Zonder het Christendom zijn de Europese naties niet meer dan lichamen zonder ziel – zombies…

Foto-waaromgeloven-jezus-boodschap

Meer dan 2000 jaar geleden kwam Jezus naar de wereld om de mensen van hun ellende te redden.Hij kwam op aarde om ons nieuw leven te geven.In de Bijbel lezen we profetieën (voorspellingen) over Jezus’ komst, honderden jaren voor zijn geboorte…Jezus is het beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van de hele schepping. Want door Hem, Jezus, zijn alle dingen geschapen; De hemel en de aarde. Het zichtbare en onzichtbare. Tronen, machten en heerschappijen…Jezus had twaalf discipelen uitgekozen die tijdens Zijn bediening op aarde mee reisden. Hij onderwees hun “over de dingen van Koninkrijk van God” en hoe ze dit in de praktijk konden toepassen. Jezus en Zijn discipelen predikten, genazen zieken en dreven geesten uit bij mensen die gebonden, oftewel bezeten, waren.Als je wilt weten hoe God is, kijk dan naar Jezus.Zijn leven eindigde aan een kruis, maar Hij stond op uit de dood. En kort daarna zagen zijn volgelingen (discipelen) Hem opstijgen naar de hemel…

De vier canonieke Evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes) bevatten de meeste biografische informatie over Jezus(Ze maakten Jezus Heer over hun leven, schreven over Hem als Schepper en aanbaden Hem als de Eerste in het universum).Wetenschappers hebben opgemerkt, dat het Nieuwe Testament in de Bijbel een objectiviteit aan de dag legt, dat het verslag van de Evangeliën, geheel geloofwaardig maakt.Belangrijke Romeinse historici die aan het eind van de eerste eeuw werkten, zoals Tacitus(die werd ongeveer 25 jaar na Jezus’ dood geboren) en Suetonius, beschrijven Jezus als de oprichter van het Christendom.Ze stellen dat “Hij een beweging begon, gekruisigd werd en dat die beweging enigszins een bedreiging bleef vormen voor de Romeinse overheid.”…De overgrote meerderheid van Schriftgeleerden (Christelijk en niet-christelijk) toegeven dat de Epistels van Paulus (op zijn minst enkele hiervan) feitelijk in het midden van de eerste eeuw na Christus, door Paulus werden geschreven, minder dan veertig jaar na de dood van Jezus.Paulus’ brieven zijn waardevolle historische documenten.Plinius de Jongere schreef in 112 na Chr. een brief aan keizer Trajanus, waarin hij de christenen beschrijft en Christus noemt…

Sommige “hoog” kritische Duitse geleerden uit de 18e en 19e eeuw hebben getwijfeld aan Jezus’ bestaan. Ze wezen daarbij op het feit dat sleutelfiguren uit de Evangeliën als Pontius Pilatus en Kajafas ook nooit waren bevestigd als reëel. Weerlegging van dat argument werd pas mogelijk in het midden van de 20e eeuw.Archeologen bevestigden Pilatus’ bestaan in 1962 toen ze zijn naam tegenkwamen in een inscriptie in een opgegraven steen. Net zo goed was het bestaan van Kajafas onzeker tot 1990, toen een ossuarium (beenderen kist) werd ontdekt met zijn inscriptie erop. Archeologen hebben ook het vermoedelijke huis van Simon Petrus ontdekt en een rots waar Johannes doopte in de Jordaan…Er zijn nog meer historische bronnen die Jezus vermelden: Julius Africanus, de Babylonische Talmoed, Lucianus van Samosata, Mara Bar-Serapion en diverse Gnostische schrijfsels.Het is belangrijk te herkennen dat Jeruzalem en een groot gedeelte van Israël in 70 na Christus door de Romeinen werd binnengevallen en verwoest. Veel inwoners werden afgeslacht. Complete steden werden letterlijk met de grond gelijkgemaakt en verbrand! Het mag ons dan ook niet verbazen dat veel bewijsmateriaal voor Jezus in die tijd werd vernietigd….

