God is altijd geweest en zal altijd zijn!

2016-03-08-1457419876-7860150-jehovahcreatesearthrane1344168mobile-thumbGod schiep de aarde, de planten, de dieren en uiteindelijk ook de mens.Het doel was dat God kon genieten van zijn schepping en dat God en de mens een vriendschapsrelatie zouden hebben,gebaseerd op liefde.Om vrij uitwisselbare liefde mogelijk te maken, schiep God mensen met een unieke eigenschap: vrije wil.Dat is immers de basis van vriendschap,liefde!Gedwongen liefde is geen liefde.Alleen liefde die uit een vrije keuze voortkomt, kan ware liefde zijn…God had ons zo kunnen maken, robotmensen (iPeople), gecodeerd om lief te hebben en gehoorzamen, aanbidding als screensaver…. Maar zo’n dwangmatige liefde zou geen enkele betekenis hebben. God wilde dat wij Hem vrijwillig zouden liefhebben. In echte relaties willen we dat iemand van ons houdt om wie we zijn, niet door dwang. Liefde kan niet oprecht zijn, als er geen andere keuzemogelijkheid is…Dus,we nemen voortdurend beslissingen – wat aan te trekken, wat te eten, over onze carrière, huwelijkspartner, etc. Zo ook moet het gaan over onze relatie met God…

We leven in een gebroken wereld, waar veel dingen misgaan.Door ongehoorzaamheid aan de geopenbaarde wil van God, werd de mens zondig en onderworpen aan de macht van de duivel.Overal zijn er oorlogen, politieke conflicten, onrecht, armoede, leugens, misleiding, verwarring, criminaliteit, moord en alles wat je nog meer kan bedenken bij het begrip kwaad.De wortel van het kwaad in de wereld niet ligt bij God, maar bij de mens.Het is niet aan God te wijten dat het zo ontzettend slecht gaat op aarde, de mens is verantwoordelijk voor de eigen ellende.Je kunt een onderscheid maken in twee soorten kwaad: Moreel kwaad (kwaad wat mensen doen) en natuurlijk kwaad (lijden door ziekten, ongelukken en natuurrampen). En dat eerste, het kwaad dat mensen elkaar aan doen, is in onze wereld misschien wel een veel groter probleem dan ziekten.Als wij mensen ons gezamenlijk met alle macht in zouden zetten,dan zullen ziekten en rampen mínder erg zijn…Een mens zijn leven kan veranderen,door zijn gedachten te veranderen.Er is geen goed of kwaad,dat niet door het denken is voortgebracht.Wie iets echt wil doen, vindt altijd een weg en wie iets niet wil doen, vindt altijd een excuus.(geluk hangt niet af van wie je bent of wat je hebt,het hangt alleen af van wat je denkt).Dus, herstel jouw geest en ziel…De christelijke God is geen goochelaar, die hocus pocus op het wereldtoneel verschijnt, om het onmogelijke mogelijk te maken.God is ook niet een rechter om onmiddellijk in te grijpen om het kwaad bestrijden.Hij is geen hemelse kinderjuf, die ons de hele dag voor kattekwaad op de vingers tikt. Daarmee zou Hij ook een dictator zijn geworden, die ons elke vrijheid en ruimte ontnam…Deze wereld is geen paradijs, omdat wij dat niet toelaten…

