De islamitische vrede betekent: oorlog en de verdwijning van niet-moslim beschavingen!

se-je-islam-širil-z-mečem-850x491Als ik een moslim hoor zeggen dat “ISLAM” vrede betekent, moet ik eerst eens heel hard lachen, maar anderzijds is het wel droevig voor mij, omdat nog steeds veel mensen dit geloven.Het woord ISLAM betekent ‘onderwerping’ en niet ‘vrede’, want vrede is salam,niet ISLAM.Het woord ISLAM komt van het Arabische werkwoord ”aslama”, dat zich overgeven en onderwerpen betekent…ISLAM = onderwerping / SALAM = vrede… En wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen/staten/ aan de SHARIA(islamitische wetgeving) en de ISLAM:„De heerschappij is alleen voor Allah”/Koran:12:40…„Bestrijdt hen tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst aan God behoort” (soera 2:193). Maar, wie zich verzet tegen onderwerping moet, omwille van de vrede, gedood worden.Dat is de paradoxale boodschap van de ISLAM…

De ISLAM werd opgebouwd en uitgebreid middels plunderingen, verwoestingen en bloederige oorlogen – niet gebouwd met vrede en liefde. De historie van de ISLAM is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM!…De basis van de Koran is de oproep tot Jihad(oorlog tegen niet-moslims).Deze boek beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien,zodat de Islam als enige echte religie in de wereld overblijft;„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran- 2.193)…„Doodt hen; Allah zal hen zeker bestraffen door middel van jullie handen en Hij zal hen vernederen en Hij zal jullie helpen tegen hen en Hij zal de heden van een gelovig volk genezen.”(Koran-9/ At-Tawbah-14)…„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…

De Jihad van de moslims heeft een nobel doel: de gehele mensheid deelgenoot laten worden aan de barmhartigheid van Allah.En een typisch actueel voorbeeld van de Jihad is de strijd van de Palestijnen tegen Israël…Het Midden-Oosten conflict eigenlijk niet gaat om een Palestijnse staat, niet gaat om territoriale rechten, maar om ISLAM macht.En “palestijnen” accepteren geen Joodse staat,want dat is in strijd met hun Sharia!Joodse staat bevindt zich op grondgebied dat al vanaf de zevende eeuw, na de verovering van Jeruzalem door de moslimlegers, deel uitmaakte van de dar al Islam,waar de Sharia – de islamitische wetgeving – van kracht was.En het jaar 1948 was voor de Jodenhaters een absoluut rampjaar. Het was een klap in het gezicht van Allah. Het hart van de dar al Islam werd eruit gesneden en teruggeworpen in een situatie van Dar al harb (“huis van de oorlog”)…En volgens de Koran,Israël moet vernietigd worden, omdat Israël het thuisland is van de Joden.Een Joodse staat accepteren Abbas en andere PA leiders niet,dat zijden ze al aantal keren,..” want dan moeten de Arabieren in Israël zich aan wetten houden van een God, waarin men niet gelooft”.De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de “religie” van Allah regeert.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer!…

En aangezien de Koran oproept tot het doden van de joden, is het daarom ondenkbaar dat ooit het recht op een eigen staat voor de joden zal worden erkend. De Palestijnse strijd zal daarom nooit eindigen.De leiders in het Midden-Oosten hebben er belang bij dat dit conflict onopgelost blijft, want die strijd is vanuit het islamitisch geloof een heilige plicht… Joden horen tweederangs burgers te zijn, zo heeft de ISLAM vastgesteld, en een Joodse staat op grond die voor altijd islamitisch zou zijn, is helemaal uit den boze, en dus object van haat..En was al het land het persoonlijk eigendom van Palestijnse/Arabische eigenaars? Of was het deels eigendom van buitenlandse, d.w.z. Syrische, Libanese, Egyptische, Irakese of Turks/Ottomaanse grootgrondbezitters? En hoe en wanneer hadden die eigenaars het land in hun bezit gekregen? Werden kavels en transacties kadastraal beschreven, was er een wet die particulier eigendom beschermde, en hoe werd de wet gehandhaafd? Van wie was braakliggend land, dat geen met naam genoemde eigenaar had?…’Palestijns volk’ of ’het land Palestina’ nooit hebben bestaan!…’ Palestijnse volk’ is pas in de jaren zestig van de vorige eeuw uitgevonden(nog in 1967, verwees zelfs de VN niet naar “Palestijnen”, maar noemt ze “vluchtelingen.”/Resolutie 242 van 22-11-1967.)….

