Na 1400 jaar, de mensheid heeft nog steeds grote problemen met de Islam

https://i0.wp.com/renegadetribune.com/wp-content/uploads/2015/09/crusades.jpgDe Islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen!Heel erg veel mensen denken dat Allah, de God van de moslims, dezelfde is als de God van de christenen en de joden. Er wordt beweerd, dat het gaat om dezelfde God en dat het verschil vooral ligt in de manier waarop mensen hun god dienen en aanbidden.Het is niet waar! God acht het leven kostbaar en Hij wil ontzettend graag dat we ons leven aan Hem geven. Dat we voor Hem gaan leven en een relatie met Hem aan willen gaan. Dat is de grootste eredienst voor hem. In de islam is echter sterven omwille van Allah de grootste eredienst. Dit komt dus totaal niet overeen met wat de God van de christenen als eredienst ziet.De Islam niet enkel een theologische opbouw kent, zoals het jodendom en het latere christendom, maar als het ware een complete blauwdruk presenteerd voor de inrichting van een samenleving, waarin voor zaken als democratie, individuele vrijheid van handelen e/o gedachte, homosexualiteit, gelijke burgerrechten, laat staan (geloofs-)afval geen plaats is.De Islam is meer dan een religie.Of moslims er bewust van zijn of niet, de islam is een drievoudig systeem – een religieuze-politieke-culturele ideologie – met als doel om de wereld zelf te onderwerpen…

Het Christendom heeft in de eerste 3 eeuwen van haar bestaan op een vreedzame wijze het Christendom verspreid.De kruistochten vonden plaats van circa 1095 tot 1230 na Christus en hadden tot doel de heilige plaatsen van het Christendom te heroveren op de moslims, die er kort na de dood van Mohammed binnengevallen waren.Sindsdien heeft een kruistocht echter enkel een spirituele betekenis en enkel voor Christenen.Wat Constantijn de Grote deed, later gevolgd door de kruisvaarders, is niet gegrond op de christelijke leer.Het is van belang te weten dat nergens in de bijbel oorlogen voorkomen om het geloof in God te verbreiden.Mohammed beveelt zijn gelovigen om ongelovigen met een fysiek zwaard te doden, terwijl Jezus Petrus opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid.Mohammed was de laatste 10 jaar van zijn leven permanent in oorlog,om de islam uit te breiden.Vergeet niet dat zonder geweld het Midden-Oosten, Egypte, Lybië en Turkije Christelijke landen zouden zijn, en Marokko en Somaliland en grote delen van Ethiopië en Soedan zouden Joods zijn.Herhaaldelijk heeft de islam geprobeerd Europa te veroveren. De eerste keer werden de Arabische islamitische legers teruggeslagen bij Poitiers in Frankrijk. Dat was in 732, een eeuw na de dood van Mohammed. Later probeerden de Turken het vanuit het Oosten. In 1453 veroverden zij Constantinopol, wat zij omdoopten tot Istanbul. Nog geen eeuw later hadden zij de hele Balkan onderworpen en stonden zij voor de poorten van Wenen..In 1529 werden zij hier verslagen, maar ze kwamen terug en in 1683 stonden zij weer voor Wenen…

De Islam heeft vanaf haar oorsprong de wereld willen onderwerpen aan de Islam, aan Allah en aan Mohammed. En dit hebben ze vanaf haar oorsprong gedaan door middel van JIHAD. In dit opzicht kunnen we de Kruistochten terecht zien als de eerste grote reactie van de christelijke wereld op de expansionistische en gewelddadige islam. En niet zoals sommige “historici” ons willen doen geloven dat de Kruistochten een gevolg waren van een agressieve en imperialistisch Christendom.De christelijke kruistochten waren een onbijbelse, uitzonderlijke en tijdelijke reactie, en meestal in strijd met de leer van Jezus.Maar de lange reeks islamitische jihad (heilige oorlogen) waren altijd volledig in overeenstemming met de leer van de Koran.Breng bekeerlingen tot Allah, en onderwerp de anderen.De Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben dat de expansionistische en imperialistische islam een gevoelige slag werd toegebracht en de opmars van de islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht. Gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed tot op de dag van vandaag…

De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt in de miljoenen.De islamitische verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis der mensheid.In deze land alleen al zijn tussen de zestig en tachtig miljoen hindoes ter dood gebracht gedurende de eeuwen van invasies door islamitische legers.Atheïsten/de Marxistische-communistische-fascistische regimes/ hebben in de 20ste eeuw ook tientallen miljoenen mensen uitgeroeid.Religie biedt een basis voor vrede, mensenrechten, vrijheden en gerechtigheid.Elke interpretatie die het tegendeel beweert, waaronder misbruik van religie om conflicten aan te wakkeren, is verkeerd en bedrieglijk…

