Het is onmogelijk om CHRISTENDOM en ISLAM,de Bijbel en de Koran met elkaar te vergelijken!

h_52202_298791De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar! Het zijn twee totaal verschillende werelden. Het christendom wordt alleen door vreedzame verkondiging verspreid, maar de Islam is vanaf het begin met het zwaard verspreid.Jihad zorgde dat de islam in de eerste honderd jaar van zijn bestaan een gebied veroverde van Marokko tot Pakistan.Vanaf de zevende eeuw trokken islamitische strijders moordend door het Midden-Oosten, Turkije en Noord-Afrika, allemaal christelijke landen, en lieten geen christen in leven als die geen islamiet wilde worden. Net als wat we vandaag, in de 21e eeuw, opnieuw horen van IS(IS) in Irak en Syrië. De keuze is simpel: bekeer je tot de islam of je kiest voor de dood. Hele dorpen worden uitgeroeid, honderden mensen tegelijkertijd, en gedumpt in massagraven, soms levend. Onder de uitroep “Allah Akbar” (‘Allah is groter’) vinden executies van onschuldige mensen plaats…

De historie van de Islam is er eentje van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting! Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de islam. Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM!…De Kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren.De Kruistochten begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen.En de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben dat de expansionistische en imperialistische Islam een gevoelige slag werd toegebracht en de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht. Gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed tot op de dag van vandaag.Het Christendom heeft in de eerste 3 eeuwen van haar bestaan op een vreedzame wijze  verspreid.Het is van belang te weten dat nergens in de Bijbel oorlogen voorkomen om het geloof in God te verbreiden.…..

Jezus en Mohammed zijn elkaars tegenpolen.De weg van Jezus leidt tot leven. De weg van Mohammed leidde tot de dood.Jezus was zonder zonde.Terwijl Mohammed, volgens de Koran zondig was.Jezus predikte vrede voor de hele wereld, Mohammed zocht de heerschappij door oorlog en verwoesting.Jezus bereikt mensen door Zijn liefde,niet door mensen te onthoofden.“Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Jezus.De strijd waartoe wordt opgeroepen in de Bijbel(Ef. 6: 10-20) is een geestelijke strijd, met geestelijke wapens.Jezus heeft nooit een veldtocht of oorlog tegen ongelovigen bevolen, terwijl Mohammed ten minste 65 van dergelijke veldtochten heeft bevolen in de laatste tien jaar van zijn leven .Mohammed liet talloze niet-moslims vermoorden (soms door sluipmoord) en liet ook krijgsgevangenen die zich hadden overgegeven executeren.Hij roeide drie Joodse stammen uit in wat nu Saudi-Arabië is, door verdrijving of onthoofding. Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld. Ook vandaag worden wereldwijd duizenden onschuldige mensen gruwelijk afgeslacht, omdat ze zich niet aan de islam onderwerpen. Dat is het gevolg van trouwe gehoorzaamheid aan de vele instructies van Mohammed…

Jezus Christus genas duizenden zieken van alle denkbare kwalen en dreef ontelbare boze geesten uit.Mohammed genas nooit een zieke en dreef bij niemand een boze geest uit.Mohammed trouwde met een negenjarig meisje genaamd Aisha, waarmee hij seksuele omgang had. Daarna had Mohammed nog een dertigtal andere vrouwen.Hij gebood zijn mannelijke volgelingen om hun ongehoorzame vrouwen te slaan(Koran 4:34, Sahih Muslim 4:2127) en verplicht vrouwen tot seks, wanneer de man maar wil(“Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt” /Koran-2:223).Mohammed zei ook dat vrouwen in het algemeen zo slecht zijn, dat zij de meerderheid van de mensen in de hel zullen uitmaken.Hij zei ook dat vrouwen minder intelligent zijn dan mannen.Christus’ onderwijs laat zien dat vrouwen en mannen vanuit Gods gezichtpunt gelijk zijn.Jezus had geen slaven:“Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.” – Lucas 6:31…Mohammed was een slavendrijver. Hij bezat en verkocht veel slaven, zowel mannelijke als vrouwelijke.Jezus vergaf prostituees, en had zelfs vrouwelijke volgelingen.Christus vraagt God om zijn vijanden te vergeven, terwijl Mohammed een bittere vervloeking uitspreekt tegen degenen die zijn overtuiging van profeetschap verwierpen.Het is duidelijk: hier hebben we te maken met twee werelden.Het leven van Jezus en het leven van Mohammed vertonen verrassende parallellen en diepgaande verschillen…