Het Christendom heeft in minder dan vier eeuwen het Romeinse rijk voor zich weten te winnen. Dat is van onder op gebeurd, zonder dwang of geweld, zonder overheidsingrijpen of -steun.Het Midden-Oosten was ooit overwegend christelijk, maar onder invloed van de islamitische oproep tot jihad veroverden de legers van Mohammed de hele regio en uiteindelijk ook de Balkan en Spanje. Tenslotte sloegen de christenen terug in oorlogen die later als de Kruistochten werden aangeduid.Ze begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen.De Kruistochten  had niets te maken met professioneel georganiseerde ridder legers, die het martelaarschap voor God en de religieuze Jihad voor ogen hadden, zoals die wel binnen de Islam bekend waren.Ze zagen zichzelf als pelgrims, die probeerden christelijke gebieden te heroveren en te bevrijden van de wrede indringers.De eerste Kruistocht was zelfs een knullig en onprofessioneel georganiseerde expeditie, die wonderwel toch slaagde...Maar,de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben, dat de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht en gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed, tot op de dag van vandaag.Zonder de Kruistochten was heel het westen al eeuwenlang islamitisch…

Tot 1054 was de christelijke kerk één kerk. In dat jaar echter kwam er een splitsing tussen de oosterse en de westerse kerk. De Orthodoxe kerk vind je vooral in het Midden-Oosten, Oost-Europa en Rusland.Constantinopel/het huidige Istanboel/ is de hoofdstad van de oosters-orthodoxe kerk.Rome is de hoofdstad van de Rooms-katholieke kerk (met de paus als hoogste leider)…Na de scheiding van de twee kerken zijn de verschillen in de leer steeds groter geworden.De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn en tracht haar oorsprong te herleiden naar de oorspronkelijke apostelen middels een onafgebroken aaneenschakeling van apostolische opvolging(de Griekse naam orthodox betekent letterlijk “rechtgelovig”, het ware geloof behoudend).Wij dienen ons aan het gezag van Christus en zijn apostelen te onderwerpen, en niet zelf als valse christussen of valse apostelen op te treden.Te Rome woont er een vrijgezel die beweert de plaatsbekleder van Christus te zijn. Dit is niet waar, want Christus heeft geen plaatsbekleder nodig. Jezus zei toch: “Zie, ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld” (Matteüs 28:20). Aangezien Jezus zelf bij ons is, heeft Hij geen plaatsbekleder nodig.Nergens in de Schrift lezen wij dat Petrus een opvolger moest hebben…De Katholieke Kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt.Wie de geschiedenis van de Katholieke kerk doorspit, treft een geschiedenis van list en bedrog, van moord en verminking aan. Dit allemaal in en uit naam van de paus…Wij dienen ons aan het gezag van Christus en zijn apostelen te onderwerpen, en niet zelf als valse christussen of valse apostelen op te treden.Rooms-Katholieken, bekeert u en gelooft het evangelie. De kerk waarvan u lid bent is niet de kerk van Christus, maar een afvallige kerk…

Veel westerlingen zijn vreemdelingen in hun eigen cultuur.Voor hun is het christendom een onbekend fenomeen geworden.Velen denken dat Griekenland en Rome model staan voor de antieke beschaving, die vernietigd is door christelijke barbaren, die de wereld in de donkere middeleeuwen stortten, en dat de beschaving gered is door de Renaissance, en pas de Verlichting ons de ogen opende voor de moderne wetenschap, het marktstelsel en de moderne democratie.Maar,het is simpelweg niet waar, dat het Christendom een hoog ontwikkelde beschaving onder de voet liep en verwoestte.In het oude Griekenland en Rome had een mensenleven weinig waarde: zwakke kinderen werden ergens achtergelaten, kindermoord was niet ongewoon, pasgeboren dochters werden verdronken als men liever een zoon wilde, gladiators werden in de arena door wilde dieren verscheurd… Het Christendom schiep veel later juist orde en stabiliteit, met name via kloostergemeenschappen.In de kloosters werden scholen opgericht, die een enorm belangrijke rol hebben gespeeld.Het Concilie van Nicea van 325 n.Chr. was de eerste internationale kerkelijke vergadering en daar werd besloten dat elke stad met een kerk ook een ziekenhuis moest hebben. In de middeleeuwen vind je inderdaad overal in Europa ziekenhuizen, vaak verbonden aan kloosters.Kloosters in heel Europa,werden ook centra van productiviteit, studie en kennis.De oudste universiteiten in Europa zijn begonnen als christelijke instelling…

