De toekomst van Nederland zal islamitisch zijn

De jihad-volksverhuizing van Afrika en Azië naar Europa is een soort ramp! De eerste gastarbeiders die deze kant uitkwamen, vrijheid zochten – zonder ‘godsdienst’ ervoor. Geld wilden verdienen. Ooit terug wilden gaan. Dat het allemaal op niets is uitgelopen, is toch echt te danken aan “onze” politici, die tot op de dag van vandaag betuttelend optreden tegen alles wat niet Nederlands, niet westers en wel anders is.Men zegt dat het contact tussen verschillende beschavingen een verrijking voor allebei is.Maar,als er wederzijds respect is en de wil om samen te leven, dan wel. Anders is er geen verrijking, maar oorlog.Een jihad-oorlog, waarin het machtigste wapen het demografische is, dat geheel in hun voordeel is…

Nu wonen er op West-Europees grondgebied meer moslims dan ooit tevoren. Zonder dat er oorlog voor is gevoerd.Ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen,die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen.Diverse steden in West-Europa kennen inmiddels no-go areas. Daar heerst de ISLAM en de SHARIA. Die wijken zijn niet meer voor iedereen. Wie zich er niet houdt aan de islamitische voorschriften, wordt aangesproken en weggejaagd of erger, in elkaar geslagen.De bedoeling is om in elk land geleidelijk een parallelle islamitische samenleving te laten ontstaan, die in de toekomst soepel de plaats in kan nemen van de democratische samenleving…

De West-Europese samenlevingen islamiseren zo snel, die ontwikkeling lijkt mij niet meer te stoppen.We zijn getuige van het langzame stervensproces van de eigen beschaving.De Europese Unie beschermt de volkeren niet meer, zij beschermt de banken…Volgens de wereldberoemde Hongaarse schrijver György Konrád,grote aantallen moslims immigranten integreren niet. ‘Mijn vrouw en ik hebben vrienden in Amsterdam en Rotterdam. Bij die in Amsterdam kwam jaren terug een Marokkaans gezin in het gebouw wonen. Eerst waren ze heel vriendelijk, tot hun aantal sterk toenam. Toen bleken ze te onderschrijven wat een Duitse imam laatst antwoordde op de vraag: wat is hoger, de Duitse grondwet of de Sharia? Hij zei: “Als we een minderheid zijn de Duitse grondwet. Als we in de meerderheid zijn de Sharia.”…Deze Sharia voorziet niet enkel in rituele regels, maar in een compleet rechtssysteem, dat alle domeinen van het maatschappelijk leven beslaat. …

Ik heb veel respect voor iedereen, die vanuit een ander land, een andere cultuur hier naar toe kwam, zich aanpaste en Nederlander werd (ongeacht huidskleur of culturele achtergrond). Maar niet voor mensen die hier naar toe komen, om en masse te profiteren van onze sociale voorzieningen en als dank uitblinken in criminaliteit en de complete samenleving ontwrichten door hun agressieve totalitaire ideologie op te dringen…

Verovering is integraal onderdeel van de sharia  ideologie. Goedschiks of kwaadschiks.Ein Volk, ein Reich, ein Führer is 1:1 toepasbaar op ISLAM…Het achterliggende probleem voor het Westen is niet het islamitische fundamentalisme.Het is de ISLAM, een andere beschaving, wier volkeren overtuigd zijn van de superioriteit van hun cultuur en die geobsedeerd zijn door de inferioriteit van hun macht.De Koran:‘Jullie zijn de beste gemeenschap die ooit voor de mensheid is voortgebracht.Wij moeten het Westen overwinnen, zodat wij Gods opdracht vervullen’.En hier begint het fascisme, de vervloeking en demonisering der ‘ongelovigen’/niet-moslims/, waarbij hun bestaansrecht in twijfel wordt getrokken. Wanneer ‘ongelovigen’ als smerig of als varkens of apen gelden, zoals letterlijk in de Koran staat, dan is het moeilijk voor een ‘gelovige’ om normaal met deze ‘ongelovigen’ om te gaan….

