LANG LEVE DE JOODS-CHRISTELIJKE EUROPA!

Europa maakt zich zorgen over de groeiende Islam. Maar het kan zich beter zorgen maken over zijn eigen identiteit.In het verleden was de christelijke cultuur het cement dat het huis van Europa stevigheid verschafte.Maar die cultuur is weggevaagd.De grote meerderheid van de West-Europeanen heeft afscheid genomen van God,van het Christendom…Wat is Europa nu eigenlijk? We zijn geneigd om Europa te beschouwen als het centrum van het christendom, en zelfs de wieg ervan. Beide overigens onterecht. Pas zo rond 1500 begint het proces van natievorming in Europa. Alleen de strijd tegen de tirannie van Spanje onder calvinistische inspiratie heeft Nederland tot een natie gevormd. Ook nationale staten als Engeland, Duitsland en Italië hebben hun bestaan aan religieuze inspiratie te danken.Nederland(die door de christelijke identiteit in een eeuwenlang proces gevormd is) was nog tot aan het begin van de tweede helft van de vorige eeuw één van de meest christelijke landen van Europa. Nu behoort Nederland echter tot de meest geseculariseerde landen van de wereld.De Christelijke erfenis in Europa te ontkennen, te vergeten of te verbergen is een belediging en een ernstige verarming waar we vroeger of later voor zullen moeten boeten…

Europa is de joods-christelijke mythe,vertellen linkse debielen en globalisten.Hoewel Joden altijd een kleine minderheid waren, hebben ze belangrijke theologische en economische taken in Europa vervuld. De geschiedenis van de joden in Europa bewoog zich altijd tussen de polen van vervolging en creativiteit. Hieraan kwam een einde in Auschwitz,niet door het Christendom,maar door Katholieke Kerk / Vatican.Zij hebben niets te maken met het Christendom en God…Christelijke waarden vormen de basis voor de Europese beschaving.Velen denken dat Griekenland en Rome model staan voor de antieke beschaving, die vernietigd is door christelijke barbaren, die de wereld in de donkere middeleeuwen stortten, en dat de beschaving gered is door de Renaissance, en pas de Verlichting ons de ogen opende voor de moderne wetenschap, het marktstelsel en de moderne democratie.Maar,het is simpelweg niet waar…Zijn de grote culturele waarden van de hedendaagse westerse beschaving, hoofdzakelijk uit de antieke beschaving voortgekomen?Heeft het aristotelisme niet juist eeuwenlang een rem betekend voor de ontwikkeling van de natuurwetenschap?De grote ontplooiing van de natuurwetenschap kon pas op gang komen, toen echt christelijke principes, zoals de betekenis van de wetsorde in de werkelijkheid, eindelijk hun kans kregen. Daarom waren de zestiende en zeventiende eeuwse pioniers van de moderne wetenschap (Nikolaus Copernicus, Galileo Galileï, Johannes Kepler, Isaac Newton, Robert Boyle enz.) ook allemaal christenen.En dan de democratie. Ongetwijfeld was het de Franse Revolutie die de grote stoot tot de ontwikkeling van de democratie heeft gegeven. Maar niet primair uit verzet tegen ‘het christendom’, maar tegen de absolute monarchie en de macht van de adel. Sterker nog: het is vooral het christendom geweest dat vanaf het begin de gelijkwaardigheid van alle mensen, alle volken en alle rassen heeft gepredikt. Het Christendom ontstond zelfs niet eens in de intellectuele bovenlaag, maar in de maatschappelijke onderlaag.De vrijheid en gelijkwaardigheid van alle mensen, oerchristelijke ideeën zijn…

De mensenrechten (inclusief die van vrouwen en kinderen) hun wortels hebben in het Christendom.De vrouw werd in Jezus’ dagen als minderwaardig en zo’n beetje als een niet-persoon beschouwd tot zijn leer werd gehoord en gehoorzaamd.In de middeleeuwen werden kloosters in heel Europa centra van productiviteit, studie en kennis.De oudste universiteiten in Europa zijn begonnen als christelijke instelling.Tegenover elk literair werk gewijd aan Socrates staan er duizend gewijd aan Christus of het christendom, tegenover elke afbeelding gewijd aan Socrates staan er tienduizend gewijd aan Christus, tegenover elk muziekwerk gewijd aan Socrates staan er honderdduizend gewijd aan Christus…Het Christendom is niets anders, dan de grondslag van de vrijheid, het geweten, de mensenrechten en de democratie, criteria waaraan de westerse beschaving valt af te meten.Uit deze bron voeden wij ons nog altijd…

De aankomst van steeds meer islamitische “vluchtelingen” in Europa, kan een uitdaging worden voor de christelijke en democratische identiteit van het continent.De instroom van miljoenen en miljoenen islamitische immigranten is desastreus voor het karakter van onze cultuur…Om te kunnen blijven bestaan heeft een volk een gemiddelde groei door geboorte nodig van 2,1 kinderen per vrouw. Is die groei over langere tijd minder dan zal een volk, en de daarmee verbonden cultuur, afnemen en uiteindelijk uitsterven…Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn.Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te beseffen dat de balans heel snel zal doorslaan naar een andere kant.Is dat de toekomst voor onze kleinkinderen?Maleisie is een islamitisch land, maar bijna 50% van de bevolking hangt een ander geloof aan.Dus,wij hoefen niet veel langer wachten, om een islamitische staat te worden,leven onder Sharia

Volgens de Koran,heel de wereld moet onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van de Islam(De heerschappij is alleen voor Allah.-Koran:12:40…„Bestrijdt hen, tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst aan God behoort”-Koran- 2:193…”De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran/soera 2, vers 216)…Vandaag de dag heeft de Islam met z’n universele Jihad,over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen.De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten het Westen op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.De massa-immigratie is altijd al een bewuste strategie van de Islam geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.Tientallen landen zijn zo veroverd!Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!…

Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.Moskeeën, hoofddoekjes en minaretten domineren in steeds meer wijken het straatbeeld.Wij de inwoners van Europa kijken lijdzaam toe, hoe inwoners van andere continenten onze straten en steden tot de hunne maken. Elk jaar wordt Nederland een beetje minder Nederland.Dezelfde ontwikkeling is er in heel West-Europa.In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Om een eindeloze opeenvolging van de wreedste terreurdaden, een nieuwe holocaust of burgeroorlogen te voorkomen, is het daarom noodzakelijk dat de multiculturele samenleving wordt afgebouwd…Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen. In de feite, de Europese Islam is de negatie van alles waar de Islam werkelijk voor staat…En als u niet open staat om meer Jihad(een instrument voor zowel de wereldwijde verbreiding van de godsdienst en de oprichting van een keizerlijke wereld staat) en Sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi of racist.Wie de vrijheid van meningsuiting, om welke reden dan ook, verbiedt of bestraft, houdt niet van de mensen en is een volgeling van de haat…

Brussel en Kerk stuurt ons de donkere middeleeuwen in.De Kerk is, sinds de jaren zestig, tot een globaliserend wensdenken vervallen, dat haar uitgewogen leer over de natie heeft doen vergeten.De huidige paus, Franciscus, liet in een interview weten, dat Europa misschien wel christelijke wortels heeft, maar dat dit zeker niet iets is waar Europa zich op voor mag laten staan.Terwijl de gruwelijkheden van de radicale Islam haast dagelijks het nieuws halen, houdt Franciscus vol dat islamitisch terrorisme niet bestaat…Het hele establishment, de elite – universiteiten, vakbonden, de media, politici – zet onze zwaar bevochten vrijheden op het spel.Liever een minaret in de tuin, dan een kruisbeeld aan de keukenmuur is vandaag hun parool.De dhimmi-mentaliteit hebben zij al.Identiteit is in hun optiek een zonde.Met massa immigratie willen ze eigen cultuur vernietigen…Europeanen zouden zich hun christelijke wortels moeten herinneren en er naar terug moeten keren.We moeten opnieuw de Europese identiteit, waarden en normen en manier van leven centraal stellen.Men kan geen echt gemeenschappelijk Europees huis bouwen, door de eigen identiteit van de volkeren van ons continent te negeren.Mensen in Europa zijn meer dan kiezers en meer dan consumenten en meer dan sofi nummers.Zonder het Christendom zijn de Europese naties niet meer dan lichamen zonder ziel – zombies…https://zlj13051967.wordpress.com/2017/04/19/god-is-altijd-geweest-en-zal-altijd-zijn/

Vluchtelingen_migranten_Europa_Wikimedia_CommonsIn dit EU document uit 2009 staat open en bloot, hoe de EU de migratiestroom op gang heeft gebracht om daarmee de oorspronkelijke bevolking te vervangen door een nieuwe bevolking, die afkomstig zal zijn uit Afrika en het Midden Oosten…http://joostniemoller.nl/wp-content/uploads/2017/01/4.png

Posted in Uncategorized | 8 Comments

God is altijd geweest en zal altijd zijn!

2016-03-08-1457419876-7860150-jehovahcreatesearthrane1344168mobile-thumbGod schiep de aarde, de planten, de dieren en uiteindelijk ook de mens.Het doel was dat God kon genieten van zijn schepping en dat God en de mens een vriendschapsrelatie zouden hebben,gebaseerd op liefde.Om vrij uitwisselbare liefde mogelijk te maken, schiep God mensen met een unieke eigenschap: vrije wil.Dat is immers de basis van vriendschap,liefde!Gedwongen liefde is geen liefde.Alleen liefde die uit een vrije keuze voortkomt, kan ware liefde zijn…God had ons zo kunnen maken, robotmensen (iPeople), gecodeerd om lief te hebben en gehoorzamen, aanbidding als screensaver…. Maar zo’n dwangmatige liefde zou geen enkele betekenis hebben. God wilde dat wij Hem vrijwillig zouden liefhebben. In echte relaties willen we dat iemand van ons houdt om wie we zijn, niet door dwang. Liefde kan niet oprecht zijn, als er geen andere keuzemogelijkheid is…Dus,we nemen voortdurend beslissingen – wat aan te trekken, wat te eten, over onze carrière, huwelijkspartner, etc. Zo ook moet het gaan over onze relatie met God…

We leven in een gebroken wereld, waar veel dingen misgaan.Door ongehoorzaamheid aan de geopenbaarde wil van God, werd de mens zondig en onderworpen aan de macht van de duivel.Overal zijn er oorlogen, politieke conflicten, onrecht, armoede, leugens, misleiding, verwarring, criminaliteit, moord en alles wat je nog meer kan bedenken bij het begrip kwaad.De wortel van het kwaad in de wereld niet ligt bij God, maar bij de mens.Het is niet aan God te wijten dat het zo ontzettend slecht gaat op aarde, de mens is verantwoordelijk voor de eigen ellende.Je kunt een onderscheid maken in twee soorten kwaad: Moreel kwaad (kwaad wat mensen doen) en natuurlijk kwaad (lijden door ziekten, ongelukken en natuurrampen). En dat eerste, het kwaad dat mensen elkaar aan doen, is in onze wereld misschien wel een veel groter probleem dan ziekten.Als wij mensen ons gezamenlijk met alle macht in zouden zetten,dan zullen ziekten en rampen mínder erg zijn…Een mens zijn leven kan veranderen,door zijn gedachten te veranderen.Er is geen goed of kwaad,dat niet door het denken is voortgebracht.Wie iets echt wil doen, vindt altijd een weg en wie iets niet wil doen, vindt altijd een excuus.(geluk hangt niet af van wie je bent of wat je hebt,het hangt alleen af van wat je denkt).Dus, herstel jouw geest en ziel…De christelijke God is geen goochelaar, die hocus pocus op het wereldtoneel verschijnt, om het onmogelijke mogelijk te maken.God is ook niet een rechter om onmiddellijk in te grijpen om het kwaad bestrijden.Hij is geen hemelse kinderjuf, die ons de hele dag voor kattekwaad op de vingers tikt. Daarmee zou Hij ook een dictator zijn geworden, die ons elke vrijheid en ruimte ontnam…Deze wereld is geen paradijs, omdat wij dat niet toelaten…

Iedere ochtend als het licht wordt, bewijst God dat Hij bestaat.We kunnen niet om de Schepper heen. Overal zijn er tekenen van Hem.God bestaat niet op dezelfde manier als al het andere in deze wereld: de bloemen en de bomen, de bergen en de sterren. Die heeft Hij gemaakt en ze zijn voor hun bestaan van Hem afhankelijk. God Zelf is de schepper; Hij is van niets en niemand afhankelijk. Daarom is God geen deel van deze wereld en kunnen we Hem niet zien, zoals we vogels en bloemen zien. Wel zien we Zijn kracht en wijsheid in wat Hij gemaakt heeft…Het universum wordt geleid door een oneindige intelligentie waar wij een klein onderdeel van zijn.Een universum waarin sprake is van orde en waarin leven bestaat, duidt op het bestaan van een Schepper.Prachtige stelsel van zon, planeten en kometen kon alleen maar voortkomen uit het raadsbesluit en de soevereine heerschappij van een intelligent en machtig wezen.De enorme complexiteit van het heelal en van de levende wezens wijzen op een intelligente Ontwerper, die het heelal heeft geschapen en in stand houdt.Als je naar de natuur kijkt, dan lijken veel dieren en planten wel op een schilderij en zie je ook tekenen van een ontwerp.Net zoals we in de schilderijen van Rubens de hand van een meester zien en in de techniek van een iPhone het intellect van een ingenieur onderscheiden, zo zien we in de miljoenen wonderen van de natuur de hand en het brein van een fenomenaal grote Kunstenaar en Uitvinder.Die Uitvinder noemen mensen GOD!…We weten dat uit niets niets kan ontstaan. Dus als er ooit een tijd was waarin er helemaal niets bestond, dan zou er ook nooit iets kunnen zijn begonnen te bestaan. Maar dingen bestaan. Dus, omdat er nooit absoluut niets zou kunnen hebben bestaan, moet er dus iets zijn wat altijd al bestaan heeft. En dat is God.Atheïsme wijst het bestaan van elke vorm van een intelligente kracht (Schepper) in het heelal af,omdat ze denken dat ons op aarde, de ooievaar heeft gezet!…

Leven alleen kan voortkomen uit leven.De levende wezens op aarde kunnen niet als vanzelf uit dode stoffen tevoorschijn komen. Recent omvangrijk wetenschappelijk onderzoek (eind vorige eeuw) om een fysieke verklaring van het leven te vinden door de bestudering van eiwitmoleculen is afgebroken. De conclusie was dat ‘leven’ niet te definiëren is vanuit fysieke elementen. Daardoor is het wel extreem onaannemelijk dat levende wezens spontaan zijn ontstaan uit ‘dode stoffen’…Er is beweerd dat Darwin het Christelijke geloof meer kwaad heeft gedaan, dan welke andere vervolging in de geschiedenis van het Christendom ook. Het evolutiemodel wordt gepresenteerd als een “wetenschappelijke” verklaring voor het ontstaan van het leven.Daarom heeft het bij veel gelovigen twijfel gezaaid over het bestaan van God…De evolutie vanuit chemische stoffen is onmogelijk!Het was de beroemde Franse wetenschapper en creationist, Pasteur, die de eerste wetenschappelijke bewijzen leverde dat levende dingen niet zijn gemaakt uit niet-levend materiaal…

