Ex moslima Wafa Sultan: “De ISLAM past niet in de definitie van religie”

De ISLAM is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!De meeste mensen denken dat de islam een godsdienst is, zoals elke andere, met een vooral spirituele boodschap die elke gelovige naar beste vermogen probeert in te vullen.Niets is minder waar!…De Islam is eerder een totalitaire machtsideologie, dan een godsdienst, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.De meeste mensen denken dat de Koran de Bijbel is van de Islam, maar het is slechts ongeveer 14% van de totale tekstuele doctrine. De trilogie is het fundament en het totaal van de Islam.Deze kleinste godsdienstige elementen in de islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…

PVV-leider Geert Wilders wil in de wet vastgelegd hebben dat de islam geen godsdienst is, maar een ,,totalitaire, gevaarlijke en gewelddadige ideologie, verkleed als een religie.De totalitaire leer van geweld en onderdrukking, samen met de Sharia, bewijst dat”…De Islam mist enerzijds belangrijke kenmerken van een godsdienst, zoals een theologie, diepe religiositeit, een goddelijke openbaring.Een ‘echte’ godsdienst mensen vooral moraal bijbrengt voor het dagelijks leven en verder de ogen gericht heeft op het hiernamaals (het sacrale domein), maar zich niet bemoeit met de politiek of de inrichting van de samenleving buiten de diensturen van de kerk (het seculiere domein). De islam doet dat nadrukkelijk wel…Ideologie is niet meer dan een samenhangend stel van ideeën over hoe het(= jouw menselijk) leven ingericht zou moeten zijn en waar het toe dient.De Sharia voorziet niet enkel in rituele regels, maar in een compleet rechtssysteem, dat alle domeinen van het maatschappelijk leven beslaat…

Bewegingen, en dus ook ideologieën, die van het begin tot het eind van het leven en van dag tot dag alles willen bepalen voor mensen, noem je ideologieën en geen godsdienst.Een ideologie betekent dat het leven van iemand, zoals beschreven in handvesten, boeken en manuscripten, van geboorte tot overlijden en van opstaan tot de volgende morgen weer opstaan, wordt bepaald door allerlei gedragingen en dat de wetten van boven worden opgelegd. Dat is heel simpel. Dat zie je in het communisme, dat zag je in het nazisme en dat zie je ook bij de islam met bijvoorbeeld de Sharia. Je ziet het ook in de handboeken. Daarin staat bijvoorbeeld dat mensen het leven van Mohammed moeten naleven. Dan ben je far beyond godsdienst; dan ben je gewoon een ideologie…

Volgens de Amerikaanse uit Egypte afkomstige ex-moslima Nonie Darwish onderscheidt de Islam zich van echte religies omdat de islam de «gouden regel» niet kent. Deze regel houdt in dat men zich tegenover anderen moet gedragen zoals men zelf wil dat deze anderen zich tegenover ons zouden gedragen. Deze «gouden regel» ligt aan de basis van onze Westerse beschaving. De Islam kan bijgevolg niet de rechten en vrijheden claimen, die andere religies toekomen, omdat de islam de kern van onze beschaving afwijst en aantast…Deze vier kenmerken zijn van een religie:1. Het behoren tot een religie moet een persoonlijke keuze zijn; 2. Geen enkele religie mag eisen dat diegenen die de religie verlaten gedood moeten worden; 3. Een religie mag nooit bevelen om diegenen die niet tot de eigen religie behoren te doden of te onderwerpen; 4. Een religie moet in overeenstemming zijn met de fundamentele mensenrechten. Aangezien de islam strijdig is met elk van deze vier karakteristieken, kan de islam niet als een religie worden beschouwd…

De Islam is niets om trots op te zijn; 1400 jaar lang heeft het niets dan ellende en moord gebracht. De historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting…Volgens Dr. Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de Islam!William Muir (een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers) zei:“Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, de waarheid en de vrijheid, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt”…Het is een in de islamitische traditie verhaald feit dat Mohammed rooftochten organiseerde, oorlogen voerde en mensen liet vermoorden, zoals de joden van de Qurayza-clan. Dat kan je in de hadith teruglezen…

