Veertig jaar geleden was Nederland een paradijs op aarde, maar cultuurmarxisten hebben ervoor gezorgd dat wij nu in een EU-communistische islamitische hel leven

Nederland was 40 jaar geleden een fantastisch land. Het was hier goed om te leven. Dat danken we aan onze joods-christelijke en humanistische waarden en normen, die het fundament vormen van onze democratie en rechtsstaat. Nederland was een land, waarin de islam geen intrede had gedaan, waar geen islamitische enclaves waren en waar geen angst voor terreuraanslagen was. Er waren geen moskeeën (die de sharia, jihad en islamisering propageren) in onze steden. Op straat struikelde je niet over discriminerende hoofddoekjes. We waren de baas over ons eigen land en onze eigen grenzen. We waren soeverein. Nederland was Nederland. En toen kwamen de cultuurmarxisten met hun multiculturalisme, die de economische EU hebben veranderd in een politieke unie en de soevereiniteit van Nederland hebben overgedragen aan de ondemocratische dictatoriale communistische Europese Unie. Samen met islamitische landen (met de Resolutie van Straatsburg uit 1975) hebben ze deze volmaakte beschaving op de rand van de ondergang gebracht. Het meest tragische van dit alles is dat de meerderheid van het Nederlandse volk niets heeft gedaan om deze tragedie te voorkomen. Zij heeft gewoon geaccepteerd dat Nederland verdwijnt (iedereen die niet heeft gestemd op de PVV, heeft dit land verraden)…

Cultuurmarxisten(die de verschrikkelijke islam bijna voor heilig hebben verklaard) kozen voor absolute godsdienstvrijheid en men wendt zich af van de Joods-christelijke wortels, waarden en tradities van het Westen en kiest men voor een multireligieuze en multiculturele samenleving, waarin juist Bijbelse(die ook Joodse cultuur en religie bevat) normen en waarden zoveel mogelijk uit het publieke leven verbannen moeten worden-verboden zouden moeten worden.Iedere absolute tolerantie betekent intolerantie en iedere absolute vrijheid discriminatie.Zo kregen we intolerante en discriminerende islam,die samen met cultuurmarxisten onze beschaving jarenlang aan het vernietigen is.De geschiedenis laat zien dat islam altijd een bedreiging vormde voor Europa,omdat in de islamitische geschriften is te lezen dat het doel van de islam is het stichten van het wereld kalifaat.En ondertussen is al bekend dat in de richting wereld kalifaat al 57 landen islamitisch zijn geworden…

Europa wordt voor de derde keer (na Poitiers in 732 en Wenen in 1683) getroffen door islamisering, maar dit keer vindt de jihad evenzeer plaats op niet-gewelddadige en ‘sluipende’ wijze- door middel van immigratie (al-Hidjra).Met deze sluipmoordenaarstactiek zijn ook tientallen landen veroverd.Ondertussen staan onze grenzen wagenwijd open. Miljoenen economische vluchtelingen rammelen aan de poorten van Europa.De moskeeën spelen een centrale rol in de islamisering van één land.Een moskee is een belangrijke basis in het land van de ‘ongelovigen’. In niet-islamitische landen (Dar ul-Harb) is een moskee vooral een “outpost”, een fort als het ware waar de Dawa (verspreiding van de islam middels verleiding en misleiding) wordt gecoördineerd en aangestuurd.En rond de moskee vormt zich een islamitische gemeenschap die steeds meer haar islamitische stempel drukt op de wijk. Autochtonen trekken weg, buurtvaders vervangen de politie en de azan schalt door de wijk. Zo wordt de enclave gevormd: een Gazastrook in wording.Momenteel is het Westen als een kikker in een pot water die traag maar zeker aan het opwarmen is. Als dat water straks plots het kookpunt bereikt, is het te laat: dan leven we in een kalifaat, een gevoel dat men nu al heeft wanneer men door bepaalde Brusselse,Amsterdamse of andere Europese wijken loopt waar moslims, moskeeën, halalwinkels en hoofddoeken de toon zetten…

