De derde islamitische verovering van Europa is volop aan de gang

We horen regelmatig “deskundigen” uitleggen, dat met name de ‘barbaarse’ Kruistochten en het Westerse imperialisme, de oorzaak zijn voor de diepgewortelde haat van moslims  tegenover het vrije Westen. Door dit te beweren wordt er niet alleen onrecht gedaan aan de historische feiten, maar wordt de islam ook nog eens verheerlijkt en geromantiseerd als een vredelievende godsdienst,die geen enkel kwaad in zich heeft(gedurende de laatste 1400 jaar werden minstens 270 miljoen kafirs/niet-moslims/ gedood in de jihad), maar slachtoffer is geworden van een christelijk complot.Maar,de historische feiten vertellen iets anders…

Het was juist de ISLAM, die in de honderden jaren voorafgaand aan de Kruistochten systematisch alle vroeg-christelijke gemeenschappen en steden onder de voet gelopen en vernietigd hadden.Onder militaire leiding van Khalid ibn al-Walid, verbreidde de islam zich over Arabië, Mesopotamië en Syrië in een korte tijd van 632 tot 636. In 633 veroverden de moslims de christelijke stad Antiochië (nu Turkije).In 635 moslimlegers veroveren Damascus en maken het de hoofdstad van het islamitisch Kalifaat.In 635 veroveren ze Gaza/Israël . Zo zijn de joodse stammen van Medina (624) en Khaybar (628-641) uitgemoord door de islamitische legers van Mohammed...

De moderne politiek correcte, maar historisch gezien onjuiste, weergave van feiten beïnvloeden een hele nieuwe generatie met eenzijdige halve waarheden, waardoor het moeilijker wordt om de feitelijke waarheid te blijven onderscheiden.Iedereen die onderzoek doet naar het islamitisch-christelijk conflict vanaf het ontstaan van de ISLAM ,ontdekt dat er al vele grote veldslagen plaats hadden gevonden tijdens de 500 jaar die voorafging aan de val van Jeruzalem in 1099 door de Kruisvaarders. En dat al deze veldslagen het gevolg waren van de islamitische “Blitzkrieg” vanuit Arabië die, hoewel het Midden Oosten en Noord-Afrika het hart van de christelijke nederzettingen waren, de gehele wereld trachtte te onderwerpen aan de islam, zowel naar het noorden, oosten en westen.En overal waar de ISLAM kwam werd de bevolking gedwongen zich te bekeren tot de islam of als dhimmi(niet-moslims) te leven onder de moslims met alle discriminerende regels, die hen werden opgelegd…

In 711 stak een moslimleger de Straat van Gibralter over en veroverde delen van Spanje en trokken Frankrijk binnen.Bij Poitiers, in 732, werden ze echter door Karel Martel verslagen.De Slag bij Poitiers is niet zomaar een veldslag. Als Karel Martel niet stoutmoedig met zijn legers de opmarcherende moslims de pas had afgesneden, hadden zij in rap tempo heel Europa geïslamiseerd. Karel heeft bij Poitiers de christenheid van een gewisse ondergang gered.Zonder de Kruistochten was heel het westen al eeuwenlang islamitisch…

Dertien eeuwen nadat de ideologie van Mohammed vanuit Noord-Afrika de Straat van Gibraltar overstak en Spanje bezette, is het de ISLAM dan toch gelukt om definitief voet aan wal te krijgen in Europa. En ditmaal zelfs zonder geweld. Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie’.JIHAD kent vele facetten, waarbij “JIHAD door het zwaard” er slechts één is. En ‘Al–Hijra’(migratie of kolonisatie:de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied) is ook een.Ondertussen zijn in West-Europa al 30 miljoen moslims,die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen.Demografische oorlogsvoering is een van de meest vernietigende vormen van Jihad.En deze  derde invasie, die nu in West-Europa gaande is,maakt veel meer kans op succes…

Wie had bijvoorbeeld eind negentiende- en begin achttiende eeuw, in de laatste honderd jaar van het kalifaat, ooit nog durven dromen dat de machtscentra van ‘grote vijanden’ van het moslimrijk, hoofdsteden als Amsterdam, Londen, Parijs en Berlijn zouden worden versierd met de honderden, al dan niet duizenden moskeeën, gebedshuizen, scholen en stichtingen waar Allah wordt aanbeden en van waaruit wordt opgeroepen tot Zijn religie? Wie had destijds durven beweren dat in deze steden ooit kerken zouden worden opgekocht en omgebouwd door moslims en dat zij invloed zouden kunnen uitoefenen op het beleid van deze landen?…

En zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen.Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons zeker goed gaat uitpakken. Toch?…De Canadese islamcriticus Christine Williams zei: „Islamisten komen heel vriendelijk je land binnen. Ze infiltreren sluipenderwijs in de sociale systemen en de politieke structuur. Ze doen alsof ze vrienden zijn, maar zijn feitelijk uit op de islamitische verovering.”…