Geweld in de Islam, of het nu in de vorm van terrorisme is, of het vervolgen van christenen en andere minderheden in de moslimwereld, of de doodstraf voor iemand die zich afkeert van de islam of de doodsbedreigingen aan het adres van Salman Rushdie voor het vermeende beledigen van de profeet Mohammed, zijn niet simpelweg een aantal geïsoleerde incidenten of afwijkingen van de ware en vredige islam. Zulk geweld gaat in werkelijkheid terug naar de wortels van de islam, zoals gevonden wordt in de koran en de daden en leringen van de profeet zelf. Jihads – met inbegrip van bedrog, intimidatie, regelrechte aanslagen, terreur en bedrog – behoren sinds de dagen van Mohammed de profeet zelf tot de norm in de islam.Moslims geloven dat expansie door oorlog geen agressie is, maar de vervulling van het bevel in de Koran om de islam te verspreiden, als de weg om vrede te bereiken. Het gebruik van geweld om de islam te verspreiden is geen oorlog (harb), een woord dat alleen gebruikt wordt om gewelddadige acties door niet-moslims aan te duiden.Wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen “dit is niet mijn islam”, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft. Afstand doen van het fundament van de islam. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn….

Er is geen vreedzame of radicale Islam. Islam is Islam,zoals onlangs de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan heeft gezegt.Om de woede over de islamistische terreuraanslag in Parijs in de gewenste politiek-correcte richting te sturen sloven de leugenmedia zich uit met verzinsels. Eén van de meest populaire verzinsels is: ‘Dat men mensen mag vermoorden staat niet in de Koran’, of nog, ‘terreur heeft niets met de islam te maken.’ De keiharde realiteit is echter, dat de Koran oproept tot moord en doodslag tegen niet-moslims op maar liefst 23 plaatsen!Degenen, die wij ‘moslim-extremisten’ noemen, zijn in wezen de echte moslims, die hun geloof en de Koran serieus nemen.Wat IS nu doet in het Midden-Oosten,Boko-Haram in Nigeria en de Taliban in Afghanistan is precies zoals het in de Koran staat. “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” (Soera 8:39)  Mahmoud Taha uit Soedan, leider van de Republican Brothers, een kleine beweging voor de hervorming van de islam wilde de koranteksten uit de eerste periode in Mekka erkennen als basis voor de islam. Daardoor zouden alle jihad-teksten buiten werking worden gesteld. De Al-Azhar-universiteit verklaarde hem afvallig, waarop hij in 1985 werd geëxecuteerd.Er bestaat geen meerderheid van moslims,die de jihad als doctrine afwijst. In het Oude-Testament zijn ook teksten te vinden waarin God oproept tot geweld. Maar die teksten hadden betrekking op specifieke gebeurtenissen. Het waren opdrachten, geen voorschriften die tot op de dag van vandaag gelden.En wat veel Bijbelcritici – en zelfs gelovige christenen – verdringen, is het feit, dat het Nieuwe Testament met de vriendenboodschap van Jezus het Oude Testament op veel terreinen opheft.Als er vanuit het christendom een keer een idioot zou opstaan, die er voor zou pleiten om op grond van de Bijbel geweld te gebruiken, dan zou onmiddellijk de hele christelijke wereld dit scherp veroordelen en afkeuren.Het christendom is nergens aan de macht….

De Islam is, vooral in de laatste decennia, langzaam de afkalvende christelijke landen van West- en Noord-Europa binnengetreden. Op weg naar Eurabië.Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: héél de wereld moet onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de koran, de hadieth en de sjaria (islamitische wetgeving).Iedere moslim heeft de plicht de islam te helpen verspreiden.Men noemt dat de jihad.Overal zien we de afwijzing van het Europese cultuur en identiteit. In de grote steden wonen nu al meer moslims dan praktiserende christenen. Over een of twee generaties zullen zij in de meeste plaatsen de meerderheid vormen. De grote steden lijken inmiddels bijna islamitische enclaves, waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.De segregatie gaat onverminderd door en de verhouding moslim/niet-moslim wordt steeds groter.Geert Wilders maakt zich terecht zorgen over de groei van het aantal moslims in Europa. Ik deel zijn mening dat de islam meer is dan een godsdienst, dat het een politieke ideologie is die op den duur een bedreiging kan gaan vormen voor ons land en werelddeel. Waar de islam het voor het zeggen heeft gekregen, is het gedaan met de vrijheid en de democratie. Als moslims in Europa eenmaal een meerderheid zijn gaan vormen (en als het zo door gaat zal dat op de lange termijn gebeuren), zullen zij het voor het zeggen krijgen.Wanneer een samenleving intolerantie tolereert, waar moet dat eindigen?Stevent Europa af op een burgeroorlog?…De islam heeft in 1400 jaar nog nooit iets anders gedaan dan dood en verderf zaaien!

