Islamisering van West-Europa gaat gewoon verder en burgeroorlog komt snel dichterbij

9789059115798-ooooooooooDe politiek-correcte linkse beweging (sluipend gif voor een samenleving) voert een voortdurende strijd tegen de Europese beschaving door haar strijd voor de import van de verschrikkelijke ISLAM. “Islamisten” hebben in het leven één en slechts één doel: het vestigen van het Rijk van Allah op Aarde, ook wel geheten het kalifaat, en geregeld door de wetten van de SHARIA. En zeg of schrijf iets dat niet politiek-correct is, en je kunt een baantje bij de universiteit, de media, en al dit soort instellingen wel vergeten. Mensen die openlijk iets doen voor de PVV worden stiekem en soms zelfs openlijk vervolgd. Deze multiculturalisten beschouwen patriottisme als een gevaarlijk relict uit het verleden en verzetten zich tegen de nationale identiteiten van Europa. Maar dat doet ook de ISLAM, die niet wil dat de gelovigen integreren en een andere loyaliteit aannemen dan de loyaliteit aan de islam en de Ummah. Die maakt moslims zeer tot volkomen ongeschikt voor het organiseren van en het leven in een moderne, hoog-georganiseerde, rationele maatschappij…

Onder het mom van de verdraagzaamheid, het antiracisme en de godsdienstvrijheid, worden we opgezadeld met een politieke ideologie, de ISLAM, die een omgekeerde kolonisatie bewerkstelligt.De instroom van miljoenen islamitische migranten en ‘vluchtelingen’ is desastreus voor onze cultuur.Door de jarenlange ongeremde massa-immigratie,er zijn nu hele moslimwijken in West-Europa, waar de autoriteiten de macht zijn kwijtgeraakt, waar de sharia ons rechtssysteem bezig is te vervangen.De islam wil alle naties vervangen door de zogenaamde Ummah, de gemeenschappelijke identiteit van de Nation of Islam waar allen dienstbaar aan moeten zijn en waarin alle nationale identiteiten moeten verdwijnen.De islam heeft de nationale identiteit van de veroverde volkeren uitgeroeid. De Koptische identiteit van Egypte, de Indiase identiteit van Pakistan, de Assyrische identiteit van Irak, de Perzische identiteit van Iran, allemaal werden ze uitgewist, neergeslagen of gediscrimineerd tot op de dag van vandaag…

In elke grote West-Europese stad komt men vrouwen in hoofddoeken en boerka’s tegen.Overal in West-Europa verspreiden zich nu moskeeën,  islamitische centra en halalwinkels.Vijf keer per dag, het ‘allahoe akbar’ de gebedsoproep, schallen over de pleinen en straten.Al onze feesten worden aan de kant geschoven en komen die van hen naar voren.Het zijn er ondertussen al duizenden en de symptomen en gebeurtenissen die wijzen op islamisering.Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen. Moslims zijn bereid in een democratie te leven zolang ze nog niet in staat zijn om zelf de sharia op te leggen. Maar daar waar de moslims eenmaal de meerderheid vormen wordt al snel duidelijk dat deze “godsdienst” geen respect heeft voor andere godsdiensten en dat de islam dan als totalitair systeem over de hele samenleving heen wordt gelegd…

Overal waar de islam een voet aan de grond heeft gekregen, heeft hij enorm menselijk leed gebracht.Elk jaar verliezen vele onschuldige West-Europeanen hun leven Door de politiek van open grenzen en islamitisch terrorisme,verliezen vele onschuldige West-Europeanen hun leven.Officiële verklaringen door de staatsmedia of politici vermijden zoveel mogelijk islamieten te benoemen als bron van geweld.En moslimterreur wordt gezien als een wanhopige reactie op armoede, onderdrukking en/of de westerse buitenlandse politiek en niet als wat het ís: een jihad door mensen, die het Westen willen veroveren zoals Mohammed met Noord-Afrika heeft gedaan, door onderwerping van ongelovigen en invoering van de Sharia.Na iedere islamitische aanslag, opnieuw moeten we de valsprofetische “argumenten” aanhoren, dat het bloedvergieten onze schuld. Massamoord met voertuigen wordt gepleegd door “witte busjes”, steekpartijen door “verwarde mannen” en op Koran geïnspireerde terreur heeft “niets met de islam te maken”…Er zijn veel richtingen in de islam. Maar er is één Koran,die moedigt aan tot moorden, vechten en doden.Radicale islam is een pleonasme. Er is maar één islam. Er is geen gematigde islam. Die bestaat niet…

