Zonder het Christendom zou Europa vandaag niet bestaan zoals het nu is!

1-the-crusades-gerry-embletonVeel westerlingen zijn vreemdelingen in hun eigen cultuur.Voor hun is het christendom een onbekend fenomeen geworden.Velen denken dat Griekenland en Rome model staan voor de antieke beschaving, die vernietigd is door christelijke barbaren, die de wereld in de donkere middeleeuwen stortten, en dat de beschaving gered is door de Renaissance, en pas de Verlichting ons de ogen opende voor de moderne wetenschap, het marktstelsel en de moderne democratie.Maar,het is simpelweg niet waar, dat het Christendom een hoog ontwikkelde beschaving onder de voet liep en verwoestte…

De Romeinen of Grieken zijn in werkelijkheid een overblijfsel van Christelijke wortels in Europese aarde.Christelijke waarden vormen de basis voor de Europese beschaving.Als we naar de geschiedenis kijken, zien we dat het Christendom meer dan 1700 jaar een belangrijke rol speelde in Europa. Het Christendom heeft in Europa enorme invloed op de samenleving als geheel, kunst, taal, politiek, recht, het gezinsleven, onze tijdsrekening, muziek, en zelfs de manier waarop we denken. Dit alles is gekleurd door de christelijke invloed van bijna twee millennia.Nederland(die door de christelijke identiteit in een eeuwenlang proces gevormd is) was nog tot aan het begin van de tweede helft van de vorige eeuw één van de meest christelijke landen van Europa.Ook nationale staten als Engeland, Duitsland en Italië hebben hun bestaan aan religieuze inspiratie te danken.Pas zo rond 1500 begint het proces van natievorming in Europa…

Vanaf de kerstening van West-Europa door Karel de Grote (768-814) vormt het Christendom niet alleen de toonaangevende godsdienst in Europa, maar tot ver in de Middeleeuwen ook de belangrijkste schepper van de Europese kunst en cultuur.De zestiende en zeventiende eeuwse pioniers van de moderne wetenschap (Nikolaus Copernicus, Galileo Galileï, Johannes Kepler, Isaac Newton, Robert Boyle enz.) waren allemaal christenen.Tegenover elk literair werk gewijd aan Socrates staan er duizend gewijd aan Christus of het christendom, tegenover elke afbeelding gewijd aan Socrates staan er tienduizend gewijd aan Christus, tegenover elk muziekwerk gewijd aan Socrates staan er honderdduizend gewijd aan Christus.Zo heeft de welbekende filosoof Aristoteles (384-322 v.Chr.), die als vader der filosofen wordt beschouwd, gezegd: “De vrouw voor een man is te verglijken met slavin en haar meester, en is te verglijken met handwerk en rationeel werk, en met een barbaar en een Griek. De vrouw is een minderwaardige man die is achtergebleven op de tree van ontwikkeling.”De Spartanen hun “onvolmaakte” baby’s lieten sterven en hun kinderen trainden om bepaalde mensen te doden.Caesar naar verluidt een miljoen Galliërs doodde en een volgende miljoen tot slaaf maakte…

De humane waarden die Europa koestert, zijn gebaseerd op de christelijke ethiek.Het Christendom met zijn radicale boodschap van onvoorwaardelijke liefde tussen de mensen heeft Europa het ethisch richtsnoer gegeven dat zijn geschiedenis verder zou bepalen… In de middeleeuwen,in heel Europa,kloosters werden centra van productiviteit, studie en kennis.De oudste universiteiten in Europa zijn begonnen als christelijke instelling.In die tijd, vind je ook overal in Europa ziekenhuizen, vaak verbonden aan kloosters.Dankzij de Bijbel,de slavenhandel werd afgeschaft in Amerika.Ook zijn belangrijke principes uit de ‘Verklaring van de rechten van de mens’ afgeleid van de Bijbel, waarin God ons laat zien hoe Hij wil dat we met elkaar omgaan: liefdevol en met respect voor de waarde van elk mens.De mensenrechten (inclusief die van vrouwen en kinderen) hun wortels hebben in het Christendom.De vrouw werd in Jezus’ dagen als minderwaardig en zo’n beetje als een niet-persoon beschouwd tot zijn leer werd gehoord en gehoorzaamd.Dankzij de Bijbel hebben we vandaag mensenrechten en goede grondwetten! Bijna alles waar we trots op zijn in onze cultuur, heeft wortels in het Nieuwe Testament/Bijbel….

