Voor de Italiaanse journaliste Oriana Fallaci stond islam gelijk aan armoede,immigratie,terrorisme en fascisme

De Italiaanse journaliste en schrijfster Oriana Fallaci, die in 2006 overleed, stond onder meer bekend om haar kritiek op de islam.Enkele maanden na de aanslagen op de Twin Towers op 11 september 2001 publiceerde de Italiaanse journaliste Oriana Fallaci het pamflet De woede en de trots. woede en de trots Fallaci woonde ten tijde van de aanslagen in New York en was geschokt over het brute geweld van de kamikaze-piloten, die uit naam van Allah drieduizend mensen de dood in dreven.Het was de zoveelste islamitisch gemotiveerde misdaad.De wereld staat machteloos tegenover dit redeloze geweld en gaat liever over tot de orde van de dag, alsof er niets gebeurd is.Het Westen kreeg eerst echt met de islam te maken na de zogenaamde Fatwa die ayatollah Khomeini Khomeini in 1989 uitsprak over Salman Rushdie. Khomeini liep toen op zijn laatste benen en had zich in de tien jaar dat hij Iran regeerde ontpopt tot massamoordenaar…

Met de Iraanse dictator ayatollah Khomeini had Oriana Fallaci in 1979, nog geen jaar na de Iraanse revolutie, een woest verlopen ontmoeting. “Waarom worden Iraanse vrouwen gedwongen zichzelf te verhullen?”, vroeg zij aan Khomeini tijdens het interview. Khomeini antwoordde gewiekst “omdat de vrouwen die een bijdrage aan de Iraanse revolutie hebben geleverd nu eenmaal gesluierd waren”. Fallaci gaf zich niet gewonnen: “Hoe zwem je in een chador?” Khomeini werd nu wat gramstorig en antwoordde: “Onze gewoonten zijn niet uw zaak. Als je niet van islamitische kleding houdt, dan ben je niet gehouden die te dragen. De islamitische kleding is goed voor jonge vrouwen”. Fallaci zag de opening die dit bood. Zij stond op en trok de chador uit die haar was aanbevolen als voorwaarde voor Khomeini’s toestemming voor een interview: “dat is erg aardig van u imam. Omdat u dit zelf aangeeft, doe ik nu dit domme middeleeuwse vod uit”. Khomeini sprong op, lenig als een kat, zoals Fallaci schrijft en verliet de kamer in woede…

Volgens Fallaci, is Europa al “een kolonie van de islam.Jarenlang is er een omgekeerde kruistocht plaatsvinden met migranten, in plaats van legers.Europeanen zullen tot minderheid worden gemaakt op hun eigen continent en straks moeten leven in reservaten. Kerken zullen moskeeën worden, vrouwen zullen burka’s moeten gaan dragen en homo’s en overspeligen zullen worden gestenigd.Daarna zal het geïslamiseerde Europa als uitvalsbasis gaan dienen voor de oorlog tegen Amerika en Israël.”Islam is volgens Fallaci niets anders dan een herleving van het fascisme.Geheel in lijn met haar vroege verzet tegen het fascisme van Mussolini, verzette zij zich aan het eind van haar leven tegen het “islamofascisme”, waarvan linkse politiek correcte kranten, de ware aard niet willen te doorgronden.Voor de linkse criminele pers stond zij echter aan het eind van haar leven model voor een virulent soort “islamophobia”.Dat de Europese immigratiepolitiek een catastrofe is, staat boven alle twijfel verheven. Van dit falende beleid is Brexit het gevolg.De islam is een ramp, een verwoestende tsunami voor andere culturen. Zodra de islam zich, in zijn politieke vorm, gaat manifesteren, zal de islam alle intermenselijke aspecten overheersen…

Oriana Fallaci zag de ideologie van de islam als een speciale vorm van fascisme.Zij had de moed om zich – net als in 1943 – te verzetten tegen een dreigend gevaar;de politieke elite het land in de uitverkoop heeft gedaan, althans totaal blind is voor de gevaren die dreigen;immigratie vanuit niet-westerse landen en samenlevingen problemen opleveren.Fallaci was geen extremiste en als geapprecieerde journaliste werd haar stem dan ook in brede kringen beluisterd.Ze was een van de figuren die Europa uitnodigde om zelbewust te worden. Bewust van zijn eigen traditie, geschiedenis, identiteit en waardigheid.Men zal zich Fallaci herinneren als een van belangrijkste journalisten van de 20e eeuw. Bekend is Kissingers uitspraak dat hij zich nooit zo slecht heeft gevoeld als na een interview met haar.Oriana Fallaci is een vrouw met het leeuwenhart. En moed had ze. Moed om zich te begeven in de gevaarlijkste oorlogssituaties en moed om zich onomwonden kritisch te uiten over de islam.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Een grote klap voor de islamitische wereld,die al 1400 jaar van plan zijn de wereld te veroveren,was de stichting van de staat Israël

De oprichting van de staat Israël is niet de oorzaak van het conflict.De Arabieren willen Joden de zee in drijven, en dat wilden ze al vóór 1948.Antisemitisme bestond in het Midden-Oosten lang vóór de stichting van de staat Israël.Palestijnse Arabieren zullen ook niet tevreden zijn met een eigen staat, omdat men feitelijk een eind wil maken aan de Israël en het Joodse volk wil verdrijven uit de regio.De moslims in de landen om Israël heen willen het joodse volk daar überhaupt niet hebben.Tijdens de Israëlisch-Arabische oorlog in mei 1948 verkondigde Azzam Pasha, secretaris-generaal van de Arabische Liga: “In deze oorlog draait het om uitroeiing, om een massale slachtpartij, waarover later zal gesproken worden zoals over de slachtpartijen in Mongolië en over de kruistochten.”Joden horen tweederangs burgers te zijn, zo heeft de islam vastgesteld en een Joodse staat op grond die voor altijd islamitisch zou zijn, is helemaal uit den boze, en dus object van haat…

De islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen(‘De heerschappij is alleen voor Allah’-Koran:12:40).De stichter van de islam,Mohammed maakte een einde aan de Joodse samenleving in Medina.Uit de geschiedenisboeken van de meest gerespecteerde islamitische historici zoals Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawud en Muhammad Ibn Jarir at-Tabari,was Medina ooit een Joods Arabische stad met twee Arabische en drie Joodse stammen. Binnen drie jaar dat Mohammed en zijn gevolg als “vluchtelingen” Medina werd binnen gelaten waren de drie joodse stammen uitgemoord, vrouwen en kinderen als sexslaven gebruikt en verhandeld.In het begin leefde Mohammed vreedzaam met de joden, kort na zijn emigratie of hidjra uit Mekka naar Medina in 622 na Christus. In feite zag hij zichzelf als een hervormer van het Jodendom. Maar toen hij zijn ideeën probeerde op te dringen aan de nogal grote en sterke joodse gemeenschap in Medina,ontstonden er problemen, omdat de joden erg terecht zijn ideeën weigerden. Mohammed groeide snel in zijn vijandschap tegen hen, zodat hij de meeste van hen uit Medina elimineerde, of door verdrijving of door de dood…

“Vermoord de Joden waar je ze ook maar vindt. Dit is welgevallig aan Allah, de geschiedenis en de religie”,zei de Grootmoefti van Jeruzalem, Amin al-Husseini, in een radio-oproep aan het hele Midden-Oosten gedurende de Tweede Wereldoorlog.Tijdens de Israëlisch-Arabische oorlog in 1947-48 verdreven de Arabische legers alle Joden uit het land dat ze bezet hielden, inclusief de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem.En als de Joden zich zoals Arabieren zouden gedragen hebben, zouden ze na de oorlog van 1947-48 alle Arabieren uit Israël verdreven hebben. Idem na de oorlog van 1967: de Joden zouden alle Arabieren uit de Sinaïwoestijn, uit Gaza, uit Oost-Jeruzalem, van de Westelijke Jordaanoever en van de Golanhoogvlakte verdreven hebben. En alle niet-Joodse heiligdommen zouden ze ontwijd hebben. Maar Israël deed niets van dat alles. Vandaag de dag is 20% van de Israëlische bevolking Arabisch. Op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza leven drie miljoen Arabieren.Deze Gaza is nu geheel ‘judenrein’.In de Knesset zetelen ook Arabische parlementsleden die Hamas(een terroristische organisatie) steunen…

Al jaren is de Hamas bezig Palestijnse kinderen op te voeden, in het leren haten van Joden, christenen, andere gelovigen en afvalligen van de islam. Kinderen leren al vroeg op school leuzen te roepen als: ‘Dood aan Israël! Vervloekt zijn de Joden! De overwinning is aan de islam!’ Ze lopen rond met islamitische symbolen en namaakgeweren. Ze worden al jong geleerd dat een martelaar worden, doordat je sneuvelt in een gevecht met Jood of een ongelovige, is het hoogste ideaal voor een moslim.Deze vorm van negatieve beïnvloeding van kinderen, betekent dat ook uit de nieuwe generatie, nieuwe vijanden voor Israël zullen groeien en de strijd dus ook in de toekomst zal worden voortgezet. En dit is nu precies de bedoeling. Ook de Arabische buurlanden zullen niet rusten voordat ze Israël van de kaart hebben geveegd.Palestijnse Arabieren zijn het slachtoffer van Arabische wereld. De rijke olielanden geven liever geld uit aan de terreurorganisaties in die gebieden, dan dat ze het zullen besteden aan ontwikkeling van deze gebieden.De Palestijnse gebieden zijn en blijven voor hen uitvalsbasissen voor de strijd tegen Israël,omdat de islam -zoals Hitler ooit wilde – de wereld wil veroveren…

Nog steeds geloven velen in de mythe van het bestaan van een louter Arabisch Palestijns volk, wiens land door Israël is ingepikt. Maar,er bestond niet een Palestijns volk en ook niet een Palestijnse staat.Uit de oudtestamentische(het Oude Testament-Bijbel) periode van de negentiende en de twintigste eeuw, op het huidige grondgebied van Israël, leefden verschillende volkeren en culturen.En meer dan 60% van het huidige Israël was woestijn.In de Bijbel wordt de stad Jeruzalem 774 keer genoemd en daarnaast nog vele keren indirect, bijvoorbeeld 162 keer als Sion.Hoewel op dit moment ongeveer dertig christelijke sekten domicilie houden in Jeruzalem, kent het christendom geen voorschrift om daar te wonen. Zelfs onder de kruisvaarders vormde Jeruzalem geen vooraanstaand wereldcentrum.In de Koran vinden we het woord ‘Jeruzalem’ niet één keer terug en een feit is dat Mohammed nooit Jeruzalem betrad op een aardse manier, met voeten op de grond.Islam komt telaat in de geschiedenis om eigenaarschap over Jeruzalem te verklaren.De geschiedenis van Jeruzalem schreeuwt uit dat de joden de stad lang voordat de islam op het toneeel kwam, bezaten en veroveringsoorlogen in Mohammeds leven en daarna voerden.Jeruzalem staat in de Thora gelijk met de geschiedenis van het Joodse volk in zijn bijzondere relatie tot een stuk grond…