Aangezien de islam geen scheiding van religie en politiek/staat kent, maar eerder een ideologie onder de onzichtbare mantel van religie is, hij bepaalt immers het individuele leven van het individu en staatkundig tot in detail, kan er dus geen aanspraak worden gedaan op een wettelijk recht op moskeeën.De resultaten van al die “vrindelijke” preken in alle moskeeën hebben we in de afgelopen 30 jaar kunnen zien: met de oproep tot moord op de schrijver Salman Rushdie, van opperprediker imam Khomeini in 1989, via de oorlogsverklaring van de islam aan het westen op 11 september 2001, via talloze moorden, bomaanslagen, oorlogen en terreurdreigingen.In landen waar de islam een minderheid vormt, staat de islam tijdelijk toe dat haar aanhangers een schijnvriendschap onderhouden met hun niet-islamitische buren.De bronnen van de islam zijn wat dat betreft helder en leggen de moslim in essentie op:wees zoet en zacht zolang je nog niet sterk genoeg bent, maar sla toe wanneer je voldoende middelen en slagkracht hebt; pleeg met andere woorden ‘taqiyya’: lieg en misleid wanneer dat de islamisering vooruithelpt.Deze sluipmoordenaarstactiek, waarbij er vriendschap wordt geveinsd tot de islam sterk genoeg is om aan te vallen heeft geresulteerd in tientallen nieuw gevormde islamitische staten.Islamieten wonen nu in Dar-al-Harb: het huis van de oorlog/het land van de ongelovigen…

De fundamenten van het islamitische terrorisme worden gevormd door ideeën die weer van een wereldbeschouwing zijn afgeleid: de islam. De gewelddadige jihad en het zaaien van islamitische terreur zijn inherent aan de islamitische leer,en ook een doeltreffend middel om te islamiseren. De jihadistische aanslagen in Parijs op het satirisch magazine Charlie Hebdo (volgens de islamitische leer mag niet worden gespot met de islam) en op de Joodse supermarkt (de islam is inherent antisemitisch), hebben dan ook als doel het Vrije Westen via (zelf)censuur stukje bij beetje islamitischer en dus onvrijer te maken; om stukje bij beetje de democratische rechtsstaat te vervangen door de sharia(islamitische wet).De leer van de Koran en de Hadith stelt dat de wereld slechts vrede zal kennen, als er alleen nog maar mohammedanen zijn.In Duitsland waren veel Duitsers tegen Hitler en zijn fascisme. Toch was er niemand die iets deed om hem tegen te houden.En als de ontwikkelingen in het huidige tempo doorgaat zullen extremistische en niet-extremistische moslims eenzelfde ontwikkeling doormaken…

Islamieten zijn sinds 1400 jaar in geen enkele land geïntegreerd met een niet islamitische cultuur. Ze hebben uiteindelijk al die landen bezet. Landen waar ze oorspronkelijk als immigrant binnengedrongen waren, hebben ze verandert in een moslimland!De eeuwenoude indoctrinatie van mensen in de islam zit in hun DNA. Generatie op generatie is geleerd dat islam hun identiteit is. Hun binding met familie, stam en hun verleden. Dat is nog eens iets anders dan fascisme en communisme.En een groeiende aparte islamitische maatschappij, ofwel het permanent naast elkaar bestaan van sterk verschillende culturen binnen één en dezelfde samenleving is een fictie en betekent een bron van burgeroorlog… De islam wordt algemeen, in grondwetgeving en verdragen, beleid en rechtspraak en in de samenleving, als een godsdienst beschouwd. Het wetsvoorstel voorziet er echter in dat aan de islam de kwalificatie van godsdienst wordt ontnomen en definieert de islam als een gewelddadige, totalitaire ideologie,die voor een klein deel-20% godsdienst/religie, maar voor het overgrote deel is de islam recht, staatkunde en regelgeving.De islam kent geen godsdienstvrijheid en geen enkele wederkerigheid, een concrete bewijs dat islam geen godsdienst is…

“De centrale boodschap van de islam is het: hou van de gelovigen en haat de ongelovigen. Eigenlijk verbood Allah  het mij als moslim om werkelijke genegenheid te voelen voor de niet-moslim, dus de christenen en de joden.Veel moslims zijn niet van bewust hoeveel problematische de islamitische teksten er zijn.Met elk land waar zich een totale islamisering heeft voltrokken, ging het bergafwaarts.En islamisering van Europa is allang binnengeslopen. Ik ben geen moslim meer.Als je uit een gemeenschap komt waar je in een kooi wordt gehouden, zoals ik, kun je niet anders dan daartegen strijden, rebelleren en trappen. In de islam is de positie van de vrouw in alle opzichten minderwaardig. Allah zou de man liever hebben, en de meerderheid van de bewoners van de hel zouden vrouwen zijn, omdat zij minder verstand en geloof hebben,”zei chrijfster Nahed Selim (64), die op haar vijfentwintigste vanuit Egypte naar Nederland kwam…