Het menselijk lichaam bestaat uit duizenden complexe systemen die perfect functioneren.In iedere cel bevindt zich een gebied, genoemd de nucleus, die de zo belangrijke chromosomenbevat.Chromosomen zijn microscopisch kleine, staafvormige structuren die de genen dragen. In de chromosomen bevindt zich een nog kleinere structuur, genoemd DNA,die bevat genoeg code-informatie om 1000 boeken te vullen elk met 500 pagina’s met een klein, dicht opeengedrukt lettertype.Waar komt al de informatie vandaan?Het gevolg van miljoenen toevalligheden?…Dr Werner Gitt maakt duidelijk dat we één ding zeker weten vanuit de wetenschap en dat is dat: …’informatie niet door toeval uit wanorde kan ontstaan. Er is altijd (hogere) informatie nodig om informatie te produceren, uiteindelijk is informatie het resultaat van intelligentie.We kennen geen natuurwet waardoor materie informatie kan genereren of enig ander fysisch proces of een elementair fenomeen die zoiets kan bewerkstelligen.’…Wetenschappers zijn overtuigd dat cellen, die een dergelijke complexe code en zo’n ingewikkelde chemie bevatten, nooit kunnen zijn ontstaan door pure, ongestuurde scheikundige processen.De informatie geschreven in DNA moleculen niet geproduceerd is door enige natuurlijke wisselwerking van materie. Materie en moleculen hebben geen aangeboren intelligentie, die zelf-organisatie toelaat. Er zijn geen natuurkundige wetten bekend die moleculen een natuurlijke tendens geven zichzelf te groeperen in zulke gecodeerde structuren.Maar,een intelligent ontwerper was verantwoordelijk voor zelfs de eenvoudigste DNA moleculen!Wie is dat?God?…Gedurende heel de vastgelgde geschiedenis van de mens, is er nooit een wezenlijk geval geweest van een levend ding dat voortkwam uit iets anders dan een ander levend ding…

Christenen van alle richtingen geloven in een leven na de dood. Wanneer je sterft is je lichaam overleden, maar de ziel(de software die jou maakt tot wie je bent) leeft voort en gaat naar een nieuwe fase van leven. Waar de ziel in alle eeuwigheid verblijft, hangt af van de keuzes die je in je leven gemaakt hebt.Het debat over het bestaan van de ziel en of het onsterfelijk is of sterft met de persoon is een eindeloos verhaal, dat al eeuwenlang de grote denkers van de universele geschiedenis heeft bezig gehouden. Haar mysterieuze natuur blijft op verschillende gebieden van de wetenschap fascineren, maar nu heeft een groep onderzoekers een nieuwe waarheid over de ziel ontdekt: de “ziel” sterft niet; ze keert terug naar het universum.Sinds 1996, hebben Dr. Stuart Hameroff, een Amerikaanse fysicus en emeritus in de afdeling Anesthesiologie en psychologie, en Sir Roger Penrose, een wiskundig natuurkundige aan de Universiteit van Oxford, gewerkt aan een Quantum Theory of Consciousness, waarin zij stellen dat de ziel wordt gehandhaafd in microtubuli van de hersencellen.Hun ‘provocerende’ theorie stelt dat de menselijke ziel wordt opgenomen door de hersencellen in de structuren binnen hen genaamd microtubules.De twee onderzoekers geloven dat het menselijk brein in feite een ‘biologische computer’ is en het ‘bewustzijn van de mens’ een programma van de kwantumcomputer die zich in de hersenen bevindt en die nog blijft bestaan nadat we sterven.‘…

Volgens Nikola Tesla(1856-1943),de grootste ingenieurs en uitvinders aller tijden,niemand gaat dood:‘Niemand gaat dood, iedereen transformeert in het Licht en blijft bestaan.Hersenfuncties en ook de dood worden gemanifesteerd in het Licht. Het geheim bestaat hieruit dat de deeltjes licht terugkeren naar hun oorspronkelijke staat,naar een voorgaande energie.Jezus Christus en ook anderen kenden dit geheim… Het Universum, levend in al haar verschijningsvormen, is als een denkend wezen.In iedere hoek van het Universum is levensenergie, één ervan is onsterfelijkheid, dat buiten de mens ligt te wachten op hem.Alles wat leeft is met elkaar verbonden via diepgaande en prachtige relaties: mens en de sterren, amoeben en de zon, het hart en de omloop van een oneindig aantal werelden,‘zei Tesla…God heeft ons gemaakt om in eeuwigheid met geest, ziel en lichaam hem te dienen.Wanneer je overlijdt, blijft je ziel niet jouw lichaam,niet op aarde.Je ziel gaat naar de hel(bij de duivel) of de hemel(bij God).De hemel is een relationeel bestaan, waarin we in gemeenschap met God leven.De hemel zou de hemel niet zijn, als daar zonde zou voorkomen…

Ongeveer 2000 jaar geleden,werd in Bethlehem/Israël/ Jezus geboren.Zijn volgelingen hebben zich na Jezus’ dood verenigd en stichtten het Christendom. Het geloof verspreidde zich heel snel over Europa.Maar, in 1054 kwam het tot een kerkscheuring: het Grote Schisma. Sindsdien kennen we de Rooms-Katholieke Kerk, die in West-Europa tot aan de Reformatie dominant is gebleven, en de Oosterse oftewel Grieks-Orthodoxe kerk, die zich in Griekenland en op de Balkan heeft verspreid, en later ook in Rusland dominant is geworden…De Rooms-katholieke Kerk is niet de kerk die Jezus Christus heeft ingesteld. Het is geen kerk die gebaseerd is op de leer van de Apostelen (zoals beschreven in het Boek Handelingen en de epistels van het Nieuwe Testament/Bijbel).Te Rome woont er een vrijgezel die beweert de plaatsbekleder van Christus te zijn. Dit is niet waar, want Christus heeft geen plaatsbekleder nodig. Jezus zei toch: “Zie, ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld” (Matteüs 28:20). Aangezien Jezus zelf bij ons is, heeft Hij geen plaatsbekleder nodig.Nergens in de Schrift lezen wij dat Petrus een opvolger moest hebben.De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn en tracht haar oorsprong te herleiden naar de oorspronkelijke apostelen middels een onafgebroken aaneenschakeling van apostolische opvolging(de Griekse naam orthodox betekent letterlijk “rechtgelovig”, het ware geloof behoudend).Wij dienen ons aan het gezag van Christus en zijn apostelen te onderwerpen, en niet zelf als valse christussen of valse apostelen op te treden…De Katholieke Kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt.Wie de geschiedenis van de Katholieke kerk doorspit, treft een geschiedenis van list en bedrog, van moord en verminking aan. Dit allemaal in en uit naam van de paus…Wij dienen ons aan het gezag van Christus en zijn apostelen te onderwerpen, en niet zelf als valse christussen of valse apostelen op te treden.Rooms-Katholieken, bekeert u en gelooft het evangelie. De kerk waarvan u lid bent is niet de kerk van Christus, maar een afvallige kerk…

Mannen als Jozef Stalin, Mao Zedong en Pol Pot wilden God uitbannen en hebben verschrikkelijk huisgehouden.De atheïst Jozef Stalin is verantwoordelijk voor de moord op zeker 20 miljoen medemensen. De communist Mao Zedong liet 40 tot 60 miljoen mensen uit de weg ruimen.De 60 miljoen slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog hebben ook niets met God/religie te maken.Voor de nazi’s,Jezus was een jood.Het nationaalsocialisme(in wezen antichristelijk) op de eerste plaats een godsdienst was van Hitler.Vreselijke gebeurtenissen worden niet bedekt met een ‘God wil het zo’, maar blijken gekoppeld aan menselijke lust naar macht en rijkdom…God wil ons graag terug.Wij moeten de relatie met God herstellen.We hebben een Bevrijder nodig, en daarom is Christus gekomen en heeft alles volbracht wat er nodig was voor onze volkomen bevrijding. Zoals Israël, aan de Rode Zee, slechts had toe te zien, zo hebben wij slechts vertrouwen te stellen op Christus’ overwinning over de macht van Satan, om onze bevrijding te verwezenlijken.Keer terug op de weg die God wil dat u zult gaan, keer u af van je egoïstische manier van leven, keer u af van alle slechtheid, die deze wereld u aanbiedt en laat u reinigen door Jezus Christus.Toen men Jezus vroeg wat het grootste gebod was, antwoordde Hij: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel en heel uw verstand. En u moet uw naaste liefhebben als uzelf.” (Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 22, vers 37-39). Daarmee heeft Jezus de drie fundamentele relaties in ons leven aangeduid: de relatie, die we hebben met God, de relatie, die we hebben met onze medemensen en de relatie, die we hebben met onszelf. Als we daar voldoende energie en tijd in investeren, is een belangrijke basisvoorwaarde vervuld voor een gelukkig en zinvol leven.Gods weg is de beste weg!…

(VIDEO:Kan de wetenschap bewijzen en vast stellen of er een God is?Bekijk deze video, waarin verschillende wetenschappers bewijzen het bestaan van God)… 

De meeste mensen denken dat de Islam een godsdienst is zoals elke andere, met vooral een spirituele boodschap, die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar.Islam is een gewelddadige religieuze-politieke-culturele ideologie, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…

De aarde moet dar al-Islam worden, dat wil zeggen, islamitische grondgebied, door de invoering van de Sharia-islamitische wet. Het doel van zowel heel wat gematigde als radicale moslims is hetzelfde: de hele samenleving onderwerpen aan de Islam en de Sharia invoeren(dat is ook de reden waarom de integratie van moslims misgegaan is). De heerschappij van Allah door het zwaard verspreiden is een verplichting, die we vinden in de Koran(een strijdplan van Mohammed, die een krijgsheer was).De teksten in de Koran zijn een oorlogsverklaring aan alles wat niet islamitisch is:„Ik heb de opdracht gekregen de mensen te bestrijden totdat ze getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is”(Hadith/Citaat van Mohammed, overgeleverd door de negende-eeuwse Hadithverzamelaars Buchari en muslim.)…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”-Koran 4:101…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”-Koran 60.4…„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”-Koran 9:29…„Bevecht hen (de ongelovigen/niet-moslim) totdat er geen fitna (beproeving) meer is en de godsdienst geheel voor Allah is”-Koran 8:39… „De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40…„Ongelovigen/niet-moslims zijn doof, stom en blind”-Koran 2:171…enz,enz…Verschrikkelijk!Bah!…

De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de Islam.Volgens Bill Warner(directeur van het Center for the Study of Political Islam -CSPI) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!….

Een levend wezen/Medusa/, die niet sterft(dus,theorie dat er onsterfelijkheid is is  waar)....http://www.nytimes.com/2012/12/02/magazine/can-a-jellyfish-unlock-the-secret-of-immortality.html?pagewanted=all

Serv Nikola Tesla was een van de meest revolutionaire uitvinders, die de wereld ooit heeft gezien.Als Tesla niet alles wat hij honderd jaar geleden had uitgevonden en gepatenteerd, we vandaag de dag geen: Radio, Televisie, AC elektriciteit, Bestraling-, Radar, Magnetron, de Tesla Spoel, Radio bestuurde toestellen, robots, en honderden andere dingen die deel uitmaken van de huidige manier van leven.Tesla had nog, letterlijk, duizenden andere ideeën en uitvindingen die nooit zijn uitgebracht……

Posted in Uncategorized | 8 Comments

BOG JE STVORIO UNIVERZUM I ŽIVOT NA ZEMLJI

2016-03-08-1457419876-7860150-jehovahcreatesearthrane1344168mobile-thumbSloženost i svrsishodnost univerzuma dokazuju ne samo postojanje Stvoritelja, već i Njegovu neograničenu silu.Od atoma do beskraja, svuda postoji red.Budući da je u životnoj sredini sve planirano , oblikovano i organizovano, onda je sasvim sigurno da postoji i Stvoritelj koji je to sve besprekorno uobličio.Kada vidimo da su određene stvari svrsishodno uređene/nameštene i međusobno deluju po zakonima, šablonima i obrascima da obave funkciju mimo svojih pojedinačnih mogućnosti, naše ljudsko iskustvo nam govori da to mora biti prethodno dizajnirano, organizirano i napravljeno, poput; odeće, kafe aparata, automobila ili kompjutera. Niko ne bi rekao da su nastali sami od sebe, nego njihov precizan rad upučuje na dizajn.Ako pogledamo činjenice vezane za našu planetu videt ćemo precizan red koji vlada, te mnoge tragove dizajna; redovno izmenjivanje dana i noći, sastav gasova u atmosferi je perfektno raspoređen da bi mi mogli živjeti, ozonski prsten koji naš štiti od štetnih zraka, tačnu udaljenost Zemlje od Sunca-da ne možemo izgoriti niti smrznuti se, Zemlja rotira oko svoje ose i Sunca tačno preciznom brzinom koja nam omogućava život, imamo planetu pored naše(Mesec  omogućava da Zemlja prilikom kruženja oko Sunca, uvek ima isti nagib i svojom gravitacijskom silom izaziva plimu i oseku,koje su takođe od presudnog značaja za klimu), čija gravitaciona sila preusmerava meteore da nas ne pogode i tako “u nedogled”. Što više istražujemo, to više shvatimo preciznost i (skoro pa) neverovatan dizajn koji je prisutan.Spomenute konstante i fizički zakoni moraju biti izuzetno precizni da bi veoma kompleksan život bio moguć.Ako bi neka od ovih konstantni bila promenjena  bukvalno za “dlaku”, nikakav fizički, interaktivni život bilo koje vrste ne bi postojao. To znači: ne bi bilo zvezda, planeta ni života. Pa hoćemo li ovaj kreativni sklad, snagu i mašineriju pripisati “slučajnosti” ili inteligentnom Dizajneru? Vernici zovu tog Dizajnera: Stvoritelj ili Bog!

Ljudsko telo je takođe dokaz Dizajnera.Čovek je skoro kao kompjuter i potrebno je nešto (Bog) da ga programira, da radi ono što radi.Dokazi koji postoje u našem telu upućuju na savršenog Stvoritelja.Kao superkompjuter, život je sistem za obradu informacija. Istraživanje DNK je pokazalo, po gotovo neverovatnoj složenosti aranžmana koji su potrebni za proizvodnju života, da je morala biti uključena inteligencija.Postojanje informacija unutar DNK direktno ukazuju na postojanje Stvoritelja.Drugim rečima, postoji na stotine fino štimovanih faktora koji dopuštaju da život na Zemlji postoji. Zar nam kompleksnost i svrha DNK ne ukazuju na Inteligentnog Zapisivača tog koda?Količina informacije u svakoj našoj stanici, koje sadrže recept toga kako će se odvijati i najmanje funkcije našeg organizma, ne sastoje se od par reči, već od broja informacija koje bi ispunile mnogo knjiga.Kako su glupi atomi spontano napisali sopstveni softver?… Nigde u prirodi informacije ne nastaju slučajno i same od sebe.Ne postoji niti jedan poznati zakon fizike, koji je u stanju da stvori informacije ni iz čega…Prema Darvinovoj teoriji,bića potiču od jednog zajedničkog pretka,a razvijala su se kroz male mutacije tokom dugog perioda.Ali kako je nastalo prvo biće?Darvin nije mogao izneti nijedan konkretan dokaz kojim bi potkrepio svoju tvrdnju. Naprotiv, bio je svestan mnogih činjenica koje su negirale njegovu teoriju.Bio je primoran to priznati u poglavlju ” Poteškoće teorije ”, koje je prikazao u dodatku knjige.Darvin se nadao da će te teškoće nestajati u skladu sa razvitkom nauke.Dogodilo se suprotno: razvojem nauke opovrgavana su, jedna za drugom,i Darvinove tvrdnje...