De verheven rol van de vrouw in de westerse cultuur gaat terug op Jezus.De mensenrechten (inclusief die van vrouwen en kinderen) hun wortels hebben in het Christendom.De vrouw werd in Jezus’ dagen als minderwaardig en zo’n beetje als een niet-persoon beschouwd tot zijn leer werd gehoord en gehoorzaamd.Het christelijke idee van de gelijkwaardigheid van mensen was de motor achter de campagne om de slavernij af te schaffen, achter het streven naar democratie en achter het formuleren van mensenrechten.Christenen vormden de eerste groepering die een campagne tegen de slavernij organiseerde. William Wilberforce voerde louter op grond van zijn christelijke overtuiging campagne tegen de slavernij in Engeland, zodat daar in 1833 de slavernij verboden werd.Met het toenemen van de invloed van het Christendom, gingen maatschappelijke instellingen zich meer richten op wat humaan en sociaal heilzaam was. Daarmee werden huwelijk en gezin belangrijk. In het oude Griekenland was dat niet zo: Plato stelde voor om het gezin af te schaffen en de voortplanting en de zorg voor kinderen door de staat te laten regelen. Huwelijken waren alleen nuttig voor de voortplanting. Liefde speelde geen rol en Aristoteles meende dat vrouwen niet tot vriendschap in staat waren…De christelijke bijdrage aan onze wetgeving, economie, politiek, kunsten,recht, het gezinsleven, kalender en vakanties (holidays), aan onze morele en culturele prioriteiten is, dat we daarzonder een totaal andere maatschappij gehad zouden hebben.Bijna alles waar we trots op zijn in onze cultuur, heeft wortels in het Nieuwe Testament/Bijbel.De geschiedenis van het Christendom is feitelijk de geschiedenis van de Westerse beschaving…LANG LEVE CHRISTELIJKE EUROPA!….

God schiep de aarde, de planten, de dieren en uiteindelijk ook de mens.Het doel was dat God kon genieten van zijn schepping en dat God en de mens een vriendschapsrelatie zouden hebben.Hij maakte van die mens echter geen robot, die Hem automatisch zou liefhebben en gehoorzamen. Hij gaf hem een vrije wil en daarmee de ruimte en de vrijheid om eigen keuzes te maken. Dat is immers de basis van vriendschap!Gods bedoeling is dat onze relatie met Hem een eeuwigdurende relatie zou zijn, gebaseerd op liefde.Gedwongen liefde is geen liefde.Alleen liefde die uit een vrije keuze voortkomt, kan ware liefde zijn. De vrijwillige keuze is de sleutel; liefde kan niet oprecht zijn als er geen andere keuzemogelijkheid is…De mens heeft het contact met God verloren.Er is echter een breuk gekomen in de relatie met God. We zijn als het ware “offline”. Dit komt doordat we onze eigen weg zijn gegaan, zonder God.We leven in een gebroken wereld, waar veel dingen misgaan.Door ongehoorzaamheid aan de geopenbaarde wil van God, werd de mens zondig en onderworpen aan de macht van de duivel.Overal zijn er oorlogen, politieke conflicten, onrecht, armoede, leugens, misleiding, verwarring, criminaliteit, moord en alles wat je nog meer kan bedenken bij het begrip kwaad.Deze wereld is geen paradijs, omdat wij dat niet toelaten…

