Er is een groot probleem in West-Europa en dat probleem heet ISLAM

BRITAIN LONDON BRIDGE INCIDENTEuropa brandt!!!…De “elites” hebben West-Europa in gevaar gebracht. Door te veel immigranten toe te laten met een erg afwijkende cultuur, en door vervolgens niets van die mensen te vragen.Ze lieten toe dat moskeeën werden gefinancierd onder het motto: haal moslims uit de kelders onder flatgebouwen en alles komt goed.Nu, onder de staat van beleg, krijgen diezelfde moskeeën bezoek van de politie of worden gesloten wegens radicalisme.De kern van het probleem is dat men altijd heeft gedaan alsof immigranten alleen een lichaam hebben dat je moet voeden, en dat ze hun identiteit thuis achterlaten…

West-Europa islamiseert in rap tempo.Op basis van demografische gegevens ( groter aantal kinderen van moslim families en toenemende immigratie van moslims) zullen landen als Frankrijk, Engeland, Duitsland, Nederland en België voor het einde van deze eeuw islamitische staten zijn. Zo is het zeer wel mogelijk dat er reeds in 2020 in België 12% en in Brussel 51% moslims zullen zijn”.En als West-Europa verder gaat met zijn huidige open-deurbeleid, wordt de bevolking van ons continent gewoon vervangen…Een halve eeuw geleden stond er, in de Haagse Oostduinlaan, de eerste Nederlandse moskee. Nu zijn er in Nederland meer dan 460 moskees en meer in de planning.En naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent West-Europa ook sharia-enclaves, waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn…

De droom van een harmonieuze multiculturele ‘samen’-leving is in de praktijk uitgedraaid op multiculturele apartheid.Het failliet van de integratie heeft geen sociaal-economische maar culturele oorzaken…De islamiseringstrategie om in West-Europa moslim gemeenschappen te vestigen en een dominante positie te verwerven in bepaalde delen van een land, en in steden of stadswijken, tegen te gaan. De moslims worden opgeroepen in leefbare kleine gemeenschappen te gaan samenwonen met als doel de assimilatie door de niet-moslim meerderheid te kunnen weerstaan. Zij moeten moskees, gemeenschapscenters en eigen scholen bouwen. Zij moeten zich geografisch concentreren met als doel zo spoedig mogelijk gebieden te creëren met een relatief hoog percentage van moslims in de gemeenschap. Vanuit deze islamitische centra kan politieke druk uitgeoefend worden op de maatschappij waarin zij moeten leven.En ieder moet contacten zoeken met niet-moslims om de boodschap van de Islam te verspreiden.Geen moslim mag zich aan deze strategie onttrekken en eenvoudig als een “goede moslim” in de niet-moslim omgeving leven. Dit alles met als doel: zo spoedig mogelijk een (politieke) meerderheid te vormen zodat het gehele land geregeerd kan worden volgens de islamitische wetgeving/Sharia/….

De nationaliteit waarmee men de moslim bepaald, is niet de nationaliteit van een macht/staat.De nationaliteit van de moslim is zijn geloof.De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de “religie” van Allah regeert.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer…Om moslim te worden, hoef je slechts te zeggen ‘Er is geen God buiten Allah, en Mohammed is zijn profeet’ en dan ben je lid van de ‘oema’, de moslim gemeenschap. Maar om dit lidmaatschap vervolgens inhoud te geven moet je je houden aan talrijke gedetailleerd voorgeschreven handelingen die in het wetboek (sharia) staan. Daarbij moet je je laten leiden door de imam.En de imam zal je als belangrijkste instructie meegeven, dat je verplicht bent je over te geven aan Gods wil en dat je je moet engageren in de “Jihad”, de heilige strijd met als doel de hele wereld te islamiseren… Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd….

In West-Europa meent meer dan de helft van de moslims dat religieuze regels belangrijker zijn dan seculiere wetten.Zelfs in het grootste moslimland ter wereld, Indonesië, dat bekend staat als “gematigd” islamitisch, wil 72% de sharia als officiële wetgeving.En het is duidelijk hoe serieus de Sharia wordt genomen in de moslimwereld.Sharia is Islam in uitvoering….Het Christendom leert, dat alle mensen gelijke rechten hebben.De grondwetten en verdragen, zoals die over de rechten van de mens, zijn ontstaan uit een gedachtegoed, dat gegroeid is uit een twee duizend jaren durende worsteling met de kern van de boodschap van Christus.En de Islam zegt, dat mensen geen gelijke rechten hebben. Jezus zegt: je moet alle mensen liefhebben, zelfs je vijanden.Mohammed zegt: hebt alle andere moslims lief, en bestrijdt de andersdenkenden, de vijanden, in het bijzonder die personen die de verbreiding van de Islam in de weg staan. In de Koran is Allah geobsedeerd door ongelovigen: alle niet-moslims (kuffar).Deze ongelovigen worden gespecificeerd tot afgodendienaars en soms tot de joden en/of christen (‘de mensen van het Boek’). Op bijna elke pagina van de Koran blijkt zijn afkeer van de ongelovigen.Ongelovigheid wordt vereenzelvigd met alles wat slecht is; het zijn “de slechtsten der schepselen” (soera 98:6)…

