De Koran is al 1400 jaar bezig om de wereld te veroveren en te onderwerpen

uk-jihadis_1„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitisch beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek. Wat de islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we (de moslims, red.) gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de islam een geloof is. Hij moet ook niet als een geloof behandeld worden, hij is een politieke ideologie die haat verkondigt”, zei de Syrisch-Amerikaanse ex-moslima Wafa Sultan…

Het doel van zowel heel wat niet-radicale als radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderwor-pen worden aan de islam en de Sharia. De Islam moet de wereld en iedere aspect van de maatschappij besturen (’De heerschappij is alleen voor Allah.’- Koran:12:40). Dat is de wil van Allah, dus moslims moeten hun godheid gehoorzamen in het uitvoeren van zijn wil. Deze dominantie begint op het Ara-bisch schiereiland en stroomt naar Europa, Noord-Amerika, en Centraal en subcontinent Azië, hele-maal naar China… Sinds de dag dat Mohammed zijn eerste openbaring kreeg, is het oorlog in de wereld met niet-moslims. Hij was vooral een militaire leider, die ontzettend veel tegenstanders genadeloos over de kling heeft gejaagd. Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was. Volgens de biografieën van Mohammed, zijn de meeste oorlo-gen die hij gevoerd heeft geen defensieve, maar offensieve oorlogen, vaak tegen argeloze burgers. Van Jezus, Boeddha of Ghandi zijn geen gelijkaardige agressies overgeleverd… De historie van de islam is er eentje van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Volgens de Koran zal er alleen dan vrede in de wereld zijn, wanneer de Islam en sharia in elk land regeren en dus heersen, anders nooit….

De basis van de Koran is de oproep tot Jihad (oorlog tegen niet-moslims). In diverse teksten wordt expliciet oproepen om alle niet-moslims te doden en Dar al-Islam uit te breiden: „Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran- 8:12)… “Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” (Koran 8:13)… „Bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193)… „Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard” (Koran 9:29)… „Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) …. “Allah is de vijand van iedereen die niet moslim is” (Koran2:98)… E en Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden” (Koran 47:4)… „Een Kafir mag geterroriseerd worden” (Koran: 8:12)… “Wie vrienden wordt met ongelovi-gen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam” (Koran 5:81.)… “Vermijd vriendschap met joden of christe-nen. Doet u dit toch dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)… „Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)… „De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)… Over afvallen van de Islam heeft Mohammed gezegd:„Wie zijn godsdienst verandert, dood hem” (Bukhari 9.84.57)… VERSCHRIKKELIJK!…De inhoud van de Koran is zó geformuleerd dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, is geen echte moslim, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient (“Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”. Koran 2:85) “Een afvallige zal branden in de hel” (Koran2:217).

De oorlog tegen Israël (dit land mag niet bestaan, omdat het een niet-islamitisch land is) is niets an-ders en is ook nooit iets anders geweest dan een klassieke Jihad, die wordt geëffectueerd door conven-tionele oorlogsvoering, en ook door terrorisme, evenals door diplomatieke en economische druk en uiteraard ook propaganda. De hele rataplan. Er kunnen verschillen zijn in timing en tactiek tussen de snelle Jihadisten van Hamas en de langzame Jihadisten van Fatah, maar er is geen enkel verschil in het uiteindelijke doel: Israël moet ophouden te bestaan als plaats waar Joden, en dan niet als dhimmis, kunnen leven in land dat eens islamitisch bezit was. Dit is alles. Geen enkel ander doel is acceptabel voor islamitische Arabieren… De leugen is het belangrijkste wapen in de strijd tegen Israël. En als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, wordt hij vanzelf “waarheid”… Na de smadelijke nederlaag van de Arabische legers in 1967, die een zoveelste poging was Israël militair te vernietigen, veranderde men van tactiek. Het “Palestijnse volk” werd uitgevonden. De creatie van een Palestijns volk is echter een meesterzet gebleken in de geschiedenis van Israël sinds 1948, of eigenlijk sinds 1967, want pas toen werd een nationaal Palestijns bewustzijn geraffineerd in de wereld gezet. Door de Arabische in-woners van Israël een nationale identiteit te geven, werd het conflict naar een ander niveau getild. Een strategisch zeer goede zet, met desastreuze gevolgen tot op de dag van vandaag…

