De islam is een georganiseerde misdaad tegen de mensheid,die al 1400 jaar duurt

De ISLAM is geen godsdienst, maar een sociaal politieke totalitaire ideologie, vermomt als godsdienst, die net als het nazisme en het communisme absoluut, antidemocratisch, crimineel, gewelddadig en volledig inhumaan is en de staat ondergeschikt maakt aan Allah.Deze vier kenmerken zijn van een religie:1)Het behoren tot een religie moet een persoonlijke keuze zijn;2)Geen enkele religie mag eisen dat diegenen die de religie verlaten gedood moeten worden;3)Een religie mag nooit bevelen om diegenen die niet tot de eigen religie behoren te doden of te onderwerpen;4)Een religie moet in overeenstemming zijn met de fundamentele mensenrechten.Aangezien de islam strijdig is met elk van deze vier karakteristieken, kan de islam niet als een religie worden beschouwd. En verder…Minstens 75% van het boek de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de jihad.Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek.Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek.De religie vormt het kleinste deel van de islamitische teksten.Niets in de Koran, in de sharia-wetgeving, Arabische cultuur of islamitische theocratie is spiritueel, religieus, vreedzaam of beschaafd. De bloedige islamitische geschiedenis maakt dit duidelijk.De islam is geen theologie van vrede, liefde en tolerantie, maar een ideologie van oorlogen voeren, intolerantie, fascisme, racisme en overheersingsdrang…

William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: ‘Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt’.Tijdens zijn leven, onderwierp Mohammed gewapenderhand Arabië. Zijn directe opvolgers veroverden met geweld van wapens in de volgende twee eeuwen het gehele Midden-Oosten, het grootste deel van Noord-Afrika, het huidige Irak, Perzië, etc., etc. Ze brachten deze landen, zoals zij dat noemden, “onder het gezag van Allah”.Islam is een kwade cult.De grondlegger van zoveel kwaad,onmogelijk de boodschapper van God kan zijn.De stichter van de islam was de wrede leider van een roversbende uit Medina, die zonder scrupules plunderde, verkrachtte en moordde.De grote Perzische historicus Mohammad ibn Jarir Tabari vertelt in detail over Mohammeds misselijk makende misdaden en beschrijft zijn verraad, berovingen, verkrachtingen, executies, sluipmoorden en genocide.De stichter van de islam heeft zichzelf uitgeroepen tot profeet en wel tot de allergrootste profeet, verheven boven Mozes en Jezus Christus.En omdat christenen in Jezus als Gods Zoon geloven, lasteren ze Allah en worden ze veroordeeld tot de hel (Koran-soera 5:72-72).In de tijd van Mohammed beginnen er spanningen te ontstaan ook tussen Arabieren en Joden,omdat de Joden weigeren hem als nieuwe profeet te erkennen.Nergens bewijst Mohammed zijn profeetschap. Hij getuigt eenvoudig van de waarheid van zijn eigen bewering en verwacht dat iedereen hem gelooft zonder enig bewijs. Zijn bewijs zijn de overwinningen met geweld.Joden, christenen en heidenen moeten uiteraard worden uitgeroeid…

In het jaar 627 belegerden Mohammed en zijn strijders de joodse stam die bekend staat als de “Banu Qoeraiza” in Medina. Ibn Ishaq, de vroegste islam-biograaf van Mohammed beschrijft wat er toen is gebeurd:“Toen gaven zij (Banu Qoeraiza) zich over… daarna zond hij tot hen en sloeg uit hun hoofden af in de loopgraven toen ze tot hen uit werden gebracht in groepen… Ze waren in totaal met 600 of 700, hoewel sommigen deze cijfers zelfs op 800 of 900 stellen… Dit ging door totdat de apostel een einde aan hen maakte.”Mohammed heeft zelfs een soera in de Koran die beschrijft hoe het gestolen bezit verdeeld moet worden.“Ze vragen jou (Mohammed) over de oorlogsbuit. Zeg: De oorlogsbuit behoort toe aan Allah en de boodschapper.”Soera 8 is geschreven na de slag bij Badr.Hier maakt Mohammed van de maker van het universum een ‘​​partner in crime’, maar zelfs iemand met een brein zo groot als een kat weet dat God geen interesse heeft voor de gestolen bezittingen van een stel Arabieren. Al die buit ging naar Mohammed,die geloofde niet in God. Hij gebruikte God als hulpmiddel om mensen voor de gek te houden…