Iedere ochtend als het licht wordt, bewijst God dat Hij bestaat.We kunnen niet om de Schepper heen. Overal zijn er tekenen van Hem.God bestaat niet op dezelfde manier als al het andere in deze wereld: de bloemen en de bomen, de bergen en de sterren. Die heeft Hij gemaakt en ze zijn voor hun bestaan van Hem afhankelijk. God Zelf is de schepper; Hij is van niets en niemand afhankelijk. Daarom is God geen deel van deze wereld en kunnen we Hem niet zien, zoals we vogels en bloemen zien. Wel zien we Zijn kracht en wijsheid in wat Hij gemaakt heeft…Het universum wordt geleid door een oneindige intelligentie waar wij een klein onderdeel van zijn.Een universum waarin sprake is van orde en waarin leven bestaat, duidt op het bestaan van een Schepper.Prachtige stelsel van zon, planeten en kometen kon alleen maar voortkomen uit het raadsbesluit en de soevereine heerschappij van een intelligent en machtig wezen.De enorme complexiteit van het heelal en van de levende wezens wijzen op een intelligente Ontwerper, die het heelal heeft geschapen en in stand houdt.Als je naar de natuur kijkt, dan lijken veel dieren en planten wel op een schilderij en zie je ook tekenen van een ontwerp.Net zoals we in de schilderijen van Rubens de hand van een meester zien en in de techniek van een iPhone het intellect van een ingenieur onderscheiden, zo zien we in de miljoenen wonderen van de natuur de hand en het brein van een fenomenaal grote Kunstenaar en Uitvinder.Die Uitvinder noemen mensen GOD!…We weten dat uit niets niets kan ontstaan. Dus als er ooit een tijd was waarin er helemaal niets bestond, dan zou er ook nooit iets kunnen zijn begonnen te bestaan. Maar dingen bestaan. Dus, omdat er nooit absoluut niets zou kunnen hebben bestaan, moet er dus iets zijn wat altijd al bestaan heeft. En dat is God.Atheïsme wijst het bestaan van elke vorm van een intelligente kracht (Schepper) in het heelal af,omdat ze denken dat ons op aarde, de ooievaar heeft gezet!…

Leven alleen kan voortkomen uit leven.De levende wezens op aarde kunnen niet als vanzelf uit dode stoffen tevoorschijn komen. Recent omvangrijk wetenschappelijk onderzoek (eind vorige eeuw) om een fysieke verklaring van het leven te vinden door de bestudering van eiwitmoleculen is afgebroken. De conclusie was dat ‘leven’ niet te definiëren is vanuit fysieke elementen. Daardoor is het wel extreem onaannemelijk dat levende wezens spontaan zijn ontstaan uit ‘dode stoffen’…Er is beweerd dat Darwin het Christelijke geloof meer kwaad heeft gedaan, dan welke andere vervolging in de geschiedenis van het Christendom ook. Het evolutiemodel wordt gepresenteerd als een “wetenschappelijke” verklaring voor het ontstaan van het leven.Daarom heeft het bij veel gelovigen twijfel gezaaid over het bestaan van God…De evolutie vanuit chemische stoffen is onmogelijk!Het was de beroemde Franse wetenschapper en creationist, Pasteur, die de eerste wetenschappelijke bewijzen leverde dat levende dingen niet zijn gemaakt uit niet-levend materiaal…

Het menselijk lichaam bestaat uit duizenden complexe systemen die perfect functioneren.In iedere cel bevindt zich een gebied, genoemd de nucleus, die de zo belangrijke chromosomenbevat.Chromosomen zijn microscopisch kleine, staafvormige structuren die de genen dragen. In de chromosomen bevindt zich een nog kleinere structuur, genoemd DNA,die bevat genoeg code-informatie om 1000 boeken te vullen elk met 500 pagina’s met een klein, dicht opeengedrukt lettertype.Waar komt al de informatie vandaan?Het gevolg van miljoenen toevalligheden?…Dr Werner Gitt maakt duidelijk dat we één ding zeker weten vanuit de wetenschap en dat is dat: …’informatie niet door toeval uit wanorde kan ontstaan. Er is altijd (hogere) informatie nodig om informatie te produceren, uiteindelijk is informatie het resultaat van intelligentie.We kennen geen natuurwet waardoor materie informatie kan genereren of enig ander fysisch proces of een elementair fenomeen die zoiets kan bewerkstelligen.’…Wetenschappers zijn overtuigd dat cellen, die een dergelijke complexe code en zo’n ingewikkelde chemie bevatten, nooit kunnen zijn ontstaan door pure, ongestuurde scheikundige processen.De informatie geschreven in DNA moleculen niet geproduceerd is door enige natuurlijke wisselwerking van materie. Materie en moleculen hebben geen aangeboren intelligentie, die zelf-organisatie toelaat. Er zijn geen natuurkundige wetten bekend die moleculen een natuurlijke tendens geven zichzelf te groeperen in zulke gecodeerde structuren.Maar,een intelligent ontwerper was verantwoordelijk voor zelfs de eenvoudigste DNA moleculen!Wie is dat?God?…Gedurende heel de vastgelgde geschiedenis van de mens, is er nooit een wezenlijk geval geweest van een levend ding dat voortkwam uit iets anders dan een ander levend ding…