Dr Werner Gitt, Direktor I Profesor na Njemakom Saveznom Institutu Fizike i Tehnologije, jasno objašnjava,… “da je jedna od stvari za koje možemo biti apsolutno sigurni, što saznajemo putem nauke, da informacija ne može nastati slučajno. Uvek je potrebna “veća ” informacija da proizvede informaciju i na kraju, informacija je rezultat inteligencije. Sistem šifre je uvek rezultat mentalnog procesa i zahteva inteligentno poreklo ili pronalazaca. Treba posebno naglasiti, da ne postoji materija koja bi mogla da proizvede šifru. Sva iskustva ukazuju na to da je potrebno živo biće koje razmišlja i koristi svoju slobodnu volju, spoznaju i kreativnost. Ne postoji poznati prirodni zakon putem kojeg bi materija mogla da “dovede” do informacije, niti bilo koji fizički proces ili materijalni fenomen.”…Nastanak samih informacija, kao i istovremen nastanak sistema za tumačenje istih informacija je direktan pokazatelj toga da iza ovog neverovatno kompleksnog i specijalistički kodiranog sistema leži inteligentan stvoritelj, a ne puka slučajnost.Darvinističko objašnjenja nastanka svekolikog života su prosto apsurdna.Izostaviti Tvorca ( “inteligentnog Dizajnera”) iz slike nastanka, bilo bi isto kao kada bismo pokušali da dokažemo da se neka komplikovana mašina slučajno i bez razloga napravila sama od sebe…

Pošto znamo da univerzum nije postojao, nije mogao ni napraviti sebe,a iz ničega ne nastaje nešto.To je jednostavno neprihvatljivo i nemoguće ostvarivo.Bez obzira što u prirodi imamo sve materijale, rude, temperature i vremenske uslove, nikad nećemo naći da je kompjuter ili sat nastao sam od sebe.Univerzum ne može biti ni rezultat stvaranja npr. drugog univerzuma zbog apsurdnog beskonačnog vraćanja unazad, pa da kažemo: univerzum 1 je rezultat univerzuma 2, koji je rezultat univerzuma 3, koji je opet rezultat univerzuma 4 i tako beskonačno (ili “vanzemaljci” i ostale nebuloze koje ljudima naumpadaju)...Uzmimo primer protein kinesin koji postoji u našim ćelijama. Ovaj protein je zapravo mali “poštar” ćelije. Ako nešto u ćeliji krene naopako, i neki deo ćelije se pokvari, ribozom stvara “šemu” za izgradnju pokvarenog dela. Šema se daje delu ćelije koji prozvodi rezervni deo. Potom organela Golgi apparatus “pakuje” novi deo i stavlja mu adresu. Kinesin uzima paket i nosi ga na adresu, stavlja ga u deo ćelije u koji pripada. Drugim rečima, to liči na situaciju u kojoj se, npr., Pokvari deo automobila, automehaničar pozove fabriku i naruči deo koji je potreban. Inženjer iz fabrike nacrta kako deo treba izgleda, fabrika ga proizvede, a onda ga poštar donese na potrebnu adresu. Ovakav sistem postoji u našim ćelijama! Pitamo se koja je verovatnoća da su ovakva kompleksnost i fino štimovanje nastanala putem “slučajnih hemijskih reakcija i prirodnog odabira vrsta”? Ideja da se sve „jednostavno desilo” je u suprotnosti sa zdravim razumom. To je istao kao da smo bacili novčić 10 kvintiliona puta i svaki put dobili „pismo”. Dešava li se to?…Sve što počinje postojati, ima uzrok izvan sebe.Svemir je imao početak.Stoga, svemir ima uzrok izvan sebe.Astronom Fred Hol (Fred Hoyle) koji je smislio termin „veliki prasak”, rekao je da su ti podaci ozbiljno pokolebali njegova ateistička ubeđenja. Kasnije je napisao: „Interpretacija tih činjenica na osnovu zdravog razuma govori da se super-inteligencija samo igra fizikom, a takođe i hemijom i biologijom.Te­o­ri­ja „velikog prasaka” je ne­o­dr­ži­va, jer po­sle sva­kog pra­ska ili eks­plo­zi­je na­sta­je haos i ne­red, a ni­ka­da sa­vr­še­ni red i sklad!…

Jedno od pitanja koje skeptici često postvaljaju je: „Ako Bog postoji, ko je onda stvorio Boga?“….Bog nije u kategoriji stvari, koje su kreirane ili prouzrokovane.Bog je bez uzroka i nestvoren-On jednostavno postoji.Kako znamo ovo? Znamo da ni iz čega, ništa ne dolazi. Dakle, ako je ikada bilo vreme kada nije bilo apsolutno ništa u postojanju, onda ništa ne bi ikada došlo u postojanje. Ali stvari postoje. Nešto je moralo da uvek bude u postojanju.Ta uvek postojeća stvar je ono što mi zovemo Bog.Niko nije stvorio Boga, jer Bog ne poseduje fizička svojstva koja poseduju bića i stvari koje je on sam stvorio, te nema vremenski početak…Paradoksalno je da su upravo oni koji kažu da “Bog ne postoji” na neki način u pravu! Rekli su istinu! Ne može Izvor sveg postojanja i svega i vidljivog i nevidljivog što je stvoreno, da bude istog nivoa i iste suštine sa time što je stvorio! On može biti samo iznad toga i ako pomislim da On “postoji”, tako Ga degradiram, pokušavam da ga učinim sebi ravnim…

Kada je Bog stvarao svet, imao je dve mogućnosti. Prva mogućnost bila je da bića koja će stvoriti budu roboti. Pritisnete dugme i robot radi šta god vi zamislite. Druga mogućnost koju je Bog imao, bila je da stvori bića sa slobodnom voljom odlučivanja(da bi postojala ljubav i sreća u odnosu čoveka i Boga, čovek mora da bude slobodan). Međutim, stvaranje bića sa slobodom odlučivanja nosi veliki rizik. Ako stvorite robota, vi uvek možete da upravljate njime. Ali ako stvorite bića sa slobodom odlučivanja, postoji rizik da to biće u jednom trenutku svog postojanja može jednostavno Bogu da kaže: “Ja želim da idem svojim vlastitim putevima. Bože, Tvoji putevi me više ne interesuju.”…Većina zla koje vidimo u današnjem svetu su uzrokovane od čoveka.Greh na ovom svetu, i strahote kao što su Holokaust, su direktan rezultat kontinuiranog pobune čovečanstva protiv Boga…Greh je razlog, zbog čega je savršen odnos Boga i čoveka prekinut, a time i naša komunikacija sa Bogom.Da li je dizajner ili proizvođač automobila moralno odgovoran za pijanog vozača, koji zgazi nevino dete?Da li je majka, koja je dala sve od sebe da podigne svoju decu kako treba,odgovorna za postupke svojih potomaka, koji pljačkaju banke ili izvrše neko ubistvo?Roditelji su svesni da dete može da ih odbaci i da prezre njihovu ljubav, da postane neposlušno, problematično ili zlo, ali će ipak roditi dete i voleće ga uvek. Ljubav u roditeljima je samo bleda slika ljubavi koju Bog ima prema svojim stvorenjima. Zlo je samo nedostatak Boga, nedostatak Božje ljubavi u srcu.Isus nam je pokazao Božju ljubav i karakter...

Srbin Nikola Tesla je bio ubeđen da nijedan čovek i nijedno živo biće koje je umrlo, nije nestalo zauvek.Tesla je verovao da smrću čoveka, njegova duhovna suština ne umire, i sa njom je moguće uspostaviti kontakt:„Zapamtite: nijedan čovek koji je postojao nije umro. Pretvorio se u Svetlost(njegova duševnost, to je svetlost) i kao takav postoji i dalje.Tаjnа je u tome dа se te svetlosne čestice povrаte u prvobitno stаnje.Ja to radije nazivam:vraćanje u neku od prethodnih energija.Hrist i još neki znаli su tu tаjnu.Nаjpre je bilа energijа, potom mаterijа.Mаterijа je stvorenа iz prvobitne i većne energije koju znаmo kаo Svetlost. Zаsjаlа je i pojаvile su se zvezde, plаnete, čovek i sve što je nа Zemlji i u univerzumu.“…Gde god se nalazi život, mora postojati duša, jer “duša je život’/svetlost.Duša je iskra života ili sila koja aktivira svačije telo i omogućuje mu delovati, baš kao što električna struja stvara napon kada prolazi kroz bakrenu žicu.Duša se stoga može uporediti s vozačem, a telo s vozilom.Tesla je u telima živih bića zapazio iste osobine kao i u tehničkim aparatima kao što su radio ili televizor.Na osnovu tog sledi zaključak da su tela živih bića samo prijemnici, a ne i emiteri (života).Život je tvorac smrti, kreator njene suštine. Isto kao što je i svetlost kreator mraka, jer da nema svetlosti mrak ne bi postojao ili obrnuto…Ne radja se život, već se radjaju ljudi, niti umire život, umire ono što se rodilo.Život je večan, a smrt samo kroz materiju doživljava svoju egzistenciju… 

Božanstvo se prikazalo na Zemlji i u Isusu Hristu.Biblija kaže da je On bio Sin Božji, dugo obećavani Mesija, Otkupitelj ljudskog roda, Spasitelj svih koji veruju u Njega. Biblija beleži da je On, nakon što su Ga Rimljani razapeli van zidina Jerusalima 31. godine, ustao iz groba i vratio se na nebo odakle je i došao.Isus Hrist,ta nebeska svetlost,susretao je ljude na ulicama, u njihovim domovima, išli su za njim, jer je činio samo dobro: lečio je bolesne, slepe i hrome, izgonio zle duhove, uskrsavao mrtve, činio čuda,da bi potkrepio svoju poruku i posvedočio o svom božanskom poreklu.On je pokazao pravo Očevo lice…Sveto pismo, uključujući tu i Evanđelja, predstavlja glavni izvor informacija o Isusu i u njima se nalazi pažljivo sačuvana i preneta tradicija o njegovim karakteru, rečima i delima.Istorijski izvori, kao oni Kornelija Tacita, rimskog istoričara iz 1. veka, detaljno govore o Hristovoj ličnosti.Rimski istoričar Tacit spominje Isusovu smrtnu kaznu i kaže da je nju naredio Pilat za vreme vladavine (cara) Tiberija.Josip Flavije, dobro poznati jevrejski istoričar iz 1. veka govori o životu i smrti Isusa Hrista, i o tome kako je On tvrdio da je Mesija (Božji Pomazanik) čineći pri tom velika dela…

Svet je ulaznica za nebo po delima i Božjoj ljubavi.Odlaskom sa ovog sveta čovek nosi samo svoja pravedna dela koja su njegov jedini kapital i sa kojima će pred Bogom dati odgovor za proživljeni život u ovom svetu.Po pravoslavnom učenju duša posle smrti izlazi na Božiji sud, gde po svojim zaslugama dobija mesto svoga boravka – raj ili pakao.Ako želiš da znaš kako treba da živiš, vrlo je lako.Treba da vidiš život Isusa Hrista koji je opisan u Bibliji.Ne zaboravimo šta je majka Jevrosima kraljeviću Marku govorila: “Bolje ti je izgubiti glavu, nego svoju ogrešiti dušu”. Ona tačno postavlja po hijerarhijskoj važnosti ono što određuje čoveka.Dobro zdravlje, finansijska stabilnost, siguran posao, zadovoljna porodica i perspektivna budućnost su stvari koje ljudi priželjkuju.Ipak i one su prolazne i na kraju besciljne ako nemaš živu zajednicu sa Bogom.Čovek je samo onda čovek kada je sav ispunjen Bogom, kada je sav u Bogu i Bog u njemu.Svaki pravi Srbin zna za reči kneza Lazara: “Zemaljsko je za malena carstvo, a Nebesko uvek i doveka”...

Može li nauka zaista ponuditi dokaz i utvrditi da Bog postoji? Pogledajte ovaj video, koji pokazuje nekoliko naučnih saznanja, koja ukazuju na postojanje Boga…

Glavni krivac za ovakvo loše stanje na našoj planeti je – čovek…..

Posebna vrsta meduze latinskog naziva “Turritopsis nutricula” se još naziva i besmrtna meduza(dakle,još jedan dokaz o besmrtnosti). Ovo stvorenje je jedino živo biće koje, nakon što dostigne seksualnu zrelost, se ponovo vraća u seksualnu nezrelost (oblik polipa). Drugim rečima, one se kad ostare umesto da umru, podmlade i sve počnu ponovo. Teoretski, ovaj proces može da se ponovi beskonačno i zato se ova meduza naziva besmrtnom…http://www.nytimes.com/2012/12/02/magazine/can-a-jellyfish-unlock-the-secret-of-immortality.html?pagewanted=all

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Zonder het Christendom zijn de Europese naties niet meer dan lichamen zonder ziel – zombies…

Foto-waaromgeloven-jezus-boodschap

Meer dan 2000 jaar geleden kwam Jezus naar de wereld om de mensen van hun ellende te redden.Hij kwam op aarde om ons nieuw leven te geven.In de Bijbel lezen we profetieën (voorspellingen) over Jezus’ komst, honderden jaren voor zijn geboorte…Jezus is het beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van de hele schepping. Want door Hem, Jezus, zijn alle dingen geschapen; De hemel en de aarde. Het zichtbare en onzichtbare. Tronen, machten en heerschappijen…Jezus had twaalf discipelen uitgekozen die tijdens Zijn bediening op aarde mee reisden. Hij onderwees hun “over de dingen van Koninkrijk van God” en hoe ze dit in de praktijk konden toepassen. Jezus en Zijn discipelen predikten, genazen zieken en dreven geesten uit bij mensen die gebonden, oftewel bezeten, waren.Als je wilt weten hoe God is, kijk dan naar Jezus.Zijn leven eindigde aan een kruis, maar Hij stond op uit de dood. En kort daarna zagen zijn volgelingen (discipelen) Hem opstijgen naar de hemel…

De vier canonieke Evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes) bevatten de meeste biografische informatie over Jezus(Ze maakten Jezus Heer over hun leven, schreven over Hem als Schepper en aanbaden Hem als de Eerste in het universum).Wetenschappers hebben opgemerkt, dat het Nieuwe Testament in de Bijbel een objectiviteit aan de dag legt, dat het verslag van de Evangeliën, geheel geloofwaardig maakt.Belangrijke Romeinse historici die aan het eind van de eerste eeuw werkten, zoals Tacitus(die werd ongeveer 25 jaar na Jezus’ dood geboren) en Suetonius, beschrijven Jezus als de oprichter van het Christendom.Ze stellen dat “Hij een beweging begon, gekruisigd werd en dat die beweging enigszins een bedreiging bleef vormen voor de Romeinse overheid.”…De overgrote meerderheid van Schriftgeleerden (Christelijk en niet-christelijk) toegeven dat de Epistels van Paulus (op zijn minst enkele hiervan) feitelijk in het midden van de eerste eeuw na Christus, door Paulus werden geschreven, minder dan veertig jaar na de dood van Jezus.Paulus’ brieven zijn waardevolle historische documenten.Plinius de Jongere schreef in 112 na Chr. een brief aan keizer Trajanus, waarin hij de christenen beschrijft en Christus noemt…

Sommige “hoog” kritische Duitse geleerden uit de 18e en 19e eeuw hebben getwijfeld aan Jezus’ bestaan. Ze wezen daarbij op het feit dat sleutelfiguren uit de Evangeliën als Pontius Pilatus en Kajafas ook nooit waren bevestigd als reëel. Weerlegging van dat argument werd pas mogelijk in het midden van de 20e eeuw.Archeologen bevestigden Pilatus’ bestaan in 1962 toen ze zijn naam tegenkwamen in een inscriptie in een opgegraven steen. Net zo goed was het bestaan van Kajafas onzeker tot 1990, toen een ossuarium (beenderen kist) werd ontdekt met zijn inscriptie erop. Archeologen hebben ook het vermoedelijke huis van Simon Petrus ontdekt en een rots waar Johannes doopte in de Jordaan…Er zijn nog meer historische bronnen die Jezus vermelden: Julius Africanus, de Babylonische Talmoed, Lucianus van Samosata, Mara Bar-Serapion en diverse Gnostische schrijfsels.Het is belangrijk te herkennen dat Jeruzalem en een groot gedeelte van Israël in 70 na Christus door de Romeinen werd binnengevallen en verwoest. Veel inwoners werden afgeslacht. Complete steden werden letterlijk met de grond gelijkgemaakt en verbrand! Het mag ons dan ook niet verbazen dat veel bewijsmateriaal voor Jezus in die tijd werd vernietigd….

