Zonder het Christendom zou Europa vandaag niet bestaan zoals het nu is!

1-the-crusades-gerry-embletonVeel westerlingen zijn vreemdelingen in hun eigen cultuur.Voor hun is het christendom een onbekend fenomeen geworden.Velen denken dat Griekenland en Rome model staan voor de antieke beschaving, die vernietigd is door christelijke barbaren, die de wereld in de donkere middeleeuwen stortten, en dat de beschaving gered is door de Renaissance, en pas de Verlichting ons de ogen opende voor de moderne wetenschap, het marktstelsel en de moderne democratie.Maar,het is simpelweg niet waar, dat het Christendom een hoog ontwikkelde beschaving onder de voet liep en verwoestte…De Romeinen of Grieken zijn in werkelijkheid een overblijfsel van Christelijke wortels in Europese aarde.Christelijke waarden vormen de basis voor de Europese beschaving.Als we naar de geschiedenis kijken, zien we dat het Christendom meer dan 1700 jaar een belangrijke rol speelde in Europa. Het Christendom heeft in Europa enorme invloed op de samenleving als geheel, kunst, taal, politiek, recht, het gezinsleven, onze tijdsrekening, muziek, en zelfs de manier waarop we denken. Dit alles is gekleurd door de christelijke invloed van bijna twee millennia.Nederland(die door de christelijke identiteit in een eeuwenlang proces gevormd is) was nog tot aan het begin van de tweede helft van de vorige eeuw één van de meest christelijke landen van Europa.Ook nationale staten als Engeland, Duitsland en Italië hebben hun bestaan aan religieuze inspiratie te danken.Pas zo rond 1500 begint het proces van natievorming in Europa…

Vanaf de kerstening van West-Europa door Karel de Grote (768-814) vormt het Christendom niet alleen de toonaangevende godsdienst in Europa, maar tot ver in de Middeleeuwen ook de belangrijkste schepper van de Europese kunst en cultuur.De zestiende en zeventiende eeuwse pioniers van de moderne wetenschap (Nikolaus Copernicus, Galileo Galileï, Johannes Kepler, Isaac Newton, Robert Boyle enz.) waren allemaal christenen.Tegenover elk literair werk gewijd aan Socrates staan er duizend gewijd aan Christus of het christendom, tegenover elke afbeelding gewijd aan Socrates staan er tienduizend gewijd aan Christus, tegenover elk muziekwerk gewijd aan Socrates staan er honderdduizend gewijd aan Christus.Zo heeft de welbekende filosoof Aristoteles (384-322 v.Chr.), die als vader der filosofen wordt beschouwd, gezegd: “De vrouw voor een man is te verglijken met slavin en haar meester, en is te verglijken met handwerk en rationeel werk, en met een barbaar en een Griek. De vrouw is een minderwaardige man die is achtergebleven op de tree van ontwikkeling.”De Spartanen hun “onvolmaakte” baby’s lieten sterven en hun kinderen trainden om bepaalde mensen te doden.Caesar naar verluidt een miljoen Galliërs doodde en een volgende miljoen tot slaaf maakte…

De humane waarden die Europa koestert, zijn gebaseerd op de christelijke ethiek.Het Christendom met zijn radicale boodschap van onvoorwaardelijke liefde tussen de mensen heeft Europa het ethisch richtsnoer gegeven dat zijn geschiedenis verder zou bepalen… In de middeleeuwen,in heel Europa,kloosters werden centra van productiviteit, studie en kennis.De oudste universiteiten in Europa zijn begonnen als christelijke instelling.In die tijd, vind je ook overal in Europa ziekenhuizen, vaak verbonden aan kloosters.Dankzij de Bijbel,de slavenhandel werd afgeschaft in Amerika.Ook zijn belangrijke principes uit de ‘Verklaring van de rechten van de mens’ afgeleid van de Bijbel, waarin God ons laat zien hoe Hij wil dat we met elkaar omgaan: liefdevol en met respect voor de waarde van elk mens.De mensenrechten (inclusief die van vrouwen en kinderen) hun wortels hebben in het Christendom.De vrouw werd in Jezus’ dagen als minderwaardig en zo’n beetje als een niet-persoon beschouwd tot zijn leer werd gehoord en gehoorzaamd.Dankzij de Bijbel hebben we vandaag mensenrechten en goede grondwetten!…Bijna alles waar we trots op zijn in onze cultuur, heeft wortels in het Nieuwe Testament/Bijbel.De Christelijke erfenis in Europa te ontkennen, te vergeten of te verbergen is een belediging en een ernstige verarming, waar we vroeger of later voor zullen moeten boeten….

Atheïsme is bloeddorstiger en moordzuchtiger dan alle godsdiensten bij elkaar.De kruistochten(tegen de opmars van de Islam), de inquisitie en de heksenvervolging(enkele duizenden slachtoffers) hebben misschien 200.000 mensen het leven gekost. In vijf eeuwen. Dat getal valt in het niet bij de meer dan honderd miljoen die de Drie Geliefde Grote Atheïsten in de twintigste eeuw in een paar decennia er door hebben gejaagd….Het is niet aan God te wijten dat het zo ontzettend slecht gaat op aarde, de mens is verantwoordelijk voor de eigen ellende.De naam van God is misbruikt om meer macht te krijgen.Dit zien we bijvoorbeeld gebeuren bij de Katholieke kerk en bij de Islam…Tot 1054 was de christelijke kerk één kerk. In dat jaar echter kwam er een splitsing tussen de Oosterse en de Westerse kerk. De Orthodoxe kerk vind je vooral in het Midden-Oosten, Oost-Europa en Rusland.De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn en tracht haar oorsprong te herleiden naar de oorspronkelijke apostelen middels een onafgebroken aaneenschakeling van apostolische opvolging(de Griekse naam orthodox betekent letterlijk “rechtgelovig”, het ware geloof behoudend)…Door te beweren dat de paus de “vicaris van Christus” is, wijst de Katholieke kerk de volkomenheid en de suprematie van het priesterschap van Christus af en geeft zij de paus de rol die volgens Christus Zelf voor de Heilige Geest zou zijn weggelegd.Maar,er bestaat één middelaar tussen God en mens en dat is Jezus Christus (1 Timoteüs 2:5).U kunt geen twee meesters dienen, dus u moet kiezen wie u wilt dienen, Christus of de antichrist!…De Katholieke Kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt.Wie de geschiedenis van de Katholieke kerk doorspit, treft een geschiedenis van list en bedrog, van moord en verminking aan. Dit allemaal in en uit naam van de paus…

De meeste mensen denken dat de Islam een godsdienst is zoals elke andere, met vooral een spirituele boodschap, die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar.Islam is een gewelddadige religieuze-politieke-culturele ideologie, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…Het Midden-Oosten was ooit overwegend christelijk, maar onder invloed van de islamitische oproep tot JIHAD, veroverden de legers van Mohammed de hele regio en uiteindelijk ook de Balkan en Spanje.En Frankrijk moest zich met man en macht verzetten tegen nog verdere expansie van de Islam. Dit alles gebeurde in een tijd waarin het concept van een Kruistocht nog niet eens bestond, mede omdat de christelijke evangeliën niet oproepen tot een heilige oorlog. Kort voordat de eerste Kruistocht begon (in 1095), werden bovendien twee belangrijke christelijke steden (Nicea in 1081 en Antoichie in 1085) veroverd door de islamitische Seltsjoek Turken.Toch denkt de gemiddelde westerling dat de Kruistochten niets anders waren, dan kolonisatie over de rug van nietsvermoedende moslimvolken.Maar,de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben, dat de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht en gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed, tot op de dag van vandaag. Zonder de Kruistochten was heel Europa al eeuwenlang islamitisch.Het is een feit, dat de wereld zoals we die we vandaag zien, niet zou hebben bestaan, zonder de kruisvaarders inspanningen…

In de Koran staat een groot aantal oproepen om gewelddadig op te treden tegen niet-moslims. In diverse teksten wordt expliciet oproepen om alle niet-moslims te doden:„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40…„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”-Koran 9:29…„Bevecht hen (de ongelovigen/niet-moslim) totdat er geen fitna (beproeving) meer is en de godsdienst geheel voor Allah is”-Koran 8:39….„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”-Koran 4:101…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”-Koran 60.4….„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4…enz…In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament(dateert uit de periode voor Jezus Christus), waarin oproept tot geweld. Maar die teksten hadden betrekking op specifieke gebeurtenissen. Het waren opdrachten, geen voorschriften, die tot op de dag van vandaag gelden.Alleen het Nieuwe Testament is wetgevend voor Christenen en dat verkondigt de liefde.Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden komt in de Bijbel niet voor.De teksten in de Bijbel zijn ook juist geformuleerd als historische verhalen, waarbij de gebeurtenissen in een ver verleden zijn geplaatst.Maar,de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu…Bijbel en de Koran verschillen als dag en nacht van elkaar!….

Mohammed was vooral een krijgsheer, die ontzettend veel tegenstanders genadeloos over de kling heeft gejaagd.Volgens de biografieën van Mohammed, de meeste oorlogen die hij gevoerd heeft, geen defensieve, maar offensieve oorlogen, vaak tegen argeloze burgers. Van Jezus, Boeddha of Ghandi zijn geen gelijkaardige agressies gerapporteerd.Jezus bereikt mensen door Zijn liefde, niet door hen te onthoofden.Hij opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid.Jezus en zijn discipelen keerden de wereld gedurende de eerste drie eeuwen ondersteboven door een eenvoudige verkondiging van het woord, niet door mensen af te slachten met het zwaard (of te dreigen met het zwaard), die het niet met hun eens waren.Het is van belang te weten dat nergens in de Bijbel oorlogen voorkomen, om het geloof in God te verbreiden.De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar!Het zijn twee totaal verschillende werelden…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!…https://zlj13051967.wordpress.com/2017/04/19/god-is-altijd-geweest-en-zal-altijd-zijn/

Advertisements
Posted in Uncategorized | 4 Comments

Ne mogu da budem deo sveta:u kom žene ne žele decu,muškarci ne žele porodicu, a budale misle da su uspešni…

1384239_649458775085888_1561516112_nAlan Dals, direktor CIA-e (1953-1961) je izjavio: »Mi ćemo dati sve što imamo, svo zlato, svu materijlanu moć na magarčenje i zaluđivanje ljudi. Čovečiji mozak, svest ljudi skloni su promenama. Posejemo li tamo haos, mi ćemo neprimetno da im podmetnemo lažne vrednosti i primoraćemo ih da te vrednosti i prihvate. Kako? Mi ćemo naći istomišljenike, svoje saveznike i pomoćnike u njihovoj domovini… Literatura, bioskop i pozorište će proslavljati najniža ljudska osećanja. Mi ćemo na svaki način podržavati one koji budu usađivali u čovekov razum kult seksa i nasilja – jednom rečju svake nemoralnosti.Mi ćemo rušiti duhovne vrednosti i uništavati osnove narodne moralnosti. Na takav način ćemo rasklimati pokoljenje za pokoljenjem, lovićemo ljude u detinjstvu i mladalačkom dobu, uvek ćemo glavnu stavku da bacamo na omladinu, demoralisati, razvrašćivati i obeščaćivati je.Čestitost i pravednost biće ismevani, nikome neće biti nužni i biće smatrani ostatkom prošlosti. Grubosti, laž,obmana i narkomanija – sve ćemo to kultivisati u svest ljudi. I mali broj, veoma mali broj ljudi će shvatiti o čemu se radi. Eto, tako ćemo mi to da uradimo«…

Na svetu je sve više stanovništva, a sve manje ljudi. Sve je manje onih koji sa ponosom mogu poneti ime ČOVEKA. Glas običnog, malog, ali pravog čoveka retko se čuje.DOŠLA TAKO VREMENA, KADA PAMET ZAŠUTI, A BUDALA PROGOVORI.Sve je gore i gore.Ne moramo posećivati ludnicu, da bi pronašli poremećene umove; naša planeta je umobolnica svemira. Živimo u vreme kolektivnog ludila gde je sve normalno pretvoreno u nenormalno i obrnuto.Mi smo u potpunosti izgubili svoju kulturu, vrednosti, moralne orijentire. Ono što je nekada bilo dobro, sada je zlo – i obrnuto.Ljudi su se otuđili, ne samo od svojih prijatelja, već i od svih ostalih. Postali su imuni i neprobojni za bol, patnju i nevolje koje su zadesile ljude tik pored njih.Plemenitost, poštenje i nesebićnost isćezli su iz dubine čovećije duše…Svi govorimo o odanosti, privrženosti, humanosti, ljubavi, a tako malo ljudi zaista bilo šta od toga u svom životu ispoljava.Čovek se odvojio od Boga.U ljudsko je srce ušla mržnja, zavist, zle misli, oholost i razni drugi gresi.Novine su pune vesti o zločinima među najbližim članovima porodice, koji se često zbivaju zbog najobičnijih sitnica, pa čak i banalnosti…

Kakve su ti misli, takav ti je život: Sreća je u nama!Ljudi se hiljadu puta više trude da steknu materijalno nego duhovno bogatstvo, mada je sasvim sigurno, da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo.Često možemo da čujemo komentar “on ima sve, a ipak nije srećan”. Nije redak slučaj da su planetarno poznati, uspešni u svojim karijerama, veoma bogati, a zapravo vrlo nesrećni i usamljeni. Moć i novac nam ne mogu dati sreću, ako je nemamo u sebi.Da biste je pronašli sreću, neophodno je da radite na sebi i da u svakoj situaciji pronađete pozitivnu stranu. Jedan od važnijih faktora je i sklapanje novih prijateljstava, kao i to da što više vremena provodite u okruženju dragih osoba…Za sve što radimo u životu važan je stav. Stav je način na koji pristupamo životu. Stav je važniji od talenta, inteligencije, okolnosti, novca i sreće. Odlučujući faktor za ono što postajemo u mnogim oblastima u svom životu. Više od 85 posto uspeha postiženo zbog stava, a manje od 15 posto zbog sposobnosti, pokazala su istraživanja…Ne možemo imati srećan život sa negativnim stavom.Pozitivan stav otvara sva vrata. On donosi optimizam, emocionalne i fizički blagodeti, čini da možemo lakše da se nosimo sa brigama. Dobar stav je začetnik pozitivnih promena u životu. Neophodan je za uspeh i za dobro zdravlje. Da bismo bili zadovoljni i uspešni u poslu i privatnom životu, treba da izgradimo ispravan stav prema životnim problemima.Kada je um zakrčen negativnim mislima, pozitivne jednostavno ne pronalaze svoje mesto….

Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi, ni gde će se roditi, niti prilike i okolnosti u kojima će živeti. To ne zavisi od nas. Ali ono što zavisi od nas i što se očekuje od nas jeste da budemo ljudi, uvek i svuda…Jedan deda u Americi, koji ima oko osamdeset godina, svaki dan dolazi u dom za stare iznemogla lica kako bi nahranio svoju ženu. Novinar koji je bio u poseti ovoj ustanovi, bio je zadivljen kako ovaj starac hrani svoju ženu. Novinar ga je upitao za razlog njenog boravka u domu za stare osobe,a on mu je rekao da „ona već duže vreme boluje od alchajmerove bolesti, teški poremećaj zaboravljanja i ona nikoga ne poznaje.“Novinar ga upita ponovo:„Pa dobro, a jel se ona nekad zabrine ako vi ne dođete na vreme, s obzirom da ste stari?“Deda odgovori:„Ne, ona čak ni mene ne poznaje više, ima već pet godina.“Novinar iznenađeno opet upita:„Pa dobro, vi i dalje dolazite svaki dan da je hranite a ona ne zna da ste joj vi muž, ima ovde ko da se o njima brine,…misleći na osoblje ustanove!“Deda pruži svoju ruku, pomilova ga po kosi i reče:„Sinko, ona ne zna ko sam ja, ALI JA ZNAM KO JE ONA!“…Svi smo mi ljudi,ali,treba biti ČOVEK!…Svet je ulaznica za nebo po delima i Božjoj ljubavi.Odlaskom sa ovog sveta čovek nosi samo svoja pravedna dela koja su njegov jedini kapital i sa kojima će pred Bogom dati odgovor za proživljeni život u ovom svetu.Po pravoslavnom učenju duša posle smrti izlazi na Božiji sud, gde po svojim zaslugama dobija mesto svoga boravka – raj ili pakao…Svet nije ovakav samo zbog onih koji čine zlo,već zbog onih koji to gledaju a ne rade ništa….

Posted in Uncategorized | Leave a comment

God is altijd geweest en zal altijd zijn!