Van oudsher werd de stad geïdentificeerd met het Joodse volk, gepersonifieerd in koning David.Hij maakte Jeruzalem tot de hoeksteen van de samenleving, vooral in religieus opzicht, door de ark des verbonds naar die plaats over te brengen. Daarna staat Jeruzalem bekend als de heilige stad.In Psalm 48 wordt de status van Jeruzalem als koningsstad van God bezongen.De religie van de joden is niet verbonden aan bepaalde heilige plaatsen, maar aan het land zelf. Niet aan hetgeen gebeurde in Jeruzalem, maar aan de stad zelf. Hierin onderscheidt het jodendom zich van het christendom en de islam.Het grondgebied-waar Israël nu is- behoorde niet aan de Arabische Palestijnen. Het behoorde van 1517 tot 1918 aan de Turken (het Ottomaanse Rijk) en van 1918 tot 1948 aan de Britten.En aan mensen die zeggen dat Israël grondgebied moet teruggeven kunnen we dan ook de vraag stellen: Aan wie moeten ze het teruggeven dan? Aan de Turken of de Britten? Die zitten daar allemaal niet op te wachten…

Obama(als kind volgde hij les in een koranschool) verklaarde Jeruzalem bezet gebied.De eerste die hij opbelde na zijn inauguratie was de Palestijnse leider Abbas. Hij maakte het voor Iran opnieuw mogelijk kernwapens te maken. Amerika werd onder deze president steeds machtelozer. Het joodse volk liep een steeds groter gevaar.Trump annuleerde zowat alles wat Obama heeft verwezenlijkt. De Amerikaanse ambassade werd gevestigd in Jeruzalem. Iran onderging de felste sancties. Het joodse volk werd door God beschermd via het beleid van Trump.Dat de Europese Unie eveneens anti-Trump was, bewijst dat de EU een werktuig is in de handen van Satan.Lang leve Israël, het enige democratische en beschaafde land in het Midden-Oosten!

Hamas wil helemaal niet dat er vrede en welvaart komt in de Gazastrook. Hezbollah wil niet dat Libanon opnieuw de Parel van het Midden-Oosten wordt, zoals in de jaren 60 toen de christenen nog niet massaal gevlucht waren en door de massale komst van moslims uit Jordanië tot een minderheid herleid werden. Iran wil helemaal geen vrede met Israël. Indien die machthebbers het wel zouden willen dan zouden ze al lang vrede hebben gesloten met Israël, zodat dankzij de kracht en de technologie van dit land het gehele Midden-Oosten welvarend zou worden. Dat mag echter niet, want in de Koran staat dat de joden gedood moeten worden en dat is voor de machthebbers het excuus om de massa in een cyclus van haat te houden.

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Russische troepen vielen Oekraïne binnen, om een einde te maken aan de ‘nazificering’ van het land

“Het Westen probeert een anti-Russische enclave te creëren in Oekraïne, met als doel Rusland omver te werpen.En om dit te voorkomen werd een speciale militaire operatie gelanceerd,” zei Poetin.Oekraïense crisis is niet plotseling tot uitbarsting gekomen. Ze is lange tijd voorbereid en aangewakkerd.Al sinds de jaren zeventig is prioriteit nummer een in de Amerikaanse buitenlandse politiek “end-game in Oekraïne”.Vijfentwintig jaar geleden schreef Zbigniew Brzezinski, topadviseur van verschillende VS-presidenten, dat voor de VS de controle over het Euraziatisch continent essentieel was om de hegemonie te kunnen behouden. Een nauwe samenwerking tussen Europa en Rusland moest ten alle prijze vermeden worden.Hij heeft er zelf een heel boek over geschreven:The Grand Chessboard.Hoofdstuk 13 in dat boek gaat erover dat de Amerikaanse werelhegemonie beschermd kan blijven zo lang Amerika erin slaagt om Oekraïne los te weken van Rusland.Daarom hebben ze daar twee keer geprobeerd een staatsgreep te plegen.De eerste keer was in 2004 en de tweede in 2014(deze staatsgreep is gelukt)…

Deze oorlog in Oekraïne is begonnen in 2014,toen de CIA de staatsgreep in Kiev-Maidan pleegde.Toen begon het bombarderen van de Russische inwoners van Oost-Oekraïne.Daarbij zijn tienduizenden burgerslachtoffers gevllen.Er waren drinkwaterblokkades en nazi-knokploegen en er werden graanvelden in de fik gestoken,omdat zij de Russische bevolking daar willen uithongeren.De Euromaidan-staatsgreep werd uitgevoerd door meerdere fascistische nazi-organisaties en werd gestut en gepropageerd door de Amerikaanse regering en de EU(BRON).Uit een berucht uitgelekt telefoongesprek tussen Victoria Nuland en de Amerikaanse ambassadeur Geoffrey Pyatt in Kiev blijkt dat de topfiguren van het nieuwe regime al door de VS waren aangewezen(BRON).Oekraïne wordt nu al zo’n acht jaar bestuurd vanaut het Pentagon!Oekraïne is dus helemaal geen soevereine staat meer.Het was een operatie die gesponsord werd door George Soros, zoals hij openhartig tegen CNN zei: “Ik heb een stichting in Oekraïne sinds voordat het onafhankelijk werd van Rusland; deze stichting is altijd actief geweest en heeft een beslissende rol gespeeld in de gebeurtenissen van vandaag.”…

Met de ‘Maidan staatsgreep begon ook de ‘nazificatie’ van Oekraïne-met grote sprongen.Stepan Bandera  en andere fascistische leiders die medeplichtig zijn aan genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Tweede Wereldoorlog,zijn  geïnstalleerd als Oekraïense nationale helden door de Verenigde Staten en sommige NAVO-landen, met hun statuten op openbare pleinen.Fascistische en nazi-milities zijn al jaren een integraal onderdeel van het politieke leven van het land geworden.Leden van oppositiepartijen worden geterroriseerd en vermoord, zoals het patroon in nazi-Duitsland was.Poetin moest actie ondernemen tegen de racistische Oekraïense wet,waar alleen de juiste Oekraïners alle rechten hebben, de rest heeft slechts beperkte rechten.Op 22 juli 2021 tekende Zelensky(tegen zijn wil in) de wet van de inheemse volkeren(wil van de nazi’s), de eerste rassenwet in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Deze wet beschermt namelijk slechts de mensen -en burgerrechten van Oekraïners van (vermeende) Scandinavische en proto-Germaanse oorsprong, maar sluit mensen met een Slavische achtergrond uit.En nazi groepen zoals Svoboda en het Azovbataljon zijn drijvende krachten,die voeren achteloze misdaden uit, ze bombarderen steden, doden burgers, vrouwen en kinderen en dwingen ze hun huizen te verlaten.Deze neonazistische bewegingen opereren vrij in Oekraïne, vaak met de officiële steun van overheidsinstellingen…

Hiertoe behoren nog enkele nazi groepen: Stepan Bandera’s Organisatie van Oekraïense Nationalisten (OUN), een beweging met een nazistische, antisemitische en racistische matrix die al actief was in Tsjetsjenië en die deel uitmaakt van de Rechtse Sector, een vereniging van extreem bewegingen gevormd ten tijde van de Euromaidan-coup in 2013/2014,die verantwoordelijk worden voor de massamoord in Odessa; het Oekraïense Opstandelingenleger (UPA); de UNA/UNSO, paramilitaire vleugel van de extreemre politieke partij Ukraine National Assembly; de Korchinsky Brotherhood, die in Kiev bescherming bood aan ISIS-leden en Misantropic Vision (MD), een neonazi-netwerk verspreid over 19 landen.Geen enkele Europese regering heeft het sinds het Duitsland van Adolf Hitler nodig geacht om nazi-troepen tegen zijn eigen volk ten oorlog te sturen, iets wat het regime in Kiev bewust wel heeft gedaan.Er worden georkestreerde pogingen ondernomen om de Oekraïense neonazi’s af te schilderen als onbaatzuchtige patriotten die ofwel nooit echte nazi’s zijn geweest, of die hun ideologie hebben opgegeven, of die slechts een klein deel van de Oekraïense bevolking vertegenwoordigen.Zoals tijdens het fascisme van de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw, worden er met de regelmaat van de klok grote leugens gefabriceerd.In het propagandasysteem van de Hitlerstaat waren de dagelijkse kranten en de radio de belangrijkste wapens…

Westerse propaganda schildert Zelensky af als nobeler dan Winston Churchill en heiliger dan moeder Theresa.Slechts enkele dagen voordat Ruslands “Speciale Militaire Operaties” in Oekraïne op 24 februari begonnen, werd door de Wall Street Journal onthuld dat de Duitse bondskanselier Olaf Scholz Zelensky een bemiddelde vredesovereenkomst aanbood. Zelensky verwierp echter de overeenkomst die de vrede zou hebben bewaard. In plaats daarvan koos hij voor oorlog.Wat deze komiek Zelenski aan het doen is – de marionet van Washington, die de pijn van Oekraïne verlengt, die hij natuurlijk niet als zijn land beschouwt en hem echt niet kan schelen hoeveel Slaven(de Russen en de Oekraïners zijn historisch gezien hetzelfde volk) er zullen sterven in deze oorlog, diskwalificeert hem als president…

De wereld wordt geregeerd door een elitegroep van psychopaten die de banken bezitten die de regeringen en de mainstream media controleren.Zij willen Rusland balkaniseren of ontmantelen en zo de grootste bron van gas op aarde in handen krijgen.Hun man in Rusland was president Boris Jeltsin (1991-1999)-een alcoholicus, die de economie van zijn land aan het Westen uitverkocht(zoals Zelensky van Oekraïne nu doet). Zijn opvolger Poetin heeft van Rusland echter terug een soevereine staat gemaakt. Dat is zijn misdaad.Het naziverleden heeft vandaag niet alleen in Europa een nieuwe voedingsbodem gevonden, maar is thans een wereldwijde ziekte geworden. De fans van Hitlers moordmachine laten zich steeds nadrukkelijker horen en dat belooft weinig goeds voor de toekomst.Washington en Brussel rommelen ons nu in een nucleaire wereldoorlog.

