De wereld moet de ISLAM officieel verklaren als de grootste bedreiging voor de mensheid!

ISLAM is georganiseerde misdaad tegen de mensenlijkheid!William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: “Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt.” Deze verschrikkelijke jihad systeem heeft elke cultuur vernietigd die het is binnengedrongen of waarheen het is geïmmigreerd. De totale duur van deze vernietiging kan eeuwen zijn(West-Europa zal over enkele decennia islamitisch zijn), maar wanneer de islam eenmaal dominant is, faalt hij nooit. De cultuur van het gastland verdwijnt en sterft uit.De geschiedenis van de islam begint met de immigratie van Mohammed naar Medina. Vanaf dat moment heeft de aantrekkingskracht van de islam voor de wereld altijd de dualistische optie gehad van het meedoen met een glorierijke “religie” of het onderworpen worden aan politieke druk en geweld. Na de immigratie naar Medina werd de islam gewelddadig wanneer overredingskracht niet baatte. De jihad werd geïntroduceerd.Met geweld worden andersdenkenden bekeerd, bedreigd, verjaagd of gedood. Syrië, Egypte en Noord-Afrika worden veroverd.Volgens de biografieën van Mohammed, de meeste oorlogen die hij gevoerd heeft, geen defensieve, maar offensieve oorlogen, vaak tegen argeloze burgers… 

De islam stelt dat wij-ongelovigen/niet-moslims- de vijanden van Allah zijn en dat alle vormen van drukmiddelen en overredingskracht mogen en moeten worden gebruikt, om ons te veroveren.Moslims die gewelddaden plegen in de naam van Allah, kunnen met het grootste gemak rechtvaardiging vinden voor hun daden in de leringen van de Koran en in de wandel en handel van Mohammed zelf, wiens levensloop alle moslims ten voorbeeld moet strekken.”Ik ben iemand die zich heeft overgegeven aan zijn schepper, Allah. Iemand die de pofeet volgt en leeft naar de Koran en de soenna.We moeten de islam in zijn geheel accepteren, niet aanpassen aan de tijdgeest. De sharia hoort erbij, de jihad en de islamitische staat ook. De profeet is het voorbeeld.Wij hebben de opdracht gekregen van Allah om de mensheid te bevrijden uit ongeloof, uit slavernij – slavernij van je begeerte, van een ander mens, van een afgodsbeeld. Soms is jammer genoeg geweld nodig. Want de ongelovige machten werpen barrières op, omdat de islam clasht met hun belangen,” zegt Shabir Burhani (student bestuurskunde in Leiden, van Afghaanse komaf)…

De Koran roept al 1400 jaar op tot moord, strijd en geweld tegen niet-moslims:‘Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is’(Koran-2:98)…‘Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims’(Koran -4:101.)…‘Strijd tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen’(Koran-9: 14)…‘Bestrijdt de ongelovigen om je heen en laat ze jouw hardheid ervaren’(Koran-2:9:123)…‘Bestrijd ongelovigen totdat iedereen moslim is’(Koran-8:39)…‘Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard’(Koran- 9:29)…‘Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen dan vast’ (Koran-soera 47, vers 4-5)…‘Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan’(Koran-2:85)…VERSCHRIKKELIJK!…Nederlandse de-PVV partij had dus groot gelijk om de Koran te verbieden…

Feit is en blijft dat de ISLAM een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze terreurgroeperingen die overal ter wereld dood en verderf zaaien.“IS toont het ware gezicht van de islam”, betoogt Arabist Hans Jansen.“Want IS brengt de sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS,Hamas of Boko Haram verricht, die niet in overeenstemming is met de sharia.En de sharia is het ware gezicht van de islam. En ja, ISIS is het ware gezicht van de sharia. Dus toont ISIS het ware gezicht van de ISLAM”…Mohammed heeft nooit een ongelovige net zo behandeld als een moslim.Deze dualistische ethiek vormt overigens de basis voor de jihad.Het ethische systeem stelt de ongelovige voor als minder dan menselijk en daarom is het gemakkelijk om de ongelovige te doden of te bedriegen…

De islamitische wet verplicht tot geweld tegen andersdenkenden, alleen omdat ze geen moslim zijn.De islam kan dus ‘aardig’ zijn, maar in geen enkel geval is de ongelovige een ‘broeder’ of een vriend. In feite zijn er ongeveer veertien verzen in de Koran die onbetwistbaar zijn – een moslim is nooit een vriend voor de ongelovige. Een moslim kan ‘vriendelijk’ zijn, maar hij is nooit een echte vriend. De mate waarin een moslim werkelijk een ware vriend kan zijn, is de mate waarin hij geen moslim is, maar een hypocriet.Iemand die zich schuldig maakt aan blasfemie en afvalligheid verdient in de ogen van miljoenen moslims de dood.Dat gebeurde eind 1985 in Soedan met de moslimdenker Mahmoed Mohammed Taha en later met enkele tot het christendom bekeerde moslims in Pakistan en Saoedi-Arabië…

