Er gaat zoveel niet goed, dat het een wonder mag heten dat de EU(SSR) nog bestaat

Over de EU(SSR) valt veel te zeggen en te schrijven. Dat het een weinig democratische organisatie is bijvoorbeeld.Wat de meeste Europeanen echter niet weten, is dat de echte heersers van Europa, de 28 leden van de zogenaamde Europese Commissie zijn.Alle wetgeving die vandaag de dag in Europa wordt uitgevoerd is afgeleid van deze Commissie, een orgaan van ongekozen en grotendeels onbekende personen, die alleen zakelijke belangen dienen.Multinationals en financiële instellingen trekken steeds meer aan de touwtjes zowel op landelijk als op Europees niveau. Een oligarchie van politieke en bedrijfsleiders die elkaar gevonden hebben, maken de dienst uit. Het beleid is erop gericht bedrijfsbelangen maximaal te dienen en dit ten koste van ons burgers.We zijn een kolonie van de EU(SSR) geworden…

In haar laatste boek, Statecraft, schreef Margaret Thatcher: “Dat ooit begonnen is aan zo’n onnodig en irrationeel project als het opbouwen van het Europese superstaat, zal in de toekomst wellicht als de grootste dwaasheid van de moderne tijd worden beschouwd.”… De EU(SSR) staat voor alles wat er mis is in Europa.Het lijkt alsof er elke dag ergens in de EU(SSR) een demonstratie is. ‘Gele hesjes’ in met name Frankrijk, betogingen in Oostenrijk, Hongarije, België,Nederland wordt volop geprotesteerd.Bij het gebouw van de Europese Commissie sneuvelde tijdens een demonstratie tegen het migratie-akkoord van Marrakesh een ruit.Er zijn veel zorgen over de toekomst. In het Verenigd Koninkrijk heeft dat geleid tot de brexit.En omdat straks Groot-Brittannië uit de EU(SSR) stapt, loopt Brussel jaarlijks 14 miljard euro aan Britse contributies mis.Daarom wordt van de andere EU-lidstaten gevraagd om een hogere contributie te betalen aan de Europese Unie.Voor Nederland betekent dat 13 miljard in plaats van de huidige 8 miljard euro per jaar. …

Er gaan bakken geld naar Brussel. Het is een bodemloze put.Corruptie in de 28 lidstaten van de EU kost de unie jaarlijks 120 miljard euro. Dat blijkt uit het eerste anti-corruptierapport dat de Europese Commissie vanmiddag heeft gepresenteerd…Tussen 2007 en 2020 ontvangt Turkije als pre-toetredingssteun meer dan 9 miljard euro(onze belastingcenten) om de rechtsstaat in lijn te brengen met regelgeving in de EU.De financiële steun van de Europese Unie aan Turkije heeft nauwelijks rechtsstatelijk effect in het land.Tot nu toe heeft dat weinig effect, concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport over de pre-toetredingssteun…De EU geeft meer dan 1 miljard euro per jaar/weggegooid geld/ aan pre-accessie steun voor Balkanlanden:Albanië, Macedonië, Montenegro,Servië, Bosnië en Kosovo.De Europese financiële steun beloopt in de periode 2014-2020 ongeveer 7 miljard euro. En de EU missie kost de EU-landen jaarlijks zo’n 111 miljoen euro in de maffiarepubliek Kosovo…

De Eurozone is een gigantische ‘transferunie’, waarbij belastingbetalers van het éne land gedwongen worden te betalen voor andere landen.En weet je nog dat we in 2011 die 5 miljard aan de Grieken “leenden” ,die we terug zouden krijgen, mét rente? Die lening is opgelopen naar 101 miljard euro, zit ook in Spanje, Italië en Portugal, en we krijgen geen cent terug.Geld pompen in een economie met een structuur van ongelijkheid heeft altijd één gevolg: een vergroting van de ongelijkheid.We zijn nu nog verder verwijderd van het ideaal van Europese integratie, dan vóór de komst van de euro.Verschillen tussen de eurozone-landen werden niet kleiner, juist groter door de overkoepelende munt.Als de euro iets heeft teweeggebracht, is het juist meer verdeeldheid onder de landen die eraan meedoen(ten tijd van de loeisterke D-mark ging het prima met het Duitse bedrijfsleven). De belangrijkste splitsing is die tussen schuldeisers en schuldenaars.De landen, die voor de komst van de monetaire unie zwakke munten en een zwakke begrotingsdiscipline hadden, in fiscaal opzicht zwak zijn gebleven. Hun situatie is zelfs verergerd na toetreding tot de eurozone, omdat het voor deze landen gemakkelijker en goedkoper werd om geld te lenen. Zij zijn zo nog dieper in de schulden geraakt.Dat de euro niet kon werken werd al in 1997 in een pagina grote advertentie voorspeld door een zeventig Nederlandse economen…