De geschiedenis laat zien dat hoe meer islamitisch een samenleving wordt, hoe gewelddadiger en onverdraaglijk het wordt voor niet-moslims.De afgelopen decennia West-Europa is een slagveld geworden. Een oorlogsgebied. Aanslag na aanslag. Bijna iedere week inmiddels. Doden, gewonden. Onschuldige mensen vermoord, platgereden en opgeblazen. Spijkerbommen, vrachtwagens en kalasjnikov´s.Het is verschrikkelijk.Deze aanslagen zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt.Wij, hier in West-Europa zien slechts het gezicht van de Islam in een situatie waar de islam een minderheid is. Zo gauw de islam in een meerderheidssituatie komt verandert haar gezicht volledig. Dan eist de “Sharia” van alle moslims, dat zij actief meewerken aan de “Jihad”: de van god bevolen strijd voor de verbreiding van de islam en de vernietiging van allen die zich daartegen weren…En nog steeds wordt moslimterreur vaak gezien als een wanhopige reactie op armoede, onderdrukking en/of de westerse buitenlandse politiek en niet als wat het ís: een jihad door mensen die het Westen willen veroveren zoals Mohammed met Noord-Afrika heeft gedaan, door onderwerping van ongelovigen en invoering van de Sharia.Met armoede en uitsluiting heeft terrorisme niets te maken, wel met de afwijzing van westerse normen.De miljoenen van armen (christenen, Hindoes, heidenen, etc) in de voorsteden van Azië, Oost-Europa, Latijns- Amerika, etc. verwoesten hun omgeving niet…De Islam (die afvalligheid met de dood bestraft) is geen vredelievende religie, maar een totalitaire ideologie die erop gericht is iedereen aan de islamitische wet te onderwerpen…

In de Koran staan minstens 109 verzen die moslims oproepen ten strijde te trekken tegen ongelovigen/niet-moslims. Wie zich aan deze verplichting ontrekt wordt in de Koran “huichelaar” genoemd.Koran vers 9:73 : “Voert oorlog tegen de ongelovigen en de huichelaars en pakt hen hard aan.”…Koran vers 9: 14 :“Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen…Koran vers 25:52: “Luistert niet naar de ongelovigen en bestrijdt hen met grote ijver.” …Koran vers 4:76:“Zij die geloven, strijden op de weg van Allah, maar de ongelovigen strijden op de weg van de afgod. Bestrijdt dus de handlangers van Satan”. ..Etc…Geen wonder, dat een dialoog met de islam weinig kan opleveren…De Bredase rapper Ismo bijvoorbeeld – een rolmodel voor de lokale Marokkaanse straatjeugd – bracht onlangs een clip uit waarin de nodige islamitische thema’s de revue passeerden: ‘Ik geloof niets blind behalve de Koran.’ ‘De duivel roept maar geef hem geen kans.’ ‘Flikkers geef ik geen hand.’ En: ‘Ik haat die fucking Joden nog veel meer dan de nazi’s.’ …Aan het eind van de clip, die bijna 1,4 miljoen keer bekeken is, is een van zijn compagnons te zien die trots en uitdagend een karakteristieke, jihadistisch aandoende sjaal om zijn gezicht draagt, terwijl hij zowel zijn Marokkaanse als Nederlandse paspoort laat zien…Studies van socioloog Mark Elchardus toonden aan dat de helft van alle islamitische studenten in Brussel, Gent en Antwerpen antisemitisch zijn; waarschijnlijk ligt dit percentage veel hoger…