2016-03-08-1457419876-7860150-jehovahcreatesearthrane1344168mobile-thumbGod schiep de aarde, de planten, de dieren en uiteindelijk ook de mens.Het doel was dat God kon genieten van zijn schepping en dat God en de mens een vriendschapsrelatie zouden hebben,gebaseerd op liefde.Om vrij uitwisselbare liefde mogelijk te maken, schiep God mensen met een unieke eigenschap: vrije wil.Dat is immers de basis van vriendschap,liefde!Gedwongen liefde is geen liefde.Alleen liefde die uit een vrije keuze voortkomt, kan ware liefde zijn…God had ons zo kunnen maken, robotmensen (iPeople), gecodeerd om lief te hebben en gehoorzamen, aanbidding als screensaver…. Maar zo’n dwangmatige liefde zou geen enkele betekenis hebben. God wilde dat wij Hem vrijwillig zouden liefhebben. In echte relaties willen we dat iemand van ons houdt om wie we zijn, niet door dwang. Liefde kan niet oprecht zijn, als er geen andere keuzemogelijkheid is…Dus,we nemen voortdurend beslissingen – wat aan te trekken, wat te eten, over onze carrière, huwelijkspartner, etc. Zo ook moet het gaan over onze relatie met God…

We leven in een gebroken wereld, waar veel dingen misgaan.Door ongehoorzaamheid aan de geopenbaarde wil van God, werd de mens zondig en onderworpen aan de macht van de duivel.Overal zijn er oorlogen, politieke conflicten, onrecht, armoede, leugens, misleiding, verwarring, criminaliteit, moord en alles wat je nog meer kan bedenken bij het begrip kwaad.De wortel van het kwaad in de wereld niet ligt bij God, maar bij de mens.Het is niet aan God te wijten dat het zo ontzettend slecht gaat op aarde, de mens is verantwoordelijk voor de eigen ellende.Je kunt een onderscheid maken in twee soorten kwaad: Moreel kwaad (kwaad wat mensen doen) en natuurlijk kwaad (lijden door ziekten, ongelukken en natuurrampen). En dat eerste, het kwaad dat mensen elkaar aan doen, is in onze wereld misschien wel een veel groter probleem dan ziekten.Als wij mensen ons gezamenlijk met alle macht in zouden zetten,dan zullen ziekten en rampen mínder erg zijn…Een mens zijn leven kan veranderen,door zijn gedachten te veranderen.Er is geen goed of kwaad,dat niet door het denken is voortgebracht.Wie iets echt wil doen, vindt altijd een weg en wie iets niet wil doen, vindt altijd een excuus.(geluk hangt niet af van wie je bent of wat je hebt,het hangt alleen af van wat je denkt).Dus, herstel jouw geest en ziel…De christelijke God is geen goochelaar, die hocus pocus op het wereldtoneel verschijnt, om het onmogelijke mogelijk te maken.God is ook niet een rechter om onmiddellijk in te grijpen om het kwaad bestrijden.Hij is geen hemelse kinderjuf, die ons de hele dag voor kattekwaad op de vingers tikt. Daarmee zou Hij ook een dictator zijn geworden, die ons elke vrijheid en ruimte ontnam…Deze wereld is geen paradijs, omdat wij dat niet toelaten…

Iedere ochtend als het licht wordt, bewijst God dat Hij bestaat.We kunnen niet om de Schepper heen. Overal zijn er tekenen van Hem.God bestaat niet op dezelfde manier als al het andere in deze wereld: de bloemen en de bomen, de bergen en de sterren. Die heeft Hij gemaakt en ze zijn voor hun bestaan van Hem afhankelijk. God Zelf is de schepper; Hij is van niets en niemand afhankelijk. Daarom is God geen deel van deze wereld en kunnen we Hem niet zien, zoals we vogels en bloemen zien. Wel zien we Zijn kracht en wijsheid in wat Hij gemaakt heeft…Het universum wordt geleid door een oneindige intelligentie waar wij een klein onderdeel van zijn.Een universum waarin sprake is van orde en waarin leven bestaat, duidt op het bestaan van een Schepper.Prachtige stelsel van zon, planeten en kometen kon alleen maar voortkomen uit het raadsbesluit en de soevereine heerschappij van een intelligent en machtig wezen.De enorme complexiteit van het heelal en van de levende wezens wijzen op een intelligente Ontwerper, die het heelal heeft geschapen en in stand houdt.Als je naar de natuur kijkt, dan lijken veel dieren en planten wel op een schilderij en zie je ook tekenen van een ontwerp.Net zoals we in de schilderijen van Rubens de hand van een meester zien en in de techniek van een iPhone het intellect van een ingenieur onderscheiden, zo zien we in de miljoenen wonderen van de natuur de hand en het brein van een fenomenaal grote Kunstenaar en Uitvinder.Die Uitvinder noemen mensen GOD!…We weten dat uit niets niets kan ontstaan. Dus als er ooit een tijd was waarin er helemaal niets bestond, dan zou er ook nooit iets kunnen zijn begonnen te bestaan. Maar dingen bestaan. Dus, omdat er nooit absoluut niets zou kunnen hebben bestaan, moet er dus iets zijn wat altijd al bestaan heeft. En dat is God.Atheïsme wijst het bestaan van elke vorm van een intelligente kracht (Schepper) in het heelal af,omdat ze denken dat ons op aarde, de ooievaar heeft gezet!…

Leven alleen kan voortkomen uit leven.De levende wezens op aarde kunnen niet als vanzelf uit dode stoffen tevoorschijn komen. Recent omvangrijk wetenschappelijk onderzoek (eind vorige eeuw) om een fysieke verklaring van het leven te vinden door de bestudering van eiwitmoleculen is afgebroken. De conclusie was dat ‘leven’ niet te definiëren is vanuit fysieke elementen. Daardoor is het wel extreem onaannemelijk dat levende wezens spontaan zijn ontstaan uit ‘dode stoffen’…Er is beweerd dat Darwin het Christelijke geloof meer kwaad heeft gedaan, dan welke andere vervolging in de geschiedenis van het Christendom ook. Het evolutiemodel wordt gepresenteerd als een “wetenschappelijke” verklaring voor het ontstaan van het leven.Daarom heeft het bij veel gelovigen twijfel gezaaid over het bestaan van God…De evolutie vanuit chemische stoffen is onmogelijk!Het was de beroemde Franse wetenschapper en creationist, Pasteur, die de eerste wetenschappelijke bewijzen leverde dat levende dingen niet zijn gemaakt uit niet-levend materiaal…

Het menselijk lichaam bestaat uit duizenden complexe systemen die perfect functioneren.In iedere cel bevindt zich een gebied, genoemd de nucleus, die de zo belangrijke chromosomenbevat.Chromosomen zijn microscopisch kleine, staafvormige structuren die de genen dragen. In de chromosomen bevindt zich een nog kleinere structuur, genoemd DNA,die bevat genoeg code-informatie om 1000 boeken te vullen elk met 500 pagina’s met een klein, dicht opeengedrukt lettertype.Waar komt al de informatie vandaan?Het gevolg van miljoenen toevalligheden?…Dr Werner Gitt maakt duidelijk dat we één ding zeker weten vanuit de wetenschap en dat is dat: …’informatie niet door toeval uit wanorde kan ontstaan. Er is altijd (hogere) informatie nodig om informatie te produceren, uiteindelijk is informatie het resultaat van intelligentie.We kennen geen natuurwet waardoor materie informatie kan genereren of enig ander fysisch proces of een elementair fenomeen die zoiets kan bewerkstelligen.’…Wetenschappers zijn overtuigd dat cellen, die een dergelijke complexe code en zo’n ingewikkelde chemie bevatten, nooit kunnen zijn ontstaan door pure, ongestuurde scheikundige processen.De informatie geschreven in DNA moleculen niet geproduceerd is door enige natuurlijke wisselwerking van materie. Materie en moleculen hebben geen aangeboren intelligentie, die zelf-organisatie toelaat. Er zijn geen natuurkundige wetten bekend die moleculen een natuurlijke tendens geven zichzelf te groeperen in zulke gecodeerde structuren.Maar,een intelligent ontwerper was verantwoordelijk voor zelfs de eenvoudigste DNA moleculen!Wie is dat?God?…Gedurende heel de vastgelgde geschiedenis van de mens, is er nooit een wezenlijk geval geweest van een levend ding dat voortkwam uit iets anders dan een ander levend ding…

Christenen van alle richtingen geloven in een leven na de dood. Wanneer je sterft is je lichaam overleden, maar de ziel(de software die jou maakt tot wie je bent) leeft voort en gaat naar een nieuwe fase van leven. Waar de ziel in alle eeuwigheid verblijft, hangt af van de keuzes die je in je leven gemaakt hebt.Het debat over het bestaan van de ziel en of het onsterfelijk is of sterft met de persoon is een eindeloos verhaal, dat al eeuwenlang de grote denkers van de universele geschiedenis heeft bezig gehouden. Haar mysterieuze natuur blijft op verschillende gebieden van de wetenschap fascineren, maar nu heeft een groep onderzoekers een nieuwe waarheid over de ziel ontdekt: de “ziel” sterft niet; ze keert terug naar het universum.Sinds 1996, hebben Dr. Stuart Hameroff, een Amerikaanse fysicus en emeritus in de afdeling Anesthesiologie en psychologie, en Sir Roger Penrose, een wiskundig natuurkundige aan de Universiteit van Oxford, gewerkt aan een Quantum Theory of Consciousness, waarin zij stellen dat de ziel wordt gehandhaafd in microtubuli van de hersencellen.Hun ‘provocerende’ theorie stelt dat de menselijke ziel wordt opgenomen door de hersencellen in de structuren binnen hen genaamd microtubules.De twee onderzoekers geloven dat het menselijk brein in feite een ‘biologische computer’ is en het ‘bewustzijn van de mens’ een programma van de kwantumcomputer die zich in de hersenen bevindt en die nog blijft bestaan nadat we sterven.‘…

Volgens Nikola Tesla(1856-1943),de grootste ingenieurs en uitvinders aller tijden,niemand gaat dood:‘Niemand gaat dood, iedereen transformeert in het Licht en blijft bestaan.Hersenfuncties en ook de dood worden gemanifesteerd in het Licht. Het geheim bestaat hieruit dat de deeltjes licht terugkeren naar hun oorspronkelijke staat,naar een voorgaande energie.Jezus Christus en ook anderen kenden dit geheim… Het Universum, levend in al haar verschijningsvormen, is als een denkend wezen.In iedere hoek van het Universum is levensenergie, één ervan is onsterfelijkheid, dat buiten de mens ligt te wachten op hem.Alles wat leeft is met elkaar verbonden via diepgaande en prachtige relaties: mens en de sterren, amoeben en de zon, het hart en de omloop van een oneindig aantal werelden,‘zei Tesla…God heeft ons gemaakt om in eeuwigheid met geest, ziel en lichaam hem te dienen.Wanneer je overlijdt, blijft je ziel niet jouw lichaam,niet op aarde.Je ziel gaat naar de hel(bij de duivel) of de hemel(bij God).De hemel is een relationeel bestaan, waarin we in gemeenschap met God leven.De hemel zou de hemel niet zijn, als daar zonde zou voorkomen…

Ongeveer 2000 jaar geleden,werd in Bethlehem/Israël/ Jezus geboren.Zijn volgelingen hebben zich na Jezus’ dood verenigd en stichtten het Christendom. Het geloof verspreidde zich heel snel over Europa.Maar, in 1054 kwam het tot een kerkscheuring: het Grote Schisma. Sindsdien kennen we de Rooms-Katholieke Kerk, die in West-Europa tot aan de Reformatie dominant is gebleven, en de Oosterse oftewel Grieks-Orthodoxe kerk, die zich in Griekenland en op de Balkan heeft verspreid, en later ook in Rusland dominant is geworden…De Rooms-katholieke Kerk is niet de kerk die Jezus Christus heeft ingesteld. Het is geen kerk die gebaseerd is op de leer van de Apostelen (zoals beschreven in het Boek Handelingen en de epistels van het Nieuwe Testament/Bijbel).Te Rome woont er een vrijgezel die beweert de plaatsbekleder van Christus te zijn. Dit is niet waar, want Christus heeft geen plaatsbekleder nodig. Jezus zei toch: “Zie, ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld” (Matteüs 28:20). Aangezien Jezus zelf bij ons is, heeft Hij geen plaatsbekleder nodig.Nergens in de Schrift lezen wij dat Petrus een opvolger moest hebben.De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn en tracht haar oorsprong te herleiden naar de oorspronkelijke apostelen middels een onafgebroken aaneenschakeling van apostolische opvolging(de Griekse naam orthodox betekent letterlijk “rechtgelovig”, het ware geloof behoudend).Wij dienen ons aan het gezag van Christus en zijn apostelen te onderwerpen, en niet zelf als valse christussen of valse apostelen op te treden…De Katholieke Kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt.Wie de geschiedenis van de Katholieke kerk doorspit, treft een geschiedenis van list en bedrog, van moord en verminking aan. Dit allemaal in en uit naam van de paus…Wij dienen ons aan het gezag van Christus en zijn apostelen te onderwerpen, en niet zelf als valse christussen of valse apostelen op te treden.Rooms-Katholieken, bekeert u en gelooft het evangelie. De kerk waarvan u lid bent is niet de kerk van Christus, maar een afvallige kerk…

Mannen als Jozef Stalin, Mao Zedong en Pol Pot wilden God uitbannen en hebben verschrikkelijk huisgehouden.De atheïst Jozef Stalin is verantwoordelijk voor de moord op zeker 20 miljoen medemensen. De communist Mao Zedong liet 40 tot 60 miljoen mensen uit de weg ruimen.De 60 miljoen slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog hebben ook niets met God/religie te maken.Voor de nazi’s,Jezus was een jood.Het nationaalsocialisme(in wezen antichristelijk) op de eerste plaats een godsdienst was van Hitler.Vreselijke gebeurtenissen worden niet bedekt met een ‘God wil het zo’, maar blijken gekoppeld aan menselijke lust naar macht en rijkdom…God wil ons graag terug.Wij moeten de relatie met God herstellen.We hebben een Bevrijder nodig, en daarom is Christus gekomen en heeft alles volbracht wat er nodig was voor onze volkomen bevrijding. Zoals Israël, aan de Rode Zee, slechts had toe te zien, zo hebben wij slechts vertrouwen te stellen op Christus’ overwinning over de macht van Satan, om onze bevrijding te verwezenlijken.Keer terug op de weg die God wil dat u zult gaan, keer u af van je egoïstische manier van leven, keer u af van alle slechtheid, die deze wereld u aanbiedt en laat u reinigen door Jezus Christus.Toen men Jezus vroeg wat het grootste gebod was, antwoordde Hij: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel en heel uw verstand. En u moet uw naaste liefhebben als uzelf.” (Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 22, vers 37-39). Daarmee heeft Jezus de drie fundamentele relaties in ons leven aangeduid: de relatie, die we hebben met God, de relatie, die we hebben met onze medemensen en de relatie, die we hebben met onszelf. Als we daar voldoende energie en tijd in investeren, is een belangrijke basisvoorwaarde vervuld voor een gelukkig en zinvol leven.Gods weg is de beste weg!…

(VIDEO:Kan de wetenschap bewijzen en vast stellen of er een God is?Bekijk deze video, waarin verschillende wetenschappers bewijzen het bestaan van God)… 

De meeste mensen denken dat de Islam een godsdienst is zoals elke andere, met vooral een spirituele boodschap, die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar.Islam is een gewelddadige religieuze-politieke-culturele ideologie, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…

De aarde moet dar al-Islam worden, dat wil zeggen, islamitische grondgebied, door de invoering van de Sharia-islamitische wet. Het doel van zowel heel wat gematigde als radicale moslims is hetzelfde: de hele samenleving onderwerpen aan de Islam en de Sharia invoeren(dat is ook de reden waarom de integratie van moslims misgegaan is). De heerschappij van Allah door het zwaard verspreiden is een verplichting, die we vinden in de Koran(een strijdplan van Mohammed, die een krijgsheer was).De teksten in de Koran zijn een oorlogsverklaring aan alles wat niet islamitisch is:„Ik heb de opdracht gekregen de mensen te bestrijden totdat ze getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is”(Hadith/Citaat van Mohammed, overgeleverd door de negende-eeuwse Hadithverzamelaars Buchari en muslim.)…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”-Koran 4:101…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”-Koran 60.4…„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”-Koran 9:29…„Bevecht hen (de ongelovigen/niet-moslim) totdat er geen fitna (beproeving) meer is en de godsdienst geheel voor Allah is”-Koran 8:39… „De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40…„Ongelovigen/niet-moslims zijn doof, stom en blind”-Koran 2:171…enz,enz…Verschrikkelijk!Bah!…

De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de Islam.Volgens Bill Warner(directeur van het Center for the Study of Political Islam -CSPI) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!….

