West-Europa moet christelijke waarden verdedigen en islamisering stoppen

Het einde van de West-Europese beschaving staat voor de deur.Niet door klimaatverandering of oorlog, maar door het cultuurmarxisme.Onze tijd is gevormd door de ideeën van de 68’ers. Die 68’ers zijn een neomarxistische beweging gebaseerd op het marxisme. De basisovertuiging is ‘los van Christendom’,los van christelijke waarden,die bijna 2000 jaar hebben onze westerse beschaving gecreëerd.Deze communisten willen zelf God zijn.Zij hebben onderwijs, media en culturele instellingen overgenomen, met als doel het vernietigen van de westerse cultuur met haar Christelijke waarden.Patriotisme wordt gelijkgesteld aan racisme. Nationale voorkeur mag niet meer…

Europa wordt vandaag beheerst door een doelloos materialisme dat niet in staat lijkt om mannen en vrouwen te motiveren om gezinnen te vormen en kinderen te krijgen. Een cultuur van verloochening berooft de volgende generatie van een identiteitsgevoel. In de jaren 1970 vond er een explosie van satanisme plaats in Amerika en is sindsdien wereldwijd geëxporteerd door middel van Amerikaanse films, boeken en tv programma’s. De beruchte film de exorcist is daar het droevige hoogtepunt van geweest.Deze kaskraker wordt tegenwoordig voor een habbekrats op een DVD aangeboden en het laat zich raden; gezinnen zitten samen gezellig met een bak chips rond de Tv om deze demonie te bekijken. Ouders, ook zogenaamde christen ouders, zijn zo vervlakt door deze occulte zaken, dat de boeken van Harry Potter als sprookjes van moeder de gans gezien worden en kinderen als verjaardag’s cadeau gegeven worden.Het occulte is gewoongoed geworden in de vorm van astrologie, numerologie, voorspellen met behulp van kristallen bollen, transcendente meditatie en channeling. Deze trend wordt voltooid in New Age Beweging, die leert dat de mens goddelijk, God is, en uit zal lopen op de antichrist, de messias van de New Age.Een buitenaards wezen dat ons zou bezoeken, zou dit systeem volstrekt idioot vinden…

We weten niet meer in West-Europa wie we zijn. En een samenleving die zijn eigen bronnen niet meer kent, vervreemdt van zijn eigen cultuur en beschaving.En als een volk het geloof in zijn eigen waarden verliest, en niet meer bereid is voor het behoud van zijn eigen waarden te vechten, is het ten dode opgeschreven; de zwakte van het ene volk roept de agressie van de buurvolkeren op. Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar…Onze West-Europese beschaving staat nu onder toenemende druk van de ISLAM.Hoewel de Islamitische legers honderden jaren zonder succes getracht hebben om heel Europa te veroveren – dit reikte van Spanje in het westen en de poorten van Wenen in het oosten – is er een nieuwe aanval onderweg; deze keer uitgevoerd door immigratie en geboortecijfers.In veel woonwijken en steden in West- Europa zijn er al “sharia no-go gebieden”(stadswijken met een eigen taal, eigen kleren, eigen winkels,eigen regels).De emeritus professor Bernard Lewis van Princeton University waarschuwt dat Europa door moslims overgenomen wordt en dat de islam spoedig de dominerende kracht in Europa zal zijn (Lewis 2007).De islam predikt onderwerping van de hele wereld aan Allah.Mohammed liet er geen twijfel over bestaan in zijn afscheidstoespraak: ‘Ik heb het bevel gekregen om alle mensen te bestrijden tot ze zeggen: er is geen god dan Allah.’…

