De links-liberale schrijver György Konrád ziet de islam als een bedreiging voor de mensheid

unnamed ‘Na het nazisme en communisme is de Islam de derde totalitaire ideologie, die ons bedreigt.De massale immigratie van moslims in Europa is geen goed idee’, vindt de wereldberoemde Hongaarse schrijver György Konrád.En dat weet elk weldenkend mens al decennia,maar hier in Nederland is men meer van het kalf en die put….De Islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40)…  De historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de Islam! …

De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar! Het zijn twee totaal verschillende werelden.Het Christendom heeft zich gedurende drie of vier eeuwen op een vredelievende manier over het Romeinse rijk verspreid.De Kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren.De Kruistochten begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen.En de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben dat de expansionistische en imperialistische Islam een gevoelige slag werd toegebracht en de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht. Gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed tot op de dag van vandaag…

De Islam heeft sinds jaar en dag Europa bedreigd, en is meermaals teruggeslagen op het slagveld.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de islam.En deze keer heeft de islam een andere manier gevonden om Europa te koloniseren;middels de baarmoeder, immigratie en het bekeren van zwakke Europese volkeren…De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens de staat…Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie, bekering en missionering werden geïslamiseerd.In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen.En in Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.…

Door de massa immigratie in West-Europa(vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims), bevinden zich nu al honderden islamitische sharia no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.Deze sharia enclaves worden door de moslimradicalen beschouwd als de bruggenhoofden voor de verdere islamisering van de stad of een land…Nu al barst het in Nederland van sharia wijken(getto’s), waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn. Laat ik een paar voorbeelden noemen:Den Haag, de Schilderswijk: 85%. Transvaal: 78%. Rotterdam, de wijk Feijenoord: 58%. Delfshaven: 58%. Amsterdam, Nieuw-West: 51%. Zaandam, Poelenburg: 61%. De wijk Nieuwland in Schiedam: 55%. Oosterwei in Gouda: 55%. Kanaleneiland, Utrecht: 68%. …enz, enz…Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In Frankrijk de regering staat op de officiële website van de regering een lijst 751 “gevoelige urbane zones”, te beschouwen als islamitische enclaves, No-Go-Zones.In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren….

De grote steden zijn al reddeloos verloren en je ziet het afvoerputje nu overlopen naar de dorpen er om heen.En het is nog slechts een kwestie van tijd dat Europa Islamitisch wordt…“Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen.Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen,”zei Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland)…De president van Algerije riep in de jaren 70 al Europa te willen veroveren met behulp van de baarmoeders van Islamitische vrouwen…‘Europa wordt overwonnen door de baarmoeder,’ zei de Turkse president Erdogan. Hij wil dat Turken in Europa minstens vijf kinderen krijgen en waarschuwde voor een heilige oorlog tussen het kruis en de halve maan…. Het is onmogelijk om je identiteit te behouden, als je door miljoenen nieuwkomers met een geheel andere cultuur wordt overspoeld. Een cultuur die – zoals het geval is bij de islamitische cultuur – als doel heeft om te domineren en die weigert te assimileren(sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd)…Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn…

Feit is en blijft dat de Islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze terreurgroeperingen die overal ter wereld dood en verderf zaaien.In heel Europa zien we aanslagen van London tot Barcelona, van Madrid tot Brussel, van Berlijn tot Stockholm, van Parijs tot Manchester.De terreurdreiging is groter dan ooit.Terroristen rechtvaardigen hun daden door een beroep te doen op Allah en de Koran. Voordat ze gaan moorden schreeuwen ze nog even Allahoe akbar, ‘Allah is groot’.En het politiek beleid van de EU leidt tot een Europa, dat afglijdt naar een situatie zoals in het Midden-Oosten.De islam altijd eerst mild en tolerant begint, en zodra ze de meerderheid bereiken, dan worden ze radicaler…Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is.Voor hun zijn er twee islams. De ene is verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde, tolerantie en vrede – en dit zou de godsdienst zijn zoals die door een overgrote meerderheid in alle rust wordt beleden. De tweede islam, het islamisme, is obscuur en in zichzelf gekeerd, sektarisch, fanatiek en oorlogszuchtig; een politieke, ontspoorde en zieke islam dus die niet te vergelijken is met de eerste, de ware, goede, gematigde, mystieke islam die de broeder is van het christendom en het jodendom, en die door zijn hoge graad van spiritualiteit vele niet-moslims aanzet tot bekering.En het ’fundamentalisme’, ’islamisme’, ’salafisme’, ’wahabisme’ verantwoordelijk houden voor het geweld van de islam, is praktisch en erg makkelijk…

De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één islam is. Eén islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran, opgevat als het Woord van God dat zich openbaarde in Mohammed, die voor alle moslims, niemand uitgezonderd, het grote voorbeeld is.Hij is in alles een voorbeeld voor de gelovigen, maar zou dat dan niet gelden voor de passages uit zijn biografie waarin hij bloed laat vergieten, krijgsgevangenen maakt en de buit verdeelt?Wat de Koran zelf over Mohammed vertelt, laat zien hoe een aanvankelijk zachtmoedige, haast onzeker overkomende idealist zich ontpopt tot een vastberaden en oorlogszuchtig veroveraar. De Medinische verzen in de Koran –ontstaan na het gedwongen vertrek van Mohammed van Mekka naar Medina– zijn een stuk radicaler van toon dan de Mekkaanse…

„Ik heb de opdracht gekregen de mensen te bestrijden totdat ze getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is, totdat ze de gebeden verrichten en de zakat (armenbelasting) betalen. Als ze dat doen, dan zullen ze van mij bescherming krijgen voor wat hun leven en hun eigendom betreft.” (Citaat van Mohammed, overgeleverd door de negende-eeuwse Hadithverzamelaars Buchari en Muslim.)…Het is dan ook geen toeval dat de Koranteksten die radicale moslims vaak gebruiken om grond te geven aan hun idealen bijna allemaal uit die latere periode stammen…„IS toont het ware gezicht van de Islam,” betoogt arabist Hans Jansen. „Want,IS brengt de Sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haran verricht, die niet in overeenstemming is met de Sharia,”zei Jansen….Sharia = Islam in uitvoering. ..

