We moeten af van het probleem dat islam heet

Door een misdadig opengrenzenbeleid, werd samen met miljoenen niet-Europese immigranten ook een ”religie” in West-Europa geïmporteerd- de islam,waarvan vele basisprincipes haaks staan op de essentie van onze Europese beschaving. De islam is een als godsdienst vermomde totalitaire, onverdraagzame en gewelddadige politieke veroveringsideologie. Ze streeft de vernietiging na van onze democratie en de vervanging van ons rechtssysteem door de islamitische wet, de sharia.Een deel van de  wereld is reeds islamitisch bezit, de rest moet nog veroverd worden. Het doel van de islam is de vestiging van een islamitisch wereldrijk.Volgens de islam,behoort de hele aarde aan Allah en aan zijn gelovigen, de moslims. ‘Strijd tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.’( Koran- soera 2 vers 193 en soera 8 vers 39). Alles en iedereen moet worden geïslamiseerd en onderworpen worden aan de wetten van Allah. De islam wil alle naties vervangen door de zogenaamde Ummah(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40), de gemeenschappelijke identiteit van de Nation of Islam waar allen dienstbaar aan moeten zijn en waarin alle nationale identiteiten moeten verdwijnen.De islam heeft de nationale identiteit van de veroverde volkeren uitgeroeid. De Koptische identiteit van Egypte, de Indiase identiteit van Pakistan, de Assyrische identiteit van Irak, de Perzische identiteit van Iran, allemaal werden ze uitgewist, neergeslagen of gediscrimineerd tot op de dag van vandaag…

We zien de  islamisering en de islamitische jihad momenteel in steden door heel West-Europa. Terwijl de politiek  al jaren in slaap sukkelde of als een struisvogel de kop in het zand stak, werd tientallen buurten in West-Europa langzaam omgevormd tot een soort ‘kalifaat’.In onze westerse landen zijn de gebieden, waar de autoriteiten de macht zijn kwijtgeraakt, waar de sharia ons rechtssysteem bezig is te vervangen en waar het onveilig is voor niet-moslims om naar toe te gaan.Er is in West-Europa reeds een flink aantal geïslamiseerde wijken ontstaan, waar meisjes en vrouwen, Joden en homoseksuelen hun gedrag en/of kledij aanpassen, of waar ze simpelweg niet meer komen. Deze wijken op ons grondgebied  zien eruit als Pakistan, Somalië, Turkije of Marokko (of een mengeling).In deze  stadswijken is een soort parallelle samenleving ontstaan,waar nu al bepaalde sharia-principes gelden.“In elk van onze steden is er een tweede stad, een staat in de staat, een regering binnen de regering. Een moslimstad, een stad die wordt beheerst door de Koran”, schreef de Italiaanse journalist Oriana Fallaci kort voor haar dood in 2006…

De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!Wie de islamitische wereld binnenhaalt, wordt uiteindelijk zelf de islamitische wereld.Dat betekent dat een samenleving, net zoals dat in het Midden-Oosten het geval is, uiteindelijk nog slechts de keuze overhoudt tussen de pest en de cholera, namelijk twee scenario’s: ofwel sharia-principes laten heersen, ofwel dit met tirannieke (seculiere) maatregelen onderdrukken en proberen te beteugelen.Er is geen land ter wereld waar de islam domineert dat zich niet in een  ellendige toestand bevindt, namelijk: een min of meer seculiere dictatuur enerzijds of een islamitische theocratie anderzijds of, wat vaak het geval is, een mix van beide.De ‘sluipende islamisering’ in West-Europa is in volle gang.Wat in 732 en 1683 niet lukte, lukt nu wel: de verspreiding van de islam in West-Europa.Over een paar jaar zal West-Europa zoals we het nu kennen ophouden te bestaan!…

Arthur van Amerongen schreef in 2008 het boek Brussel Eurabia en werd als dank voor zijn waarschuwende woorden over snel groeiend islamitisch onheil nog net niet met pek en veren uit het Nederlandse taalgebied verjaagd.Een tikkende tijdbom is hoe hij de islamitische inwoners van de omgevolkte enclave aan de westkant van de Belgische hoofdstad noemde.Anderhalf decennium later heeft zijn gelijk hem ruimschoots ingehaald: van de schietpartij in het Joods Museum te Brussel zelve tot de massamoord in de Bataclan hebben de aanhangers van Allah’s profeet vanuit Molenbeek(jihadgetto, terroristische vrijhaven, Mekka van jihadisme) hun bloederige piketpaaltjes tot diep in Europa geslagen.Jihadisten bewegen zich als vissen in het water van de moslimgemeenschappen.Het zijn daar helden. Salah Abdeslam zat vier maanden in Molenbeek. Hij bestelde pizza’s. Hij liep over straat. Hij wandelde puur voor de lol langs het politiebureau. Iedereen wist het, iedereen zag het, maar iedereen zweeg.Deze bloedige aanslagen zijn slechts het topje van de ijsberg van gepland islamgeweld.Islamitisch terrorisme begon in Medina in de zevende eeuw. Dichter Ka’ab ibn Asharaf werd vermoord in opdracht van Mohammed…