“Het conflict in Oekraïne kan uitmonden in een Derde Wereldoorlog.Amerika verkeert in chaos. Als we zo doorgaan, zal Amerika het niet overleven”, waarschuwde de voormalige Amerikaanse president Donald Trump…

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Door de islamisering en massa-immigratie, die een giftige mix vormen voor Europeanen, draait Europa nu naar rechts

Europa maakt op dit moment een enorme ruk naar rechts. De toekomst ziet er somber uit voor de linkse partijen in Europa. Het is de laatste ontwikkeling in een bredere Europese trend: de groei van rechts en de onthoofding van links. Tijdens de laatste verkiezingen in Duitsland boekte de rechtse partij AfD een grote winst. In Brandenburg haalde de partij 24%van de stemmen en bleef daarmee net kleiner dan de regerende SPD. In Saksen boekte de partij haar beste resultaat ooit met 28% van de stemmen. De nationalistisch-katholieke Poolse regeringspartij PiS heeft met bijna de helft van de stemmen een absolute meerderheid gehaald in het parlement. Een blok van vier rechtse partijen heeft onlangs in Zweden de verkiezingen gewonnen. En de Zweedse premier Magdalena Andersson heeft haar aftreden bekendgemaakt, nadat haar centrumlinkse coalitie het bij de landelijke verkiezingen heeft afgelegd tegen een blok van rechtse partijen. Zondag aanstaande gaat een bondgenootschap van drie rechte partijen zeer waarschijnlijk de parlementsverkiezingen in Italië winnen. Links in Europa hangt nu in de touwen…

Linkse fascistische ideologie heerst al jaren over landen over de hele wereld, daarom is het leven van mensen een hel geworden.Als je rechts bent, dan ben je voor per definitie “verrot”, zoals Adolf Hitler dat was. Als je links bent, dan ben je ethisch en moreel hoogstaand en ‘door en door beschaafd’.Het is een gore leugen.Hitler noemde zich ‘socialist’ en zag communisme als grote concurrent van het socialisme.Het basisprogramma van de NSDAP uit 1920, dat later als definitief en onveranderbaar werd aangemerkt, ademde in onderdelen een socialistische en in zijn geheel anti-kapitalistische geest.De hoogste leiders noemden zich ook socialist.Goebbels wilde dat het nationaalsocialisme revolutionair moest zijn om ‘de slavernij van het internationaal kapitaal te verslaan’.Stalin en Hitler voerden een vergelijkbaar economisch beleid en waren succesvol in hun strijd tegen het grootkapitaal.In de Sovjet-Unie en in nazi-Duitsland was er een “duel van twee socialismen”.Tot 1941 (de Duitse inval in de Soviet Unie) noemden de Nazi’s en Soviets elkaar “broeders in het communisme”. Na de inval werd de term “extreem rechts” verzonnen door de Soviet propaganda dienst om de verschillen tussen communisme en nationaal-socialisme te benadrukken.Het verleden van Adolf Hitler staat dus op de lijst van linkse monsters…

Hitler was verre van een nationalist.Nazi-Duitsland was een imperialistische staat-het Derde Rijk, die er op gericht was aan iedere nationale onafhankelijkheid en nationale zelfbeschikking een einde te maken.Dus, vanaf 1945 is de valse tegenstelling gecreëerd dat Hitler extreem-rechts was en dus fout, terwijl de nazi’s in werkelijkheid in het socialistische spectrum van de politieke ideologieën zitten.Het fascisme is ook ontstaan vanuit het socialisme.Fascisme is bedacht door de Italiaanse filosoof en socialist Giovanni Gentile.De Italiaanse fascist Benito Mussolini was een telg uit een rood nest,die groeide uit tot een van de voormannen van de Italiaanse socialistische partij.Links kenmerkt zich door een grote rol voor de staat en een secundaire rol voor het individu. Zowel marxisme, communisme, fascisme als nazisme delen deze links eigenschap en zijn daarmee extreme exponenten van links. Rechts kenmerkt zich door het individu centraal te stellen en de staat in dienst van het individu…

Europa werd vanaf de jaren zestig regelmatig opgeschrikt door extreemlinks terroristisch geweld,NIET DOOR EXTREEMRECHTS GEWELD. De bekendste terroristische organisaties waren de GRAPO in Spanje,de Rote Armee Fraktion (RAF) in Duitsland,Action Directe in Frankrijk en de Rode Brigades in Italië. In Nederland was tussen 1984 en 1993 RaRa (Revolutionaire Anti-Racistische Actie) actief, een extreemlinkse actiegroep die onder andere verantwoordelijk was voor de aanslag op de Makro in Amsterdam in 1985 en op het huis van staatssecretaris van Justitie Aad Kosto in 1991.Laten we ook de linkse terreur in Hamburg tijdens de G20-top niet vergeten.Extreemlinkse geweldplegers barricadeerden de straten, vielen huizen binnen, ruiten werden ingegooid en winkels werden in brand gestoken.Ooggetuigen noemen de stad een ‘oorlogsgebied’.De politie heeft video’s gepubliceerd, waarop te zien is hoe agenten met flessen worden bekogeld en demonstranten zich op afspraak vermommen en ‘fight the police’ scanderen-74 agenten raken gewond.Wat we ook zien, is het samengaan van links en vooral extreem-links met de moslimfascisten.We zagen een paar jaar geleden een optocht in Amsterdam van moslimactivisten, die borden droegen, waarop tot vernietiging van de staat Israël werd opgeroepen. In deze Arabische optocht met antisemitische en fascistische kreten liep SP-kamerlid Harry van Bommel uitdrukkelijk zichtbaar en vooraan mee…

Door na de 2e W.O. Hitler en de NSDAP weg te zetten als rechts, kon links in Nederland de macht grijpen(we leven nu in het Vierde Rijk).De complete Nederlandse verzorgingsstaat is na de oorlog door de SDAP/PvdA 1 op 1 van de Nationaal Socialisten overgenomen: sociale voorzieningen, gezondheidszorg/onderwijs voor iedereen, oudedagsvoorziening etc. etc.De VVD is nu zo ver naar links afgeslagen dat men nu bij de VVD over de vangrail van de rechterbaan is gevlogen en aan het spookrijden is geslagen op de linkerbaan.Om zo lang mogelijk aan de macht te blijven,duwt de Linkse Kerk decennialang iedereen met een andere mening in een foute hoek.Linkse criminele media en gevestigde politieke partijen gebruiken de kwalificatie ‘populist’ te pas en te onpas als scheldwoord om nieuwe partijen die hun stoelpoten dreigen door te zagen van de macht af te houden.Rechtse partijen, die populistisch worden genoemd, worden ook bestempeld als ‘extreem rechts’.Door Pim Fortuyn(of Wilders) te vergelijken met fascisten uit het verleden, wordt de suggestie gewekt dat hij dat ook was, maar het gaat om vergelijkingen met (rechts)populisten die meer van Fortuyn verschillen dan op hem lijken. Zo pleitte Fortuyn(ook Wilders) nooit voor de afschaffing van democratie.Hij functioneerde altijd volledig binnen het bestaande politieke bestel…

Is iemand, voor wie de eigen vanzelfsprekende nationaliteit deel uitmaakt van zijn persoonlijke identiteit altijd een nationalist? Ik denk van niet.U hoeft geen nationaalsocialist, zelfs geen nationalist te zijn om te beseffen dat de natie een werkelijkheid is, die zich vooral manifesteert wanneer de burger in tijden van cisis zich richt tot zijn nationale overheid en geen boodschap heeft aan een, in zijn ogen, Europees of ander abstractum.Fortuyns vijanden zijn er niet in geslaagd hem verdacht te maken, omdat hij in geen enkel ideologisch of politiek hokje van de oude politiek past.Fortuyn wilde de partijendemocratie van de oude politiek vervangen door een kiezersdemocratie, waarin het soevereine volk in zijn rechten wordt hersteld. Fortuyn was geen voorstander van een pure populistische politiek. Hij wilde bepaalde plebiscitaire elementen inbouwen in de representatieve democratie, zoals directe verkiezingen op alle niveaus en een directere band tussen kiezer en gekozene.Fortuyn schreef in 1997 een boek met de niets verhullende titel ‘Tegen de islamisering van onze cultuur’. Dit boek veroorzaakte aardig wat ophef in Nederland. Zo waarschuwde hij dat de islam, met name via de in Nederland wonende moslims, een bedreiging vormt voor essentiële Nederlandse normen en waarden…

Het ultieme doel van de islamieten is overheersing in Nederland!De Nederlandse arabist, dr. Hans Jansen heeft ooit verklaart klip en klaar, dat West-Europa capituleert voor de islam en geheel islamitisch zal worden.Al jaren, decennia waarschuwt de gewone burger van vrijwel alle Europese landen de politiek dat de immigratie in Europa van de “cultuurverrijkers” en ongeletterden uiteindelijk tot ontwrichting van de staat, anarchie en wetteloosheid zou gaan leiden.Een groeiende aparte islamitische maatschappij, ofwel het permanent naast elkaar bestaan van sterk verschillende culturen binnen één en dezelfde samenleving, is een fictie en betekent een bron van burgeroorlog.Het einde van de vrije wereld en het begin van een verschrikkelijke interne oorlog is nabij!Stop onmiddellijk alle subsidies aan de Moslimorganisaties: geen moskee en islamschool in Nederland.Stop uitkeringen aan imams die als verlenging van hun geheime dienst werken, ze moeten onmiddellijk teruggestuurd worden.Stop onmiddellijk met de dubbele nationaliteit. Stop verblijfsvergunningen, erfenis van vorige WO, zeer verouderde verraderlijke stelsel moet zo snel mogelijk verdwijnen.Een overheid die zijn burgers niet tegen  binnendringende en herkomstland verbonden kolonisten wil of kan beschermen verliest zijn legitimiteit.NEXIT!

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Wij moeten niet de Nederlandse bevolking gaan inwisselen voor een islamitische bevolking

De Berlijnse Muur is gevallen, maar de socialistische dictatuur is gebleven onder de noemer Europese Unie. Dictaten worden steeds meer centraal gestuurd en opgelegd.Mark Rute is allang geen premier meer van alle Nederlanders. Hij is volk verraden en opgeofferd aan droomvlucht van de Europese multiculturele fascistische samenleving.Het kabinet van Mark Rutte niet doen wat zij horen te doen. Zij horen Nederland te beschermen,maar dat doen zij niet.Zij leveren Nederland uit. De Nederlandse bevolking wordt gewoon ingewisseld voor een islamitische bevolking.Rutte heeft lak aan de soevereine staten, lak aan de grenzen,lak aan de democratie en lak aan de wil van het volk, dat nee zegt tegen nog meer asielzoekers.Zijn droom van een Nederland zonder Nederlanders komt meer en meer uit.Iedere week stromen er duizenden gelukszoekers binnen,die vrijwel allemaal afkomstig zijn uit islamitische landen.Door deze islamitische invasie zal de invloed van de islam in Nederland nog meer toenemen en gaan wij net zo falen als de islamitische wereld. De Nederlandse samenleving zal verarmen, vervuilen en verharden,veranderen in een woestijn…

