Wat iedereen over de ISLAM moet weten

zombie-apocalypse-is-possible-1Na 1400 jaar, de mensheid heeft nog steeds grote problemen met de islam.In het islamitische wereldbeeld is er meer dan 1400 jaar oorlog, omdat de niet-moslims nog steeds bestaan.In de wereldbeschouwing van de islam bestaat de wereld uit twee delen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de islam.Maak je geen enkele illusie! Nederland behoort net als andere Europese landen tot de dar al-harb en moet worden onderworpen!En door je niet te onderwerpen aan de islam, ben je als niet-moslims niets meer dan de vijand van deze politieke ideologie.…

Je hoeft geen groot arabist te zijn om te weten dat het woord ISLAM ‘onderwerping’ betekent.En onderwerping zonder terreur is onmogelijk.De historie van de islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Vandaag de dag heeft de islam met z’n universele Jihad, over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen.Noord-Afrika, Midden Oosten en Turkije waren van de 2e / 3e eeuw tot de 7e eeuw christelijk (allerlei denominaties). …

De islamitische verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis der mensheid.In deze land alleen al zijn tussen de zestig en tachtig miljoen hindoes ter dood gebracht gedurende de eeuwen van invasies door islamitische legers.De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen die door de Turken werden gedood tijdens WW-I…Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef;”De Islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd…,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam.”Er is geen vreedzame of radicale islam. Islam is islam,zoals onlangs de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan heeft gezegt…

Moslims geloven dat expansie door oorlog geen agressie is, maar de vervulling van het bevel in de Koran om de islam te verspreiden, als de weg om vrede te bereiken. Het gebruik van geweld om de islam te verspreiden is geen oorlog (harb), een woord dat alleen gebruikt wordt om gewelddadige acties door niet-moslims aan te duiden.Er zijn uitspraken van Mohammed in de Hadith over mensen die niet aan de gewapende strijd tegen andersdenkenden deel wilden nemen. Zij dienden voor hun onwil gestraft te worden. Het ging hierbij niet over zelfverdediging, maar over het aanvallen van vreedzame en onschuldige mensen. Wie daaraan niet wilde meedoen, riskeerde volgens Mohammed – en dus volgens de islamitische leer – bovendien de eeuwige hellestraf.Het plegen van geweld (oorlog en aanslagen in naam van de religie,je leven op te offeren in het martelaarschap) is de enige manier om zekerheid te krijgen voor de eeuwigheid….

Geweld in naam van de profeet nog steeds zaait dood; De spectaculaire aanslag op de Twin Towers in New York op 11 september 2001. Niet minder dan 3.000 mensen lieten er het leven. Er was de bomaanslag op treinen in Madrid op 11 maart 2004 met 191 dodelijke slachtoffers. En die op de metro in Londen op 7 juli 2005 met 56 doden. In het Joods Museum in Brussel op 24 mei 2014 met 4 slachtoffers. In Parijs op 7-9 januari 2015 kwamen 17 mensen om in terroristisch geweld (12 bij Charlie Hebdo, 1 politieagente en 4 gijzelaars in een joodse winkel).Op 14-15 februari 2015 vermoordde een IS-sympathisant in Kopenhagen twee mensen: een filmmaker en een bewaker van een Joodse synagoog.Bij de aanslagen in Parijs in november 2015, kwamen 130 mensen om het leven. Brussel is 22 maart 2016 opgeschrikt door een aanslag op luchthaven Zaventem en een op metrostation Maalbeek.Er zijn daarbij 32 doden en 300 gewonden gevallen.En we zagen beelden over aanslagen en gruweldaden met duizenden slachtoffers door dezelfde of gelijksoortige terroristengroepen in het Midden-Oosten, het Verre Oosten en Afrika. In islamitische geweldsuitingen wordt geweld door de daders direct verbonden met het geloof. Zonder enige gêne wordt de naam van Allah aangeroepen als er ergens een bom ontploft.Het is een nieuwe golf van religieuze veroveringen, verspreiding van angst en dood in het land dat zal worden veroverd, in het Dar-al-Harb, het huis van oorlog…

