„Bestrijd degenen die niet in Allah geloven”(Koran 9:29)

Islamic State Militants Patrol Syrian BorderDe Islam is permanent in oorlog met de niet islamitische wereld,al 1400 jaar!…Volgens de Islam is de wereld verdeeld in dar al-Islam (‘Huis van de Islam’) en dal al-Harb (‘Huis van de Oorlog’). Het eerste is het gebied waar de Islam regeert, het tweede heet ook wel dal al-Koefr (‘huis van de ongelovigen/niet-moslims’), dat is het gebied dat nog niet aan de Islam onderworpen is. Het kan voor moslims in Nederland pas ‘vrede’ zijn als heel Nederland aan de Sharia onderworpen is.Het woord ‘Islam’ betekent niet ‘vrede’, zoals vaak beweerd wordt, maar ‘onderwerping’….Geloven in de Islam, is het geloof te hebben dat de hele wereld veroverd en onderworpen moet worden. En om een echte moslim te zijn, moet men zich geroepen voelen om te helpen bij de wereldwijde verovering, of dat nu is door het verstrekken van geld en middelen aan de jihadisten of om zelf jihadist te zijn.Dus,moslims over de hele wereld zijn verplicht om de ongelovigen/niet-moslims te bevechten, totdat enkel en alleen de Islam de wereld regeert.Zij hebben de opdracht gekregen van Allah om de mensheid te bevrijden uit ongeloof, uit slavernij – slavernij van je begeerte, van een ander mens, van een afgodsbeeld.Dus,de plicht van Jihad bestaat, zolang de universele dominantie van de Islam niet is bereikt(„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4.).Dus,ook vandaag!..

Vrede met niet-moslimlanden en niet-moslims is slechts een tijdelijke verhouding….„Vijandschap en haat zullen ALTIJD tussen ons(moslims) staan, totdat jullie(niet-moslims) alleen in Allah geloven”(Koran 60:4). Op die manier is er een vijandschap die alle kenmerken heeft van een diep gewortelde haat. En deze hevige haat -dus gevecht- stopt enkel als de ongelovigen/niet-moslims zich onderwerpen aan het gezag van de Islam,of als moslims op dat moment zwak en onbekwaam zijn.En als de haat op een bepaald moment het hart verlaat, dan is dat afvalligheid! Dat is de basis van de relatie tussen de ongelovige en de moslim. Geweld, vijandschap en haat -gericht van de moslim op de ongelovige- is het grondbeginsel van deze politieke religie/ideologie.Moslims worden opgevoed met het idee dat alle andere religies fout zitten.Zij zeggen dat christenen en joden de heilige boeken van God de Bijbel en Thora vervalst en verminkt hebben. Daarom zijn ze ongelovigen en verdienen de dood en gaan naar de hel. Zo wordt aan de eigen identiteit gewerkt: zij zijn zelf de beste en de andere mensen slecht.En als je die mensen op dat moment een wapen in handen zou geven, zijn ze er klaar voor…

„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun politieke godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de Islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden.Ik vind dus niet dat de Islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie, die haat verkondigt,”zegt ex moslima Wafa Sultan(een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst)….„Islam is terreur.In de landen waar de roots van Nederlandse moslims liggen, wordt alle terreur uit naam van de Islam gepredikt. De Islam is de reden waarom die moslim hier woont, in plaats van in het land waar zijn roots liggen.In Nederland heeft namelijk iedereen de vrijheid om te zijn wie hij wil zijn. Man – vrouw, jong – oud, wit – zwart, gelovig – atheïst. Ook die moslim. In Nederland heeft iedereen de kans op opleiding en ontwikkeling. Man – vrouw, jong – oud, wit – zwart, gelovig of atheïst. Ook die moslim. In islamitische landen, de Arabische voorop, is dat een utopie. Want de terreur die Islam heet bestaat niet alleen uit bommen en granaten, maar ook uit discriminatie en onderdrukking: van vrouwen, homo’s en minderheden. In de landen waar de roots van Nederlandse moslims liggen, heb je als vrouw, homo of andere minderheid een zwaar bestaan,” zei Ebru Umar,een dappere en eerlijke Nederlandse columniste van Turkse afkomst…

De meeste mensen denken dat de Islam een godsdienst is zoals elke andere, met vooral een spirituele boodschap, die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar….“Aan de naïeve Westerling de Islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven.”….Islam is een gewelddadige religieuze-politieke-culturele ideologie, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40)….

