Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen!

screen-shot-2016-06-14-at-09-41-17Islam beveelt zijn volgelingen om een wereldwijde islamitische staat te stichten, waarin iedereen heeft te leven volgens de Sharia(’De heerschappij is alleen voor Allah’-Koran:12:40…en ’Hij (Allah) duldt niemand in het delen van zijn heerschappij.’-Koran:18:26)…Alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(Dar al-Islam), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd(Dar al-Harb), dat moet worden veroverd/onderworpen(’Overwin en onderwerp de ongelovigen’-Koran 61:9, 48:28, 9:33)…”In het islamitische wereldbeeld is er meer dan 1400 jaar oorlog, omdat de niet-moslims nog steeds bestaan.Je beledigt de Islam al als je geen moslim wordt.En wil je weten wat de Islam van je wil, wil je de aspiraties van de Islam leren kennen, dan moet je allereerst de Sharia bestuderen.De Sharia leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen/niet-moslims een plicht is, waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden. Vrede is alleen mogelijk in de vorm van een tijdelijke wapenstilstand: de plicht tot strijd blijft onverminderd bestaan,”zei de bekende arabist Hans Jansen…

Kan iemand mij vertellen, hoeveel niet-moslims er in de afgelopen 1400 jaar tijdens de Jihad zijn gedood?…Effen kijken:de islamitische verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis der mensheid.In deze land alleen al zijn tussen de zestig en tachtig miljoen hindoes ter dood gebracht gedurende de eeuwen van invasies door islamitische legers.De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt ook in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen die door de Turken werden gedood tijdens WW-I…Volgens Bill Warner(directeur van het Center for the Study of Political Islam -CSPI) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam.Een ideologie die in 1400 jaren tijd zo’n 250 – 300 miljoen mensen heeft vermoord, is geen religie…

”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4). Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de Islam.”Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah”(Koran: 8:39)…Het islamitische terrorisme de directe toepassing is van de Koran, de Sunna Hadith en de Sharia.Jihad, strijd tegen het ongeloof en de ongelovigen, wordt sinds Wenens ontzet van 1683 niet meer door staten beoefend, maar door ongrijpbare particuliere organisaties, want een staat die jihad gaat voeren zou door de Westerse militaire overmacht vernietigd worden. Gemaskerde individuen daarentegen die vanuit een hinderlaag schieten, zijn lastiger te bestrijden.De wereldwijde Jihad of de heilige oorlog die door het IS,Boko Haram,Hezbollah,Hamas,Al Shabab,Taliban en Moslimbroederschap wortel schiet, poogt om alle volkeren uit te roeien of de niet-moslim te onderwerpen, en te vernietigen en niet alleen maar alle niet moslimoverheden te verwijderen, maar alle maatschappijen en culturen die niet Islamitisch zijn(“Bestrijdt hen, totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt,”Koran -8:39) …De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (cf. Koran 4, vers 95)…Dus de moordenaar van zieken, oudjes en kinderen komt in de hemel, degene die een goed leven heeft geleid eindigt mogelijk in de hel…Wij moeten erkennen dat de echte vijand niet de terroristen zijn. Eerder is het de Islam. Zolang de wereld zich niet deze waarheid eigen maakt en gaat begrijpen, en zolang het verkeerde politiek correcte beleid zal worden nagestreefd, zal deze oorlog blijven, en de nederlaag van de niet-gelovigen is gegarandeerd…

Jezus en Mohammed zijn elkaars tegenpolen.Mohammed was een legerleider, hij ging voor in de strijd, doodde zijn tegenstanders/onsculdige mensen.Jezus is daarentegen de verpersoonlijking van geweldloosheid. Als Hij wordt aangevallen en vermoord verzet Hij zich niet. Niemand denkt aan Jezus als een strijder of een moordenaar.Als christenen Jezus willen navolgen, dan zien zij een Jezus die geweld liefhebbend ondergaat.Jezus verbood het gebruik van geweld en zei dat iemand die het zwaard hanteert, door het zwaard zal omkomen. Hij doodde nooit iemand, maar wekte integendeel mensen op uit de dood.Gedwongen bekeringen wilde Jezus niet. Geloof is een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde.Het christendom heeft zich verspreid zonder gebruik van geweld…

De Kruistochten kwamen er pas, nadat er 400 jaar van islamitische bezetting van christelijk en joods grondgebied had plaatsgevonden. Het was dan ook een rechtvaardige strijd, met het terugkrijgen van het thuisland bezet door de islamitische doodscultus, als inzet.Ze hadden dus geen universele missie en de heilige oorlog was voor hen geen religieuze plicht, maar enkel een middel om zich te verdedigen.Iedereen die onderzoek doet naar het islamitisch-christelijk conflict vanaf het ontstaan van de Islam, ontdekt dat er al vele grote veldslagen plaats hadden gevonden tijdens de 500 jaar, die voorafging aan de val van Jeruzalem in 1099 door de Kruisvaarders. En dat al deze veldslagen het gevolg waren van de islamitische “Blitzkrieg” vanuit Arabië die, hoewel het Midden Oosten en Noord-Afrika, het hart van de christelijke nederzettingen waren, de gehele wereld trachtte te onderwerpen aan de Islam, zowel naar het noorden, oosten en westen,waar de bevolking werd gedwongen zich te bekeren tot de Islam, of als dhimmi/niet-moslims/ te leven onder de moslims, met alle discriminerende regels die hen werden opgelegd.De Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben, dat de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht en gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed, tot op de dag van vandaag.Westerse militaire acties worden gevoerd in opdracht van een regering, niet in opdracht van een kerk…