Het imago van de Islam is niet alleen terreur en geweld, de islam staat ook bekend als vrouwonvriendelijk, homo-onvriendelijk, slecht geïntegreerd, overlast gevend, cultureel achterlopend en ondemocratisch.De Koran is tegen gelijkheid tussen mannen en vrouwen, tegen gelijkheid tussen moslims en niet-moslims, tegen de vrijheid van religie, tegen de vrijheid de islam te verlaten en tegen de broederschap tussen moslims en niet-moslims.Het is niet een godsdienst die wil gedijen in een vrij klimaat waarbinnen andere godsdiensten eveneens hun ruimte kunnen innemen, maar wil iedereen disciplineren en straffen die zich niet voegt naar zijn regels.De Koran legitimeert het doden van niet-gelovigen om de Dar al-Islam uit te breiden, dus van moord. Op zeker 23 plaatsen in de deze boek worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen ongelovigen/niet-moslims.Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden komt in de Bijbel niet voor.De Bijbel leert de huidige christenen nog steeds dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid, maar uitsluitend langs de weg van de opofferende liefde…

De gemiddelde moslim de geschiedenis van zijn religie eigenlijk niet kent. Hij kent alleen de propagandistische verhalen en de opleuking van de geschiedenis in het voordeel van de islam. De meeste moslims kennen alleen de positieve passages uit de Koran en Hadith.Als meneen moslim vraagt wat hij over zijn religie kan zeggen, dan hoort men meestal twee standaarduitspraken zoals: ”Wie een mens doodt, heeft de hele wereld gedood!”, ”Islam betekent vrede!” of ”Er bestaat geen dwang in het geloof!”. Maar helaas heeft men voor hem de hele waarheid over zijn geloof – in ieder geval aan het begin van zijn moslimbestaan – bewust verzwegen.Miljoenen zielen zitten op dit moment verstrikt in de leugen van de islam en er is maar een ding nodig en dat is dat de islam ontmaskerd wordt.…„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun politieke godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden,”zei ex moslima Wafa Sultan(een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst) …Moslima (ook moslimmannen), bevrijd uzelf en verlaat de islam!…

Noem een islamitisch land en vertel wat je ziet. Achterlijkheid. Armoede. Dictatoriaal bestuur.Onwetendheid.Het is historische feit, dat de wetenschap niet is ontstaan in het Midden Oosten, Noord-Afrika of Al-Andalus (Spanje tijdens de islamitische overheersing)…Als we naar de geschiedenis kijken, zien we dat het Christendom meer dan 1700 jaar een belangrijke rol speelde in Europa.Christelijke waarden vormen de basis voor de Europese beschaving.Bijna alles waar we trots op zijn in onze cultuur, heeft wortels in het Nieuwe Testament/Bijbel.De christelijke bijdrage aan onze wetgeving, economie, politiek, kunsten,recht, het gezinsleven, kalender en vakanties (holidays), aan onze morele en culturele prioriteiten is, dat we daarzonder een totaal andere maatschappij gehad zouden hebben…In de kloosters werden scholen opgericht, die een enorm belangrijke rol hebben gespeeld.Kloosters in heel Europa,werden centra van productiviteit, studie en kennis.Alle vroege grote wetenschappers waren dan ook vrome christenen (Newton, Copernicus, Kepler, Kelvin, Boyle, enzovoorts) en de kerk stond aan de wieg van de grote westerse universiteiten (Sorbonne, Oxford, Harvard, Yale, Princeton).Heeft het aristotelisme niet juist eeuwenlang een rem betekend voor de ontwikkeling van de natuurwetenschap?Tegenover elk literair werk gewijd aan Socrates staan er duizend gewijd aan Christus of het christendom, tegenover elke afbeelding gewijd aan Socrates staan er tienduizend gewijd aan Christus, tegenover elk muziekwerk gewijd aan Socrates staan er honderdduizend gewijd aan Christus.Is Europa in de laatste 1500 jaar ooit meer socratisch dan christelijk geweest?…