Het Christendom heeft in minder dan vier eeuwen het Romeinse rijk voor zich weten te winnen. Dat is van onder op gebeurd, zonder dwang of geweld, zonder overheidsingrijpen of -steun.Het Midden-Oosten was ooit overwegend christelijk, maar onder invloed van de islamitische oproep tot jihad veroverden de legers van Mohammed de hele regio en uiteindelijk ook de Balkan en Spanje. Tenslotte sloegen de christenen terug in oorlogen die later als de Kruistochten werden aangeduid.Ze begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen.De Kruistochten  had niets te maken met professioneel georganiseerde ridder legers, die het martelaarschap voor God en de religieuze Jihad voor ogen hadden, zoals die wel binnen de Islam bekend waren.Ze zagen zichzelf als pelgrims, die probeerden christelijke gebieden te heroveren en te bevrijden van de wrede indringers.De eerste Kruistocht was zelfs een knullig en onprofessioneel georganiseerde expeditie, die wonderwel toch slaagde...Maar,de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben, dat de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht en gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed, tot op de dag van vandaag.Zonder de Kruistochten was heel het westen al eeuwenlang islamitisch…

Tot 1054 was de christelijke kerk één kerk. In dat jaar echter kwam er een splitsing tussen de oosterse en de westerse kerk. De Orthodoxe kerk vind je vooral in het Midden-Oosten, Oost-Europa en Rusland.Constantinopel/het huidige Istanboel/ is de hoofdstad van de oosters-orthodoxe kerk.Rome is de hoofdstad van de Rooms-katholieke kerk (met de paus als hoogste leider)…Na de scheiding van de twee kerken zijn de verschillen in de leer steeds groter geworden.De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn en tracht haar oorsprong te herleiden naar de oorspronkelijke apostelen middels een onafgebroken aaneenschakeling van apostolische opvolging(de Griekse naam orthodox betekent letterlijk “rechtgelovig”, het ware geloof behoudend).Wij dienen ons aan het gezag van Christus en zijn apostelen te onderwerpen, en niet zelf als valse christussen of valse apostelen op te treden.Te Rome woont er een vrijgezel die beweert de plaatsbekleder van Christus te zijn. Dit is niet waar, want Christus heeft geen plaatsbekleder nodig. Jezus zei toch: “Zie, ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld” (Matteüs 28:20). Aangezien Jezus zelf bij ons is, heeft Hij geen plaatsbekleder nodig.Nergens in de Schrift lezen wij dat Petrus een opvolger moest hebben…De Katholieke Kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt.Wie de geschiedenis van de Katholieke kerk doorspit, treft een geschiedenis van list en bedrog, van moord en verminking aan. Dit allemaal in en uit naam van de paus…Wij dienen ons aan het gezag van Christus en zijn apostelen te onderwerpen, en niet zelf als valse christussen of valse apostelen op te treden.Rooms-Katholieken, bekeert u en gelooft het evangelie. De kerk waarvan u lid bent is niet de kerk van Christus, maar een afvallige kerk…

Veel westerlingen zijn vreemdelingen in hun eigen cultuur.Voor hun is het christendom een onbekend fenomeen geworden.Velen denken dat Griekenland en Rome model staan voor de antieke beschaving, die vernietigd is door christelijke barbaren, die de wereld in de donkere middeleeuwen stortten, en dat de beschaving gered is door de Renaissance, en pas de Verlichting ons de ogen opende voor de moderne wetenschap, het marktstelsel en de moderne democratie.Maar,het is simpelweg niet waar, dat het Christendom een hoog ontwikkelde beschaving onder de voet liep en verwoestte.In het oude Griekenland en Rome had een mensenleven weinig waarde: zwakke kinderen werden ergens achtergelaten, kindermoord was niet ongewoon, pasgeboren dochters werden verdronken als men liever een zoon wilde, gladiators werden in de arena door wilde dieren verscheurd… Het Christendom schiep veel later juist orde en stabiliteit, met name via kloostergemeenschappen.In de kloosters werden scholen opgericht, die een enorm belangrijke rol hebben gespeeld.Het Concilie van Nicea van 325 n.Chr. was de eerste internationale kerkelijke vergadering en daar werd besloten dat elke stad met een kerk ook een ziekenhuis moest hebben. In de middeleeuwen vind je inderdaad overal in Europa ziekenhuizen, vaak verbonden aan kloosters.Kloosters in heel Europa,werden ook centra van productiviteit, studie en kennis.De oudste universiteiten in Europa zijn begonnen als christelijke instelling…

De verheven rol van de vrouw in de westerse cultuur gaat terug op Jezus.De mensenrechten (inclusief die van vrouwen en kinderen) hun wortels hebben in het Christendom.De vrouw werd in Jezus’ dagen als minderwaardig en zo’n beetje als een niet-persoon beschouwd tot zijn leer werd gehoord en gehoorzaamd.Het christelijke idee van de gelijkwaardigheid van mensen was de motor achter de campagne om de slavernij af te schaffen, achter het streven naar democratie en achter het formuleren van mensenrechten.Christenen vormden de eerste groepering die een campagne tegen de slavernij organiseerde. William Wilberforce voerde louter op grond van zijn christelijke overtuiging campagne tegen de slavernij in Engeland, zodat daar in 1833 de slavernij verboden werd.Met het toenemen van de invloed van het Christendom, gingen maatschappelijke instellingen zich meer richten op wat humaan en sociaal heilzaam was. Daarmee werden huwelijk en gezin belangrijk. In het oude Griekenland was dat niet zo: Plato stelde voor om het gezin af te schaffen en de voortplanting en de zorg voor kinderen door de staat te laten regelen. Huwelijken waren alleen nuttig voor de voortplanting. Liefde speelde geen rol en Aristoteles meende dat vrouwen niet tot vriendschap in staat waren…De christelijke bijdrage aan onze wetgeving, economie, politiek, kunsten,recht, het gezinsleven, kalender en vakanties (holidays), aan onze morele en culturele prioriteiten is, dat we daarzonder een totaal andere maatschappij gehad zouden hebben.Bijna alles waar we trots op zijn in onze cultuur, heeft wortels in het Nieuwe Testament/Bijbel.De geschiedenis van het Christendom is feitelijk de geschiedenis van de Westerse beschaving…LANG LEVE CHRISTELIJKE EUROPA!….

God schiep de aarde, de planten, de dieren en uiteindelijk ook de mens.Het doel was dat God kon genieten van zijn schepping en dat God en de mens een vriendschapsrelatie zouden hebben.Hij maakte van die mens echter geen robot, die Hem automatisch zou liefhebben en gehoorzamen. Hij gaf hem een vrije wil en daarmee de ruimte en de vrijheid om eigen keuzes te maken. Dat is immers de basis van vriendschap!Gods bedoeling is dat onze relatie met Hem een eeuwigdurende relatie zou zijn, gebaseerd op liefde.Gedwongen liefde is geen liefde.Alleen liefde die uit een vrije keuze voortkomt, kan ware liefde zijn. De vrijwillige keuze is de sleutel; liefde kan niet oprecht zijn als er geen andere keuzemogelijkheid is…De mens heeft het contact met God verloren.Er is echter een breuk gekomen in de relatie met God. We zijn als het ware “offline”. Dit komt doordat we onze eigen weg zijn gegaan, zonder God.We leven in een gebroken wereld, waar veel dingen misgaan.Door ongehoorzaamheid aan de geopenbaarde wil van God, werd de mens zondig en onderworpen aan de macht van de duivel.Overal zijn er oorlogen, politieke conflicten, onrecht, armoede, leugens, misleiding, verwarring, criminaliteit, moord en alles wat je nog meer kan bedenken bij het begrip kwaad.Deze wereld is geen paradijs, omdat wij dat niet toelaten…

Iedere ochtend als het licht wordt, bewijst God dat Hij bestaat.We kunnen niet om de Schepper heen. Overal zijn er tekenen van Hem. Hij bestaat niet op dezelfde manier als al het andere in deze wereld: de bloemen en de bomen, de bergen en de sterren. Die heeft Hij gemaakt en ze zijn voor hun bestaan van Hem afhankelijk. God Zelf is de schepper; Hij is van niets en niemand afhankelijk. Daarom is God geen deel van deze wereld en kunnen we Hem niet zien, zoals we vogels en bloemen zien. Wel zien we Zijn kracht en wijsheid in wat Hij gemaakt heeft…Het universum wordt geleid door een oneindige intelligentie waar wij een klein onderdeel van zijn.Een universum waarin sprake is van orde en waarin leven bestaat, duidt op het bestaan van een Schepper.Prachtige stelsel van zon, planeten en kometen kon alleen maar voortkomen uit het raadsbesluit en de soevereine heerschappij van een intelligent en machtig wezen.De enorme complexiteit van het heelal en van de levende wezens wijzen op een intelligente Ontwerper, die het heelal heeft geschapen en in stand houdt.Als je naar de natuur kijkt, dan lijken veel dieren en planten wel op een schilderij en zie je ook tekenen van een ontwerp.Net zoals we in de schilderijen van Rubens de hand van een meester zien en in de techniek van een iPhone het intellect van een ingenieur onderscheiden, zo zien we in de miljoenen wonderen van de natuur de hand en het brein van een fenomenaal grote Kunstenaar en Uitvinder.Die Uitvinder noemen mensen GOD!…We weten dat uit niets niets kan ontstaan. Dus als er ooit een tijd was waarin er helemaal niets bestond, dan zou er ook nooit iets kunnen zijn begonnen te bestaan. Maar dingen bestaan. Dus, omdat er nooit absoluut niets zou kunnen hebben bestaan, moet er dus iets zijn wat altijd al bestaan heeft. En dat is God.Atheïsme wijst het bestaan van elke vorm van een intelligente kracht (Schepper) in het heelal af,omdat ze denken dat ons op aarde, de ooievaar heeft gezet!…

Leven alleen kan voortkomen uit leven.De levende wezens op aarde kunnen niet als vanzelf uit dode stoffen tevoorschijn komen. Recent omvangrijk wetenschappelijk onderzoek (eind vorige eeuw) om een fysieke verklaring van het leven te vinden door de bestudering van eiwitmoleculen is afgebroken. De conclusie was dat ‘leven’ niet te definiëren is vanuit fysieke elementen. Daardoor is het wel extreem onaannemelijk dat levende wezens spontaan zijn ontstaan uit ‘dode stoffen’…Er is beweerd dat Darwin het Christelijke geloof meer kwaad heeft gedaan, dan welke andere vervolging in de geschiedenis van het Christendom ook. Het evolutiemodel wordt gepresenteerd als een “wetenschappelijke” verklaring voor het ontstaan van het leven.Daarom heeft het bij veel gelovigen twijfel gezaaid over het bestaan van God…De evolutie vanuit chemische stoffen is onmogelijk!Het was de beroemde Franse wetenschapper en creationist, Pasteur, die de eerste wetenschappelijke bewijzen leverde dat levende dingen niet zijn gemaakt uit niet-levend materiaal…

Het menselijk lichaam bestaat uit duizenden complexe systemen die perfect functioneren.In iedere cel bevindt zich een gebied, genoemd de nucleus, die de zo belangrijke chromosomenbevat.Chromosomen zijn microscopisch kleine, staafvormige structuren die de genen dragen. In de chromosomen bevindt zich een nog kleinere structuur, genoemd DNA,die bevat genoeg code-informatie om 1000 boeken te vullen elk met 500 pagina’s met een klein, dicht opeengedrukt lettertype.Waar komt al de informatie vandaan?Het gevolg van miljoenen toevalligheden?…Dr Werner Gitt maakt duidelijk dat we één ding zeker weten vanuit de wetenschap en dat is dat: …’informatie niet door toeval uit wanorde kan ontstaan. Er is altijd (hogere) informatie nodig om informatie te produceren, uiteindelijk is informatie het resultaat van intelligentie.We kennen geen natuurwet waardoor materie informatie kan genereren of enig ander fysisch proces of een elementair fenomeen die zoiets kan bewerkstelligen.’…Wetenschappers zijn overtuigd dat cellen, die een dergelijke complexe code en zo’n ingewikkelde chemie bevatten, nooit kunnen zijn ontstaan door pure, ongestuurde scheikundige processen.De informatie geschreven in DNA moleculen niet geproduceerd is door enige natuurlijke wisselwerking van materie. Materie en moleculen hebben geen aangeboren intelligentie, die zelf-organisatie toelaat. Er zijn geen natuurkundige wetten bekend die moleculen een natuurlijke tendens geven zichzelf te groeperen in zulke gecodeerde structuren.Maar,een intelligent ontwerper was verantwoordelijk voor zelfs de eenvoudigste DNA moleculen!Wie is dat?God?…Gedurende heel de vastgelgde geschiedenis van de mens, is er nooit een wezenlijk geval geweest van een levend ding dat voortkwam uit iets anders dan een ander levend ding…

Christenen van alle richtingen geloven in een leven na de dood. Wanneer je sterft is je lichaam overleden, maar de ziel(de software die jou maakt tot wie je bent) leeft voort en gaat naar een nieuwe fase van leven. Waar de ziel in alle eeuwigheid verblijft, hangt af van de keuzes die je in je leven gemaakt hebt.Het debat over het bestaan van de ziel en of het onsterfelijk is of sterft met de persoon is een eindeloos verhaal, dat al eeuwenlang de grote denkers van de universele geschiedenis heeft bezig gehouden. Haar mysterieuze natuur blijft op verschillende gebieden van de wetenschap fascineren, maar nu heeft een groep onderzoekers een nieuwe waarheid over de ziel ontdekt: de “ziel” sterft niet; ze keert terug naar het universum.Sinds 1996, hebben Dr. Stuart Hameroff, een Amerikaanse fysicus en emeritus in de afdeling Anesthesiologie en psychologie, en Sir Roger Penrose, een wiskundig natuurkundige aan de Universiteit van Oxford, gewerkt aan een Quantum Theory of Consciousness, waarin zij stellen dat de ziel wordt gehandhaafd in microtubuli van de hersencellen.Hun ‘provocerende’ theorie stelt dat de menselijke ziel wordt opgenomen door de hersencellen in de structuren binnen hen genaamd microtubules.De twee onderzoekers geloven dat het menselijk brein in feite een ‘biologische computer’ is en het ‘bewustzijn van de mens’ een programma van de kwantumcomputer die zich in de hersenen bevindt en die nog blijft bestaan nadat we sterven.‘…

Volgens Nikola Tesla(1856-1943),de grootste ingenieurs en uitvinders aller tijden,niemand gaat dood:‘Niemand gaat dood, iedereen transformeert in het Licht en blijft bestaan.Hersenfuncties en ook de dood worden gemanifesteerd in het Licht. Het geheim bestaat hieruit dat de deeltjes licht terugkeren naar hun oorspronkelijke staat,naar een voorgaande energie.Jezus Christus en ook anderen kenden dit geheim… Het Universum, levend in al haar verschijningsvormen, is als een denkend wezen.In iedere hoek van het Universum is levensenergie, één ervan is onsterfelijkheid, dat buiten de mens ligt te wachten op hem.Alles wat leeft is met elkaar verbonden via diepgaande en prachtige relaties: mens en de sterren, amoeben en de zon, het hart en de omloop van een oneindig aantal werelden,‘zei Tesla…God heeft ons gemaakt om in eeuwigheid met geest, ziel en lichaam hem te dienen.Wanneer je overlijdt, blijft je ziel niet jouw lichaam,niet op aarde.Je ziel gaat naar de hel(bij de duivel) of de hemel(bij God).De hemel is een relationeel bestaan, waarin we in gemeenschap met God leven.De hemel zou de hemel niet zijn, als daar zonde zou voorkomen…

God wil ons graag terug.Wij moeten de relatie met God herstellen.We hebben een Bevrijder nodig, en daarom is Christus gekomen en heeft alles volbracht wat er nodig was voor onze volkomen bevrijding. Zoals Israël, aan de Rode Zee, slechts had toe te zien, zo hebben wij slechts vertrouwen te stellen op Christus’ overwinning over de macht van Satan, om onze bevrijding te verwezenlijken.Keer terug op de weg die God wil dat u zult gaan, keer u af van je egoïstische manier van leven, keer u af van alle slechtheid, die deze wereld u aanbiedt en laat u reinigen door Jezus Christus.Toen men Jezus vroeg wat het grootste gebod was, antwoordde Hij: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel en heel uw verstand. En u moet uw naaste liefhebben als uzelf.” (Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 22, vers 37-39). Daarmee heeft Jezus de drie fundamentele relaties in ons leven aangeduid: de relatie, die we hebben met God, de relatie, die we hebben met onze medemensen en de relatie, die we hebben met onszelf. Als we daar voldoende energie en tijd in investeren, is een belangrijke basisvoorwaarde vervuld voor een gelukkig en zinvol leven.Gods weg is de beste weg!…

