Europa wacht op bekering tot de Islam

https://ejbron.files.wordpress.com/2013/05/screenshot_386.png?w=643&h=455In 1975 zei de voormalig Algerijns president Houari Boumedienne voor de Verenigde Naties het volgende: ,,Miljoenen mannen en vrouwen zullen van het zuidelijk, naar het noordelijk halfrond komen. En ze zullen niet komen als vrienden, maar wel om te veroveren.”.…Na het nazisme en communisme is de islam de derde totalitaire ideologie die ons bedreigt.Deze ideologie staat niet meer aan de poorten van Europa, maar is al volop bezig de Europese beschaving van binnenuit op te vreten;via massa-immigratie, bekering en gezinsuitbreiding.In landen waar moslims met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie.Zeventig jaar geleden, waren er in Europa minder dan 1 miljoen moslims, nu zijn dat er al meer dan 30 miljoen!Zolang onze zwakke leiders weigeren de demografische metamorfose van Europa een halt toe te roepen, zal een burgeroorlog onvermijdelijk zijn.

In de islam migreren betekent het volgende; een instrument van islamitisch expansionisme, gebruik makend van religieus en etnisch separatisme met als doel een aparte status met privileges, om achtereenvolgens niet-islamitische samenlevingen te ondermijnen, te onderdrukken, te veroveren/transformeren naar een islamitische staat inclusief shari’a wetgeving.  Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd.Mohammed zei: ‘Migratie moet doorgaan zolang er ongelovigen of vijanden zijn die zich verzetten.’

Overal zien we de afwijzing van het Europese cultuur en identiteit. In de grote steden wonen nu al meer moslims dan praktiserende christenen. Over een of twee generaties zullen zij in de meeste plaatsen de meerderheid vormen. De grote steden lijken inmiddels bijna islamitische enclaves, waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.De segregatie gaat onverminderd door en de verhouding moslim/niet-moslim wordt steeds groter. En moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de islam.Elke islamiet weet dat hij in Europa, woont in een huis van oorlog dat eerst een huis van vrede zal zijn als de sharia, de islamitische wetgeving, een feit is. Tot die dag moet hij zien te overleven in compromissen en in aanpassing, maar daar nimmer vrede mee hebben.Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan.Een vredig samengaan van diverse religies zoals wij dat in Europa kennen is in feite bij de Islam niet mogelijk.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd!Wie islam zaait, zal jihad oogsten!

Een goed voorbeeld van een land wat geislamiseert is, is Indonesie. 50 jaargeleden was Indonesie voornamelijk Hindoestaans, Boedhistisch, Christelijk. Nu is het land het grootste Islamitische land ter wereld.Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?…

De Britse socialistische minister Shalid Malik in oktober 2006 zei: “In 1997 hadden we onze eerste moslim-kamerlid. In 2001 hadden we twee moslim-kamerleden. In 2005 hadden we vier moslim-kamerleden. InshaAllah (Bij Gods wil) zullen we acht of tien moslim-kamerleden hebben in 2009 of 2010. In 2014 zullen we zestien moslim-kamerleden hebben. Op deze manier zal het volledige parlement ooit moslim zijn. Ik vertrouw erop dat, InshaAllah, we binnen minstens dertig jaar een premier hebben die mijn godsdienst deelt.”…

Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland):‘Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen. Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen’.

Vandaag kunnen we alleen maar vaststellen – net zoals Angela Merkel dat onlangs deed – dat die multiculturele samenleving totaal mislukt is…Europa of Eurabia?

zombie-apocalypse-is-possible-1De Islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen!Deze totalitaire politieke ideologie is primair een veroveringsdoctrine,godsdienstige elementen in de Islam zijn secundair, met als doel de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen.Iedere leer die ertoe oproept diegenen te doden die er niet in geloven, is geen religie.De Islam ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de islam.Maak je geen enkele illusie! Europa behoort tot de dar al-harb en moet worden onderworpen.Door je niet te onderwerpen aan de islam en moslims ben je als niet-moslims niets meer dan de vijand van deze politieke ideologie.

ELKE moslim is per definities in de Koran een zelf-verklaarde vijand van elke Jood en Christen.Islam betekent letterlijk “onderwerping” en onderwerping zonder terreur is onmogelijk.Jihad en doden zijn het hoofd van de islam. Neem ze weg, dan neem je het hoofd van de islam weg.De jihad is de strijd tegen de ongelovigen met de bedoeling hen tot de islam over te halen en de verspreiding en de triomf van de islam over alle godsdiensten te bewerkstelligen. Wanneer de ongelovigen weigeren moslim te worden, moeten zij worden onderworpen of vernietigd.De Koran is een soort van militair handboek waarin het scenario ter vernietiging van de Kafir – wij, de ongelovigen – staat neergeschreven.Deze boek beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de islam als enige echte religie in de wereld overblijft; ”Bestrijd iedereen op de weg van Allah en doodt degenen die niet in Allah geloven.” Deze boek is een leidraad voor alle tijden en plaatsen!

