te accepteren, want ze dachten net zoals de Europeanen ongestraft Joden te kunnen vermoorden. Helaas voor hen is, dat dus nu niet meer mogelijk. Wie wil vechten kan klappen terug verwachten….

Hoe kan Israël ooit vrede sluiten met een vijand, die kinderen al van jongs af aan leert dat het vermoorden van Joden de garantie is om toegelaten te worden tot het paradijs? Palestijnen zijn schlahtovers van hun leiders,niet van Israël!…Waarom is Gaza geen Singapore?Deze stad was een straatarm moerassig landje. De Palestijnen kregen miljarden ontwikkelingshulp uit de hele wereld. Van Gaza hadden ze makkelijk een tweede Singapore kunnen maken.Singapore zicht tot een van de 15 rijkste landen in de wereld. Gaza had dus het Singapore-model kunnen volgen. Maar dat gebeurde niet,ze kiezen teror,criminaliteit en corruptie.De boeken van de PA leken een zwart gat met miljarden dollars aan hulp uit westerse en islamitische landen, aan steekpenningen, tot aan een netwerk van geheime bankrekeningen en beleggingsportefeuilles, dat niet alleen terrorisme financierde, maar ook de levensstijl van de mensen aan de top. In een onderzoek, uitgevoerd door Amerikaanse accountants met toestemming van de Palestijnse Autoriteit (PA),het eigen vermogen van Arafat is op 1.3 miljard dollar geschat! En niet vergeten,dat Mahmoud Abbas, de opvolger van Arafat, werd beschuldigd van het hamsteren van een fortuin van 100 miljoen dollar en van het bezit van paleizen en landerijen, verspreid over het gehele Midden-Oosten. Die beschuldigingen komen van Mohammed Rashid, de voormalige financieel adviseur van Arafat. Hamas leiders zijn ook mulitmiljonairs geworden!In recente interviews met de media heeft prof Achmed Karima van de Al-Azhar Universiteit in Egypte er op gewezen, dat Hamas in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een beweging van miljonairs. Volgens Karima telt Hamas niet minder dan 1.200 miljonairs bij zijn leiders en het middenkader.Deze bewering werd gesteund door de Palestijnse leider Machmoud Abbas, die in 2012 het aantal miljonairs in Gaza op 800 schatte…

Israël is een bijzonder land. Het is de enige democratie in het Midden-Oosten.Palestijnen genieten in Israël meer democratische rechten dan hun volksgenoten in Gaza, Jordanië en andere Arabische buurlanden.In het Westen worden de ogen gesloten voor de religieuze dimensie, die echter al duizenden jaren het hart vormt van het conflict tussen de Arabieren en de Joden. Zolang dit niet wordt ingezien zullen de meeste Europeanen de leugens van de anti-Israëlische media blijven slikken, en blind en zonder enig inzicht blijven denken dat als de Palestijnen nu maar hun eigen staat krijgen, alle problemen zullen zijn opgelost…Islam moet de wereld en iedere aspect van de maatschappij besturen. Dat is de wil van Allah, dus veel moslims moeten hun godheid gehoorzamen in het uitvoeren van zijn wil.En elke poging om te vergeven, vermenselijken, of vreedzaam te leven met de Joden wordt gezien als verraad tegen de Islam.Hoe kunnen moslims de joden vergeven en dan terug gaan naar hun moskeeën, om de woorden van hun profeet te lezen, die hen vertelt dat ze de joden moeten vermoorden waar ze die maar vinden? Men kan zoiets niet opperen, als iemand moslim wil blijven… Als Hamas de wapens neerlegt, betekent het vrede.Als Israel de wapens neerlegt, betekent dat het einde van de staat Israel. Zo simpel is het…natanyaDe Koran legitimeerd het doden van niet gelovigen/niet-moslims om de Dar al-Islam uit te breiden, moord dus.Op zeker 23 plaatsen in de Koran worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen;”Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.”(2:193, herhaald in 8:39)…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen! (Koran 60.4)”….en … “Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereidt hun alle soorten hinderlaag.”(Koran- 9:5).Zo is er nog meer te noemen, getuige Soera 4:89, 5:33 en 47:4…enz,enz…Dagelijks worden er Joden vermoorden en doodgestoken of aangevallen met messen door Palestijnse moslims:https://www.youtube.com/watch?v=25bg9CI2ZJ8 …of  deze:https://www.youtube.com/watch?v=aND2FfGe7TY…Een zieke Palestijn rijdt in op Joden en slaat vervolgens met een hakmes op ze in:https://www.youtube.com/watch?v=zAjkP19JxKU…..Hoe een Palestijns-Arabische man, probeert zijn peuter-zoon voor propaganda doeleinden te ‘offeren’..:https://www.youtube.com/watch?v=JJXAwohdBZE#t=74800px-beersheva_kindergarten_after_rocket_attack_from_gaza_2Zo veel doden vielen door terroristische/islamitische aanslagen in 2016:….https://www.youtube.com/watch?v=qL51JAKurX0

