Geert Wilders vindt de Koran een fascistisch boek

ISLAM is de meest bloeddorstige en gewelddadige leer, die de mensheid ooit gekend heeft.Het ware gezicht van ISLAM zie je niet door te kijken naar de brave moslims, die eigenlijk ongehoorzaam zijn aan de Koran. Het ware gezicht van de ISLAM zie je als je de verschrikkelijke Koran leest, als je kijkt naar het leven van Mohammed, als je ziet wat de IS(islam in uitvoering) doet…

Na iedere aanslag in de naam van ISLAM hoor je het volgende: “Die terroristen zijn geen moslims want in de Koran staat letterlijk dat als je één mens hebt gedood, dan is het alsof je de hele mensheid hebt gedood.”Maar,er iets anders staat in de Koran:“Derhalve hebben Wij aan de Israëlieten voorgeschreven dat wie een ziel doodt, anders dan voor (het doden van) een ziel of wegens verderf zaaien op de aarde, is alsof hij de mensen gezamenlijk heeft gedood”(Soerat al Maida, vers 32)…Er staat namelijk duidelijk dat je mensen wel mag doden als vergelding voor moord en het zaaien van verderf op de aarde. Is het dan toeval dat IS eveneens beweert dat zij mensen doden, die zich verzetten tegen hun Kalifaat en dat de moslims die zij doden zich schuldig maakten aan ongeloof?…

Meermalen komt men tegen in de Koran dat mensen mogen worden gedood. Zie sura 80, pagina 712, vers 17:“Gedood moge worden de mens. Hoe ondankbaar is hij!” Zie ook sura 85, pagina 721, vers 4:“Gedood mogen worden de lieden van de groeve van het met brandstof gevoede vuur (…)“.God beraamt ook aanslagen, een militaire term. Zie onder meer sura 86, pagina 723, vers 16 en 17:“En Ik beraam een aanslag. Geef dus uitstel aan de ongelovigen. Verleen hun nog uitstel voor een korte poos”.Bij voortduring wordt een straffende God opgevoerd. Zie sura 88, pagina 725, vers 23 en 24:“Maar wie zich afwenden en ongelovig zijn, dié zal God straffen met de grootste bestraffing. Tot Ons is hun wederkomst en daarna rust op Ons hun afrekening”.Met andere woorden, wie zoekt naar een spoor van vrede of menslievendheid, komt in de Koran dergelijke passages niet tegen…

Door apologeten van de Islam, wordt vaak verwezen naar zogenaamde vredelievende de Mekkaanse koranverzen(ze zijn slechts minder gewelddadig, maar bijzonder vijandig). Deze zogenaamde vredelievende verzen uit de Koran zijn uit de Mekkaanse periode, toen Mohammed nog weinig aanhangers had en zijn macht beperkt was. De gewelddadige verzen daarentegen stammen uit de periode dat hij in Medina verbleef, waar Mohammed veel aanhangers verwierf.Nu hij een machtsbasis had gevestigd, kon hij tegen zijn vijanden ten strijde trekken.De meer dan 100 geweldsverzen in de Koran zijn dus van latere datum en hebben zogenaamde vredelievende verzen vervangen.De doctrine van herroeping van bepaalde zogenaamde vredelievende koranverzen (abrogatie of in het Arabisch naskh genoemd) is gebaseerd op soera 2:106 en soera 16:101…‘Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard’(Koran 9:29)…‘Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is’(Koran2:98)…‘En doodt hen, waar je hen ook ontmoet’(Koran-soera 2, vers 191)…‘Strijd tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen’(Koran-9: 14)… ‘Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen dan vast’ (Koran-soera 47, vers 4-5)…‘Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn’(Koran 2.193)…‘ Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen’(Koran 60.4) …‘Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan’(Koran-2:85)…VERSCHRIKKELIJK!…

Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de ISLAM.Mohammed zelf heeft verklaard, dat de islam door middel van terreur en plundering zal zegevieren (zie Bukhari Hadis, 1.7.331).Hij was een woestijnrover, die een ideologie creëerde, die zijn rooftochten legitimeerde en daardoor roofzuchtige bedoeïenen aantrok voor een veroveringsoorlog, die geheel de toenmalige wereld overspoelde.Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was.Hij liet mensen vermoorden, zoals de joden van de Qurayza-clan.De mannen van de stam werden gedood, de vrouwen en kinderen als slaaf verkocht. Dat kan je in de Hadith teruglezen.Iraanse bronnen spreken van 80 oorlogen in 23 jaar tijd. ..

De Koran spoort de moslims aan om te blijven vechten (met zwaarden, niet geestelijk) totdat ze de wereld perfect gemaakt hebben door islamitische zuivering en overheersing (Koran 9:5, 9:29, en 9:33). Het islamitische terrorisme is de directe toepassing van de Koran, de Sunna Hadith en de Sharia.Degenen die de Koran en Hadiths (Mohammeds daden en tradities) leest en deze wil nastreven kan alleen maar een terrorist zijn. Zij moeten de niet-moslims haten, hen vernederen en hen wantrouwen, hen bedriegen bij elke gelegenheid, en hen doden wanneer de situatie het nodig maakt. Dit is vastgelegd, en het is de centrale doctrine van de Islam. Een moslim die deze stelling van de islam niet nastreeft, is helemaal geen moslim.Dus, de echte vijand niet de terroristen zijn. Eerder is het de ISLAM…

De Koran deelt de mensen in twee klassen in: de klasse van de gelovigen en die van de ”ongelovigen”. De eerste zijn de moslims en zij komen in het paradijs. De tweede zijn de niet-moslims, daarmee waardeloze mensen.Dat is pure klassenhaat en racisme.Wie zoekt naar mensenrechten in Koran, ziet dat ongelovigen ook als dieren worden beschreven. Zij zijn geen mensen.Het begrip “mensenrechten” past niet bij islam. Zie ook onder meer sura 8, pagina 201, vers 21 en 22…. Het is een utopie om te denken dat we de Islam in Europa kunnen verlichten,omdat er geen Europese Koran/ ook Europese profeet Mohammed/ kan bestaan. Er is maar één Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen! Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan…

In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft.Altijd lachen als islam-goedpraters de Bijbel en Koran willen vergelijken.Men verwijst altijd naar het Oude Testament(dateert uit de periode voor Jezus Christus,alleen het Nieuwe Testament is wetgevend voor Christenen en dat verkondigt de liefde), waarin oproept tot geweld.Maar die teksten hadden betrekking op specifieke gebeurtenissen.Het waren opdrachten, geen voorschriften die tot op de dag van vandaag gelden.Dus om te zeggen dat ‘er in de Bijbel ook geweld voorkomt’ is schandalig banaal en misleidend…In het Nieuwe Testament zijn er de leerstellingen om de andere wang toe te keren, om te bidden voor degenen die je vervolgen, om het kwaad niet met kwaad te bestrijden en om in vrede met alle mensen te leven (Romeinen 12). Zulke leerstellingen vind je niet in de Koran. Daarin wordt de woede opgebouwd, pagina na pagina, tot de frustratie op gewelddadige wijze uitbarst.Wie woorden aanstreept als “gelovigen, ongelovigen, leugenaars, satan, hel, hellevuur, aanslag/aanslagen, overgeven, onderwerpen, leugenaars, huichelaars, vernietiging, verdelging”, kan op elke pagina deze woorden gemiddeld zes tot acht keer etc. aanstrepen…

