De PVV-leider Geert Wilders:“De grenzen moeten dicht en de islam hoort niet thuis in Nederland”

Volgens beroemde Italiaanse journaliste Oriana Fallaci is Europa al “een kolonie van de islam”. Er zou nu “een omgekeerde kruistocht” plaatsvinden met migranten in plaats van legers.In 1974 kondigde de Algerijnse president Houari Boumedienne aan dat Europa veroverd zou worden via de baarmoeder. Ook Moammar Khadaffi was ervan overtuigd dat de simpele aanwezigheid van moslims in Europa het in enkele decennia in een islamitisch continent zou veranderen. Geheel uit het niets komen deze uitspraken niet. De Islamdeskundige en ex-moslim Sam Solomon vergelijkt islamitische migratie met het paard van Troje. Hij wijst op de rol van Al-Hijra – oorspronkelijk de vlucht van  Mohammed en zijn volgelingen naar Medina – in de islamitische theologie als een concept dat migratie tot methode verheft om een gebied onder islamitische heerschappij te kunnen brengen.De snelle demografische toename van de in het westen levende islamitische bevolking dreigt binnen enkele decennia als resultaat te hebben dat tal van West-Europese steden geconfronteerd dreigen te worden met islamitische meerderheden…

De islam een strikte migratiedoctrine hanteert, Al-Hijra geheten.Het voorbeeld van Mohammed die migreerde naar Jathrub, ook wel bekend als Medina en later terug migreerde naar Mekka.In de gastomgeving stelde hij zich met zijn volgelingen eerste beschaafd en meewerkend op, totdat hij in een aantal wijken een meerderheid van de bevolking achter zich had.Vanaf dat moment werd met geweld de rest van de inwoners gedwongen tot bekering, onderworpen of vermoord. Dit patroon te volgen vanuit de Hadith of de soenna, is de opdracht van iedere mohammedaan en we zien het overal terug. Het begint met immigratie naar het voorbeeld van Mohammed. Daarna komt het gebruiken van de vrijheden van de gastnatie om instituties te stichten, zoals moskeeën en culturele centra.Daarvanuit worden op een vriendelijke manier de harten van de mensen in de gastnatie veroverd.Dan wordt die situatie geconsolideerd. Vervolgens worden er eisen gesteld. Heel simpel gaat het om een hoofddoekje in een sportschool, waar in de reglementen staat dat het eigenlijk niet mag. Vervolgens wordt dat geconsolideerd en uiteindelijk wordt de boel overgenomen. Zo ging het overal waar het mohammedanisme uiteindelijk leidend werd. En dit is precies wat er met Europa op dit moment gebeurt…

Het mohammedaanse denken loopt niet langs landsgrenzen of bestuurlijke eenheden. Dat is een westerse misvatting waar we met z’n allen te veel inzitten. Het gaat uit van veroverde en nog niet veroverde gebieden. Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad. Ter illustratie de vraag hoe de Schilderswijk in Den Haag maar ook andere oudere buurten in grote steden er 40 jaar geleden uitzagen. Zagen we daar veroveringssymbolen zoals moskeeën, hoofddoekjes, minaretten,islamitische slagerijen, boerka’s, islamitische scholen en djellaba’s op straat? Het antwoord is nee.Deze strategie werkt duidelijk beter. Eerst onopvallend, en later steeds meer open is de islam ingetreden in het leven van de tolerante Westerling.De cultuur en “religie”, inclusief de uitingen daarvan, worden door steeds meer mensen geaccepteerd als behorende bij ons multiculturele landschap…

Het wordt steeds meer een normaal onderdeel van de samenleving, mede doordat de overgrote meerderheid van de in het Westen levende moslims zich niet-agressief gedrag en doorgaans vredelievend opstelt. Een soort “vrede, vrede, geen gevaar”. Mohammed deed dat ook in zijn beginperiode, maar met het groeien van zijn macht, groeide de onverdraagzaamheid en werd onderwerping door geweld een normaal onderdeel van de uitbreidingsstrategie.En de gevolgen daarvan zijn bekend.Gedurende de laatste 1400 jaar werden minstens 270 miljoen kafirs/niet-moslims/ gedood in de jihad.Wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen “dit is niet mijn islam”, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft. Afstand doen van het fundament van de islam. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn…

Er zijn uitspraken van Mohammed in de Hadith over mensen die niet aan de gewapende strijd tegen andersdenkenden deel wilden nemen. Zij dienden voor hun onwil gestraft te worden. Het ging hierbij niet over zelfverdediging, maar over het aanvallen van vreedzame en onschuldige mensen. Wie daaraan niet wilde meedoen, riskeerde volgens Mohammed – en dus volgens de islamitische leer – bovendien de eeuwige hellestraf.„De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-(Koran: 2, vers 216). Wie dat niet doet is een afvallige en moet óók dood.Overal waar de islam een aanzienlijk machtsblok vormt, worden Joden, Christenen, Boeddhisten of Hindoes in de laatste decennia steeds meer gediscrimineerd, geïntimideerd,weggejaagd en vermoord. Bijna dagelijks worden er brandbommen gegooid naar Koptische kerken en scholen, en krijgen vrouwen zonder hoofddoek zuur in het gezicht gegooid.De negatieve houding jegens andersgelovigen wordt ook wettelijk vastgelegd. Zo is in Egypte inmiddels wettelijk bepaald dat de president geen Christen of andere niet-mohammedaan mag zijn. In Algerije geldt sinds 2006 een gevangenisstraf van minstens twee jaar voor wie probeert een mohammedaan te bekeren tot een ander geloof. In Iran zijn inmiddels daadwerkelijk Christenen opgehangen, omdat zij hun geloof wilden uitdragen…