De mensen die hier komen zijn geen vluchtelingen, dit zijn economische gelukzoekers, dit zijn asieleisers op zoek naar de vleespotten van Nederland en Duitsland.Als je voor oorlog op de vlucht bent, blijf je op de eerste de beste plek waar je veilig bent en waar je een leven kunt opbouwen. Waren zij wel vluchtelingen, dan waren zij allang blij met de opvang in de eigen regio of in landen als Turkije, Griekenland, Hongarije of Oostenrijk of dan hadden zij zich voor opvang gemeld aan de poorten van de steenrijke Golfstaten en hun islamitische broeders en zusters, zoals Dubai, Qatar, Koeweit of Saudi-Arabië.Maar dat doen ze niet. Ze willen naar Duitsland en Nederland, want daar is meer te halen. Daar word je zelfs opgewacht met een knuffel.Dit kabinet plaatst de belangen van de asielzoekers boven het belang van de Nederlanders.Terwijl Nederlandse ouderen, die hun hele leven hebben bijgedragen aan Nederland, in de kou worden gezet, worden zij die geen rooie cent hebben bijgedragen warm onthaald.Terwijl bijna miljoen mensen in Nederland het eigen risico van de ziektekosten niet meer kunnen betalen, krijgen de asielzoekers gratis zorg. Ze gaan gratis naar de dokter, gaan gratis naar de tandarts, krijgen gratis onderwijs, gratis rechtsbijstand en krijgen ook, alsof het allemaal nog niet genoeg is, gratis leefgeld…

Deze asieleisers hebben, na het verkrijgen van een verblijfsvergunning, recht op een woning, een sociale huurwoning, met voorrang. In de gemeente Den Haag maken ze het helemaal bont. Daar wordt de absurd snelle termijn van drie maanden verkort tot vier weken. Nederlanders die zich geen koopwoning kunnen veroorloven en die al jarenlang op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning, zien met lede ogen aan hoe zij steeds verder wegzakken op de wachtlijst en eigenlijk helemaal niet meer in aanmerking komen voor een woning. Jonge mensen, die een gezin zouden willen stichten, moeten maar bij pa en ma op zolder blijven wonen, en de gezinnen die de hypotheek niet meer kunnen betalen, gaan maar onder de brug liggen.Een niet-westerse asielzoeker kost tienduizenden euro’s. Het fabeltje dat telkens wordt gebruikt om de opvang van asielzoekers te vergoelijken, namelijk dat asielzoekers onze economie gaan versterken, geld opleveren en bijdragen aan de werkgelegenheid, is lariekoek. Deze asieleisers komen om te blijven en wacht een enkeltje bijstand.Die economie gaat beter als wij de grenzen sluiten voor deze gelukzoekers dan dat wij alles maar ongebreideld binnen laten komen. Meer dan de helft van de mensen die wij nu al binnen hebben, zit in de bijstand en gaat helemaal niets bijdragen, dus dat gaat ons alleen maar geld kosten en dat gaat ons echt niet verrijken.We moeten niet vergeten dat economische vluchtelingen alleen maar geld kosten. Dat wordt allemaal betaald met belastinggeld dat wordt opgehoest door de Nederlandse belastingbetaler…

Tot overmaat van ramp nemen deze migranten ook nog hun eigen cultuur mee, die verstrengeld is met de islam,die toont zijn ware gezicht al in de opvangkampen in Europa. In de opvangkampen heerst islamitische terreur. Er zijn vechtpartijen. Vrouwen en meisjes worden door medeasielzoekers verkracht en zijn slachtoffer van gedwongen prostitutie. Alleenreizende vrouwen worden gezien als loslopend wild en worden vernederd.Overal in het Westen zien we de haat en het geweld tegen vrouwen, joden en homo’s gelijk op gaan met islamisering.De dienaren van Brussel hebben de afgelopen decennia in West-Europa miljoenen mensen geïmporteerd uit een cultuur van haat, die niet willen integreren.Er is in West-Europa reeds een flink aantal geïslamiseerde wijken ontstaan, waar meisjes en vrouwen, Joden en homoseksuelen hun gedrag en/of kledij aanpassen, of waar ze simpelweg niet meer komen. Deze wijken op ons grondgebied zien eruit als Pakistan, Somalië, Turkije of Marokko (of een mengeling).In deze stadswijken is een soort parallelle samenleving ontstaan,waar nu al bepaalde sharia-principes gelden.Door de grenzen niet te sluiten speelt Mark Rutte en zijn coalitie(nepvolksvertegenwoordigers) met de veiligheid-levens van de Nederlandse bevolking.In Nederland zijn al tientallen mensen vermoord door jihadisten,tientallen vrouwen en meisjes verkracht en talloze autochtone Nederlanders beroofd en geterroriseerd…

Dat een cultuur van 1400 jaar totalitarisme, jihadisme en anti-wetenschappelijkheid wel eens aan de basis zou kunnen liggen van de niet-integratie van de moslim, komt niet op in het hoofd van de doorgestudeerde “elite”.Kritische geluiden worden zo veel mogelijk genegeerd en de kop ingedrukt.Iemand die kritische vragen stelt bij de islam is een islamofoob en iemand die de islam analytisch fileert, doet aan hate speech.Ooit merkte Orwell op dat het vertellen van de waarheid in tijden van bedrog een revolutionaire act is.Vandaag is dat het doorbreken van het irenische discours over de islam, alsmede het vertellen van de waarheid over zaken als criminaliteit en de kosten van immigratie: zaken die men lang onder het politiek correct geweven tapijt heeft geschoven. Daarbij werden alle door Orwell verfoeide technieken gehanteerd: van propaganda, regelrechte leugens en het verdacht maken van de tegenstander tot Berufsverbot en politieke processen…

De islam is de ware dreiging voor onze vrije samenleving en Europese beschaving en moet worden beschouwd en behandeld als een totalitaire, ongewenste ideologie die hier niet thuishoort.En wil Nederland op middellange termijn geen moslimstaat worden, zal er radicaal ingegrepen moeten worden.Het is wij of zij en een tussenweg is niet mogelijk.Het moet anders.Het Nederlandse belang moet voorop. Daarom moeten de grenzen dicht. Daarom moeten wij uit Schengen, moeten wij weer baas worden over onze eigen grenzen en moeten wij stoppen met de opvang van de asieltsunami. Geen asielzoeker er meer bij. Geen één! Wij moeten stoppen met de miljarden naar Brussel, naar ontwikkelingshulp en naar asielzoekers.NEXIT!

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Nederland moet politici kiezen die immigratie beperken en strijden tegen de islamisering van het land

Florida, Arizona en Texas hebben in de afgelopen maanden nu zo’n tienduizend migranten gestuurd naar staten en steden die bestuurd worden door Democraten.De gouverneur van Florida heeft Venezolaanse migranten in twee vliegtuigen naar de staat Massachusetts gestuurd.Op deze manier protesteert ze tegen het migratiebeleid van de regering-Biden en Democratische staten en steden.De boodschap van hun drie Republikeinse gouverneurs aan onder andere New York, Chicago en Washington is duidelijk: als jullie zo begaan zijn met migranten, vang ze dan maar zelf op.Volgens de globalisten,het Westen moet koste wat het kost kapot.Dat Nederland een halve eeuw geleden ruim 13 miljoen inwoners telde, was volgens de linkse partijen een bedreiging voor ons leefmilieu. Nu zijn het er bijna 18 miljoen, maar is overbevolking een taboethema.“Wanneer we stoppen met de immigratie worden we de EU uitgezet,”zei Mark Rutte,een landverrader en dienaar van Brussel.Dat is een van de vele leugens van Rutte,omdat andere EU-landen knijpen de instroom succesvol bijna zo goed al dicht,zoals Hongarije…

In Denemarken zijn de grenzen bijna letterlijk dicht.Nu komt Zweden hopelijk daarbij.Zweden kiest nu voor rechts; de sociaal democratische premier treedt af. De val van de sociaal democraten is mede te danken aan het asielbeleid.Blonde Zweedse meisjes in buitenwijken van steden als Stockholm verven hun haar steeds vaker donker, uit angst om verkracht te worden. Dat stelt onderzoekster Maria Bäckman in haar studie ‘Whiteness and gender’.De reden is dat de blondines vinden dat ze te veel opvallen in een aantal buurten waar mensen van Zweedse origine nog maar zo’n 20 procent van de totale bevolking uitmaken.De meisjes hopen door neutrale kledij en donkerder haar aan de aandacht van potentiële verkrachters te ontsnappen.VN Statistieken (zie onder ‘sexual violence‘) stellen dat Zweden met jaarlijks 69 verkrachtingen per 100.000 inwoners op Zuid-Afrika na het hoogste aantal verkrachtingen ter wereld kent. Islamitische mannen zijn betrokken bij 77,6% van de verkrachtingen…

Het echte cijfer ligt veel hoger, want de officiële statistieken vermelden alleen de immigranten die in het buitenland geboren zijn.De meeste immigranten in Zweden komen uit islamitische landen en dat heeft de maatschappij ingrijpend veranderd.Er bestaan de  islamitische enclaves in grote Zweedse steden-net als in de rest van West-Europa en wanneer islamitische eisen niet worden ingewilligd, schuwen zij bruut geweld beslist niet(https://www.gatestoneinstitute.org/3729/sweden-multiculturalism.De islam had men al lang moeten verbieden. Hoort niet thuis in een westerse vrije wereld.Bill Warner- directeur van het Center for the Study of Political Islam (CSPI):“In de 14 eeuwen  worden 270 miljoen andersdenkenden vermoord door moslims en worden diverse culturen vernietigd.”Het ultieme doel van de islam: Wereldoverheersing!Islam is dus in een permanente staat van oorlog met de westerse ongelovigen totdat het uiteindelijk over de gehele wereld zal heersen.Islamitische imperialisme is de grootste imperialistische kracht die de wereld ooit heeft gezien.Christelijk Turkije veranderde in een moslimnatie,Afghanistan was boeddhistisch, Iran was zoroastrians en Pakistan was hindoestaans voordat de islam hun beschavingen en culturen verzwelgden…

De islamisering van West-Europa is nu in volle gang.Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland) zei:“Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen. Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen.”Islam doodt de democratie, vrijheid en gelijkheid, vernietigt de multiculturele samenleving, het doodt de religieuze verscheidenheid, ondermijnd de economie, het doodt het vieren van het leven, het doodt de mensenrechten, vrouwenrechten, vrijdenken, wetenschap, vooruitgang. Het streeft naar totalitaire macht op aarde. Iedereen moet buigen voor Allah, dat is mondiaal de ideologie van het islamo-fascisme, te lezen in de Koran, een boek waaraan uiteindelijk de mensheid zich dient te onderwerpen. De Westerse cultuur loopt net zo risico vernietigd te worden door de destructieve jihad-psychose, vanwege de politiek correcte  waan, die het moreel superieur acht om totaal blind te zijn voor het vele geweld en terreur dat van de islam uitgaat.Een politiek correct persoon moet worden gezien als een crimineel, die islamitische misdaad goedkeurt en zegt dat de islam een ​​religie van vrede is, ook al staat hij tot aan zijn enkels in het bloed van onthoofde andersdenkenden.De islam is voor links het gedroomde proletariaat…

Iedereen die kritiek heeft op dit verschrikkelijke regeringsbeleid wordt geconfronteerd met kwalificaties als: ‘extreemrechts’, ‘xenofoob’, ‘islamofoob’ en ‘racistisch’.Maar,deze alle ingredienten zijn aanwezig alleen in linkse facisme: onverdraagzaam voor wie anders denkt, anti-democratisch, no free speech, nadenken mag niet meer, linkse indoctrinatie in het onderwijs, afwijkende meningen = facisme etc. etc.De media fungeren niet als controleur van de macht, maar als propagandakanaal voor het regeringsbeleid.Elke dag hetzelfde artikel in Nederland over waar gelukszoekers uit veilige landen slapen!Flikker toch op met dit nieuws , Nederland zit al heel lang overvol.Breek alle AZC’s af en stuur iedereen terug naar hun veilige land.Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd verdubbeld: van nog geen 18.000 in 2009 naar bijna 40.000 mensen,maar dat interesseert niemand in dit corrupte land.En binnenkort slapen een heleboel ouderen en hardwerkende mensen hier ook buiten omdat ze de hoge vaste lasten niet meer kunnen betalen!..