De geschiedenis en het heden leren ons, dat overal waar de ISLAM zich in een bestaande cultuur vestigt, het vroeg of laat tot een burgeroorlog komt. Het is de missie van de ISLAM om de strijd aan te gaan met alle waarden van een ‘ongelovig volk’. Deze waarden moeten indien mogelijk worden vervolmaakt of, als dat niet kan, worden vernietigd. Met als einddoel het vestigen van een staat, gebaseerd op de leer van de Koran/Sharia.Elke dag staan we oog in oog met geweld uit naam van de ISLAM.Onschuldige Europeanen sterven haast wekelijks.Elke jihad-aanslag confronteert ons met een ideologie, die gelooft dat de eindfase van een eeuwenoude strijd tussen beschavingen is ingegaan en dat het moreel goed is om de westerlingen te doden. Ook mensen die hier geboren en getogen zijn en die – zelfs in geval van kansarmoede – materieel veel beter leven dan in het land van herkomst, blijken er vatbaar voor.En de cultuurmarxisten doen alles om deze aanslagen niet als terreur, maar als een individuele problematiek van de dader te bestempelen…

Er staat in de Koran Sura 4: (97) 95} dat wie zich op Allah’s Weg = Jihad beijveren van hem een hogere rang krijgen dan de ‘achterblijvende’ of stilzittende Islamiet…De oorzaak van het islamitisch terrorisme niet gelegd kan worden bij de armoede en de uitzichtloze situatie van massa’s jongeren. Er zijn veel gebieden in de wereld waar de miserie even erg is, maar die geen brandhaarden zijn voor geweld en terreur.Jihad- terrorisme is een gevolg van het “geloof” zelf, die de niet-moslims ziet als mensen die moeten worden onderdrukt of gedood, totdat de islam de hele wereld heeft veroverd…De in Frankrijk levende, Tunesische islamitische theoloog, Abdelwahab Meddeb, komt tot de conclusie dat de hele islam ziek is: hij lijdt aan agressie. Als de meest opvallende symptomen van deze agressie noemt hij: antisemitisme en vreemdelingenhaat.”…De islam is geen religie, of in elk geval geen vorm van religie die de speciale bescherming van de godsdienstvrijheid verdient. Het is een totalitaire ideologie, die het doden bepleit van mensen op basis van wat ze zijn (bijvoorbeeld homoseksuelen), wat ze geloven (bijvoorbeeld moslims die zich tot een ander geloof bekeren), wat ze zeggen (‘godslasteraars’) of van de vrije keuzes die zij maken (bijvoorbeeld seks buiten het huwelijk). Voor een dergelijke ideologie mag in een vrije samenleving geen plaats zijn…

Het christelijk geloof heeft de landen van Europa gevormd.Waarden uit de christelijke traditie zijn de bron geweest voor maatschappelijke, politieke en sociale instituties.Het christendom is van grote invloed geweest in onze kijk op zieken, armen, achtergestelden en behoeftigen en in onze strijd om hun situatie te verbeteren en het menselijke lijden te verminderen.De bloei van de westerse wetenschap fundamenteel schatplichtig is aan de institutionele infrastructuur die de middeleeuwse universiteiten boden. De christelijke universiteiten uit de middeleeuwen speelden een essentiële rol in de toename van de westerse kennis.De moderne wetenschap gegroeid is uit ontwikkelingen ,die hun ontstaan kennen in de middeleeuwen en niét enkel tot volle ontwikkeling is gekomen door opnieuw aan te sluiten bij de klassieke oudheid.Is het toeval dat alle grote wetenschappelijke doorbraken en de verlichting in de 17e en 18e eeuw plaatsvonden in een voornamelijk christelijk West-Europa?…

Het Christendom gaat over het aangaan van een relatie met God. Christenen proberen denkbeelden van Jezus van Nazareth over te nemen. Hij is namelijk ermee begonnen vrede op aarde te krijgen.De belangrijkste waarden in het Christendom zijn vrede, gerechtigheid, solidariteit, naastenliefde.En het doel van het Christendom is om een intieme levenswandel met God de Vader op te bouwen. Die relatie is mogelijk gemaakt door het werk van Jezus Christus en de bediening in het leven van de Christen door de Heilige Geest…Het nazisme en het communisme ontstonden als seculiere bewegingen in het vacuüm dat ontstond waar het christelijk geloof werd afgezworen.Hitler en vele hoge nazileiders zagen het christelijk geloof als één van de grootste tegenstanders van het nazisme.In optiek van de nazi’s, het christendom is gesticht door de joden en bedacht om het Arische ras te verzwakken… Marx was geen oorspronkelijk denker, wel satanist en gedichten- en krantenschrijver. Als twintigjarige schreef hij aan zijn vader, “Ik wil me wreken op Hem die daarboven regeert”.Hij wil ook huwelijk, familie, bezit, staat vernietigen.Ongeacht zijn satanisme en de communistische verschrikkingen, die Marx en Engels hebben teweeggebracht, naar schatting, wereldwijd 200 miljoen slachtoffers zijn gedood!Alleen ideologie genaamd ISLAM heeft meerdere slachtoffers: bijna 300 miljoen!…