In de laatste decennia is het hard gegaan met een nieuwe poging van de Islam om het  Westen/Europa te onderwerpen/veroveren.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad,immigratie en terreur.De massa-immigratie altijd al een bewuste strategie van de Islam is geweest om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de Islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen.Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie werden geïslamiseerd.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie. Of Al-Hijra, zoals dat heet in de Islam.De geschiedenis van de Islam vanaf het begin een geschiedenis van kolonisering is.Met kolonisatie en jihad, heeft de Islam 57 staten gekoloniseerd,veroverd!…

In Europese steden,bestaan nu enclaves , waar de sharia in feite is ingevoerd en waar de politie zich niet of nauwelijks durft te vertonen.Met die aparte kledij,de hoofddoek en de djelleba, wilden ze tonen dat ze zich niet wilden integreren, zo werden ze een staat binnen de staat, die de staat uiteindelijk uitholde.In oktober 2011 verscheen de omvangrijke studie ‘Banlieue de la Republique’, waarin werd geconstateerd dat de Franse voorsteden zich tot aparte islamitische entiteiten ontwikkelen die zijn afgesneden van de Franse staat en waar de sharia in hoog tempo wordt ingevoerd.Ook andere West-Europese landen kennen zulke getto’s.Zulke wijken/getto’s bestaan voornamelijk uit werkenloze uitkeringstrekkers, armoedige vroegtijdige schoolverlaters met buitenproportioneel hoge misdaadcijfers en geweldsdelicten…

Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!…Door de Islam toe te laten hier wortel te schieten en zich hier te ontwikkelen, heeft Europa de grootste fout in haar geschiedenis gemaakt. Europa graaft zo haar eigen graf.De islamisering van Europa denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord…

csm_kies_voor_jezus_zwerver_utrecht_vooroordelen_christendom_54b03e3818 Het Christendom ligt aan de wortels van onze beschaving en verdient een bevoorrechte positie. Dat is een religie, gebaseerd op het evangelie en leven van Jezus Christus, zoals beschreven in het Nieuwe Testament. Jezus aanvaarden als jouw persoonlijke Redder(niet de paus,omdat hij kan niet Jezus vervangen), betekent dat je jouw eigen persoonlijke geloof in Hem stelt en op Hem vertrouwt. Niemand wordt gered door het geloof van andere mensen. Niemand wordt vergeven door bepaalde dingen te doen of te laten. De enige manier om gered of verlost te worden is om persoonlijk Jezus te aanvaarden als jouw Redder, door erop te vertrouwen dat Zijn dood heeft betaald voor jouw zonden en dat Zijn opstanding de garantie is voor een eeuwig leven (Johannes 3:16)…

In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament(in die tijd kende niet geordende juridische verbanden, die wij tegenwoordig hebben). We moeten hierbij opmerken dat dit woord van God dateert uit de periode voor Christus. Met de komst van Christus werd de leer op essentiële punten aangevuld of gewijzigd zoals Christus heeft gezegd: »Ik ben gekomen om de wet te vervolmaken.« De vorming van christenen is dan ook gebaseerd op het Nieuwe Testament, in het bijzonder de vier Evangeliën, die het leven en de leer van Jezus beschrijven. In de nieuwe aanvullende leer stelt God de liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid centraal.Het Nieuwe Testament zegt in:Mattheus 5.44: “hou van je vijanden en bid voor degenen die je vervolgen”.De strijd waartoe wordt opgeroepen (Ef. 6: 10-20) in het Nieuwe Testament is een geestelijke strijd, met geestelijke wapens.De Bijbelteksten kennen veel invloeden van vroegere culturen en bijbehorende wereldbeelden.En we de Bijbel dus niet zomaar kunnen oppakken met een: “zie je wel, het staat zo in de Bijbel”…En de teksten in de Bijbel zijn juist geformuleerd als historische verhalen, waarbij de gebeurtenissen in een ver verleden zijn geplaatst.Maar,de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu….

De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen/niet-moslims/, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend…”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.” (Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)…”O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54)….”God heeft van joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.”(Koran 5:60.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn doof, stom en blind.”(Koran 2:171.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) ..”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…”De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man.” (Koran 4, 176)…. ”De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid.” (Koran 4, 34)…. Overspel wordt volgens de Sharia op veel plaatsen gestraft met steniging…En afvallige moslims moeten gedood worden….Brrrr!!!…

Het is onmogelijk om CHRISTENDOM en ISLAM,de Bijbel en de Koran met elkaar te vergelijken.De Islam en het Christendom/de Bijbel en de Koran verschillen als dag en nacht van elkaar!Het zijn twee totaal verschillende werelden!Het imago van de Islam is niet alleen terreur en geweld, de Islam staat ook bekend als vrouwonvriendelijk, homo-onvriendelijk, slecht geïntegreerd, overlast gevend, cultureel achterlopend en ondemocratisch. Landen die grotendeels door moslims worden bevolkt worden geleid door dictators, zijn voortdurend in oorlog, de mensenrechten worden er massaal geschonden…“Aan de naïeve Westerling de Islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven.”…Wanneer wordt het Westen wakker?Zijn we ons nog steeds niet bewust van het feit dat de wereld de facto in oorlog is met de Islam,al 1400 jaar, die met een global jihad een wereldkalifaat poogt te installeren?Open je ogen,voor de ISLAM ze sluit!…Leve de Westerse beschaving (met judeo-christelijke roots)!…

….

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen!

  1. Pingback: Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de islam hier in West-Europa binnen te halen! | E.J. Bron

  2. koddebeier says:

    Dit is beslist ging fout geweest, maar boos opzet, want fouten wil men meestal wel herstellen, echter veruit het merendeel van de politici verdommen dat om te doen en kijken weg !!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s