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Geert Wilders:”Islam is oorlog, geweld,jihad, sharia.Waarom importeren we dat?”

Volgens Wilders, wordt het tijd om intolerant te worden tegen de intoleranten. Wat Wilders betreft betekent dat dat de grenzen in Nederland dichtgaan en er moet werk gemaakt worden van de de-islamisering van Nederland om de Nederlandse cultuur te beschermen.Wilders sluit niet uit dat er wat hem betreft in Nederland een verbod op de Islam zal komen. “Misschien komt dat er ooit nog wel van.Islam is een totalitaire ideologie, die tirannieke macht over niet-moslims wil krijgen. Islam beveelt zijn volgelingen om alle landen te onderwerpen aan de islamitische sharia wet, desnoods door gebruik van geweld en terreur.Als we hen niet stoppen, wacht ons een catastrofe. We zullen worden gekoloniseerd en geïslamiseerd. We zullen ophouden te bestaan.” …

De Islamisering van Europa de belangrijkste zorg van de Europeanen moet zijn en ook voor de hele mensheid.Volgens de Koran,de aarde is van Allah.De Islam wil alle staten en regeringen van deze aarde vernietigen die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam, ongeacht het land of het volk waarover zij regeren. Het doel van de Islam is het opzetten van een staat op basis van haar eigen ideologie en programma.Als er delen van de aarde zijn waar men niet volgens de islamitische wet leeft,dan heeft de moslim de plicht te helpen deze gebieden onder islamitische controle te krijgen.De Islam heeft de nationale identiteit van de veroverde volkeren uitgeroeid. De Koptische identiteit van Egypte, de Indiase identiteit van Pakistan, de Assyrische identiteit van Irak, de Perzische identiteit van Iran, allemaal werden ze uitgewist, neergeslagen of gediscrimineerd tot op de dag van vandaag.Vandaag de dag heeft de Islam met z’n universele Jihad,over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen.Europa zal zeker hetzelfde lot ondergaan zoals deze verloren beschavingen, indien geen doeltreffende maatregelen worden genomen…

We,in Europa, zitten vandaag midden in een oorlog.Het is een heel andere oorlog dan we tot nu toe gewend waren.Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw, wil de ISLAM Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie.We stevenen af op het einde van de Europese en Nederlandse samenleving zoals we die nu nog kennen.In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken en in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.De parallelle samenleving is er allang, als een direct gevolg van de massa-immigratie en de voortschrijdende islamisering van Europa.In minder dan een halve eeuw veranderden complete volkswijken in islamitische of Afrikaanse getto’s.Onze steden zijn onze steden niet meer.Moslims willen geen integratie en dat wordt ze in de moskee geleerd. Immers, integratie betekent een rechtstreekse aanval op hun geloof…

De Islam is niet louter een persoonlijk geloof zoals het boeddhisme en het christendom. Het is ook een complete politieke ideologie en juridisch systeem, en dat is de Sharia. Zij stelt de universele suprematie van het Islamitisch recht boven elke religie, elke natie en elk ander systeem van wet en overheid.Zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen.In plaats van te assimileren in een samenleving, streeft de Islam ernaar om een staat-in-een-staat te stichten, om de sharia in het bestaande Rechtssysteem binnen te laten dringen en het uit te breiden met decreten totdat het het kan vernietigen.De Islam streeft er altijd naar om, waar het zich ook maar vastgrijpt, een staat-in-een-staat te worden, met het uiteindelijke doel van volledige vervanging van de wet en beschaving van een land door de sharia, en met de Koran als de enige aanvaardbare Grondwet.Het hoogtepunt van de Islamitische samenlevingen: De Koran is de enige Grondwet. De Shari’a is de enige wet. Islam is de enige aanvaardbare godsdienst.Dat is wat de Islam af wil dwingen bij elk volk, elke cultuur in de wereld, met alle middelen!En dat is niet “Radicale Islam”, dat is de zuivere orthodoxie van de letterlijke Islam…