De mensenrechten (inclusief die van vrouwen en kinderen) hun wortels hebben in het Christendom. Grote antieke filosofen, zoals Aristoteles, noemden vrouwen ‘onaffe mannen’ en keken meestal neer op andere mensenrassen.In het Oude Griekenland en Rome had een mensenleven weinig waarde. Kindermoord was niet ongewoon.Ook werden in het amfitheater gladiatorgevechten en gevechten met wilde dieren gehouden en executies uitgevoerd, alles voor het vermaak van de mensen en alsof het de normaalste zaak van de wereld was.Het is het christendom dat het einde hiervan inluidde. Paulus is de eerste denker die – geïnspireerd door de open houding van Jezus – alle mensen gelijkwaardig noemt, of ze nu heer, slaaf,Griek,Jood, man of vrouw zijn.Paulus formuleerde het al universeel (Gal. 3:28): “Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen een in Christus Jezus.”In het oude Griekenland en Rome hadden vrouwen een lage status en in veel culturen nog steeds.De vrouw werd in Jezus’ dagen als minderwaardig en zo’n beetje als een niet-persoon beschouwd.Jezus doorbrak de taboes en ging op gelijke voet met vrouwen om.Het christelijke leerstuk van de menselijk (gelijk)waardigheid ligt aan de basis voor alle moderne doctrines betreffende de mensenrechten. Zowel ethische als juridische theorieën over mensenrechten zijn het product van het christendom. De geschiedenis van het Christendom is feitelijk de geschiedenis van de Westerse beschaving.De Britse koningin Victoria zei over de Bijbel: “Dat boek is verantwoordelijk voor de oppermacht van Engeland”. President Andrew Jackson van de V.S. verklaarde, “Dat boek is de rots waarop onze republiek staat”. President George Washington van de V.S. merkte op, “Het is onmogelijk om de wereld te regeren zonder God en de Bijbel”. .. Zonder het Christendom zou Europa vandaag niet bestaan zoals het nu is!….

Atheïsme is ook een van de dodelijkste ideologie in de geschiedenis.Er zijn 28 landen in de wereldgeschiedenis met een regime dat bemand werd door 98 verklaarde atheïsten, van wie meer dan de helft betrokken was bij massamoordachtig praktijken zoals die van Stalin en Mao/zonder Hitler socialist/. De totale body count voor de jaren 1917-2007 komt op ongeveer 148 miljoen doden door toedoen van 52 atheïsten, dat is drie keer zoveel als alle mensen die gedood zijn door oorlog, burgeroorlog en gewone misdaden in heel de twintigste eeuw bij elkaar opgeteld…Jarenlang leefde ik ook met de overtuiging dat God niet bestaat en dat alleen domme, ouderwetse mensen in God geloven. Ik meende dat de wetenschap had bewezen dat alle leven op aarde zonder een Schepper tot stand was gekomen, dankzij de magische evolutie, en daarmee was de kous voor mij af. De wetenschap was het antwoord op onze vragen en God was vervolgens overbodig.Tot… ik op een dag ontdekte dat God wel degelijk bestaat.Als je bijvoorbeeld kijkt naar de duizelingwekkende complexiteit en het extreme technische vernuft van de natuur, dan ontkomt een eerlijk denkend mens niet aan de conclusie dat al die wonderen door een geweldig machtig en duizelingwekkend wijs God geschapen moeten zijn.Net zoals we in de schilderijen van Rubens de hand van een meester zien en in de techniek van een iPhone het intellect van een ingenieur onderscheiden, zo zien we in de miljoenen wonderen van de natuur de hand en het brein van een fenomenaal grote Kunstenaar en Uitvinder….