Kan de wetenschap bewijzen en vast stellen of er een God is?Bekijk deze video, waarin verschillende wetenschappers bewijzen het bestaan van God

Posted in Uncategorized | 12 Comments

Sluipend JIHAD verovert West-Europa

https://ejbron.files.wordpress.com/2013/05/screenshot_386.png?w=640&h=452Volgens de Koran,heel de wereld moet onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van de Islam(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)…Vandaag de dag heeft de Islam met z’n universele Jihad,over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen.De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten het Westen op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.De massa-immigratie is altijd al een bewuste strategie van de Islam geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.Tientallen landen zijn zo veroverd!Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!…

Twee maal trachtte de Islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam.Omdat dit met militaire middelen keer op keer mislukte, gooide de Islam het zo’n 50 jaar geleden over een andere broeg, namelijk door middel van miljoenen migranten de Westerse samenleving, stap voor stap van binnenuit te ondermijnen en uiteindelijk over te nemen.Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Deze gebouwen(kazernes,zei Erdoğan) worden gebruikt om de Islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo.Het investeren in gebedshuizen en islamitische onderwijsinstellingen heeft ook te maken met de veroveringsstrategie.Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast.Er bestaan tot op de dag van vandaag geen moskeeën, waar niet gepredikt wordt dat de Jihad een islamitische plicht is(Allah roept in 480 gevallen in de Koran moslims op tot Jihad).Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de Sharia en Jihad wordt afgewezen, dan horen we dat graag…  

In West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones(parallel samenlevingen; een staat in een staat).In Frankrijk bericht de regering nu op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen.Langzaam maar zeker worden deze wijken omgevormd tot buurten waar andere regels gelden dan in de rest van de samenleving. De democratische rechtsorde wordt er vervangen door een islamitische rechtsorde, gebaseerd op de Sharia. Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone.”Vandaag in Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken, in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.Veel mensen de term islamisering niet helemaal begrijpen.Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld.Islamisering is een proces waarbij de religie sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaat domineren, waarbij de evolutie steeds meer facetten aan geeft van onze samenleving of cultuur worden beïnvloed en gedomineerd door de wetten en gebruiken van de Islam.En als moslims ergens in de minderheid zijn, houden ze zich rustig en werken aan de ‘stille jihad’, een langzaam en rustig werken naar de overheersing in een land…

Onder het mom van de verdraagzaamheid, het antiracisme en de godsdienstvrijheid worden we opgezadeld met een politieke ideologie, de Islam, die een omgekeerde kolonisatie bewerkstelligt.De oliecrisis van de jaren zeventig was het kantelpunt voor de knieval van de Europese politieke elites voor de Arabische wereld. In ruil voor toegang tot Arabische olie en afzetmark-ten in het Midden-Oosten stemden de Europese politieke elites in het geheim in met de sluipende islamisering van Europa.De EEG belooft om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen en de moslims de ruimte te geven om hun cultuur naar Europa te brengen.Van achterkamertjesresolutie 1743, waarmee in Europa de Islam versterkt en de islamisering versneld wordt, heeft bijna geen Europeaan ooit gehoord. De Islam krijgt daarin een speciale status aangemeten waarmee moslims alle ruimte en middelen krijgen om met hun religie, cultuur en tradities Europa diepgaand om te vormen. Deze resolutie is officieel bekrachtigd en nationale regeringen maken daar beleid op.Wat simpelweg neerkomt op het ontkennen en verliezen van onze eigen cultuur en identiteit in ruil voor meer Islam.Het hele establishment, de elite – universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici – zet onze zwaar bevochten vrijheden op het spel.Liever een minaret in de tuin, dan een kruisbeeld aan de keukenmuur is vandaag hun parool.De dhimmi-mentaliteit hebben zij al.Identiteit is in hun optiek een zonde.Met massa immigratie willen ze eigen cultuur vernietigen.En als u niet open staat om meer Jihad(een instrument voor zowel de wereldwijde verbreiding van de godsdienst en de oprichting van een keizerlijke wereld staat) en Sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi of racist… 

De Europese Islam is echter een fata morgana dat geen rekening houdt met de ware aard van de Islam.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient...Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.En als dit in 57 landen niet gelukt is, waarom dan ineens in Europa wel?...Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.

Het grootste probleem in Europa is de islamisering. Dat is een existentieel probleem.Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de islam hier binnen te halen.En als explosieve en noodlottige cocktail van islamisering, massa-immigratie en geweld niet kan gestopt worden, dreigt in Europa een burgeroorlog.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk…De islamisering van West-Europa denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord… …https://zlj13051967.wordpress.com/

Posted in Uncategorized | 7 Comments

ISLAM is de bron van terrorisme

FRANCE-ATTACKS-MEDIADe Islam is geen godsdienst van vrede en verdraagzaamheid, maar een intolerante en gewelddadige politieke ideologie die wil heersen en overheersen. Het doel van zowel heel wat gematigde als radicale moslims is hetzelfde: de hele samenleving onderwerpen aan de Islam en de Sharia invoeren(dat is ook de reden waarom de integratie van moslims misgegaan is). Deze islamitische ideologie roept de mensen op tot geweld. Ze roept de mensen ertoe op terroristen te zijn. De Koran laat daarover geen twijfel bestaan.De teksten van deze boek zijn een oorlogsverklaring aan alles wat niet islamitisch is.De Koran is een strijdplan van Mohammed, die een krijgsheer was:„Ik heb de opdracht gekregen de mensen te bestrijden totdat ze getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is”(Hadith/Citaat van Mohammed, overgeleverd door de negende-eeuwse Hadithverzamelaars Buchari en muslim.)…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”-Koran 4:101…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”-Koran 60.4…„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”-Koran 9:29…„Bevecht hen (de ongelovigen/niet-moslim) totdat er geen fitna (beproeving) meer is en de godsdienst geheel voor Allah is”-Koran 8:39… „De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40…„Ongelovigen zijn doof, stom en blind”-Koran 2:171…enz,enz…Verschrikkelijk!Bah!…

In het islamitisch wereldbeeld ontstaat oorlog, omdat niet-moslims bestaan.Het gebruik van geweld om de Islam te verspreiden is in de ogen van moslims geen oorlog (‘Harb’), maar het ‘brengen van moslims in het huis van vrede’, het ‘openen’ van de wereld voor ‘de vrede van de Islam’.Voor westerlingen betekent vrede(naast elkaar) samenleven.Maar voor moslims betekent vrede het einde van uw bestaan. Het westerse idee van vrede is volledig vreemd aan de Islam. In de Islam komt er geen vrede, omdat mannen hun verschillen overstijgen, maar er komt vrede door het vernietigen van mensen die anders denken en leven.De islamitische vrede komt niet voort uit diversiteit, uit het aanvaarden van het bestaan van andere naties, religies en volkeren, maar uit eenheid door de Islam en het elimineren van zoveel mogelijk verschillen.En een vredesbestand in de Islam betekent niet wat we ons daarbij doorgaans voorstellen, met een blijvende vrede als doel. Neen, het betekent gewoon het onderbreken van de vijandelijkheden om terug op krachten te komen en zich voor te bereiden op de volgende faze van de strijd…”Als zij de overhand over u krijgen zullen zij als vijanden tegenover u handelen, en zij zullen hun handen en tong naar u uitsteken om u kwaad te berokkenen, en zij wensen vurig dat gij ongelovigen zult worden.”(Koran-60.2.).Dus,geen blijvende vrede als gelijken naast elkaar…De Bijbel waarschuwt ons dat de Antichrist door ‘vrede’ velen zal vernietigen. Klinkt dat bekend?…Moslims zijn verplicht het geloof van de Islam/vrede/ over de hele wereld te verspreiden.De hele aarde hoort Allah toe.”Islam is gezonden voor de hele mensheid”(Koran 34:28).Dus wie zich weigert te onderwerpen(het woord ‘Islam’ betekent ‘onderwerping’, namelijk onderwerping aan Allah), is de veroorzaker van oorlog. Niemand is onschuldig…Dames en heren:het is een oorlog van uitroeiing van alles wat onislamitisch is,al 1400 jaar!…Islam: Oorlog = vrede!…

We zijn in oorlog met het ‘terrorisme’, hoor ik overal zeggen. Neen, we zijn in oorlog met de ISLAM. Of beter nog: de ISLAM is in oorlog met het Vrije Westen en dat al 1400 jaar.Vraag ik me af, waardoor mensen terroristen worden. Ze worden niet als terrorist geboren, maar tot terrorist gemaakt.Mensen radicaliseren niet plotseling, de Islam radicaliseert ze, omdat de Islam zelf radicaal is.” Allah roept in 480 gevallen in de Koran moslims op tot Jihad. Wij voeren slechts gods opdrachten uit. Alleen jihad kan vrede in de wereld brengen,”zei Taliban terrorist Baitullah Mehsud.Degenen die de Koran en Hadiths leest en deze wil nastreven, kan alleen maar een terrorist zijn. Zij moeten de niet-moslims haten, hen vernederen en hen wantrouwen, hen bedriegen bij elke gelegenheid, en hen doden wanneer de situatie het nodig maakt. Dit is vastgelegd, en het is de centrale doctrine van de Islam. Een moslim die deze stelling van de Islam niet nastreeft, is helemaal geen moslim.De gewelddadige JIHAD(een militaire missie,kolonisatie) en het zaaien van islamitische terreur zijn inherent aan de islamitische leer, en een doeltreffend middel om te islamiseren.Wat is de JIHAD, van een innerlijke, geestelijke worsteling of de jihad van de strijd? Laten we kijken naar Bukhari (de Hadith) voor een antwoord, omdat hier keer op keer wordt gesproken over jihad. In Bukhari gaat 97% van de verwijzingen naar de jihad over strijd en 3% over innerlijke worsteling. Het statistische antwoord luidt dus dat jihad is 97% strijd en 3% innerlijke worsteling. Is Jihad strijd? Ja – 97%. Is jihad innerlijke worsteling? Ja – 3%….De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de Islam.De laatste veertig jaar is concept de jihad gewijzigd. In plaats van de traditionele collectieve verplichting die de moslim heeft jegens de umma(islamitische gemeenschap), is nu geïndividualiseerd. In afwachting van de hele umma(islamitische gemeenschap) om het werk te verrichten, voeren veel moslims de strijd nu op eigen initiatief. Ook dit wordt gemotiveerd door een koranvers, dat zegt dat iedereen moet vechten voor de zaak van Allah, en dat iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf.Terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de Jihad, de kernideologie van de Islam…

Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef;”De Islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam.”…De wereldwijde Jihad is al aan de gang, zonder aanmerkelijke onderbreking sinds de 7e eeuw.Sinds de dag dat Mohammed zijn eerste openbaring kreeg, is het oorlog in de wereld met niet-moslims…De oorlog tegen Israël niets anders is en ook nooit iets anders geweest is, dan een klassieke Jihad. De Jihad tegen Israël wordt geëffectueerd door conventionele oorlogsvoering, en ook door terrorisme, evenals door diplomatieke en economische druk, en uiteraard ook propaganda. De hele rataplan. Er kunnen verschillen zijn in timing en tactiek tussen de snelle jihadisten van Hamas en de langzame Jihadisten van Fatah, maar er is geen enkel verschil in het uiteindelijke doel: Israël moet ophouden te bestaan als plaats waar Joden, en dan niet als dhimmis, kunnen leven op land dat eens islamitisch bezit was. Dit is alles. Geen enkel ander doel is acceptabel voor islamitische Arabieren, hooguit met uitzondering van een handjevol van de intellectueel en moreel meest geavanceerde moslims.Als je leest wat Hamas en ook Fatah in hun ideologische geschriften zeggen, begrijp je dat die bewegingen de strijd tegen de Joden beschouwen als een fase in de jihad. Nadat ze Israël verslagen hebben, is de rest van de wereld aan de beurt.De Islam heeft een sterk territoriale traditie: eenmaal veroverd gebied, blijft ten eeuwigen dage islamitisch…

Minstens 80% van alle terroristische aanslagen in de wereld worden uitgevoerd in de naam van de Islam.De terroristen die duizenden onschuldige slachtoffers de dood injoegen, komen als martelaren in het paradijs.De terroristen die bij de aanslagen het leven lieten, zijn in de ogen van moslims geen zelfmoordenaars,omdat zelfmoord verboden is in de Islam. Dit is voor hun strijd voor Gods zaak…IS,Hezbollah, Boko Haran,Moslim Broederschap,Hamas, al die organisaties komen voort uit de Islam.Alle leden zijn moslim. Zij volgen de Koran tot op de letter, ze roepen Allahu Akbar, voordat ze zichzelf opblazen, ze zijn bereid te sterven in naam van de Islam. Ze bidden vijf keer per dag, zoals een moslim hoort te doen.En ze doet netjes, wat er in de Koran wordt opgedragen.Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van de Koran…„IS toont het ware gezicht van de Islam, betoogt arabist Hans Jansen. „Want,IS brengt de Sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haran verricht, die niet in overeenstemming is met de Sharia,”zei Jansen.En moslims, ongeacht radicaal of niet-radicaal willen dat de hele wereld zich onderwerpt aan de Islam en wetten van de Sharia;zonder onderscheid tussen moskee en staat, tussen godsdienst en burgerlijke vrijheden…De Islam motiveert moslims om de Allah uit de Koran tevreden te stellen.Als een moslim slaagt, komt dit door de wil van Allah,die koopt hun leven in ruil voor het islamitisch paradijs.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (cf. Koran 4, vers 95)…Dus de moordenaar van zieken, oudjes en kinderen komt in de hemel, degene die een goed leven heeft geleid eindigt mogelijk in de hel.Zolang de moslims hun energie en motivatie halen en geïnstrueerd worden volgens de kerngeschriften van de Islam, zal er geen einde komen aan het moslimterrorisme…

Islam terrorisme kan alleen geëlimineerd worden als Islam zelf uitgeschakeld wordt.Om het terrorisme te bestrijden moet je hun doctrine bestrijden.Terrorisme bestrijden is een ding, de ideologie daarachter aanpakken is iets helemaal anders.We snoeien hier en daar een tak van de boom, maar de wortels blijven onaangeroerd.Om het terrorisme te bestrijden, moeten we de ideologie die erachter zit bestrijden.We moeten de militante Islam militair bevechten en haar ideologie ideologisch! En het ideologische gevecht is veel belangrijker, dan het militaire gevecht. We gaan en kunnen het militaire gevecht niet winnen. Denk eens na. Er waren maar 19 terroristen nodig om 3000 mensen te doden op 9/11. Er waren er maar 4 nodig om 52 mensen in Londen te doden en om 700 mensen te verwonden. Deze operaties kosten hen niets terwijl het ons massas geld kost. En er staan wereldwijd miljoenen terroristen klaar om toe te slaan.Als je terrorisme wilt bestrijden in Europa, begint met de islamitische websites, die soms financieel worden ondersteund door Westerse regering, begin in de moskeeën en op de islamitische scholen en sluit de grenzen nu!Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast en waar geen Jihad wordt gepredikt. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de Sharia en Jihad wordt afgewezen, dan horen we dat graag…

„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun politieke godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de Islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden,”zegt ex moslima Wafa Sultan(een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst).We moeten de ISLAM blootleggen aan de wereld.Bestrijd de ideologie van het terrorisme,de Islam. Vernietig deze verschikkelijke ideologie door onderwijs/opvoeding. Dwangmatig en agressief. Steun schrijvers die deze oorlog voeren. Produceer en vertaal anti islamitische lektuur en verspreid het ver en wijd. Start een radio en TV programma voor het bediscussieren van de Islam, Mohammed en de Koran in alle talen en zend het wereldwijd uit. Dit is cruciaal.Internet opent de hele wereld zodat we onderscheid tussen slecht en goed kunnen maken. En als je de moslims de vrijheid gunt, stort de Islam in een klap in!…