Religie biedt een basis voor vrede, mensenrechten, vrijheden en gerechtigheid.Elke interpretatie die het tegendeel beweert, waaronder misbruik van religie om conflicten aan te wakkeren, is verkeerd en bedrieglijk…Jezus was geweldloos en vol liefde en zorg. Hij gebruikte slechts zijn woorden om mensen voor Zich te winnen. “Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Hij. Hij had geen leger en geen wereldlijke macht. “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.” Gedwongen bekeringen wilde Hij niet. Geloof is een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde… De Kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren.De Kruistochten begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen.En de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben dat de expansionistische en imperialistische Islam een gevoelige slag werd toegebracht en de opmars van de islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht…

De basis van de Koran is de oproep tot Jihad(oorlog tegen niet-moslims).Deze boek beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien,zodat de Islam als enige echte religie in de wereld overblijft;„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193).… „De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)…„Ongelovigen-niet-moslims- zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.)…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran- 8:12)…„De heerschappij is alleen voor Allah”(Koran:12:40)…„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.”(Koran-2:9)… „Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)…„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)… VERSCHRIKKELIJK!…

In de Koran staan minstens 100 verzen, die moslims oproepen ten strijde te trekken tegen ongelovigen/niet-moslims.En moslims die niet meedoen aan deze strijd, worden hypocriet genoemden en gewaarschuwd dat ze naar de hel gaan.Westerse islam-goedpraters wijzen nogal eens op verzen waaruit zou blijken dat de islam wel degelijk een vreedzame religie is, maar ‘vergeten’ daarbij dat in de Koran het principe geldt dat in het geval van tegenstrijdigheid de latere verzen in het boek de eerdere teniet doen. Laten de oproepen en bevelen tot moord en geweld tegen ongelovigen/die terroristen inspireren/ nu net in de laatste gedeelten van de Koran staan, waarmee dus de eerdere vredelievende teksten zijn komen te vervallen…

De Koran stelt dat alle delen van het boek gevolgd moeten worden,dus ook gewelddadige en hatende delen „Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86)…„Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”(Koran 2:85)… Elk deel van het boek moet dus geloofd worden en zij die slechts in een deel van het boek geloven worden dus zwaar bestraft…Zafer Senocak (Turkse schrijver) zei: “Ook al willen de meeste moslims het niet toegeven, de terreur komt uit het hart van de Islam, hij komt rechtstreeks uit de Koran.” …

In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament(dateert uit de periode voor Christus),waar zijn ook teksten te vinden, waarin oproept tot geweld.Maar die teksten hadden betrekking op specifieke gebeurtenissen. Het waren opdrachten, geen voorschriften die tot op de dag van vandaag gelden.Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden, komt in de Bijbel niet voor.Dus om te zeggen dat ‘er in de Bijbel ook geweld voorkomt’ is schandalig banaal en misleidend.En de teksten in de Bijbel zijn juist geformuleerd als historische verhalen, waarbij de gebeurtenissen in een ver verleden zijn geplaatst.Maar,de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu…

Wie meent dat er wel een gematigde Islam bestaat, heeft het bijzonder makkelijk, in kennis-theoretische en wetenschappelijke zin dan: hij hoeft maar twee of drie moskeeën aan te wijzen waar die gematigde islam gepredikt wordt: geen jihad, geen totaaloorlog tegen de ongelovigen, geen ‘varkens en apen’, geen onderwerping en/of beroving van andersdenkenden, geen steniging, geen vrijbrief voor vrouwenmishandeling, geen moord op uittreders, geen moord op wie Mohammed ‘beledigt’, geen eremoord, geen clandestiniteit (‘taqiyya’), geen invoering van de sharia (het islamitische rechtssysteem waaronder christen en joden geen rechten hebben), geen kinderhuwelijk, geen fatwa’s tegen schrijvers of filmers… “De Islam kan niet ‘gematigd’ of ‘niet matig’ zijn. De islam kan maar één ding zijn,” zei Erdoğan tijdens een toespraak in Ankara….Spreken of schrijven over de ISLAM is al jaren klompendansen op een tafel vol met eieren. Door de multiculti ‘s word je al vlug als islamofoob(een term in het leven geroepen om een islamitische slachtofferrol te claimen die niet bestaat), racist of als extreemrechts gestigmatiseerd…