De vorming van christenen is gebaseerd op het Nieuwe Testament/Bijbel/, in het bijzonder de vier Evangeliën, die het leven en de leer van Jezus beschrijven. In het Nieuwe Testament stelt God de liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid centraal…“Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, moet gij het hun doen” (Luucas 6,31/Bijbel)…“Als iemand u op de ene wang slaat, keer hem dan ook de andere toe” (Mattheüs 5,3/Bijbel)… “Als uw vijand honger heeft, geeft hem te eten, en als hij dorst heeft, geeft hem te drinken” (Paulus; brief aan de Romeinen 12,20/Bijbel)…De Britse koningin Victoria zei over de Bijbel: “Dat boek is verantwoordelijk voor de oppermacht van Engeland”. President Andrew Jackson van de V.S. verklaarde, “Dat boek is de rots waarop onze republiek staat”. President George Washington van de V.S. merkte op, “Het is onmogelijk om de wereld te regeren zonder God en de Bijbel”…Zonder Bijbel/Nieuwe Testament/, zou Europa vandaag niet bestaan zoals het nu is!…

We zijn onze onbevangen omgang met God kwijtgeraakt. Afgesneden van God, zijn we een onmisbare dimensie van ons bestaan kwijt.Veel mensen zijn ontevreden, kunnen zichzelf niet accepteren, hebben schuldgevoelens. Zij vinden hun leven weinig zinvol of zijn gewoon bang. Christenen geloven dat deze problemen ook te maken hebben met ons verlies van God. Vergelijk het met een zonnestelsel. De planeten hebben de zon nodig om hun baantjes te kunnen draaien. Als zij om de een of andere manier de zon als centrum zouden verliezen, zouden ze gedesoriënteerd door het heelal zwalken en met elkaar botsen…Wij zijn God kwijt en daarmee het centrum van ons leven.Christelijk geluid in Europa is keihard nodig, is nota bene de vormende kracht geweest in onze cultuur…

Atheïsme is bloeddorstiger en moordzuchtiger dan alle godsdiensten bij elkaar.De kruistochten(tegen de opmars van de Islam), de inquisitie en de heksenvervolging(enkele duizenden slachtoffers) hebben misschien 200.000 mensen het leven gekost. In vijf eeuwen. Dat getal valt in het niet bij de meer dan honderd miljoen die de Drie Geliefde Grote Atheïsten in de twintigste eeuw in een paar decennia er door hebben gejaagd….Het is niet aan God te wijten dat het zo ontzettend slecht gaat op aarde, de mens is verantwoordelijk voor de eigen ellende.De naam van God is misbruikt om meer macht te krijgen.Dit zien we bijvoorbeeld gebeuren bij de Katholieke kerk en bij de Islam…Tot 1054 was de christelijke kerk één kerk. In dat jaar echter kwam er een splitsing tussen de Oosterse en de Westerse kerk. De Orthodoxe kerk vind je vooral in het Midden-Oosten, Oost-Europa en Rusland.De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn en tracht haar oorsprong te herleiden naar de oorspronkelijke apostelen middels een onafgebroken aaneenschakeling van apostolische opvolging(de Griekse naam orthodox betekent letterlijk “rechtgelovig”, het ware geloof behoudend)…Door te beweren dat de paus de “vicaris van Christus” is, wijst de Katholieke kerk de volkomenheid en de suprematie van het priesterschap van Christus af en geeft zij de paus de rol die volgens Christus Zelf voor de Heilige Geest zou zijn weggelegd.Maar,er bestaat één middelaar tussen God en mens en dat is Jezus Christus (1 Timoteüs 2:5).U kunt geen twee meesters dienen, dus u moet kiezen wie u wilt dienen, Christus of de antichrist!…De Katholieke Kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt.Wie de geschiedenis van de Katholieke kerk doorspit, treft een geschiedenis van list en bedrog, van moord en verminking aan. Dit allemaal in en uit naam van de paus…