Deze -als godsdienst vermomde totalitaire en gewelddadige politieke veroveringsideologie -discrimineert vrouwen, niet-moslims en homoseksuelen, is antisemitisch, kent geen vrijheid van meningsuiting,legt dwingende regels op voor alle handelingen van het menselijk bestaan en bestraft uittreding met de doodstraf.De islam schrijft moslims voor hoe ze moeten eten, zich moeten wassen en wie zij moeten haten of liefhebben (Arabisch: Al Wala Wal Bara). Joden, christenen en alle niet-moslims dienen gehaat te worden en worden in de Koran beschreven als apen en varkens (soera’s2:63–65, 5:59–60, 7:166), als smerig (9:28) en als lieden die door moslims niet als vrienden genomen mogen worden (5:51).En in koranvers 9:5 wordt opgeroepen tot strijd tegen de ongelovigen, als die zich niet onderwerpen aan de islam.De stichter van de islam was echter een moordlustige krijgsheer die verwikkeld was in tientallen plunderingsoorlogen in zijn leven.Hij heeft opdracht gegeven mensen te vermoorden (o.a. Ka’b bin al-Ashraf, Abu Afak, Umm Qirfa), vrouwen te verkrachten die geen moslim zijn en ze tot seksslaven te maken en vrouwen te slaan als zij ongehoorzaam zijn (soera-4:34)…

De islam nestelt zich stilletjes in de politieke en maatschappelijke gelederen. Het is immers al te gek dat terwijl het christelijk kruis via de achterdeur werd buitengejaagd, de islamitische hoofddoek nu via de voordeur binnenmarcheert: ’weg met ons’, zo luidt vandaag het devies.En ik dacht dat we in Nederland een scheiding van kerk en staat hadden.Maar dat geldt blijkbaar niet met betrekking tot de islam.Turkije voerde in de jaren twintig van de vorige eeuw een hoofddoekverbod in voor het overheidspersoneel en in universiteiten als dam tegen de islamisering van het land en als garantie voor de scheiding tussen kerk en staat.En ik vind het vreselijk dat iemand als Kauthar Bouchallikht met een hoofddoek staat in de Tweede Kamer.Zij was ondervoorzitter van FEMYSO, een jongerenorganisatie die stevige banden onderhoudt met de Moslimbroederschap en Milli Görüs. FEMYSO wordt beschouwd als de jeugdorganisatie van de Moslimbroederschap(een terroristische organisatie).Het is afschuwelijk dat het al zover is gekomen dat wij een vertegenwoordiger van de Moslimbroederschap in ons parlement moeten tolereren.Draagt een moslima een hoofddoek, dan demonstreert ze daarmee publiekelijk dat voor haar de islam boven de Nederlandse grondwet staat.Het doel is ook om delen van de islam in onze wetgevende en wetuitvoerende organen binnen te loodsen en maatschappelijk aanvaard te krijgen om dan later andere elementen van de sharia in onze grondwet te laten invoeren…

Een hoofddoekje heeft niets met geloof te maken(in de Koran 24:31 is nadrukkelijk sprake van een opdracht om de boezem te bedekken, niet het hoofd) of om mannen niet in verleiding te brengen,maar wel met discriminatie(onderscheid tussen de islamitische vrouw en de ongelovige vrouw).In de tijd van Mohammed waren er oorlogen, waarin er oorlogkrijgsgevangen en slavinnen waren en volgens de islamitische wet mocht met hun alles worden gedaan.Om voor (muzel)mannen duidelijk te herkennen welke moslima en welke slavin zijn, voerde Mohammed de hoofddoek voor het onderscheid tussen de islamitische vrouw en de ongelovige vrouw(Koran -soera 33:59).En uit die herkenning vloeit voort dat de islamitische vrouw niet mag worden lastig gevallen, niet mag worden misbruikt en dat de ongelovige vrouw wel mag worden lastig gevallen, wel mag worden misbruikt.De islamitische hoofddoek is niet alleen maar een zaak van een andere cultuur, maar onderdeel van een systeem, dat islamitisch wettelijke vereniging van godsdienst en staat eist en iedere democratie met haar grondwet van scheiding van kerk en staat verwerpt.Het is een eerste stapje naar het uiteindelijke doel: verovering van deTweede Kamer-Nederland-de wereld,die onder één islamitische godsdienststaat van Allah onder de sharia moet…