De ISLAM is een verschrikkelijk systeem(tachtig procent van de islam is politiek,twintig procent valt onder godsdienst),waar de Sharia(islamitische wetgeving) centraal staat in deze systeem.En deze verschrikkelijk systeem wil een islamitische staat vestigen en uitbreiden totdat hij de hele wereld omvat(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40)…De Islam lijkt eerder een sekte, dan een oorspronkelijk geloof. Aanwijzingen voor dat sektarisch karakter zijn bijvoorbeeld de doodstraf op uittreden en de zeer merkwaardige oproepen om te liegen en te bedriegen tegenover de buitenwereld (soera`s 2:225, 3:28, 40:28, 66:2)…En in dit land,werd en wordt je in de hoek gegooid met het label nazi, racist, islamofoob, als je kritiek durft te leveren op deze ideologie, die onze vrij manier van leven zeer ernstig bedreigd…

En altijd lachen als islam-goedpraters de Bijbel en Koran willen vergelijken.Bijbel gaat bijna zonder uitzondering om specifieke als historisch beschouwde verhalen, die gebonden zijn aan een plaats en een tijd. Het zijn geen algemene oproepen tot actie.De vele oproepen om oorlog te voeren tegen de ongelovigen die de Koran bevat, worden nagenoeg eenstemmig opgevat als algemene, letterlijke oproepen om metterdaad oorlog tegen de ongelovigen/niet-moslims te gaan voeren, waar die zich maar bevinden, in elke eeuw opnieuw, en niet als specifieke oproepen gedaan in een specifieke situatie in het antieke Arabië, waar Mohammed als profeet en staatsman optrad…

Het hoofdthema van de Koran is de plicht tot strijd (in alle betekenissen van dat woord) tegen het kwaad, dat wil zeggen tegen de ongelovigen en het ongeloof.En radicale moslims voelen zich individueel aangesproken om het verbrijzelen en stukslaan ter hand te nemen, op grond van koranverzen als: ‘Doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’, Koran- 2:191, 4:89 en 4:91…Heeft Jezus als rolmodel, christenen aanleiding gegeven zich als terroristen en criminelen te gedragen? Waar Jezus oproept tot naastenliefde, ook jegens mensen van andere stammen, zegt de Koran dat vriendschap met specifiek joden en christenen verboden is (soera 5:51)…

De vorming van christenen is gebaseerd op het Nieuwe Testament/Bijbel/, in het bijzonder de vier Evangeliën, die het leven en de leer van Jezus beschrijven. In het Nieuwe Testament stelt God de liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid centraal…“Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, moet gij het hun doen” (Luucas 6,31/Bijbel)…“Als iemand u op de ene wang slaat, keer hem dan ook de andere toe” (Mattheüs 5,3/Bijbel)… “Als uw vijand honger heeft, geeft hem te eten, en als hij dorst heeft, geeft hem te drinken” (Paulus; brief aan de Romeinen 12,20/Bijbel)…De Britse koningin Victoria zei over de Bijbel: “Dat boek is verantwoordelijk voor de oppermacht van Engeland”. President Andrew Jackson van de V.S. verklaarde, “Dat boek is de rots waarop onze republiek staat”. President George Washington van de V.S. merkte op, “Het is onmogelijk om de wereld te regeren zonder God en de Bijbel”…Zonder Bijbel/Nieuwe Testament/, zou Europa vandaag niet bestaan zoals het nu is!…

In Rusland en Oost-Europa is het christendom/Bijbel nog altijd de nationale trots.“In Rusland leven we als Russen. Elke minderheid, van overal, die wil leven in Rusland, om te werken en te eten in Rusland, spreekt Russisch, en moet de Russische wetten respecteren.Als ze de sharia prefereren, en het leven leiden van een moslim, dan adviseren wij hen om naar die plaatsen te gaan waar dat is de staatswet. Rusland heeft geen islamitische minderheden nodig. Minderheden hebben Rusland nodig, en we zullen ze geen speciale privileges toekennen, of proberen om onze wetten te veranderen om beter bij hun wensen te passen.Het maakt niet uit hoe hard ze roepen ‘discriminatie’. We tolereren geen gebrek aan respect voor onze Russische cultuur. We kunnen beter leren van de zelfmoord van Amerika, Engeland, Nederland en Frankrijk, als we willen overleven als natie. De moslims zijn die landen aan het overnemen en dat zal ze niet lukken met Rusland”,zei Poetin.De huidige Karel Martel heet Poetin,Orbán,Wilders.En het is nu de hoogste tijd om ons te gaan verzetten tegen het jihad-barbarisme, dat ons bedreigt.Als we het nu niet doen, hoeven we het nooit meer te doen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to De derde islamitische verovering van Europa is volop aan de gang

 1. De laatste stuiptrekking van de islam

  Liked by 1 person

 2. WPI free media

  DUIDELIJK
  Waar het eerst niet lukte zal het nu met de smerige medewerking van Brussel EU en de Lidstaat leiders wel lukken door het laatste hypocriet ondertekenen Verdrag van Marrakesh.

  Liked by 2 people

 3. Pingback: De derde islamitische verovering van Europa is volop aan de gang | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s