De Europese Unie gaf ook in de periode 2014-2017 890 miljoen euro steun aan het Marokkaanse dictatuur regime, via het zogeheten ‘ nabuurschaps- en partnerschaps-instrument.In werkelijkheid wordt het geld van de Europese belastingbetalers gewoon weggesmeten. Alles komt in de klauwen van roofdier Mohammed VI…En de afgelopen 22 jaar ontvingen de Palestijnen ongeveer 33 miljard euro aan hulpgeld.Al dat geld is natuurlijk bedoeld om het leven van de inmiddels bijna 5 miljoen Palestijnen te verbeteren, maar helaas komt daar maar weinig van terecht.Zo is bekend dat de PA een groot deel van het bedrag besteedt aan het sponsoren van terrorisme tegen Israël.Het vermogen van de voorman van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas werd  geschat op zo’n 100 miljoen dollar.Beide zoons van Abbas, Tariq en Yasser, staan te boek als multi-miljonair. Hamas investeert grote bedragen in onder meer Saoedi-Arabië en Qatar, waarvan het rendement ten goede komt aan de Hamas-leiders.Yasser Arafat (1929-2004) was decennialang de onbetwiste leider van de Palestijnse Autoriteit, hoewel hij zelf in Egypte was geboren. Naast een gewiekst politicus was Arafat ook geen onverdienstelijk zakenman. De laagste schatting van zijn totale vermogen was rond zijn dood in 2004 1,3 miljard dollar…

In Brussel wordt een hoop zeggenschap weggegeven zonder dat de Nederlandse burger daarover maar iets te vertellen heeft.In Nederland is de koopkracht sinds de invoering van de euro bijvoorbeeld nauwelijks tot niet verbeterd en zijn voedselbanken als paddenstoelen uit de grond geschoten.Armoede en schulden zijn een groeiend probleem in Nederland.Eén op de drie Nederlanders komt aan het einde van de maand geld tekort en de cijfers van huishoudens met schulden nemen sterk toe. De Monitor Betalingsachterstanden 2014 leert dat in het jaar 2014 van de 7,34 miljoen huishoudens (CBS-Statline) in totaal in 2,33 miljoen huishoudens een van de onderzochte vormen van betalingsachterstanden voorkomt. Dat is 32,1% of een derde van alle huishoudens. In 2013 was het iets boven de 25%…Het aantal werkloze ouderen neemt nog niet af.Momenteel zitten ongeveer een kwart miljoen mensen van boven de 45 jaar werkloos thuis. Dit zijn er ruim twee keer zoveel als voor de crisis in 2008…En die Nederlandse pensioenpotten worden toch al met begerige ogen beloerd door de EU. Die zullen we t.z.t. ook vast “eerlijk moeten verdelen”, net als de ‘vluchtelingen’ die Mutti Merkel in 2015 in haar uppie uitnodigde, om vervolgens te zeggen dat ‘we’ ze in Europa “eerlijk” moesten verdelen.Voor de miljarden die wij aan de EU(SSR) geven, kan heel Nederland met vervroegd pensioen.Of heb je liever dat je geld naar de EU gaat zodat de Grieken met vervroegd pensioen kunnen en wij doorwerken tot we ons graf kunnen aanraken?…

Meer dan 101 miljard euro heeft De Nederlandsche Bank (DNB) nog tegoed van centrale banken in Zuid­-Europese landen binnen het eurosysteem. Dat geld komt toe aan de Nederlandse belastingbetaler.De Nederlandsche Bank (DNB) heeft binnen het eurosysteem een claim van maar liefst 101 miljard opgebouwd op onder andere Italië en Spanje, zonder duidelijke afspraken over terugbetaling. En 101 miljard is tenslotte geen kattenpis voor een land als Nederland. Om een idee te geven: 101 miljard is ongeveer 15 procent van de Nederlandse jaaromzet, 21 procent van onze staatsschuld, en maar liefst 17 keer het verwachte Nederlandse begrotingsoverschot van 6 miljard in 2017. Om dat overschot op te hoesten heeft Nederland de afgelopen jaren flink moeten bezuinigen op zorg, onderwijs en defensie. Nederland is deze eeuw de grootse nettobetaler in de EU per hoofd van de bevolking, berekende het CBS al eerder…Nederland zit in de diepste crisis sinds de jaren 30 met een torenhoge staatsschuld (380 mld) en gapend financieringstekort (35 mld). De komende jaren moeten wij miljarden bezuinigen om dit gat te dichten en dit gaat de burger al veel pijn doen…