Iedere ochtend als het licht wordt, bewijst God dat Hij bestaat.We kunnen niet om de Schepper heen. Overal zijn er tekenen van Hem. Hij bestaat niet op dezelfde manier als al het andere in deze wereld: de bloemen en de bomen, de bergen en de sterren. Die heeft Hij gemaakt en ze zijn voor hun bestaan van Hem afhankelijk. God Zelf is de schepper; Hij is van niets en niemand afhankelijk. Daarom is God geen deel van deze wereld en kunnen we Hem niet zien, zoals we vogels en bloemen zien. Wel zien we Zijn kracht en wijsheid in wat Hij gemaakt heeft…Het universum wordt geleid door een oneindige intelligentie waar wij een klein onderdeel van zijn.Een universum waarin sprake is van orde en waarin leven bestaat, duidt op het bestaan van een Schepper.Prachtige stelsel van zon, planeten en kometen kon alleen maar voortkomen uit het raadsbesluit en de soevereine heerschappij van een intelligent en machtig wezen.De enorme complexiteit van het heelal en van de levende wezens wijzen op een intelligente Ontwerper, die het heelal heeft geschapen en in stand houdt.Als je naar de natuur kijkt, dan lijken veel dieren en planten wel op een schilderij en zie je ook tekenen van een ontwerp.Net zoals we in de schilderijen van Rubens de hand van een meester zien en in de techniek van een iPhone het intellect van een ingenieur onderscheiden, zo zien we in de miljoenen wonderen van de natuur de hand en het brein van een fenomenaal grote Kunstenaar en Uitvinder.Die Uitvinder noemen mensen GOD!…We weten dat uit niets niets kan ontstaan. Dus als er ooit een tijd was waarin er helemaal niets bestond, dan zou er ook nooit iets kunnen zijn begonnen te bestaan. Maar dingen bestaan. Dus, omdat er nooit absoluut niets zou kunnen hebben bestaan, moet er dus iets zijn wat altijd al bestaan heeft. En dat is God.Atheïsme wijst het bestaan van elke vorm van een intelligente kracht (Schepper) in het heelal af,omdat ze denken dat ons op aarde, de ooievaar heeft gezet!…

Leven alleen kan voortkomen uit leven.De levende wezens op aarde kunnen niet als vanzelf uit dode stoffen tevoorschijn komen. Recent omvangrijk wetenschappelijk onderzoek (eind vorige eeuw) om een fysieke verklaring van het leven te vinden door de bestudering van eiwitmoleculen is afgebroken. De conclusie was dat ‘leven’ niet te definiëren is vanuit fysieke elementen. Daardoor is het wel extreem onaannemelijk dat levende wezens spontaan zijn ontstaan uit ‘dode stoffen’…Er is beweerd dat Darwin het Christelijke geloof meer kwaad heeft gedaan, dan welke andere vervolging in de geschiedenis van het Christendom ook. Het evolutiemodel wordt gepresenteerd als een “wetenschappelijke” verklaring voor het ontstaan van het leven.Daarom heeft het bij veel gelovigen twijfel gezaaid over het bestaan van God…De evolutie vanuit chemische stoffen is onmogelijk!Het was de beroemde Franse wetenschapper en creationist, Pasteur, die de eerste wetenschappelijke bewijzen leverde dat levende dingen niet zijn gemaakt uit niet-levend materiaal…