Als we de geschiedenis bekijken vanaf het moment dat Allah en de Koran bedacht werden, zien we alleen maar geweld, moorden, onderdrukking en veroveringen.Er wordt zoveel gemoord in naam van Allah, dat je niemand nog overtuigt door ‘islam is vrede!’ te roepen.In talloze passages lijkt de Koran eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie, dan op een religieus boek.De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen/niet-moslim, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend.Het doel van de Islam, volgens hun eigen Geschriften, is het “vechten met de mensen totdat ze zeggen: ‘Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah’.” Dat gevecht is sinds 1400 jaar nooit gestopt.Volgens de Koran zal er alleen dan vrede in de wereld zijn, wanneer de Islam en sharia in elk land regeert en dus heerst, anders nooit.De Koran is het woord rechtstreeks van Allah zelf en kan niet anders worden vervangen dan door een later woord van Allah zelf. Anders is het geldig voor eeuwig en kan het niet worden veranderd.Een gematigde moslim moet als hij dat standpunt niet wil volhouden zijn geloof verwerpen, hij mag geen wijziging of andere gedachte er over hebben als hij moslim wil blijven. Afwijzing van welke tekst dan ook plaats hem buiten de Islam…

De subcategorieën “gematige Islam” en “extreme islam” bestaan namelijk niet, zoals onder meer de Turkse dictator Erdoğan ons bezworen heeft; er is alleen “de” ISLAM. En gematigde moslim?Wie zijn dat? In de Islam wordt de term gematigde moslim niet genoemd. Vanwaar deze term dan? Want de Islam vertelt ons ook niet dat wanneer je geloof in Allah vermindert, dat je dan voor een paar dagen een gematigde moslim bent. Ook wordt niet verteld wanneer je geloof toeneemt, dat je dan opeens een extremist bent. Nee. Je bent moslim of moslim. En je geloof kan verminderen of toenemen. Dat is het. De term “gematigde moslim” word door moslims niet gebruikt. Het is dan vreemd dat anderen jou betitelen met een naam of term die jezelf niet gebruikt…Aan de naïeve Westerling de Islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven…

Overal in Europa fungeren de elite’s als beschermers van een ideologie, die al veertien eeuwen uit is op onze vernietiging.Het hele establishment, de elite – universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici – zet onze zwaar bevochten vrijheden op het spel.Zij zijn nu net zo blind voor de Islam, als ze destijds voor het communisme was.Politici van bijna alle gevestigde partijen in Nederland,bevorderen tegenwoordig de islamisering. De nieuwe politieke partij DENK vindt dat nieuwkomers niet hoeven te integreren.Deze partij  is niets anders dan de lange arm van de Turkse president Erdogan in de Nederlandse politiek.Op zijn colbert draagt Kuzu een speldje van de Turkse vlag.Deze politieke partij is opgericht door twee Turken, voor wie de PvdA nog niet erg genoeg was. Ze willen in Nederland de sharia invoeren en de Nederlandse cultuur afschaffen.Het Nederlandse belangen interesseert hun geen ene moer.Partijen die het Nederlandse gedachtegoed niet nastreven, mogen niet toegelaten worden in onze politiek en hebben al helemaal niks te zoeken in de Tweede Kamer.Laten we DENK en alle andere salafistische organisaties, per direct verbieden!Ik heb geen zin om onder de sharia te leven!Jullie wel?…

Het is moeilijk een ander toekomst scenario voor te stellen voor West Europa, dan een burgeroorlog of islamisatie.Hoezo, zou de Islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?Als dit in 57 landen niet gelukt is – geen enkele is een democratie naar Europese normen – waarom dan ineens in Europa wel?Wilders vecht al 12 jaar voor onze vrijheid. In 2017 gaan we massaal op hem stemmen!PVDA, VVD, CDA, D66 en Groen links hebben zich tegen zijn eigen burgers gekeerd, dit is puur land verraad.WAKKER WORDEN NEDERLAND!…De wereld zal niet vergaan door de slechten, maar wel door de goeden, die aan de kant staan en niets doen!…

Posted in Uncategorized | 10 Comments

Laat Trump,Poetin, Wilders,Marine Le Pen de wereld regeren!