De “vriendelijke” gedeelten van de Koran uit de vroege periode van Mohammed komen, toen hij nog in Mekka woonde en geen macht had. En mensen zonder macht zijn vaak vredelievende mensen. De gewelddadige passages uit de Koran stammen uit de latere tijd, toen Mohammed(Aïsha was de favoriete vrouw van hem, hoewel zij pas negen jaar oud was toen zij met hem trouwde) zich een stevige machtsbasis in Medina had verworven.Mohammed was een krijgsheer, met in zijn linkerhand een afgehakt hoofd en in zijn rechterhand een zwaard.Hij heeft persoonlijk zijn tegenstanders uit de weg laten ruimen.De verderfelijke doctrine van deze vreselijke man zorgt al eeuwen en nog steeds voor veel ellende, onvrijheid, geweld en moord.En het wordt toch in elke moskee geleerd dat Mohammed het goede voorbeeld heeftgegeven?…De macht van de ISLAM werd gevestigd met het zwaard, maar niet het geloof zelf.En overal ter wereld, waar de islamitische ideologie massaal is verspreid, zijn de toen bestaande godsdiensten, levensbeschouwingen en culturen vrijwel volledig uitgeroeid of onderworpen.Tot op heden heeft de ISLAM over nagenoeg vijftig landen in de wereld de controle gekregen…

William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: “Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt.”…Mensen zijn totaal blind voor de kern van de totalitaire islamitische ideologie, namelijk dat de Koran het letterlijke woord van Allah is, geldig voor alle moslims en voor alle tijden.In de Koran is het steeds God/Allah die spreekt, in de Bijbel is het de mens die vertelt over God. Mensen die vertellen kunnen zich vergissen, God/Allah maakt daarentegen geen fouten.Dus,de inhoud van de Koran staat daardoor niet ter discussie en hervorming van de Koran/Islam is principieel onmogelijk!Een andere vorm van Islam,een moderne islam of een Europese islam,kan simpelweg niet bestaan…

De Franse oud-president François Mitterand zegt dat de massa-immigratie erop gericht is de Europese volken te vernietigen.De immigratie/volksverhuizing van Afrika en Azië is het gevolg van Marxistisch New Age denken, van utopieën uit de jaren 1960, en daarvoor. Zij past in het bredere kader van de mondialisering, en het multicultiralisme. Dit kent geen onderscheid, omdat alles in alles is, en de mens is niets meer dan een economische nutfactor, zonder godsdienst, zonder ziel, zonder identiteit, zonder wortels, zonder geschiedenis en cultuur.Ongeacht de herkomst zijn ze in te ruilen, de één tegen de ander. Dit holistische kernpunt is het credo van de kosmopolieten in de universiteiten, de media en op de hoogste niveaus in de politiek, de internationale organisaties, de banken en de grote multi-nationals. Zij gaan er van uit dat er geen grenzen zijn omdat de wereld van iedereen is. Iedereen mag zich overal vestigen. Dat is het uitgangspunt. En tussen 1990 en 1999, liet de Nederlandse socialist en vrijmetselaar, tevens (vice) premier, Wim Kok, meer dan een miljoen immigranten binnen…Maar,wij zijn een land met Joods-christelijke en humanistische wortels.De westerse cultuur en rechtsstaat hebben diepe culturele wortels. Bij die traditie denken we allereerst aan Jeruzalem, Athene en Rome, niet aan Mekka of Medina. De waarden van deze cultuur zijn in hoge mate schatplichtig aan de Bijbel, niet aan de Koran,globalisme of zombisme…

Veel westerlingen zijn vreemdelingen in hun eigen cultuur.Voor hun is het christendom een onbekend fenomeen geworden.Christelijke waarden vormen de basis voor de Europese beschaving.Als we naar de geschiedenis kijken, zien we dat het Christendom meer dan 1700 jaar een belangrijke rol speelde in Europa. Het Christendom heeft in Europa enorme invloed op de samenleving als geheel, kunst, taal, politiek, recht, het gezinsleven, onze tijdsrekening, muziek, en zelfs de manier waarop we denken. Dit alles is gekleurd door de christelijke invloed van bijna twee millennia.Nederland(die door de christelijke identiteit in een eeuwenlang proces gevormd is) was nog tot aan het begin van de tweede helft van de vorige eeuw één van de meest christelijke landen van Europa.Ook nationale staten als Engeland, Duitsland en Italië hebben hun bestaan aan religieuze inspiratie te danken.Pas zo rond 1500 begint het proces van natievorming in Europa…