Slechts een minieme minderheid is van de moslims actief in een terreurbeweging. Maar een veel groter aandeel van de moslims voert een andere jihad. Door vast te houden aan de moslimgedragsregels in een niet-islamitische samenleving, te eisen dat de samenleving waarin ze wonen, rekening houdt met de islamitische gedragsregels en door pogingen te ondernemen om niet-moslims te bekeren, bewerkstelligen zij een geleidelijke islamisering van deze maatschappij.Op deze wijze voeren zij een soort culturele jihad, waarmee ook zij voldoen aan hun moslimplicht.Deze moslims die ons worden gepresenteerd of die zich zelf presenteren als gematigd,zijn misschien zelfs gevaarlijker dan moslims die extreme taal gebruiken. Zij verbergen immers hun ware gedachtengoed en spreken verbloemde taal, terwijl zij in werkelijkheid ronduit vijandig staan tegenover onze Europese democratische
rechtsorde…

Overal waar de islam een voet aan de grond heeft gekregen, heeft hij enorm menselijk leed gebracht,al 1400 jaar!Hoe meer islam in je eigen land, hoe meer gewelddadig en intolerant hij wordt en hoe minder vrijheid je krijgt.  In landen waar de islam een minderheid vormt, staat de islam tijdelijk toe dat haar aanhangers een schijnvriendschap onderhouden met hun niet-islamitische buren. Zo stelt Ibn Katheer, een prominente islamitische geleerde:„We lachen in de gezichten van de ongelovige terwijl ons hart hen vervloekt.”Deze geleerde baseert zich hierbij (mede) op het koranvers dat moslims oproept pas de ongelovigen aan te vallen en openlijk te haten wanneer de islam groot genoeg is om de ongelovigen te verslaan (47:35).De islam creëert al 1400 jaar een toestand van permanente vijandigheid tussen moslims en niet-moslims.Het is de islamitische leer vervat in de islamitische bronnen die de wereld structureel opdeelt in ‘goed’ (moslims, ‘dar al-islam’) en ‘slecht’ (niet-moslims, ‘dar al-harb’). ..

De oorlog tegen ons is dus al 1.400 jaar aan de gang.De Koran(een handboek van de islam om te veroveren en oorlog te voeren)  en de Hadith -de twee hoofdbronnen van de islam- roepen talloze malen op en zetten meerdere keren aan tot onverdraagzaamheid, haat en geweld tegen de niet-moslim.”De strijd tegen hen totdat de afgodendienst niet meer bestaat en de religie alleen Allah behoort.”(Koran-soera 2, vers 193).Sinds 9/11 zijn er wereldwijd een kleine 34.000 islamitisch geïnspireerde terroristische aanslagen gepleegd.Na elke islamitische aanslag haasten politici zich om te benadrukken dat de islam een religie van vrede is en dat de terroristen van Al Qaida, Islamitische Staat (IS),Hamas  of andere moslimterreurorganisaties de islam ‘misbruiken’ of ‘gekaapt’ hebben. Op die manier wordt de islam ontheven van elke verantwoordelijkheid voor de aanslagen.Wie beweert dat de islam niets te maken heeft met de extreme geweldpleginge,misleidt de bevolking echter of is zelf misleid.Intolerantie ingebakken zit in het wezen van de islam. Als de islamitische heilige geschriften liefdevol zouden zijn tegenover andere religies, verdraagzaam tegenover homo’s, en vrouwen zouden behandelen als gelijkwaardig, dan zouden moslimfundamentalisten wel heel sympathieke en superverdraagzame mensen zijn. Helaas is het omgekeerde het geval. Islamterroristen gebruiken de islam als onderbouw voor hun daden…