Volgens de Koran niet is toegestaan zich met niet-moslims te verbroederen. Daarover lezen we: “Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…” (3: 28) …De Koran is vooral fel tegen Joden. Wat denk je van de uitspraak in 5: 60? “De allerslechtsten, door Allah vervloekte apen en zwijnen…” Dat zijn Joden. Diverse uitspraken van Mohammed- die vreedzame gemeenschappen heeft uitgeroeid ter wille van geldelijk gewin- geven aan dat Joden altijd en blijvend slecht en onbetrouwbaar zijn en zullen blijven. En dat is niet slechts anti-semitisme, maar ook racisme.De anderen zijn ‘slecht’, alleen moslims zijn ‘goed’. Speelt dat ook geen rol bij de extreme misdadigheid van bijvoorbeeld veel Marokkaanse jongeren? Die anderen zijn nu eenmaal slecht en verwerpelijk, en het geeft niet als je kwaad berokkent aan de slechterikken.Moslims in de westerse wereld behoren niet dankbaar te zijn, dat ze verlost zijn van de armoede in hun land van herkomst. Dat geeft hun “geloof” hen in. Nee, ze zijn vooruitgeschoven strijders in een vijandelijk gebied, het ‘Huis van de oorlog’. Hun nieuwe vaderland is geen vaderland, maar een frontlinie, althans voor het islamitische “geloof”. Dat wordt elke serieuze moslim ingepompt. Velen verwachten niets goeds van enig Westers land, en wachten op het moment dat er een islamitische meerderheid komt, en het geluk eindelijk kan doorbreken…

De fundamentele basis en de opvoeding en opleiding van de moslims begint in de moskeeën,die functioneren als katalysatoren voor de islamisering van de stadswijken, aangezien zij als centrale autoriteit binnen de moslimgemeenschap de nadruk leggen op een strikte beleving van de islam, waarmee zij een rem vormen op de integratie van moslimminderheden.In deze kazernes integratie wordt volledig afgewezen en actief bestreden.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.De islam doet verwoede pogingen om zand in de ogen te strooien van de niets vermoedende Europeaan. Opendeurdagen in en klasbezoeken aan de moskee, Turkse thee met koekjes in de gebedsruimten etc., het staat allemaal op het menu om de indruk te wekken dat de moskee een onschuldige religieus-culturele ontmoetingsplaats is. Kosten noch moeite worden gespaard om een gematigd beeld van de islam en de moskee op te hangen.Volgens Erdoğan:”minaretten zijn onze bayonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten”. Zo roept hij ook op tot de verovering van Jerusalem, zodat daar de ISlamitische vlag gehesen kan worden…

We moeten de massa-immigratie en de islamisering tegengaan in Europa, zo niet zullen we ten onder gaan.Volgens Wilders ‘alleen door de islam-immigratie te stoppen; onze samenleving te DE-islamiseren en de hier-verblijvende moslims voor de “aanpassen of terugkeren” –keuze te plaatsen, kunnen we ervoor zorgen dat Europa op termijn van enkele decennia niet ten prooi valt aan de islam of in een etnische burgeroorlog’.

De academicus Jan van de Beek doet al jaren onderzoek naar de kosten van immigratie. En hij vertelt dat:“Nederland en Europa moet stoppen met iedereen toe te laten. Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar.Asielzoekers zitten zo ontzettend vaak een leven lang in de bijstand en betalen zo weinig belasting, die kosten over hun leven gemiddeld drie ton. Dus als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten:dit omvat niet alleen uitkeringen WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen.Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse,”zei Jan van de Beek.

Stem niet op de partijen die islamitische expansie niet willen stoppen. 

Noord-Afrika, Midden Oosten en Turkije waren van de 2e / 3e eeuw tot de 7e eeuw christelijk (allerlei denominaties).Egypte was in de eerste eeuwen van onze jaartelling nog een christelijk land, maar nu voor meer dan 80% soennitisch mohammedaans.In het Midden-Oosten worden nu de laatste christenen weggezuiverd.Ruim een eeuw geleden was meer dan 25% van de Turkse bevolking Christen (Orthodox, Armeens en Aramees), nu 0,1%. En dat is niet omdat de Christenen de islam opeens zo leuk vonden…

Een terrorist als Salah Abdeslam slaagde er wekenlang in om uit de greep van de Franse en Belgische politie te blijven. Waarom? Omdat hij, zo geven politici toe, over een uitgebreid netwerk beschikt. Voor elke moslimterrorist heb je een onbekend aantal gelijkgezinden dat hem van onderdak, voedsel en veiligheid voorziet.

Kinderen die in de weekenden les volgen bij Nederlandse moskeeën krijgen te horen dat mensen met een ander geloof of andere levensovertuiging de doodstraf verdienen.Uit de lesboeken leren zij wie “vijanden” zijn.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to De PVV-leider Geert Wilders:“De grenzen moeten dicht en de islam hoort niet thuis in Nederland”

  1. Pingback: PVV-leider Geert Wilders: “De grenzen moeten dicht en de islam hoort niet thuis in Nederland” | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s