Miljoenen illegale mensen die naar Europa komen en genoeg veilige landen gepasseerd, zijn geen vluchtelingen.Dit zijn uitvreters die doorreizen naar het land waar ze het meeste krijgen tov andere landen.De gevolgen van immigratie voor de sociale cohesie:asielzoekers(zo’n 20.000 per jaar) ons 50 miljard per jaar zouden kosten,meer dan de helft van alle bijstandsuitkeringen (tot de AOW-leeftijd) gaat naar personen met een niet-westerse migratieachtergrond.Sluit de grens en de politici die verantwoordelijk zijn voor deze ramp moeten voor de rechter worden gesleept, dan is dit probleem er ook niet.Het zou voor Nederland een verademing zijn om van die criminele zakkenvullers in Brussel af te zijn.De EU(SSR) produceert niets,verkoopt niets en maakt geen cent winst.Het is een ondemocratische regeringzonder land,maar belast ons wel,geeft ons geld uit aan zichzelf en verbruikt de opbrengsten van onze arbeid.Uiteindelijk is het een totaal waardeloze parasiet!NEXIT!

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Hoe de nazi’s en fascisten na de Tweede Wereldoorlog Europa opnieuw veroverden

In 1944 zag iedereen in dat er geen Derde Rijk zou komen en dat Adolf Hitler niet lang meer had te regeren,maar bankiers, hooggeplaatste nazi’s en industriëlen wilden niet opgeven en planden een ‘Vierde Rijk’.Het tribunaal van Nürnberg was een poppentheater, top-nazi-generaals werden zwaar gestraft,omdat ze de oorlog verloren, maar de meeste nazi’s werden niet eens berecht.Duitsland en de Oost-Europeaanse collaborateurs die met de nazi-agressie en hun misdaden tegen de menselijkheid hadden meegewerkt, kregen een toevluchtsoord in de VS.Het nazi-netwerk van generaal Gehlen diende als de stichtende kern van de West-Duitse geheime dienst. De kopstukken uit de economie, de “Justitie”, de Wehrmacht en soms de Waffen SS werden massaal gerecycleerd in West Duitsland.Vele ambtenaren en ambassadeurs van het na WOII West-Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken waren lid geweestvan het-zelfde nazi Ministerie onder Von Ribbentrop.Zij waren toegeweide agenten van de nazi/kartel coalitie verovering van Europa gedurende WOII.Gedurende de vijftigerjaren–de oprichtingsjare van de EU–de juridische en politieke mollen werden de werkzame agenten van het kartel in Europa.Zij waren aangesteld om het plan voor te bereiden om Europa opnieuw te domineren via de EU…

Het World Economic Forum is een neo-nazi-constructie die wordt gerund door enkele van de slechtste mensen die de mensheid ooit heeft voortgebracht. Ze zijn gericht op wereldheerschappij.De nieuwste hersenkronkel op weg naar het Vierde Rijk is nu de “Great Reset”, uitgedragen door de (toevallig?) Duitser Klaus Schwab,wiens vader nazi-kampen leidde.Ondemocratische opzet van de huidige ‘EU-Brussel’ niet toevallig is.Walter Hallstein(was lid van de beruchte nazi ‘Rechtswahrer Organization’),een voor-aanstaande nazi jurist–en expert betreffende het IG Farben concern–werd gekozen vanwege deze bedrijfsbelangen,om de eerste president van de Europese Commissie te worden met een specifieke opdracht:de‘EU’modelleren volgens de oorspronkelijke plannen van de nazi/kartelCoalitie om Europa te besturen middels een ‘Centraal kartel Kantoor’.Op 23 maart 1957 werd Hallstein een van de twaalf grondleggers–de oorspronkelijke ondertekenaars–van het’ Verdrag van Rome’,het oprichtings verdrag van de ‘EU-Brussel’,dat hij had mede ontworpen.De belangen van het Olie en Farmaciekartel(maakte het mogelijk voor Hitler om aan de macht te komen),zowel toen als nu,is het tot stand brengen van één Europees nazi-kartel kantoor(lees:EU in Brussel) met één raad van niet gekozen bureaucraten(lees:EU commissie)…

Brussel is van oudsher een gevaarlijke plek.In 1568 werden de graven van Egmond en van Hoorn op de Grote Markt in Brussel onthoofd, omdat ze het hadden gewaagd om te protesteren tegen een te grote invloed van het Europese beleid op de situatie in dit land. Deze executie was voor de toenmalige stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht, de heer Willem van Oranje, aanleiding om te breken met het centrale gezag. Hij zag in dat het onmogelijk was om het ondoorzichtige proces van besluitvorming in Brussel te verbeteren, iets wat hij jarenlang had geprobeerd. Hij koos daarom voor autonomie, voor soevereiniteit. Dat was een moedig besluit, dat na 80 jaar oorlog Nederland tot een vrij land maakte, tot een soeverein land.Deze eerste Nexit uit de geschiedenis bleek een groot succes. Deze Nexit bracht Nederland eeuwen van welvaart.Eeuwenlang heeft de gulden Nederland voortreffelijk gediend.Vandaag hebben we de euro.Maar de euro is geen geld; de euro kost geld.Deze euro is mislukt en in stand wordt gehouden met miljarden van belastingbetalers…

De massale migratie die door de elites in de EU wordt aangemoedigd is ontworpen en uitgevoerd om hun landen te destabiliseren en gemakkelijker een volledig nazisme af te dwingen.Mensen in het Europees Parlement moeten weg.Ze rommelen ons nu ook in een conflict met Rusland, dat maar één uitkomst kan hebben: de totale vernietiging van het Europese continent en mogelijk zelfs de mensheid.De bloedige oorlog in Oekraïne is begonnen met de USA coupe in 2014 op de Maidan. Direct erna gevolgd door het Oekrainse Bandera fascisme op alle ministeries en gevolgd door het vermoorden van 14.000 Russische sprekende Oekrainers uit de Donbas.Op 2 mei 2014 werden 41 etnische Russen in Odessa levend verbrand in het hoofdkantoor van een vakbond, terwijl de politie passief toekeek. Dmytro Yarosh, leider van nazi- Right Sector, prees deze slachting als ‘nog een schitterende dag in onze nationale geschiedenis.’Leden van oppositiepartijen worden geterroriseerd en vermoord, zoals het patroon in nazi-Duitsland was.Er zijn ook monumenten opgericht voor de nazi-collaborateur Stepan Bandera.Er is ook een rassenwet aangenomen.Neonazi’s op belangrijke posities in de staat en het leger belanden…

De eerste ondervoorzitter van het Oekraïens parlement en leider van een van de partijen van de regeringsmeerderheid, Andriy Parubiy, is medeoprichter van de fascistische Svoboda-partij.Na de grote rol die ze speelden in de staatsgreep van 2014, worden de Azov nazi-brigade en Pravy Sektor officieel opgenomen als onderdeel van het Oekraïense leger(in nazi-Duitsland waren er slechts 10% nazi’s en we kennen het resultaat – meer dan 60 miljoen doden!).De geheime steun van Washington aan Kiev en haar neonazistische brigades verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden tegen de bevolking van Oost-Oekraïne wordt verzwegen. Overheiden en de media in westerse landen blijven het publiek liegen over de redenen van de Russische operaties in Oekraïne.De westerse pers negeert alles over de fascistische nazi-dictatuur, die werd ingesteld in dit land: confiscatie door de staat van alle media, arrestatie van oppositieleden, confiscatie van de eigendommen van degenen die de historische misdaden van de Banderisten en de nazi’s vermeldden, enz. Er is geen enkele westerse leider die zich heeft uitgesproken over deze heropleving van het fascismeen nazisme in het hart van Europa, alleen Vladimir Poetin(Russisch president) deed dat…

De Nederlandse historicus Jacques Presser het reeds zegde: “Als het fascisme heropstaat, zal het onder de vlag van het anti-fascisme zijn”.Links gebruikt al jaren het woord ‘fascist’als scheldwoord. Dat is gebaseerd op de gedachte dat fascisme een rechts fenomeen is. Maar het fascisme is, net als het marxisme, links. Beide zijn utopisch, collectivistisch en gewelddadig.Hitler zelf beschouwde zijn stroming als een vorm van socialisme en verwekte dit in de naam. Ook stond zijn programma bol van socialistische uitingen.De NSDAP/ Hitler was antikapitalistisch.“Ich bin Sozialist,”zei hij.Hitler was in ieder geval geen nationalist, want dan had hij zijn eigen bevolking niet vermoord. Het nazisme werd beschouwd als een extreemrechtse partij, omdat de NSDAP botste met andere socialistische partijen, met name de communisten en toen Hitler in 1941 zijn bondgenootschap met Stalin verbrak,konden de communisten zich afficheren als antipode van Hitler. Een ideale gelegenheid om Hitler te herdefiniëren als rechts.De in bruine hemden gestoken naziknokploegen- de SA waren net als biefstuk: van buiten bruin, maar van binnen rood.De mensheid moet bevrijd worden van onwetendheid en van Satans superrijke linkse elite.Achter de zichtbare en officiële overheiden is een onzichtbare super rijke globalistische groep(zoals Bilderberg goep en Deep State -schaduw regering in de VS) met satanistische linkse ideeën, die touwtjes in handen hebben…

De Europese Unie is een ondemocratische molog die niet meer hervormd kan worden,een soort dwangbuis, een gevangenis van volkeren, een kolonie van globalisme-fascisme.Het enige wat de mensen in het Europees Parlement goed kunnen is het verkopen en uitvoeren van wat Washington ze opdraagt.En de enigen die profiteren van hun beleid zijn zijzelf en hun buitenlandse meesters.De Verenigde Staten en hun vazallen mengen zich op grove wijze in de binnenlandse aangelegenheden van soevereine staten door provocaties uit te lokken, staatsgrepen te organiseren of burgeroorlogen uit te lokken. Door middel van dreigementen, chantage en druk proberen zij onafhankelijke staten te dwingen zich aan hun wil te onderwerpen en regels te volgen die hun vreemd zijn. Dit gebeurt met slechts één doel voor ogen, namelijk het behoud van hun overheersing, het eeuwenoude model dat hen in staat stelt alles in de wereld te sponzen. Maar een dergelijk model kan alleen met geweld worden gehandhaafd.Zij hebben conflicten nodig om hun hegemonie te behouden. Daarom hebben zij het Oekraïnse volk bestemd om als kanonnenvoer te worden gebruikt.Tijd om Brussel(WEF) de rug toe te keren en de EU op te heffen.NEXIT!

