Šta bi svako trebao znati o islamu

Što bi svatko trebao znati o islamu

Nemam nikakvih problema sa Muhamedom i Kuranom dok oni ostaju u sedmom veku, problem je međutim da oni ne ostaju u sedmom veku, već ih različite islamističke grupacije stalno dovode sveže i pune energije u 21. vek… …Islam nikada nije bio religija mira, već rata i borbe.Islam kao vera i ideologija se nije širio misionarsko-apostolskim putem, već od prvog trena isključivo obmanom, pretnjom, nasiljem i mačem. Prema Kuranu, svet je podijeljen u dva doma: Dom islama i Dom rata. Dom rata uključuje sve zemlje i narode koji se još nisu priključili islamu.Islam jasno deli ljude na muslimane i nemuslimane koje pre ili kasnije treba konvertovati.U islamskoj literaturi se jasno govori o potrebi uništenja nemuslimanske civilizacije i uspostavnjanju islamske prevlasti nad celom planetom.Nepoznavanje elementarnih činjenica o islamu plodno je tlo za razvijanje zablude kako je to “miroljubiva religija” koju kroz istoriju zloupotrebljavaju ekstremisti. Istina je drugačija!Ekstremizam je sredstvo ostvarenja ciljeva islama.Verska učenja sadrže kako načela na kojima se može graditi mir, tako i ona koja u određenim slučajevima mogu opravdavati rat (tako što ga definišu kao „pravedan rat“ ili u drugom doktrinarnom kontekstu kao „sveti rat“, džihad).”Kada prodju sveti mesjeci, onda ubijajte mnogobošce gdje god ih nadjete,zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakom prolazu dočekujte!”Pitanje koje se postavlja jeste: da li onda muslimani nisu to znali? Odgovor je ne! Znali su oni savršeno dobro o čemu se radi, ali su se služili takijahom{dozvoljava se lagati}.Džihad jeste sveti rat i muslimani u bivšoj Jugoslaviji i celom svetu, u meri u kojoj se identifikuju sa islamom, moraju odgovoriti tome pozivu njihove vere, jer bi inače riskirali da budu veroodstupnici,što obavezno povlači smrtnu kaznu…Sura 4: 88: “Ko god bi se odrekao svoga verovanja (Islama), javno ili tajno, nađite ga i ubijte ga, gde god da ga nađete, kao i svakog drugog nevernika”.Baš je miroljubiva ova religija,zar ne?Džihad znači borba, a postoje različiti vidovi te borbe; fizičko suprotstavljanje je samo jedan od njih.Onde gde je đihad politički neizvodiv, islam mora napredovati drugim metodama. Kada su muslimani večina onda se religija nameće nemuslimanima kroz razne forme pritisaka, koje sežu do kulturocida i fizičke eliminacije,a kada su muslimani manjina na nemuslimanskoj teritoriji, nemuslimani se tretiraju kao dobre komšije i potencira se suživot.Muslimani moraju voditi džihad protiv nevernika, koji odbijaju islam. Oni muslimani koji ne žele da ratuju i žele mir, takvi se proklinju u Kur’anu i Hadisima; 4. 95. -Vernici koji se ne bore,osim onih koji su za borbu nesposobni,nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažuči imetke svoje i živote svoje Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obečava lepu nagradu”.Islam je pun diskriminacije – žena, nemuslimana, hrišćana i naročito Jevreja. Niko ne može da opovrgne tekstove koje ću navesti iz islamskih verskih knjiga koje pozivaju na nasilje i neprijateljstvo:Kuran 9.1-6 (113); “Kad prođu sveti meseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsedajte i na svakom prolazu dočekujte.Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je. ” ….Odobrava se ubijanje mnogobožaca, ali ako postanu muslimani i budu obavljali verske dužnosti, kao što su molitva i davanje milostinje, onda im se oprašta i ne progoni se.Ludilu nikad kraja!Islam je uvek u ratu, čak i onda kad prikazuje nasmijano lice.Cilj njegovog ratovanja je istrebljenje hrišćanstva i drugih religija.To je borba do smrti!…Muhamedov životni put, za razliku od puta Isusa iz Nazareta, nije samo put nadahnutog religijskog vođe, proroka, već i pragmatičnog političara i vojskovođe koji nije zazirao od nasilja u ostvarenju svojih ciljeva.Prorok Muhamed je lično naredio masovnu egzekuciju 700 – 900 Jevreja iz plemena Banu Qurayza što se isto navodi u Kur’anu:33. 26. a sledbenike Knjige, koji su ih pomagali, iz utvrda njihovih je izveo, i strah u srca njihova ulio, pa ste jedne pobili, a druge kao sužnje uzeli.Sledeći hadis (Islamski verski tekst) koji govori o masakru nad plemenom Banu Qureyza: “Alahov poslanik je naredio da se svim Jevrejskim muškarcima i dečacima koji su dostigli pubertet odseče glava. Onda je prorok podelio imovinu, žene, i decu Jevrejskog plemena Qurayza među muslimanima.” (Tabari VIII, stranica 38).Bog ne nalaže da se drugi ljudi ubijaju, pljačkaju i vode u ropstvo!U Kuranu je pisalo da je Muhamed poslan da pokaže svetu Božje milosrđe, a on je postao vojni diktator koji je druge napadao, ubijao i pljačkao, kako bi finansirao svoje carstvo.Ako pogledamo osnovni tekst, istorijske