Volgens Wilders ‘we worden van twee kanten bedreigd. Van buiten (aanslagen en immigratie) door moslims die, of ze het nou weten of niet, ‘dragers’ zijn van een gevaarlijke ideologie. En van binnen door dwazen die denken dat de islam een godsdienst is, of die uit opportunisme alvast baklava bakken met de nieuwe machthebbers van ‘Eurabië’… Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw wil de islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie…

Jihad(betekent oorlog voeren tegen de niet-moslims met als doel de islam te vestigen) kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘al–Hijra’(migratie/de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied) is ook een. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens de staat.Tientallen landen zijn zo veroverd!..

We zien islamisering momenteel in steden door heel Europa, in Engeland, in Frankrijk, in België (Molenbeek), maar ook in Nederland zijn er wijken, waarin de islam haar wetten en regels poogt op te leggen aan buurtbewoners… “In elk van onze steden”, schreef de Italiaanse journalist Oriana Fallaci kort voor haar dood in 2006, “is er een tweede stad, een staat in de staat, een regering binnen de regering. Een moslimstad, een stad die wordt beheerst door de Koran“…Van Malmö tot Málaga, van Sheffield tot Sarajevo, overal zijn steeds meer symbolen van islamitische overheersing zichtbaar: moskeeën, minaretten, islamitische scholen, straatprediking, halal-voeding, hoofddoeken, shariarechtbanken, jihadvlaggen tijdens islamitische marsen en aanslagen.West-Europa kreeg reeds meer dan honderd islamitische aanslagen te verwerken, met honderden doden en gewonden tot gevolg.Met de belofte van een zinnelijk paradijs, slachten ze onschuldige mensen af…

“Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen.Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen,”zei Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland)…Sjeik Mohammed Hoessein Fadlalah,een Libanees sjiitisch leider/4 juli 2010:” Het Europese democratische systeem biedt de beste kansen voor verspreiding van de islam. Het is een uitstekend kanaal dat de gemakkelijkste weg biedt voor verspreiding van de boodschap van de profeet”…De Turkse president Erdogan heeft eerder gesteld:“de islam zal niet winnen door een oorlog, maar door aantallen mensen en beïnvloeding van rechtsstaten”…

En overal is de integratiepolitiek mislukt, omdat moslims niet willen integreren.“Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…”(Koran-3: 28)… De Bosnische president Alija Izetbegovic, in onze pers regelmatig geprezen als een modern pluralistisch Euro-moslim, schrijft in zijn Islamitische Verklaring, geheel in overeenstemming met de politieke leer van de islam: “Er kan geen vrede of koëxis­ten­tie bestaan tussen het is­lamitisch geloof en niet-is­lamitische maatschap­pelijke en politieke instel­lin­gen. De is­lamitische beweging moet en kan de macht grijpen zodra ze moreel en numeriek sterk genoeg is, niet alleen om de niet-is­lamitische macht te vernietigen, maar om een nieuwe islamitische macht op te bouwen.” Zodra de Islam er numeriek sterk genoeg voor is, komt onvermijdelijk de instelling van een is­lamitische staat op het programma…De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de “religie” van Allah regeert.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer!…

Wilders noemde het een ‘verschrikkelijke fout’ dat Europa miljoenen moslims heeft toegelaten, omdat daardoor onze eigen cultuur en tradities stapsgewijs worden afgebroken voor een die vol zit met intolerantie, haat en geweld. De aanslagen Brussel, Parijs, Kopenhagen of Barcelona zijn daar recente voorbeelden van.En de autoriteiten in West-Europa weigeren nog altijd het verband te leggen tussen terreur en de islam…‘Het moet afgelopen zijn met de toenemende invloed van de islam in Europa,’ vindt Wilders… ‘De islam kan niet worden hervormd, want dan zouden al die teksten en ook Mohammed zelf uit de Koran moeten worden gehaald… Geen moskeeën meer! Alle islamitische scholen moeten worden gesloten, vandaag nog en er moet werk gemaakt worden van de ‘de-islamisering van Nederland om de Nederlandse cultuur te beschermen.We hebben een grote verantwoordelijkheid voor onze kinderen. Als we niet willen dat die straks in schande en onderwerping aan de islam zullen moeten leven, dan moeten we opstaan en in actie komen. Daarom is het niet genoeg om ISIS in Irak en Syrië te bevechten. Ook de uitbreiding van de islam in eigen land moet worden gestopt ’….