Posted in Uncategorized | 3 Comments

We denken dat we de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen, maar we hebben verloren en leven nu allemaal in het Vierde Rijk

Uit vrijgegeven documenten van het Ameikaans congres en het Internacionaal Militair Tribunaal van de Nurnberger processen blijkt dat de Brusselse EU de derde poging is tot het installeren van een wereldwijde fascistische dictatuur.Het zijn de belangrijke spelers die dit ook bij de twee voorgaande wereldoorlogen hebben geprobeerd, gepland, voorbereid, uitgevoerd en gefinancierd:de supranationale kartels van grote concers en de financiele wereld.De nazi’s zijn na het eind van de Tweede Wereldoorlog niet verdwenen, maar zij hebben zich aangepast en hun ideologie in een andere verpakking gestopt, een andere naam gebruikt maar met dezelfde inhoud. De echte fascisten bevinden zich op de hoogste plaatsen in de politiek, de economie, de industrie en de financiële wereld…

Het door de Russen herdenken van hun overwinning op nazi-Duitsland wordt als provocatief weggezet. President Poetin wordt geportretteerd als de nieuwe Hitler.Zelfs de Britse prins Charles heeft dat in 2015 bij een bezoek aan Canada gezegd. Een potverwijt-de-ketel verhaal, want het Britse koningshuis onderhield nauwe banden met Hitler en in Charles’ familie zitten nazi-sympathisanten.De Britse boulevardkrant The Sun heeft een video in handen gekregen waarop te zien is hoe koningin Elizabeth in haar kinderjaren de Hitlergroet brengt.Op de beelden is te zien hoe leden van de Britse koninklijke familie lachend de beruchte nazi-begroeting oefenen.De echtgenoot van de onlangs overleden Britse koningin Elizabeth, Philip Mountbatten, werd geboren als prins Filips van Griekenland en Denemarken. Hij was de zoon van prins Andreas van Griekenland en had vier zussen Margaretha, Theodora, Cecilia en Sophia, die allemaal lid zouden worden van de elite-eenheid van de nazi’s, de SS.Lord Hallifax, minister van Buitenlandse Zaken, noemde Adolf Hitler “de grootste onder alle Duitsers.”Prins Edward was Hitlers grootste bewonderaar en bezocht hem in oktober 1937 in Obersalzberg. Hij bezocht ook met Robert Ley een regiment van de SS en bracht de Hitlergroet.De droom van Hitler was om samen met Edward VIII als bondgenoot het Britse Imperium te verenigen met het Derde Rijk, waardoor een fascistisch wereldrijk zou ontstaan…

De grootvader van ex-president George W. Bush en de vader van ex-president George H. Bush was met zijn bank één van de financiers van de nazi’s.Standard Oil, het Amerikaanse oliebedrijf dat werd uitgebouwd door miljardair John D. Rockefeller, bleef de stof gedurende de hele oorlog op grote schaal via het neutrale Zwitserland leveren aan nazi-Duitsland.In 1995 zeiden onderzoekers dat prins Bernhard(was een Duitser),vader van koningin Beatrix en echtgenoot van wijlen koningin Juliana, tussen 1933 en 1937 lid was geweest van de nazi-partij. Zij beriepen zich op documenten in de National Archives in Washington, alwaar de ledenlijsten van de NSDAP worden bewaard.Op 28 februari 1943 vliegt Bernhard naar Argentinië en ontmoet daar de opa (of overgrootvader) van Maxima, Zorreguieta.In 1947 ontmoette Prins Bernhard opnieuw de familie Zorreguieta.Bijna 100.000 nazi’s zijn later uitgeweken naar Argentinië, in 1951 ontmoet Bernhard er de oorlogsmisdadiger Klaus Barbie, maar hij zou er vaker ontmoetingen hebben met gevluchte Duitsers. Er zijn foto’s van Duitse onderzeeboten, die naar verluidt rond het einde van de oorlog goud, geld en kunst naar Argentinië zouden hebben gebracht…

Vast staat dat zo’n 800 hoge nazi’s met papieren van het Vaticaan wisten te ontvluchten.Er was in het Vaticaan de zogenaamde rattenlijn, de ontsnappingsroute van voormalige nazi’s van Europa naar Zuid- Amerika.Pius XII was betrokken bij deze zogenaamde rattenlijn.Hij was een vazal van Hitler.In 1933 had hij als staatssecretaris al een verdrag gesloten met nazi-Duitsland, waarin hij de nazipartij als dominante stroming in de Duitse politiek erkende.De Nederlandse prins Bernhard was bijna twintig jaar lang voorzitter van de Bilderberg-groep, tot hij in 1976 verstrikt raakte in het Lockheed-schandaal.De Bilderberg-groep ontleent haar naam aan een bijeenkomst die in 1954 georganiseerd werd in het hotel Bilderberg in de buurt van Arnhem-Nederland. De initiatiefnemers waren de Nederlandse prins Bernhard, Unilever-topman Paul Rijkens, CIA-baas Walter Bedell-Smith en de Amerikaanse bankier David Rockefeller.De deelnemers aan de jaarlijke Bilderberg-conferenties, bestaande uit top-representaten uit de industrie, de financiële wereld, de media en de politiek, hebben dat stapsgewijs moeten invoeren.Deze Bilderberg-groep wordt afgeschilderd als de werkelijke-door de CIA gemanipuleerde- wereldregering, in dienst van het grootkapitaal.Op deze Bilderberg conferenties maken plannen voor een Nieuwe Wereldorde, uiteraard naar nazimodel.De Bush-familie is en was ook nazi-sympatisant…

De fascistische Europese Unie is ontworpen door de nazi’s en is bewijs dat Adolf Hitler de Tweede Wereldoorlog heeft gewonnen.De termen eenheidsmunt, vrije markt en zelfs ‘Verenigde Staten van Europa’ zijn allemaal bedacht door hooggeplaatste nazi’s, waaronder ook de führer zelf.De Europese Unie is een voorzetting van het Derde Rijk,maar dan met andere middelen.In plaats van Europese landen militair op te slokken, gebeurt het nu met een modern, uiterst effeciënte economisch oorlogswapen: de “Gemeenschappelijke Markt”.De prominente nazi’s en fascisten uit de jaren 1930 en 1940 werden prominente politieke leiders van Europese landen en van de Europese Unie zelf, waar ze geholpen hebben om de Europese staat op te richten, die ons vandaag de dag de dag regeert.Nazi Hans Josef Globke werd directeur van de Bondskanselarij van West-Duitsland, tussen 1953 en 1963, en als zodanig een van de naaste assistenten van de bondskanselier Konrad Adenauer in het plannen voor en de oprichting van de Europese Unie.Nazi Kurt Georg Kiesinger werd in 1966 de kanselier van Duitsland.Op 17 april 1957, had de “betrouwbare” nationaal-socialist en fascist Carl Friedrich Ophüls als leidende initiator de oprichtings-statuten van het Europees Gerechtshof, het hoogste gerechtshof en daarmee de belangrijkste juridische instantie van de Brusselse EU, ondertekend.Nazi Walter Hallstein was staatssecretaris van Buitenlandse Zaken onder Eisenhower en ook de eerste voorzitter van de nieuw opgerichte Europese Commissie…

In 2002 werd de euro als “wettig betaalmiddel” en eenheidsmunt van de Europese Unie ingevord,nadat in 1979 de virtuele kunstvaluta ECU als voorloper was geïntroduceerd.Op deze manier werden en worden de Europese burgers,door domheid en/of corruptie van de nationale regeringen- ongevraagd bij deze samenzwering betrokken,waarbij stap voor stap de burgers van hun vrijheden en welstand werden en nog steeds worden beroofd.De stelling dat de Europese Unie méér democratie heeft voortgebracht, is een leugen,propaganda.Precies het tegendeel is namelijk het geval: nog nooit hebben burgers binnen de EU zo weinig medezeggenschap gehad als nu. De wetten en regels worden in Brussel door de niet-gekozen zwakzinnigen gemaakt, waarbij de parlementen van de EU-lidstaten het alleen nog maar hoeven te vertalen naar het landelijke recht.De Europese Unie is een dictatuur, die alleen een dun laagje chroom heeft die men democratie noemt,maar eronder vinden we het schroot: de werkelijke machthebbers als de City of London, Wall Street – de Rothschilds en de Rockefellers. De werkelijke, onzichtbare elite.De soevereiniteit overdragen aan Brussel is hetzelfde als we het aan Hitler ook gaven…

De nazi’s van vandaag de dag zijn meesters in het misleiden. Ze zeggen van zichzelf dat zij “antifascisten” zijn, “democraten”, “vredesengelen”,verdedigers van mensenrechten, door anderen “gutmenschen” genoemd, maar in wezen zijn ze niet anders dan dezelfde nazi’s en oorlogsmisdadigers als vroeger.De machtehebberes van de EU noemen wij de nieuwe nazi’s,die nu-samen met Amerika-in Oekraïne proberen de nazi “Operatie Barbarossa” tegen Rusland te herhalen.Wat de superrijke elite wil met de mensheid, lieten ze het beste zien in de Tweede Wereldoorlog.De wereldbevolking terugbrengen tot een miljard en de hele wereld in een wereldconcentratiekamp zetten.En dat wil Poetin nu voorkomen in Oekraïne!