Russian President President Vladimir Putin holds up a glass during a toast at a luncheon hosted by United Nations Secretary-General Ban Ki-moon, Monday, Sept. 28, 2015, at United Nations headquarters. (AP Photo/Andrew Harnik)Na het einde van de Koude Oorlog beweerden commentatoren dat de negatieve stereotypering van Rusland voorbij was. Vandaag de dag lijken deze breed gedragen denkbeelden nog springlevend te zijn.De media doen enorm hun best om Poetin en Rusland in een rol te duwen van het kwaad. Poetin is een gevaarlijke gek die de wereldvrede bedreigt en ga zo maar door.Waarom? Omdat hij niet blindelings aan het handje van de USA loopt. Omdat hij een eigen koers vaart in het Midden-Oosten en terecht Assad steunt in zijn strijd tegen IS. Omdat hij – al even terecht – de multicultuur, de islamisering en het politiek-correcte denken in Rusland afwijst.En met de oprichting van een alternatieve Wereldbank waar Rusland betrokken bij was, en het loslaten van de dollar voor de verkoop van olie en gas heeft de VS reden genoeg om Rusland dwars te gaan zitten…

De hele wereld beschouwt Putin als een agressor, omdat hij gebieden die altijd tot zijn land behoorden en waar etnische Russen in grote meerderheid zijn, wil behouden.We weten dat democratie van VS en EU, een van de grootste killers is van de laatste decennia:van Irak en Libië tot Syrië zijn miljoenen slachtoffers.Amerikaans historicus William Blum publiceert elk jaar een bijgewerkte samenvatting van het verslag van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Er blijkt uit dat de VS sinds 1945 heeft geprobeerd om meer dan 50 – veelal democratisch gekozen – regeringen omver te werpen; in 30 landen heeft Amerika zich bemoeid met de verkiezingen en in 30 landen de burgerbevolking gebombardeerd; de VS heeft chemische en biologische wapens heeft ingezet en geprobeerd om buitenlandse leiders te vermoorden.Rusland gebruikt geweld een aanval op haar belangen af te weren. Binnen haar territotium.Amerika gebruikt geweld om de wereld te onderwerpen aan haar belangen, aan haar wil…..

De meeste mensen geloven dat Amerika in de Tweede Wereldoorlog de hoofdrol speelde en Duitsland overwon. Dat is onjuist.De oorlog tegen Duitsland werd gewonnen door RUSSISCHE VOLK(NIET door Stalin), ten koste van onvoorstelbaar zware offers.De Russen op 30 april 1945 de “Reichskanzlerei” in Berlijn bestormen en een eind maken aan Nazi Duitsland.De Britten en Amerikanen waren het grootste deel van de oorlog louter toeschouwers.Pas in juni 1944 vond de invasie in Normandië plaats, die in de westerse propaganda als beslissend wordt voorgesteld.Zo hoor je ook altijd over Amerikanen als bevrijders, en nooit hoor je dat het hen geen moer kon schelen, die oorlog in Europa.Totdat Pearl Harbour werd aangevallen en ze meegesleurd werden in Wereld Oorlog II.En niet vergeten:De familie Bush managede de bancaire zaken van Hitler en profiteerde van Auschwitz. Deze familie staat reeds meer dan zeventig jaar aan de basis van immense agressie en grootschalige internationale misdrijven…

De Tweede Wereld Oorlog heeft de Stalin niet gewonen! Het heeft gewonen de RUSSISCHE VOLK en de Russische Orthodoxe Kerk!Stalin riep niet op tot een klassenstrijd, maar tot een nationale strijd. In dat kader passen ook zijn concessies aan de kerk. Stalin beseft dat de geestelijke leiders goede bondgenoten kunnen zijn bij zijn pogingen het volk tot grote daden aan te sporen. De vrijheid van godsdienst wordt hersteld en de grootste atheïstische krant houdt op te verschijnen.Er worden weer seminaries geopend en een departement voor kerkzaken wordt ondergebracht bij de raad voor volkscommissarissen om de betrekkingen tussen de staat en de kerk in goede banen te leiden.De Russisch Orthodoxe kerk heeft de regring van de Sovjet-Unie met tientallen miljoenen roebels gesteund en houden inzamelingen voor tankbataljons.Tegen het einde van de oorlog heeft de Russisch-Orthodoxe Kerk weer een plaats gekregen in de Sovjet-maatschappij.Aan het einde van de jaren vijftig, onder partijleider Chroesjtsjov, worden felle anti-religieuze campagnes op touw gezet en moeten veel kerken en kloosters hun poorten weer sluiten.Stalin was Georgiër, geen Rus!…