De basis van de Koran is de oproep tot Jihad(oorlog tegen niet-moslims).Deze boek beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de Islam als enige echte religie in de wereld overblijft; „Bestrijd iedereen op de weg van Allah en doodt degenen die niet in Allah geloven.” …„God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)…„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”(Koran 9:29)…. „Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…

In de Koran staan minstens 109 verzen die moslims oproepen ten strijde te trekken tegen ongelovigen/niet-moslims. Moslims die niet meedoen aan deze strijd ,worden hypocriet genoemden en gewaarschuwd dat ze naar de hel gaan(”De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran/soera 2, vers 216)…“Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”(Koran 2:85)…Op bijna elke pagina van de Koran blijkt zijn afkeer van de ongelovigen/niet-moslims.Ongelovigheid wordt vereenzelvigd met alles wat slecht is; het zijn “de slechtsten der schepselen” (Koran-soera 98:6)…De Koran stelt dat alle delen van het boek gevolgd moeten worden/dus ook gewelddadige en hatende delen!/. “Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86). Elk deel van het boek moet dus geloofd worden en zij die slechts in een deel van het boek geloven worden dus zwaar bestraft…

De meeste mensen denken dat de Islam een godsdienst is, zoals elke andere, met een vooral spirituele boodschap die elke gelovige naar beste vermogen probeert in te vullen.Niets is minder waar.De Islam is eerder een totalitaire machtsideologie, dan een godsdienst, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen.Bewegingen die van het begin tot het eind van het leven en van dag tot dag alles willen bepalen voor mensen, noem je ideologieën en geen godsdienst…

De Islam is een gewelddadige doods cult en hoort niet in Europa.En deze ideologie is niet te hervormen,omdat Mohammed en de Koran kunnen niet hervormd worden! De Koran wordt gezien als het letterlijke woord van Allah, Mohammed de laatste van de profeten, het finale woord, er is geen discussie over mogelijk…Iedere gek kan zien dat de moslim cultuur en de westerse cultuur enorm botsen en eigenlijk niet samen kunnen gaan.De Islam gaat uit van de fundamentele ongelijkheid van mensen. Het ziet twee cate­gorieën: moslims en kaffirs (niet-moslims). De een is superieur, de ander minderwaardig.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de Islam.Voor de Islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Het is Allah en niet de mens die bepaald.Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen.De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de “religie” van Allah regeert.Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer….

Veel westerlingen voelen dat ‘zij niet door legers en tanks overvallen worden maar door migranten, die andere talen spreken, andere goden aanbidden, tot andere culturen behoren en zij vrezen, dat zij hun banen zullen nemen, hun land in beslag nemen, leven van de welzijnszorg en hun manier van leven bedreigen’.Het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de Islam en de Sharia!Een islamist met een pak aan en een das om, wil op termijn hetzelfde als een jihadist met een bomgordel. Natuurlijk, de methode is anders, het einddoel hetzelfde….De instroom van asielzoekers leidt ook tot grote kosten, zowel in Europa als in Nederland. Naast de maatschappelijke kosten zoals de druk op de sociale woningmarkt, zijn er directe kosten zoals die voor tolken, advocaten en de goedbetaalde mensen van het Centraal Orgaan Asielopvang (COA). Nederland trekt 539 miljoen extra uit voor de opvang van asielzoekers, zo bleek uit de laatste Miljoenennota. In totaal kostten de asielzoekers Nederland vorig jaar 860 miljoen euro waarvan de helft naar het COA ging, zo meldt Elsevier. Dit is exclusief de kosten van voormalige asielzoekers die inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen. En uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat veel  voormalige asielzoekers komen in de bijstand terecht. Vooral Somaliërs doen daar relatief vaak een beroep op. Bijna zeven van de tien volwassen Somaliërs in Nederland hebben een bijstandsuitkering. Ook ruim de helft van de mensen met de Syrische, Iraakse of Eritrese nationaliteit heeft bijstand…MENSEN WORDT WAKKER!Maar,de de meeste mensen slapen gewoon door! Ze laten zich van alles aanpraten door de zgn :correcte elite en de MSM, die de gruwelijke feiten willen verdoezelen…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM EN LINKS ZE SLUIT!

Dr. Bill Warner – De islam kan nooit worden hervormd…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to De links-liberale schrijver György Konrád ziet de islam als een bedreiging voor de mensheid

  1. Pingback: De links-liberale schrijver György Konrád ziet de islam als een bedreiging voor de mensheid | E.J. Bron

  2. Er bestaat geen gematigde Islam, eens moslim altijd moslim, die zich moet houden aan de opgelegde regels, zo niet dan mag hij kennismaken met de Sharia.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s