Velen dachten en denken nog steeds ten onrechte dat de nazi’s en de pro-nazi super rijke elite vochten en strijden altijd tegen het communisme. Dit is pure onzin. Het nazisme lijkt voor 80% op het communisme. Hitler viel de Sovjet-Unie aan, voornamelijk vanwege de olie in de Kaukasus, die hij nodig had voor bombardeerders en tanks om de wereld te veroveren.Als Hitler iets tegen het communisme had, dan zou hij als eerste de naam van zijn socialistische partij veranderen, maar dat deed hij niet, dus hij voelde zich net als Stalin, als een communist.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Washington en Brussel willen via Oekraïne nazi “Operatie Barbarossa” herhalen

We MOETEN nu de Derde Wereldoorlog STOPPEN,die Washington en Brussel willen starten in Oekraïne!De Amerikaanse regering en haar door de VS gedomineerde imperialistische NAVO-alliantie zijn verantwoordelijk voor voltrekkende ramp in Oekraïne.Als we objectief naar de huidige situatie kijken, volgt het scenario van de Russisch-Oekraïense crisis het pad dat is uitgestippeld door de “regisseur”: de Verenigde Staten,die probeert zich krampachtig vast te houden aan zijn mondiale fascistische hegemonie,zoals Hitler dat ook wilde. Het mondiale leiderschap van de VS en zijn ondergeschikte bondgenoten moet worden hersteld. Maar de wereld is veranderd.Vandaar de confrontatie met met Rusland in Oekraïne.Volgens voormalig topdiplomaat Chas Freeman “is het establishment in de VS niet uit op een snelle vrede in Oekraïne, maar wil het integendeel de oorlog rekken, met als doel Rusland zoveel mogelijk schade toe te brengen.”…

Oorlogen worden altijd gestreden om andere redenen dan de officiële.Als je de VS of een andere grootmacht bent, dan mag je natuurlijk niet de waarheid aan het volk vertellen. Je mag niet zeggen: ‘Ja, we voeren oorlog voor het geld, voor de winst van oliemaatschappijen of voor de grondstoffen, of wegens strategische knooppunten, enz.’De VS en Europa willen oorlogen of andere conflicten – want een economische blokkade is ook een vorm van oorlog – nooit presenteren als een gevecht tussen twee belangen. Want dan moeten ze gaan spreken over de belangen van de multinationals, en dat zijn niet onze belangen. Dat zijn belangen van de miljardairs, van de Westelijke oligarchie.Het voortduren van de crisis in Oekraïne komt de VS het meest ten goede en daarvan profiteren naast het militair-industriële complex ook de financiële en energiesector…

Met het Amerikaanse mes op de keel heeft Europa zijn Russische leverancier van betaalbare energie de wacht aangezegd, en dat terwijl Rusland de afgelopen drie decennia een betrouwbare partner is geweest.De kersverse Duitse bondskanselier Scholz gaf de Russische Nord Stream 2 gaspijpleiding de doodsteek. Amerikaanse druk op zijn land gaf de doorslag.“Europa kan maximaal zes maanden zonder Russisch goedkoop gas, waarna de Europese economie de negatieve gevolgen van het opgeven van de Russische energiesector sterk zal voelen”, vertelde Alfred Kamer-het hoofd van het IMF-kantoor voor Europa.De echte verliezers van de westerse maatregelen zijn de leden van de Europese Unie die de dwaasheid hadden ze te nemen.Het is duidelijk dat Europa zich door de VS heeft laten mee­slepen in een ondoordacht sanctie­avon­tuur-economische hel.En de klappen vallen niet in de VS, maar in ons eigen continent.Wij Europeanen betalen voor de gevolgen van de sancties. En voor de winsten van de wapenhandelaars in de VS.De koers van de Europeanen doet denken aan het begin van de Tweede Wereldoorlog…

Na een staatsgreep van 2014 door Washington en Brussel wordt het regime in Oekraïne onderworpen aan twee mechanismen van externe controle: het Westen, geleid door de VS en de neonazi’s, die hun nazi-systeem promoten.President Volodymyr Zelenski is niet de man die werd verkozen met een programma dat tot vrede moest leiden. De duif werd havik. Niet omdat hij zoals zoveel regeringsleiders er bij zijn aantreden voor koos zijn programma overboord te gooien, maar omdat hij daartoe gedwongen werd.Zelensky is een marionet. Hij wordt met de dood bedreigd door de leiders van de neonazistische Azov-brigade. Een week na zijn aantreden verklaarde Dmytro Anatoliyovych Yarosh, medeoprichter van de Right Sector al: “Mocht Zelensky Oekraïne verraden, dan verliest hij niet zijn presidentschap, maar zijn leven”.Op 2 november 2021 wordt Dmitryo Yarosh adviseur van de opperbevelhebber van de Oekraïense legers.In hetzelfde jaar vaardigt Zelenski de wet op de inheemse volken van Oekraïne uit. Burgers van Russische afkomst kunnen zich niet langer voor de rechter beroepen op de mensenrechten.De NAVO-propaganda probeert de aanwezigheid van neonazi’s in Oekraïne te minimaliseren door ze te vergelijken met soortgelijke kleine groeperingen in de rest van het Westen. De waarheid is heel anders. De banderisten hebben de afgelopen dertig jaar geleidelijk het land overgenomen, de geschiedenis herschreven, de jeugd opgeleid en alle symbolen van de staat één voor één veranderd.Het regime in Kiev een weg van racisme insloeg, een zeer agressieve en neonazistische richting…

Neonazistische partijen als ‘Svoboda’ en ‘Rechtse Sector’ (als ook voormalige leden van het niet meer bestaande fascistische UNA-UNSO) maken niet alleen deel uit van het Kabinet(in nazi-Duitsland waren er ongeveer 10% nazi’s), maar deze twee belangrijke neo-nazi groeperingen hebben sleutelposities, waardoor zij in de praktijk de controle hebben over de strijdkrachten, de politie, justitie, en de nationale veiligheid.Zij stuurden gewapende nazi-groepen om het Krimparlement te bestormen. De rest weet u – de Krimbewoners verzetten zich daartegen en zij hielden een referendum over onafhankelijkheid, en daarna sloten zij zich aan bij de Russische Federatie.Alle oppositiepartijen worden in de staat verboden, leden van de oppositie gekidnapt, vervolgd, opgesloten en gefolterd, hun familieleden bedreigd, hun banktegoeden standrechtelijk geconfisqueerd. De media werden gesloten of genationaliseerd. Elke vrijheid van meningsuiting is uitgesloten.Dat zijn allemaal feiten die we van westerse criminele media niet te horen krijgen.Die houden het bij het autoritaire Rusland en democratische Oekraïne…

Amerika’s machtselite was niet te vinden voor een kruisvaart tegen nazi-Duitsland.Dat de nazi’s meester bleven op het Europese continent en er overal hun Nieuwe Orde vestigden, liet Washington betrekkelijk koud. Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen in de herfst van 1940 verzekerde Roosevelt het Amerikaanse volk dat ‘hun boys zeker niet ergens in het buitenland ten oorlog zouden moeten trekken’.De VS waren niet omwille van antifascistische en antinazisentimenten in de oorlog met nazi-Duitsland verwikkeld geraakt.Tijdens de Tweede Wereldoorlog een aantal grote Amerikaanse bedrijven in het geheim zaken met nazi-Duitsland blijven doen.Amerikaanse olietrusts leverden reusachtige hoeveelheden aan de nazi’s. Dat gebeurde niet zelden via neutrale derde landen, zodat de officiële statistieken deze uitvoer niet weerspiegelen.Zonder olie om vliegtuigen en tanks draaiende te houden, was het onmogelijk om oorlog te voeren…

Zonder Rusland had nazi-Duitsland waarschijnlijk geheel Europa in 1940 ingenomen.In Rusland is 80% van de nazi-Wehrmacht vernietigd!Zonder deze overwinning aan het oostfront zou onze bevrijding onmogelijk zijn geweest.Dus laten wij de Russen dankbaar zijn voor hun inzet tijdens deze oorlog.De VS hadden reeds in de jaren 1930 plannen om Japan aan te vallen, zelfs een invasie van Mexico en Canada werd overwogen. Japan was van plan de hegemonische grootmacht aan de Aziatische kant van de Stille Oceaan te worden, delen van China werden bezet, Korea werd bezet. De oorlog met Japan heeft de VS dus gewild, om het ontstaan van Japans imperialisme te verhinderen.De VS zijn daarna niet zelf in de oorlog in Europa gestapt. Het is Hitler die na Pearl Harbour de oorlog verklaarde aan de VS, niet omgekeerd. Zelfs dan hebben de VS nog drie jaar gewacht om voluit te gaan in West-Europa. Dat deden ze pas toen het tij in Europa keerde.In 1938 eerde Adolf Hilter de Amerikaanse autofabrikant Henry Ford voor zijn steun en diensten aan nazi-Duitsland…

Helaas herhaalt de geschiedenis zich!Oorlog in Oekraïne begon in 2015, toen de nazi-regering in Kiev de gewesten in het oosten van het land bombardeerde.Vrouwen en kinderen werden vermoord, scholen vernietigd, het leven werd onmogelijk gemaakt.Zeven jaar lang slachtten nazi-groepen willekeurig inwoners van de Donbass af(met veertienduizend dodelijke slachtoffers tot gevolg en 50.000 gewonden(de meesten bleven permanent gehandicapt).De afgelopen zeven jaar zijn 1 a 2 miljoen Oekraïners naar Rusland gevlucht om daar een veilig nieuw bestaan op te bouwen.Sinds 12 februari 2022 hebben we weer een extreme toename gezien van zware nazi-beschietingen van de Volksrepublieken Lugansk en Donetsk door Oekraïne. De feiten liggen vast in de Daily Reports van de waarnemingsmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).Poetin viel Oekraïne binnen om het te denazificeren en de Russen die daar wonen te bevrijden van nazi-terreur.Hij moest ook actie ondernemen tegen de racistische Oekraïense nazi-wet,waar alleen de juiste Oekraïners alle rechten hebben, de rest heeft slechts beperkte rechten.Moskou er niet op uit is de macht in Kiev over te nemen en Oekraïne te bezetten, maar om de NAVO af te weren en het banderisme (de “neonazi’s” volgens de terminologie van het Kremlin) te bestrijden…

Criminele media hebben het altijd over separatisten in Donetsk en Lugansk, maar dat is al acht jaar een leugen. Het referendum ging duidelijk over autonomie binnen Oekraïne, men wilde als het ware een Zwitserse oplossing.In plaats van onmiddellijk militair in te grijpen, probeerden de Russen acht jaar lang de situatie langs diplomatieke weg recht te trekken,maar het was allemaal tevergeefs, want Washington en Brussel willen een wereldoorlog.Als je een oorlog wilt stoppen dan is het simpel: je gaat onderhandelen.Maar de VS en de EU(SSR) voeren druk uit op president Zelensky om niet te onderhandelen.Maakte het Westen zich echt zorgen over Oekraïense burgers, dan had het niet zo hard aangedrongen op NAVO-lidmaatschap voor hun land, had het de Minsk-akkoorden voor Donbas niet gesaboteerd en had het de leden van de fascistische Azov-brigade niet getraind en gefinancierd.Toen de Russische troepen enkele stellingen in Oekraïne innamen, ontdekten zij ook tientallen laboratoria, die betrokken waren bij militaire biologische activiteiten, waarbij geëxperimenteerd werd met zeer gevaarlijke ziekteverwekkers, met een duidelijke aanwijzing dat het hier niet om een gewoon wetenschappelijk experiment ging, maar dat het gericht was op het maken van biologische wapens.Het is een zeer gevaarlijke ontwikkeling…

De oorlog in Oekraïne kan onmiddellijk ophouden indien het land verklaart af te zien van NAVO-lidmaatschap, het Westen die verklaring steunt, NAVO-infrastructuur wordt ontmanteld en Donbas conform Minsk autonomie verkrijgt.Het probleem voor Rusland met Oekraïne is, net als voor andere landen, een militair-strategisch probleem: de Russen voelen zich niet veilig met de NAVO direct tegen zijn grens.Stel je voor dat de Russen raketten installeren in de Canadese steden Montreal en Laval en in Mexico. Dan zou het niet eens een seconde duren voor de VS zouden zeggen dat dit onverdraagbaar is. We zouden een groot conflict riskeren. Maar als ‘wij’ dat doen, dan is dat ok, dan is dat ‘democratie’.Militaire allianties zoals de NAVO  moeten worden ontbonden om vrede en veiligheid op aarde te waarborgen.Geschiedenis van de NAVO gedrenkt in bloed. De militaire alliantie en verschillende van haar lidstaten hebben staatsgrepen helpen initiëren en dictaturen ondersteund. Ze voerden wereldwijd oorlogen en destabiliseerden landen als Algerije, Vietnam, de Balkan-staten, Afghanistan, Irak,Libië,Syrië en nu Oekraïne resulterend in miljoenen onschuldige slachtoffers.Washington vermoordde de Iraakse president Saddam Hoessein en de Libische leider Muamar Kadhafi omdat zij het waagden de dominantie van de dollar in twijfel te trekken.Daarna plunderden ze hun centrale banken.STOP de Derde Wereldoorlog die Washington en Brussel willen beginnen in Oekraïne!