Nederland wordt een sharia-staat!Binnenkort leven we allemaal onder de sharia…De SHARIA is een achterlijk en barbaars systeem, dat in strijd is met alles waar wij voor staan. In sharialanden, zoals Saudi-Arabië en Iran, worden voeten, handen en hoofden van mensen afgehakt, homoseksuelen aan hijskranen opgehangen en overspelige vrouwen in het openbaar gestenigd. Verkrachte vrouwen worden zelfs veroordeeld als zij bij hun aanklacht geen vier getuigen hebben en men er dan maar van uitgaat dat zij liegen….

Overal om ons heen zien we vandaag reeds tekenen van sharia. In Amsterdam worden polygame huwelijken officieel geregistreerd door de gemeentediensten. Zo glijden we af naar het vervangen van ons seculiere rechtsbestel door sharia-wetgeving.islamitische advocaten hoeven niet op staan voor rechters, islamitische straatcoaches hoeven geen hand te geven aan vrouwen, in cafetaria worden soms alleen nog halal-maaltijden aangeboden, theaters voorzien gescheiden zitplaatsen voor mannen en vrouwen, kunstwerken worden geweerd uit publieke ruimten, bijvoorbeeld omdat er biggetjes op staan.In West-Europa is alles aanwezig:sharia-enclaves, shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken en in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken…Dit is spuwen op Nederland/Europa!Dit is islamisering van Nederland/Europa!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

10 Responses to Ex moslima Wafa Sultan: “De ISLAM past niet in de definitie van religie”

 1. Reblogged this on dontessers and commented:
  WordPress independent free media
  Kijk goed naar dit bord op de foto, het is de totale misleiding van de islam, die geen vrede is, maar verkracht en moord en ongelovigen uitroeit…!

  Liked by 4 people

 2. Het bord op de foto is het grote voorbeeld van de islam en misleiden. Islam is geen vrede, maar verkrachting, moord en uitroeien van ongelovigen.

  Liked by 2 people

 3. Pingback: Ex moslima Wafa Sultan: “De ISLAM past niet in de definitie van religie” | E.J. Bron

 4. Pingback: Ex moslima Wafa Sultan:,,De ISLAM past niet in de definitie van religie” | eunmask

 5. cornelis1950 says:

  kan dit niet worden voorgelezen in de eerste en tweede kamer of zou dit racistisch zijn ??

  Liked by 1 person

 6. Jackie2015 says:

  Islam, het kan niet vaak genoeg gezegd worden, is inderdaad geen godsdienst, maar een door de duivel bezeten militaire macht. Islamisten hebhen geen respect voor hun eigen vrouwen en zouden zij dan wel respect hebben voor vrouwen uit de westerse wereld?

  Like

 7. Reblogged this on jowitteroosblog and commented:
  Volgens de Amerikaanse uit Egypte afkomstige ex-moslima Nonie Darwish onderscheidt de Islam zich van echte religies omdat de islam de «gouden regel» niet kent. Deze regel houdt in dat men zich tegenover anderen moet gedragen zoals men zelf wil dat deze anderen zich tegenover ons zouden gedragen. Deze «gouden regel» ligt aan de basis van onze Westerse beschaving. De Islam kan bijgevolg niet de rechten en vrijheden claimen, die andere religies toekomen, omdat de islam de kern van onze beschaving afwijst en aantast…Deze vier kenmerken zijn van een religie:1. Het behoren tot een religie moet een persoonlijke keuze zijn; 2. Geen enkele religie mag eisen dat diegenen die de religie verlaten gedood moeten worden; 3. Een religie mag nooit bevelen om diegenen die niet tot de eigen religie behoren te doden of te onderwerpen; 4. Een religie moet in overeenstemming zijn met de fundamentele mensenrechten. Aangezien de islam strijdig is met elk van deze vier karakteristieken, kan de islam niet als een religie worden beschouwd…

  Like

 8. hoDNews says:

  Rebloged on Twitter #IkzegNEEtegenEU

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s