Christenen van alle richtingen geloven in een leven na de dood. Wanneer je sterft is je lichaam overleden, maar de ziel(de software die jou maakt tot wie je bent) leeft voort en gaat naar een nieuwe fase van leven. Waar de ziel in alle eeuwigheid verblijft, hangt af van de keuzes die je in je leven gemaakt hebt.Het debat over het bestaan van de ziel en of het onsterfelijk is of sterft met de persoon is een eindeloos verhaal, dat al eeuwenlang de grote denkers van de universele geschiedenis heeft bezig gehouden. Haar mysterieuze natuur blijft op verschillende gebieden van de wetenschap fascineren, maar nu heeft een groep onderzoekers een nieuwe waarheid over de ziel ontdekt: de “ziel” sterft niet; ze keert terug naar het universum.Sinds 1996, hebben Dr. Stuart Hameroff, een Amerikaanse fysicus en emeritus in de afdeling Anesthesiologie en psychologie, en Sir Roger Penrose, een wiskundig natuurkundige aan de Universiteit van Oxford, gewerkt aan een Quantum Theory of Consciousness, waarin zij stellen dat de ziel wordt gehandhaafd in microtubuli van de hersencellen.Hun ‘provocerende’ theorie stelt dat de menselijke ziel wordt opgenomen door de hersencellen in de structuren binnen hen genaamd microtubules.De twee onderzoekers geloven dat het menselijk brein in feite een ‘biologische computer’ is en het ‘bewustzijn van de mens’ een programma van de kwantumcomputer die zich in de hersenen bevindt en die nog blijft bestaan nadat we sterven.‘…

Volgens Nikola Tesla(1856-1943),de grootste ingenieurs en uitvinders aller tijden,niemand gaat dood:‘Niemand gaat dood, iedereen transformeert in het Licht en blijft bestaan.Hersenfuncties en ook de dood worden gemanifesteerd in het Licht. Het geheim bestaat hieruit dat de deeltjes licht terugkeren naar hun oorspronkelijke staat,naar een voorgaande energie.Jezus Christus en ook anderen kenden dit geheim… Het Universum, levend in al haar verschijningsvormen, is als een denkend wezen.In iedere hoek van het Universum is levensenergie, één ervan is onsterfelijkheid, dat buiten de mens ligt te wachten op hem.Alles wat leeft is met elkaar verbonden via diepgaande en prachtige relaties: mens en de sterren, amoeben en de zon, het hart en de omloop van een oneindig aantal werelden,‘zei Tesla…God heeft ons gemaakt om in eeuwigheid met geest, ziel en lichaam hem te dienen.Wanneer je overlijdt, blijft je ziel niet jouw lichaam,niet op aarde.Je ziel gaat naar de hel(bij de duivel) of de hemel(bij God).De hemel is een relationeel bestaan, waarin we in gemeenschap met God leven.

(VIDEO:Kan de wetenschap bewijzen en vast stellen of er een God is?Bekijk deze video, waarin verschillende wetenschappers bewijzen het bestaan van God)… 

Een levend wezen/Medusa/, die niet sterft(dus,theorie dat er onsterfelijkheid is is  waar)....http://www.nytimes.com/2012/12/02/magazine/can-a-jellyfish-unlock-the-secret-of-immortality.html?pagewanted=all

Serv Nikola Tesla was een van de meest revolutionaire uitvinders, die de wereld ooit heeft gezien.Als Tesla niet alles wat hij honderd jaar geleden had uitgevonden en gepatenteerd, we vandaag de dag geen: Radio, Televisie, AC elektriciteit, Bestraling-, Radar, Magnetron, de Tesla Spoel, Radio bestuurde toestellen, robots, en honderden andere dingen die deel uitmaken van de huidige manier van leven.Tesla had nog, letterlijk, duizenden andere ideeën en uitvindingen die nooit zijn uitgebracht……