Door apologeten van de islam wordt vaak verwezen naar vredelievende koranverzen. Deze verzen, die in tegenspraak zijn met de jihadistische verzen, bestaan inderdaad, maar dateren allemaal uit de beginperiode van de islam toen Mohammed nog machteloos was en hoopte christenen en joden tot bondgenoten te kunnen maken. Toen de joden en de christenen Mohammed niet erkenden als de nieuwe profeet, begon de Koran hen te bedreigen en riep moslims op met hen de oorlog aan te gaan. Het merendeel van de moslims interpreteert de Koran niet letterlijk, maar dat doet niets af van het feit dat de islam vanaf zijn ontstaan altijd de bedoeling had om desnoods met geweld te heersen en te overheersen. Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient:“Een afvallige zal branden in de hel”-Koran2:217. “Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”-Koran 2:85.De Koran is immers Allahs letterlijke woord, dat niet voor interpretatie vatbaar is. De islam propageert alleen verdraagzaamheid voor wie zich onderwerpt aan de islamitische regels en wetten. Niet voor niets rangschikte de bekende Duitse historicus Ernst Nolte het islamfascisme bij politieke ideologieën als communisme en nazisme…

Wegkijkende islamknuffelende laffe politici in heel West- Europa, zijn medeschuldig aan alle ellende, die de islam over ons uitstort. Je kop in het zand steken voor de verdere invloed van de islam in de Europese Unie, is je afkeren van vrijheid, gelijkheid en democratie. Kortom, dat is je afkeren van beschaving en de hand schudden van barbarisme. Onze huidige Europese beschaving is met bloed, zweet en tranen opgebouwd.Europa heeft enorme prestaties neergezet op elk gebied van het menselijk handelen, onder meer op filosofisch, intellectueel, wetenschappelijk, technisch, juridisch, humanitair en artistiek gebied. Nooit eerder was er zoveel vrijheid en werden de mensen zozeer beschermd tegen de willekeur van de overheid. Mensen hebben in onze samenleving vrijheid van meningsuiting en kunnen vrijelijk de godsdienst beleven die ze willen. Man en vrouw zijn in onze beschaving gelijkwaardig. Geen enkele beschaving bracht bovendien ooit zoveel materiële welvaart.Als we die asielinstroom in die massa-immigratie blijven laten komen van mensen uit een cultuur die levensgevaarlijk is voor ons en waarin iedereen die geen moslim is minderwaardig is, een cultuur die geweld predikt, zullen onze kinderen en kleinkinderen niet meer in een vrij land leven,maar in de sharia-hel, zoals alle moslims in islamitische landen tegenwoordig leven.De islam is de ware dreiging voor onze vrije samenleving en Europese beschaving en moet worden beschouwd en behandeld als een totalitaire, ongewenste ideologie die hier niet thuishoort.We mogen daarom niet blind blijven voor het existentiële gevaar dat Nederland en de Nederlanders vandaag bedreigt: de islam.

Voor de islamitische wereld de antidemocratische en barbaarse sharia primeert boven de mensenrechten blijkt uit de tekst van de zogenaamde ‘Caïroverklaring van mensenrechten in de islam’. Deze verklaring werd in 1990 ondertekend door alle 58 moslimlanden verenigd in de ‘Organisatie van de Islamitische Conferentie’ (OIC) .De islam discrimineert vrouwen, niet-moslims en homoseksuelen, is antisemitisch, kent geen vrijheid van meningsuiting, legt dwingende regels op voor alle handelingen van het menselijk bestaan en bestraft uittreding met de doodstraf. Geen enkel islamitisch land een echt democratisch systeem kent. Overal worden mensenrechten met de voeten getreden.Kijk naar Iran, waar minderjarige homo’s ter dood worden gebracht door ophanging. Kijk naar de Indonesische provincie Atjeh, die samen met de sharia ook de stokslagen en de steniging invoerde. Kijk naar Saoedi-Arabië, waar een man die Mohammed zogenaamd “beledigd heeft”,wordt veroordeeld tot 500 zweepslagen. Kijk naar Soedan, waar vrouwen die het wagen een broek te dragen, publiekelijk gegeseld worden.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to We moeten af van het probleem dat islam heet

  1. ronjaspers says:

    The balkan chronicles.Goed artikel,alleen de islamisering van europa is al begonnen in 1975.In 1973 begonnen de olierijke islamitische landen europa te chanteren door de oliekraan dicht te draaien (autoloze zondagen) In 1975 tekende de raad van europa de resolutie van straatsburg,islamisering van europa in ruil voor olie.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s