Het menselijk lichaam bestaat uit duizenden complexe systemen die perfect functioneren.In iedere cel bevindt zich een gebied, genoemd de nucleus, die de zo belangrijke chromosomenbevat.Chromosomen zijn microscopisch kleine, staafvormige structuren die de genen dragen. In de chromosomen bevindt zich een nog kleinere structuur, genoemd DNA,die bevat genoeg code-informatie om 1000 boeken te vullen elk met 500 pagina’s met een klein, dicht opeengedrukt lettertype.Waar komt al de informatie vandaan?Het gevolg van miljoenen toevalligheden?…Dr Werner Gitt maakt duidelijk dat we één ding zeker weten vanuit de wetenschap en dat is dat: …’informatie niet door toeval uit wanorde kan ontstaan. Er is altijd (hogere) informatie nodig om informatie te produceren, uiteindelijk is informatie het resultaat van intelligentie.We kennen geen natuurwet waardoor materie informatie kan genereren of enig ander fysisch proces of een elementair fenomeen die zoiets kan bewerkstelligen.’…Wetenschappers zijn overtuigd dat cellen, die een dergelijke complexe code en zo’n ingewikkelde chemie bevatten, nooit kunnen zijn ontstaan door pure, ongestuurde scheikundige processen.De informatie geschreven in DNA moleculen niet geproduceerd is door enige natuurlijke wisselwerking van materie. Materie en moleculen hebben geen aangeboren intelligentie, die zelf-organisatie toelaat. Er zijn geen natuurkundige wetten bekend die moleculen een natuurlijke tendens geven zichzelf te groeperen in zulke gecodeerde structuren.Maar,een intelligent ontwerper was verantwoordelijk voor zelfs de eenvoudigste DNA moleculen!Wie is dat?God?…Gedurende heel de vastgelgde geschiedenis van de mens, is er nooit een wezenlijk geval geweest van een levend ding dat voortkwam uit iets anders dan een ander levend ding…

Christenen van alle richtingen geloven in een leven na de dood. Wanneer je sterft is je lichaam overleden, maar de ziel(de software die jou maakt tot wie je bent) leeft voort en gaat naar een nieuwe fase van leven. Waar de ziel in alle eeuwigheid verblijft, hangt af van de keuzes die je in je leven gemaakt hebt.Het debat over het bestaan van de ziel en of het onsterfelijk is of sterft met de persoon is een eindeloos verhaal, dat al eeuwenlang de grote denkers van de universele geschiedenis heeft bezig gehouden. Haar mysterieuze natuur blijft op verschillende gebieden van de wetenschap fascineren, maar nu heeft een groep onderzoekers een nieuwe waarheid over de ziel ontdekt: de “ziel” sterft niet; ze keert terug naar het universum.Sinds 1996, hebben Dr. Stuart Hameroff, een Amerikaanse fysicus en emeritus in de afdeling Anesthesiologie en psychologie, en Sir Roger Penrose, een wiskundig natuurkundige aan de Universiteit van Oxford, gewerkt aan een Quantum Theory of Consciousness, waarin zij stellen dat de ziel wordt gehandhaafd in microtubuli van de hersencellen.Hun ‘provocerende’ theorie stelt dat de menselijke ziel wordt opgenomen door de hersencellen in de structuren binnen hen genaamd microtubules.De twee onderzoekers geloven dat het menselijk brein in feite een ‘biologische computer’ is en het ‘bewustzijn van de mens’ een programma van de kwantumcomputer die zich in de hersenen bevindt en die nog blijft bestaan nadat we sterven.‘…

Volgens Nikola Tesla(1856-1943),de grootste ingenieurs en uitvinders aller tijden,niemand gaat dood:‘Niemand gaat dood, iedereen transformeert in het Licht en blijft bestaan.Hersenfuncties en ook de dood worden gemanifesteerd in het Licht. Het geheim bestaat hieruit dat de deeltjes licht terugkeren naar hun oorspronkelijke staat,naar een voorgaande energie.Jezus Christus en ook anderen kenden dit geheim… Het Universum, levend in al haar verschijningsvormen, is als een denkend wezen.In iedere hoek van het Universum is levensenergie, één ervan is onsterfelijkheid, dat buiten de mens ligt te wachten op hem.Alles wat leeft is met elkaar verbonden via diepgaande en prachtige relaties: mens en de sterren, amoeben en de zon, het hart en de omloop van een oneindig aantal werelden,‘zei Tesla…God heeft ons gemaakt om in eeuwigheid met geest, ziel en lichaam hem te dienen.Wanneer je overlijdt, blijft je ziel niet jouw lichaam,niet op aarde.Je ziel gaat naar de hel(bij de duivel) of de hemel(bij God).De hemel is een relationeel bestaan, waarin we in gemeenschap met God leven.De hemel zou de hemel niet zijn, als daar zonde zou voorkomen…