De Koran spoort de moslims aan om uit te halen naar niet-moslims,om hen te bevechten en uit te moorden.Volgens Bill Warner(directeur van het Center for the Study of Political Islam -CSPI) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam.De Koran afgeschilderd niet-moslims als minderwaardige, tweederangs burgers, die eigenlijk geen enkel recht hebben.Door intense haat en onwankelbare overtuiging, worden de gelovigen hersenloze machines, klaar om te moorden en te sterven.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend…”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voer oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8,39)… .De inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu.En degenen die de Koran en Hadiths (Mohammeds daden en tradities) leest en deze wil nastreven kan alleen maar een terrorist zijn. Zij moeten de niet-moslims haten, hen vernederen en hen wantrouwen, hen bedriegen bij elke gelegenheid, en hen doden wanneer de situatie het nodig maakt. Dit is vastgelegd, en het is de centrale doctrine van de islam. Een moslim die deze stelling van de Islam niet nastreeft, is helemaal geen moslim.En als mensen ‘aardige’ moslims ontmoeten, denken zij dat de Islam aardig is en dat Jihad geen Islam is…

Om de Islam niet te hoeven betichten van geweld en terreur, hebben niet-islamitische westerlingen en sommige verwesterde moslims de term ’islamisme’ bedacht. Hiermee bedoelen zij een politieke, oorlogszuchtige ideologie, die niets te maken zou hebben met de ware Islam. Voor hen zijn er twee islams. De ene is verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde, tolerantie en vrede – en dit zou de godsdienst zijn zoals die door een overgrote meerderheid in alle rust wordt beleden.De tweede Islam, het islamisme, is obscuur en in zichzelf gekeerd, sektarisch, fanatiek en oorlogszuchtig; een politieke, ontspoorde en zieke Islam dus die niet te vergelijken is met de eerste, de ware, goede, gematigde, mystieke Islam.De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de Islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één Islam is. Eén Islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten.Tussen Islam en islamisme bestaat geen wezenlijk, maar slechts een gradueel verschil. Het islamisme is aanwezig in de Islam als het kuiken in het ei.En de waarheid is dat er maar één Islam is, en dat in die Islam het beeld van de jood, de atheïst en de christen verbroedering tussen hen en moslims onmogelijk maakt…

De enige manier om de Islam te reformeren is door de Sharia af te schaffen en de Koran te zuiveren van een enorm aantal soera’s, die niet alleen opzichtelijk vals zijn, maar tevens totaal tegenstrijdig met de beschaafde menselijkheid.Maar dat zal nooit gebeuren!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient…En het is de hoogste tijd, dat de Westerlingen van hun regeringen gaan eisen, dat de gevaren van de Islam voor onze samenleving, in kaart worden gebracht……

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

17 Responses to „Bestrijd degenen die niet in Allah geloven”(Koran 9:29)

 1. YY says:

  Dat maakt het leven lekker eenvoudig. Uit vrede moet elke moslim worden uitgeroeid. Man. Vrouw. Kind.

  Liked by 3 people

 2. Jackie2015 says:

  Elke keer lees ik uw artikelen met veel belangstelling.
  Islam is als een kwaadaardig kanker dat voortwoekert over de westerse wereld. In kaart brengen is natuurlijk een heel goed idee . Er moet echter ook snel en drastisch gehandeld worden. Moskeeën sluiten desnoods imploderen of in een gecontroleerde brand steken. Niets aantrekken van de uitspraken van de valse profeet paus Fransiscus die zegt dat islam een aanwinst voor Europa is, noch van de UN of de EU. Maar wat zeggen de meeste regeringsleiders zoals Merkel, Hollande en Rutte dat ze toch maar binnen gelaten moeten worden want ach het zijn toch zúlke aardige mensen. Totdat ze in je achtertuin staan met een machine geweer.
  De islamisten o.a zijn volledig onder controle van satan.
  Ephese 6:12 Statervertaling: “Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen de machten tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis dezer eeuw, tegen de geestlijke boosheden in de lucht”. Ongeveer 60 Na Christus voorzegd en nog steeds waarheid. De koran is een satanisch boek en allah is een heidense maangod, muhammed zijn profeet o.a een geweldenaar van het ergste soort.

  Liked by 3 people

  • We moeten die verschrikkelijke ideologie ontmaskeren…Alleen zo kunnen wij die kwaad overwinnen!

   Liked by 3 people

  • koddebeier says:

   De valse profeet paus Fransiscus is een jezuïet en jezuïeten staan bekent door het liegen en bedriegen wat ze doen, vandaar het gezegde:’Wat een vuile gemene jezuïet.
   Ook Van Agt was opgevoed door de jezuïeten, vandaar !
   En ook in het Frans is jésuite nog altijd een lelijk scheldwoord.

   Liked by 6 people

   • Jackie2015 says:

    En het schijnt dat de RK kerk ook sterk verbonden is met islam. Ze hebben o.a ook zo’n kettinkje om te bidden. Via een zoekmachine is hier veel informatie over te vinden vooral in het Engels ook op YouTube.