Een levend wezen/Medusa/, die niet sterft(dus,theorie dat er onsterfelijkheid is is  waar)....http://www.nytimes.com/2012/12/02/magazine/can-a-jellyfish-unlock-the-secret-of-immortality.html?pagewanted=all

Serv Nikola Tesla was een van de meest revolutionaire uitvinders, die de wereld ooit heeft gezien.Als Tesla niet alles wat hij honderd jaar geleden had uitgevonden en gepatenteerd, we vandaag de dag geen: Radio, Televisie, AC elektriciteit, Bestraling-, Radar, Magnetron, de Tesla Spoel, Radio bestuurde toestellen, robots, en honderden andere dingen die deel uitmaken van de huidige manier van leven.Tesla had nog, letterlijk, duizenden andere ideeën en uitvindingen die nooit zijn uitgebracht……

Posted in Uncategorized | 8 Comments

BOG JE STVORIO UNIVERZUM I ŽIVOT NA ZEMLJI

2016-03-08-1457419876-7860150-jehovahcreatesearthrane1344168mobile-thumbSloženost i svrsishodnost univerzuma dokazuju ne samo postojanje Stvoritelja, već i Njegovu neograničenu silu.Od atoma do beskraja, svuda postoji red.Budući da je u životnoj sredini sve planirano , oblikovano i organizovano, onda je sasvim sigurno da postoji i Stvoritelj koji je to sve besprekorno uobličio.Kada vidimo da su određene stvari svrsishodno uređene/nameštene i međusobno deluju po zakonima, šablonima i obrascima da obave funkciju mimo svojih pojedinačnih mogućnosti, naše ljudsko iskustvo nam govori da to mora biti prethodno dizajnirano, organizirano i napravljeno, poput; odeće, kafe aparata, automobila ili kompjutera. Niko ne bi rekao da su nastali sami od sebe, nego njihov precizan rad upučuje na dizajn.Ako pogledamo činjenice vezane za našu planetu videt ćemo precizan red koji vlada, te mnoge tragove dizajna; redovno izmenjivanje dana i noći, sastav gasova u atmosferi je perfektno raspoređen da bi mi mogli živjeti, ozonski prsten koji naš štiti od štetnih zraka, tačnu udaljenost Zemlje od Sunca-da ne možemo izgoriti niti smrznuti se, Zemlja rotira oko svoje ose i Sunca tačno preciznom brzinom koja nam omogućava život, imamo planetu pored naše(Mesec  omogućava da Zemlja prilikom kruženja oko Sunca, uvek ima isti nagib i svojom gravitacijskom silom izaziva plimu i oseku,koje su takođe od presudnog značaja za klimu), čija gravitaciona sila preusmerava meteore da nas ne pogode i tako “u nedogled”. Što više istražujemo, to više shvatimo preciznost i (skoro pa) neverovatan dizajn koji je prisutan.Spomenute konstante i fizički zakoni moraju biti izuzetno precizni da bi veoma kompleksan život bio moguć.Ako bi neka od ovih konstantni bila promenjena  bukvalno za “dlaku”, nikakav fizički, interaktivni život bilo koje vrste ne bi postojao. To znači: ne bi bilo zvezda, planeta ni života. Pa hoćemo li ovaj kreativni sklad, snagu i mašineriju pripisati “slučajnosti” ili inteligentnom Dizajneru? Vernici zovu tog Dizajnera: Stvoritelj ili Bog!

Ljudsko telo je takođe dokaz Dizajnera.Čovek je skoro kao kompjuter i potrebno je nešto (Bog) da ga programira, da radi ono što radi.Dokazi koji postoje u našem telu upućuju na savršenog Stvoritelja.Kao superkompjuter, život je sistem za obradu informacija. Istraživanje DNK je pokazalo, po gotovo neverovatnoj složenosti aranžmana koji su potrebni za proizvodnju života, da je morala biti uključena inteligencija.Postojanje informacija unutar DNK direktno ukazuju na postojanje Stvoritelja.Drugim rečima, postoji na stotine fino štimovanih faktora koji dopuštaju da život na Zemlji postoji. Zar nam kompleksnost i svrha DNK ne ukazuju na Inteligentnog Zapisivača tog koda?Količina informacije u svakoj našoj stanici, koje sadrže recept toga kako će se odvijati i najmanje funkcije našeg organizma, ne sastoje se od par reči, već od broja informacija koje bi ispunile mnogo knjiga.Kako su glupi atomi spontano napisali sopstveni softver?… Nigde u prirodi informacije ne nastaju slučajno i same od sebe.Ne postoji niti jedan poznati zakon fizike, koji je u stanju da stvori informacije ni iz čega…Prema Darvinovoj teoriji,bića potiču od jednog zajedničkog pretka,a razvijala su se kroz male mutacije tokom dugog perioda.Ali kako je nastalo prvo biće?Darvin nije mogao izneti nijedan konkretan dokaz kojim bi potkrepio svoju tvrdnju. Naprotiv, bio je svestan mnogih činjenica koje su negirale njegovu teoriju.Bio je primoran to priznati u poglavlju ” Poteškoće teorije ”, koje je prikazao u dodatku knjige.Darvin se nadao da će te teškoće nestajati u skladu sa razvitkom nauke.Dogodilo se suprotno: razvojem nauke opovrgavana su, jedna za drugom,i Darvinove tvrdnje...

Dr Werner Gitt, Direktor I Profesor na Njemakom Saveznom Institutu Fizike i Tehnologije, jasno objašnjava,… “da je jedna od stvari za koje možemo biti apsolutno sigurni, što saznajemo putem nauke, da informacija ne može nastati slučajno. Uvek je potrebna “veća ” informacija da proizvede informaciju i na kraju, informacija je rezultat inteligencije. Sistem šifre je uvek rezultat mentalnog procesa i zahteva inteligentno poreklo ili pronalazaca. Treba posebno naglasiti, da ne postoji materija koja bi mogla da proizvede šifru. Sva iskustva ukazuju na to da je potrebno živo biće koje razmišlja i koristi svoju slobodnu volju, spoznaju i kreativnost. Ne postoji poznati prirodni zakon putem kojeg bi materija mogla da “dovede” do informacije, niti bilo koji fizički proces ili materijalni fenomen.”…Nastanak samih informacija, kao i istovremen nastanak sistema za tumačenje istih informacija je direktan pokazatelj toga da iza ovog neverovatno kompleksnog i specijalistički kodiranog sistema leži inteligentan stvoritelj, a ne puka slučajnost.Darvinističko objašnjenja nastanka svekolikog života su prosto apsurdna.Izostaviti Tvorca ( “inteligentnog Dizajnera”) iz slike nastanka, bilo bi isto kao kada bismo pokušali da dokažemo da se neka komplikovana mašina slučajno i bez razloga napravila sama od sebe…

Pošto znamo da univerzum nije postojao, nije mogao ni napraviti sebe,a iz ničega ne nastaje nešto.To je jednostavno neprihvatljivo i nemoguće ostvarivo.Bez obzira što u prirodi imamo sve materijale, rude, temperature i vremenske uslove, nikad nećemo naći da je kompjuter ili sat nastao sam od sebe.Univerzum ne može biti ni rezultat stvaranja npr. drugog univerzuma zbog apsurdnog beskonačnog vraćanja unazad, pa da kažemo: univerzum 1 je rezultat univerzuma 2, koji je rezultat univerzuma 3, koji je opet rezultat univerzuma 4 i tako beskonačno (ili “vanzemaljci” i ostale nebuloze koje ljudima naumpadaju)...Uzmimo primer protein kinesin koji postoji u našim ćelijama. Ovaj protein je zapravo mali “poštar” ćelije. Ako nešto u ćeliji krene naopako, i neki deo ćelije se pokvari, ribozom stvara “šemu” za izgradnju pokvarenog dela. Šema se daje delu ćelije koji prozvodi rezervni deo. Potom organela Golgi apparatus “pakuje” novi deo i stavlja mu adresu. Kinesin uzima paket i nosi ga na adresu, stavlja ga u deo ćelije u koji pripada. Drugim rečima, to liči na situaciju u kojoj se, npr., Pokvari deo automobila, automehaničar pozove fabriku i naruči deo koji je potreban. Inženjer iz fabrike nacrta kako deo treba izgleda, fabrika ga proizvede, a onda ga poštar donese na potrebnu adresu. Ovakav sistem postoji u našim ćelijama! Pitamo se koja je verovatnoća da su ovakva kompleksnost i fino štimovanje nastanala putem “slučajnih hemijskih reakcija i prirodnog odabira vrsta”? Ideja da se sve „jednostavno desilo” je u suprotnosti sa zdravim razumom. To je istao kao da smo bacili novčić 10 kvintiliona puta i svaki put dobili „pismo”. Dešava li se to?…Sve što počinje postojati, ima uzrok izvan sebe.Svemir je imao početak.Stoga, svemir ima uzrok izvan sebe.Astronom Fred Hol (Fred Hoyle) koji je smislio termin „veliki prasak”, rekao je da su ti podaci ozbiljno pokolebali njegova ateistička ubeđenja. Kasnije je napisao: „Interpretacija tih činjenica na osnovu zdravog razuma govori da se super-inteligencija samo igra fizikom, a takođe i hemijom i biologijom.Te­o­ri­ja „velikog prasaka” je ne­o­dr­ži­va, jer po­sle sva­kog pra­ska ili eks­plo­zi­je na­sta­je haos i ne­red, a ni­ka­da sa­vr­še­ni red i sklad!…

Jedno od pitanja koje skeptici često postvaljaju je: „Ako Bog postoji, ko je onda stvorio Boga?“….Bog nije u kategoriji stvari, koje su kreirane ili prouzrokovane.Bog je bez uzroka i nestvoren-On jednostavno postoji.Kako znamo ovo? Znamo da ni iz čega, ništa ne dolazi. Dakle, ako je ikada bilo vreme kada nije bilo apsolutno ništa u postojanju, onda ništa ne bi ikada došlo u postojanje. Ali stvari postoje. Nešto je moralo da uvek bude u postojanju.Ta uvek postojeća stvar je ono što mi zovemo Bog.Niko nije stvorio Boga, jer Bog ne poseduje fizička svojstva koja poseduju bića i stvari koje je on sam stvorio, te nema vremenski početak…Paradoksalno je da su upravo oni koji kažu da “Bog ne postoji” na neki način u pravu! Rekli su istinu! Ne može Izvor sveg postojanja i svega i vidljivog i nevidljivog što je stvoreno, da bude istog nivoa i iste suštine sa time što je stvorio! On može biti samo iznad toga i ako pomislim da On “postoji”, tako Ga degradiram, pokušavam da ga učinim sebi ravnim…

Kada je Bog stvarao svet, imao je dve mogućnosti. Prva mogućnost bila je da bića koja će stvoriti budu roboti. Pritisnete dugme i robot radi šta god vi zamislite. Druga mogućnost koju je Bog imao, bila je da stvori bića sa slobodnom voljom odlučivanja(da bi postojala ljubav i sreća u odnosu čoveka i Boga, čovek mora da bude slobodan). Međutim, stvaranje bića sa slobodom odlučivanja nosi veliki rizik. Ako stvorite robota, vi uvek možete da upravljate njime. Ali ako stvorite bića sa slobodom odlučivanja, postoji rizik da to biće u jednom trenutku svog postojanja može jednostavno Bogu da kaže: “Ja želim da idem svojim vlastitim putevima. Bože, Tvoji putevi me više ne interesuju.”…Većina zla koje vidimo u današnjem svetu su uzrokovane od čoveka.Greh na ovom svetu, i strahote kao što su Holokaust, su direktan rezultat kontinuiranog pobune čovečanstva protiv Boga…Greh je razlog, zbog čega je savršen odnos Boga i čoveka prekinut, a time i naša komunikacija sa Bogom.Da li je dizajner ili proizvođač automobila moralno odgovoran za pijanog vozača, koji zgazi nevino dete?Da li je majka, koja je dala sve od sebe da podigne svoju decu kako treba,odgovorna za postupke svojih potomaka, koji pljačkaju banke ili izvrše neko ubistvo?Roditelji su svesni da dete može da ih odbaci i da prezre njihovu ljubav, da postane neposlušno, problematično ili zlo, ali će ipak roditi dete i voleće ga uvek. Ljubav u roditeljima je samo bleda slika ljubavi koju Bog ima prema svojim stvorenjima. Zlo je samo nedostatak Boga, nedostatak Božje ljubavi u srcu.Isus nam je pokazao Božju ljubav i karakter...

Srbin Nikola Tesla je bio ubeđen da nijedan čovek i nijedno živo biće koje je umrlo, nije nestalo zauvek.Tesla je verovao da smrću čoveka, njegova duhovna suština ne umire, i sa njom je moguće uspostaviti kontakt:„Zapamtite: nijedan čovek koji je postojao nije umro. Pretvorio se u Svetlost(njegova duševnost, to je svetlost) i kao takav postoji i dalje.Tаjnа je u tome dа se te svetlosne čestice povrаte u prvobitno stаnje.Ja to radije nazivam:vraćanje u neku od prethodnih energija.Hrist i još neki znаli su tu tаjnu.Nаjpre je bilа energijа, potom mаterijа.Mаterijа je stvorenа iz prvobitne i većne energije koju znаmo kаo Svetlost. Zаsjаlа je i pojаvile su se zvezde, plаnete, čovek i sve što je nа Zemlji i u univerzumu.“…Gde god se nalazi život, mora postojati duša, jer “duša je život’/svetlost.Duša je iskra života ili sila koja aktivira svačije telo i omogućuje mu delovati, baš kao što električna struja stvara napon kada prolazi kroz bakrenu žicu.Duša se stoga može uporediti s vozačem, a telo s vozilom.Tesla je u telima živih bića zapazio iste osobine kao i u tehničkim aparatima kao što su radio ili televizor.Na osnovu tog sledi zaključak da su tela živih bića samo prijemnici, a ne i emiteri (života).Život je tvorac smrti, kreator njene suštine. Isto kao što je i svetlost kreator mraka, jer da nema svetlosti mrak ne bi postojao ili obrnuto…Ne radja se život, već se radjaju ljudi, niti umire život, umire ono što se rodilo.Život je večan, a smrt samo kroz materiju doživljava svoju egzistenciju… 

Božanstvo se prikazalo na Zemlji i u Isusu Hristu.Biblija kaže da je On bio Sin Božji, dugo obećavani Mesija, Otkupitelj ljudskog roda, Spasitelj svih koji veruju u Njega. Biblija beleži da je On, nakon što su Ga Rimljani razapeli van zidina Jerusalima 31. godine, ustao iz groba i vratio se na nebo odakle je i došao.Isus Hrist,ta nebeska svetlost,susretao je ljude na ulicama, u njihovim domovima, išli su za njim, jer je činio samo dobro: lečio je bolesne, slepe i hrome, izgonio zle duhove, uskrsavao mrtve, činio čuda,da bi potkrepio svoju poruku i posvedočio o svom božanskom poreklu.On je pokazao pravo Očevo lice…Sveto pismo, uključujući tu i Evanđelja, predstavlja glavni izvor informacija o Isusu i u njima se nalazi pažljivo sačuvana i preneta tradicija o njegovim karakteru, rečima i delima.Istorijski izvori, kao oni Kornelija Tacita, rimskog istoričara iz 1. veka, detaljno govore o Hristovoj ličnosti.Rimski istoričar Tacit spominje Isusovu smrtnu kaznu i kaže da je nju naredio Pilat za vreme vladavine (cara) Tiberija.Josip Flavije, dobro poznati jevrejski istoričar iz 1. veka govori o životu i smrti Isusa Hrista, i o tome kako je On tvrdio da je Mesija (Božji Pomazanik) čineći pri tom velika dela…

Svet je ulaznica za nebo po delima i Božjoj ljubavi.Odlaskom sa ovog sveta čovek nosi samo svoja pravedna dela koja su njegov jedini kapital i sa kojima će pred Bogom dati odgovor za proživljeni život u ovom svetu.Po pravoslavnom učenju duša posle smrti izlazi na Božiji sud, gde po svojim zaslugama dobija mesto svoga boravka – raj ili pakao.Ako želiš da znaš kako treba da živiš, vrlo je lako.Treba da vidiš život Isusa Hrista koji je opisan u Bibliji.Ne zaboravimo šta je majka Jevrosima kraljeviću Marku govorila: “Bolje ti je izgubiti glavu, nego svoju ogrešiti dušu”. Ona tačno postavlja po hijerarhijskoj važnosti ono što određuje čoveka.Dobro zdravlje, finansijska stabilnost, siguran posao, zadovoljna porodica i perspektivna budućnost su stvari koje ljudi priželjkuju.Ipak i one su prolazne i na kraju besciljne ako nemaš živu zajednicu sa Bogom.Čovek je samo onda čovek kada je sav ispunjen Bogom, kada je sav u Bogu i Bog u njemu.Svaki pravi Srbin zna za reči kneza Lazara: “Zemaljsko je za malena carstvo, a Nebesko uvek i doveka”...