Twee maal heeft de islam voet op Europese bodem gezet en heeft haar twee maal weer verlaten.Vandaag de islam staat niet meer aan de poorten van Europa, maar is al volop bezig de Europese beschaving van binnenuit te verwoesten.In landen waar moslims met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie.Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?Een vredig samengaan van diverse religies zoals wij dat in Europa kennen is in feite bij de islam niet mogelijk. De Koran verbied integratie(3: 28): ”Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.” …De Islam maakt namelijk nadrukkelijk onderscheid tussen de moslims en alle andere mensen, die blijkens Soera 5:60 gelden als (de afstammelingen van) ‘apen’ (de joden); ‘zwijnen’ (de christenen) of ‘demonen’ (de overigen of ‘heidenen’) )…

Moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de islam.Deze politieke religie kan zich door de fundamenten van haar leer niet aanpassen aan een democratie.De islam is onliberaal en duldt geen vrijheid – niet voor christenen, niet voor Joden, en overigens ook niet voor zijn eigen volgelingen.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Alleen Allah decreteert en niet het volk. Het volk moet zich onderwerpen aan de islam.Elke gemeenschap die voldoet aan de eisen van towhid (zich buigen voor Allah) en risala (aanvaarden van de Koran en hadieth) valt hieronder. Dit komt erop neer heel het leven wordt gesteld onder de sjaria…

De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.De Islamisering van Europa zal uitmonden in burgeroorlog!…Mooi, he, die multiculturele samenleving. Gezellig toch, al die kleurtjes en al die verschillende restaurantjes?Slaapt u lekker verder, Nederland/Europa

De islam is zowel religie (theologie) als politiek — en die politiek is een onderdeel van de Sharia, die werkelijk alles reguleert; van successierecht en echtscheiding tot wetten die van toepassing zijn in oorlogstijd.Godsdienstige elementen in de islam zijn secundair, met als doel de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen.De Vlaamse professor Urbain Vermeulen, de voormalige president van de European Union of Arabists and Islamicists, benadrukt ook, dat ”de islam in de eerste plaats veelmeer een rechtssysteem, een wet” is dan een religie…Al Sina, een Iranese islamitische afvallige die in Canada woont,zei:”De reden waarom ik tegen de islam ben, is niet omdat het een religie is, maar omdat het een politieke ideologie van het imperialisme en van de suprematie in de vermomming van een religie is.”…Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is het kleinste deel van de Islamitische grondteksten….

Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden.Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden…

De Islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!Religie biedt een basis voor vrede, mensenrechten, vrijheden en gerechtigheid.Elke interpretatie die het tegendeel beweert, waaronder misbruik van religie om conflicten aan te wakkeren, is verkeerd en bedrieglijk…

De islamapologeten die dolgraag politiek correct willen blijven, hebben van de ‘gematigde islam’ een poppenkast gemaakt en citeren talloze Koranteksten door luidkeels te verkondigen dat de islam een godsdienst is van verdraagzaamheid, broederlijkheid, gerechtigheid en vrede. Dat doen ze alleen maar met hun wiegeliedje om de westerse bevolking in slaap te sussen!De islamapologeten verdraaien de koranteksten en misleiden ons ook!De Koran laat toe dat moslims mogen misleiden en liegen om hun doel te bereiken.Dat doen zij in het principe van Taqqiya…