Met hun hoofddoek zeggen ze: ‘ja ik ben moslim en ik ben er trots op.’ Als een soort opgestoken dikke middelvinger naar de Westerse wereld, waar ze wel willen wonen, maar geen deel van willen uitmaken.De moslimvrouwen zeggen openlijk dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor hun is, dat dit een ziekte is, een pest voor de mensheid en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven.Voor een heel groot deel zijn hoofddoekdraagsters vrouwen die gedwongen worden, of daarin al volledig geïndoctrineerd zijn, om een islamitische, onvrije levensstijl aan te nemen.Vaak wordt de hoofddoek opgelegd door hun man, door de ouders, door de imam of door de moslimgemeenschap. De weigering om een hoofddoek te dragen kan leiden tot sociale uitsluiting, geweld en in extreme gevallen tot de dood van de vrouw in kwestie.De in Frankrijk wonende Iraanse schrijfster en antropologe Chadortt Djavann stelde in een interview : ‘De sluier is niet het symbool van het geloof, maar van de vernedering van de vrouw. Je kan de sluier vergelijken met de gele ster bij de joden. Die rechtvaardigde ook elke vorm van geweld ’ .Een moslimvrouw die de hoofddoek draagt, draagt de vlag van de islam, die over de hele wereld voor onderdrukking, geweld en doden zorgt en dat al 14 eeuwen lang!Weg met de onderdrukking, weg met de hoofddoek…

Overal waar de islam in het verleden kwam, leidde dat tot conflict en bloedvergieten en vaak totoverheersing en onderwerping door de islam. Het Arabische schiereiland,grote delen van Afrika en Azië, Turkije, het Iberisch schiereiland, de Balkan, vele landen en gebieden vielen reeds ten prooi aan de islam.Moslimstaten van verschillende culturen hebben iets gemeenschappelijks en dat is de neiging om met hun buurstaten in conflict te leven. Marokko tegen de west Sahara, Turkije tegen de Armeniërs en Koerden, Op de Filippijnen zien we hetzelfde patroon. Ook in Indonesië is de strijd op de Molukken gaande. Somalie tegen de afrikaanse stammen, In Thailand en China komt nu ook de strijd. De strijd tussen de moslims en Hindoes in India is welbekend. Soedan is een ander voorbeeld van de strijd tegen de buren voor nu al twintig jaar. Nigeria ook, daar is strijd en Kenia is het volgende land. Ook in Mauritanië, Kosovo met Albanezen,Bosnië met geïslamiseerde Serviërs,Rusland in Tsjetsjenië,de bezetting van eiland Cyprus door Turkije, enz.VERSCHRIKKELIJK! Deze jihad-ideologie is nog  groter gevaar voor de wereldvrede, dan nazisme of communisme en deze vreselijke jihad-ideologie hebben we(ik niet) de kans gegeven zich binnen 40 jaar definitief in West-Europa te vestigen.En hervorming van Mohammed, aanpassing van de Koran en dus de islam is principieel onmogelijk! West-Europa zal binnenkort te maken krijgen met islamisering of burgeroorlogen!NEXIT!

Het salafisme is geen stroming binnen de islam, het is gewoon de islam.De Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre heeft gelijk als ze onderstreept dat “een gematigde islam een typisch westers verzinsel is om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien: ” Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant envredelievend? De islam is een gewelddadige ideologie die zich bedient van geweld en terreur om de wereld van niet-moslims te onderwerpen aan de wetten van Koran en Sunnah”.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

9 Responses to Veertig jaar geleden was Nederland een paradijs op aarde, maar cultuurmarxisten hebben ervoor gezorgd dat wij nu in een EU-communistische islamitische hel leven

 1. Pingback: Veertig jaar geleden was Nederland een paradijs op aarde, maar cultuurmarxisten hebben ervoor gezorgd dat wij nu in een EU-communistische islamitische hel leven | E.J. Bron

 2. koddebeier says:

  Let op Rutte 4 komt er aan, een kabinet van landverraders pur sang !

  Like

 3. Republikein says:

  Was ook de opzet, nooit meer oorlog, bedacht door “slimme” mensen.
  Er waren echter nog slimmere!

  Like

 4. Pingback: Veertig jaar geleden was Nederland een paradijs op aarde, maar cultuurmarxisten hebben ervoor gezorgd dat wij nu in een EU-communistische islamitische hel leven! | eunmask

 5. Pingback: Veertig jaar geleden was Nederland een paradijs op aarde, maar cultuurmarxisten hebben ervoor gezorgd dat wij nu in een EU-communistische islamitische hel leven! | eunmask

 6. koddebeier says:

  Nederland een paradijs ?????? Ooit lang geleden toen we nog echte volksvertegenwoordigers(ters) en geen volksverlakkers.
  Nu hebben we voor het merendeel pluche klevers(ters) en baantjes jagers(ters), krapuul die hun eigen ouders zouden verraden en verkopen voor een paar zilverlingen en gewoon schijt hebben aan de bevolking !!!
  Nederland zou beter af zijn zonder beroeps politici en bestuurd zou vaklieden en verstand van zaken die om de X aantal jaren gewisseld worden, maar ook verantwoordelijk zijn voor hun daden !

  Liked by 1 person

 7. koddebeier says:

  zou worden door vaklieden !!

  Liked by 1 person

 8. vertrekken naar denemarken of bulgarije

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s