Može li nauka zaista ponuditi dokaz i utvrditi da Bog postoji? Pogledajte ovaj video, koji pokazuje nekoliko naučnih saznanja, koja ukazuju na postojanje Boga…

Glavni krivac za ovakvo loše stanje na našoj planeti je – čovek…..

Posebna vrsta meduze latinskog naziva “Turritopsis nutricula” se još naziva i besmrtna meduza(dakle,još jedan dokaz o besmrtnosti). Ovo stvorenje je jedino živo biće koje, nakon što dostigne seksualnu zrelost, se ponovo vraća u seksualnu nezrelost (oblik polipa). Drugim rečima, one se kad ostare umesto da umru, podmlade i sve počnu ponovo. Teoretski, ovaj proces može da se ponovi beskonačno i zato se ova meduza naziva besmrtnom…http://www.nytimes.com/2012/12/02/magazine/can-a-jellyfish-unlock-the-secret-of-immortality.html?pagewanted=all

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Niet het Rusland van Poetin,maar ‘Nieuwe Wereld Orde’ en de ISLAM zijn het grootste gevaar voor de mensheid!

https://i0.wp.com/media.vanityfair.com/photos/553e4307db753b82389c725f/master/pass/vladimir-putin-dog-george-w-bush.jpgJames Paul Warburg (1896-1969, topbankier en lid van de CFR in een toespraak voor de Senaat van de VS, 7 februari 1950:‘We zullen een wereldregering krijgen, of we het willen of niet.De enige kwestie is om te weten of de wereldregering met toestemming of door strijd geïnstalleerd zal worden.’…Wij worden opgevoed om onze regeringen te vertrouwen en geloven dat deze zich om ons lot bekommeren. Dit is echter een grote misvatting. Onze politieke leiders zijn niet meer dan marionetten gedirigeerd door een geopolitieke supranationale kracht. Deze bestaat uit de rijkste families op onze planeet en de machtigste multinationals. Zij worden door niemand gecontroleerd of ter verantwoording geroepen. Het doel van deze elitaire heersende klasse is de oprichting van een technocratische werelddictatuur. Het zal een dictatuur zijn die erger is dan alle voorgaande dictaturen…

Regeringen die zich niet willen inlaten met de Nieuwe Wereldorde en opkomen voor hun eigen soevereiniteit, worden eenvoudig weggepoetst. Als voorbeeld noem ik het voormalige Joegoslavië. De Balkan vormt een sleutelpositie in de politiek van de Nieuwe Wereldorde.Slobodan Milošević weigerde een ‘akkoord’ te ondertekenen, dat de bezetting van Servië en de omschakeling naar een markteconomie inhield. Zijn volk werd gebombardeerd en hij werd vervolgd in Den Haag. Dit soort onafhankelijkheid was ontoelaatbaar.Het Internationale Joegoslaviëtribunaal (ICTY) in Den Haag heeft in alle stilte voormalig Servisch president, wijlen Slobodan Milošević, vrijgesproken van oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Oorlog van 1992-95 en ook van de slachting in Srebrenica, waarmee het centrale argument voor de NAVO-oorlog tegen Servië wegvalt. Het werd zo goed als volledig verzwegen door de media.Het onschuldig verklaren van een man die werd beschuldigd van de ergste misdaad, genocide, heeft de krantenkoppen niet gehaald.Noch de BBC noch CNN brachten er verslag van uit…Maar,het kleine Servië heeft laten zien dat verzet mogelijk is…

De VS is bereid complete -verre- volkeren aan chaos en genocide bloot te stellen om in haar gevaarlijke zucht naar wereldalmacht te voorzien.Deze staat heeft,met hulp van EU, NAVO en VN na WWII meer dan 80 landen aangevallen met de meest vreselijke bommen en munitie.Ontelbare regeringen zijn omvergeworpen om er Amerikaanse muppets te plaatsen.Onder geen enkele Amerikaanse president is zo lang oorlog gevoerd, als onder Barack Obama.Hij heeft militaire acties in Libië, Pakistan, Somalië, Jemen, Kameroen en Oeganda.Daarnaast startte Obama proxy-oorlogen in Syrië en Oekraïne.De oorlog met drones is onder Obama toegenomen: Bush lanceerde 51 aanvallen met een drone, bij Obama staat de teller al op 330…Nobelprijs Vrede winnaar Obama vermoord 470.000 mensen in Syrië, 360.000 in Irak, 30.000 in Libië…Hij beloofde om samen met Rusland in Syrië de door Amerika getrainde en gefinancierde terroristen te vernietigen, maar in plaats daarvan blijft hij hen ondersteunen.Obama weigerde ook christenen te helpen in Midden-Oosten, die met genocide en uitroeiing bedreigd werden…

In het Rusland van Poetin zijn ze uiteindelijk tegen een muur gebotst.De Amerikanen dachten dat ze al in het bezit waren van de wereldheerschappij en dat ze voor eigen belangen in ieder land konden ingrijpen zonder zich wat aan te trekken van andere volkeren en andere regeringen.Transformatie van Rusland van een westerse Jeltsin vazalstaat naar een soevereine onafhankelijke Poetin staat, veroorzaakte een agressief tegenoffensief door de VS en haar marionet de EU.De grote internationale spanningen zijn uitsluitend aan de globalisten in Washington en Brussel te wijten, die een neonazistische staatsgreep in Oekraïne op touw zetten, een false-flag aanslag op een passagiersvliegtuig uit Amsterdam aangrepen om Rusland zwart te maken, tegen alle eerdere beloften en verdragen in steeds meer troepen, tanks en vliegtuigen naar het voormalige Oostblok sturen, agressieve militaire manoeuvres bij de Russische grenzen en kust uitvoeren, en in Syrië diverse islamitische terreurorganisaties steunen en bewapenen, om de legitieme regering van president Assad, bondgenoot van Rusland, omver te werpen…

De Russische President Poetin wil een andere wereld, waarin er sprake is van echte samenwerking en partnerschap zonder dwang. Hij wil dat er rekening wordt gehouden met de wensen van de volkeren en dat hun soevereiniteit wordt gerespecteerd.Rusland is niet onze vijand, Rusland is onze bevrijding!We hebben onze vrijheid aan de Russen te danken.Het doet Russen pijn dat het Westen hun rol tijdens de Tweede Wereldoorlog vergeet. Terwijl de Slag om Stalingrad, die vandaag zeventig jaar geleden eindigde in een zege voor de Russen, wordt gezien als een van de keerpunten van de oorlog.Na Stalingrad hebben ze Boedapest en Warschau bevrijd. Uiteindelijk zaten Russen in Berlijn.Het Russische volk heeft al vaak genoeg offers gebracht, om de mensheid te redden en vrede af te dwingen.In de tweede wereldoorlog zijn het wel de Russen geweest die de meeste doden te betreuren hadden tov andere landen.De gehele tweede wereldoorlog, de Amerikanen hebben niets gedaan,ze hebben rustig gekeken hoe wij in Europa elkaar vermoorden…

Er zijn meer dan genoeg bronnen te vinden, tot in de rooms-katholieke kerk toe, waaruit blijkt hoezeer de elite Hitler als een ideale dictator zag, ja, zelfs als een messias, die de Nieuwe Wereld Orde zou creëren.We denken dat we de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen, maar we hebben verloren en leven nu allemaal in het Vierde Rijk.Die hele oorlog is nooit gestopt! Alleen verplaatst en andere strategie.De zelfde mensen (families) trekken nog steeds aan de touwtjes en de zelfde leiden er nog elke dag onder.Ze gebruiken het geldsysteem en handelsverdragen om landen te vernietigen in plaats van legers.Nazi-Duitsland enorme geldbedragen exporteerde naar neutrale landen met de bedoeling en ook met de hoop dit na de oorlog weer te kunnen gebruiken voor economische wederopbouw, maar dan op nazi/NWO/ voorwaarden.Voor veel toonaangevende industriële figuren, dicht bij het nazi-regime, Europa werd een dekmantel voor het nastreven van de Duitse nationale belangen.Veel oud nazi’s, nazi bankiers (Herman Abs: Deutsche Bank), industriëlen (Krupp, Flick, IG Farben, BMW, Siemens, Volkswagen, BASF, Bayer) en talrijke hoge nazi-ambtenaren kregen na de oorlog hun baantjes terug.Krupp werd na de oorlog een van de belangrijkste bedrijven in Duitsland.Het Marshallplan is feite het Duitse/nazi economische herstel.Slechts weinig politici weten waar het concept van het verenigde Europa oorspronkelijk vandaan kwam.Ligt de toekomst niet in een groot en sterk Europa op de manier zoals Hitler wilde?Nu Europa later de wereld…

Terwijl de wereld in de richting van een nieuwe ‘Koude Oorlog’ lijkt te razen, met zelfs een mogelijke nucleaire confrontatie, speelt de Westerse zogenaamde ‘vrije pers’ weer de rol van de gehoorzame propagandamachine.De media spelen een uiterst belangrijke sleutelrol in het doen slikken door de publieke opinie van de NWO-politiek.John Swainton, gedurende vele jaren uitgever van de New York Times, deelde in zijn afscheidsrede de volgende onthullende uitspraak aan zijn medewerkers mee: “Er bestaat geen vrije pers. Jullie, lieve vrienden, weten dat, net als ik. Niemand van jullie zou het ook maar durven zijn eigen mening eerlijk weer te geven. Wij zijn allemaal instrumenten en horigen in dienst van de financiële machthebbers achter de coulissen. Wij zijn marionetten die dansen en springen, wanneer aan het touwtje getrokken wordt. Onze kennis, onze vaardigheden en zelfs ons leven behoort aan deze mannen toe. We zijn niets meer en niets minder dan intellectuele prostituees.”...Udo Ulfkotte is een duitse journalist, die in 2014 uit de school klapte en naar buiten bracht dat in Duitsland bijna de gehele reguliere media was omgekocht door de geheime diensten uit eigen land, maar ook door de CIA.De Duitser was één van de eersten die op grond van zijn talrijke bronnen en insiders openlijk waarschuwde voor de plannen van de Europese elite om onze landen met miljoenen moslimmigranten te islamiseren, waardoor het defintief gedaan zal zijn met onze welvaart, vrijheid en veiligheid.Udo Ulfkotte was een grote bedreiging voor de NWO elite en hij werd geëlimineerd....

VS vormt bedreiging voor de hele wereld, net als Duitsland onder Hitler.Tijdens de Internationale Veiligheidsconferentie in Munchen in 2007, waarschuwde Vladimir Poetin de Westelijke leiders al, dat de wereldwijde Amerikaanse bemoeizucht en agressieve expansie, de wereld dichterbij de Derde Wereldoorlog heeft gebracht dan ooit tevoren. Deze oorlog zal mogelijk de meest verwoestende in de menselijke geschiedenis zijn en leiden tot de inzet van kernwapens.Onlangs de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu vertelt in een gesprek met het Russische persbureau Sputnik, dat Rusland bewijzen heeft dat Amerika bezig is om in Europa en Turkije een kleine 200 kernbommen te plaatsten.Dit gaat absoluut leiden tot een nog verder verslechterende militaire situatie in de wereld.In 2002 heeft de Amerikaanse Senaat het groene licht gegeven voor de inzet van nucleaire wapens in het geval van oorlog. Atoombommen zijn onderdeel geworden van de “militaire gereedschapskist”, ze kunnen naast conventionele wapens worden gebruikt.Dus,kernwapens worden door Washington bestempeld als “instrumenten van de vrede”…Brrr…En dames en heren:zijn jullie klaar voor de volgende/laatste/ nucleaire oorlog?De mensen die waarschuwen voor een komend Armageddon zijn als een roepende in de woestijn. Zelfs een Vladimir Poetin die van de daken schreeuwt hoe gevaarlijk men bezig is, wordt niet gehoord. De bevolking van Nederland zou nu toch echt wakker moeten schrikken, maar zal dat ongetwijfeld niet doen. De meeste oorlogen beginnen zonder dat de grote massa dit weet, pas op het moment dat hij daadwerkelijk uitbreekt, weten ze dit….

Tegen alle verwachtingen in, werd Trump de overwinnaar voor de macht, hij wordt gezien als hun laatste hoop om de eeuwenoude missie van de globalisten voor de invoering van de Nieuwe wereldorder af te weren, dat voor de mensheid slavernij en ontvolking betekent.Het Amerikaanse volk heeft het ESTABLISHMENT (de gevestigde politieke orde) weggestemd.We zien dit soort bewegingen overal.De VS geeft duizenden miljarden uit aan conflicten en oorlogen over de hele wereld, terwijl thuis 50 miljoen mensen in armoede leven. Wegen en bruggen zijn kapot en binnensteden verpauperd, lijkt wel een derde wereld land.De aanhangers van Trump werden afgeschilderd als racisten, seksisten, masochisten, terwijl het in feite mensen waren die werden GEMARGINALISEERD door de media en zich NIET door de media laten vertellen wat ze moeten voelen en denken.De komst van Trump in het Witte Huis met zijn America first-agenda voor het buitenlandse beleid, markeert een fundamentele verandering van de politieke wereldorde.De zogenoemde Wilson-doctrine van een wereldorde, gebaseerd internationale instituties en allianties- zoals het IMF, de NATO en de Europese Unie – staat op het spel.Als Amerika zich als grootste financier terugtrekt uit het praat- en borrelclubje zoals Trump dat omschrijft, zal de VN heel wat beter op zijn centjes moeten gaan letten. Het praat- en borrelclubje in Brussel staat hetzelfde te wachten ….

Links in Amerika heeft verloren en we kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat dat gevolgen zal hebben voor het politieke landschap van Europa en voor de mondiale verhoudingen.Het geduld bij burgers van eurolanden raakt ook op, nu men eindelijk lijkt in te zien dat het beleid van pappen en nathouden geen verbetering van de leefomstandigheden met zich mee heeft gebracht. In de eigen natie waar de gekozen regering meer met de EU bezig lijkt te zijn, dan met het eigen binnenlandse beleid is men het zat om te zien hoeveel contributie er moet worden afgedragen aan die bodemloze put in Brussel.We moeten de Europese Unie hervormen naar een nieuw samenwerkingsverband van souvereine staten, met eigen valuta’s en bilaterale handelsverdragen met Rusland….Met Trump als president, kunnen de betrekkingen tussen de VS en Rusland aanzienlijk verbeteren. Dit zou niet alleen goed zijn voor de VS en Rusland, maar ook voor de rest van de wereld.Door verkiezing van Donald Trump,is de wereld maar net ontsnapt aan een derde wereldoorlog!…https://www.youtube.com/watch?v=RV2nUfgkPLk&feature=youtu.be

 

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Serbian monastery Ostrog-Montenegro

12719300_186245015077915_5505786992200934241_oNestled within a dramatic rock face, is where one finds Montenegro’s possibly most hidden, yet most magical site.Built in 1665, little is known about the Ostrog Monastery, only that it is one of the three most visited Christian destinations in the world, with more than a hundred thousand pilgrims travelling to it every year, making this a significant religious world symbol.Located near the village of Bogetići, and 50km from the Montenegrin capital of Podgorica, this Orthodox monastery is tucked very neatly into a vertical cliff, high up the Ostroška Greda rock. Its seemingly precarious position is awe-inspiring, and certainly plays tricks on the eyes – it is only on second glance, and on spotting its white exterior, that one realises it is not indeed part of the geology of the rock itself….

Turkish rule lasted 4-5 centuries and this proved to be the longest period of enslavement in Serbian history. The problem was deepened by the fact that the culprit, i.e. the aggressor, was of a different faith. Many a Serb is still experiencing this slavery, and for some (those that were converted to Islam) it is never going to end. Serbian Orthodox Church shared the destiny of its people during those times that were marked as “cruel and precarious” and when “the living envied those that were dead”. Serbs had no legal rights whatsoever as subjects of the Islamic Ottoman Empire. They had to pay special duties just for the basic right to live in an Islamic state.Many churches were turned into mosques and some had been torn down, the remaining building material being used to build mosques or public buildings.Only monasteries that survived, apart from the most famous ones founded by members of the Nemanjic dynasty, were those that had originally been built in remote, inaccessible regions….