De meeste mensen denken dat de Islam een godsdienst is zoals elke andere, met vooral een spirituele boodschap, die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar.Islam is een gewelddadige religieuze-politieke-culturele ideologie, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…Het Midden-Oosten was ooit overwegend christelijk, maar onder invloed van de islamitische oproep tot JIHAD, veroverden de legers van Mohammed de hele regio en uiteindelijk ook de Balkan en Spanje.En Frankrijk moest zich met man en macht verzetten tegen nog verdere expansie van de Islam. Dit alles gebeurde in een tijd waarin het concept van een Kruistocht nog niet eens bestond, mede omdat de christelijke evangeliën niet oproepen tot een heilige oorlog. Kort voordat de eerste Kruistocht begon (in 1095), werden bovendien twee belangrijke christelijke steden (Nicea in 1081 en Antoichie in 1085) veroverd door de islamitische Seltsjoek Turken.Toch denkt de gemiddelde westerling dat de Kruistochten niets anders waren, dan kolonisatie over de rug van nietsvermoedende moslimvolken.Maar,de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben, dat de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht en gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed, tot op de dag van vandaag. Zonder de Kruistochten was heel Europa al eeuwenlang islamitisch.Het is een feit, dat de wereld zoals we die we vandaag zien, niet zou hebben bestaan, zonder de kruisvaarders inspanningen…

In de Koran staat een groot aantal oproepen om gewelddadig op te treden tegen niet-moslims. In diverse teksten wordt expliciet oproepen om alle niet-moslims te doden:„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40…„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”-Koran 9:29…„Bevecht hen (de ongelovigen/niet-moslim) totdat er geen fitna (beproeving) meer is en de godsdienst geheel voor Allah is”-Koran 8:39….„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”-Koran 4:101…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”-Koran 60.4….„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4…enz…In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament(dateert uit de periode voor Jezus Christus), waarin oproept tot geweld. Maar die teksten hadden betrekking op specifieke gebeurtenissen. Het waren opdrachten, geen voorschriften, die tot op de dag van vandaag gelden.Alleen het Nieuwe Testament is wetgevend voor Christenen en dat verkondigt de liefde.Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden komt in de Bijbel niet voor.De teksten in de Bijbel zijn ook juist geformuleerd als historische verhalen, waarbij de gebeurtenissen in een ver verleden zijn geplaatst.Maar,de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu…Bijbel en de Koran verschillen als dag en nacht van elkaar!….

Mohammed was vooral een krijgsheer, die ontzettend veel tegenstanders genadeloos over de kling heeft gejaagd.Volgens de biografieën van Mohammed, de meeste oorlogen die hij gevoerd heeft, geen defensieve, maar offensieve oorlogen, vaak tegen argeloze burgers. Van Jezus, Boeddha of Ghandi zijn geen gelijkaardige agressies gerapporteerd.Jezus bereikt mensen door Zijn liefde, niet door hen te onthoofden.Hij opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid.Jezus en zijn discipelen keerden de wereld gedurende de eerste drie eeuwen ondersteboven door een eenvoudige verkondiging van het woord, niet door mensen af te slachten met het zwaard (of te dreigen met het zwaard), die het niet met hun eens waren.Het is van belang te weten dat nergens in de Bijbel oorlogen voorkomen, om het geloof in God te verbreiden.De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar!Het zijn twee totaal verschillende werelden…https://zlj13051967.wordpress.com/2017/04/19/god-is-altijd-geweest-en-zal-altijd-zijn/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Zonder het Christendom zou Europa vandaag niet bestaan zoals het nu is!

  1. Pingback: De Europese elite maakt van Europa een oorlogsgebied! | The Balkans Chronicles

  2. Pingback: Zonder het Christendom zou Europa vandaag niet bestaan zoals het nu is! – Zeepertje.com – Facts Fun & News on ISLAM, "The religion of peace"

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s