Mohammed moedigde ook zijn mannen aan vrouwen te verkrachten en tot slaaf te maken (Abu Dawood 2150, Koran 4:24).Een van de vrouwen van Mohammed was een Christin (Safiya). Nadat voor haar ogen haar man en vader waren vermoord, werd ze nog diezelfde nacht gedwongen met Mohammed te slapen.Een andere vrouw van Mohammed was Aisha.Hij trouwde met haar toen ze nog maar negen jaar oud was.Volgens de islamitische theologie, mogen moslimmannen met jonge kinderen trouwen en seks hebben(soera 65: 4).En volgens Sura 47:4 beveelt Allah de moslims iedereen die weigert om de leer van de islam te aanvaarden te onthoofden. Sura 2:190-191 zegt dat mensen die niet geloven, gedood moeten worden waar ze ook aangetroffen worden.Mohammed heeft bevolen dat allen die de boodschap van Allah niet aanvaarden, gedood en aan bomen moeten vastgespijkerd worden, of dat hun handen en benen afgehakt worden – Sura 5:33.Elke rationele persoon die de Koran leest, kan zien dat dit boek satanisch is. Allah wordt in de Koran als een harteloze en gewelddadige god voorgesteld die geen genade betoont. Voor hem zijn mensen slechts slaven die geen vrije wil of macht bezitten…

Geen God kan zo kwaadaardig zijn als de Allah van Mohammed.Jezus leidde een leven dat een profeet waardig is. Mohammeds leven was dat van een misdadiger en een straatrover.De vijandschap tegen andersdenkenden is iets wat we vanuit het Jodendom en Christendom niet kennen.Jezus was geweldloos: “Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Jezus. Hij had geen leger en geen wereldlijke macht. “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.”Gedwongen bekeringen wilde Jezus niet.Geloof is een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde.In de Koran-soera 2:193 staat over ons ‘ongelovigen’:“En bestrijdt hen tot er geen beproeving meer is, en de godsdienst aan Allah is.” De islam voert dus oorlog met ons totdat de hele wereld een kalifaat onder Allah is.Dit voorbeeld van Mohammed is een model dat moslims dienen na te volgen.Niet alle moslims zijn terroristen, maar de ideologie beschreven in de Koran is wel de aanleiding voor bijna alle oorlogen die tegenwoordig gevoerd worden. Allemaal uit naam van de islam waarbij moslims de jihad, de heilige oorlog tegen alles en iedereen als uitgangspunt nemen.Wij mogen niet in de val trappen door te denken, dat alle moslims die geen cartoonisten doodschieten, gematigd zijn of geen gevaar inzake de islamisering van onze cultuur vormen.Het is misvatting van de kant van de niet-moslims te geloven dat een moslim gematigd kan zijn, gezien het feit dat de islam radicaal in zijn kern is.Een gematigde moslim is iemand die nadrukkelijk het geweld, het uitsluiten van mensen en de radicale leer van de Koran, afwijst. Een gematigde moslim is enkel van naam een moslim. Een gematigde moslim is geen ware moslim…

De ‘gematigden’ laten zich niet horen omdat ze onderdeel uitmaken van de Oemma.En het verliezen van de Ummah staat gelijk aan Ridda(afvalligheid, het verwerpen van de islam) en we weten allemaal wat daar de consequenties van zijn:de doodstraf! Dus ook die ‘gematigden’ zullen zich uiteindelijk schikken als de tijd daar is.En vergeet nooit dat de aanwezigheid van “gematigden” een sfeer creëert waar de radicalen in kunnen gedijen.De Koran is afschuwelijke waanzin en een van de slechtste, meest herhalende, racistische geschriften ooit geschreven door semi-analfabeten. Met een Arabische ‘God’ als ingenieur en knutselaar, die alles weet en voor altijd en eeuwig alle zaken regelt.De islam ziet zichzelf als het enige ware monotheïstische geloof en het wil zich wereldwijd vestigen. Zij gebruiken elke denkbare methode om hun doel te bereiken. Aan de ene kant zijn er de zachte methodes waarmee geprobeerd wordt om zekere beginselen in Christendom en Judaïsme te vervalsen en ze als ondergeschikt aan de Koran voor te stellen.Aan de andere kant gebruiken zij harde methodes van confrontatie en geweld waardoor tegenstanders gedwongen worden om het gezag van Allah te aanvaarden. De Jihad (heilige oorlog) wordt voor dit doel aangewend.De Jihadisten worden hoe langer hoe meer prominent en militant om hun doel, de oogmerken van de islam in de wereld,te bevorderen en af te dwingen…