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

8 Responses to God is altijd geweest en zal altijd zijn!

 1. hslot4 says:

  Free Burma Rangers

  Liked by 2 people

 2. Guardiacivil says:

  Met het creëren van Zijn evenbeeld, een intelligent proces van miljoenen jaren (in de tijdslijn van de Aarde, daarbuiten bestaat geen tijd dan alleen die wij hebben omschreven met lichtjaren of een andere aanduiding om systemen begrijpelijk te maken), heeft dit intelligente proces zich ontwikkeld tot wat het nu is.
  Met alle vermogens die voor elk van ons een gave is en ons gegund is zijn er twee waar God nooit aan zal wijzigen, onze wil en onze keuzes, twee die totaal onafhankelijk zijn en ons sturen, beïnvloeden of ons ingeslagen pad doet wijzigen, ook de consequenties hieraan zullen we zelf moeten dragen. Dat is onze evolutie, ontwikkeling en doorgroeien in onze intelligentie.
  Onze ziel beter is te spreken van onze geest, is onze intelligentie en die is oneindig, die zal altijd door ontwikkelen afhankelijk van onze wil of keuzes die we maken ook na onze dood gaat dit proces oneindig door.
  Buiten onze Aarde bestaan er dimensies waarin we ons mogen bevinden om door te groeien of te blijven in het stadium waarin we ons leven eindigde.
  De opbouw bestaat uit diverse grote gemeenschappen elk met een eigen taak, maar ook in diverse Rijken in het onmetelijke universum waarbinnen zich andere universums bevinden.
  De Hubble-telescoop laat ons een stukje van deze opbouw zien, bellen-universums in weer een eigen universum. Het systeem is nog steeds aan het uitdijen, er is geen grens.
  Dit alles te midden van een alles omvattende intelligentie-licht-liefde die wij als God aan duiden, die er al was, is en er altijd oneindig zal zijn.
  Het kan zijn dat tienduizenden jaren geleden engelen die een groot reuzen-ras vertegenwoordigden een belangrijke rol hebben gespeeld in onze ontwikkeling. De gigantische bouwwerken die zijn gevonden met duizend tonnage van één nauwkeurig geslepen blok graniet nauwkeurig in elkaar en op elkaar gestapeld, vervoerd over mijlen afstand door ravijnen en over bergen om uiteindelijk op een berg een woongemeenschap te vormen, is voor mensenhanden en met takelmachines niet mogelijk. De precies rechte vlakken en hoeken die in elkaar passen geven ons te denken.
  De reuzenskeletten die zijn gevonden, de afbeeldingen van de goden en beschrijvingen die bij overlevering zijn opgetekend zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen.
  Met de snelle technische ontwikkelingen laat de mens zijn geschiedenis nog teveel onbelicht en juist daar liggen veel antwoorden opgesloten.

  Liked by 4 people

 3. Pingback: LANG LEVE DE JOODS-CHRISTELIJKE EUROPA! | The Balkans Chronicles

 4. Jackie2015 says:

  De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast,
  Zijn Heerschappij omvat de loop der tijden;
  een sterke Hand, Die nooit heeft misgetast,
  blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
  en d’ Adem Zijner Lippen overmant
  den tegenstand
  Gezang 130:2
  uit de Nederlandse Hervormde Bundel 1938

  Liked by 1 person

 5. Guardiacivil says:

  Ik denk niet dat u geblokkeerd bent, in mijn mails kwam ik u gewoon tegen bij E.J. Bron en ik kon hem openen en zag dat deze van de Balkans Chronicles is.
  Waarschijnlijk zat ie even in de spam verzeild geraakt.
  Trouwens weer een goed artikel, heb het meteen door geplaatst.
  Fijne avond nog.
  Groetjes Don

  Liked by 1 person

 6. Pingback: Zonder het Christendom zou Europa vandaag niet bestaan zoals het nu is! | The Balkans Chronicles

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s