God wil ons graag terug.Wij moeten de relatie met God herstellen.We hebben een Bevrijder nodig, en daarom is Christus gekomen en heeft alles volbracht wat er nodig was voor onze volkomen bevrijding. Zoals Israël, aan de Rode Zee, slechts had toe te zien, zo hebben wij slechts vertrouwen te stellen op Christus’ overwinning over de macht van Satan, om onze bevrijding te verwezenlijken.Keer terug op de weg die God wil dat u zult gaan, keer u af van je egoïstische manier van leven, keer u af van alle slechtheid, die deze wereld u aanbiedt en laat u reinigen door Jezus Christus.Toen men Jezus vroeg wat het grootste gebod was, antwoordde Hij: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel en heel uw verstand. En u moet uw naaste liefhebben als uzelf.” (Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 22, vers 37-39). Daarmee heeft Jezus de drie fundamentele relaties in ons leven aangeduid: de relatie, die we hebben met God, de relatie, die we hebben met onze medemensen en de relatie, die we hebben met onszelf. Als we daar voldoende energie en tijd in investeren, is een belangrijke basisvoorwaarde vervuld voor een gelukkig en zinvol leven.Gods weg is de beste weg!…

Kan de wetenschap bewijzen en vast stellen of er een God is?Bekijk deze video, waarin verschillende wetenschappers bewijzen het bestaan van God

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

12 Responses to Zonder het Christendom zijn de Europese naties niet meer dan lichamen zonder ziel – zombies…

 1. hslot4 says:

  Reblogged this on hslot4.

  Like

 2. Pingback: Zonder het christendom zijn de Europese naties niet meer dan lichamen zonder ziel – zombies… | E.J. Bron

 3. boorzalf says:

  Dit zou de politiek in Den Haag maar eens moeten lezen.

  Liked by 1 person

 4. De meest voorkomende misvatting over religie is dat het Christendom gewoon weer de zoveelste religie is zoals Islam, Jodendom, Hindoeïsme enzovoorts. Helaas benaderen veel mensen die het Christendom aanhangen, het Christendom inderdaad alsof het een religie is. Voor velen is het Christendom niet meer dan een verzameling regels en rituelen die een persoon moet uitvoeren om naar de hemel te gaan na de dood. Dat is niet het ware Christendom. Het ware Christendom is geen religie; het is het hebben van een goede relatie met God door Jezus Christus te ontvangen als de Verlosser-Messias, via genade door geloof. Ja, het Christendom heeft “rituelen” om je aan te houden (bijvoorbeeld de doop en het avondmaal). Ja, het Christendom heeft “regels” om te volgen (bijvoorbeeld: niet moorden, elkaar liefhebben, enzovoorts). Deze rituelen en regels vormen echter niet de essentie van het Christendom. De rituelen en de regels van het Christendom zijn het resultaat van verlossing. Wanneer we verlossing ontvangen door Jezus Christus, worden we gedoopt als verkondiging van dat geloof….

  Liked by 1 person

 5. boorzalf says:

  Het ware christendom zit in je hart.