Deze harde houding wordt gesteund door vier wet- of rechtsscholen (‘stromingen’) die binnen de soennitische islam de jurisprudentie bepalen: hanafieten, malikieten, sjafi’ieten en de hanbalieten. Geen van alle laat het geringste misverstand bestaan: op godslastering en geloofsafval staat de hoogste straf, de dood.Ze baseren zich op de overgeleverde uitspraken van Mohammed (hadith), die samen de islamitische traditie (soenna) uitmaken.En de traditie leert: iedere moslim is slaaf van God (ibaad Allah). Hij heeft zich aan Hem overgegeven en is daarmee Zijn bezit geworden. Wie het islamitische “geloof” vaarwel zegt, onttrekt zich aan Gods bezit en begaat een zware zonde. Tevens brengt hij schade toe aan de eenheid en samenhang binnen de moslimgemeenschap.Veel moslims-die vrijheid willen- zijn ook het slachtoffer van de islam…

De islamitische wet-de sharia  is er in de eerste plaats voor om de continuïteit van de traditionele islamitische maatschappij te garanderen. Wie niet in dat plaatje past, zal dat voelen ook.Deze wet is er niet ter bescherming van de mens, maar ter bescherming van het systeem. Zo is dat ook in andere totalitaire systemen.Rechten van de mens gelden in de islam niet.Kritiek op die wetten is onmogelijk en wordt in de islam als afvalligheid en godslastering beschouwd.Dat wordt gezien als een aanval op de leer van Mohammed.‘Wat de huichelaars betreft, indien zij zich afwenden van de weg Allah’s, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen aantreft’(Koran- 4:89)…

De ISLAM gaat uit van de fundamentele ongelijkheid van mensen. Het ziet twee cate­gorieën: moslims en kaffirs (niet-moslims). De een is superieur, de ander minderwaardig.Moslims worden in ALLE  moskeeën opgevoed en gehersenspoeld met haat richting anders-gelovigen.Zij zijn de beste en de andere mensen slecht.In de Koran is Allah geobsedeerd door ongelovigen: alle niet-moslims (Kuffar-Kafir),die worden vereenzelvigd met alles wat slecht is; het zijn “de slechtsten der schepselen” (soera 98:6)…‘Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u alleen in Allah gelooft’(Koran 60.4) …Bij die haat uit de Koran groeit moslims op.En zij doen niet mee aan de samenleving en zonderen zich af.Ze isoleren zichzelf en leven binnen een muur.En als je die mensen op dat moment een wapen in handen zou geven, zijn ze er klaar voor.‘Een Kafir mag geterroriseerd worden’(Koran: 8:12)…‘Een Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden’(Koran 47:4)…

Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast, waar niet gepredikt wordt dat de Jihad een islamitische plicht is.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.Er bestaat geen enkel land op deze wereld waar islamieten in de meerderheid zijn en waar zij in vrede leven met andersgelovigen.Een islamist met een pak aan en een das om, wil op termijn hetzelfde als een jihadist met een bomgordel. Natuurlijk, de methode is anders, het einddoel hetzelfde.‘De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM’(Koran- 2, vers 216).De extremist en niet-extreme moslim delen hetzelfde “geloof”.Het zijn geen andere soorten geloof. Ze hebben dezelfde leer en dezelfde heilige boeken en ze gaan naar dezelfde moskee.Nederlandse de-PVV partij had dus groot gelijk met alle moskeeën en islamitische scholen in het land te sluiten…

De geschiedenis van de islam is de vernietiging van het christendom in het Midden-Oosten, Egypte, Turkije en Noord-Afrika. De helft van het christendom ging verloren. Vóór de komst van de islam was Noord-Afrika het zuidelijke deel van Europa (een deel van het Romeinse rijk). Rond zestig miljoen christenen werden gedurende de jihadistische verovering afgeslacht.In Afrika zijn meer dan 120 miljoen christenen en animisten gedurende 1400 jaar jihad omgekomen.Christenen geloven dat ‘liefde alles overwint’. Wel, liefde overwint de islam niet.De helft van de glorierijke hindoebeschaving werd vernietigd en tachtig miljoen hindoes werden gedood.De grootste moordmachine in de geschiedenis is de islam!In de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims gedood door de islam. Dit zijn de gevolgen van de Jihad, die op geen enkele school wordt onderwezen…