Er is maar één God en Hij heeft zich geopenbaard in Jezus Christus…Door een scheiding van het oostelijk en westelijk christelijke deel van het Romeinse Rijk in 1054 na Chr. ontstonden er twee aparte kerken. De Rooms katholieke of Latijnse kerk en de Orthodoxe of Byzantijnse kerk. De patriarch van Rome zag zichzelf als de opvolger van Petrus en eiste het volledige gezag over de kerk op terwijl de patriarch van Constantinopel zichzelf zag als de spirituele leider van het nieuwe Rome waardoor hij zichzelf zag als de leider van de kerk. Na de scheiding van de twee kerken zijn de verschillen in de leer steeds groter geworden.De Katholieke Kerk haar oorsprong niet heeft in de leer van Jezus of van Zijn apostelen,zoals beschreven in het Nieuwe Testament.De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn en tracht haar oorsprong te herleiden naar de oorspronkelijke apostelen middels een onafgebroken aaneenschakeling van apostolische opvolging…

De Katholieke kerk heeft het christendom veranderd in een religie/ideologie die op angst wordt gebaseerd.Nooit heeft de rooms-katholieke kerk toegegeven dat ze principieel fout zat bij de vervolging van andersdenkenden. Laat staan dat schuld is beleden voor alle misdaden die door de inquisitie zijn begaan.Uit de beschikbare documenten blijkt dat Pius XII en andere hooggeplaatste persoonlijkheden van het Vaticaan, gedetailleerd op de hoogte waren van de, door de Nazi’s bedreven vernietiging van het Joodse volk- en wel veel eerder dan het Vaticaan toegeeft.Pius XII zou niets hebben ondernomen om de massavernietiging in de nazikampen tegen te gaan.Ook heeft hij toegestaan dat in Kroatië de fascist Anton Pavelic/de Führer van Kroatië/ samen met aartsbisschop Alois Stepinac in de Tweede Wereldoorlog een coalitie vormde met de pro-nazi partij Ustashi.Deze Ustashi/Kroaten en moslim uit Bosnie/ heeft een vreselijke slachting aangericht. Volgens officiële schatting zijn er 50.000 Joden en 700.000 Serviërs/niet Rooms-katholieken/ omgebracht in concentratiekampen en in hun woonplaatsen.Honderden Orthodoxe kerken en kloosters werden leeggeroofd en verwoest, en honderden Orthodoxe bisschoppen en priesters werden vermoord.Individuele de katholieke priesters gaven soms zelf aanwijzingen hoe Serviërs en Joden vermoord moesten worden.Dit gebeurde om een dusdanige gruwelijke wijze dat zelfs de Duitsers zich geschokt toonden.De kampleiders in  het concentratiekamp Jasenovac organiseerden soms een wedstrijd voor de “beste keler”.Wie niet werd gekeeld, liep het risico levend te worden te verbrand in de baksteenovens.De katholieke kerk en het Vaticaan hebben Pavelic en vele andere leiders van de Ustasha geholpen om naar Argentinië te vluchten.Massagraven waar Joden en Serviërs samen begraven liggen overal in ex-Joegoslavië zijn het bewijs van hun gemeenschappelijke lijden en hun eeuwige obligatie…

De naam van God is misbruikt om meer macht te krijgen.Dit zien we bijvoorbeeld gebeuren bij de katholieke kerk/maar ook bij de islam/.De Katholieke kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt.Nergens leert de Bijbel ons dat er een opvolger van Petrus is of dat er iemand plaatsbekleder is van de Here Jezus.De Paus wordt aangesproken met ‘uwe heiligheid’ en ‘heilige vader’. Voor deze titels missen we ieder Bijbelse grondslag. Jezus verbiedt ons zelfs om iemand op aarde Vader te noemen.We moeten naar God bidden, in de naam van Jezus. Niet tot een heilig verklaarde. God is ook duidelijk dat we geen anderen mogen eren.De Bijbel zegt over Jezus dat er geen andere naam is waardoor mensen gered kunnen worden (Handelingen 4:12).Er bestaat maar één middelaar tussen God en mens en dat is Jezus Christus (1 Timoteüs 2:5).Door te beweren dat de paus de “vicaris van Christus” is, wijst de Katholieke Kerk de volkomenheid en de suprematie van het priesterschap van Christus af en geeft zij de paus de rol die volgens Christus Zelf voor de Heilige Geest zou zijn weggelegd. Het is daarom godslastering om de Paus de titel “vicaris van Christus” toe te kennen.En u kunt geen twee meesters dienen, dus u moet kiezen wie u wilt dienen, Christus of de antichrist!…In Jezus Christus vinden we eeuwig leven…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

9 Responses to Na 1400 jaar, de mensheid heeft nog steeds grote problemen met de Islam

 1. Guardiacivil says:

  Alleen nog een aanvulling hierop. Het lijkt alsof het moslim-kromzwaard veel scherper is dan het rechte zwaard van de kruisvaarder. En waarschijnlijk zijn er door het kromzwaard ook veel meer koppen af gehouwen dan door het rechte zwaard wat ik meer zie als steekwapen.

  Like

 2. Pingback: Na 1400 jaar heeft de mensheid nog steeds grote problemen met de islam | E.J. Bron

 3. Gerrit Tienkamp says:

  Reblogged this on Gerrit Tienkamp and commented:

  Like

 4. Pingback: Na 1400 jaar, de mensheid heeft nog steeds grote problemen met de islam | Quo Vadis

 5. Guardiacivil says:

  Niet iedereen is heel goed op de hoogte van de geschiedenis omdat het schijnbaar saaie stof is, maar het is juist de leerschool voor de toekomst, zonder geschiedenis kan je niet leren van de fouten, conflicten, vernietiging en uitroeiing.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s