De Koran bestaat uit twee delen, het eerste deel komt uit de tijd dat Mohammed in Mekka verbleef. Uit die periode stammen de meeste vrede teksten toen hij daar leefde met Joden en Christenen samen. Hij had slechts een handvol volgelingen, geen macht en slechts vijanden. Hij moest dus vredelievend overkomen; ‘Mekka-islam’ gebruikt Westerse termen zoals vrijheid, tolerantie en democratie gebruikt in Dar al-Kufr’ (het land van de ongelovigen/niet-moslims); deze ethiek is tijdelijk totdat ook daar ‘Dar al-Islam’ is aangebroken…Wanner hij zijn theocratische staat vestigt in Medina veranderd dat, dan wordt hij krijgsheer met een totalitaire staat. Dan worden de vreedzame verzen overruled door andere; ‘Medina’islam’ geldt in het ‘Huis van Islam’, waar de moslims de meerderheid hebben. Dan worden de hadieth en sjaria van toepassing verklaard op alle inwoners van Dar al-Islam…Sura 2:106; zegt Allah: Welk teken Wij ook opheffen of doen vergeten, daarvoor brengen Wij betere of daaraan gelijke. Weet gij niet, dat Allah macht heeft over alle dingen?Dat is de vervangingsdoctrine. Bij tegengestelde verzen gelden de laatst geopenbaarde.Op die manier worden de vreedzame teksten buiten werking gesteld. Het allerlaatste vers wat is geopenbaard is het “Zwaardvers.”…

De Koran bevat 164 oorlogspassages of jihadverzen.Sla de ongelovigen/niet-moslims dood’, staat in de Koran. Dat is glashelder.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend… ”Bestrijd iedereen op de weg van Allah en doodt degenen die niet in Allah geloven(Soera 8:39) ”… Soera 9:5;”Doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag”….De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen/niet-moslims, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel. Dat hebben de islamapologeten ons vast en zeker niet verteld!…

Het kan niet ontkend worden dat de Koran aansporingen tot geweld bevat. De Marokkaanse islamoloog Rachid Benzine antwoordt hierop voorzichtig in Tertio 14 januari 2015 : ‘Het menselijk geweld … klinkt alleen in de ‘medinese’ verzen. Het gaat om oorlogsverrichtingen …Dat geweld strookt volkomen met wat in die tijd gebruikelijk was om zich in de samenleving ergens tegen te verzetten … Er wordt alleen aan de strijder die ondanks alle voorzorgen toch sneuvelt, een mooie beloning in het hiernamaals beloofd … in de ‘medinese’ Koran vind je zowel verzen die christenen prijzen als andere die ze veroordelen.’…In een interview met Ine Renson zegt Khalid Benhaddou, imam van de Gentse Al-Fath-moskee (De Tijd 17 januari 2015): ‘In de teksten vind je de opdeling tussen ‘het huis van de oorlog’ en ‘het huis van de islam’. Dat was de realiteit in de tijd dat de islamitische wereld in oorlog leefde met de niet-islamitische.’…

ISLAM is ALTIJD in de oorlog, al 1400 jaar! Vrede in de islam bestaat wanneer iedereen van de Dar-al-Harb (wereld der ongelovigen) zijn bekeerd – goedschiks of kwaadschiks – naar de Dar-al-Islam (de wereld van de islam).Deze ideologie is dus in een permanente staat van oorlog met de ongelovigen, totdat het uiteindelijk over de gehele wereld zal heersen.Aan de naïeve Westerling de islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven.De KORAN moet verplicht worden gelezen voor alle politici,zodat zij zelf kunnen onderzoeken welk haatdragend karakter de islam bevat en dat dit boek kan dienen als inspiratiebron voor geweld.Zoals het goed geweest zou zijn als onze politici in de jaren ’30 ‘Mein Kampf’ van Hitler gelezen hadden, zo zou het goed zijn als onze politici van nu kennis namen van de jihad, zoals die sinds Mohammed gevoerd wordt….

VIDEO: Mona Walter, een voormalig moslima uit Somalië, keerde de islam de rug toe nadat zij kennis had genomen van de inhoud van de koran…

Spreken of schrijven over de islam is al jaren klompendansen op een tafel vol met eieren. Door de multiculti ‘s word je al vlug als islamofoob(een term in het leven geroepen om een islamitische slachtofferrol te claimen die niet bestaat), racist – of erger nog- als extreemrechts gestigmatiseerd….De waarheid is altijd triest. We vinden het altijd moeilijk om die onder ogen te zien.Heel veel dank…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Wat iedereen over de ISLAM moet weten

  1. Pingback: Waar(in) schuilt het grootste gevaar? | Vrije Burger / Free Citizen

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s