Wij hier zijn slechts een handvol schrijvers en gewone burgers, met niets anders dan de wil om haat te overwinnen en van de Aarde een vredevolle planeet te maken. Maar wij zullen winnen want liefde heeft meer kracht dan haat en waarheid is sterker dan alle leugens…Er is geen tijd meer voor politieke correctheid of bezwerend gedoe. Niet alleenons eigen bestaan, maar ook dat van onze beschaving is in gevaar.Nog langer zwijgen speelt enkel in de kaart van de fundamentalisten, die de moslimgemeenschappen in Europa vandaag bijna volledig in hun greep hebben.En mensen die het gevaar van de Islam niet kennen en die weigeren te luisteren, spelen in de kaart van de JIHAD/SHARIA…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!….https://zlj13051967.wordpress.com/2017/03/04/sluipend-jihad-veroverd-west-europa/

BudLzqnIMAA0Zd3.jpg-large

Yazidi executions taken from Isis Twitter account https://twitter.com/w_elkher

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen!

screen-shot-2016-06-14-at-09-41-17Islam beveelt zijn volgelingen om een wereldwijde islamitische staat te stichten, waarin iedereen heeft te leven volgens de Sharia(’De heerschappij is alleen voor Allah’-Koran:12:40…en ’Hij (Allah) duldt niemand in het delen van zijn heerschappij.’-Koran:18:26)…Alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(Dar al-Islam), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd(Dar al-Harb), dat moet worden veroverd/onderworpen(’Overwin en onderwerp de ongelovigen’-Koran 61:9, 48:28, 9:33)…”In het islamitische wereldbeeld is er meer dan 1400 jaar oorlog, omdat de niet-moslims nog steeds bestaan.Je beledigt de Islam al als je geen moslim wordt.En wil je weten wat de Islam van je wil, wil je de aspiraties van de Islam leren kennen, dan moet je allereerst de Sharia bestuderen.De Sharia leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen/niet-moslims een plicht is, waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden. Vrede is alleen mogelijk in de vorm van een tijdelijke wapenstilstand: de plicht tot strijd blijft onverminderd bestaan,”zei de bekende arabist Hans Jansen…

Kan iemand mij vertellen, hoeveel niet-moslims er in de afgelopen 1400 jaar tijdens de Jihad zijn gedood?…Effen kijken:de islamitische verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis der mensheid.In deze land alleen al zijn tussen de zestig en tachtig miljoen hindoes ter dood gebracht gedurende de eeuwen van invasies door islamitische legers.De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt ook in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen die door de Turken werden gedood tijdens WW-I…Volgens Bill Warner(directeur van het Center for the Study of Political Islam -CSPI) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam.Een ideologie die in 1400 jaren tijd zo’n 250 – 300 miljoen mensen heeft vermoord, is geen religie…

”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4). Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de Islam.”Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah”(Koran: 8:39)…Het islamitische terrorisme de directe toepassing is van de Koran, de Sunna Hadith en de Sharia.Jihad, strijd tegen het ongeloof en de ongelovigen, wordt sinds Wenens ontzet van 1683 niet meer door staten beoefend, maar door ongrijpbare particuliere organisaties, want een staat die jihad gaat voeren zou door de Westerse militaire overmacht vernietigd worden. Gemaskerde individuen daarentegen die vanuit een hinderlaag schieten, zijn lastiger te bestrijden.De wereldwijde Jihad of de heilige oorlog die door het IS,Boko Haram,Hezbollah,Hamas,Al Shabab,Taliban en Moslimbroederschap wortel schiet, poogt om alle volkeren uit te roeien of de niet-moslim te onderwerpen, en te vernietigen en niet alleen maar alle niet moslimoverheden te verwijderen, maar alle maatschappijen en culturen die niet Islamitisch zijn(“Bestrijdt hen, totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt,”Koran -8:39) …De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (cf. Koran 4, vers 95)…Dus de moordenaar van zieken, oudjes en kinderen komt in de hemel, degene die een goed leven heeft geleid eindigt mogelijk in de hel…Wij moeten erkennen dat de echte vijand niet de terroristen zijn. Eerder is het de Islam. Zolang de wereld zich niet deze waarheid eigen maakt en gaat begrijpen, en zolang het verkeerde politiek correcte beleid zal worden nagestreefd, zal deze oorlog blijven, en de nederlaag van de niet-gelovigen is gegarandeerd…

Jezus en Mohammed zijn elkaars tegenpolen.Mohammed was een legerleider, hij ging voor in de strijd, doodde zijn tegenstanders/onsculdige mensen.Jezus is daarentegen de verpersoonlijking van geweldloosheid. Als Hij wordt aangevallen en vermoord verzet Hij zich niet. Niemand denkt aan Jezus als een strijder of een moordenaar.Als christenen Jezus willen navolgen, dan zien zij een Jezus die geweld liefhebbend ondergaat.Jezus verbood het gebruik van geweld en zei dat iemand die het zwaard hanteert, door het zwaard zal omkomen. Hij doodde nooit iemand, maar wekte integendeel mensen op uit de dood.Gedwongen bekeringen wilde Jezus niet. Geloof is een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde.Het christendom heeft zich verspreid zonder gebruik van geweld…

De Kruistochten kwamen er pas, nadat er 400 jaar van islamitische bezetting van christelijk en joods grondgebied had plaatsgevonden. Het was dan ook een rechtvaardige strijd, met het terugkrijgen van het thuisland bezet door de islamitische doodscultus, als inzet.Ze hadden dus geen universele missie en de heilige oorlog was voor hen geen religieuze plicht, maar enkel een middel om zich te verdedigen.Iedereen die onderzoek doet naar het islamitisch-christelijk conflict vanaf het ontstaan van de Islam, ontdekt dat er al vele grote veldslagen plaats hadden gevonden tijdens de 500 jaar, die voorafging aan de val van Jeruzalem in 1099 door de Kruisvaarders. En dat al deze veldslagen het gevolg waren van de islamitische “Blitzkrieg” vanuit Arabië die, hoewel het Midden Oosten en Noord-Afrika, het hart van de christelijke nederzettingen waren, de gehele wereld trachtte te onderwerpen aan de Islam, zowel naar het noorden, oosten en westen,waar de bevolking werd gedwongen zich te bekeren tot de Islam, of als dhimmi/niet-moslims/ te leven onder de moslims, met alle discriminerende regels die hen werden opgelegd.De Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben, dat de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht en gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed, tot op de dag van vandaag.Westerse militaire acties worden gevoerd in opdracht van een regering, niet in opdracht van een kerk…

In de laatste decennia is het hard gegaan met een nieuwe poging van de Islam om het  Westen/Europa te onderwerpen/veroveren.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad,immigratie en terreur.De massa-immigratie altijd al een bewuste strategie van de Islam is geweest om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de Islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen.Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie werden geïslamiseerd.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie. Of Al-Hijra, zoals dat heet in de Islam.De geschiedenis van de Islam vanaf het begin een geschiedenis van kolonisering is.Met kolonisatie en jihad, heeft de Islam 57 staten gekoloniseerd,veroverd!…

In Europese steden,bestaan nu enclaves , waar de sharia in feite is ingevoerd en waar de politie zich niet of nauwelijks durft te vertonen.Met die aparte kledij,de hoofddoek en de djelleba, wilden ze tonen dat ze zich niet wilden integreren, zo werden ze een staat binnen de staat, die de staat uiteindelijk uitholde.In oktober 2011 verscheen de omvangrijke studie ‘Banlieue de la Republique’, waarin werd geconstateerd dat de Franse voorsteden zich tot aparte islamitische entiteiten ontwikkelen die zijn afgesneden van de Franse staat en waar de sharia in hoog tempo wordt ingevoerd.Ook andere West-Europese landen kennen zulke getto’s.Zulke wijken/getto’s bestaan voornamelijk uit werkenloze uitkeringstrekkers, armoedige vroegtijdige schoolverlaters met buitenproportioneel hoge misdaadcijfers en geweldsdelicten…

Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!…Door de Islam toe te laten hier wortel te schieten en zich hier te ontwikkelen, heeft Europa de grootste fout in haar geschiedenis gemaakt. Europa graaft zo haar eigen graf.De islamisering van Europa denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord…

csm_kies_voor_jezus_zwerver_utrecht_vooroordelen_christendom_54b03e3818 Het Christendom ligt aan de wortels van onze beschaving en verdient een bevoorrechte positie. Dat is een religie, gebaseerd op het evangelie en leven van Jezus Christus, zoals beschreven in het Nieuwe Testament. Jezus aanvaarden als jouw persoonlijke Redder(niet de paus,omdat hij kan niet Jezus vervangen), betekent dat je jouw eigen persoonlijke geloof in Hem stelt en op Hem vertrouwt. Niemand wordt gered door het geloof van andere mensen. Niemand wordt vergeven door bepaalde dingen te doen of te laten. De enige manier om gered of verlost te worden is om persoonlijk Jezus te aanvaarden als jouw Redder, door erop te vertrouwen dat Zijn dood heeft betaald voor jouw zonden en dat Zijn opstanding de garantie is voor een eeuwig leven (Johannes 3:16)…

In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament(in die tijd kende niet geordende juridische verbanden, die wij tegenwoordig hebben). We moeten hierbij opmerken dat dit woord van God dateert uit de periode voor Christus. Met de komst van Christus werd de leer op essentiële punten aangevuld of gewijzigd zoals Christus heeft gezegd: »Ik ben gekomen om de wet te vervolmaken.« De vorming van christenen is dan ook gebaseerd op het Nieuwe Testament, in het bijzonder de vier Evangeliën, die het leven en de leer van Jezus beschrijven. In de nieuwe aanvullende leer stelt God de liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid centraal.Het Nieuwe Testament zegt in:Mattheus 5.44: “hou van je vijanden en bid voor degenen die je vervolgen”.De strijd waartoe wordt opgeroepen (Ef. 6: 10-20) in het Nieuwe Testament is een geestelijke strijd, met geestelijke wapens.De Bijbelteksten kennen veel invloeden van vroegere culturen en bijbehorende wereldbeelden.En we de Bijbel dus niet zomaar kunnen oppakken met een: “zie je wel, het staat zo in de Bijbel”…En de teksten in de Bijbel zijn juist geformuleerd als historische verhalen, waarbij de gebeurtenissen in een ver verleden zijn geplaatst.Maar,de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu….

De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen/niet-moslims/, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend…”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.” (Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)…”O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54)….”God heeft van joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.”(Koran 5:60.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn doof, stom en blind.”(Koran 2:171.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) ..”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…”De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man.” (Koran 4, 176)…. ”De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid.” (Koran 4, 34)…. Overspel wordt volgens de Sharia op veel plaatsen gestraft met steniging…En afvallige moslims moeten gedood worden….Brrrr!!!…

Het is onmogelijk om CHRISTENDOM en ISLAM,de Bijbel en de Koran met elkaar te vergelijken.De Islam en het Christendom/de Bijbel en de Koran verschillen als dag en nacht van elkaar!Het zijn twee totaal verschillende werelden!Het imago van de Islam is niet alleen terreur en geweld, de Islam staat ook bekend als vrouwonvriendelijk, homo-onvriendelijk, slecht geïntegreerd, overlast gevend, cultureel achterlopend en ondemocratisch. Landen die grotendeels door moslims worden bevolkt worden geleid door dictators, zijn voortdurend in oorlog, de mensenrechten worden er massaal geschonden…“Aan de naïeve Westerling de Islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven.”…Wanneer wordt het Westen wakker?Zijn we ons nog steeds niet bewust van het feit dat de wereld de facto in oorlog is met de Islam,al 1400 jaar, die met een global jihad een wereldkalifaat poogt te installeren?Open je ogen,voor de ISLAM ze sluit!…Leve de Westerse beschaving (met judeo-christelijke roots)!…

“Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…” (KORAN-3: 28) ….

In elk van Europeese steden is er een tweede stad, een staat in de staat, een regering binnen de regering. Een moslimstad, een stad die wordt beheerst door de Koran …

Europa staat aan de vooravond van een grote oorlog, zoveel is inmiddels wel duidelijk…

Is een moslim terrorist een slechte islamiet of geld dat juist voor de ‘gematigde moslim’? Deze video is er zeer duidelijk over. Jihadisten zijn betere moslims, omdat ze nauwkeuriger uitvoeren wat de Koran opdraagt…..

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Niet het Rusland van Poetin,maar ‘Nieuwe Wereld Orde’ en de ISLAM zijn het grootste gevaar voor de mensheid!

https://i0.wp.com/media.vanityfair.com/photos/553e4307db753b82389c725f/master/pass/vladimir-putin-dog-george-w-bush.jpgJames Paul Warburg (1896-1969, topbankier en lid van de CFR in een toespraak voor de Senaat van de VS, 7 februari 1950:‘We zullen een wereldregering krijgen, of we het willen of niet.De enige kwestie is om te weten of de wereldregering met toestemming of door strijd geïnstalleerd zal worden.’…Wij worden opgevoed om onze regeringen te vertrouwen en geloven dat deze zich om ons lot bekommeren. Dit is echter een grote misvatting. Onze politieke leiders zijn niet meer dan marionetten gedirigeerd door een geopolitieke supranationale kracht. Deze bestaat uit de rijkste families op onze planeet en de machtigste multinationals. Zij worden door niemand gecontroleerd of ter verantwoording geroepen. Het doel van deze elitaire heersende klasse is de oprichting van een technocratische werelddictatuur. Het zal een dictatuur zijn die erger is dan alle voorgaande dictaturen…

Regeringen die zich niet willen inlaten met de Nieuwe Wereldorde en opkomen voor hun eigen soevereiniteit, worden eenvoudig weggepoetst. Als voorbeeld noem ik het voormalige Joegoslavië. De Balkan vormt een sleutelpositie in de politiek van de Nieuwe Wereldorde.Slobodan Milošević weigerde een ‘akkoord’ te ondertekenen, dat de bezetting van Servië en de omschakeling naar een markteconomie inhield. Zijn volk werd gebombardeerd en hij werd vervolgd in Den Haag. Dit soort onafhankelijkheid was ontoelaatbaar.Het Internationale Joegoslaviëtribunaal (ICTY) in Den Haag heeft in alle stilte voormalig Servisch president, wijlen Slobodan Milošević, vrijgesproken van oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Oorlog van 1992-95 en ook van de slachting in Srebrenica, waarmee het centrale argument voor de NAVO-oorlog tegen Servië wegvalt. Het werd zo goed als volledig verzwegen door de media.Het onschuldig verklaren van een man die werd beschuldigd van de ergste misdaad, genocide, heeft de krantenkoppen niet gehaald.Noch de BBC noch CNN brachten er verslag van uit…Maar,het kleine Servië heeft laten zien dat verzet mogelijk is…

De VS is bereid complete -verre- volkeren aan chaos en genocide bloot te stellen om in haar gevaarlijke zucht naar wereldalmacht te voorzien.Deze staat heeft,met hulp van EU, NAVO en VN na WWII meer dan 80 landen aangevallen met de meest vreselijke bommen en munitie.Ontelbare regeringen zijn omvergeworpen om er Amerikaanse muppets te plaatsen.Onder geen enkele Amerikaanse president is zo lang oorlog gevoerd, als onder Barack Obama.Hij heeft militaire acties in Libië, Pakistan, Somalië, Jemen, Kameroen en Oeganda.Daarnaast startte Obama proxy-oorlogen in Syrië en Oekraïne.De oorlog met drones is onder Obama toegenomen: Bush lanceerde 51 aanvallen met een drone, bij Obama staat de teller al op 330…Nobelprijs Vrede winnaar Obama vermoord 470.000 mensen in Syrië, 360.000 in Irak, 30.000 in Libië…Hij beloofde om samen met Rusland in Syrië de door Amerika getrainde en gefinancierde terroristen te vernietigen, maar in plaats daarvan blijft hij hen ondersteunen.Obama weigerde ook christenen te helpen in Midden-Oosten, die met genocide en uitroeiing bedreigd werden…