De EU(SSR) ondermijnt ook onze nationale soevereiniteit en vreet aan de natiestaat als een langzaam gif. We worden door de EU(SSR) gedwongen honderdduizenden niksnutten uit Afrika en het M.O. op te nemen.En veruit de meeste migranten die nu Europa binnenkomen, zijn moslim.Dit is een oorlogsdaad, het gaat hier om Hijrah, de emigratie JIHAD naar landen van ongelovigen, om die landen op termijn over te nemen en van binnen uit te verzwakken…De islam is geen geloof doch een wrede, intolerante, moordzuchtige en bloeddorstige IDEOLOGIE!De islamitische geschriften roepen de moslims al 1400 jaar op om oorlog te voeren met niet-moslims, om ze tot onderwerping te brengen aan de islam.En nog steeds zijn politici bezig om de islam vrij spel te geven in Nederland.Heulen met veroveringsideologie islam is na eerst kritiekloos achter het communisme aan te hebben gelopen de nieuwe lijn van de linkse landverraders.Weg met dat soort uit óns Nederland/Europa…

De gewone burger in Nederland meer dan genoeg heeft van dat Europese circus.Mensen die hierop instemmen, stemmen in op hun eigen nederlaag. De nederlaag van onze samenleving.Het grote probleem is dat mensen geleerd hebben dat de EU en handel met elkaar te maken hebben. Dat is niet zo. Als je handel wilt drijven, moet je niet in een douane-unie zitten met harmonisatieregels.Nederland is een handelsland,net als Zwitserland,die handelt met de hele wereld.En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Zwitserland, Noorwegen en IJsland zijn geen lid van de EU. In deze drie landen is er, in tegenstelling tot de landen die tot de EU behoren, geen sprake van een economische crisis. De landen zijn welvarend en er is weinig werkloosheid.Wij kunnen door uit de EU te stappen en een handelsverdrag met de EU te sluiten buiten de Europese Unie blijven en toch handelen wat we willen.We hoeven de EU(SSR) helemaal niet nodig…

De Europese Unie kan eenvoudigweg niet gedemocratiseerd worden, omdat de hele structuur is gebouwd op de ontkenning van democratische beginselen. Er kan geen Europese democratie zijn om de eenvoudige reden dat er geen Europees demos, geen Europees volk, is. Er kunnen slechts verschillende Europese democratieën – in het meervoud! – zijn in de verschillende Europese natiestaten. Wat de EU doet is deze verschillende democratieën vernietigen.En overal in Europa nemen de anti-EU sentimenten toe. Overal in Europa zijn er patriottistische partijen die de wederopstanding van de nationale trots in hun land reflecteren…

In Groot-Brittanië is UKIP, de United Kingdom Independence Party, die wil dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat.De Britten willen af van de Brusselse regelzucht. Ze zijn de ongecontroleerde jihad Hijrah-immigratie zat.En ik denk dat er wel meer landen uit de Europese Unie gaan stappen, zoals Polen en Hongarije. Zij hebben wel vaker meningsverschillen met de Europese Unie en deze landen gaan op een gegeven moment zeggen dat het klaar is en dat ze ermee stoppen…Nexit? Liever vandaag dan morgen!Op naar een PVV-FvD kabinet.Zo snel mogelijk.Elke politieke leider in Nederland die voor de EU is, is tegen Nederland!

De EU(SSR) is een rariteit uit een grijs verleden wat zo snel mogelijk ontbonden moet worden. Een bestuursfunctie die totaal out of date is. Het van bovenaf bedisselen wat er moet gebeuren door bureaucraten met regels/zaagsel in de kop.De kloof tussen de Europese burgers en zij die hen regeren groeit. Velen voelen zich niet langer door hun politici vertegenwoordigd. Er is sprake van een complete disconnectie tussen degenen die Europa echt besturen en de volken die er leven.

Europa is geen natie; het is een cluster van naties, met elkaar verbonden door een Joods-Christelijke en humanistische cultuur, maar met verschillende nationale identiteiten.

Hier nog een video van een tierende Guy Verhofstadt, die de migrantenhekken bouwende Viktor Órban voor nazi uitmaakt, omdat laatstgenoemde weigert om zijn nauwelijks van communisme bekomen land opnieuw aan andermans cultuur te onderwerpen.EU-waarden: je moet gehoorzamen aan ongekozen leiders en als je daar niet doet dan ben je onze vijand. Democratie met het mes op de keel.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Er gaat zoveel niet goed, dat het een wonder mag heten dat de EU(SSR) nog bestaat

  1. Pingback: Er gaat zoveel niet goed, dat het een wonder mag heten dat de EU(SSR) nog bestaat | E.J. Bron

  2. Jackie2015 says:

    Hoogste tijd voor Nederland uit de EU te stappen, want er gaat helemaal niets goed. Dat komt door de graage grijpvingers van de bestuurs leden, die in feite marionetten zijn van de global elite.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s