De uitbreiding van de Islam, gebeurde bijna uitsluitend door oorlogen, moord en terreur.In India alleen al zijn tussen de zestig en tachtig miljoen hindoes ter dood gebracht gedurende de eeuwen van invasies door islamitische legers.Vandaag de dag heeft de islam met z’n universele Jihad, over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen.Noord-Afrika, Midden Oosten en Turkije waren van de 2e / 3e eeuw tot de 7e eeuw christelijk (allerlei denominaties).De historie van de islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.

In de Islam kan vrede alleen bestaan ​​binnen de islamitische wereld; alleen tussen moslim en moslim.In de hele islam is er zonder uitzondering enkel sprake van ‘vrede’ als een land en een volk volledig onderworpen is aan de islam.Zolang daar nog geen sprake van is, zolang dit nog niet is bereikt, is er een permanente staat van oorlog met alle ‘ongelovigen’. Het westerse idee van vrede[leven naast elkaar] is volledig vreemd aan de islam. Feit is en blijft dat de Islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze terreurgroeperingen die overal ter wereld dood en verderf zaaien.Terroristen die anderen aanvallen, de ware islam toepassen, die al werd gepraktiseerd door Mohammed…”Wij hebben de opdracht gekregen van Allah om de mensheid te bevrijden uit ongeloof, uit slavernij – slavernij van je begeerte, van een ander mens, van een afgodsbeeld”-jihadist Shabir Burhani.Dus,onze vijanden zijn niet terroristen,maar de islam.Terrorisme is een middel, niet de bron van de strijd. Het terrorisme is de modus operandus, de jihad de strategie en de islam de ideologie. De islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd…12022513_804002236413018_6293243149745579439_oDe verschillen tussen Jezus en Mohammed zijn zo groot, dat je ze onmogelijk beiden als ware profeet kunt zien.Mohammed beveelt zijn gelovigen om ongelovigen met een fysiek zwaard te doden, terwijl Jezus Petrus opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid.Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden komt in de Bijbel niet voor.In de Koran wordt wel opgeroepen om met geweld tegen niet-gelovigen te strijden en zo de Dar al-Islam uit te breiden.Toen mensen Jezus uitdaagden, maakte hij dat ze op water liepen, wekte hen op uit de doden, en genas hen van ziekten om te bewijzen ‘wie Hij is’… Maar wanneer mensen Mohammed uitdaagden, hakte hij hun hoofden af om zijn macht te bewijzen als een profeet. Mohammed vocht in veldslagen, liet talloze vijanden vermoorden (soms door sluipmoord) en liet ook krijgsgevangenen die zich hadden overgegeven executeren. Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld.

Het Christendom heeft in de eerste 3 eeuwen van haar bestaan op een vreedzame wijze het Christendom verspreid.De kruistochten vonden plaats van circa 1095 tot 1230 na Christus en hadden tot doel de heilige plaatsen van het Christendom te heroveren op de moslims, die er kort na de dood van Mohammed binnengevallen waren.Sindsdien heeft een kruistocht echter enkel een spirituele betekenis en enkel voor Christenen.De Romeinse keizer Constantijn, de middeleeuwse kruisvaarders, de protestanten en de katholieken het zwaard tegen ongelovigen en tegen elkaar hebben gebruikt. Geen van hen is echter de fundering van het christendom – alleen Jezus is dat.Dus,de kruistochten waren niet in de geest van hun leider Jezus Christus.Het grote verschil is dat Christenen de bijbel niet letterlijk nemen en moslims de koran wel.De Bijbel is  niet het letterlijke woord van God…

Onze Europese (Westerse) culturen dragen het stempel van een joods-christelijk en humanistisch erfgoed, waar beide elkaar aanvullen en zonodig een eenzijdige interpretatie ervan (door de Kerk of de politiek) corrigeren.Of men het nu wil erkennen of niet, het is een feit dat de bronnen van onze gemeenschappelijke Europese cultuur (mede) zijn verankerd in de joods-christelijke ethiek.Als er een cultuur moet worden behouden, is het wel de Westerse cultuur. Dankzij deze cultuur ​​hebben we de Verlichting, Renaissance en democratie. Zonder deze bronnen is het niet eens mogelijk om de grote producten uit onze cultuur, zoals de schilderkunst, de muziek en de literatuur, op hun waarde te schatten. Dit zijn de fundamenten van onze moderne wereld. Het zou een verschrikkelijke vergissing zijn om deze cultuur niet te behouden.Islamitische waarden onverenigbaar zijn met Westerse waarden.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.De islam is geen cultuur. Het is het tegenovergestelde van beschaving.De islam heeft in 1400 jaar nog nooit iets anders gedaan dan dood en verderf zaaien!…


Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to Europa wacht op bekering tot de Islam

 1. Pingback: Europa wacht op bekering tot de islam | E.J. Bron

 2. Pingback: Europa wacht op bekering tot de Islam |

 3. Guardiacivil says:

  Islam = Jihad total with the devil to destroy the christians

  Like

 4. Super bond EU en Turkse Islamitische Maffia!

  Turkije financiert IS door hun olie te kopen, ontvangt 3 miljard euro van de EU, krijgt visa vrijheid en geniet bescherming van NATO. Erdogan chanteert de EU, wil nog veel meer geld, en lidmaatschap, zo niet, dan gaan alle illegalen naar de EU.
  De EU snoerde Erdogan niet de mond, i.p.v. dat buigen ze nog dieper dan dat Obama buigt voor de koning van Saoudi Arabië.
  Dictator Erdogan wil de grensstrook controleren middels met zijn bondgenoten Al Nusra, Al Qaeda en ISIS. Chaos is onderhandelingsmacht voor Turkije om zijn doelen te bereiken in zwakke Europa! IS en al die Al Qaeda fracties wapens leveren, de Koerden uit moorden en dat is onze “bondgenoot”!?

  Turkije, een islamitisch land dat ISIS, AL-Qaeda steunt en Koerden geen bestaansrecht geeft, wordt opeens een grote bondgenoot van EU!!

  Europa kan nu niet anders dan buigen voor Turkse neo- Ottomaanse bendes die al-Qaida, al-Nusra, al-Islamiyah, Hamas, en ISIS steunen…
  ISIS, dat via Turkije vrijelijk kon opereren, zou wel eens de katalysator kunnen zijn voor veranderende inzichten. De toekomst van het Midden-Oosten zou er daarom een kunnen worden van de meest vreemde bondgenootschappen om erger te voorkomen.
  Europa dat juist afstevent op dat erger door de gevaren opzettelijk te negeren, glijdt ondertussen af richting vroege middeleeuwen.

  Langzamerhand neemt de islam van de Turken de overhand hier in Europa. Zodra zij een meerderheid vormen hebben wij niets meer te vertellen. Dit is te danken aan Merkel, Juncker en consorten. Jullie hebben Europa verkocht achter de rug van de burgers om. Ondanks de kloof tussen beschaving en barbarij, ontkent deze zelfhatende westerse elite dat juist de culturele armoede van de moslimwereld haar onderworpenen tot wanhoop drijft. Van EU-Juncker tot PvdA-Samsom propageert men de leugen dat ‘discriminatie’—of eigenlijk: de discriminerende nepmoslims in moordende monsters zou veranderen.
  Tot slot worden de toetredingsonderhandelingen voor Turkije tot de EU nieuw leven ingeblazen en dan heeft de ISIS ook gelijk vrij toegang tot de EU. In ruil worden de Afpers gesprekken versneld over visa vrij reizen van Turken in de EU. Europa heeft z,n welvaart en zelfstandigheid verkocht! Wat een armoede letterlijk en figuurlijk gaan we tegemoet. EU=stelletje klunzen bij elkaar!

  Merkel en haar Brusselse vrienden zien elke vorm van kritiek op de islam in Europa als een vorm van mentale ziekte.
  De Europese oude gardes verwerpen iedere vorm van kritiek op de islam… Ze importeren nog meer moslims die in groeiende aantallen in Europa komen wonen.
  EU leiders zeggen dat al wie niet akkoord gaat met de massa-integratie de vrijheid heeft om Duitsland te verlaten. De eigen bevolking wordt dus niet alleen aan haar lot overgelaten, maar ook tot tweederangsburgers gedegradeerd. Wie vreest dat Duitsland, en bij uitbreiding heel West-Europa, een complete gedaanteverwisseling zal ondergaan, krijgt de raad ‘op te rotten’.
  Islamitische vrouwenhaat begint al vroeg: „Wanneer een jongen wordt geboren, verheugt de familie zich; wanneer een meisje wordt geboren, rouwt het hele gezin.” Volgens psychoanalyticus Lloyd De Mause ligt de oorzaak van islamitisch terrorisme zeker niet in falende westerse buitenlandpolitiek, maar in extreem gewelddadige kindermishandeling door de families van de moslimterroristen:
  „Families die de meeste terroristen produceren zijn de meest gewelddadige vrouwenhaters; in Afganistan, bijvoorbeeld, kunnen meisjes geen scholen bezoeken en worden vrouwen die een baan proberen te hebben, of die ‘met trots’ over straat lopen, doodgeschoten.”5
  Het is geen wonder dat zulke vernederde vrouwen hun eigen ellende weer op hun kinderen afreageren, met name hun zoontjes. Waarom zou een 20-jarige moslimman anders zijn eigen moeder onthoofden? „Gezien vanuit een psychologisch en antropologisch standpunt moeten we ons afvragen wat voor cultuur menselijke bommen en massamoordenaars voortbrengt, en die wraak door vernedering stimuleert?” 
  De Kameel van Mekka!