In 1949 werd de NAVO opgericht en verenigde West-Europa zich in de EGKS, de voorloper van de EU.Rusland wilde drie keer NAVO-lid worden en vrede sluiten, maar Westen/Amerika weigerde(nadat Stalin in 1953 overleed, vroeg het Kremlin het lidmaatschap van de NAVO aan).Waarom Washington niet voor vrede koos? Omdat het zijn eigen imperium en gigantische defensie industrie overeind wilde houden, en hiervoor moest –en moet opnieuw- Rusland de grote vijand blijven.De Koude Oorlog is niet gewonnen door het Westen, dat is een mythe. Aan de Koude Oorlog kwam een einde, doordat de bevolking van de Sovjet-Unie/Rusland verandering wenste en dit samenviel met onfortuinlijke omstandigheden.De burgers  waren zat van opgelegde communisme en isolatie van de rest van de wereld.De Koude Oorlog was een psychologische oorlog, die om de hoofden van de mensen ging, niet om land.En de kleine Europese landen die vroeger lid waren van het Warschau Pact en nu lid zijn van de Navo en de EU zijn niet bevrijd, zoals westere ideologen rondbazuinen. Ze hebben nu alleen een andere baas.Rusland zoekt geen confrontatie met de VS, de EU of de Navo. Integendeel, Rusland staat open voor vergaande samenwerking met zijn westerse partners. De belangen van de Europese bevolkingen worden volgens Rusland het meest gediend bij een gemeenschappelijke economische en humanitaire ruimte die zich uitstrekt van de Atlantische tot de Stille Oceaan…

Het ‘historische Westen’ zag zichzelf vijfhonderd jaar als heerser van de mensheid, maar nu is de neergang ingezet.Het is tijd voor een nieuwe wereldorde. De VS en Europa proberen hun leiderschap koste wat het kost te behouden. Dat doen ze met methoden die variëren van economische sancties,ongrondwettige regimeverandering via ‘kleurenrevoluties’ tot gewapende interventies.Uitbreiding van de Navo naar het Oosten is de oorzaak van de problemen in de relatie van Rusland met Europa en de VS.De VS, die in de Ukraïne niks te maken heeft en tevens alle afspraken tussen James Baker en Gorbachov met voeten treedt, gaat op heel aktieve wijze de Ukraïne veroveren.Washington wilde namelijk de marinebasis van Rusland in de Krim veroveren.Westerse politici weten heel goed, dat de Krim vroeger een Russisch grondgebied was geweest en dat het een fout van Chroesjtsjov was geweest om het schiereiland aan Oekraïne weg te geven. Ze weten ook dat het percentage van 96,6 % van de kiezers in een referendum voor Russische aansluiting heeft gestemd.De Krim bewoners zijn uit lijfsbehoud naar Putin gevlucht, zo kan je zeggen.

Poetin is vandaag de enige grootmacht in de wereld die concreet iets doet aan het probleem: IS aanvallen en proberen deze partij stoppen!De Turken, de Saudis en de Kataris hebben allemaal zo hun eigen redenen en belangen om deze meeste afschuwelijke monsterlijke wezens te creëren en te steunen. Maar de grote organisator en drijvende kracht achter deze demonische kwaadheid is de Verenigde Staten.De door hen getrainde en bewapende jongens in Syrië maakten zich schuldig aan de meeste afschuwelijke misdaden die je kunt bedenken.Over de strijd tegen Islamitische Staat (IS) in Syrië en Irak is Trump heel duidelijk. IS zal verdwijnen als hij president wordt: „Ik zal ze kapot bombarderen. Hillary Clinton en Obama hebben IS samen gecreëerd.De Verenigde Staten zou zich moeten schamen vanwege het in de steek laten van christenen in het Midden-Oosten,” zei Trump.Zo steunde hij de Russische bombardementen in Syrië.Turkije het NAVO-lidmaatschap misbruikt om ISIS te helpen.De Turkse president Erdogan beweert dat zijn luchtmacht eveneens ISIS doelen bombardeert, maar in werkelijkheid laat hij het bommen regenen op de Koerden, die hij compleet probeert weg te vagen. De Koerden zijn in de regio op de grond juist de belangrijkste kracht tegen ISIS.Turkije koopt ook de ISIS olie en verhandelt de ISIS olie, waardoor het kalifaat (ISIS) een permanente stroom van inkomsten heeft….