Islam sees the world as eternally divided into two opposing camps:1.) Dar al-Harb (land of war, ruled by the infidels)…..2.) Dar al-Islam (land of peace, ruled by muslims)…Any country that is not islamic and not ruled by muslims is seen as a land of war.Europe belongs to the Dar al-Harb and MUST be subjugated.THE ULTIMATE GOAL OF ISLAM IS TO DOMINATE AND CONTROL THE WORLD AND TO ESTABLISH THE SHARIA WORLDWIDE…After Nazism and Communism, islam is the third totalitarian ideology that threatens humanity. It is a pernicious and deceitful ideology, which disguises itself perfectly since it is part “religion”.Islam is more than a religion(the religious part of islam is only about 18%), IT IS A COMPLETE CIVILIZATION including politics and laws.IN ISLAM, THERE IS NO DIFFERENCE BETWEEN THE STATE AND THE RELIGION.There is no separation of church (mosque) and state. So, the religion is the state, and the state is the religion, they are one and the same. All laws are already written in the koran and in the sunna. This means: the mosque decides and the imam rules…12764829_186245185077898_6191983140494262491_oClick on the images for higher resolutionesplanada_del_monasterio_de_ostrog_montenegro_2014-04-14_dd_089248387334_155f86cf9b_h aa_picture_20150818_6079310_webaa_picture_20150818_6079336_web 7817506294_ada86d4596_haa_picture_20150818_6079332_web.montenegro-2013-108_web-lrg
9335011519_797ad6bf3e_hdsc01021..23138598232_4e0ffa96a8_hp1040804.ostrog-monastery-montanegro-1-of-1.aa_picture_20150818_6079318_web80975016…..ostrog-monastary-3

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Nedajte da vas lažu:Islam nije religija mira,nego nasilja!

Islam svet deli na dve sfere: dar el salam – kuću mira, i dar el harb –kuću rata. Kuća mira uključuje nacije i teritorije koje su pod kontrolom muslimana i na kojima vlada šerijat, islamsko zakonodavstvo. Kuća rata podrazumeva sve nacije i teritorije koje nisu pod kontrolom muslimana i koje su van domašaja šerijata.Sukob između dve „kuće” biće konstantan i vremenski neograničen sve dok se kuća rata ne pretvori u kuću mira, dok Alah ne ovlada svim ljudima i zemljama, dok se ne uspostavi jedinstvena islamska država, poznata kao kalifat. Islamski kalifat je obaveza koja se izvodi iz Kurana i ne ostvaruje se izborima već borbom.Evropa se nalazi u kući rata-dar el harbu i treba brzo da bude priključena u dar el salam.Ne zaboravimo da je Islam već dva puta u prošlosti,pokušao osvojiti Europu.Islam kao vera i ideologija se nije širio misionarsko-apostolskim putem, kao što je to bilo u ranome hrišćanstvu, već od prvog trena isključivo obmanom, pretnjom, nasiljem i mačem.Kad su Arapi izgubili moć da mačem šire Islam, barjak su preuzeli Turci. Pred Beč su došli 1529. godine. Hronike beleže brojna turska zverstva koja su tada činili,ostavljajući za sobom neizbrojive žrtve i  milione odvedenih ljudi u roblje, silovali žene do smrti i nabijali  ‘neverničku’ decu na kolac.Ne zaboravimo da su turski muslimani izvršili jedan od najvećih genocida u istoriji nad Jermenima,gde je ubijeno preko milion ljudi(civila)!…

Islam je mnogo više od religije (oko 20%). Islam kao “politička ideologija” reguliše sva područja života: od uloge države u organizovanju međuljudskih odnosa, do privatnog života pojedinca.Pravoverni musliman ne može da bude lično i politički lojalan nemuslimanskoj državi.Islam odbacuje demokratske principe odvajanja države i religije, narodnog suvereniteta, verskog i seksualnog samoodređenja, rodne jednakosti i fundamentalnog prava na fizički integritet .Ne postoji ni radikalni ni militantni ni vehabijski Islam, već samo Islam,kako kaže Erdogan:”Islam je Islam!” Glavni problem, kako za muslimane, tako i za ostali svet, jeste nasilne poruke Kurana: “I borite se protiv njih(nemuslimana), sve dok mnogoboštva ne nestane i dok se Allahova vjera slobodno ispovedati ne mogne. Pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protiv nasilnika ostaje.”(Kuran 2, 193) … ,ili ovo: -” Mi vas odbacujemo. Neprijateljstvo i mržnja među nama je nastanjena, sem ako ne verujete jedino u Alaha “(Kuran 60: 5) …,ili ovo: “Ko god bi se odrekao svoga verovanja (Islama), javno ili tajno, nađite ga i ubijte ga, gde god da ga nađete, kao i svakog drugog nevernika”(Kuran 4: 88) …., ili ovo: -” Nevernici(nemuslimani) su drvo za potpalu u paklu “(Kuran 72:15) .. . ,ili ovo: – “Oni koji ne veruju (u Islam i proroka), oni su najgora stvorenja”(Kuran 98: 6) …,ili ovo– „Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima vjernika; a onoga ko to čini – Alah neće štititi.“(Kuran 3:28)…,ili ovo–„Naređeno mi je da se borim s ljudima sve dok oni ne kažu: ‘Niko se, sem Alaha, ne sme obožavati“. (Ovo kaže Muhamed u haditu)….,ili ovo–„Vjernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki onima koji se na Alahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje Alah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obećava lijepu nagradu. Alah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu“(Kuran 4:95)….Ovaj poslednji stih potpuno obesmišljava tumačenje da je džihad nekakva duhovna borba. Uzgred, oko 250 ajeta od ukupno 6.235 odnosi se na džihad.Na svim hijerarhijskim nivoima, pripadnici Islamske države(IS,kao i mnoge fundamentalističke grupe) neprestano i svuda ponavljaju citate iz Kurana, tumačeći ih doslovno onako kako su i napisani.Reći da su ih izvrnuli je besmisleno….

Iz Kurana se može zaista iščeprkati i po neki naizgled miroljubiv stih.Apologete najčešće navode ovaj–…„Ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva – kao da je svim ljudima život sačuvao. (5:32).Odmah iza ovog stiha, doslovno odmah (5:33) piše – „Kazna za one koji protiv Alaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odseku ili da se iz zemlje prognaju.“…Miroljubivi stihovi nalaze se među najranijim otkrovenjima, dok je Muhamed tek bio na početku svoje karijere i još uvek u Meki. Nakon prelaska u Medinu, takvih otkrovenja više nema (sadržaj Kurana se, inače, deli na otkrovenja iz Meke i ona iz Medine). U Medini Muhamed zaključuje da mu je za njegove ambiciozne političke planove potrebna upotreba brutalne sile, poželjno ne samo uz božanski blagoslov već i uz njegovu izričitu naredbu….

Na Zapadu ili u zemlji nevernika praktikuje se miroljubivi Islam iz Meke.Tamo gde je Islam u manjini, prilagođava se okolnostima, prikazuje miroljubivim i snošljivim, čekajući povoljan trenutak za preokret.U islamskim državama ili u zemljama gde su muslimani večina,tamo se praktikuje Islam iz Medine, tj. pravi Islam,koji već 1400 godina vrši nasilje i seje smrt nad nemuslimanima širom  sveta.Alija Izetbegović nam je to fino i objasnio u “Islamskoj deklaraciji “-…”Islam isključuje pravo ili mogućnost delovanja bilo koje druge ideologije/vjere na svom prostoru i ne može biti ni mira, ni koegzistencije između” islamske vejere “i” neislamskih “društvenih i političkih institucija,” pisao je Izetbegović u svojim deklaracijama.Republika Srpska, samim svojim postojanjem u BiH, predstavlja neislamski i samim tim “kaurski” entitet, koji nije pod potpunom kontrolom muslimana/Islama. Stoga bošnjačkoj strani smeta bilo kakva autonomija, koja nije pod njihovom potpunom kontrolom.Zato Bakir Izetbegović naglašava da mu je politički program babina knjiga, u kojoj piše da: „nema koegzistencije između Islama i drugih religija“ i da „muslimani kada postanu većina, treba da nametnu islamsku teokratiju i šerijat“.Zašto su muslimani, a sada Bošnjaci izabrali baš ime Bošnjaci, nije teško pogoditi, a nije teško ni u nazivu jezika koji su odabrali (bosanski, koji nikada nije postojao!) prepoznati njihovu težnju ka unitarnoj BiH…

Danas kada iz islamskih država mogu doći zaista fantastične vesti o delovanju verske policije, o kamenovanju i vešanju žena (bludnica), kojima treba četiri muška svedoka da bi dokazale da nisu počinile preljubu, već da su silovane, kada u nekim islamskim zemljama žene koje nisu pokrivene po muslimanskim običajima polivaju kiselinom, kada imami ili muftije dozvoljavaju sebi da tumače nauku i nacionalno poreklo (nekih) ljudi, kada islamski terorizam postaje svakodnevnica, kada ropstvo u islamu i dalje istrajava, kada se zabranjuje preterano smejanje, praćenje novina (novih reči i izuma), kada islam ne obrazuje već indoktrinira, kada je položaj žene u islamu ispod svih standarda osnovnih ljudskih prava, kada se ženama (još uvek) ne dozvoljava obrazovanje, rad u privatnim i državnim kompanijama, bavljenje nekim vrstama sporta, kada se pisci zbog svojih stihova ili novinarskih članaka osuđuju na smrt – logično je postaviti pitanje iz naslova knjige: šta nije (danas) u redu sa islamom? Islam dopušta robovlasništvo i prisilni seks sa robinjama.Maloletnički brakovi je rasprostranjena praksa diljem muslimanskog sveta.Nevernike(nemuslimane) zovu Kafiri,a to je izrazito diskriminatorski termin, jer po islamskoj ideologiji oni mogu biti samo građani drugog reda u političkoj i svakoj drugoj potčinjenosti islamu…

Kad bi učeni muslimani uspeli da enormnu količinu mržnje iz udžbenika, kako verskih tako i onih sekularnih, zamene učenjem koje je usredsređeno na ljubav prema drugima, bez obzira na njihovu veru, rasu, nacionalnost, pomogli bi da se čitav muslimanski svet izvuče iz zaostalosti, gladi , siromaštva i neznanja.Istinska vera se zasniva na ljubavi, nenasilju i saosećanju sa svim ljudima, bez obzira kojoj veri žele da pripadaju.Muslimani nisu srećni u Gazi. Oni nisu sretni u Libiji. Oni nisu sretni u Maroku, Tunisu, Jemenu, Egiptu. Nisu srećni u Iraku, Avganistanu, Libanu, Siriji. Muslimani nisu srećni u Iranu, Pakistanu, u Bahreinu … i iz svih nabrojanih država beže.Dakle, pa gde su onda sretni? Srećni su u Nemačkoj, Francuskoj, Engleskoj, Austriji, Holandiji, Belgiji, Španiji, Italiji, Švedskoj, Norveškoj, Švajcarskoj, SAD-u, Kanadi, Australiji, pa čak i u Izraelu. Ukratko, oni su srećni u svim državama, koje nisu muslimanske.A koga krive za svoju nesreću? Islam Ne. Ne ni njihova rukovodstva država iz kojih su pobegli. Ne krive ni sami sebe.Oni krive države u kojima su srećni! I žele ih promeniti, da budu kao države iz kojih su došli, jer u njima nisu bili sretni.Oprostite, možda sam idiot, jer to ne razumem…

Nisu muslimani krivi što su rođeni u takvoj kulturi, ali oni treba da priznaju činjenice.Za razliku od Alaha koji ne voli sve ljude, štaviše naređuje progon i ubijanje onih koji nisu muslimani, naš Bog je onaj koji voli svakog čoveka kao što čitamo u Svetome Pismu.Bog ne nalaže da se drugi ljudi ubijaju, pljačkaju i vode u ropstvo! Vera se ne svodi na borbu i ubijanje onih koji veruju drugaćije. Istinska vera se zasniva na ljubavi, nenasilju i saosećanju sa svim ljudima, bez obzira kojoj veri žele da pripadaju.Isus kaže da se pravi Božiji prorok poznaje po svojim delima.Isus nije vodio ratove i nije se služio mačem. Prorok Muhamed je bio ratnik i lično je naredio masovnu egzekuciju 700 – 900 Jevreja iz plemena Banu Qurayza,a to se navodi i u Kuranu(33. 26.).Sledeći hadis (Islamski verski tekst) govori o masakru nad plemenom Banu Qureyza: “Alahov poslanik je naredio da se svim Jevrejskim muškarcima i dećacima koji su dostigli pubertet, odseku glave. Onda je prorok podelio imovinu, žene, i decu Jevrejskog plemena Qurayza medu muslimanima.” (Tabari VIII, stranica 38)…Danas to isto radi IS u Iraku i Siriji.Krstaški ratovi bili su posledica muslimanske najezde na zemlje koje su većinski bile naseljene hrišćanima. To je u periodu od 3. do 10. veka bila teritorija današnjeg Izraela, Jordana, Egipta, Sirije i Turske. Kad je islam ojačao i postao moćna religija/ideologija, muslimani su zauzeli te zemlje. Hrišćansko stanovništvo je bilo porobljavano, brutalno ugnjetavano, raseljavano i ubijano.Zahvaljujuci krstaškim ratovima,Evropa se dva puta uspela odbraniti od najezde islama…. Islam je uvek u ratu(već 1400 godina!), čak i onda kad prikazuje nasmijano lice.Cilj njegovog ratovanja je istrebljenje hrišćanstva i drugih religija.To je borba do smrti! …

….

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KAKO JE OBNOVLJENA NDH!

Zloglasna Nezavisna Država Hrvatska je temelj današnje Hrvatske! Dolaskom HDZa na vlast u Hrvatskoj tokom 1991. godine, otpočeo povratak NDH.Reetablirani su endehazijski simboli, poput kune, zastave i državnog grba.Vrhunac tisućuljetnje hrvatske kulture, bilo je i spaljivanje 2.ooo.ooo knjiga štanpanih ćirilicom.Posle toga su palili ljude,jer je trebalo:„trećinu Srba pobiti, trećinu raseliti, a trećinu pokrstiti“… Pre petnaest godina,cela Evropa i SAD smejali su se Srbima iz Hrvatske, koji su pričali o oživljavanju ustaštva i redizajnirane NDH, a kninske Srbe i njihove barikade krstili :”Balvan revolucijom”, ignorišući poklik Franje Tuđmana koji kaže “da je NDH važan čimbenik tisućljetne hrvatske državnosti”(tada se nisu čule salve zvižduka u hrvatskoj javnosti)! Uz slične državničke poruke javno je oživljavana ustaška ideologija, kroz pesme, javni govor, kućnu radinost a i praksu klanja i ubijanja Srba….