Het is niet te ontkennen dat een aantal van IS’ walgelijkste misdaden direct uit Koran en Hadith is overgenomen. In vers 33 van soera 5 wordt kruisiging bevolen als straf voor ‘hen die tegen Allah en zijn boodschapper oorlog voeren’. Onthoofding van ongelovigen/niet-moslims wordt opgedragen in soera 47 (genoemd naar Mohammed zelf) ,vers 4 en wordt ook wel gerechtvaardigd met verwijzing naar het bloedbad van de Beni Qurayza, een joodse stam in Medina, waarvan Mohammed in het jaar 627 alle mannen liet onthoofden(ook minderjarig jongens/kinderen). De slavernij en massale verkrachting van vrouwelijke Yazidi’s door zijn strijders rechtvaardigt Islamitische Staat door de eerste zes verzen van Soera 23 (Al-Muninun, de gelovigen) te citeren: ‘Succesvol zijn de gelovigen die (…) hun kuisheid bewaren, behalve bij hun echtgenoten en slavinnen, dan valt hun niets te verwijten.’…

IS-jihadisten volgen de letterlijke interpretatie van de Koran, zij volgen het voorbeeld van Mohammed in zijn Medina-jaren.De stichter van de islam sprak ook de woorden:‘onderwerp u of ik stuur u legers ,die de dood liever hebben dan het leven.’ IS presenteert zichzelf als de reïncarnatie van het kalifaat onder Mohammed…Er zijn zo´n 270 miljoen mensen(kafirs/niet-moslims) omgekomen, dankzij de 1400-jarige jihad.De kruistochten waren een reeks militaire expedities die werden geboren uit het voornemen om gehoor te geven aan de noodkreet uit het Oosten, om moslimlegers buiten de Byzanthijnse grens te houden. De vier eeuwen ervoor, waarin ongeveer twee derde van de christelijke wereld door middel van jihad werd veroverd, vormde een motief…

Sterven voor de zaak van de ISLAM in een fysiek gevecht (de jihad) is zelfs de enige manier om zeker in het paradijs te komen. Het doet er niet toe of daar onschuldigen bij omkomen.Maar,het imago van de islam is niet alleen terreur en geweld, de islam staat ook bekend als vrouw-onvriendelijk, homo-onvriendelijk en ondemocratisch.Landen die grotendeels door moslims worden bevolkt worden geleid door dictators, zijn voortdurend in oorlog, de mensenrechten worden er massaal geschonden.In veel islamitische landen hebben hond en kat meer vrijheid dan de vrouw des huizes.Ze mag zich niet in het openbare leven begeven, haar stem geldt slechts half in rechtszaken.De stem van een vrouw geldt voor de helft van die van een man, waardoor vrouwen altijd het onderspit delven in de islamitische rechtspraak, ook al hebben ze gelijk. Dit is bijzonder schrijnend in zaken van verkrachting. De vrouw is per definitie de schuldige en dient veroordeeld te worden voor overspel, wat haar het leven kan kosten, ook al werd ze verkracht. Daarbij bestaan islamitische rechtbanken louter uit mannen. Andere religies worden met grof geweld bestreden…

Jarenlang zijn de politieke partijen door de PVV gewaarschuwd voor de gevaren van de islam in Nederland, voor het geweld,de terreur en islamisering, die de islam met zich meebrengt. Maar politiek correcte partijen hebben consequent de andere kant op gekeken en de problemen onder het tapijt geschoven, weggemoffeld.Ze sluiten hun ogen voor de vrouwenonderdrukking,jihad-antisemitisme, haat tegen homo’s, uitkeringsafhankelijkheid, straatterrorisme.Echte grote problemen van Nederland durven ze niet te benoemen, laat staan echt aan te pakken, zoals massa-immigratie en islamisering.Die linkse gutmenschen hebben er voor gezorgd dat we straks volledige burgeroorlog krijgen in Europa.BEDANKT:landveraders,de elite, universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici en wegkijkers.De toekomst van jullie kinderen is leven onder fascistische Sharia,of jaren in een burgeroorlog zijn!…

Alleen de elite is nog enthousiast over het multiculturalisme. Het volk heeft hier definitief afscheid van genomen.Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost en alleen al dit jaar bijna 13 miljard euro zal kosten! Maar de Nederlandse kiezer mag van het kabinet  blijkbaar niet weten wat de massa-immigratie kost…https://nos.nl/artikel/2197840-de-zweedse-probleemwijken-waar-de-politie-wordt-bekogeld-met-granaten.html

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Islamisering van West-Europa gaat gewoon verder en burgeroorlog komt snel dichterbij

  1. Pingback: De islamisering van West-Europa gaat gewoon verder en burgeroorlog komt snel dichterbij | E.J. Bron

  2. Jackie2015 says:

    Alleen de elite is nog enthousiast over het multiculturalisme. Het volk heeft hier definitief afscheid van genomen
    Dan vraag ik me af waarom er niet meer op de PVV wordt gestemd? Of wordt er met de uitslag van de verkiezingen gesjoemeld ten voordele van de langer gevestigde partijen?

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s