In zijn toespraak tot een bijeenkomst van bedrijfsleiders zei President Biden op 21 maart :‘Dit is het moment waarop de dingen veranderen. Er komt een Nieuwe Wereld Orde en wij moeten die leiden. En we moeten de rest van de vrije wereld verenigen om dat te doen.’ Europese elites hebben de belangen van hun eigen burgers ondergeschikt gemaakt aan die van Washington en Londen(die ooit Hitlers nazisme steunde-https://www.bbc.com/news/uk-33578174),die proberen nu hun heerschappij over Europa te behouden.Zij proberen niet in Oekraïne om het Russische leger militair af te weren, noch om de Russische regering in verlegenheid te brengen, maar om alle sporen van de Russische cultuur in het Westen uit te roeien. En daarnaast proberen ze de Europese Unie te verzwakken en ons continent meegesleurd in de derde wereldoorlog. 

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Met de oorlog in Oekraïne willen Washington, Brussel en het WEF Europa economisch vernietigen en uiteindelijk in de Derde Wereldoorlog duwen

Als we hierin Europa ooit vrede en welvaart willen hebben,zullen we moeten beginnen de Amerikaanse bezetting te beëindigen.Dus Amerikaanse basissen sluiten. Maar ook de diepgaande infiltratie in onze organisaties ontmantelen. En niet buigen voor hun chantage en sancties.Zoals een vampier die permanent vers bloed nodig heeft, heeft het Amerikaanse Militair-Industrieel Complex oorlog nodig om te overleven. Vandaar het voortdurende’gezeik’ in Joegoslavië,Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, Hoorn van Afrika en Oekraïne.We gaan ons de periode Trump herinneren als de tijd waarin voor het laatst de wereldvrede hoog werd gehouden. Trump kon deals sluiten met de wereldleiders  van het niet-Westerse kamp. Er was respect voor hem. Nu wordt de VS geleid door oorlogszuchtige Woke gekken…

De mensheid is slechts één misrekening van nucleaire uitroeiing.We waren daorak altijd georgendierd tot een vreedzame co-existentie met Rusland.Maar de Ruslandhatende MSM heeft dit onmogelijk gemaakt.Helaas.Er is nu geen weg meer terug.In 2014 zette Amerika puppet fascistische regering op in Oekraïne, sindsdien is er aangestuurd op los weken van Rusland, terwijl de belofte er lag dit niet te doen, Oekraïne zou neutraal blijven.Poetin is nu de oorlog aan het winnen en de bemoeizieke EU komt als de grote verliezer uit de bus.Uitgever Wolfram Weimer van The European stelt dat Rusland de oorlog heeft gewonnen. Want: Rusland heeft gebied veroverd ter grootte van Nederland en België.Bijna twee derde van de VN-lidstaten weigerde Kiev en het Westen te steunen en koos daarmee indirect de kant van Rusland.Slechts 54 van de 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties ondertekenden onlangs in New York de tegen Rusland gerichte verklaring over de situatie in Oekraïne. Een enorme blamage voor het Westen en zijn bondgenoten, die steeds meer in een isolement lijken te raken.En als reactie op de oorlog in Oekraïne, legden de beleidsmakers sancties op aan Rusland.Dat die sancties hoofdzakelijk de eigen bevolking zouden treffen, was voor iedereen die twee economielessen gevolgd heeft te voorzien…

Nu de VS haar wereldhegemonie verliest, pogen de minder zichtbare maar hogere machten in het Westen, via de Grote Herstart een nieuw soort macht te vestigen.Oorlog in Oekraïne en alleen al de dreiging dat die oorlog zich uitbreidt tot buiten de regio zou een aantal dingen kunnen bereiken die covid niet heeft gedaan. Het biedt een voortdurende dekmantel voor de stagflatoire ineenstorting die nu in volle gang is in de VS, de problemen met de toeleveringsketen die wereldwijd voortduren en de destabilisatie van de Europese economie. EU maakt nu eigen economieën kapot door domme zelfvernietigende sancties tegen Rusland!Deze EU(SSR) heeft zichzelf in de voet geschoten en Rusland is de lachende derde.Russisch staatsbedrijf Gazprom boekt grootste winst uit zijn geschiedenis.Het Russische gasbedrijf Gazprom heeft tijdens de eerste zes maanden van het jaar een recordwinst van 2.500 miljard roebel geboekt, omgerekend zo’n 41,6 miljard euro en 6 miljard mensen wonen in landen die NIET meedoen met de sancties,Rusland heeft dus genoeg afzetmarkten. Het bedrijf maakte bekend dat het om de grootste winst gaat in zijn geschiedenis.“Ondanks westerse sancties en ongunstige marktomstandigheden boekten we een recordomzet- en winst”, zegt Gazprom-vicevoorzitter Famil Sadygov volgens zakenkrant ‘De Tijd’…

HandelsOVERSCHOT van Rusland gestegen naar 20 miljard per maand. HandelsTEKORT van de EU inmiddels gedaald naar 32 miljard per maand. Rusland heeft dus een relatieve balans van + 50 miljard/maand tov EU.De enige die in een wurggreep zitten zijn de Europeanen!Allemaal opgezet spel.Washington,Brussel en WEF zijn geslaagd Europa op de knieën krijgen. De oorlog tegen de mensheid is 3 jaar geleden zichtbaar losgebarsten,maar men blijft dat liever ontkennen.EU/US /WEF/China implementeren het CBDC nazi-slaven systeem en dat moest via verarming door de energierekening onbetaalbaar te maken.Er staat ons massale armoede te wachten, zegt professor Damien Ernst van de Universiteit van Luik. Huidige energiecrisis is veel erger dan financiële crisis van 2008 en oliecrisis van begin jaren ’70. Inflatie zal niet te beteugelen zijn.Zijn onze journalisten en parlementariërs nu werkelijk zo dom dat ze niet inzien waar we de torenhoge energierekening aan te danken hebben? Of nemen ze het kabinet in Den Haag en de Commissie in Brussel in bescherming door het niet te hebben over de werkelijke oorzaken?..

 Het tuig van de EU(SSR)  en het Haagse rapaille brengen ons bewust tot aan de bedelstaf.VS bombarderen groepen in Syrië die zich verzetten tegen Amerikaanse bezetting en oliediefstal. De EU houdt zich muisstil hierover. Al helemaal geen sancties tegen de VS zoals tegen Rusland vanwege oorlog in Oekraïne. In het Italiaanse Napels verbrandden woedende demonstranten onlangs hun energierekening en belegerden het gemeentehuis. ,,We betalen de rekeningen niet! Nu wordt het chaos!”, scandeerden ze.Dit is precies wat Poetin maanden geleden voorspeld heeft: grote sociale onrust in Europa als gevolg van de economische oorlogsvoering van Brussel en Washington. Ook voorspelde hij dat deze onrust zal leiden tot de verdrijving van de huidige “elites”.De Amerikaanse bezetter zit nog steeds in de EU-dictatuur, om Duitsland klein en Rusland geïsoleerd te houden. Er wordt ook nu gezegd dat de Duitsers niet meer naar Moskou hoeven op te trekken om dood te vriezen in de winter. Ze kunnen thuis blijven.Saoedi-Arabië koopt nu Russische olie en gas in om het duurder te kunnen doorverkopen aan Europa(https://www.youtube.com/watch?v=X34WQUflD7o&feature=emb_title)… 

Wat Europa in Oekraïne gaat brengen is dus geen verzorgingsstaat, maar een kil financieel kapitalisme dat zeker op de korte termijn tot een enorme toename van de armoede zal leiden.Steeds meer mensen kunnen hun rekeningen niet meer betalen in Nederland(Europa).Wie nu een nieuw energiecontract afsluit in Nederland, is op jaarbasis bijna 6.500 euro kwijt aan gas en licht. Dat is ruim 4.000 euro meer dan een jaar geleden(1 kilowattuur elektriciteit kostte vorig jaar 20 eurocent en dat is nu 50 tot 70 cent. Voor gas was dat 80 cent per kubieke meter en die tarieven lopen nu al op van 2,50 tot 3 euro per kuub).Het regeringsbeleid van de afgelopen periode heeft geleid tot enorm stijgende prijzen van levensonderhoud en scherp toenemende armoede. Desondanks gaan de regeerders honderden miljarden ophalen bij de bevolking om ‘klimaatverandering’ tegen te gaan.Het is krankzinnig…

Nederlandse  mediasysteem zit zo geraffineerd in elkaar, dat de meeste Nederlanders hun energierekening zullen inzien en geen idee hebben wat hen nu weer overvalt. Het zal niet tot hen doordringen dat juist de partijen waarvoor zij gestemd hebben hen dit aandoen. Dat is het trieste.En als dit zo doorgaat, krijgen we binnenkort oorlog.In plaats van de-escalatie toe te passen door de sancties tegen Rusland op te heffen, gooien overheden in de EU juist olie op het inflatoire vuur door de sancties aan te scherpen.En wanneer men namelijk niet meer rond kan komen door de alsmaar toenemende inflatie, of wanneer mensen, bedrijven en overheden hun schulden niet meer kunnen betalen door de stijgende rente, neemt de roep om interventie toe. Dit creëert een ideale aanleiding om de volgende stap richting meer centralisatie en controle – oftewel richting de Great Reset – door te kunnen voeren.“Het Westen is in oorlog met zichzelf. We hebben gezien wat de globalistische elite voor ons in petto heeft. Wij hebben een andere toekomst voor ogen. De globalisten kunnen naar de hel lopen”,zei Viktor Orbán in Texas.

Nog even geduld. Binnenkort zullen ook de politiemensen, romeo’s, boa’s en militairen niet meer rond kunnen komen. Dat kan het keerpunt worden.

Posted in Uncategorized | 3 Comments