We laten ons een beetje in slaap sussen door de hardnekkige gedachte dat alle waarden die voor ons essentieel zijn – gelijkheid en individuele vrijheid bijvoorbeeld – wortelen in de Renaissance en de Verlichting, niets met het christendom te maken hebben en dus in de kern seculier-humanistisch zijn.Maar, als we beter kijken, blijkt dat het humanisme ideeën als de waardigheid van het individu en de daaraan gekoppelde vrijheidsrechten heeft ontleend aan het Christendom.De vrouw werd in Jezus’ dagen als minderwaardig en zo’n beetje als een niet-persoon beschouwd.Zo heeft de welbekende filosoof Aristoteles (384-322 v.Chr.), die als vader der filosofen wordt beschouwd, gezegd: “De vrouw voor een man is te verglijken met slavin en haar meester, en is te verglijken met handwerk en rationeel werk, en met een barbaar en een Griek. De vrouw is een minderwaardige man die is achtergebleven op de tree van ontwikkeling.”De Spartanen hun “onvolmaakte” baby’s lieten sterven en hun kinderen trainden om bepaalde mensen te doden.In de middeleeuwen,in heel Europa,kloosters werden centra van productiviteit, studie en kennis.De oudste universiteiten in Europa zijn begonnen als christelijke instelling.In die tijd, vind je ook overal in Europa ziekenhuizen, vaak verbonden aan kloosters.Bijna alles waar we trots op zijn in onze cultuur, heeft wortels in het Nieuwe Testament/Bijbel…

Maar,in Oost-Europa, willen ze hun christelijke waarden niet verloren zien gaan.Het christendom leeft nog in het voormalig Oostblok en dat zal ook zo blijven. De hele maatschappij leeft ernaar en de kerk heeft een centrale rol in het leven. De geschiedenis heeft al aangetoond dat zelfs oorlog, misère en armoede (of rijkdom) mensen niet weghoudt bij de kerk.Het is een wereld, waar wij in het westen nog veel van kunnen leren.En wat ze missen, Oost-Europeanen in West-Europa? Vaderlandsliefde, trots op de eigen geschiedenis, de wil om nationale tradities te verdedigen.En indien u verzaakt aan uw identiteit, indien u verdrinkt in een bevolking, die uw waarden niet deelt, loopt u een groot risico, dat uw Christelijke waarden en uw identiteit verdwijnen. Het is juist zoals het Oude Rome veroverd door de barbaren.En indien u niet terugvindt wie u bent, zal u verdwijnen…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!…Stop de islamisering van West-Europa!

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

10 Responses to De toekomst van Nederland zal islamitisch zijn

 1. Jackie2015 says:

  Dat is nu juist zo mooi van Europa. De landen met hun eigen geschiedenis, erfgoed en cultuur. En vooral oost europese landen met hun muziek en slavische dansen.
  islam? De cultuur van islam is geweld en gruwel; hun muziek is het katte gejank van hun gebedshuizen.

  Liked by 2 people

 2. Pingback: De toekomst van Nederland zal islamitisch zijn | E.J. Bron

 3. rottenpikwick says:

  Het christendom wordt hier wel erg opgeHEMELt. Elke godsdienst / sekte oid. heeft zijn donkere, duivelse kanten. De kerken stroomden leeg omdat de mensen de sjoege en de vrijheid kregen om door al die sprookjes heen te prikken. Ik durf ook wel te beweren dat de kerk in Oost-Europa ook onnoemelijk veel leed op zijn/haar geweten heeft, net als in de rest van de wereld. Zo nu en dan gaat ook daar de de doofpot open. In Polen neemt het aantal kerkgangers ook al af. In de buurlanden waarschijnlijk ook. Des te meer welvaart, des te minder ‘kerk’! We waren net een beetje verlost van Sprookjes en de bijbehorende tentakels, een volgende dient zich helaas alweer aan! De geschiedenis herhaalt zichzelf!