Het ontstaan van het heelal had niet per toeval kunnen gebeuren.Voor alles wat bestaat moet er een geniaal en samenhangend plan zijn uitgevoerd om de kosmos met al zijn details tot stand te brengen. Er moet dus een Ontwerper achter zitten.Uit een oerknal kan per definitie geen geordend systeem voortkomen. Het tegendeel wordt dagelijks bewezen bij elke explosie. De evolutietheorie wordt door steeds meer wetenschappers afgewezen omdat veelvuldig in de natuur is aangetoond dat in een systeem, dat aan zichzelf wordt overgelaten, de geordendheid afneemt en de ongeordendheid toeneemt…Er is een bewijsbare wet van de biogenesis, namelijk dat leven alleen kan voortkomen uit leven. Er is dus een Gever van leven waaruit de levende wezens op aarde zijn voortgekomen. Zij kunnen dus niet als vanzelf uit dode stoffen tevoorschijn komen.Recent omvangrijk wetenschappelijk onderzoek (eind vorige eeuw) om een fysieke verklaring van het leven te vinden door de bestudering van eiwitmoleculen is afgebroken. De conclusie was dat ‘leven’ niet te definiëren is vanuit fysieke elementen….

Het menselijk lichaam bestaat uit duizenden complexe systemen die perfect functioneren.In iedere cel bevindt zich een gebied, genoemd de nucleus, die de zo belangrijke chromosomenbevat.Chromosomen zijn microscopisch kleine, staafvormige structuren die de genen dragen.In de chromosomen bevindt zich een nog kleinere structuur, genoemd DNA,die bevat genoeg code-informatie om 1000 boeken te vullen elk met 500 pagina’s met een klein, dicht opeengedrukt lettertype.Waar komt al de informatie vandaan?Het gevolg van miljoenen toevalligheden?…Maar,wetenschappers zijn overtuigd dat cellen, die een dergelijke complexe code en zo’n ingewikkelde chemie bevatten, nooit kunnen zijn ontstaan door pure, ongestuurde scheikundige processen.Informatie niet door toeval uit wanorde kan ontstaan. Er is altijd (hogere) informatie nodig om informatie te produceren, uiteindelijk is informatie het resultaat van intelligentie….

De wortel van het kwaad in de wereld niet ligt bij God, maar bij de mens.Het is niet aan God te wijten dat het zo ontzettend slecht gaat op aarde, de mens is verantwoordelijk voor de eigen ellende.God had ons zo kunnen maken, robotmensen (iPeople), gecodeerd om lief te hebben en gehoorzamen, aanbidding als screensaver.Maar zo’n dwangmatige liefde zou geen enkele betekenis hebben.God wilde dat wij Hem vrijwillig zouden liefhebben.Gedwongen liefde is geen liefde.Alleen liefde die uit een vrije keuze voortkomt, kan ware liefde zijn.En om vrij uitwisselbare liefde mogelijk te maken, schiep God mensen met een unieke eigenschap:vrije wil.Dat is immers de basis van vriendschap,liefde!.. God is ook geen goochelaar, die hocus pocus op het wereldtoneel verschijnt, om het onmogelijke mogelijk te maken.God is ook niet een rechter om onmiddellijk in te grijpen om het kwaadbestrijden.Hij is geen hemelse kinderjuf, die ons de hele dag voor kattekwaad op de vingers tikt. Daarmee zou Hij ook een dictator zijn geworden, die ons elke vrijheid en ruimte ontnam… Hij wil ons graag terug.Keer u af van je egoïstische manier van leven, keer u af van alle slechtheid, die deze wereld u aanbiedt en laat u reinigen door Jezus Christus.Gods weg is de beste weg!…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