Er is nooit een land geweest dat bekend stond als Palestina, bestuurd door Palestijnen. Waar past Jeruzalem in de geschiedenis van islam? Moslims bidden niet in de richting van deze plaats, die overigens nooit bij naam wordt genoemd in gebeden, en de stad houdt geen verband met aardse gebeurtenissen in het leven van Mohammed. Deze stad werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg, die veranderde in de Al-Aqsa moskee (een bewijs van islamitische kolonisatie). Deze stad is nooit de hoofdstad van een soevereine moslim-staat geweest, en nooit een centrum voor islamitische cultuur of geleerdheid. Deze stad heeft al eeu-wenlang een Joodse meerderheid. Joden (of liever: ‘de Israëlieten’) hebben het land duizenden jaren lang bewoond (de moslims hebben feitelijk Bethlehem overgenomen)… Het gevecht om het bezit van de kleine landstrook tussen de Jordaan en de Middellandse Zee, die wij kennen als Israël, stamt van ver voor onze jaartelling. In de oudheid vochten Joden en Romeinen erom, daarna Byzantijnen en moslims, later kruisvaarders en Mamelukken, daarna Turken en Britten en nu Palestijnen en Israël…

De wereld veroordeelt Israël en niet de PA/PLO-doodscultuur. Als een Jood een Arabier doodt, komt dat in alle kranten en regent het VN-resoluties en internationale veroordelingen op de hoofden van de Israëlische staat; als een Palestijn een andere Palestijn doodt, is het alsof het nooit is gebeurd. In Darfur verdrijven en vermoorden islamitische milities miljoenen mensen, niemand, en niet één moslim doet zijn mond open. Als Palestijnen worden afgeslacht door Libanezen of Jordaniërs hoor je ze ook niet… Hoe kan Israël ooit vrede sluiten met een vijand, die kinderen al van jongs af aan leert dat het vermoorden van Joden de garantie is om toegelaten te worden tot het paradijs? Op YouTube zijn heel wat filmpjes te zien hoe Palestijnen hun kinderen misbruiken in de strijd tegen Israël. Ze worden ge-bruikt als menselijk schild en als zelfmoordterroristen…Zoals het doel van Adolf Hitler en de nazi’s de vernietiging van het Joodse volk in Mein Kampf was vastgelegd, is het uiteindelijk doel van fascistische organisatie Hamas de GEWELDDADIGE VERNIETIGING VAN DE STAAT ISRAËL en de vestiging van een islamitische staat in het gehele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Het doel wordt uiteen gezet in haar handvast uit 1988…Wanneer de islamitische wereld vandaag zijn wapens neerlegt en zijn antisemitische haat laat varen, dan is er morgen vrede in het Midden-Oosten; legt Israël vandaag de wapens neer, dan is het morgen van de kaart geveegd…

Vandaag de dag wordt de jihad in Europa niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd. Islamitische staten beperken zich nu tot het (openlijk of verborgen) faciliteren van individuele jihad-strijders, die met terreuracties de strijd in Europa voortzetten… Europa is een slagveld geworden. Een oorlogsgebied. Aanslag na aanslag. Bijna iedere week inmiddels. Doden, gewonden. Onschuldige mensen vermoord, platgereden en opgeblazen. Spijkerbommen, vrachtwagens en kalasjnikov´s. Je kan het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk. Waar het afgelopen decennium vaak nog jaren tussen de (grote) islamitische aanslagen in het Westen zaten, werd dit later een kwestie van maanden. En toen weken. En recentelijk dagen. Er zijn natuurlijk ook nog de talloze verijdelde pogingen tot aanslagen. De meeste daders van de aanslagen zijn de kinderen van de massa-immigratie en de multicultuur… Deze aanslagen zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt. En zolang de moslims hun energie en motivatie halen uit en geïnstrueerd worden volgens de kerngeschriften van de islam, zal er geen einde komen aan het moslimterrorisme.Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van dit boek. De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard: ”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (Koran 4, vers 95). .. Er bestaat geen verdraagzame Islam, maar er bestaan wel verdraagzame mensen binnen de moslimgemeenschap, die voor even juist niét de islam volgen…