  Like

 4. nijmegenaar says:

  Een druppel uit de Koran:
  De truc is om de niet-islamieten te doen geloven dat het aan hen ligt;
  De 3 fasen van jihad om de macht (met geweld) te veroveren. Het eerste geweld begon bij Mohammed (800 vermoord) De wereld trapt erin. Moslims zullen niet integreren als er een imam komt. Dat is waarom de eerste moslims niet voor rottigheid zorgt want dan is er geen imam. Wekelijks wordt haat gepredikt in de moskee door o.a. imam Erdoghan.

  Oorlogsverklaring; Verover en islamiseer de [westerse] wereld
  Koran 61:9, 48:28, 9:33

  Moslims zijn superieur aan ongelovigen. Hun kinderen zijn brandhout voor het hellevuur. Migreer naar landen van ongelovigen en beroof hen van hun eigendommen. Geniet ervan. Allah belooft jullie een grote buit en beschermt jullie op dit rechte pad:
  Koran 22:78, 3:110, 3:10, 8:69, 8:74/75, 9:28, 33:27, 48:20

  Haat, veracht, verneder, vernietig, verwond, vermoord, vermink, verbrand, verraad, martel, mishandel, bevecht, bestraf, bestrijd, onthoofd, terroriseer, chanteer en bekeer de ongelovigen tot de wereld geïslamiseerd is.
  Koran 2:191, 2:193, 2:216, 3:32, 3:112, 3:157, 4:56, 4:74, 4:76, 4:89, 4:171, 5:33, 7:138, 8:12, 8:39, 8:60, 8:65, 9:14/15, 9:29, 9:41, 9:111, 17:18, 22:22, 25:25, 47:4, 48:25, 48:29, 96:13.

  Lieg, bedrieg en span de nuttige ongelovigen voor je karretje om de islam te beschermen en te versterken:
  Koran 2:225, 3:28, 3:54, 9:3, 16:106, 40:28, 66:2

  Moslims zijn ongelovigen tot niets verplicht. Sluit geen vriendschappen of verdragen mits je hen ermee belazert. Geloof ongelovigen nooit, het zijn verliezers en bedriegers. Zij haten moslims. Ongelovigen zijn vervloekt en verdoemd.
  Koran 2:6, 2:8, 2:88, 2;121, 3:28, 3:73, 3:118, 3:149, 4:89, 4:144, 5;51. 5;81, 9:7-9, 9:23, 60:1, 60:9, 76:24.

  Volkeren die zich afwenden van de islam, worden vernietigd en vervangen.
  6:6, 47;38, 9:30, 3:141, 10:13, 19:98, 21:10, 28:43, 28:78, 36:31

  Vrouwen zijn domme tweederangs wezens, als huisdieren zonder bezittingen. Trouw jonge meisjes voor seksueel genot. Maak van ongelovige meisjes jullie verhandelbare seksslavinnen:
  Koran 53:27, Muslim B1N142, Bukhari 6:301, 4:3, 4:24, 23:1-6, 33:50, 65:4, 70:30, Bukhari 62:137, Bukhari 34:432, Ibn Ishaq 693, Tabari IX 113

  Liked by 3 people

 5. Xander Jean says:

  Laat mijn maag zich nu omdraaien bij dat Joods-Christelijk verleden.
  Die cristenen waren de eerste geweldadige aanval op ons Germaans Europees erfgoed, het is niets meer of minder dan een broedergeloof van de islam, oftewel een achterlijk woestijngeloof.
  Tot in de jaren ‘60 de bedrukkende regels en verboden als ware het de islam zelf.
  Persoonlijk ben ik van mening dat de kerk en haar aanhangers er verantwoordelijk voor zijn dat wij als Europa meer achterlijk gehouden zijn.
  We hadden bij Wodan qua techniek etc. 1000 jaar verder kunnen zijn zonder dat wazige opperwezen gedoe.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s