8 Responses to Het is onmogelijk om CHRISTENDOM en ISLAM,de Bijbel en de Koran met elkaar te vergelijken!

 1. Zeepertje says:

  Today in “ZEEPERPAPER”, release late afternoon on zeepertje.com in dutch column.
  Check in – daily news wires / zeeperpapers on homepage

  Liked by 2 people

 2. Jackie2015 says:

  Rick Warren is in de Verenigde Staten de zgn Chrislam er door the drukken. En volgens berichten lukt dat hem aardig. En hij is ook dikke vrienden met het catholicisme. Iedere Christen moet zich onderwerpen aan de jezuit paus francis.
  Islamisten zijn over het algemeen bezeten door demonische machten. En Psalms11:6KJV zal hun deel worden. Er zal de ware Christen nog veel te wachten staan

  Like

 3. Het is een grote onwaarheid en teken van een tekort aan geschiedkundige kennis om te beweren dat “Het christendom wordt alleen door vreedzame verkondiging verspreid, maar de islam is vanaf het begin met het zwaard verspreid”. U vergeet duidelijk hoe Constantijn de Grote er zelfs in geslaagd is om een grote groep tot de valse Drieeenheidsleer te krijgen en hoe die trinitarische christenen verkracht, gemoord en geplunderd hebben alsook de mensen onderdrukt hebben met allerlei valse leerstellingen om hun Katholiek geloof te verspreiden. U bent ook denkelijk niet op de hoogte van wat de kruisvaarders hebben aangericht alsook wat de inquisitie voor kwaads heeft aangericht.

  U moest ook eens weten hoe christenen vijandig onder elkaar zijn. Vooral die christenen die in drie goden geloven (god de Vader, god de zoon en god de Heilige Geest) gaan regelmatig heftig te keer tegen de Christenen die in slechts één Ware God geloven. dus zo vredelievend zijn die christen dan toch niet.
  Het allen één in Christus Jezus zijn wordt toch niet graag gezien door Katholieken en door vele protestanten die zweren bij de Drie-eenheid maar geen eenheid willen zien in het Lichaam van Christus.

  U schrijft terecht “De wortel van het kwaad in de wereld niet ligt bij God, maar bij de mens.” in elk individu heerst er dat eigen ik wat de vrije keuze kan maken wat te geloven en waarvoor te gaan. Ook hebt u volledig gelijk door te stellen dat het niet aan God te wijten is dat het zo ontzettend slecht gaat op aarde en dat de mens zelf verantwoordelijk is voor de eigen ellende. zij die geloven in God zouden het goede voorbeeld moeten geven en zouden moeten weten dat iedereen, gelovige, anders gelovige, godsontkenners en andere goden aanbidders, allemaal wezens zijn die geschapen zijn naar de beeltenis van God en op deze wereld zijn omdat God hen toe laat op deze aardbol te vertoeven. Daarom moet een ware gelovige zich niet verzetten tegen die anderen op aarde maar moet hij ze ook lief hebben. En dat laatste is voor vele zich christen noemenden zeer moeilijk.