Terreur is een onderdeel van jihad.“Wanneer we het hebben over ‘vreedzaam verzet’ bedriegen we het publiek,” zegt Hamas-leider Machmoud Al-Zahar ongegeneerd in een interview met Al-Jazeera.Islam terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken/de wereld veroveren/, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de JIHAD,de kernideologie van de ISLAM.En nog steeds wordt moslimterreur vaak gezien als een wanhopige reactie op armoede, onderdrukking en/of de westerse buitenlandse politiek en niet als wat het ís: een jihad door mensen die het Westen willen veroveren zoals Mohammed met Noord-Afrika heeft gedaan, door onderwerping van ongelovigen en invoering van de Sharia. Sterven voor de zaak van de ISLAM in een fysiek gevecht (de jihad) is zelfs de enige manier om zeker in het paradijs te komen.„ Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95…

Eeuwig respect voor Israëliërs, die iedere dag weer de grenzen moeten bewaken tegen bloeddorstige Islamieten. Ze staan letterlijk alleen tegen miljoenen Islamieten, die dat volk wil vernietigen…En Israël het volste recht heeft haar burgers te verdedigen tegen islamitische tereur van de zijde van Hamas en andere groeperingen.En strijd ’voor de vrede’ houdt nooit op en wordt zowel op zachtaardige als op agressieve manier gevoerd, wat de verwarring opvoert. De vredelievende en de oorlogszuchtige moslims vullen elkaar op perfecte wijze aan, want beide vormen van strijd zijn noodzakelijk om de gehele wereld te onderwerpen aan de ISLAM/Sharia…Dit is niet mijn Islam, of “Not in my name” is het veelgehoorde excuus bij de bijna dagelijks aanslagen van de diverse moslimterreurorganisaties die, hoe dan ook allemaal dezelfde agenda delen met die van de IS, namelijk te strijden voor een (wereldwijde) streng islamitische staat…

Bassam Tibi is een liberale denker, oorspronkelijk uit Syrië, en hoogleraar internationale betrekkingen in Duitsland zei(citaat uit ’War and Peace in Islam’):„ Moslims zijn religieus gezien verplicht om het islamitische geloof te verspreiden over de hele wereld.Wanneer de niet-moslims toegeven aan bekering of onderwerping, dan kan de missie (da’wa) op vredige wijze worden voortgezet. Als zij dit niet doen, zijn moslims verplicht om oorlog tegen hen te voeren…Moslims geloven dat expansie door oorlog geen agressie is, maar de vervulling van het bevel in de Koran om de islam te verspreiden, als de weg om vrede te bereiken. Het gebruik van geweld om de islam te verspreiden is geen oorlog (harb), een woord dat alleen gebruikt wordt om gewelddadige acties door niet-moslims aan te duiden. Islamitische oorlogen zijn geen hurub [meervoud van harb], maar eerder futuhat, een actie om de wereld te ’openen’ voor de islam en uitdrukking van de islamitische jihad.Ongelovigen die een obstakel vormen voor de da’wa (de missie), zijn zelf schuldig aan deze oorlogstoestand, omdat het verspreiden van de islam op een vredige manier voortgezet kan worden als de anderen zich daaraan onderwerpen. Met andere woorden: zij die zich verzetten tegen de islam veroorzaken oorlogen en zijn er verantwoordelijk voor. Slechts wanneer moslims niet voldoende krachtig zijn, is een tijdelijke ’wapenstilstand’ (hudna) toegestaan.”…