    Like

    • De Rooms-katholieke Kerk heeft niets te maken met religie.Het Katholicisme een valse religie is,net als de islam.Na de scheiding van de kerk in een oostelijk deel (orthodox) en een westelijk deel (katholiek) in 1054 (het grote schisma) roept de paus zich uit tot enig leider over de christenheid.De Rooms-katholieke Kerk is niet de kerk die Jezus Christus heeft ingesteld. Het is geen kerk die gebaseerd is op de leer van de Apostelen (zoals beschreven in het Boek Handelingen en de epistels van het Nieuwe Testament).Deze kerk is eeuwenlang bezig geweest haar wil op te leggen aan andere religieuze gezindten. Dat is gepaard gegaan met onvoorstelbare wreedheden overal ter wereld.De rol van de Rooms Katholieke kerk door de eeuwen heen, heeft de weg bereid voor een relatie met de antichrist en de valse profeet…2 Timoteüs 4:3-4 verkondigt: “Want er komt een tijd dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen, maar naar zijn eigen smaak leraren om zich heen zal verzamelen die de oren strelen. En ze zullen hun oren sluiten voor de waarheid, om te luisteren naar allerlei mythen.”…. De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn en tracht haar oorsprong te herleiden naar de oorspronkelijke apostelen middels een onafgebroken aaneenschakeling van apostolische opvolging.Religie biedt een basis voor vrede, mensenrechten, vrijheden en gerechtigheid.Elke interpretatie die het tegendeel beweert, waaronder misbruik van religie om conflicten aan te wakkeren, is verkeerd en bedrieglijk….

     Liked by 1 person

     • Jackie2015 says:

      Zeer zeker is de RK kerk geen religie. Dat ben ik helemaal met u eens. Ze hebben een valse leer en de pausen waren net zoals de huidige paus een anti-christ. Er is veel informatie vooral in het Engels online en ook op YouTube dat RK kerk één grote misleiding is geweest om geen lelijk woord te gebruiken en dat natuurlijk nog is. De RK kerk en islam zijn sterk met elkaar verbonden.

      Liked by 1 person

  • In de Statenvertaling, het laatste boek… de Openbaring, staat 3 keer ‘Valse Profeet’. Als dat Mohammed uit de zevende eeuw niet is… een moordlustige pedofiel die zich zelf liet uitroepen als de ware en laatste profeet…

   Liked by 1 person

   • Jackie2015 says:

    De Statenvertaling lees ik ook. Dat is het
    “zusje” van de King James zal ik maar zeggen. De moderne Engelse vertalingen net zoals de NBG en de Nieuwe Bijbel Vertaling zijn heel misleidend. Maar dit terzijde.
    Ja inderdaad dat is mij ook opgevallen en u zult beslist wel eens gelijk kunnen hebben. Als u Galaten 1:8 opslaat dat bevestigt deze stelling. De brieven van Paulus zijn 50-70 Na Christus geschreven.🤗

    Like

 3. Pingback: “Bestrijd degenen die niet in Allah geloven” (Koran 9:29) | E.J. Bron

 4. D.DAY says:

  Wij zullen degenen die in Allah geloven met gelijke munt terug moeten betalen.

  Liked by 2 people

 5. guusvelraeds says:

  De glimlach van die vriendelijke islamitische buurman kan gebruikt worden als tijdelijk geheim wapen. Je weet het niet. Gedurende de tijd dat de islam nog niet overheersend is mag de buurman met voorbedachte rade vriendelijk zijn tegen zijn christelijke buren. De islam staat hem dit toe zodat hij zichzelf niet hoeft te schaden. Is de islam eenmaal sterk genoeg geworden dan blijkt snel dat die glimlach van tijdelijke aard was en zal de buurman met dezelfde glimlach je de hals doorsnijden en je vrouw in bezit nemen. Is de glimlach van de buurman wel uit het hart geweest waaruit blijkt dat deze moslim buurman eigenlijk een afvallige is naar islamitische termen dan nog zal die glimlach je als christen niet redden. De vriendelijke moslim buurman kan namelijk niets voor je doen als de jihadisten voor je deur staan. Mocht de jihadisten blijken dat de moslim in zijn harrt vrienschap heeft met een christen dan kan takfir over hem uitgeroepen wordn. Takfir (tot afvallig verklaart) over je uitgeroepen krijgen is het ergste wat een moslim overkomen kan. vanaf dat moment is hij vogelvrij. De goedmensen die de dialoog aangaan met moslims in casu de islam weten in de verste verten niet hoe ze bij het ootje genomen worden. Dialoog met islam bestaat niet. Men voert in de westerse wereld al 40 jaar dialoog met de islam. In dit dialoog proces heeft de islam nog nooit een millimeter terrein prijs gegeven. De westerse wereld daarintegen heeft in deze dialoog met huid en haar gecapituleerd.