  Alles wijst erop dat islam een cultuur herbergt die vrouwen en kinderen haat en die het leven zelve veracht. Uitgerekend deze cultuur willen zogenaamd ‘fatsoenlijke’ bestuurders door heel Europa verspreiden. Het Arabische Paard van Troje, Kameel van Mekka” brengt ons niets anders dan de onomkeerbare verwoesting van onze beschaving.
  Westerlingen die hun toekomst willen behouden, hoeven zich niet langer ongestraft door naïevelingen van discriminatie en vreemdelingenhaat te laten betichten.

  Bezorgde en angstige burgers die niet langer door hun eigen leiders worden gesteund en vertegenwoordigd, raken gefrustreerd.
  De EU- leiders sluiten een Afpers- overeenkomst met de Turkse Neo-Ottomannen maar wel veel meer Turken en betalen daar ook nog miljarden voor aan de Turken. De Overeenkomst is dus letterlijk Vrij reizen naar de EU met geld op zak van de EU. Nu vliegen dagelijks de miljarden de burgers om de oren.
  Die naïevelingen zijn lafaards die hopen dat de zondvloed ná hen komt, zodat ze zelf niet meer voor de vrijheid van het Westen hoeven vechten. Het is tijd voor een wisseling van de wacht.

  Europeanen mogen nog steeds stemmen, maar ze zijn beroofd van de meeste van hun invloed: alle grote politieke besluiten worden achter gesloten deuren genomen door technocraten en beroepspolitici, die als anti- Europees bende aan het werk zijn!!

  Op een verraderlijke wijze waarop Miljoenen moslims Europa binnenstromen, zal de nachtmerrie alleen maar versterken. Europeanen moeten machteloos toezien hoe hun leiders spreken en handelen alsof ze zich niet bewust zijn van wat er aan de hand is.
  Oude garde heeft ook nooit de illegalen uitgezet!? Illegale moslimmigranten zullen net zo lang leven van uitkeringen tot de verzorgingsstaat bankroet gaat.
  De toestroom van Islamitische migranten houdt niet op. Ze komen via Turkije. Meesten van hen komen nog steeds aan vanuit Noord-Afrika. Georganiseerd krijgen ze in Turkije een valse Syrische of Irakese passport!!
  De nieuwkomers – Valse migranten uit Islamitische wereld – die Europa binnenvallen, zijn anti-Europees, ze zijn de Salafisten!!. Deze moslims willen juist de Europa bezetten!!, Ze gedragen zich zoals de moslims meestal doen in de islamitische wereld: ze vallen christenen lastig en vallen vrouwen aan. Ze voelen zich als nieuwe bezetters…

  Gecamoufleerde moslim invasie en Bezetting!!