Na elke aanslag steken we kaarsjes aan, leggen bloemen neer, zingen een liedje en omarmen we elkaar. Vervolgens kijken we de andere kant op en wachten we op de volgende aanslag… De islam is wat hij is: een onverdraagzame, totalitaire politieke godsdienst/veroveringsideologie, die met geen enkele andere cultuur vreedzaam kan samenleven. In vele islamitische landen is het bezit van een Bijbel of een kruis strafbaar. Kerken zijn er verboden. In de heilige plaats voor moslims, Mekka, zijn niet-moslims niet eens toegelaten. Het Midden-Oosten telde 100 jaar geleden 20% christenen, vandaag nog nauwe-lijks 4%. Ze werden door de islam weggejaagd en vermoord en hun kerken werden vernield en ge-plunderd. Wat de Islam doet met christenen in het Midden-Oosten, doet hij ook hier. Hij stopt niet voordat hij de wereldheerschappij heeft…We hadden het monster hier geen thuis moeten bieden. En ja, dat is lullig voor mensen/moslims die geen bloed aan hun handen hebben, maar jongens, jullie “geloof”/ideologie probeert te slopen waar het vrije Westen voor staat en dat gaat niet lukken. Na communisme en nazisme is jihadisme de nieuwe uitdager, maar ook deze zal vroeger of later als vlaag van waanzin in de geschiedenisboeken terechtkomen.En wie onze vrijheden niet lust, kan vertrekken. Daarvoor mist Europa mentale hardheid…

Er is geen meerderheid voor nodig om een enorme ramp aan te richten.In tijd van de Tweede Wereldoorlog,het waren overwegend keurige nette en buitengewoon aardige mensen,die deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en 60 miljoen mensen werden vermoord! De vredevolle meerderheid is irrelevant!Communistisch Rusland bestond uit Russen, die alleen maar in vrede wilden leven, toch waren de Russische communisten verantwoordelijk voor de moord op ongeveer 20 miljoen mensen.De vredelievende meerderheid was irrelevant.China’s gigantische bevolking was ook vredelievend, maar Chinese communisten slaagden erin om het duizelingwekkende aantal van 70 miljoen mensen te vermoorden.De vredelievende meerderheid was irrelevant… Vredelievende Duitsers, Chinezen, Russen en vele anderen zijn gedood, omdat de vredelievende meerderheid niets zei, totdat het te laat was…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to De Koran is al 1400 jaar bezig om de wereld te veroveren en te onderwerpen

 1. Pingback: De Koran is al 1400 jaar bezig om de wereld te veroveren en te onderwerpen | E.J. Bron

 2. boorzalf says:

  Vervolg van “Misdaadbendes heersten in Europa en moslimbendes nemen de macht over” dl. 2

  Nu zijn er dus moslimbendes die gewelddadig misbruik maken van hun geloof in Allah en dat ‘uitdragen’ via massamoorden (christenen e.a.) waar ze dat kunnen (Syrië) om zich op die manier een ‘ereplaats in het ‘paradijs’ van hun god te krijgen. Hoe meer bloed je meeneemt, des te dankbaarder is deze gewetenloze god. Om dit te bereiken wordt men duivels misdadig en wil men de hele wereld onder het gezag van deze god brengen door moord, roof, marteling, onthoofding en verkrachting. Men wil de open westerse samenleving zoveel angst aan te jagen, dat deze zich zonder slag of stoot overgeeft. De duivel zal voor dit doel een man inspireren die de leiding van deze wereld op zich neemt en hem bovennatuurlijke kracht geven. Deze op het oog sociale figuur doet wonderen en verblindt zo de mensheid. De moslims noemen hem de mahdi. Lees in dit verband eerst onder Studies: “De antichrist: ontwikkeling tot ‘de mens zonder wet’ op deze website en ga dan verder met het lezen van dit deel 2.

  Liked by 1 person

  • boorzalf says:

   U kunt verder lezen op de website van bijbels optiek,
   Op deze website willen we de wereld om ons heen kritisch proberen te volgen, zowel op persoonlijk, sociaal, theologisch als op maatschappelijk gebied en ons bij het tot stand brengen van deze doelstelling zo veel mogelijk laten leiden door de Bijbel, het Woord van God, dat op vele vragen van deze tijd een antwoord had en heeft. We realiseren ons hierbij dat dit in veel gevallen bij de lezer een herziening van zijn mening te weeg zal brengen. De Bijbel stoort zich niet aan onze persoonlijke opvattingen over haar boodschap, maar ‘breekt’ vaak in in onze persoonlijke leefwereld. Lees aandachtig en probeer te begrijpen wat de schrijvers willen doorgeven en doe er uw voordeel mee.

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s