“Islam is geen religie, maar een politieke, haatdragende ideologie. Noem een islamitisch land en vertel wat je ziet. Achterlijkheid. Armoede. Dictatoriaal bestuur. Onwetendheid”,zei de Syrisch-Amerikaanse psychiater Wafa Sultan… Volgens de Amerikaanse uit Egypte afkomstige ex-moslima Nonie Darwish “onderscheidt de Islam zich van echte religies omdat de islam de «gouden regel» niet kent. Deze regel houdt in dat men zich tegenover anderen moet gedragen zoals men zelf wil dat deze anderen zich tegenover ons zouden gedragen. Deze «gouden regel» ligt aan de basis van onze Westerse beschaving. De Islam kan bijgevolg niet de rechten en vrijheden claimen, die andere religies toekomen, omdat de islam de kern van onze beschaving afwijst en aantast.”…Deze vier kenmerken zijn van een religie:1. Het behoren tot een religie moet een persoonlijke keuze zijn; 2. Geen enkele religie mag eisen dat diegenen die de religie verlaten gedood moeten worden; 3. Een religie mag nooit bevelen om diegenen die niet tot de eigen religie behoren te doden of te onderwerpen; 4. Een religie moet in overeenstemming zijn met de fundamentele mensenrechten. Aangezien de islam strijdig is met elk van deze vier karakteristieken, kan de islam niet als een religie worden beschouwd…Religie biedt een basis voor vrede, mensenrechten, vrijheden en gerechtigheid.Elke interpretatie die het tegendeel beweert, waaronder misbruik van religie om conflicten aan te wakkeren, is verkeerd en bedrieglijk…

EN DEZE ISLAM PAST NIET IN ONZE WESTERSE DEMOCRATIE, ze is totalitair, intolerant en gaat uit van de fundamentele ongelijkheid van mensen. Het ziet twee cate­gorieën: moslims en kaffirs (niet-moslims). De een is superieur, de ander minderwaardig. Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de Islam.Voor de Islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Het is Allah en niet de mens die bepaald.En Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen. Het doel van onze Grondwet is om de grootst mogelijke vrijheid te verzekeren en te waarborgen voor alle mensen. Het doel van de Islam is om alle mensen te onderwerpen aan de Sharia=Islam, niet alleen geestelijk, maar ook politiek en wereldlijk, in elk aspect van de rechtsstaat en het leven…

En Mohamed en de Koran kan je niet hervormen! Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient:“Een afvallige zal branden in de hel”-Koran2:217…De Koran stelt dat alle delen van het boek gevolgd moeten worden,dus ook gewelddadige en hatende delen „Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86)…„Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”(Koran 2:85)…De Koran is heilig en volmaakt. De Koran is het woord van Allah.En discussie is dan ook ondenkbaar. Dit geldt ook voor de moslims: zij kunnen onmogelijk met elkaar in discussie gaan over de Koran. Een moslim kan ook niet met zichzelf in discussie gaan over zijn geloof. In die zin zijn de moslims de gevangenen van de Koran. Dit is dan ook de feitelijke betekenis van de vereiste onderwerping…

Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw wil de ISLAM Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie.Jihad kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘al–Hijra’(migratie/de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied) is ook een.Ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen,die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen.Wat in 732 en 1683 niet lukte, lukt nu wel: de verspreiding van de Islam in West-Europa. In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen.En in Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

15 Responses to De islamitische vrede betekent: oorlog en de verdwijning van niet-moslim beschavingen!

 1. koddebeier says:

  Help de islam ellende Europa uit !!