Als de hele wereld zich onderwerpt aan de islam-sharia, dan zal er vrede zijn.De islamitische invulling van het woord vrede is een andere dan die de rest van de wereld er onder verstaat. Wat de moslims staat “vrede” gelijk aan overgave. Dus alleen als de ongelovige zich onvoorwaardelijk overgeeft dan zal er vrede bestaan. Het islamitische idee van vrede is feitelijk een bevel om oorlog te voeren.De islamitische wereld heet niet voor niets “Dar al Salam” of “huis van vrede”. De niet-islamitische werelds daarentegen is “Dar al Harb”, ofwel het huis van oorlog-huis van het ongeloof.De islam assimileert niet, maar domineert. Er is nooit sprake van ‘omgaan’ met de islam. De eisen houden nooit op en de eisen moeten worden ingewilligd op de voorwaarden van de islam: de totale onderwerping…

Volgens de Amerikaanse uit Egypte afkomstige ex-moslima Nonie Darwish “onderscheidt de islam zich van echte religies omdat de islam de «gouden regel» niet kent. Deze regel houdt in dat men zich tegenover anderen moet gedragen zoals men zelf wil dat deze anderen zich tegenover ons zouden gedragen. Deze «gouden regel» ligt aan de basis van onze Westerse beschaving. De islam kan bijgevolg niet de rechten en vrijheden claimen, die andere religies toekomen, omdat de islam de kern van onze beschaving afwijst en aantast.”… Deze vier kenmerken zijn van een religie: 1. Het behoren tot een religie moet een persoonlijke keuze zijn; 2. Geen enkele religie mag eisen dat diegenen die de religie verlaten gedood moeten worden; 3. Een religie mag nooit bevelen om diegenen die niet tot de eigen religie behoren te doden of te onderwerpen; 4. Een religie moet in overeenstemming zijn met de fundamentele mensenrechten. Aangezien de islam strijdig is met elk van deze vier karakteristieken, kan de islam niet als een religie worden beschouwd.Minstens 75% van de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de jihad. Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische stichtingsteksten.De islam is geen godsdienst, maar een ideologie en dus niet onder godsdienstvrijheid vallen…

Binnen de islamitische en Westerse wereld wordt fel gedebatteerd over de noodzaak om de islam te moderniseren. Maar  dat kan helemaal niet.De belangrijkste bronnen in de islam zijn de Koran en de leer van Mohammed.En op welke basis gaat men Koranverzen annuleren of overleveringen van Mohammed als achterhaald verklaren?…De Koran en Mohammed kan je niet hervormen! Mohammed heeft geen gematigde en een gewelddadige biografie. Er bestaat maar één levensverhaal van Mohammed , die zowel radicale en gewelddadige als niet-radicale(in het begin) delen bevat.De Koran is heilig en volmaakt. De Koran is het woord van Allah. Discussie is dan ook ondenkbaar.Dus,er  komt geen ‘democratische’ of ‘verlichte’ islam.Er is maar één islam, met één sharia,met één verschrikkelijke Koran en Mohammed, die vermoordt en slaven had.Roepen vanuit de polder om hervorming van de islam is makkelijk, goedkoop en vooral frivool…

“Niet alle moslims zijn slecht!” is irrelevant.Want in nazi-Duitsland of in het communistische Sovjet-Rusland was de meerderheid van de mensen ook vredevol en toch heeft zich zoveel gruwel kunnen voltrekken in hun naam.De vredevolle meerderheid was irrelevant, omdat een kleine groep een grote groep kan domineren en betrekken in gruwelijke daden en daarom geen zin heeft om te claimen dat niet alle moslims slecht zijn.Nederlandse de-PVV partij-met hun leider Geert Wilders- heeft dus groot gelijk:grenzen dicht!Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de islam hier in Europa binnen te halen.De islam is een levensgevaarlijke organisatie en iedereen die islam goed vind, sta dus achter het doden van onschuldigen en ellende die door verschrikkelijke islam wordt veroorzaakt. OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

Na tientallen islamitische terreuraanslagen,Frankrijk is nu een nieuwe weg ingeslagen. Een absolute revolutie, waar geen houden aan is met als doel het islamofascisme uit Europa te verwijderen.

De daders van de terreur zijn islamisten , maar de facilitator tot die terreur is het multiculturalisme .De vrijblijvendheid van het alles verwelkomende multiculturalisme (zelfs oorlogscriminelen worden opgenomen) heeft het mogelijk gemaakt dat het islamofascisme zich in het seculiere Westen heeft kunnen neerzetten .

Pim Fortuyn waarschuwde ons 20 jaar geleden al voor de groeiende islam ellende , voorzag het terrorisme/onthoofdingen/groeiend straattereur etc.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to De wereld moet de ISLAM officieel verklaren als de grootste bedreiging voor de mensheid!

 1. Pingback: De wereld moet de ISLAM officieel tot de grootste bedreiging voor de mensheid verklaren! | E.J. Bron

 2. antiislamnu says:

  Heel goed artikel onze dictators weten dit al langer we worden gewoon uitgeleverd aan de islam

  Liked by 4 people

 3. ruud beijer says:

  Zolang de Nederlanders blijven wegkijken én meehuichelen met de islam is er niets meer aan te doen.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s