  Liked by 1 person

 6. Inderdaad is het een grote misvatting dat het geloof in Christus Jezus een religie zou zijn, evenals trouwens ook het Jodendom geen religie is. Zoals u ongetwijfeld heeft gelezen in het Nieuwe Testament kwam Jezus als de in het Oude Testament beloofde Messias van Gods volk Israël.
  “De kerk” of wel Het Lichaam van Christus als het Geheimenis zoals Paulus het noemt is tot aanzijn gekomen in deze Genade-tussentijd van 2 dagen ( gedurende 2000 jaar) totdat God de draad van Zijn Heilsplan dmv Zijn Volk Israël weer opneemt. God maakt altijd Zijn Beloften waar, met Zijn Schepping, Zijn Belofen aan Abraham, Zijn Beloften aan Israël. Alleen Zijn Gemeente als Lichaam van Christus was geen belofte maar, zoals Paulus schreef in Efeze 3:8-9, een geheimenis dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God.

  Liked by 2 people

 7. De gangbare gedachte is dat Jezus, u kent hem als hoofdrolspeler in het Nieuwe Testament, van Joodse komaf is….Om te begrijpen wie Jezus was, moeten we Jezus ook vooral zien tegen de achtergrond van de oosterse cultuur.Algemeen gaat de mensheid ervan uit dat alle Joden Israëlieten zouden zijn, en dat alle Israelieten dus Joden zouden zijn. Geen van deze twee uitgangspunten is juist, en de veronderstelling dat alle Joden Israëlieten zouden zijn en omgekeerd, klopt in geen geval.Alle Friezen zijn Nederlanders, maar alle Nederlanders zijn geen Friezen. ..Het gebied rond de stad Jeruzalem heette Judea. Het was een apart koninkrijk met de Tempel van Salomo als middelpunt.De rest vormde het koninkrijk Israël. De landstreken Galilea,Idumea, Samaria en Moab mogen bij Israël worden gerekend.Jesus kwam uit Galilea, wat land van de niet-Joden (Goyim) betekent.De inwoners van het koninkrijk Israël werden Israëlieten genoemd,de inwoners van het koninkrijk Judea, Judeeërs oftewel Joden.De beide Huizen Israël en Juda zijn tot de dag van vandaag gescheiden, hoewel er wel een hereniging voorspeld is…Het grootste deel van de profeten waren geen “Jood” maar Israëlieten.Als Abraham een Jood was, dan zouden zijn nakomelingen dat ook moeten zijn.Uit het Oude Testament blijkt dat ook Isaak geen Jood was, evenmin als,Jacob, Mozes, Jozua, Gideon of Samuël…Er is in en onder Israël altijd al veel gemengd volk meegelift…

  Liked by 1 person

 8. Jackie2015 says:

  De inhoud van dit artikel vind ik heel bijzonder want de huidige maatschappij houdt geen rekening meer met God de Schepper van Hemel en Aarde. Wereld leiders en de meeste mensen hebben God naar de zelfkant van de samenleving geschoven. In de wetenschap komt God niet voor en , historici veronderstellen dat er geen Schepper is. In de kerk heeft Jesus Christus ook geen hoofdrol meer; de gemanipiuleerde en bedriegelijke bijbelvertalingen NBG en vooral de nieuwe bijbel vertaling waarin de Godheid van Jezus Christus glashard wordt ontkent.
  Is het dan een wonder dat God zich terug trekt uit een wereld met niets dan chaos,haat,vuiligheid en oorlog?
  1Petrus 1:16 “Zijt heilig want Ik ben Heilig Statenvertaling”. Dat is tegenwoordig heel ver te zoeken.

  Like

 9. Jackie2015 says:

  Dat kan ik me voorstellen. Maar houdt goede moed Jezus Christus heeft de wereld overwonnen. In feite wordt er op Jezus Christus gespuugd en dat is voorzegd in de Bijbel. Psalm 11:6 “Hij (God) zal op de goddelozen regenen strikken, vuur en zwavel; en een geweldige stormwind zal het deel huns bekers zijn” (Statenvertaling). Europa of liever gezegd de EU behoren tot de goddelozen.
  Ik lees uw artikelen altijd met belangstelling omdat ik me in de Bijbel verdiep en probeer daarbij de passende teksten te vinden. 🙂 Ik wens u een gezegend Paasfeest door de kracht van Zijn Opstanding

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s