Danas, dvadesest godina posle srpskog vapaja iz Knina, svet ćutke gleda ogoljenu i besprizornu rehabilitaciju fašističke relikvije NDH, koja je bila vernija fašističkoj ideologiji, klanju i sveopštem zločinu od tvoraca te ideologije Hitlera i Musolinija.To je zemlja u kojoj je nacistička ideologija trenutno najzastupljenija u Evropi. Zlo oličeno u fašizmu i njegovoj specijalnoj verziji ustaštvu, za koje su samo naivni mislili da je stvar prošlosti, obnovilo je svoju snagu i svoju državu 1991. godine u Hrvatskoj.U današnjoj Hrvatskoj ustaštvo i fašizam su uzdignuti na razinu pozitivnih vrednosti.Krivični zakon Hrvatske ne zabranjuje konkretno nošenje nacističkih ili fašističkih obeležja.Negovanje ustaškog nasleđa u Hrvatskoj danas možemo videti na stadionima, pojedinim koncertima hrvatskih muzičkih zvezda, a o tome svedoče i zidovi hrvatskih gradova sa kojih se u hiljadama kočoperi stilizovano slovo U.“Za dom, spremni!”, raširio se u NDH tokom Drugog svetskog rata, kada su ustaše,pripadnici nacističke vojne formacije, pozdravljali jedni druge uz “naci” pozdrav, odnosno podignutu desnu ruku. Ova tradicija oživela je tokom ratova na području bivše Jugoslavije, ranih 90-ih. PROTERIVANjEM i ubijanjem Srba u operaciji “Oluja” pre 20 godina dovršen je istorijski zadatak Nezavisne Države Hrvatske-najmonstruoznijoj marionetskoj državi u istoriji ljudske civilizacije!…

Zloglasna „Oluja“ ustvari nije počela balvan-revolucijom, već je počela 1941. godine!Počela je rečenicom: Trećinu Srba pobiti, trećinu pokrstiti, a trećinu proterati! Počela je u Jasenovcu, Jadovnom, Staroj Gradišci, logorima u Capragu, Jastrebarskom, Koprivnici, na Pagu…Pripreme za ovu, poslednju „Oluju“ ponovo su krenule u drugoj polovini šezdesetih i prvoj godini sedamdesetih godina prošlog veka. U takozvanom „hrvatskom proleću“. Krenule su, između ostalog, i Deklaracijom o položaju hrvatskog književnog jezika, osnivanjem ogranaka Matice hrvatske širom Hrvatske, automobilskim kolonama kroz mesta sa mešanim hrvatskim i srpskim i čistim srspkim življem, mahanjem zastava Nezavisne Države Hrvatske i pevanjem pesama „U boj, u boj“, „Još Hrvatska ni propala“… kao i uzvikivanjem i juče i danas aktuelnog ustaškog slogana „Za dom, spremni“(„Zig Hajl”)!…“Oluja” je živi dokaz da, ako Hitler i nije pobedio, njegovi sledbenici svakako jesu…”Hrvati su bića koja su se u svojoj istoriji uvek najprijatnije osećala u moćnoj tuđoj guzici. Austrijskoj, italijanskoj, mađarskoj, nemačkoj, američkoj a posebno u EU guzičetini. Bar tako govore,”kaže Vedrana Rudan.Samo je još zaboravila vatikansku guzičetinu……

Aktuelna Hrvatska ne priznaje Jasenovac i druga stratišta fašističke Nezavisne Države Hrvatske. Naprotiv, aktuelna vlada u Zagrebu veruje da su ustaše bile mučenici, stradalnici za pravdu i slobodu.Polaganjem venaca na grob streljanim ustašama na Bleiburgu, rukovodstvo Hrvatske bespovratno i javno izabralo stranu – ustašku.U jeku političke krize u Hrvatskoj, Kolinda Grabar-Kitarović se zabavlja izvodeći hitove proustaškog ‘narodnog pevača’ Marka Perkovića Tompsona,koji je kasnije sedeo u počasnoj loži na inaguraciji predsednice Grabar-Kitarović.Trideset hiljada grla na fudbalskoj utakmici u „Maksimiru” viče “ubij Srbina”! Niko na to ne reaguje.Fašizam u ovoj zemlji nikad nije poražen.Zabranili su ćirilicu, baš kao i Pavelić.Na sportskim događajima, koncertima i dernecima otvoreno se kliče Anti Paveliću ili Petru Brzici, studentu prava iz Zagreba, koji je na jednom “srbokolju” u Jasenovcu za nekoliko sati lično, svojom rukom, zaklao 1.360 Srba. Mogao je još, ali nije bilo potrebe, jer se njegov glavni konkurent zamorio i odustao na negde oko 1.100 prerezanih srpskih vratova.Istraživanje zagrebačkog Jutarnjeg lista pokazalo je da više od 40 posto Hrvata opravdava ustaški genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svetskom ratu. Za njih je klanje na stotine hiljada Srba u Jasenovcu,dečiji logori,klanje 2.300 Srba 7. februara 1942. u tri sela kod Banjaluke ili pokolj 12.000 Srba na Garavicama kod Bihaća 1941. godine sasvim kul.

Srbi su u Hrvatskoj danas, kao i za vreme zloglasnog ustaškog režima iz Drugog svetskog rata, građani drugog reda čiji se identitet zatire na svakom koraku! U današnjem Zagrebu gotovo svi Srbi srednjoškolci, a ima ih šaka jada u odnosu na prošlost, razdvojeni su od Hrvata; nalaze se u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji „Kantakuzina Katarina Branković“. U drugim zagrebačkim srednjim školama Srba nema ni za prste jedne ruke. Ili su asimilovani ili se ne izjašnjavaju kao Srbi, znajući da im to u svakom smislu može da oteža život.Razbijanje ćiriličnih tabli i grafiti mržnje, jasno poručuju Srbima da beže iz Hrvatske i nikada se više ne vraćaju.Danas u obnovljenoj NDH, već pune 22 godine, isplaćuju se penzije, pripadnicima svih vojnih formacija NDH.Današnja obnovnoljena NDH je ostala bez gotovo 700.000 svog stanovništva i niko se zbog toga nije potresao u ovoj nakaradnoj tvorevini. Zapravo, Hrvatska se danas, u Evropskoj uniji, može ukratko opisati onim aforizmom:”Sve je isto, samo njega nema”,…balkanskog Hitlera,Ante Pavelića….Hrvatski novinar Domagoj Margetić kaže:„Zločini su nam državni praznici, a zločinci nacionalni junaci, proterali ste bijednici stotine tisuća građana ove zemlje i to nazivate pobjedom? Gadiš mi se Hrvatsko, fuj!”…https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Balkans_in_1350_according_to_Gustav_Droysen_from_19th_century.jpgKoreni mržnje između Hrvatske i Srbije/Srba i Hrvata/ sežu vekovima unazad, kad su Srbi doživeli zenit državnog uspona i političke slobode, izgradili identitet naroda koji stvara sopstveni kulturni i duhovni izraz, a naspram Hrvata koji stolećima žive kao podanici Ugarske.Pravoslavni Srbi su u apsolutnoj većini nastanjivali većinu zemalja, prisvojenih i uključenih u današnju Republiku Hrvatsku, tj. sve krajeve u kojima postoji štokavski izgovor (kojim – i samo njim – govore svi Srbi), izuzev stvarnog područja Hrvatske od tri hrvatske županije (Zagrebačke, Križevačke i Varaždinske), u kom postoji i u kome se govori kajkavski izgovor – jedini hrvatski jezik, a koji Hrvati (jedino još taj jezik u Evropi!?!), tendencionalno, još nisu kodifikovali u – hrvataski književni jezik!Da nije Hrvatska preuzela Vukov srpski jezik, nikad ne bi uspela da izađe iz 3 kajkavske županije na širinu srpskih štokavskog područja u Dalmaciji, Slavoniji i BiH. Sa osvajanjem jezičkog prostora osvojila je i srpsku katolički narod.Ljudevit Gaj, Nemac poreklom, otvoreno kaže da su Hrvati prisvojili srpski jezik za svoj.I Josip Juraj Štrosmajer to priznaje.

Hrvata kao starog plemena danas gotovo da nema, nalazimo ih tek u ostacima u Hrvatskom Zagorju, Moslavini i onom delu Međimurja, prema Sloveniji. Ostali su konvertiti, uglavnom bivši Srbi koje je katolička crkva uspela da otrgne najpre od pravoslavlja a potom od srpstva.Podsetimo se reči doktora Juraja Krnjevića iz 1955. godine: “Pre jedno 120 godina Hrvatska je bila vrlo malena. Zagorje i okolina, to je bila Hrvatska… Onaj kraj gde se govori “kaj” to je bila Hrvatska.”…Vodeći hrvatski istoričar, dr Tvrtko Jakovina priznao da su Srbi 1918. spasili Hrvate i da Hrvatska nije ušla u prvu Jugoslaviju da danas ne bi postojala.Jakovina kaže da je 1915. Srbima bilo ponuđeno da uzmu Slavoniju, BiH, Liku i deo Dalmacije i stvore srpsku državu. Istra i drugi deo Dalmacije bio je obećan Italiji. Ono malo Hrvatske, tzv. regija Hrvatska (Zagorje i oko Zagreba) trebala je ostati u sklopu Mađarske.Da je Srbija tada pristala, danas bi tzv. Hrvati iz Zagreba i Zagorja bili Mađarska provincija i relikt prošlosti, a ostatak katoličkog stanovništva iz Dalmacije, Slavonije, Like i BiH bi bio ono što u stvari i jesu – Srbi katolici rekao je Jakovina….

Poznat kao ‘Aušvic Balkana’, Jasenovac je bio najveći koncentracioni logor na području NDH,gde je ubijeno nekoliko stotina hiljada Srba u “orgiji neopisivog divljaštva”. Svoje žrtve su životinjski mučili – teško i dugo, bez hrane i vode, vadeći im oči i odsecajući delove tela, pa ih usmrćivali prebijanjem, klanjem, udaranjem maljem u lobanju, bacanjem živih u grotlo peći, kuvanjem sapuna od žrtava, zatrpavanjem živih u nasipe i grobove, vađenjem nerođene dece iz utrobe majki i na druge svirepe načine.Pavelićeve ustaše su bili najmonstruoznija i najužasnija koljačka falanga u istoriji sveta!Sva ta zverstva koja su činjena u NDH ljudski um nije zabeležio.U januaru 1943. komandant logora Jasenovac, Ivica Matković, naredio je logorašu dr Nedeljku Zecu da pregleda Žilu Frkovića, jednog od najkrvoločnijih koljača Jasenovca.”Kad sam ušao u sobu”, priča dr Zec, “Žile je sjedio razdrljen, razbarušene kose, sa zakrvavljenim očima i pijanim izrazom lica.”Na stolu je bila napola ispijena boca rakije i nekoliko čašica u neredu. ‘A, došao si, doktore. Sjedi tu na stolicu, i ako hoćeš posluži se rakijom’, rekao je….’Ti se sjećaš kad je u kolovozu Jure Maričić poslao oko 4.000 ljudi u Gradinu na klanje. Tada smo se Pero Brzica, Zrinušić, Šipka i ja opkladili tko će te noći zaklati najviše logoraša. Već poslije jednog sata bio sam daleko ispred po broju zaklanih. Nikad u životu nisam osjetio takvo blaženstvo, i već poslije nekoliko sati zaklao sam 1.100 ljudi, dok su ostali jedva stigli da zakolju po 300-400…U tom krvavom takmičenju,pobedio je Pero Brzić,koji je zaklao 1.350 ljudi……

Nemački oficir Glez Von Horstenau je 14. juna 1941. godine zapisao: “Na životinjski način oni su ubijali čak i nerođenu decu… mnoge žene i deca ležali su na kamenju… goli skeleti… komandant logora Jasenovac je divlja životinja…”… Komandant logora je divlja životinja…”….Po amerićkim izveštajima,pokolje u NDH organizovalo je preko 130 katoličkih sveštenika, a njih 27 lično su se „dokazali“ u klanju!Od kako je Sveti Sava skinuo papinu krunu sa glave svog brata i venčao ga na pravoslavno kraljevstvo, strateška nit koja je u zavisnosti od okolnosti samo menjala svoju formu, bila je (i ostala) – borba protiv srpskog pravoslavnog naroda do istrebljenja.Ne treba zaboraviti ni ustaške zločine u banjalučkim mjesnim zajednicama Drakulić, Šargovac, Motike i u rudniku Rakovac,ustaše su, pod komandom Ante Pavelića, uz pomoć banjalučkih ustaša, pobile najmanje 2.300 nevinih Srba bez ijednog ispaljenog metka,… sjekirama, noževima krampovima i „srbomlatom“. Među žrtvama je bilo i 551 dete!!!! Jedan od najmostruoznijih događaja, čak i kada su u pitanju ustaše, desio se u školi u Šargovcu. Ustaše predvođene fra Filipovićem ušle su u učionicu,a Filipović je od učiteljice tražio da mu izvede srpsko dete. Pošto su mu izveli devojčicu Radojku Glamočanin, Filipivić je dete zaklao pred razredom, tražeći od ustaša da slede njegov primer.Tog dana u školskom dvorištu zaklano je 53 dece, pred očima njihovih vršnjaka. Učiteljica Dobrila Martinović je od užasa izgubila razum.Izveštaj nemačkog oficira Glez Von Horstenaua 14. juna 1941. godine: “Na životinjski način oni su ubijali čak i nerođenu decu,pa ih onda vešali na zidove s natpisom – Srpsko meso – jedan dinar kilogram…Otimali su decu od srpskih majki, hvatali ih za noge i razbijali njihove glave o drveće i kamenje i posle ih bacili u jame…U svojim memoarima, za hrvatski pokolj Srba,Hitlerov specijalni opunomoćenik za Balkan, dr Herman Nojbaher kaže:„Pokolj Srba od strane Hrvata spada u najsvirepije akcije masovnog ubistva cele svetske istorije. Doživeo sam da mi se ustaške vodje hvale kako su zaklali milion Srba, uključujući tu i odojčad, decu, žene i starce.”…

Italijani su se takodje zgražavali nad hrvatskim zločinima u Drugom svetskom ratu, ostavljajući o tome nemali broj dokumenata. Među najpotresnija italijanska dokumenta o hrvatskom genocidu nad Srbima spada pismo generala Aleksandra Luzana Musoliniju. Evo tog pisma: Obilazeći sreska mesta Stolac, Čapljinu i Ljubinje (između 60 i 130 km severno od Dubrovnika) – saznam od naših obaveštajnih oficira da su Pavelićeve ustaše, prethodnog dana, počinile neki zločin u jednom selu (Prebilovci).Nedostaju mi reči da opišem ono što sam tamo zatekao. U velikoj školskoj učionici, zatekao sam zaklanu učiteljicu i 120 njenih učenika! Nijedno dete nije bilo starije od 12 godina! Zločin je neumesna i nevina reč – to je prevazilazilo svako ludilo! Mnogima su odsekli glave i poredjali ih po djačkim klupama. Iz rasporenih utroba ustaše su izvukle creva i, kao novogodišnje vrpce, rastegli ih ispod plafona i ekserima ukucali u zidove! Roj muva i nesnošljiv smrad nisu dozvoljavali da se tu duže zadržimo. Primetio sam načeti džak soli u ćošku i zgranuto ustanovio da su ih klali polako, soleći im vratove! I taman kad smo odlazili, u zadnjoj klupi se začulo dečje krkljanje. Pošaljem dvojicu vojnika da vide šta je. Izneli su jednog djaka, još je bio u životu, disao je sa napola presečenim grkljanom! Svojim kolima odvezem to jadno dete u našu vojnu bolnicu, povratimo ga svesti i od njega saznamo punu istinu o tragediji.Zločinci su najpre, na smenu, silovali učiteljicu Srpkinju (ime joj je Stana Arnautović) i onda je, pred decom ubili. Silovali su i devojčice od osam godina. Za sve to vreme, pevao je silom dovedeni orkestar cigana i udarao u tambure!Od hiljadu i nešto duša, u selu više nema nikoga! Istoga dana (to smo otkrili kasnije) kad je izvršen zločin u školi, ustaše su pohvatale još 700 stanovnika sela Prebilovci i sve ih bacili u jamu ili na životinjski način na putu do jame pobili.Posle ovakvih događaja Italijanska vojska staje u zaštitu Srpskog življa i proteruje ustaše iz Istre i Dalmacije!…Hrvatski antiljudski i anticivilizacijiski fašizam/ustašluk,koji je imao 82 koncentraciona logora, koji je imao 400 stratišta i koji je imao logore za decu/ spada u najgore fašizme u istoriji čovećanstva! Kad je čuo za Jasenovac i dečije logore,predsednik SAD, Teodor F. Ruzvelt je 1944. g., izjavio je da su Hrvati divlje životinje i da nemaju pravo da nakon rata žive u bilo kakvoj svojoj nacionalnoj državi, već u rezervatima i to pod prismotrom međunarodne zajednice…Kad Bog hoće nekog da kazni, on mu najpre uzme pamet….