Donald Trump heeft de Amerikaanse verkiezingen gewonnen.Maar,deze historische omwenteling is niet te wijten aan Trump, maar aan het Amerikaanse volk.Bij deze verkiezingen ging het tussen het volk aan de ene kant en aan de andere kant profiteurs van allerlei rang en stand.Trump kreeg de kans, omdat het volk die maffiakliek nu doorziet en volkomen beu is.Met Trump, krijgt Amerika eindelijk een niet-politicus aan de leiding, iemand die niet gekocht kan worden, zich niet aan allerlei speciale belangengroepen heeft laten binden, zoals in het geval van Hillary Clinton haar door WikiLeaks bewezen nauwe banden met Wall Street, Saudi Arabië en andere islamistische en globalistische organisaties.Trump is niet iemands eigendom, van niemand.Hij is rijk genoeg van zichzelf om de rest van zijn leven veilig met hen die hem lief zijn prima verder te leven.Het tijdschrift Forbes schat zijn vermogen op 4,5 miljard dollar (4,1 miljard euro), waarmee hij de op 122 na rijkste Amerikaan is.Trump is een zakenman. Dan ga je niet vechten met je opponent, maar praten, onderhandelen en als dat onvoldoende resultaat brengt, probeer je hem af te troeven op prijs/kwaliteit. Daarbij zijn geen wapens nodig, vloeit geen bloed, maar is op het eind veelal sprake van een Win-Win situatie voor beide partijen….

Trump heeft geen zin om met Rusland oorlog te voeren.Hij noemde de Russische president Poetin een goede leider en zei dat hij een goede relatie met hem wel zou zien zitten.Amerikanen hadden twee keuzes: WO3 of vrede.Clinton stond voor oorlog(geweld en terreur komen altijd van “links”) en Trump heeft de kans om hier verandering in te brengen.De relatie met Rusland word genormaliseerd en er komt geen WO3! De aanhangers van Trump werden afgeschilderd als racisten, seksisten, masochisten, terwijl het in feite mensen waren die werden GEMARGINALISEERD door de media en zich NIET door de media laten vertellen wat ze moeten voelen en denken.Wat is er toch zo extreem, grof en gewelddadig aan de nu erkende westerse leiders die zich hebben losgemaakt van de globalistische hoofdstroom van de Soros-politiek? Zijn Trumpisten en Brexiteers de straat opgegaan om de binnensteden onveilig te maken zoals de nu verongelijkte hooligan-protesters van Hillary? Nee…

Overal in de wereld hunkeren mensen naar een nieuw soort leiderschap.Kijk wat er in Europa gebeurd. Terreur is het nieuwe normaal geworden. Dat is onaanvaardbaar. De mensen pikken het niet meer dat zo weinig politici een keiharde vuist tegen terrorisme durven te maken.Migratiecrisis bewijst dat Europees systeem kapot is! De Europese gevestigde orde staat op omvallen. Op 4 december 2016 kiest Oostenrijk een nieuwe regering. Volgend jaar op 15 maart Nederland, op 23 april Frankrijk, op 17/24 september Duitsland en in oktober Tsjechië. De kans is aanwezig dat de huidige politiek en financiële elite wordt vervangen.Met opkomst van Trump, Europeanen die Europa weer groots willen maken, worden niet meer in de weg gezeten door Washington…

De superstaat Europa is niets anders dan een New World Order idee, dat vanuit Amerika gepusht wordt.De EU is slechts gebaseerd op een ideologie, ten koste van de individuele naties,waarbij hoofdzakelijk de belangen van banken en grote industrieën behartigd worden.Een ideologie die de democratie ondermijnt, nationale grondwetten opheft en een catastrofale economische neergang in werking heeft gezet, die miljoenen burgers in Europa tot wanhoop heeft gebracht door middel van een niets ontziende bezuinigingspolitiek.We moeten werken aan de vorming van een Europese economische eenheid met instandhouding van de soevereiniteit van de individuele Europese landen en de terugkeer eisen van onze westerse normen en waarden. Eeuwenlang heeft de gulden Nederland voortreffelijk gediend.Vandaag hebben we de euro.Maar de euro is geen geld; de euro kost geld…

Posted in Uncategorized | 4 Comments