  Liked by 3 people

 2. De linksen en hun kinderen zullen morgen tranen met tuiten huilen voor wat ze vandaag doen.Er zijn maar 2 mogelijkheden: heel snel massa deportaties; of de straten zullen rood kleuren van het bloed. Nederland is in feite al dood. Er is nog een enkele kleine kans…

  Liked by 3 people

 3. The truth is that nobody likes to hear the truth…….and running away from it.

  Liked by 3 people

 4. ruud beijer says:

  Het is allang kwart over twaalf. Vanaf deze week krijgen de Syriers allemaal een permanente verblijfsvergunning. 80.000 man.
  Laat het even inzakken 80.000 uitkeringen woningen zorg .Alles is voor hun gratis. Niet voor u ,Voor u niet. Zodra ze de papieren hebben komt de rest van het zootje over .Reken maar dat het ons heel veel geld gaat kosten. Gelukkig valt er nog wel wat te bezuinigen op de ouderenzorg.

  Liked by 2 people

  • Jackie2015 says:

   En de gehandicapten, onderwijs en noem maar op.
   Nederlanders staan jarenlang op de wachtlijst voor een woning.
   Islamisten die zich nooit aan zullen passen gaan allemaal voor!

   Like

   • ruud beijer says:

    Beste Jackie toch zijn het de Nederlanders die de islam en de asielparasieten geweldig vinden. Ik niet want ik stem op de PVV. Deed heel Nederland dat maar dan waren de problemen morgen voorbij.

    Liked by 1 person

    • Ingrid Gulikers says:

     En welke oplossingen biedt de PVV ? Wat is het plan ?
     PVV is gecontroleerde oppositie.
     Door u te laten denken dat met PVV oplossingen komen, blijft u verder mooi stil.
     Precies wat de duivelse elite wil.

     Like

     • ruud beijer says:

      Welke oplossingen biedt de PVV?Woon jij onder een steen?De oplossingen biedt de PVV al jaren. Grenzen dicht asielparasieten plus criminelen met dubbel paspoort eruit. Uit de EU. Bouwstop op moskeeën. Geen islamitisch onderwijs enz enz Wil je nog meer oplossingen?

      Liked by 1 person

      • Jackie2015 says:

       En alle subsidies en uitkeringen intrekken. Al dat geld waar de Nederlanders hard voor moeten werken gaat in feite via de belasting naar die niksnutten toe.

       Liked by 1 person

 5. Het westen –wil het fysiek nog bestaan over 5 jaar–moet harde maatregelen nemen. Op de eerste plaats moet die linkse rotzooi eruit; die hebben EU aan de afgrond gebracht. We moeten uit EU en grenzen dicht en bewaakt. Dam moeten de moslims eruit. ^0% is simpel: uitkering stoppen. Dan”: razzia’s, en de rest arresteren-verzamelen en deporteren. Voor ons: naar duitsland; die hebben ze uitgenodigd.

  Note: als wij HUN niet uitzetten, zullen zij ons vermoorden, en de staat bestaat dan niet meer. Zie Libanon. Was ook rijke christelijke staat. Christenen uitgemoord. En nu? Barbarisme en armoede. land bestaat niet meer.

  Wil je dat ook?
  Doe dan niets.
  Wil je dat niet?
  nexit-grenzen dicht, goed bewaakt–ook electronisch, uitkeringen stoppen, massaal deporteren.
  Nooit meer links stemmen…

  Liked by 3 people

  • Jackie2015 says:

   Helaas links stemmen wordt nog steeds gedaan.
   En die Denk partij ook opheffen. Die lui zijn indertijd uit de PVDA gestapt en hebben een eigen partij opgericht. Hadden ze in Den Haag gelijk moeten verbieden.
   En die islamitische enclaven in de grote steden die moeten ook ontmanteld worden.
   Waar een wil is een weg. Het is toch te gek voor woorden dat Nederland daar niets meer te zeggen heeft en politie daar niet eens meer durft te komen

   Like

  • ruud beijer says:

   Helaas te laat. De islam zal Nederland innemen. Weg vrijheidDank gaat uit naar de huichelaars en wegkijkers in Nederland.

   Liked by 1 person

 6. Pingback: Jihad wereldwijd – Quo Vadis

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s