  Het blijft toch een super wrede criminele organisatie waarbij iedereen spontaan op jihad kan gaan omdat het boek dat voorschrijft.
  De gezaghebbende imam Sheikh Muhammad Ayed heeft onlangs in een toespraak in de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem gezegd dat de enorme aantallen moslim migranten ‘de landen in Europa zullen veroveren… Spoedig zullen wij hen met Allahs hulp onder de voet lopen. Want of ze het nu willen of niet, de Amerikanen, Italianen, Duitsers en Fransen zullen gedwongen worden ‘vluchtelingen’ op te nemen. Wij zullen hen snel inzetten voor het komende Kalifaat.’….‘We zullen hen vruchtbaarheid geven! Wij zullen kinderen bij hun voortbrengen, omdat wij hun landen zullen veroveren!… En dan zullen wij tegen hen zeggen: stuur onze zonen, anders sturen wij onze legers naar jullie toe.’
  Europa heeft zeer zwakke leiders, ze werken voor dictator Erdogan! Dit is natuurlijk een schande. Erdogan wilt juist via de massa migratie EU domineren.
  Wat een verrijking toch: nog meer islam in Europa, nog meer vrede. En dadelijk nog eens 180 miljoen Turkssprekende islam-aanhangers extra. Kijk, dat zet pas zoden aan de dijk: De heersende politieke elite, met Merkel en Juncker voorop, heeft bloed aan haar handen. Bloed van de vele onschuldige slachtoffers van moslimterreur, die zich – door de ongecontroleerde instroom van een paar echte vluchtelingen en veel profiteurs en jihadi’s – tot in onze eigen steden heeft genesteld. Na iedere aanslag haasten politici zich om van op hun ivoren toren uit te roepen dat dit alweer niets met de echte islam had te maken. Dat waren criminelen en moordenaars die ‘de religie van de vrede’ hadden ‘gekaapt’. Ook Obama, die de islam in zijn hart heeft gesloten, doet hetzelfde. Van hem moeten we dan ook geen heil verwachten in de strijd tegen Islamitische Staat en islamisering.
  Het is nu duidelijk dat de Islam het voor het zeggen heeft, en dat de EU volkomen machteloos is tegen het grote Islam gevaar wat ons boven het hoofd hangt.

  EUROPA IN GROTE GEVAAR.. TURKEN KRIJGEN OPEENS VRIJE TOEGANG NAAR EUROPA!!

  Turken willen de vluchtelingenstroom (crisis) gebruiken om hele Europa binnen te vallen…Georganiseerde Moslims die al binnen zijn proberen grip te krijgen op de moslims die als vluchteling binnenstromen. Door de schuld van Merkel, Juncker, Hollande, Mogherini, Verhofstadt, Timmermans… heeft Europa een tot op heden ongekend soort geweld geïmporteerd: nog meer agressieve moslims voegen ze zich aan e bestaande Turken en Arabieren binnen Europa!.

  Het verspreiden van extremistisch gedachtegoed onder het mom van godsdienstvrijheid is natuurlijk schering en inslag in de islam. De noodzaak om extremistische moskeeën te verbieden (ofwel sluiten) dient zich aan, zeker nu het percentage moslims in Europa zich ontwikkelt in de richting van de kritische grens, over de hoogte waarvan we nog lang kunnen kibbelen. Uiteindelijk gaat het om het verbieden van het verspreiden van dit intolerante gedachtegoed. Dat is lastig doordat het wijdverspreid is in de islamitische wereld en diep geworteld in het geloofsgoed. Soms lijkt het onschuldig, maar het laat zich – ook zonder haatpredikers – makkelijk verbinden met gewelddadig extremisme. Daar is geen directe oplossing voor.
  Saoedi Arabië en Turkije steken miljarden in de islamisering van het westen door de bouw moskeeën en het sturen van radicale imam’s.

  Turkije lid bij EU! Schandelijk…!

  Dit is erger, veel erger. Dit is een paard van Troje, maar dan met en doorzichtige wand.
  Merkel samen met de Erdogan, hebben ze EU al begraven! Verraderlijke bestuurders hebben de poorten van de westerse cultuur wijd opengezet voor een andere legermacht, de soldaten van allah. Het is afwachten totdat de islamitische bom barst. Zolang politici in binnen- en buitenland blijven wegkijken en de échte oorzaak bij naam weigeren te noemen, moeten we van deze beleidsmakers geen enkele hulp verwachten. Integendeel: zij laten de etterbuil die onze samenleving kapotmaakt gewoon verder woekeren. Geen enkele ‘religie’ ter wereld is de inspiratiebron van zoveel geweld, gruwel en onverdraagzaamheid. Na de herverkiezing van Erdogan heeft de Turkse regering laten weten dat ze in heel Europa gratis korans gaat verspreiden.
  De houding van de hedendaagse politieke elite is van de laagste en meest hypocriete soort.
  De media  collaboreren eveneens met die intolerante ideologie die de ondergang van het westen heeft gezworen. Dag na dag brengen zij een gekleurd en eenzijdig beeld van de islamitische migratie … al dat islamgeweld komt enkel en alleen voort uit blank racisme, islamofobie, sociale onrechtvaardigheid en uitsluiting van de derde en vierde generaties Moslims in europa! 

  Liked by 1 person

 5. Als de hedendaagse politieke “”Ëlite”” denkt dat ze door hun zg “”correcte”” politieke houding hoopt dat ze de dans bij een islam oorlog tegen het westen gespaard zullen worden, dan hebben ze het MIS ! , want ook zij zullen naar de slachtbank gevoerd worden !!!!

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s