Religies zoals het Christendom en het Jodendom hanteren geschriften die zijn opgeschreven door apostelen of betrokkenen, deze teksten kun je plaatsen in een specifieke locatie en tijd, en deze hoef je dus ook niet letterlijk op te volgen. Dit verklaart waarom het Christendom of Jodendom prima kunnen samengaan met een moderne rechtstaat, terwijl dat bij de Islam is dat onmogelijk.Binnen de islam is de Koranische plicht tot strijd tegen de ongelovigen/niet-moslims eeuwenlang:„De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)…En Joods-Christelijke, scenario’s en scripts vanaf het begin van de middeleeuwen de vooruitgang van techniek en wetenschap in het Westen bevorderd hebben. Aan die Westerse, vaak door de bijbeltekst geïnspireerde dromen en ideale scenario’s voor de ontwikkeling van een betere wereld, waarin steeds minder plaats zou zijn voor lijden en kwaad, heeft de wereld van de islam niet meegedaan. In de wereld van de Islam werd (en wordt) daarentegen vooral gedroomd over het herstel van de Allah wereldorde door een overwinning van de islam op de niet-moslims…De Britse koningin Victoria zei over de Bijbel: “Dat boek is verantwoordelijk voor de oppermacht van Engeland”. President Andrew Jackson van de V.S. verklaarde, “Dat boek is de rots waarop onze republiek staat”. President George Washington van de V.S. merkte op, “Het is onmogelijk om de wereld te regeren zonder God en de Bijbel”. ..

Het gezicht van ISLAM draagt een permanente grijns, en zijn ogen twinkelen. Zijn linkerhand biedt snoep aan de ongeïnformeerde. Dit is de verleidende kant van de islam. Maar zijn rechterhand verbergt een zwaard achter zijn rug, klaar om het hoofd af te hakken van iedereen, die het bekritiseert, het verlaat of wil niet onderverpen aan de Sharia(islam in uitvoering).En als we met de Islam niet om gaan zoals met het fascisme, dan zal de Islam ons verdelgen.

In haar nieuwe boek ‘Vernietig het islamitisch fascisme’ beschrijft de Frans-Marokkaanse journaliste Zineb el-Rhazoui de islam als een fascistische ideologie. Zij ziet parallellen tussen islamisten en fascisten en de manier waarop ze trachten aan de macht te komen en de mensen te beheersen. Niet alleen het islamisme zou de westerse samenleving bedreigen, maar ook gematigde moslims.’ ….”Gematigde” moslims en de jihadisten (extremisten) zijn slechts de twee gezichten van dezelfde medaille. Ze zijn hetzelfde — één groep is in zwijgende acties, de andere groep is in gewelddadige acties…

‘Anti-fascisme’ is het fascisme van deze tijd.‘Anti-fascisten’ die claimen het fascisme te bestrijden, gebruik maken van dezelfde methoden die ooit het fascisme kenmerkten. Het aantal incidenten in Nederland waarbij ‘anti-fascisten’ laten zien gebruik te maken van ondemocratische middelen om hun doelen te bereiken, stapelt zich op, in zoverre dat het inmiddels een trend is geworden. De bekladding van de huizen van PVV’ers in verkiezingstijd. De intimidatie van IND-medewerkers. Gewelddadige acties bij demonstraties van “extreem”-rechts. De bekladding van het huis van Thierry Baudet. Het huisbezoek aan activist Anne Fleur Dekker door mensen uit haar vroegere extreem-linkse milieu. Het ingooien van de ruiten en het bekladden van de deuren van de Rode Hoed. Het is maar een greep uit de activiteiten van ‘anti-fascisten’ van de laatste tijd waarbij men door middel van geweld, bedreiging, intimidatie, bekladding en vernieling probeert tegenstanders te intimideren, het zwijgen op te leggen, het functioneren te beletten of in hun veiligheidsgevoel aan te tasten…

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Geert Wilders vindt de Koran een fascistisch boek

  1. ruud beijer says:

    Te laat!

    Liked by 1 person

  2. Pingback: Geert Wilders vindt de Koran een fascistisch boek | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s