Najsvirepije zločine koje je ikada čovečanstvo zabeležilo,počinili su HRVATI(bivši Srbi) nad srpskim narodom! U svesti tih bivših Srba, utisnuta je mržnja prema onima koji su ostali Srbi. Prebacivanje krivice. Nisam ja kriv što sam izdao srpstvo, nego on što je ostao Srbin. Njegov ostanak u srpstvu, njegov moralni život, njegova hrabrost i junaštvo, prkos i nepokolebljivost su ukor za moju savest, za mene konvertita, slabića, kukavicu, bednika, slugu, koji je za džak brašna i soli, izdao i dedove i narod i veru.Srbin mora nestati da me više nikad ne podseća na moju izdaju. Zato Jasenovac, zato Oluja, zato su Hrvati sa tolikom mržnjom klali Srbe, jer su ih podsećali na istinu o sebi, jer su Srbi samim svojim postojanjem bili prst krivice uperen u Hrvate.Čovek koji promeni veru, a potom i naciju, kao u slučaju Hrvata i Srba, izbrisao je sve što je bilo do tada. On više ne može da govori o svojoj porodici, precima, svom rodu. On je neko ko počinje od nule, ništa, čovek bez biografije, mladica tek zasađena na ledini. Takav čovek je svestan svega a naročito prezira svoje okoline, rodbine, prijatelja, kumova, svojih dojučerašnjih sunarodnika i u njemu se rađa mržnja. Ponižen je, ćuti kad se u društvu priča o istoriji, porodičnoj tradiciji, dalekim rođacima… I onda dolaze ratovi. Takav čovek postaje zver i kreće da ubija sve one koji su živi svedoci njegove prevere, sramote, njegove izdaje predaka i svog naroda…

Najveći među Srbima islamske vere, kao i Srbima katoličke vere,bili su Meša Selimović i Ivo Andrić,koji su ostajali u srpstvu i onda kada je bilo najteže.Meša Selimović se 1941. nalazi u Zagrebu, odbija sve privilegije kojim ga obasipa ustaški režim i odgovara svojoj tadašnoj devojci, koja ga u neverici pita: zašto ide u Srbiju: „Kakav bih ja to Srbin bio kad ne bi bio sa Srbijom kada joj je teško?“ Iste godine i Ivo Andrić dolazi u Beograd. Sa prezirom odbija ličnu ponudu Pavelića da bira poziciju u NDH koju želi i izabire život u Beogradu u siromaštvu i pod bombama, a kao svoju nacionalnost upisuje – Srbin.Emir Kusturica je mogao imati kolekciju Oscara, samo da se htio odreći srpstva.Čak i mnogi nesrbi, poput Petera Hendkea, koji je ostao bez Nobelove nagrade, jer je branio Srbe, prepoznavali su taj srpsku duh, tu srpsku iskru ljubavi, slobode, pravde, časti koju ni jedna okupacija, ni jedan genocid, ni jedno ropstvo nisu uspeli ugasiti….

U vreme kralja Milutina ( 1282 do 1321. ) na srpskom dvoru jelo se zlatnim viljuškama i kašikama , a u Evropi je viljuška prvi put uvedena u : XVI veku , u vreme Henrika III i to je doživljeno kao izuzetan događaj ….

1457639970_c5943b0c3c1

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Muslim Immigrants Will Cause ‘Inevitable Civil War In Europe’

ISIS InfiltrationAfter Nazism and Communism, islam is the third totalitarian ideology that threatens humanity. It is a pernicious and deceitful ideology, which disguises itself perfectly since it is part “religion”.Islam is more than a religion(the religious part of islam is only about 18%), IT IS A COMPLETE CIVILIZATION including politics and laws.IN ISLAM, THERE IS NO DIFFERENCE BETWEEN THE STATE AND THE RELIGION.There is no separation of church (mosque) and state. So, the religion is the state, and the state is the religion, they are one and the same. All laws are already written in the koran and in the sunna. This means: the mosque decides and the imam rules…

Islam sees the world as eternally divided into two opposing camps:1.) Dar al-Harb (land of war, ruled by the infidels)…..2.) Dar al-Islam (land of peace, ruled by muslims)…Any country that is not islamic and not ruled by muslims is seen as a land of war.Europe belongs to the Dar al-Harb and MUST be subjugated.THE ULTIMATE GOAL OF ISLAM IS TO DOMINATE AND CONTROL THE WORLD AND TO ESTABLISH THE SHARIA WORLDWIDE…

The battle of Vienna in 1683 was the second wave of Islam attempted expansion into Europe.There is a new muslim conquest of Europe underway—but this time, it is a peaceful invasion.From its very beginning, Islam was spread politically and occupied territories by two arms: Jihad, the violent arms of occupation, violence and war-mongering, and Da‘wah, the diplomatic and propaganda arm with the aim of Islamization. Millions of Turks, Arabs, Algerians and other Muslims have immigrated to European countries.While Western Europe counted between one and two million muslims in the 1960’s, this number has risen to more than 30 million today.Already in 1974, the former Algerian President Houari Boumédienne prophetically addressed the general assembly of the United Nations: “One day, millions of men will leave the Southern Hemisphere to go to the Northern Hemisphere. And they will not go there as friends. Because they will go there to conquer. And they will conquer it with their sons. The wombs of our women will give us victory.” Muslim immigration is a form of jihad through colonization called hijra, which she reports dates back to the time of Mohammad. The migration is actually a religious obligation, in which muslims are required to spread Islam.The Koran forbids integration with host societies,demanding that host societies submit to Islamic cultural practices…Welcome to Eurabia!…

Europe’s low white birth rate, coupled with faster multiplying migrants, will change fundamentally what we take to mean by European culture and society.Brussels, the capital of Europe, already consists for 70 per cent of immigrants, a percentage that will rise to 85 per cent by 2020.Entire neighborhoods of Paris, London, and other European cities have become Muslim-run “no-go zones,” off-limits to law enforcement and governed by Islamic sharia law.Throughout the world the integration policy has failed because islam does not WANT to integrate. And the Koran does not want integration: “make with the Jews and Christians no agreements, because when you do that, you become one of them”.A harmonious multicultural society with islam exists NOWHERE and WILL NEVER EXIST. History shows that muslims, as long as they are in the minority, are very tolerant, but once in power are the enemies of democracy…

A well known fact is that Islam is a totalitarian ideology that rejects Democracy, personal freedom, and every other religion.Under Islamic sharia, a woman is not considered a free being. She is mentally unfit to decide her own life, so she is to be under her husband’s control. She has no right to marry a man of her choice without her father’s or another male family member’s consent. She has no right to divorce by her choice or to gain her children’s custody in case of divorce. The value of her life is half the value of her husband.In brief, women are the commodity of their husbands and extended family, and therefore their free choice is entirely restricted under Islamic sharia.The lack of access to education and authentic Islamic education for women today has contributed to the widespread acceptance of their inferior status. Around 85 Sharia courts are thought to exist in Britain…

There is only one islam, so islam is islam. No confusion here…Without realizing it, Muslims all over the world are mentally imprisoned by the teachings of Islam. By means of lies, threats, extreme physical punishment, and brainwashing, the hierarchy of Islam orders the followers of Islam to commit the most heinous acts of violence and terrorism in the name of God.Jihad started 1,400 years ago and it is ongoing today. In over 1400 years islam has never done anything but sow death and destruction. Jihad and killing are the head of islam.Jihad will not stop until the land is dominated by islam and controlled by the sharia.The jihadist movement is the driving force behind today’s global terrorist wave, which is conducted under the guise of a religious armed struggle, the jihad. A verse like: “kill them wherever you may find them” (Qoran 2:191, 4:89, 4:91) is typical. Islam is an ideology of WAR. The Koran is a BOOK OF WAR….

Muhammad was warlord, he spread the religion through the sword, many people had to die for his religion to be established….Let’s see some verses from the Qur’an, to see how peaceful this religion is:Qoran (2:191-193) – “And kill them wherever you find them, and turn them out from where they have turned you out”…Qoran (8:39) – “And fight with them until there is no more fitna (disorder, unbelief) and religion is all for Allah alone.”….”Islam is in an eternal war with the non-Islamic world” -Qoran 4:76, 60: 4….”Muslims must not take the infidels as friends and unless the latter offer peace, they must be killed wherever the Muslims find them [Qoran 4:49, 4:91]….. In the eyes of the Islamic doctrine, the Westerner who comprises of mainly of the Jews, Christians and nontheists, are labeled as Kafirs which means cruel, deceptive and hypocrite infidels/unbeliever [Qoran 2:39]….Those revealed verdicts of the Qoran remains relevant for all time and are the cause for the Muslims failure to respect the Western cultures and assimilate in those societies. …Qoran 58:22 praises muslims who fight and kill their own non-muslim family members: “You shall find none who believe in Allah and the Last Day on friendly terms with those who oppose Allah and His Messenger—even if they be their fathers, their sons, their brothers, or their nearest kindred.”…What’s all this?….

By now any sane human being of 21st century should realize that the religion of Islam is the main source of Islamic terrorism happening today around the world. But sadly, majority of gullible people (Muslim and non-Muslims) tend to ask questions: Does Islam have anything to do with Terrorism? More precisely—does the Qor’an anyway responsible for Islamic terrorism, or Islamic suicide bombings?The Qoran repeatedly promised celestial handsome rewards for those who can kill kaffirs (enemy of Allah and His messenger) and dreadful punishing hellfire for those who refuse to kill kaffirs. The Quran also incites followers to sacrifice their lives in order to kill kaffirs in exchange for a much better and lucrative after life. In this line just one Qoranic verse (9:111) is most attractive to those jihadis who are desperately eager to achieve heavenly rearward of 72 virgins. Here is the master piece from Holy Qoran….

ISIS is real Islam in action.Mosab Hassan Yousef – Son of Hamas Says: “ISIS is the REAL Face of Islam.I was brought up in a state of delusion, believing the Islamic theory that once we control the globe and build an Islamic State we can bring humanity, justice and happiness and solve the human condition…Islam is a very dark theory and we need to face this reality.Islam is the religion of war.Islam is at war with everything that is not muslim,” Yousef said.Here we have a man who grew up in a muslim home, who should know what his former religion was really about. He laughs when people call Islam a “religion of peace.”…

Islamists will not find it difficult to conquer Europe. Christianity in Western Europe has virtually ceased to exist. The spirit of secular relativism that originated from the French Enlightenment (Illuminati) has persuaded Europe (including Europe’s churches) to commit a protracted, two centuries long suicide, the symptoms of which were visible in Communism, National-Socialism and moral relativism in general.Man is a religious being and needs religious faith. If European Christianity had still been healthy today it would have proselytized, it would have reached out with missionary zeal to the millions of Muslims who migrated to Western Europe since the 1970s, it would have offered them Christ and would not be in fear of Islam….

In parts of France, Britain, Sweden and Germany, muslim immigrants have set up enclaves where the host nations don’t exercise any sovereignty.No-go zones function an independent fiefdoms governed by Sharia Law. Countries that have these zones have effectively lost control of these areas. In many areas, they cannot even provide basic social services such as police, fire fighting and ambulance services.In these areas muslim immigrants have created parallel societies that are segregated from their larger communities….Muslim enclaves in European cities are also breeding grounds for Islamic radicalism and pose a significant threat to Western security…

Immigrants bring their culture with them. They do not leave it back-home…

In France, large swaths of muslim neighborhoods are now considered “no-go” zones by French police. At last count, there are 751 Sensitive Urban Zones or “SUZs” as they are euphemistically called. An estimated 5 million muslims live in these areas of France over which the French state has lost control.Muslim enclaves in European cities are also breeding grounds for Islamic radicalism and pose a significant threat to Western security….

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Najsvirepije zločine koje je ikada čovečanstvo zabeležilo,počinili su HRVATI nad srpskim narodom!

Kada se pomene koljački nagon Hrvata, svi će odmah da pomisle na ustaše i NDH, ali malo će njih da zna kako je taj zločinački mentalitet mnogo stariji od ustaša.U Evropi postoji samo jedan jedini narod koga je čitava Evropa javno proklela i od koga čitav Stari kontinent beži „kao đavo od krsta”,a to su Hrvati.Evropa je još u prvoj polovini 17.-og stoleća skovala krilaticu-prokletnicu koja glasi: „Sačuvaj nas Bože kuge, gladi i Hrvata!”…Ovaj sramni beleg za čitavu jednu naciju isplivao je na evropsku površinu za vreme Tridesetogodišnjeg rata 1618.-1648. g. koji se vodio između evropskih katolika i protestanata.Ostalo je zabeleženo jedno svedočanstvo o hrvatskim zverstvima iz vremena Tridesetogodišnjeg rata, u kome su Hrvati služili svoje bečke katoličke gospodare i to od strane jednog švedskog generala, koji je zabeležio da su Šveđani našli u hrvatskom vojnom logoru glave beba nabijene na kočeve.Karl Barc, je u svom delu „Četiri druga“ napisao: „Hrvati nemaju ama baš ni jednu vojničku i ljudsku vrlinu. Oni su samo razbojnici, pljačkaši i ubice, dok fizički predstavljaju nečista i smrdljiva lica“. Tada je došlo do izreke „Sačuvaj nas Bože kuge i Hrvata“…

Od kako je Sveti Sava skinuo papinu krunu sa glave svog brata i venčao ga na pravoslavno kraljevstvo, strateška nit koja je u zavisnosti od okolnosti samo menjala svoju formu, bila je (i ostala) – borba protiv srpskog pravoslavnog naroda do istrebljenja.Vatikan je bio više nego značajan pokretač stvaranja kleronacističke NDH, a oko 1. 400 pripadnika rimokatoličke jerarhije učestvovalo je u fizičkom, verskom i duhovnom zatiranju Srba (Bernbaum – predstavnik SAD na sastanku Međunarodne komisije za istinu o Jasenovcu u Njujorku).Ante Starčević(bivši Srbin!) je, još polovinom 19. veka, prvi pominjao istrebljenje Srba kao konačno rešenje srpskog pitanja u Hrvatskoj i smatra se začetnikom ustaškog pokreta.Javno je isticano da u NDH nema srpskog naroda, nema srpske pravoslavne crkve, da u Hrvatskoj ne može biti Srba niti pravoslavlja, a da će se ustaše pobrinuti da se to što pre ostvari.Mile Budak(bivši Srbin!), ustaški ideolog i doglavnik u NDH rekao je:„Jedan dio Srba ćemo pobiti, drugi raseliti, a ostale ćemo prevesti u katoličku vjeru i tako pretopiti u Hrvate.“ Neviđen zločin nad srpskim narodom u NDH, sistematski su pripremale ustaške vođe na čelu sa Antom Pavelićem(hrvatski Hitler).Njegovi koljači znali su biti tako surovi, da se nad njihovim zločinima znao zgroziti i sam Hitler! Masovne zločine u NDH nisu činili Nemci, već Hrvatska država, svojim rasističkim zakonima i njena vojska, ustaše i dve trećine sveštenika.Poznat kao ‘Aušvic Balkana’, Jasenovac je bio najveći koncentracioni logor na području NDH,gde je ubijeno nekoliko stotina hiljada Srba u “orgiji neopisivog divljaštva”.Ljubo Miloš, komandant logora u Jasenovcu, govorio je o “par stotina hiljada ljudi”, a njegov kolega fra Miroslav Majstorović Filipović, zvani Sotona, pominjao je “oko pola milijuna Srba”. Ernest Fik je idejnom tvorcu Holokausta, generalu Hajnrihu Himleru, 16. marta 1944. pisao je, da su ustaše pobile “600.000 – 700.000 Srba”. Svoje žrtve su životinjski mučili – teško i dugo, bez hrane i vode, vadeći im oči i odsecajući delove tela, pa ih usmrćivali prebijanjem, klanjem, udaranjem maljem u lobanju, bacanjem živih u grotlo peći, kuvanjem sapuna od žrtava, zatrpavanjem živih u nasipe i grobove, vađenjem nerođene dece iz utrobe majki i na druge svirepe načine.Jednom su se opkladili Žile Frković i Pero Brzica,ko će zaklati najviše logoraša.U krvavom takmičenju pobedio je Pero Brzić,koji je za nekoliko sati zaklao 1.350 ljudi! NDH je u jednom nadmašila naciste – bila je jedina država koja je imala posebne logore za decu – Sisak i Jastrebarsko, kroz koje je prošlo 33.000, a u njima skončalo blizu 20.000 dece do 14 godina starosti!…

