Wat iedereen over de Islam moet weten

zombie-apocalypse-is-possible-1Heel de wereld moet onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van de Islam(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40).In de wereldbeschouwing van de Islam bestaat de wereld uit twee delen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de Islam.Maak je geen enkele illusie! Nederland behoort net als andere Europese landen tot de dar al-Harb en moet worden onderworpen!En het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de wereld/Europa/ moet onderworpen worden aan de islam en de Sharia!…..

De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting! De islamitische verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis der mensheid.In deze land alleen al zijn tussen de zestig en tachtig miljoen hindoes ter dood gebracht gedurende de eeuwen van invasies door islamitische legers.De grootste genocide tijdens mijn leven was waarschijnlijk die in Oost-Pakistan (1971, officieel 3 miljoen doden), een Jihad, die vooral de hindoe-minderheid viseerde.De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt ook in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen, die door de Turken werden gedood tijdens WW-I.…Volgens Bill Warner(directeur van het Center for the Study of Political Islam -CSPI) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)…

Mohamed heeft in zijn leven de Islam verspreid met het kromzwaard in de hand. Hij heeft geroofd, geplunderd en gemoord.Jezus toont ons geen weg van haat en geweld, maar van liefde. Hij roept christenen niet op tot agressie, maar wil dat wij het kwade overwinnen door het goede te doen. Hij onderwerpt niemand en laat de mens vrij in zijn keuzes.De Kruistochten waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was(na ruim 4 eeuwen van nederlaag op nederlaag).Ze begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen…

De meeste mensen denken dat de Islam een godsdienst is zoals elke andere met vooral een spirituele boodschap die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar. De Islam dringt zeer diep in het dagelijks leven en de sociale interacties van de moslim door.Het klopt wat moslims plegen te beweren, namelijk dat de Islam een allesomvattend systeem is dat volgende: CULTUUR, SOCIAAL SYSTEEM, WETGEVING, GODSDIENST, MILITAIR, GERECHTELIJKE PROCEDURES en POLITIEK SYSTEEM! … Islam is een gewelddadige religieuze-politieke-culturele ideologie, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…De Vlaamse professor Urbain Vermeulen, de voormalige president van de European Union of Arabists and Islamicists, benadrukt ook, dat ”de islam in de eerste plaats veelmeer een rechtssysteem, een wet” is dan een religie…

De islamitische cultuur is onverenigbaar met alle van de beste aspecten van de Europese beschaving. Geen enkele vorm van de islam zoals deze vandaag bestaat hoort thuis in een westers land.Islam is tegen vrijheid en vrijheid van meningsuiting, tegen alcohol, homo’s, lesbiennes, gelijkheid tussen vrouwen en mannen, armen en rijken. Tegen democratie, tegen mensenrechten, tegen wetenschap, tegen vriendschap tussen vrouwen en mannen buiten het huwelijk, alles is bepaald en al geregeld door Sharia en Koran.En deze Koran is de antithese van de Europese Grondwet. Ze zijn tegenpolen.Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Het doel van onze Grondwet is om de grootst mogelijke vrijheid te verzekeren en te waarborgen voor alle mensen. Het doel van de Islam/Sharia is om alle mensen te onderwerpen aan de Islam, niet alleen geestelijk, maar ook politiek en wereldlijk, in elk aspect van de rechtsstaat en het leven…

Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden.Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden…

Islam is onderweg naar wereldheerschappij en het is tijd dat de wereld wakker wordt om de realiteit onder ogen te zien, voordat het te laat is!…De Islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!De wereld zal niet vergaan door de slechten, maar wel door de goeden die aan de kant staan en niets doen!…

In de Koran staat een groot aantal oproepen om gewelddadig op te treden tegen niet-moslims.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend…”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…”O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54)…”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn doof, stom en blind.”(Koran 2:171.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) …”De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man.” (Koran 4, 176)…. ”De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid.”(Koran 4, 34)…“De mannen hebben een rang boven haar/vrouwen“(Koran 2:228)…”Een Kafir/niet-moslim/ mag onthoofd worden” (Koran 47:4) …”Een Kafir mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)… enz,enz,enz… Wanneer we een eenvoudige blik werpen op deze passages uit de Koran, wordt duidelijk hoe gemakkelijk het is voor veel moslims om haat en vijandigheid te voelen jegens joden, christenen en andere niet-moslims….Men moet zich niet laten bedriegen door de Koranverzen die zogenaamd verdraagzaam zijn, want die zijn allemaal geannuleerd door het ‘Vers van het Zwaard’ (Koran 9.5)….

In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament(dateert uit de periode voor Christus),waar zijn ook teksten te vinden, waarin oproept tot geweld.Maar die teksten hadden betrekking op specifieke gebeurtenissen. Het waren opdrachten, geen voorschriften die tot op de dag van vandaag gelden.Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden, komt in de Bijbel niet voor.Dus om te zeggen dat ‘er in de Bijbel ook geweld voorkomt’ is schandalig banaal en misleidend.En de teksten in de Bijbel zijn juist geformuleerd als historische verhalen, waarbij de gebeurtenissen in een ver verleden zijn geplaatst.Maar,de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu…

VIDEO: Mona Walter, een voormalig moslima uit Somalië, keerde de islam de rug toe nadat zij kennis had genomen van de inhoud van de koran…

Spreken of schrijven over de islam is al jaren klompendansen op een tafel vol met eieren. Door de multiculti ‘s word je al vlug als islamofoob(een term in het leven geroepen om een islamitische slachtofferrol te claimen die niet bestaat), racist – of erger nog- als extreemrechts gestigmatiseerd….De waarheid is altijd triest. We vinden het altijd moeilijk om die onder ogen te zien.Heel veel dank…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Wat iedereen over de Islam moet weten

  1. Pingback: Waar(in) schuilt het grootste gevaar? | Vrije Burger / Free Citizen

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s