In Rusland en Oost-Europa is God/Christendom nog altijd de nationale trots.Vladimir Poetin het christelijk nationalisme van zijn land herstelt en ervan overtuigd te hebben dat er geen ware beschaving kan bestaan, zonder morele beschaving en geen echte moraal zonder de hulp van de godsdienst: «De Russische samenleving van vandaag  », zei hij ooit, «  lijdt onder een overduidelijk tekort aan geestelijke waarden zoals naastenliefde, medelijden, hulpvaardigheid en wederzijdse bijstand. Het gaat om een deficit aan waarden die ons, heel de loop van de Russische geschiedenis door, sterker en stabieler gemaakt hebben, waarden waarop wij altijd fier geweest zijn. Er kan in de wereld geen moraal of deugdzaamheid bestaan los van religieuze waarden, » zei Poetin…“Het is onmogelijk om de wereld te regeren zonder God”,zei president George Washington van de V.S…De Britse koningin Victoria zei: “Bijbel is verantwoordelijk voor de oppermacht van Engeland”. En president Andrew Jackson van de V.S. verklaarde:“dat boek is de rots waarop onze republiek staat”…

De regering-Poetin heeft de afgelopen jaren een traditioneel beleid gevoerd, waarin wordt opgekomen voor traditionele normen en waarden. Onder andere werd het uitdragen van „liberale westerse lhbti-propaganda” verboden en het gezin centraal gezet als pijler van de maatschappij. Ook in Syrië probeert de Russische overheid in samenwerking met zowel de orthodoxe als protestantse kerken de religieuze centra in ere te herstellen…„Het christendom was het startpunt van de ontwikkeling van Rusland als land”, stelde Poetin. Hij zei dat in de zomer van 2018, tijdens een herdenking van het feit dat de Russen 1130 jaar geleden, in 988, zich bekeerden tot het christendom en zich lieten dopen in de rivier Dnjepr. In de Orthodoxe Kerk krijgt Poetin vaak de titel ”verdediger van het geloof”, net als de tsaren van vóór de Sovjet-Unie.En de Russen begrijpen dat de keus is tussen Poetin of chaos.Oost-Europa kiest ook christelijke koers, los van het marxistische Westen. ..

Ik ben blij met Trump. Hij ziet wat ieder normaal mens begrijpt: dat de Verenigde Staten moeten stoppen met het ondermijnen van landen die grondstoffen bezitten. Het streven naar een unipolaire marxistische wereld door de Amerikanen is het grootste probleem.Trump begrijpt dat de ISLAM een groter gevaar is dan Rusland…Europese Unie is een fundamenteel antidemocratisch marxistische kartel, dat de volkeren van Europa naar een pad van mensenhaat, conflict en permanente recessie heeft geleid.En de spanningen lopen op, zowel tussen naties als tussen de afstandelijke politieke klasse en de honderden miljoenen gemiddelde mensen ,die toezien hoe hun manier van leven, zonder enige zeggenschap van hen wordt ontdaan.De toekomst van West-Europa is een longtime jihad-burgeroorlog…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to West-Europa moet christelijke waarden verdedigen en islamisering stoppen

 1. Jackie2015 says:

  Helaas dat zal niet gauw gebeuren, omdat ook in West Europa God naar
  de zelfkant van de samenleving is geduwd.

  Liked by 1 person

 2. Pingback: West-Europa moet christelijke waarden verdedigen en islamisering stoppen | E.J. Bron

 3. koddebeier says:

  Tja, zelfs de paus verraad het christendom !!

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s