zapise – konkretno, šta islamska tradicija govori o Muhamedovom životu,o tome kako se ponašao prema jevrejskom življu u Medini,o tome kako su se njegovi naslednici,prva četiri kalifa odnosili prema porobljenim narodima u Mesopotamiji, Siriji, Pales-tini i Egiptu – videčemo osnovnu karakteristiku Islama: da vidi svet crno-belo.Na jednoj strani imamo svet vernika, a na drugoj svet nevernika.Svet vernika je onaj u kome je uspostavljena vladavina islamske zajednie- umma. Ostatak sveta – al harb – predstavlja svet nevernika,ratova i đihada.Hronike beleže brojna njihova zverstva koja su tada učinili,a čine i danas.Ne zaboravimo da su  Osmanlije i Mladoturci izvršili strahovit genocid  nad Jermenima,gde je ubijeno MILION ljudi!….Mnogi muslimani ne mogu da shvate da ispoljavanje vere nije ubijanje nevernika (nemuslimana), već ljubav, nenasilje i saosećanje sa svima, čak i sa svojim neprijateljima.Istinska vera se temelji na ljubavi, nenasilju i saosečanju sa svim ljudima, bez obzira kojoj veri žele da pripadaju.Islam ustvari nije religija, odnosno nije SAMO religija. Baš kao i komunizam, Islam je kvazi-religiozna totalitarna ideologija.Mislim da bi bilo teško proceniti da li je Saudijska Arabija više fašistička ili kvazi-komunistička.Osnovni sistem vrednosti i pogleda na svet na kojem su ljudi ovde odgajani je totalitaran,uporediv i sa komunizmom i sa fašizmom.Saudijska Arabija je totalitarno, teokratsko društvo u kome o nekakvoj demokratiji i ljudskim pravima nema ni govora, društvo u kome nema drugog zakona i ustava osim šerijatskog prava i Kurana.Islam, odnosno islamizam, onakav kakav je na delu u Saudijskoj Arabiji, Pakistanu, Iranu,Avganistanu nije kasna interpretacija stare ideje, on je sam po sebi ta ideja, onakva kakva je bila izvorno u sedmom veku.Talibani u Avganistanu, islamisti u Maliju, Boko Haram u Nigeriji, salafisti i džihadisti nisu usputne nezgode islama na putu u modernitet, već izvorno političko nasleđe.Evropa 20. veka je do te mere, i s dobrim razlozima, bila fokusirana na obračun sa fašizmom i komunizmom, da nije primetila kako se otprilike u isto vreme javila i treća velika ideologija duha vremena, ideologija islamizma. Od samih početaka, islam nije samo religija, već i politika….Ovaj tekst nije namijenjem radi širenja verske mržnje i netolerancije; već je napisan sa ciljem da demaskira tamnu stranu Islama…  https://www.youtube.com/watch?feature=        religionsplanetearth12_01.15939                                                                                         Wafa Sultan, Sirijka, odpadnica od islama, danas psihijatar u SAD i politički aktivista. Časopis Time ju je 2006. uvrstio na spisak 100 najuticajnijih ličnosti na planeti. Njena knjiga Bog koji mrzi izazvala je pažnju na Zapadu i donela joj pretnje po život. Donosim jedan odlomak:…”Verovanje da su islam oteli nekakvi zli ljudi i iskoristili ga za terorizam je velika zabluda. Muslimani su žrtve sopstvene vere. Muslimane je otela njihova doktrina, a ne obrnuto. Suština islama je pokoravanje sveta i deci se u tom smislu od rođenja ispiraju mozgovi. Posmatrati islam kao religiju, kako na Zapadu čine, velika je greška. Islam je politička ideologija koja sebe nameće upotrebom sile i nasilja. To je sama suština islama.Muslimani 25 puta dnevno (5 x 5) u prvim stihovima molitve proklinju Jevreje i hrišćane. U Siriji nikada nisam čula za radikalni ili militantni islam. Samo za islam. Od rađanja islama muslimani svet dele na dva dela – mi i oni – i tako je do danas. Mi smo razumni, miroljubivi i čestiti vernici dok su svi ostali bezumni, izvitopereni i jeretički teroristi. Mi smo žrtve a ostali su ubice.Kad bi učeni muslimani uspeli da enormnu količinu mržnje iz udžbenika, kako verskih tako i onih sekularnih, zamene učenjem koje je usredsređeno na ljubav prema drugima bez obzira na njihovu veru, rasu, nacionalnost, pomogli bi da se čitav muslimanski svet izvuče iz zaostalosti, gladi, siromaštva i neznanja,,”kaže Wafa Sultan.Neosporna je činjenica da što je veći procenat muslimana u nekom društvu, to je manje bezbedno za hrišcane,Jevreje ili žene, ili za bilo koga ko pokuša da iskoristi svoje fundamentalno pravo na slobodu govora… https://www.youtube.com/watch?v=HyoVTnh-vmE

Mona Walters je napustila Islam, kada se upoznala sa sadržajem Kurana,koji je pun nasilja i netolerancije prema nemuslimanima….https://i0.wp.com/blog.b92.net/user_stuff/upload/685/14685.jpg

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Šta bi svako trebao znati o islamu

  1. Pingback: Šta bi svako trebao znati o islamu – Zorg Dat Je Niet Slaapt

  2. Pingback: Wat iedereen zou moeten weten over de islam….. – Zorg Dat Je Niet Slaapt

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s