In het Rusland van Poetin zijn ze uiteindelijk tegen een muur gebotst.De Amerikanen dachten dat ze al in het bezit waren van de wereldheerschappij en dat ze voor eigen belangen in ieder land konden ingrijpen zonder zich wat aan te trekken van andere volkeren en andere regeringen.Transformatie van Rusland van een westerse Jeltsin vazalstaat naar een soevereine onafhankelijke Poetin staat, veroorzaakte een agressief tegenoffensief door de VS en haar marionet de EU.De grote internationale spanningen zijn uitsluitend aan de globalisten in Washington en Brussel te wijten, die een neonazistische staatsgreep in Oekraïne op touw zetten, een false-flag aanslag op een passagiersvliegtuig uit Amsterdam aangrepen om Rusland zwart te maken, tegen alle eerdere beloften en verdragen in steeds meer troepen, tanks en vliegtuigen naar het voormalige Oostblok sturen, agressieve militaire manoeuvres bij de Russische grenzen en kust uitvoeren, en in Syrië diverse islamitische terreurorganisaties steunen en bewapenen, om de legitieme regering van president Assad, bondgenoot van Rusland, omver te werpen…

De Russische President Poetin wil een andere wereld, waarin er sprake is van echte samenwerking en partnerschap zonder dwang. Hij wil dat er rekening wordt gehouden met de wensen van de volkeren en dat hun soevereiniteit wordt gerespecteerd.Rusland is niet onze vijand, Rusland is onze bevrijding!We hebben onze vrijheid aan de Russen te danken.Het doet Russen pijn dat het Westen hun rol tijdens de Tweede Wereldoorlog vergeet. Terwijl de Slag om Stalingrad, die vandaag zeventig jaar geleden eindigde in een zege voor de Russen, wordt gezien als een van de keerpunten van de oorlog.Na Stalingrad hebben ze Boedapest en Warschau bevrijd. Uiteindelijk zaten Russen in Berlijn.Het Russische volk heeft al vaak genoeg offers gebracht, om de mensheid te redden en vrede af te dwingen.In de tweede wereldoorlog zijn het wel de Russen geweest die de meeste doden te betreuren hadden tov andere landen.De gehele tweede wereldoorlog, de Amerikanen hebben niets gedaan,ze hebben rustig gekeken hoe wij in Europa elkaar vermoorden…

Er zijn meer dan genoeg bronnen te vinden, tot in de rooms-katholieke kerk toe, waaruit blijkt hoezeer de elite Hitler als een ideale dictator zag, ja, zelfs als een messias, die de Nieuwe Wereld Orde zou creëren.We denken dat we de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen, maar we hebben verloren en leven nu allemaal in het Vierde Rijk.Die hele oorlog is nooit gestopt! Alleen verplaatst en andere strategie.De zelfde mensen (families) trekken nog steeds aan de touwtjes en de zelfde leiden er nog elke dag onder.Ze gebruiken het geldsysteem en handelsverdragen om landen te vernietigen in plaats van legers.Nazi-Duitsland enorme geldbedragen exporteerde naar neutrale landen met de bedoeling en ook met de hoop dit na de oorlog weer te kunnen gebruiken voor economische wederopbouw, maar dan op nazi/NWO/ voorwaarden.Voor veel toonaangevende industriële figuren, dicht bij het nazi-regime, Europa werd een dekmantel voor het nastreven van de Duitse nationale belangen.Veel oud nazi’s, nazi bankiers (Herman Abs: Deutsche Bank), industriëlen (Krupp, Flick, IG Farben, BMW, Siemens, Volkswagen, BASF, Bayer) en talrijke hoge nazi-ambtenaren kregen na de oorlog hun baantjes terug.Krupp werd na de oorlog een van de belangrijkste bedrijven in Duitsland.Het Marshallplan is feite het Duitse/nazi economische herstel.Slechts weinig politici weten waar het concept van het verenigde Europa oorspronkelijk vandaan kwam.Ligt de toekomst niet in een groot en sterk Europa op de manier zoals Hitler wilde?Nu Europa later de wereld…

Terwijl de wereld in de richting van een nieuwe ‘Koude Oorlog’ lijkt te razen, met zelfs een mogelijke nucleaire confrontatie, speelt de Westerse zogenaamde ‘vrije pers’ weer de rol van de gehoorzame propagandamachine.De media spelen een uiterst belangrijke sleutelrol in het doen slikken door de publieke opinie van de NWO-politiek.John Swainton, gedurende vele jaren uitgever van de New York Times, deelde in zijn afscheidsrede de volgende onthullende uitspraak aan zijn medewerkers mee: “Er bestaat geen vrije pers. Jullie, lieve vrienden, weten dat, net als ik. Niemand van jullie zou het ook maar durven zijn eigen mening eerlijk weer te geven. Wij zijn allemaal instrumenten en horigen in dienst van de financiële machthebbers achter de coulissen. Wij zijn marionetten die dansen en springen, wanneer aan het touwtje getrokken wordt. Onze kennis, onze vaardigheden en zelfs ons leven behoort aan deze mannen toe. We zijn niets meer en niets minder dan intellectuele prostituees.”...Udo Ulfkotte is een duitse journalist, die in 2014 uit de school klapte en naar buiten bracht dat in Duitsland bijna de gehele reguliere media was omgekocht door de geheime diensten uit eigen land, maar ook door de CIA.De Duitser was één van de eersten die op grond van zijn talrijke bronnen en insiders openlijk waarschuwde voor de plannen van de Europese elite om onze landen met miljoenen moslimmigranten te islamiseren, waardoor het defintief gedaan zal zijn met onze welvaart, vrijheid en veiligheid.Udo Ulfkotte was een grote bedreiging voor de NWO elite en hij werd geëlimineerd....

VS vormt bedreiging voor de hele wereld, net als Duitsland onder Hitler.Tijdens de Internationale Veiligheidsconferentie in Munchen in 2007, waarschuwde Vladimir Poetin de Westelijke leiders al, dat de wereldwijde Amerikaanse bemoeizucht en agressieve expansie, de wereld dichterbij de Derde Wereldoorlog heeft gebracht dan ooit tevoren. Deze oorlog zal mogelijk de meest verwoestende in de menselijke geschiedenis zijn en leiden tot de inzet van kernwapens.Onlangs de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu vertelt in een gesprek met het Russische persbureau Sputnik, dat Rusland bewijzen heeft dat Amerika bezig is om in Europa en Turkije een kleine 200 kernbommen te plaatsten.Dit gaat absoluut leiden tot een nog verder verslechterende militaire situatie in de wereld.In 2002 heeft de Amerikaanse Senaat het groene licht gegeven voor de inzet van nucleaire wapens in het geval van oorlog. Atoombommen zijn onderdeel geworden van de “militaire gereedschapskist”, ze kunnen naast conventionele wapens worden gebruikt.Dus,kernwapens worden door Washington bestempeld als “instrumenten van de vrede”…Brrr…En dames en heren:zijn jullie klaar voor de volgende/laatste/ nucleaire oorlog?De mensen die waarschuwen voor een komend Armageddon zijn als een roepende in de woestijn. Zelfs een Vladimir Poetin die van de daken schreeuwt hoe gevaarlijk men bezig is, wordt niet gehoord. De bevolking van Nederland zou nu toch echt wakker moeten schrikken, maar zal dat ongetwijfeld niet doen. De meeste oorlogen beginnen zonder dat de grote massa dit weet, pas op het moment dat hij daadwerkelijk uitbreekt, weten ze dit….

Tegen alle verwachtingen in, werd Trump de overwinnaar voor de macht, hij wordt gezien als hun laatste hoop om de eeuwenoude missie van de globalisten voor de invoering van de Nieuwe wereldorder af te weren, dat voor de mensheid slavernij en ontvolking betekent.Het Amerikaanse volk heeft het ESTABLISHMENT (de gevestigde politieke orde) weggestemd.We zien dit soort bewegingen overal.De VS geeft duizenden miljarden uit aan conflicten en oorlogen over de hele wereld, terwijl thuis 50 miljoen mensen in armoede leven. Wegen en bruggen zijn kapot en binnensteden verpauperd, lijkt wel een derde wereld land.De aanhangers van Trump werden afgeschilderd als racisten, seksisten, masochisten, terwijl het in feite mensen waren die werden GEMARGINALISEERD door de media en zich NIET door de media laten vertellen wat ze moeten voelen en denken.De komst van Trump in het Witte Huis met zijn America first-agenda voor het buitenlandse beleid, markeert een fundamentele verandering van de politieke wereldorde.De zogenoemde Wilson-doctrine van een wereldorde, gebaseerd internationale instituties en allianties- zoals het IMF, de NATO en de Europese Unie – staat op het spel.Als Amerika zich als grootste financier terugtrekt uit het praat- en borrelclubje zoals Trump dat omschrijft, zal de VN heel wat beter op zijn centjes moeten gaan letten. Het praat- en borrelclubje in Brussel staat hetzelfde te wachten ….

Links in Amerika heeft verloren en we kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat dat gevolgen zal hebben voor het politieke landschap van Europa en voor de mondiale verhoudingen.Het geduld bij burgers van eurolanden raakt ook op, nu men eindelijk lijkt in te zien dat het beleid van pappen en nathouden geen verbetering van de leefomstandigheden met zich mee heeft gebracht. In de eigen natie waar de gekozen regering meer met de EU bezig lijkt te zijn, dan met het eigen binnenlandse beleid is men het zat om te zien hoeveel contributie er moet worden afgedragen aan die bodemloze put in Brussel.We moeten de Europese Unie hervormen naar een nieuw samenwerkingsverband van souvereine staten, met eigen valuta’s en bilaterale handelsverdragen met Rusland….Met Trump als president, kunnen de betrekkingen tussen de VS en Rusland aanzienlijk verbeteren. Dit zou niet alleen goed zijn voor de VS en Rusland, maar ook voor de rest van de wereld.Door verkiezing van Donald Trump,is de wereld maar net ontsnapt aan een derde wereldoorlog!…https://www.youtube.com/watch?v=RV2nUfgkPLk&feature=youtu.be

 

Posted in Uncategorized | 4 Comments

OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

https://zlj13051967.files.wordpress.com/2013/09/zombie-apocalypse-is-possible-1.jpg?w=788&h=546Na het nazisme en communisme is de ISLAM de derde totalitaire ideologie die ons bedreigt.De meeste mensen denken dat de ISLAM een godsdienst is zoals elke andere, met vooral een spirituele boodschap, die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar.Islam is een gewelddadige religieuze-politieke-culturele ideologie, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…

In de wereldbeschouwing van de Islam bestaat de wereld uit twee delen: Dar al-Islam en Dar al-Harb. De Dar al-Islam, het ‘huis van de islam’ is het deel van de wereld waar het gezag van de islam geldt, de Dar al-Harb, het ‘huis van de oorlog’ is het deel van de wereld wat nog aan de Islam onderworpen moet worden(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)…Maak je geen enkele illusie! Europa behoort tot de Dar al-Harb en moet worden onderworpen/veroverd.Voor de derde keer in 14 eeuwen is de Islam in staat om voet aan de grond te krijgen in Europa.Nu zijn we getuige van de historische gebeurtenis van de derde agressieve expansiegolf van de Islam.Deze keer zet Jihad in op immigratie, vermeerdering en terreur…De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.De massa-immigratie is altijd al een bewuste strategie van de Islam geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!…

De afgelopen decennia was het multiculturalisme het heersende geloof in West-Europa: de christelijke traditie is slecht, alle andere culturen zijn goed. In deze sfeer werden vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw op grote schaal moslimimmigranten binnengehaald. Werd op de christelijke traditie bijna alleen nog maar afgegeven, de Islam werd als een verrijking voor onze cultuur beschouwd.Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones(parallel samenlevingen; een staat in een staat), waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben,waar de sharia,islamitisch recht heerst en waar vaak 40 tot 60% werkloosheid heerst.In Frankrijk bericht de regering nu op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone”: Hardcore-islamieten leggen er in sommige buurten hun wetten op.In deze stedensharia-gecontroleerde zones, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”…

De Koran en de Sharia dienen als leidraad voor gemeenschap en individu voor het leven van alledag volgens het ethisch imperatief: ‘het behoorlijke te gebieden, het verwerpelijke te verbieden en te geloven in God/Allah’.Een ware moslim kan slechts leven in een islamitisch rijk. Een ware moslim kan niet in een democratische rechtsstaat te leven, want in een democratie worden de wetten door de mensen gemaakt. De ware moslim erkent slechts de wet van Sharia/Allah.De moslims zien zichzelf als de beste leefgemeenschap die onder mensen mogelijk is (aldus de Koran soera 3,110)…De moslims  beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de Islam en zijn loyaliteit gaat met name uit naar een wereldkalifaat en niet naar zijn land…Moslims, ongeacht radicaal of niet-radicaal willen, dat de hele wereld zich onderwerpt aan de Islam en wetten van de Sharia…

Bij de opmars van de Islam speelt de moskee een centrale rol.Een moskee(de moskeeën zijn de kazernes,zei Erdoğan) is een huis of plaats waar de gemeenschap samenkomt voor gebed, maar ook voor alle sociale, culturele en politieke kwesties, waar men mee geconfronteerd wordt, worden hier besproken. Alle besluiten daaromtrent worden in de moskee genomen. Het vrijdaggebed wordt gevolgd door de Khutba(toespraak), die gaat over de belangrijke onderwerpen van het moment. In tijden van grote spanning in dominante moslimlanden, breken na het vrijdaggebed vaak rellen uit, dat zegt iets over wat er in de moskee `gepreekt` wordt.In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia wordt gepromoot.Bijna alle activiteiten in de moskeeën zijn gewijd aan het bestrijding van de “kafir’s”/niet-moslims.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia en Jihad niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de Sharia en Jihad worden afgewezen, dan horen we dat graag…Vandaag zijn in West-Europa duizenden moskeen en andere soort islamitische instellingen.En op elke plaats waar nu een moskee staat, is dat grondgebied nu van de Islam en dat krijg je nooit meer terug… Christenen worden echter in islamitische landen vervolgd en onderdrukt. Ze mogen geen kerken bouwen, geen diensten beleggen, zelfs geen Bijbel bezitten en in islamitische landen zijn ze nog steeds bezig met Christenen uit te roeien.Wij protesteren niet eens. Onze regering protesteert niet. De Verenigde Naties protesteren niet. De wereldraad van kerken protesteert ook niet…BAH!…En als u niet open staat om meer Jihad(een instrument voor zowel de wereldwijde verbreiding van de politieke godsdienst en de oprichting van een keizerlijke wereld staat) en Sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi of racist…

In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.En als dit in 57 landen niet gelukt is, waarom dan ineens in Europa wel?Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient..Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd….