Ik erger me als ik ergens hoor of lees, dat de geschiedenis ons zou leren, dat christenen in het Midden-Oosten vredig met en naast een islamitische meerderheid leefden. Wat heet hier “vredig” als je geen rechten hebt en officieel de status van een mindere krijgt?…Toen de moslims het Midden-Oosten veroverden werden zij voor de vraag gesteld: zich te bekeren tot de islam, te verdwijnen, of een gedoogbelasting (djizia) te betalen en zich te houden aan vernederende bepalingen. De christenen kozen voor het laatste, betaalden regelmatig hun belasting (soms ook tot 50% van hun inkomsten) en onderworpen zich aan de bepalingen zoals die werden vastgelegd in wat de beschermingscharter van de islam wordt genoemd: de ‘dhimmat al-islam’. Zo werden de christenen in het Midden-Oosten voortaan “dhimmi’s” (beschermden) genoemd en moesten zich houden aan de 20 bepalingen van de beschermingscharter.En dames en heren in West-Europa: wat kiest u uit van deze drie dingen?…De christelijke presentie in islamitische landen is nooit zo snel achteruit gegaan als in de 20ste eeuw. Een goed voorbeeld van hoe een bloeiende christelijke gemeenschap in relatief korte tijd uitgeroeid kan worden vindt men in Turkije: ooit de bakermat van de christenheid in het Oosten. Een eeuw geleden was 25 procent van de bevolking nog christen, nu zijn het er minder dan een procent.De praktijk leert, dat er mogen geen kerken worden gebouw of gerestaureerd, dat iemand die zich kritisch uit over de Islam in de gevangenis komt of wordt vermoord… etc. etc. …

Europa is verscheurd.In Oost-Europa heeft de toestroom van vluchtelingen en wat zij zien als de mislukking van het West-Europese multiculturele experiment geleid tot een herwaardering van de eigen monocultuur, die is gebaseerd op vaderlandsliefde, familie en christendom…,,Het door het links-liberale immigratie-islamisering-beleid in afbraak zijnde Europa moet worden beschermd en opnieuw worden opgebouwd”, zo stelde Premier Orban van Hongarije in een toespraak onlangs. Hij vindt dat ieder Europees land het recht heeft zijn traditionele, op het christendom gebaseerde cultuur te beschermen en de multiculti-ideologie te verwerpen.Concreet komt het erop neer dat ieder land het recht heeft om zijn grenzen naar eigen inzicht te beschermen, en immigratie te stoppen en te verwerpen. Geen enkel land mag worden gedwongen om grote aantallen moslimmigranten op te nemen, en daardoor de eigen cultuur en samenleving te laten islamiseren, vindt Orban…Hongarije hecht sterk aan de herwonnen vrijheid en soevereiniteit omdat het eeuwenlang is onderdrukt door vreemde overheersers. Orban stelt Brussel voor als de nieuwe overheerser. Dat is bezijden de waarheid….

Het conflict dat op ons afkomt bestaat hierin, zo vrees ik, dat de Europeaan zich met geweld zal weren tegen iedere acute dreiging van een geweldbereide islamisering/arabisering. Daarbij komt, dat het niet lang meer zal duren alvorens de Oost-Europese landen lid worden van onze ‘Europese waarden gemeenschap’. Dat wil zeggen, dat we te maken krijgen met zo’n 120 miljoen nieuwe Orthodox-christelijke Europeanen,die uit eeuwenoude traditie ervan overtuigd zijn, dat de aanwezigheid van hun kerkelijke leiders in de regeringsmacht een van god gewild gegeven is. Bovendien kennen zij de ISLAM als een eeuwenoude bedreiging. Zij weten wat de “Sharia” voor een christen betekent…En de strategen van de islamisering van Europa vergissen zich als zij denken, dat West-Europa iedere vorm van religiositeit heeft verloren. De Europeaan is minder kerkelijk geworden, ja, maar ze hebben de basisideeën van de christelijke leer niet vergeten. Twee duizend jaar christelijke opvoeding kan in een generatie niet verloren gaan… OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!…

Zolang we de islam toestaan om religie te gebruiken als middel om tot een andere staatsvorm te komen, is het geen religie, maar een ideologie…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Er is een groot probleem in West-Europa en dat probleem heet ISLAM

 1. Pingback: Er is een groot probleem in West-Europa, en dat probleem heet ISLAM | E.J. Bron

 2. Jackie2015 says:

  De islamatische overheersing in Europa wordt van kwaad tot erger,
  De volgende stap is van erger tot satanisch
  En ik denk niet dat er een weg terug is, Het kwaad komt van binnen uit .
  De EU en de west europese regerings leiders schijnen het allemaal
  met elkaar eens te zijn.”Laat maar binnen jongens”. islam kent alleen
  maar dood en geweld Alles in de naam van de zogenaamde allah
  de barmhartige. In feite is islam een door de duivel bezeten
  militaire macht op weg om de shariah wetgeving wereldwijd in te voeren.
  En er is geen verschil tussen gematigden en extremisten, want als
  puntje bij paaltje komt kiezen de eerst genoemden de kant van de
  laatst genoemden. En ik vraag me of de europese burgers die voor links
  georienteerde partijen stemmen dit beseffen.

  Slechts persoonlijk kunnen wij ons hier tegen verzetten en onze ziel veilig
  stellen door voor Jezus Christus kiezen door Zijn genade het eeuwige
  leven te willen ontvangen Dit is de genade tijd en er komt geen tweede kans..

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s