We kunnen nooit vrede hebben wanneer een vijfde van de mensheid vasthoudt aan een ideologie van haat.Een ware God zou nooit een groep instrueren om de ander te haten. Haat is de essentie van dit “geloof”, zoals het haten van de niet-gelovigen of het haten van degenen die het mohammedanisme verlaten en ook het haten van vrouwen, homoseksuelen, vrijdenkers, Joden. De lijst gaat maar door, zelfs honden en varkens worden niet gespaard.Op bijna elke pagina van de Koran blijkt Allah afkeer van de ongelovigen.Volgens Allah zijn ongelovigen onbetrouwbaar, huichelaars, onrein, onwetend, hoogmoedig, kwaaddoeners, zondaars, verleiders en willen ze de gelovige van het rechte pad afleiden.Ongelovigheid wordt vereenzelvigd met alles wat slecht is; het zijn “de slechtsten der schepselen” (soera 98:6).De islam roept al haar volgelingen op tot extremisme. Ze matigt de moordlust niet, maar wekt die juist op.Moordpartijen op vreedzame en onschuldige mensen, massamoorden, massale verkrachtingen en berovingen zijn vanaf het allereerste begin een plicht geweest in de islam.Op instructie van Mohammed moe(s)ten tegenstanders van de islam worden gedood-soera 2:216: “u is voorgeschreven te strijden ook al is het met tegenzin” en 2:244:“strijd op de weg Gods”.Een moslim die afstand neemt van de jihad is overigens niet meteen een tolerante moslim, want veel van deze moslims willen wel de inhumane en gewelddadige sharia…

De islam doodt al 1400 jaar de democratie, vrijheid en gelijkheid, vernietigt de multiculturele samenleving, het doodt de religieuze verscheidenheid, het doodt het vieren van het leven, het doodt de mensenrechten, vrouwenrechten, vrijdenken, wetenschap, vooruitgang. Het streeft naar totalitaire macht op aarde,zoals het nazisme ooit wilde en het communisme nog steeds wil. Iedereen moet buigen voor Allah, dat is mondiaal de ideologie van het islamo-fascisme, te lezen in de Koran, een boek waaraan uiteindelijk de mensheid zich dient te onderwerpen.Turkije was eeuwenlang bastion van christenen,de Koptische identiteit van Egypte, de Indiase identiteit van Pakistan, de Assyrische identiteit van Irak, de Perzische identiteit van Iran,werden allemaal uitgewist.Tot op heden heeft de islam over nagenoeg vijftig landen in de wereld de controle gekregen.Het belangrijkste doel van deze verschrikkelijke ideologie is de oprichting van een islamitische wereldheerschappij(„De heerschappij is alleen voor Allah”/Koran-12:40),de globale ‘dar-al-Islam’.Het is moeilijk te berekenen hoeveel Joden en christenen door de Arabieren en Turken in meer dan 14 eeuwen zijn vermoord, maar het aantal loopt zeker in de tientallen miljoenen. Voor degenen die niet werden vermoord bestonden er drie opties; belasting betalen als minderwaardige burger en slaaf, of zich bekeren, of vluchten en alle eigendommen achterlatend voor de heersende Arabieren…

Volgens de Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre(publiceerde diverse boeken over de islam),bestaat de gematigde islam niet:,,Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend?De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de islam. Maar het is ook een grote leugen, omdat er maar één islam is. Eén islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran, opgevat als het Woord van Allah dat zich openbaarde in Mohammed, die voor alle moslims, niemand uitgezonderd, het grote voorbeeld is.De waarheid is dat er één islam is en dat in die islam het beeld van de jood, de atheïst en de christen verbroedering tussen hen en moslims onmogelijk maakt.De Koran is tegen de broederschap tussen moslims en niet-moslims.”Mohamed en de Koran kan je niet hervormen! Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient:“Een afvallige zal branden in de hel”-Koran2:217…“Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”-Koran 2:85.Open u ogen voor de islam ze sluit!

Spreken of schrijven over de islam is al jaren klompendansen op een tafel vol met eieren. Door de multiculti ’s word je al vlug als islamofoob, racist – of erger nog- als extreemrechts gestigmatiseerd.

Verschillende dissidente allochtonen uit de islamitische wereld ons waarschuwen voor de islam, zoals Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian,Hafid Bouaza en veel ex-moslims,die ons vertellen dat ze eigenlijk niet op de hoogte waren van de verschrikkingen van hun eigen “godsdienst”.Ze voelen zich verraden en diep gekwetst door de leugens van de islam…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to De islam is een georganiseerde misdaad tegen de mensheid,die al 1400 jaar duurt

  1. Pingback: De islam is een georganiseerde misdaad tegen de mensheid, die al 1400 jaar duurt | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s