De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer. Madrid, Londen, Kopenhagen, Parijs, Brussel,Nice,Berlijn,enz.: de lijst van aanslagen wordt steeds langer, evenals het aantal onschuldige doden.De daders van de aanslagen zijn de kinderen van de massa-immigratie en de multicultuur, die vandaag de aanslagen in de straten van onze Europese steden plegen. Maar, kan ik nog reizen met openbaar vervoer of vliegtuig, kan ik nog op een druk plein op een terrasje zitten, zijn mijn kinderen veilig op school, in welke Europese stad ontploft de volgende bom?…Islam terrorisme kan alleen geëlimineerd worden als Islam zelf uitgeschakeld wordt.Terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de Jihad, de kernideologie van de Islam.Jihad, strijd tegen het ongeloof en de ongelovigen/niet-moslims, wordt sinds Wenens ontzet van 1683 niet meer door staten beoefend, maar door ongrijpbare particuliere organisaties, want een staat die Jihad gaat voeren zou door de Westerse militaire overmacht vernietigd worden. Gemaskerde individuen daarentegen die vanuit een hinderlaag schieten, zijn lastiger te bestrijden.Jihadistisch terroristen zijn van mening dat ze een heilige oorlog voeren tegen de vijanden van de Islam. In hun jihad menen zij op te komen voor de belangen van de Islam en voor de belangen van alle moslims, overal ter wereld.Sterven voor de zaak van de Islam in een fysiek gevecht (de Jihad) is zelfs de enige manier om zeker in het paradijs te komen:„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”(Koran 4, vers 95)…

De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de Islam…De islamitische verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis der mensheid.In deze land alleen al zijn tussen de zestig en tachtig miljoen hindoes ter dood gebracht gedurende de eeuwen van invasies door islamitische legers.De grootste genocide tijdens mijn leven was waarschijnlijk die in Oost-Pakistan (1971, officieel 3 miljoen doden), een Jihad, die vooral de hindoe-minderheid viseerde.De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt ook in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen, die door de Turken werden gedood tijdens WW-I.…Volgens Bill Warner(directeur van het Center for the Study of Political Islam -CSPI) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)…Vrede met de Islam is onmogelijk, totdat ofwel, de hele wereld met JIHAD(harde en zachte) tot de Islam is bekeerd, ofwel de islamitische bedreiging volledig is weggevaagd…

De Koran roept alle moslims op om mee te strijden voor de uitbreiding van de Dar al-Islam. Voor deze strijd, de jihad, is het gebruik van geweld geoorloofd. In de Koran staat een groot aantal oproepen om gewelddadig op te treden tegen niet-moslims.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend…”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…”O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54)…”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn doof, stom en blind.”(Koran 2:171.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) …”De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man.” (Koran 4, 176)…. ”De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid.”(Koran 4, 34)…“De mannen hebben een rang boven haar/vrouwen“(Koran 2:228)…”Een Kafir/niet-moslim/ mag onthoofd worden” (Koran 47:4) …”Een Kafir mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)… enz,enz,enz… Wanneer we een eenvoudige blik werpen op deze passages uit de Koran, wordt duidelijk hoe gemakkelijk het is voor veel moslims om haat en vijandigheid te voelen jegens joden, christenen en andere niet-moslims.De Koran voor de moslims het letterlijke woord van Allah is.En het is voor hen onmogelijk om sommige passages van de Koran voor irrelevant te verklaren, omdat daar oproepen staan om ten strijde te trekken tegen ongelovigen/niet-moslims…

In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament(dateert uit de periode voor Christus),waar zijn ook teksten te vinden, waarin oproept tot geweld.Maar die teksten hadden betrekking op specifieke gebeurtenissen. Het waren opdrachten, geen voorschriften die tot op de dag van vandaag gelden.Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden, komt in de Bijbel niet voor.Dus om te zeggen dat ‘er in de Bijbel ook geweld voorkomt’ is schandalig banaal en misleidend.En de teksten in de Bijbel zijn juist geformuleerd als historische verhalen, waarbij de gebeurtenissen in een ver verleden zijn geplaatst.Maar,de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu…Met de komst van Christus werd de leer op essentiële punten aangevuld in het Nieuwe Testament of gewijzigd zoals Christus heeft gezegd: »Ik ben gekomen om de wet te vervolmaken.« In de nieuwe aanvullende leer stelt God de liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid centraal(Mattheus 5.44: “hou van je vijanden en bid voor degenen die je vervolgen”).Jezus verbood het gebruik van geweld en zei dat iemand die het zwaard hanteert, door het zwaard zal omkomen.De strijd waartoe wordt opgeroepen (Ef. 6: 10-20) in het Nieuwe Testament is een geestelijke strijd met geestelijke wapens:“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld en onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de kwade geesten”, zei Jezus.En de Kruisvaarders waren niet in de geest van hun leider Jezus Christus.De Kruisvaarders zagen zichzelf als pelgrims die probeerden christelijke gebieden te heroveren en te bevrijden van de wrede indringers.Ze begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen…

Vrouwen zijn het grootste slachtoffer van de Islam.Zij worden als een soort minderjarigen beschouwd die altijd van een man afhangen. Daartegenover staat dat een vrouw aan haar man moet gehoorzamen(“de mannen hebben een rang boven haar/vrouwen“-Koran 2:228). Indien nodig moet een man zijn vrouw “tuchtigen” om haar op het rechte pad te houden, zoals ouders dit doen met hun kinderen. Omgekeerd geldt dit niet; een man moet niet aan zijn vrouw gehoorzamen en het is ook haar verantwoordelijkheid niet om hem op het rechte pad te houden en zo nodig te “tuchtigen”.De bekende korantekst die aangeeft dat de vrouw geslagen mag worden indien ze opstandig is, handelt niet over algemene ongehoorzaamheid van de vrouw, maar gaat specifiek over het weigeren van seks aan haar man: ‘Maar zij van wie jullie opstandigheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen in bed en slaat haar’ (Koran 4:34)….’Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt’ (Koran 2:223)…Een vrouw die verkracht is in een islamland wordt behandeld als dader. Zij heeft overspel gepleegd en verdient zweepslagen of steniging als straf.Een vrouw die verkracht is, 4 getuigen moet hebben, die kunnen getuigen dat er sprake is van verkrachting. Als ze dat niet kan, wordt de verkrachte vrouw vervolgd wegens seks buiten het huwelijk en kan ze zelfs gestenigd worden.Een Nederlandse vrouw wordt vastgehouden in Qatar, nadat zij in de hoofdstad Doha verkracht zou zijn. Het gaat om de 22-jarige Laura de B. uit Utrecht, die daar met een vriendin op vakantie was.Een 24-jarige Noorse vrouw die in Dubai is verkracht, heeft daarvoor een gevangenisstraf gekregen van 16 maanden.De vrouw was op zakenreis in het land, toen ze werd verkracht. Ze deed aangifte, maar werd vervolgens zelf beschuldigd van seks buiten het huwelijk.Zo kreeg een Australische vrouw in 2008 acht maanden cel, nadat ze had verklaard door drie de Arabische collega’s te zijn verkracht…

Het symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking,zoals hoofddoek, nikab en boerka.De hoofddoek of hijab is het teken van de vastberaden afwijzing van het idee dat mensen gelijk zijn.Doordat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen, die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden(door de hoofddoek, laten moslima zien dat ze geen westerse hoeren zijn)…Er staat nergens in de Koran dat een vrouw een hoofddoek moet dragen.Ik ben geen Korangeleerde, maar naar mijn mening zegt deze passage niets over het bedekken van het hoofdhaar, maar alleen iets over het bedekken van de borsten en het geslachtsdeel:“En zij moeten sluiers over hun boezem dragen en hun sieraad niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten.“(Koran 24:31)…

Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen.De islamisering van West-Europa denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord.De spanningen in de samenleving stijgen, en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk…De wereld zal niet vergaan door de slechten, maar wel door de goeden die aan de kant staan en niets doen!…….

Deze artikel over de ISLAM, die we moeten verspreiden op het hele internet. Op elke plaats, in de media, voorleggen aan politici en belangrijke instellingen om te informeren welk gevaar deze duistere ideologie vormt….

Posted in Uncategorized | 9 Comments

De demografische, culturele en militaire jihad moeten van Europa Eurabia maken!

https://i.ytimg.com/vi/qj5n3963Glc/maxresdefault.jpgHeel de wereld moet onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van de Islam(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)…En alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(Dar al-Islam), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd(Dar al-Harb), dat moet worden veroverd/onderworpen(’Allah duldt niemand in het delen van zijn heerschappij’-Koran:18:26)…Vrede met de Islam is onmogelijk totdat ofwel de hele wereld met JIHAD(harde en zachte) tot de Islam is bekeerd, ofwel de islamitische bedreiging volledig is weggevaagd.Geloven in de Islam, is het geloof te hebben dat de hele wereld veroverd en onderworpen moet worden. En om een echte moslim te zijn, moet men zich geroepen voelen om te helpen bij de wereldwijde verovering, of dat nu is door het verstrekken van geld en middelen aan de jihadisten of om zelf jihadist te zijn…

Twee maal trachtte de Islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam.Omdat dit met militaire middelen keer op keer mislukte, gooide de Islam het zo’n 50 jaar geleden over een andere boeg, namelijk door middel van miljoenen migranten de Westerse samenleving, stap voor stap van binnenuit te ondermijnen en uiteindelijk over te nemen.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie.Media en politici blijven het maar over vluchtelingen hebben, terwijl het feitelijk over migranten gaat.Vluchtelingen die werkelijk alles hebben verloren, bereiken onze kusten überhaupt niet. Want vluchten kost van oudsher geld, veel geld.In de media worden vaak alle vreemdelingen op één hoop gegooid en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen (illegale) migranten en vluchtelingen…Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Nederland, dat in de jaren zestig slechts enkele duizenden moslims telde, heeft er thans meer dan een miljoen…

De massa-immigratie/Al-Hijra/ altijd al een bewuste strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad. Tientallen landen zijn zo veroverd!Dankzij migratie/Al-Hijra/, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd! Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie/Al-Hijra/.Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.De snelle toename van de moslimbevolking in de meeste Europese landen is niets meer of niets minder dan de derde islamitische verovering van Europa.De geschiedenis van de islamitische veroveringen vanaf de zevende eeuw vertoont grote gelijkenissen met de groeiende islamitische invloeden binnen het moderne Europa. Langzaamaan verspreidt de Islam zijn macht, zij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is…

Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben. “Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)…“Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims”(Koran 4:101.)…“God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)…“Wie vrienden wordt met ongelovigen is God ongehoorzaam”(Koran 5:81.)…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen! (Koran 60.4)”….Europese volkeren vluchten uit hun wijken en komen er nog meer straten en wijken onder moslim controle.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze steden, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”In Frankrijk bericht de regering op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones…In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd….

Veel mensen de term islamisering niet helemaal begrijpen.Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld.Islamisering is een proces waarbij de religie sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaat domineren, waarbij de evolutie steeds meer facetten aan geeft van onze samenleving of cultuur worden beïnvloed en gedomineerd door de wetten en gebruiken van de Islam.In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken, in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.Het investeren in gebedshuizen en islamitische onderwijsinstellingen heeft ook te maken met de veroveringsstrategie. Moskeeën zijn er tegenwoordig overal in Nederland/Europa. Vroeger waren zij zeldzaam.Deze gebouwen/ kazernes(zei Erdoğan) worden gebruikt om de Islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo…

In moskeeën het handhaven van de sharia wordt gepromoot.Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast.Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag. Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee, dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds. De moslimbevolking in Europa wordt ook vanuit islamitische staten gestimuleerd om op partijen te stemmen, die de Islam zoveel mogelijk ruimte geven.Het gescheiden zwemmen van mannen en vrouwen, de gescheiden loketten bij gemeentelijke diensten en het halal voedsel voor gedetineerden zijn ook voorbeelden van die islamisering.Vergelijk West-Europa in de jaren 70 met nu.Dan zie je de toegenomen invloed van de Islam overal.En hoe de Schilderswijk er 35 jaar geleden uitzag? Zagen we daar veroveringssymbolen zoals moskeeën, hoofddoekjes, minaretten, islamitische slagerijen, burqa’s, islamitische scholen en djellaba’s? Neen. En nu?…Het verloopt allemaal volgens islamitisch plan, en iedereen die daar wat van vind en het een gevaar voor Nederland vind moet zijn muil houden en is een racist….

Het grootste probleem in Europa is de islamisering.Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier binnen te halen! Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht. Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!…“Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”(Koran 2:85)…Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient.En “een afvallige zal branden in de hel”(Koran2:217)…Als explosieve en noodlottige cocktail van islamisering, massa-immigratie en geweld/aanslagen niet kan gestopt worden, dreigt in Europa een burgeroorlog.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk.Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig. Helaas leven wij in een maatschappij waarin we eerst wachten tot het huis goed in brand staat, en dan pas gaan blussen….

De islamisering van de Nederlandse samenleving denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord.Men spreekt over een kleine minderheid (fundamentalisten, wahabisten, salafisten…) maar het is altijd een minderheid die de toon bepaalt. Lenin en de Leninisten waren ook een minderheid. Dat had je ook in nazi-Duitsland. In tijd van de Tweede Wereldoorlog,het waren ook overwegend keurige nette en buitengewoon aardige mensen,net als ‘gematigde’ moslims,die deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en 50 miljoen mensen werden vermoord!De meerderheid leunde achterover en liet het allemaal gebeuren.Het is een hard meetbaar feit dat de vredelievende meerderheid, de ‘’zwijgende meerderheid’’ bang is en onbelangrijk.Communistisch Rusland bestond uit Russen die alleen maar in vrede wilden leven, toch waren de Russische communisten verantwoordelijk voor de moord op ongeveer 20 miljoen mensen.De vredelievende meerderheid was irrelevant.China’s gigantische bevolking was ook vredelievend, maar Chinese communisten slaagden erin om het duizelingwekkende aantal van 70 miljoen mensen te vermoorden.…

De moslimwereld bestaat uit twee groepen. 1) De extremisten 2) De zwijgende meerderheid. De zwijgende moslim meerderheid zijn degenen, die in veel opzichten het geweld mogelijk maken.Stilte is een vorm van goedkeuring. Zogenaamde ‘gematigde’ (lees: zwijgende moslims) ‘meerderheid’ dezelfde religieuze ambities en dromen over een wereldwijd kalifaat koesteren, als de zogenaamde ‘radicale’ varianten. En in dat licht zullen zij zich nooit verzetten tegen de zogenaamde ‘extremisten’ als deze de kafirs (niet-moslims) ‘een lesje buigen voor de enige ware religie’, ofwel in hun ogen de Islam, geven en u wel fysiek onderwerpen aan de islamitische regels en wetten.De boodschap van de Koran is duidelijk: met alle middelen proberen om de hele wereldbevolking het islamitisch geloof op te dringen!En zolang er Islam-terrorisme is, zal het Islam-vrees zijn….De enige manier om als gewoon burger nog iets te doen aan de ondergang van Nederland, en om de toekomst van je kinderen te redden, is het stemmen op de PVV…
https://i0.wp.com/static.businessinsider.com/image/5405daf7ecad04673e44e2f6/image.jpgDe Islam heeft 1400 jaar geleden, de oorlog verklaard aan alles wat niet-islam is(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)!…En ”bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)… De dreiging van het islamitisch radicalisme was nooit groter dan vandaag.Bijna overal in onze wereld waar zich grote geweldsproblemen voordoen, is de Islam betrokken.Zo’n 70 procent van alle aanslagen wereldwijd wordt gepleegd door mensen met een religieuze en met name islamitische achtergrond…Europa is al heel lang in oorlog met het jihadisme. En die strijd gaat zeker escaleren omdat de islamistische koorts nu overal is uitgebroken. Het betreft niet meer slechts één gebied of land. Jihadi’s zijn overal: op straat, in restaurants, vliegvelden en in de metro.Er bestaat ook nog de serieuze mogelijkheid dat de jihadistische groepen chemische, biologische of nucleaire aanslagen plegen. Zie daarvoor de rapporten van de inlichtingendiensten…

We zijn in oorlog met het ‘terrorisme’, hoor ik overal zeggen. Neen, we zijn in oorlog met de Islam. Of beter nog: de Islam is in oorlog met het Vrije Westen en dat al 1400 jaar.Terrorisme is een middel, niet de bron van de strijd. Het terrorisme is de modus operandus, de jihad de strategie en de Islam de ideologie.De Koran beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de Islam als enige echte religie in de wereld overblijft; ”Bestrijd iedereen op de weg van Allah en doodt degenen die niet in Allah geloven.” …Terroristen die anderen aanvallen, de ware Islam toepassen, die al werd gepraktiseerd door Mohammed:”Wij hebben de opdracht gekregen van Allah om de mensheid te bevrijden uit ongeloof, uit slavernij – slavernij van je begeerte, van een ander mens, van een afgodsbeeld”-zei jihadist Shabir Burhani.De tienduizenden mensen zijn het afgelopen jaaren afgeslacht door Boko Haram, Al Shabaab, ISIS, Al Quaida,Hezbollah,Hamas, Al Nusra en tientallen andere bewegingen, die islamitisch heten.Hun hoofddoel is, wereldheerschappij en dat zullen ze met alle middelen proberen te bereiken.Jihad en doden zijn het hoofd van de Islam. Neem ze weg, dan neem je het hoofd van de Islam weg…

Posted in Uncategorized | 6 Comments