  Liked by 2 people

 6. boorzalf says:

  Begin van een burgeroorlog.

  Liked by 1 person

 7. Islam is Arabisch voor ‘onderwerping’. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de onderdrukking van het menselijke geweten, de schakel die hemel en aarde op ieder moment effectief en moeiteloos met elkaar verbindt (Latijn ‘religio’, Sanskriet ‘yoga’). Volgens de leer van Mohammed is Allah immers ‘akbar’ oftewel ‘groter’ dan God en diens moraal. Wie de wereld in Allah’s naam wil veroveren heeft daar een dagtaak aan: zo iemand moet elk gevoel van schaamte en schuld dat daarbij opkomt verslaan en buiten werking stellen. Dat geldt ook voor negatieve sentimenten in het algemeen: de bron van emoties zoals frustratie, jaloezie, woede en verdriet ligt altijd bij de ánder, of dat nu vrouwen zijn, homoseksuelen, critici, afvalligen, boeddhisten, christenen, hindoes of Joden. De telkens weer gekwetste islamiet wil niet met ‘zwakke’ gevoelens in verband gebracht worden en beschouwt hen als ‘de vijanden van de islam’. De volgelingen van ’de perfecte mens’ Mohammed bestrijden dat wat hen en ons juist tot mensen maakt – de samenwerking tussen ons formidabele voorstellingsvermogen en onze minstens zo respectable, prachtig mooie menselijke gevoelens – en proberen dat alles onschadelijk te maken. De islamitische manier van denken is erop gericht om de wereld van de gedachten en de gevoelens waarin iedereen zich vrij kan bewegen te vuur en te zwaard te ‘veroveren’ en te ‘onderwerpen’. Dat gaat natuurlijk niet lukken. Wie beschikt over een functionerend geweten kan het denkbeeldige karakter van de strijd tussen het verstand en het gevoel herkennen en er bijtijds lering uit trekken, zonder in geweld, verslaving of suïcidaal gedrag te vervallen. Ook in de buitenwereld kunnen wij de tirannieke pathologie die islam heet verslaan door haar voor irrelevant en ongeldig te verklaren, en haar beoefening te verbieden. Zo kunnen wij onszelf en elkaar beschermen.

  Liked by 1 person

  • De naam Allah die gebruikt wordt in de Koran, stamt uit de Arabische wereld van ver voor de islam. In de polytheïstische religie van Mekka werden destijds 360 goden vereerd. Na zijn ervaringen in de grot van Mekka riep Mohammed de god Allah van zijn eigen stam (de Koeraisj) uit tot oppergod: de maangod, de god van de oorlog en het zwaard. Daarmee verkondigde Mohammed dus niet de ware God aan de dienaars van de afgoden, zoals Paulus dat eerder in Athene had gedaan, maar verhief hij de status van zijn eigen stamgod binnen het pantheon (godentempel) van Mekka en sloot daarmee alle andere goden uit. Ook veel Hindoes vereren slechts één God uit vele goden…En wie wil weten of de God van het christendom en de God van de islam dezelfde zijn, heeft een manier om helderheid te krijgen. Welke opdrachten geeft de God van het christendom aan de gelovigen? Welke opdrachten geeft de God van de islam, Allah, aan de gelovigen? Hoe stelt de bijbel God voor, hoe stelt de koran Allah voor? Als de antwoorden op deze vragen uiteenlopen, dan zijn de God van de islam en de God van het christendom niet dezelfde…De ene godsdienst schrijft dingen voor waar een mens reuze van opknapt, de andere niet.De bijbel beweert dat de mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is. De koran laat weten dat niets op God lijkt. Die uitspraken kunnen niet over dezelfde gaan…Heel veel mensen geloven in een ‘hogere macht’/God en daar is op zich niets mis mee….. Het wordt pas eng, als je de ander met geweld opdringt dat zijn God de enige echte hogere macht is….

   Liked by 1 person

   • Jackie2015 says:

    Als men aan een moslim vraagt of Jezus Christus de Eniggeboren Zoon van God is dan ze zeggen nee want allah heeft geen zoon. Zie verschillende debatten van David Wood christelijk apologeet en Shabir Ally moslim professor op YouTube
    Met geweld een “religie” op te dringen met vaak dodelijk gevolgen is niet alleen eng het is totaal waanzin. Maar de islamisten wordt met de paplepel ingegoten iedereen en alles te onderwerpen aan de islam. Staat in de koran. Gaat het niet goedschiks dan maar kwaadschiks.
    Een mens is voor zich zelf verantwoordelijk en moet in staat zijn zijn/haar eigen keuzes te maken.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s