  Like

  • Het christendom wordt alleen maar door vreedzame verkondiging verspreid.Drie eeuwen lang volgen Jezus’ discipelen zijn richtlijnen (Constantijn de Grote komt in de vierde eeuw).Wat Constantijn de Grote deed, later gevolgd door de “kruisvaarders”, is niet gegrond op de christelijke leer.In feite was de eerste “kruistocht” zelfs een knullig en onprofessioneel georganiseerde expeditie, die wonderwel toch slaagde.Het had niets te maken met professioneel georganiseerde ridder legers die het martelaarschap voor God en de religieuze jihad voor ogen hadden, zoals die wel binnen de Islam bekend waren.De Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben dat de expansionistische en imperialistische Islam een gevoelige slag werd toegebracht en de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht… En was keizer Constantijn werkelijk Christen?Geloofde hij in redding door genade door het geloof in het Volbrachte Werk van Jezus Christus? Het antwoord is een ondubbelzinnig “NEE”!In zijn brieven aan de bisschoppen noemde hij de Naam van Jezus Christus niet één keer, en dat deed hij zelfs niet op zijn sterfbed…Hij heeft nooit een bekering gehad.Hij verwees vooral naar de lichtgod Sol. Pas na 318 verdwijnt de zelfstandige cultus van Sol en krijgt deze god steeds meer een christelijk gezicht. Zo zien we de stralenkrans van Sol terug in de christelijke iconografie.Bij Constantijn heeft de ene beschermgod de andere niet vervangen, maar aangevuld.Constantijn wilde niet alleen keizer van de christenen zijn, maar ook van de heidenen. Toen hij in het jaar 330 een nieuwe stad stichtte, Constantinopel, was dat geen christelijke stad. Het was de stad van de zon. In het midden stond een zuil met daarop een standbeeld van Constantijn als ‘onoverwinnelijke zon’. Met daarop de inscriptie: “Aan Constantijn, die straalt als de zon.”..

   Liked by 3 people

 4. De tittel van uw artikel luidt: “is onmogelijk om CHRISTENDOM en ISLAM,de Bijbel en de Koran met elkaar te vergelijken!” maar gaat daar eigenlijk niet ver op in.

  Wij kunnen u zeggen dat Koran en Bijbel zeer makkelijk zijn te vergelijken. Datgene wat in de bijbel (Oude + Nieuwe Testament) staat is terug te vinden in de Koran. En dat vergeten velen.

  Verder hoort u een verduidelijking maken wat u onder Christendom verstaat en wat u aanziet als christenen. Christenen horen volgelingen van Christus te zijn (vandaar de naam) maar de meerderheid van de christen noemenden volgen helemaal niet de leer van Jezus Christus en aanbidden zelfs niet de God van Christus maar hebben Jezus Christus als hun god genomen. daar is het overgrote probleem een ook de sleutel tot de angst van velen. Omdat hun geloof niet degelijk gestoeld is op Schriftuurkennis en niet voldoende onderbouwt is, is hun geloof ook zeer wankel, als men echt wel kan zeggen dat ze gelovig zijn. Velen beweren Christen te zijn maar geloven niet echt in God en kennen zelfs de Naam van God niet. Wel kijken ze uit naar al de heidense feesten zoals Halloween, Kerstmis en Pasen en eerste communie en plechtige communie, terwijl zij hun geloof niet echt beleven en weinig of niet naar de kerk gaan.

  Indien al die mensen die zich christen noemen werkelijk de bijbel zouden lezen en volgen zou er helemaal geen reden hoeven te zijn voor hen om bang te zijn voor de Moslims want dan zouden zij de enige Ware God gemeen hebben en zouden zij kunnen aantonen dat Jezus de weg naar God is om alzo de Moslims naar het christelijk geloof te brengen.

  Like

  • In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament(dateert uit de periode voor Jezus Christus), waarin oproept tot geweld.Alleen het Nieuwe Testament is wetgevend voor Christenen en dat verkondigt de liefde. Dankzij de Bijbel hebben we vandaag mensenrechten en goede grondwetten! Bijna alles waar we trots op zijn in onze cultuur, heeft wortels in het Nieuwe Testament….Duidelijk?…

   Liked by 2 people

 5. Pingback: Vliegend spaghettimonster en Gelijke behandeling voor elke overtuiging | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 6. Pingback: Bouwen op het bijbels fundament: De apostelen deden het toch ook | Stepping Toes

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s