Muslimani su u punoj meri učestvovali u vojnim i policijskim snagama ustaškog režima, što ih je činilo saučesnicima u genocidu koji je vršila vlast NDH.Teritorija BiH prepuna je srpskih stratišta iz Drugog svetskog rata za koja, sve do unazad dvije decenije, gotovo niko nije ni znao, izuzev retkih preživelih i rodbine nesrećnika, koji su tamo skončali od ustaške ruke!Samo na teritoriji BiH u Drugom svetskom ratu postojalo je skoro 200 kraških jama i bezdana, u koje su bošnjačke i hrvatske ustaše pobacale oko 40.000 Srba! Prema nezavisnim britanskim izvorima, u Garavicama je za samo tri meseca ubijeno oko 12.000 Srba iz bihaćkog kraja!Hrvat Tito(ustaše i jugokomunisti su 1935. potpisali Sporazum o zajedničkoj borbi sa ciljem uništenja Kraljevine Jugoslavije, Srba i pravoslavlja!) je brzo naredio da se jame cementiraju, betoniraju, da niko živi ne zna šta se u njima nalazi!Ne treba zaboraviti ni ustaške zločine u banjalučkim mjesnim zajednicama Drakulić, Šargovac, Motike i u rudniku Rakovac,ustaše su, pod komandom Ante Pavelića, uz pomoć banjalučkih ustaša, pobile najmanje 2.300 nevinih Srba bez ijednog ispaljenog metka,… sjekirama, noževima, krampovima i „srbomlatom“. Među žrtvama je bilo i 551 dete!Nikada i nigde na svetu, otkada postoje religije i narodi, veću zločinačku nakazu svet nije ugledao, kao što je bio katolički fratar Tomislav Filipović,zvani SOTONA! Pavelićeve ustaše su bili najmonstruoznija i najužasnija koljačka falanga u istoriji sveta!Sva ta zverstva koja su činjena u NDH ljudski um nije zabeležio.Zverstva Ustaša, Crne Legije, te SS-divizija Princ Eugen, Handžar, Kama i Skenderbeg nisu se desila zato što su Srbi nečim isprovocirali svoje dželate, već zato što su postojali.Engleski publicista Bertrand Rasel, napisao je knjigu “Jasenovački zločini”, u kojoj je rekao da su se u njemu dešavali “najsvirepiji zločini koje ikada čovečanstvo zabeležilo”.…Francuski istoričar Edmond Paris je napisao u svojoj knjizi Genocid u satelitskoj Hrvatskoj da »najveći genocid u Drugom svetskom ratu, proporcionalno veličini populacije, nije načinjen u nacističkoj Nemačkoj, već u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, koju su nacisti stvorili. Tamo je, od 1941. do 1945. godine, 750.000 Srba, 60.000 Jevreja i 26.000 Cigana – ljudi, žena i dece – pobijeno u gigantskom Holokaustu. Još milion ljudi, uglavnom Srba, pobijeno je u drugim delovima Jugoslavije u Drugom svetskom ratu«…

Zlo oličeno u fašizmu i njegovoj specijalnoj verziji ustaštvu, za koje su samo naivni mislili da je stvar prošlosti, obnovilo je svoju snagu i svoju državu 1991. godine. PROTERIVANjEM i ubijanjem Srba u operaciji “Oluja” pre 20 godina dovršen je istorijski zadatak Nezavisne Države Hrvatske.Posao o kome je maštao zlotvor Starčević, skoro da je doveden do kraja.Ostvarila se želja pomračenih umova! Srbi su praktično nestali iz Hrvatske.Ko je i kada odgovarao za ovaj zločin? Niko ! U istom maniru se i danas i dalje nastavljaju zločini u Hrvatskoj(obnovljenoj NDH),nipodaštavanjem i širenjem straha prema preostalim Srbima koji tamo žive,samo zato što su Srbi.I sad treba živeti u toj ludoj ustaškoj kući. Kući u kojoj je ubijen brat, iz koje je proteran brat, iz koje je prognana različitost…Hrvatski novinar Domagoj Margetić:„Zločini su nam državni praznici, a zločinci nacionalni junaci, proterali ste bijednici 380 tisuća građana ove zemlje i to nazivate pobjedom? Gadiš mi se Hrvatsko, fuj!”…

Kad Bog hoće nekog da kazni, on mu najpre uzme pamet.U današnjoj Hrvatskoj ustaštvo i fašizam su uzdignuti na razinu pozitivnih vrednosti.Krivični zakon Hrvatske ne zabranjuje konkretno nošenje nacističkih ili fašističkih obeležja.Negovanje ustaškog nasleđa u Hrvatskoj danas možemo videti na stadionima, pojedinim koncertima hrvatskih muzičkih zvezda, a o tome svedoče i zidovi hrvatskih gradova sa kojih se u hiljadama kočoperi stilizovano slovo U.“Za dom, spremni!”, raširio se u NDH tokom Drugog svetskog rata, kada su ustaše,pripadnici nacističke vojne formacije, pozdravljali jedni druge uz “naci” pozdrav, odnosno podignutu desnu ruku. Ova tradicija oživela je tokom ratova na području bivše Jugoslavije, ranih 90-ih.Prema istraživanju Insituta društvenih nauka u Zagrebu, 71 odsto učenika završnih razreda srednjih škola ima pozitivno mišljenje o genocidnoj NDH i poglavniku Anti Paveliću.Ogromna većina Hrvata danas jesu ustaše. Klali su nas i opet će. Ako im dozvolimo…

Čovek koji promeni veru, a potom i naciju, kao u slučaju Srba i Hrvata(ili muslimana), izbrisao je sve što je bilo do tada. On više ne može da govori o svojoj porodici, precima, svom rodu. On je neko ko počinje od nule, ništa, čovek bez biografije, mladica tek zasađena na ledini. Takav čovek je svestan svega a naročito prezira svoje okoline, rodbine, prijatelja, kumova, svojih dojučerašnjih sunarodnika i u njemu se rađa mržnja. Ponižen je, ćuti kad se u društvu priča o istoriji, porodičnoj tradiciji, dalekim rođacima… I onda dolaze ratovi. Takav čovek postaje zver i kreće da ubija sve one koji su živi svedoci njegove prevere, sramote, njegove izdaje predaka i svog naroda…Predsednik SAD, Teodor F. Ruzvelt je 1944. g., dakle još pre završetka rata izjavio, da su Hrvati divlje životinje i da nemaju pravo da nakon rata žive u bilo kakvoj svojoj nacionalnoj državi, već u rezervatima i to pod prismotrom međunarodne zajednice!….

Koreni mržnje između Hrvatske i Srbije/Srba i Hrvata/ sežu vekovima unazad, kad su Srbi doživeli zenit državnog uspona i političke slobode, izgradili identitet naroda koji stvara sopstveni kulturni i duhovni izraz, a naspram Hrvata koji stolećima žive kao podanici Ugarske.Vatikan (Sveta Stolica, ili Rimokatolička crkva), više od hiljadu godina, neposredno ili pomoću katoličkih država Evrope,je podsticao i organizovao zločine genocida nad Srbima, njihovo prevođenje u hrvatsku naciju, a najistrajnije je brisao i uništavao srpsku kulturnu baštinu (a time i evropsku) – u svim srpskim zemljama.Današnji “hrvatski narod” je veštačka kreacija Rimokatoličke crkve, unapred zamišljena kao instrument jednog zločinačkog projekta, utemeljenog na težnji da se srpski narod uništi unijaćenjem, pokatoličavanjem ili potpunom fizičkom likvidacijom,kako više ne bi predstavljao prepreku daljem vatikanskom prodiranju na istočnoevropske prostore, pa i dalje do Crnog mora.U vreme dok se u Vatikanu biskupske i papske pozicije osvajaju novcem, prevarama i ubistvima, dok na “svetoj stolici” sede krvnici i incestuozni manijaci, u Dalmaciji, Hercegovini, Crnoj Gori i Raškoj najuzvišeniji elementi hrišćanstva i stare predačke vere stapaju su u prirodnu simbiozu – Svetosavlje! Od tada do danas vatikanski demoni opsedaju Dalmaciju.Kada su uvideli da osvajači osvoje zemlju, ali ne i duše naroda, promenili su taktiku. Prevarama, potkupljivanjem i zastrašivanjem terali su Srbe da prihvate uniju sa Rimom.Svaka gladna godina bila je prilika za stvaranje novih konvertita. Jedni su prelazili na katoličanstvo da im deca ne pomru od gladi, drugi su se lomili pred zverstvima inkvizicije…

Hrvati ni pre ni posle 1918. nisu imali svoju državu. Od vremena njihovog stvaranja od Srba i raznih rimokatoličkih naroda – Italijana, Germana, Čeha i Mađara, tokom 19. veka, oni su bili podanici Habzburške monarhije. Potom su bili državljani Kraljevine SHS. Prvu državu dobili su proglašenjem marionetske NDH 1941. godine. Potom su tu tvorevinu, podignutu genocidom nad milion Srba, utvrdili Tito i komunisti, a dovršili Vatikan i zapadne neoliberalne sile predvođene Nemačkom i SAD….O Hrvatima nema originalnih podataka ni u jednom arhivu čije postojanje je starije i od tzv. “stare Hrvatske iz perioda hrvatske narodne dinastije”, odnosno iz vremena pre, navodnog, njenog potčinjavanja od strane Mađara – ni u arhivu Vatikana, ni Venecije, ni Milana, ni Firence, ni Graca, ni Beča, ni Carigrada – ni igde ni nigde, već u tzv. “prepisima sa starijih nesačuvanih originala”, čime je nastala samo “historijska Hrvatska u prepisu”, tj. u istoriji nije postojala, ali u virtuelnim zamislima hrvatske istoriografije je “postojala”. Malo ko postavlja pitanje, kako to da za većinu nekadašnjih država ima originalnih i ubedljivih podataka, samo o državi “srednjovjekovnoj Hrvatskoj” – gle čuda – nema nijedan!…

Pravoslavni Srbi su u apsolutnoj većini nastanjivali većinu zemalja, prisvojenih i uključenih u današnju Republiku Hrvatsku, tj. sve krajeve u kojima postoji štokavski izgovor (kojim – i samo njim – govore svi Srbi), izuzev stvarnog područja Hrvatske od tri hrvatske županije (Zagrebačke, Križevačke i Varaždinske), u kom postoji i u kome se govori kajkavski izgovor – jedini hrvatski jezik, a koji Hrvati (jedino još taj jezik u Evropi!?!), tendencionalno, još nisu kodifikovali u – hrvataski književni jezik!Da nije Hrvatska preuzela Vukov srpski jezik, nikad ne bi uspela da izađe iz 3 kajkavske županije na širinu srpskih štokavskog područja u Dalmaciji, Slavoniji i BiH. Sa osvajanjem jezičkog prostora osvojila je i srpsku katolički narod.Ljudevit Gaj, Nemac poreklom, otvoreno kaže da su Hrvati prisvojili srpski jezik za svoj.I Josip Juraj Štrosmajer to priznaje.Podsetimo se reči doktora Juraja Krnjevića iz 1955. godine: “Pre jedno 120 godina Hrvatska je bila vrlo malena. Zagorje i okolina, to je bila Hrvatska… Onaj kraj gde se govori “kaj” to je bila Hrvatska.”. ..

Po austrougarskom popisu stanovništva iz 1850. u Dalmaciji je bilo 330.000 Srba rimokatolika i 70.000 pravoslavnih Srba, bez pominjanja Hrvata.Po austrijskom popisu iz 1850. godine Srbi su dominirali u Istri, Kvarnerskim ostrvima i tačno se zna da ih je bilo 134.555, dok se u tom popisu Hrvati uopšte ne pominju i vodili su se pod kategorijom Srba rimokatoličke vere.Dubrovnik je srpski grad, koji je krajem devetnaestog veka, slično kao i Vukovar, pretvoren u velikohrvatski rubni bastion, a nakon Drugog svetskog rata, voljom komunista, potpuno „oslobođen” od Srba, koji su proglašeni Hrvatima.U kalendaru „Dubrovnik“ za prostu 1898. godinu, štampanom u dubrovačkoj Štampariji A. Pasarića, nalazimo, uz ostalo, i podatak kojim jezikom se u to vreme govori u Dubrovniku i to, stoji u kalendaru, „govor u kući“. Od 11.177 stanovnika Dubrovnika njih 9.713 izjasnilo se da govori srpskim jezikom. Italijanski je koristilo 716, nemački 285, mađarski 384 stanovnika grada. Neki su se izjasnili da govore češki, slovenski, poljski i ruski, ali niko, ni jedan jedini stanovnik Dubrovnika, nije rekao da govori hrvatskim jezikom.Na prvim izborima u Dubrovniku 1867. pobedila je srpska „narodna” stranka i  vladala je sve do izbijanja Prvog svetskog rata. A sada u tom Dubrovniku nema Srba, pretvorili su ga, kao i srpski Vukovar, u bastion mržnje prema Srbima.Car Dušan je 1334 g. dao Dubrovčanima Pelješac uz obavezu da svake godine daju određenu novčanu nadoknadu manastiru Hilandaru, koju su oni ispunjavali sve do 1808 godine.Davno pre Turaka Dalmacijom je vladala sestra Dušana Silnog, Jelena Šubić. Današnja hrvatska zastava, ili grb – ŠAHOVNICA uzeta je iz grba najmoćnijeg srpskog cara Dušana Nemanjića, iz četrnaestog stoleća.U Slavoniji je bilo 250.000 Srba pravoslavnih i rimokatoličkih, tzv. Šokaca, bez pominjanja Hrvata.…

U BiH Hrvata skoro i nije bilo sve do austrougarske okupacije 1878. godine, kada brojni doseljeni stranci i novostvoreni Srbi rimokatolici počinju da nose hrvatsko ime.Bosna i Hercegovina je u evropskoj nauci smatrana za srpsku etnografski i istorijski prostor sve do Berlinskog kongresa, 1878. Tada je jednog okupatora (Tursku) zamenio drugi okupator (Austrougarska).Sa Austrougarskom u Bosnu i Hercegovinu su se ušunjali jezuiti, glavni nosioci bečke politike, verski netrpeljivi, nacionalno isključivi i agresivni, na čelu sa nadbiskupom sarajevskim (vrhbosanskim) Josip Stadler. Okupaciona vlast utemeljila je katoličku versku propagandu, a Štadler je postao papin poverenik Kongregacije za propagandu vere na Balkanu i poverenik zagrebačke velikohrvatske propagande u Herceg-Bosni.Sve nezavisne srpske novine su bile zabranjene, umesto srpskog uvodi se bosanski jezik, bosanska zastava i bosanski grb. Zatvorili su skoro sve srpske škole i manastire, pa umesto njih, načičkali su Bosnu i Hercegovinu jezuitskim samostanima i „sjemeništima“, u kojim je otpočelo pokatoličavanje srpskog naroda. Do tada su u Bosni, kako ističu bosanski franjevci – Ivan Frano Jukić i Tomo Kovačević, živeli samo Srbi – pravoslavne, katoličke i muhamedanske vere.Da Hrvata tada još nema u Bosni, svedoči i hrvatski istoričar Vjekoslav Klaić, kao i političar Antun Radić.Livno se danas smatra bastionom hiljadugodišnjeg Hrvatstva. E u tom Livnu prva katolička porodica pojavila se tek 1709. godine.Posle je taj kraj naseljavan Srbima katolicima iz Dalmacije.Ivo Andrić, bio je i umro kao ri­mo­ka­to­lik. Ali se izjasnio da je Srbin!…

Austrougarska okupacija proizvela je na srpskom istorijskom i etnojezičkom prostoru dve krupne i danas aktuelne geopolitičke konstante: pored nacionalizovanja muslimana, u BiH se uz podršku austrougarske politike katolici počinju proglašavati Hrvatima, te je tako na srpskom prostoru i od srpskog etnojezičkog supstrata uspostavljen istorijski projekat bosanskog geopolitičkog trougla, koji je i danas aktuelan…Vodeći hrvatski istoričar, dr Tvrtko Jakovina priznao da su Srbi 1918. spasili Hrvate i da Hrvatska nije ušla u prvu Jugoslaviju da danas ne bi postojala.Jakovina kaže da je 1915. Srbima bilo ponuđeno da uzmu Slavoniju, BiH, Liku i deo Dalmacije i stvore srpsku državu. Istra i drugi deo Dalmacije bio je obećan Italiji. Ono malo Hrvatske, tzv. regija Hrvatska (Zagorje i oko Zagreba) trebala je ostati u sklopu Mađarske.Da je Srbija tada pristala, danas bi tzv. Hrvati iz Zagreba i Zagorja bili Mađarska provincija i relikt prošlosti, a ostatak katoličkog stanovništva iz Dalmacije, Slavonije, Like i BiH bi bio ono što u stvari i jesu – Srbi katolici rekao je Jakovina .Da su Srbi i Hrvati „isti narod“ svojevremeno su tvrdili i „oci hrvatske nacije“ kao što je Ante Starčević, ali i najveći hrvatski lingvisti kao što je bio Vatroslav Jagić.…..Posle Prvog svetskog rata, preveli su ih iz poraženih, na stranu pobednika, posle Drugog svetskog rata, preveli su ih takođe iz poraženih na stranu pobednika….Što pre se shvati istorijska istina, više neće moći tuđini žedni slovenske krvi da koriste verske različitosti na srpskoj etno-jezičkom prostoru za izazivanje sukoba srpskog naroda, osuđenog da ga međi, dele, zavađaju, uklanjaju sa istorijske scene, iz samo njima znanih razloga …ZLOČIN GENOCIDA NAD SRBIMA KROZ ISTORIJU

Posted in Uncategorized | Leave a comment